Łódzka Akademia PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Akademia PO KL"

Transkrypt

1 Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator Zasada konkurencyjności Procedura przeprowadzania kontroli Informacja pokontrolna Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli 2

3 Instytucje mogące przeprowadzić kontrolę Związane wprost z PO KL: Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Pozostałe: Urząd Kontroli Skarbowej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Najwyższa Izba Kontroli inne organy np. Prokuratura Unijne: Komisja Europejska Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Europejski Trybunał Obrachunkowy 3

4 Kontrola systemowa Kontrola projektów Kontrola Pomocy Technicznej Kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej tj. weryfikacja wniosków o płatność Kontrola na miejscu Rodzaje kontroli 4

5 Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. Celem kontroli jest sprawdzenie: informacji dotyczących postępu realizacji Kontrola projektu poniesionych wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności, budżetem projektu 5

6 Kontrola na miejscu Kontrole doraźne podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości/uchybień/zaniedbań ze strony Beneficjenta otrzymanie przez Instytucję Kontrolującą informacji/skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie Kontrole planowane Kontrola obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (tzw. wizyta monitoringowa) oraz w siedzibie beneficjenta. 6

7 Wizyta monitoringowa Celem wizyty jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego. Wizyta monitoringowa obligatoryjnie przeprowadzana jest przy kontrolach planowanych, chyba że nie jest to możliwe ze względu na charakter projektu lub stopień zaawansowania projektu. 7

8 Wizyta monitoringowa Czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi? Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu? Czy zakres tematyczny szkolenia/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie? Sprawdzenie dokumentów związanych z usługą. Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu. Sprawdzenie czy pomieszczenia są prawidłowo oznakowane. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane. Sprawdzenie czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia 8

9 Kontrola w siedzibie Beneficjenta 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych weryfikacja oryginałów dokumentów księgowych, które zostały ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność (wyjątek: projekty z jednym wnioskiem o płatność-wniosek końcowy) weryfikacja dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu sprawdzenie czy wkład własny jest wniesiony (gdy przewidziano) sprawdzenie statusu podatkowego 9

10 Kontrola w siedzibie Beneficjenta 2. Dokumentacja dotycząca personelu projektu weryfikacja umów weryfikacja dokumentowania wydatków pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy (zakresy czynności, opisy stanowisk pracy) sposób wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu 10

11 Kontrola w siedzibie Beneficjenta 3. Zamówienia publiczne weryfikacja przesłanek wyboru trybu zamówienia weryfikacja prawidłowości ustalenia wartości zamówienia weryfikacja kompletności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia weryfikacja kompletności SIWZ czy zawiera wszystkie elementy przewidziane ustawą weryfikacja czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego są przekazywane do publikacji zgodnie z przepisami weryfikacja czy zawarta umowa została przygotowana zgodnie z warunkami z SIWZ 11

12 Taryfikator W sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych, jednostka kontrolująca dokonuje kwalifikacji naruszenia w oparciu o dokument Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator). Wyliczona kwota wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z wartościami wskazanymi w taryfikatorze ) powinna zostać odzyskana od Beneficjenta poprzez pomniejszenie kwoty wydatków rozliczanych w kolejnym wniosku o płatność lub poprzez dokonanie zwrotu przez Beneficjenta. 12

13 Zasada konkurencyjności Beneficjenci, którzy nie podlegają systemowi zamówień publicznych zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności oraz prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków. Nowość: W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej. 13

14 4. Pomoc de minimis Kontrola w siedzibie Beneficjenta sprawdzenie czy Beneficjent posiada kopię oświadczenia beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat (do wysokości 200 tys. EURO w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych) sprawdzenie czy Beneficjent będący jednocześnie beneficjentem pomocy posiada zaświadczenia o kwocie udzielonej mu pomocy 14

15 5. Pomoc publiczna Kontrola w siedzibie Beneficjenta sprawdzenie zgodności udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach sprawdzenie czy udzielona pomoc i wymagany wkład prywatny zostały prawidłowo wyliczone sprawdzenie czy beneficjent pomocy nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia 15

16 Kontrola w siedzibie Beneficjenta 6. Promocja i informacja sposób informowania o realizację projektu i dofinansowaniu z EFS prawidłowość oznaczania dokumentacji sposób oznakowania pomieszczeń sposób oznakowania wyposażenia i sprzętu sposób informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS 16

17 Kontrola na zakończenie realizacji projektu Przeprowadzana jest po złożeniu wniosku o płatność końcową. Celem jest potwierdzenie, iż zakres rzeczowy projektu określony w umowie został wykonany, a cele projektu osiągnięte. Polega na weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową, sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji dostępnej w siedzibie jednostki kontrolującej. Może również obejmować kontrolę na miejscu. Kontrola taka przeprowadzana jest po złożeniu, ale przed zatwierdzeniem wniosku. W takim wypadku weryfikacja wniosku ulega wstrzymaniu do czasu zakończenia postępowania kontrolnego. 17

18 Procedura przeprowadzania kontroli 1. Wszczęcie kontroli przygotowanie dokumentacji. 2. Przeprowadzenie kontroli. 3. Informacja pokontrolna. 4. Zalecenia pokontrolne (gdy zachodzi potrzeba ich wydania). 5. Monitorowanie wykonania zaleceń (gdy wydano). 18

19 W trybie kontroli doraźnej: Bez zapowiedzi lub z minimalnym wyprzedzeniem. W trybie kontroli planowanej: Wszczęcie kontroli Zawiadomienie o kontroli przekazywane jest co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. Czas trwania kontroli od 1 do 4 dni, chyba że instytucja kontrolująca uzna, że kontrola trwać będzie dłużej. 19

20 Zespół kontrolujący Składa się z co najmniej 2 osób (w tym jedna jest kierownikiem Zespołu). Członkowie Zespołu posiadają pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, w którym znajduje się m.in. termin kontroli, zakres kontroli. Upoważnienie może obejmować jednocześnie kontrolę na miejscu i wizytę monitoringową. Wizyta monitoringowa może być przeprowadzona także w oparciu o odrębne upoważnienie. Kontrolujący posiadają również legitymacje służbowe. Każdy członek Zespołu przed przystąpieniem do czynności kontrolnych podpisuje Oświadczenie o bezstronności. 20

21 Uprawnienia kontrolujących Swoboda poruszania się po terenie jednostki. Wgląd i tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki oraz dokumentów podlegających weryfikacji. Tworzenie dokumentacji fotograficznej. Przeprowadzanie oględzin obiektów i składników majątkowych. Odbieranie ustnych i pisemnych wyjaśnień i oświadczeń od pracowników jednostki. Zabezpieczanie materiału dowodowego. 21

22 Informacja pokontrolna Sporządzana i przekazywana jednostce kontrolowanej w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. W razie konieczności zasięgnięcia opinii prawnej, termin sporządzenia informacji pokontrolnej ulega przedłużeniu (Nowość). Wraz z Informacją pokontrolną przekazywana jest lista sprawdzająca (Nowość). Zawiera m.in. zakres kontroli, informacje o sposobie wyboru dokumentów (próbie), ustalenia kontroli, wnioski z kontroli, informacje o wykrytych uchybieniach/nieprawidłowościach. Jednostka kontrolowana ma 14 dni kalendarzowych na podpisanie informacji lub zgłoszenie w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń do treści informacji. 22

23 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń: Informacja pokontrolna jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń w całości lub części i odpowiednio zmienia informację pokontrolną i w ciągu 14 dni kalendarzowych przekazuje zmienioną informację do podpisu Beneficjenta. jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń i w ciągu 14 dni kalendarzowych przekazuje niezmienioną informację do podpisu Beneficjenta. 23

24 Informacja pokontrolna Po otrzymaniu kolejnej informacji pokontrolnej, Beneficjent w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania: przesyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej przesyła w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 24

25 Zalecenia pokontrolne Wydawane gdy w wyniku kontroli stwierdzono uchybienia bądź nieprawidłowości. Zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości oraz termin ich wdrożenia przez jednostkę kontrolowaną. Wydawane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania. 25

26 Weryfikacja zaleceń pokontrolnych Jednostka, która otrzymała zalecenia pokontrolne zobowiązana jest do ich wdrożenia oraz przekazania informacji o sposobie wykorzystania uwag w terminie wskazanym w zaleceniach. Organ, który wydał zalecenia weryfikuje ich wykonanie poprzez: sprawdzenie przesłanych dokumentów dotyczących wdrożenia zaleceń kontrolę sprawdzającą na miejscu. 26

27 Garść porad Dokumenty projektu powinny być wydzielone z innych dokumentów jednostki. Warto dokumentować czynności, które mogą mieć wpływ na ustalenia kontroli (np. e z dostawcami, rozeznanie rynku itp.). Warto śledzić na bieżąco strony www dotyczące PO KL zmiany wytycznych, nowe regulacje. W przypadku otrzymania informacji o kontroli należy przygotować dokumentację wprost związaną z projektem oraz dokumenty jednostki takie jak statut, aktualny KRS, Zakładowy Plan Kontr, politykę rachunkowości czyli dokumenty statutowe jednostki. Kontrola pracuje na oryginałach dokumentów!! W przypadku prowadzenia księgowości przez jednostkę zewnętrzną (biuro rachunkowe) podmiot kontrolowany powinien zapewnić wgląd do dokumentów księgowych projektu. 27

28 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty finansowe: umowa rachunku bankowego polityka rachunkowości, zakładowy plan kont zaświadczenie podatnika VAT informacje o programie komputerowym, w którym prowadzona jest ewidencja przelewy i wyciągi bankowe wydruki obrotów i sald z rachunku projektu metodologia wyliczenia kosztów pośrednich oraz dokumenty źródłowe (gdy rozliczane są ryczałtem). 28

29 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty dot. realizacji projektu: umowy z personelem projektu (dokumentacja dot. wyboru personelu do projektu) ewidencje czasu pracy personelu projektu dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu deklaracje uczestnictwa listy obecności umowy najmu pomieszczeń. 29

30 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty dot. udzielania zamówień ogłoszenia o przetargu SIWZ dokumentacja komisji przetargowej (powołanie, zakres działania, oświadczenia o bezstronności) protokół z postępowania oferty umowa rozeznanie rynku przy zasadzie konkurencyjności. 30

31 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty dot. ochrony danych osobowych: rejestr upoważnień do przetwarzania d.o. oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich d.o. imienne upoważnienia do przetwarzania d.o. Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. PEFS. 31

32 Pomoc w aplikowaniu i źródła informacji ROEFS Punkt Informacyjny PO KL 32

33 Regionalne Ośrodki EFS Łódź ul. Piotrkowska 262/264 Instytut Europejski w Łodzi Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 20 Instytut Europejski w Łodzi Sieradz ul. Pułaskiego 5 Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

34 Punkt Informacyjny PO KL Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, ul. Roosevelta 15 W Punkcie Informacyjnym czynnym od poniedziałku do piątku w godz czekają na Państwa pracownicy Departamentu ds. PO KL tel GG: Skype: informacje_pokl.lodzkie 34

35 Dziękuję za uwagę

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Beneficjentów Działania 2.1 RPO WL dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości

Instrukcja dla Beneficjentów Działania 2.1 RPO WL dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości Instrukcja dla Beneficjentów Działania 2.1 RPO WL dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości Zgodnie z 19 umowy o dofinansowanie Monitoring, kontrola i audyt Beneficjenci Działania 2.1 RPO WL zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo