Załącznik do Uchwały Nr 1203/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 1203/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1203/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 roku Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kraków,19 października 2010 r.

2 Spis treści Podstawy prawne Główne zasady realizacji procesu kontroli projektów Cele kontroli Zakres kontroli Kontrola merytoryczna projektu Kontrola zamówień publicznych Kontrola finansowa projektu Korekty finansowe Uprawnienia kontrolujących Obowiązki Beneficjenta Zasady prowadzenia kontroli Powiadomienie o kontroli Prowadzenie kontroli Informacja pokontrolna Zalecenia pokontrolne Wyniki kontroli CZĘŚĆ II. KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Obowiązki Beneficjenta II. 1. MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Zakres stosowania Sprawozdanie w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz generowania dochodu przez projekt INSTRUKCJA Obszar I: Informacje ogólne Obszar II: Promocja projektu Obszar III: Wskaźniki realizacji projektu Obszar IV: Kwalifikowalność podatku VAT Obszar V: Generowanie dochodu w projekcie Etapy monitorowania Obszar VI: Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Obszar VII: Archiwizacja II.2. KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU Główne zasady realizacji procesu kontroli trwałości projektów Cel kontroli trwałości Zakres kontroli Korekty finansowe Zasady prowadzenia kontroli Przygotowanie do procesu kontroli trwałości Powiadomienie o kontroli trwałości projektu Prowadzenie kontroli Informacja pokontrolna Zalecenia pokontrolne Wyniki kontroli SPRAWOZDANIE Strona 2 z 32

3 Spis załączników Sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz generowania dochodu przez projekt...25 Sposób aktualizacji analizy finansowej Strona 3 z 32

4 Wstęp PoniŜsze Wytyczne obejmują zasady przeprowadzania kontroli na miejscu lub w siedzibie Instytucji Zarządzającej MRPO (zwaną dalej IZ) z zakresu merytorycznego, finansowego i zamówień publicznych oraz określają zasady monitorowania projektu w trakcie realizacji oraz po jego zakończeniu w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm Wytyczne opisują sposób w jaki Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości projektu w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji (lub 3 lat w przypadku beneficjentów będących MŚP) pod kątem przestrzegania art. 57 pkt. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. Strona 4 z 32

5 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 1260/1999 (Dz. Urz. UE L z 2006r., Nr 210, s. 25 ze zm.), 2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. z 2006r., Nr 210, s. 1 ze zm.), 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. z 2006r., Nr 371, s.1 ze zm.), 4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), 6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 t.j.), 7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), 8. Ustawa z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz ze. zm. t.j.), 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 11. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, 12. Wytyczne IZ dotyczące przygotowania studium wykonalności w poszczególnych projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). Strona 5 z 32

6 CZĘŚĆ I. KONTROLA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO 1. Główne zasady realizacji procesu kontroli projektów 1. Kontrola projektów na miejscu przeprowadzona jest na zakończenie realizacji, po przedstawieniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową i po weryfikacji dokumentu przez IZ. 2. W trakcie realizacji projektu dopuszcza się moŝliwość kontroli na miejscu lub w siedzibie IZ. 3. Kontrola projektu moŝe obejmować: a) kontrolę merytoryczną projektu w zakresie rzeczowej realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie; b) kontrolę finansową projektu w zakresie finansowej realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, c) kontrolę zamówień publicznych w zakresie stosowania prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., 4. Kontrola projektu moŝe być przeprowadzona w kaŝdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu. 5. W przypadku Beneficjentów realizujących projekty w partnerstwie, kontroli poddawany jest Lider projektu. 6. Dopuszcza się moŝliwość przeprowadzania czynności kontrolnych u Partnera/Partnerów projektu. 7. Kontrola projektów na miejscu przeprowadzana jest przez członków Zespołu kontrolującego (zwanych w dalszej części Wytycznych Kontrolującymi ) na podstawie pisemnego upowaŝnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, wystawianego przez IZ. 8. Kontrola projektów przyjmuje postać kontroli planowej, która moŝe być przeprowadzona na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie IZ w trakcie realizacji projektu z zakresu zamówień publicznych. Dodatkowo IZ moŝe przeprowadzać kontrole doraźne w trakcie realizacji projektu. 2. Cele kontroli Kontrola projektu ma na celu potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu z warunkami umowy, w szczególności potwierdzenie, Ŝe: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały faktycznie poniesione, c) zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 3. Zakres kontroli 3.1. Kontrola merytoryczna projektu. Kontrola merytoryczna obejmuje: 1. ocenę zgodności działań Beneficjenta w zakresie rzeczowej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie (w szczególności z wnioskiem aplikacyjnym) Strona 6 z 32

7 2. ustalenie stopnia wykonania wskaźników monitoringowych zapisanych we wniosku o dofinansowanie, 3. ocenę sposobu przechowywania dokumentacji, 4. weryfikację prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. W celu ustalenia stopnia wykonania wskaźników załoŝonych w projekcie, Beneficjent kaŝdorazowo raz do roku, w terminie do 15 lipca kolejnego roku wypełnia Sprawozdanie w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach MRPO (...) w którym winien poinformować IZ o utrzymaniu wskaźnika produktu oraz osiągnięciu wskaźnika rezultatu w kolejnych latach zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. W przypadku problemów z osiągnięciem wskaźnika rezultatu w momencie zakończenia realizacji projektu, Beneficjent musi poinformować IZ o terminie jego osiągnięcia wraz z podaniem wyjaśnień jego nieosiągnięcia w zakładanym terminie. Weryfikacja stopnia wykonania wskaźników rezultatu będzie miała miejsce podczas przeprowadzenia kontroli trwałości projektów. Ocena sposobu przechowywania dokumentacji oparta jest na zapisach Wytycznych w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W szczególności, kontrola w tym zakresie ma na celu potwierdzenie, iŝ przyjęte przez Beneficjenta, w wewnętrznych aktach prawnych, zasady archiwizacji zapewniają przechowywanie/archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem w wymaganym okresie, określonym w szczególności, w umowie o dofinansowanie. Podczas weryfikacji prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projekt jest kontrolowany pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta wymogów promocyjnych i informacyjnych związanych z zamieszczeniem we wszystkich dokumentach, które są związane z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczenia dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu. Dodatkowo weryfikowana jest zgodność zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych z działaniami zadeklarowanymi przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym Kontrola zamówień publicznych Kontrola zamówień publicznych obejmuje ocenę zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego oraz polskiego w szczególności Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent realizując projekt zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim Ustawa ma zastosowanie do Beneficjentów lub projektu. W pozostałych przypadkach Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z naleŝytą Strona 7 z 32

8 starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach MRPO oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przeprowadzając kontrolę zamówień publicznych IZ ma prawo do nałoŝenia korekt finansowych, zgodnie z Taryfikatorem dokumentem pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE wydanym przez Instytucję Koordynującą RPO. Dodatkowo IZ moŝe nałoŝyć korektę za inne naruszenia niŝ te wskazane w Taryfikatorze. W przypadku naruszeń prawa zamówień publicznych poziom korekty ustala się kierując się zapisami Taryfikatora, mając na uwadze, Ŝe określa on jedynie maksymalne stawki korekt za dane naruszenie. Istnieje zatem moŝliwość zastosowania niŝszych stawek, niŝ te przewidziane w Taryfikatorze, jeŝeli jest to uzasadnione okolicznościami danego naruszenia. Poza wymierzeniem korekty finansowej, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania, IZ powiadamia odpowiednie organy o stwierdzonych naruszeniach. IZ dopuszcza moŝliwość weryfikacji dokumentacji przetargowej na kaŝdym etapie realizacji projektu. Beneficjentów, których nie dotyczy stosowanie Ustawy PZP, obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą realizacja zamówień dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych powinna być udzielona w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z uwzględnieniem uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. Przestrzeganie tej zasady polega równieŝ na jednakowym traktowaniu podmiotów poprzez stawianie jednakowych wymagań dla wszystkich. Gwarancją jawności i przejrzystości jest wymóg stosowania trybu pisemnego, który powoduje, Ŝe wszelkie oświadczenia stron winny być sporządzane w formie pisemnej. Beneficjent ma obowiązek racjonalnego gospodarowania dostępnymi środkami, jakie zostały przewidziane na daną kategorię wydatku w umowie o dofinansowanie. Warunkiem racjonalnego gospodarowania jest moŝliwość wyboru pomiędzy róŝnymi wariantami rozwiązań, a takŝe sprecyzowane kryteria wyboru. Beneficjent winien dokumentować w sposób moŝliwy do weryfikacji, Ŝe wartość danego zamówienia dotyczącego dobra i/lub usługi nie przekracza jego wartości rynkowej (np. Beneficjent roześle co najmniej 2 zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców/ dostawców, w których określi parametry i cechy poszukiwanych przez niego dóbr i/lub usług a następnie dokona zakupu w sposób zgodny z przyjętymi przez siebie kryteriami). W przypadku dóbr powszechnie dostępnych dopuszcza się moŝliwość rozeznania rynku na podstawie własnej informacji uzyskanej w punktach sprzedaŝy. Strona 8 z 32

9 3.3. Kontrola finansowa projektu Kontrola finansowa obejmuje: 1. ocenę zgodności działań Beneficjenta w zakresie finansowej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, 2. weryfikację dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu, 3. weryfikację planowania i realizacji wydatków oraz dochodów budŝetowych dotyczących projektu, 4. weryfikację prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu. Podczas kontroli weryfikowana jest dokumentacja finansowa projektu, którą Beneficjent powinien prowadzić zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach MRPO z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej. Beneficjenci realizujący projekty w ramach MRPO na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu są zobligowani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach projektu. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem osi II w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata określają sposób ujmowania operacji gospodarczych przez Beneficjentów dla wydatków ponoszonych w ramach realizowanych projektów w zaleŝności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, zarówno przed jak i po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu. Kontrola finansowa obejmuje równieŝ weryfikację zasadności kwalifikowania podatku VAT. IZ MRPO zastrzega, iŝ w sytuacjach, w których kwalifikowalność podatku VAT moŝe budzić wątpliwość, IZ MRPO moŝe nakazać beneficjentowi wystąpienie o indywidualną interpretację. Podczas kontroli finansowej kontrolujący potwierdzają całkowitą wartość projektu. W przypadku projektów, których całkowita wartość zmieniła się w stosunku do wartości zadeklarowanej w wniosku o płatność końcową istnieje konieczność ponownej aktualizacji i przedłoŝenia analizy finansowej (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz projektów, których wartość całkowita projektu na zakończenie realizacji projektu nie przekracza równowartości 1 mln euro). Dodatkowo, podczas kontroli finansowej weryfikowana jest zgodność z zasadami pomocy publicznej w przypadkach projektów, w których zasady mają zastosowanie. 4. Korekty finansowe W przypadkach, w których nie wypracowano dokumentów o charakterze taryfikatora, w sytuacji, w której uznanie całości wydatku za niekwalifikowalny byłoby nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Strona 9 z 32

10 za niekwalifikowalny naleŝy uznać jedynie odpowiednią część wydatku. W takiej sytuacji IZ posiada kompetencję do określenia rozmiaru szkody i uznania części wydatku za niekwalifikowalny. Strona 10 z 32

11 5. Uprawnienia kontrolujących 1. W trakcie kontroli Kontrolujący ma prawo do: a) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową, b) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem), c) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli, d) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli, e) Ŝądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w informacji pokontrolnej), f) zabezpieczania materiałów dowodowych, g) Ŝądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent, h) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli, i) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach, j) przyjmowania oświadczeń. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującymi w danej jednostce kontrolowanej. 6. Obowiązki Beneficjenta Obowiązkiem Beneficjenta w zakresie kontroli jest: a) zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, b) przedstawianie na Ŝądanie kontrolującego, w ustalonym przez niego terminie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, c) sporządzanie lub przekazywanie uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, d) zapewnienie terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli, e) zapewnienie nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolujących dokumentów i materiałów pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej. Strona 11 z 32

12 7. Zasady prowadzenia kontroli 8.1. Powiadomienie o kontroli 1. O terminie oraz zakresie planowanej kontroli powiadamia się Beneficjenta pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. Beneficjent ma moŝliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu o czym musi poinformować IZ pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia. Zmiana terminu wyznaczonego w drugim powiadomieniu traktowana będzie jako odmowa poddania się kontroli. 2. O terminie oraz zakresie kontroli doraźnej powiadamia się Beneficjenta pisemnie na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli Prowadzenie kontroli 1. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. Dowodami są dokumenty i inne nośniki informacji, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz inne zabezpieczone rzeczy. 2. Beneficjent powinien przedstawić podczas kontroli, na Ŝądanie kontrolującego, oryginały dokumentów związanych z przedmiotem kontroli w szczególności: dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki wraz z potwierdzeniami dokonania płatności, wniosek o dofinansowanie, korespondencję, umowy, inne dokumenty związane z realizacją projektu oraz udzielić szczegółowych wyjaśnień. 3. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub wyjaśnień, nie będą uwzględnione ewentualne zastrzeŝenia złoŝone w tym zakresie do informacji pokontrolnej. 4. Sporządzone w trakcie kontroli dokumenty stanowiące dowód uchybień lub nieprawidłowości podpisują kontrolujący wchodzący w skład zespołu kontrolującego. 5. Zebrane w toku postępowania kontrolnego dowody w razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają, w szczególności poprzez: a) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, Beneficjentowi, b) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu Informacja pokontrolna 1. W terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych Zespół kontrolujący sporządza w formie pisemnej pierwszą, roboczą wersję Informacji pokontrolnej i wysyła do jednostki kontrolowanej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Informacja pokontrolna zawiera opis stanu faktycznego ze wskazaniem obowiązku Beneficjenta w zakresie monitorowania dalszej realizacji projektu na etapie trwałości projektu. 2. JeŜeli sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w pkt. 1 zostaje wydłuŝony o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień. 3. O zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. 2 Beneficjent jest pisemnie informowany. Strona 12 z 32

13 4. Informacja pokontrolna podpisywana jest przez członków Zespołu kontrolującego oraz Beneficjenta. 5. Beneficjent moŝe zgłosić w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej zastrzeŝenia do treści zawartych w Informacji. 6. ZastrzeŜenia do Informacji pokontrolnej i ich uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej Beneficjent przesyła do IZ. 7. JeŜeli Beneficjent nie zgłasza zastrzeŝeń do Informacji pokontrolnej, Beneficjent podpisuje przesłane Informacje pokontrolne i przesyła jeden egzemplarz do IZ w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania tej Informacji. Podpisanie pierwszej, roboczej wersji Informacji pokontrolnej sprawia, iŝ staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej. 8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 5, zgłoszone zastrzeŝenia nie będą uwzględnione z wyjątkiem sytuacji, gdy sporządzenie zastrzeŝeń przez Beneficjenta wymaga dodatkowych wyjaśnień i Beneficjent uzyska zgodę IZ na wydłuŝenie tego terminu. 9. Kontrolujący analizują zastrzeŝenia w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Beneficjenta. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeŝeń. 10.JeŜeli odpowiedź na zastrzeŝenia wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w pkt.9 zostaje wydłuŝony o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień. 11.O zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. 10 Beneficjent jest pisemnie informowany. 12.W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeŝeń Kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część Informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeŝenia, a następnie przesyłają poprawioną Informację pokontrolną ponownie do akceptacji Beneficjenta. Wersja ta jest ostateczną wersją Informacji pokontrolnej. 13.W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeŝeń, w całości lub części, Kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do Beneficjenta oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu. Wersja ta jest ostateczną wersją Informacji pokontrolnej. 14.Beneficjent w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przesyła w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej. 15.Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych Zalecenia pokontrolne 1. Instytucja Zarządzająca w uzasadnionych przypadkach, w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania od Beneficjenta podpisanej Informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, formułuje Zalecenia pokontrolne w formie pisemnej i przesyła je Beneficjentowi. 2. Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności: Strona 13 z 32

14 a. podstawę prawną sformułowania zaleceń, b. informację o kontroli, do której się odnoszą, c. uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli uchybień i nieprawidłowości. 3. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie 7 dni roboczych, do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględniania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań o przyczynach takiego postępowania Wyniki kontroli Wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektu lub usunięcie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi Zaleceniami pokontrolnymi, są warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Strona 14 z 32

15 CZĘŚĆ II. KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, w tym dokonali rozliczenia końcowego są zobligowani do corocznego sporządzania i składania do IZ sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości oraz generowania dochodu przez projekty zrealizowane w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Obowiązki Beneficjenta 1. Beneficjenci sporządzają i składają do IZ sprawozdania za okres trwałości projektu, tj. za okres 5 lat (3 lat w przypadku projektów realizowanych przez MŚP) liczony od dnia ostatniej płatności na rzecz projektu. 2. KaŜde sprawozdanie winno być przedłoŝone najpóźniej do dnia 15 lipca. 3. Dane zawarte w sprawozdaniach winny się odnosić do pełnych, zamkniętych lat kalendarzowych. Przy czym w zakresie sprawozdania za pierwszy i ostatni rok okresu trwałości dane naleŝy przedstawić odpowiednio dla pierwszego sprawozdania za okres licząc od dnia ostatniej płatności na rzecz projektu do końca roku, a dla ostatniego roku okresu trwałości do upływu daty okresu trwałości. 4. Sprawozdanie naleŝy sporządzić, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Wytycznych. 5. Sprawozdanie naleŝy złoŝyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na nośniku CD). 6. Sprawozdanie naleŝy złoŝyć w siedzibie IZ w Krakowie przy ul. Wielickiej 72 B lub wysłać pocztą na adres: Departament Funduszy Europejskich UMWM ul. Racławicka Kraków 7. IZ dokonuje weryfikacji złoŝonych sprawozdań. W przypadku wystąpienia błędów/niejasności w przedłoŝonym sprawozdaniu IZ wzywa Beneficjenta do złoŝenia poprawionego sprawozdania oraz do uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania informacji od IZ. 8. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowią podstawę do przeprowadzenia monitoringu i kontroli trwałości projektu o której mowa poniŝej. Strona 15 z 32

16 II. 1. MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU KaŜdy Beneficjent zobligowany jest do utrzymania trwałości projektu, zgodnie z ramami prawnymi ustalonymi przez Unię Europejską. Monitorowanie projektów po zakończeniu ich realizacji (ostatniej płatności) obejmuje w szczególności następujące obszary: I: Informacje ogólne; II: Promocja projektu; III: Wskaźniki realizacji projektu; IV: Kwalifikowalność podatku VAT; V: Generowanie dochodu w projekcie; VI: Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi; VII: Archiwizacja 1. Zakres stosowania Monitorowaniem projektu za okres trwałości objęte są wszystkie projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach MRPO oraz zostały zakończone i prawidłowo rozliczone. W ramach MRPO, monitorowaniem dochodu objęte zostaną projekty inwestycyjne, których wartość całkowita po realizacji przekracza równowartość 1 mln euro, z wyłączeniem projektów: objętych zasadami pomocy publicznej (m.in. regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis, pomoc na projekty realizowane w energetyce, pomoc dla instytucji otoczenia biznesu), realizowanych w ramach Działań 4.1 oraz 7.4, tj. działań dotyczących infrastruktury drogowej oraz ochrony przeciwpowodziowej Sprawozdanie w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz generowania dochodu przez projekt INSTRUKCJA 2.1. Obszar I: Informacje ogólne Pytania zawarte w części I sprawozdania mają na celu weryfikację czy od zakończenia realizacji projektu zaszły zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. Zgodnie z przytoczonym artykułem jako zasadnicze modyfikacje uznaje się modyfikacje mające wpływ na charakter lub warunki realizacji inwestycji lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz modyfikacje wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 1 Wyłączenie wynika z faktu, iŝ projekty realizowane w ramach Działań 4.1 oraz 7.4 z reguły nie generują przychodów lub generują przychody niewspółmierne do kosztów. Strona 16 z 32

17 2.2. Obszar II: Promocja projektu Beneficjent winien potwierdzić Ŝe nadal stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz wymienić instrumenty informacji i promocji projektu, których uŝywał realizując projekt. Instrumentami promocji są m.in. tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd. IZ przypomina o obowiązku zamieszczania we wszystkich dokumentach, które Beneficjent przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Obszar III: Wskaźniki realizacji projektu W zakresie pytania nr 1, tj. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE/CZĘŚCIOWO Beneficjent winien wypełnić informacje w oparciu o dane z wniosku aplikacyjnego oraz wartość docelową na zakończenie projektu określoną na dzień przeprowadzenia kontroli końcowej projektu oraz potwierdzić stan obecny wpisując utrzymane w przypadku braku modyfikacji lub zmodyfikowane w przypadku zmian. W przypadku odpowiedzi NIE lub CZĘŚCIOWO naleŝy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany. W zakresie pytania nr 2, tj. Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE/CZĘŚCIOWO Beneficjent winien wypełnić informacje w oparciu o dane z wniosku aplikacyjnego podając wartość docelową na rok sprawozdawczy oraz wskazać rzeczywistą wartość osiągniętą w roku za który składa sprawozdanie. W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie od zakończenia kontroli końcowej projektu do sprawozdania naleŝy załączyć oświadczenie o osiągnięciu wskaźników w danym roku lub braku jego osiągnięcia wraz z podaniem powodów i wyjaśnień braku ich osiągnięcia. Zgodnie z procedurą kontroli weryfikacja stopnia wykonania wskaźników rezultatu ma miejsce podczas przeprowadzenia kontroli trwałości projektów. Strona 17 z 32

18 2.4. Obszar IV: Kwalifikowalność podatku VAT Część IV składa się z pięciu pytań, w szczególności: W zakresie pytania nr 1, tj. Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowalny lub niekwalifikowalny? W przypadku, gdy VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym, Beneficjent nie ma obowiązku wypełniania dalszej części sprawozdania w tym obszarze. W zakresie pytania nr 2, tj. Czy Beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE W przypadku, gdy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie a Beneficjent posiada indywidualną Interpretację Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upowaŝnienia Ministra Finansów, a jednocześnie Interpretacja dotyczy całego okresu realizacji projektu winien dostarczyć do IZ interpretację wraz z wypełnionym Sprawozdaniem. W przypadku Beneficjentów, którzy posiadają Interpretację Beneficjent zwolniony jest z obowiązku składania wraz z wypełnionym Sprawozdaniem kserokopii deklaracji VAT-7 za styczeń (lub za I kwartał roku) przez cały okres trwałości projektu. Natomiast wymagane jest by Beneficjent wraz z wypełnionym Sprawozdaniem składał oświadczenie, w którym zobowiąŝe się do niezwłocznego poinformowania IZ MRPO o zmianie swojej sytuacji czy stanu prawnego, które to zmiany miałyby wpływ na treść przedstawionej Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej. Zaznaczenie odpowiedzi TAK zwalnia Beneficjenta z wypełnienia dalszej części pytań w tym obszarze. W zakresie pytania nr 5, tj. Czy dokonano korekty deklaracji VAT związanej z wydatkami objętymi projektem za okres, w którym przysługiwało prawo do obniŝenia podatku naleŝnego w związku z realizacją projektu? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE/NIE DOTYCZY W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź TAK naleŝy określić kwotę korekty VAT oraz opisać z jakiego powodu dokonano korekty. Dodatkowo Beneficjent zobowiązany jest dostarczać wraz z wypełnionym Sprawozdaniem kserokopię deklaracji VAT-7 za styczeń (lub za I kwartał roku), za kaŝdy rok okresu trwałości projektu. JeŜeli ww. deklaracja będzie zawierała korektę podatku naliczonego, wówczas Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo szczegółowe wyliczenia korekty ze wskazaniem czy kwota ww. korekty ma związek z wydatkami kwalifikowalnymi rozliczonymi w projekcie. Strona 18 z 32

19 2.5. Obszar V: Generowanie dochodu w projekcie Etapy monitorowania 1. W przypadku zmiany w poziomie kosztów i/lub przychodów operacyjnych w stosunku do danych z dokumentacji z etapu aplikowania lub w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji dokumentacji, które wpływają na wzrost dochodu netto, Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji analizy finansowej i przedłoŝenia jej wraz z formularzem sprawozdawczym, celem weryfikacji. Wymagany sposób i forma sporządzenia aktualizacji analizy opisane zostały w załączniku nr 2 - Sposób aktualizacji analizy finansowej do niniejszych wytycznych. 2. Końcowym efektem weryfikacji jest odpowiedź na pytanie czy, w wyniku zmian w analizie, poziom dochodu netto wzrósł, tym samym koniecznym będzie obniŝenie poziomu dofinansowania. 3. Zmniejszenie poziomu dofinansowania nastąpi w przypadku stwierdzenia przez IZ wystąpienia wzrostu w poziomie dochodu netto, które jednocześnie powoduje, iŝ nowy wskaźnik luki w finansowaniu jest niŝszy o ponad 10% od wskaźnika luki w finansowaniu obliczonego ex ante. Obliczenia w tym zakresie naleŝy przeprowadzić według wzoru: gdzie: (R ex ante - R1)/ R ex ante >0,1 R ex ante wskaźnik luki w finansowaniu obliczony w ramach analizy ex ante na etapie składania wniosku o dofinansowanie R1 nowy wskaźnik luki w finansowaniu obliczony w wyniku monitoringu dochodu generowanego przez projekt 4. W przypadku wystąpienia błędów/niejasności w przedłoŝonej przez Beneficjenta dokumentacji, istnieje moŝliwość jej poprawy lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji od IZ. W tym celu IZ przygotowuje zestawienie błędów/niejasności. 5. Poprawiona dokumentacja podlegać będzie ponownej weryfikacji. Weryfikacja udokumentowana zostanie notatką zawierającą informację m.in. na temat zaistniałych zmian w projekcie oraz poziomu dofinansowania. 6. W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie poziomu dochodu netto, przeprowadzona zostanie wizyta monitorująca. W efekcie Beneficjent moŝe zostać zobligowany do ponownego sporządzenia aktualizacji analizy finansowej, która podlegać będzie weryfikacji przez IZ. Z kolei w przypadku wystąpienia zmian, wynikających z przeprowadzonej kontroli trwałości, konieczne będzie ponowne sporządzenie i przedłoŝenie aktualizacji analizy finansowej celem weryfikacji. Weryfikacja udokumentowana zostanie notatką. 7. Po zatwierdzeniu notatki przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM lub upowaŝnioną przez niego osobę, IZ podejmuje decyzję o pozostawieniu dofinansowania na dotychczasowym poziomie lub jego obniŝeniu w korespondencji z ww. dokumentami. 8. JeŜeli w wyniku monitorowania wartość dofinansowania ulegnie obniŝeniu, to Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nadwyŝki dofinansowania tak, aby suma wypłaconego Strona 19 z 32

20 dofinansowania była równa wartości dofinansowania wyliczonego w zaktualizowanej analizie finansowej. 9. W sytuacji, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu środków, IZ podejmuje czynności zmierzające do odzyskania nadmiernie pobranego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania środków, o którym mowa powyŝej, obciąŝają Beneficjenta. Część V składa się z trzech pytań: W zakresie pytania nr 1, tj. Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE/CZĘŚCIOWO OdpowiedŜ TAK naleŝy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt podlegał zasadom pomocy publicznej (m.in. Regionalna Pomoc Inwestycyjna, pomoc de minimis, pomoc na projekty realizowane w energetyce, pomoc dla instytucji otoczenia biznesu). W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK Beneficjent nie jest zobowiązany do odpowiedzi na pozostałe pytania w zakresie Generowania dochodu w projekcie. W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE Beneficjent winien udzielić odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie Generowania dochodu w projekcie. W zakresie pytania nr 2, tj. Czy wartość całkowita projektu po zakończeniu jego realizacji przekracza równowartość 1 mln euro? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE Opowiadając na powyŝsze pytanie naleŝy wziąć pod uwagę, iŝ projekt o wartości powyŝej 1 mln euro to projekt współfinansowany ze środków UE, którego wartość całkowita, rozumiana jako suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wraz z wartością podatku VAT, przekracza równowartość 1 mln euro. W celu określenia, czy całkowity koszt zadania przekracza 1 mln euro, stosuje się kurs wymiany euro/pln stanowiący średnią miesięczną obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŝenia wniosku o dofinansowanie (kurs publikowany na stronie: age=en). Ustalona w ten sposób wartość kursu nie ulega zmianie w czasie i jest wykorzystywana do sprawdzenia wartości progowej na kolejnych etapach weryfikacji, wdraŝania i monitorowania projektu. W procedurze monitorowania dochodu brana jest pod uwagę wartość całkowita projektu zawarta w rozliczeniu końcowym projektu. W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK Beneficjent winien udzielić odpowiedzi na kolejne pytanie w zakresie Generowania dochodu w projekcie. Strona 20 z 32

21 W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE Beneficjent nie jest zobowiązany do odpowiedzi na pozostałe pytanie w zakresie Generowania dochodu w projekcie. W zakresie pytania nr 3, tj. Czy w ramach projektu poziom kosztów i/lub przychodów operacyjnych zmienił się, wpływając tym samym na wzrost dochodu netto, w stosunku do danych prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji? moŝliwe są odpowiedzi: TAK/NIE Odpowiadając na powyŝsze pytanie naleŝy pamiętać, iŝ w myśl art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady przychody to operacje obejmujące inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaŝ gruntu lub budynków lub dzierŝawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług. Wypełniając formularz po raz pierwszy, punktem odniesienia winny być dane zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano dofinansowanie lub dane z ostatniej aktualizacji przedłoŝonej do IZ. Przy kolejnych naleŝy mieć na uwadze, iŝ punktem odniesienia winny być dane zawarte w ostatnio przedłoŝonej do IZ dokumentacji. W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK naleŝy dokonać aktualizacji analizy finansowej i przedłoŝyć analizę wraz ze sprawozdaniem, w celu weryfikacji przyznanego poziomu dofinansowania. W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE naleŝy uzasadnić odpowiedź Obszar VI: Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Beneficjent winien wskazać czy zrealizowany projekt jest nadal zgodny z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku aplikacyjnym Obszar VII: Archiwizacja Beneficjent winien wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem oraz potwierdzić czy przechowuje dokumentację zgodnie z Wytycznych w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz zapewnić, Ŝe zgodnie z umową o dofinansowanie posiada procedury które zapewnią przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. Strona 21 z 32

22 Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, jest zobowiązany do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy lecz nie krócej niŝ do dnia 31 grudnia 2020 r. Strona 22 z 32

23 II.2. KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości projektu w okresie 5 lat (3 lat w przypadku projektów, realizowanych przez MŚP) od dnia zakończenia realizacji pod kątem przestrzegania art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/ Główne zasady realizacji procesu kontroli trwałości projektów a. Kontrola trwałości projektów przeprowadzona jest w drugiej połowie okresu trwałości projektu przez IZ. Dopuszcza się moŝliwość przeprowadzenia kontroli trwałości wcześniej w przypadku, gdy zajdzie prawdopodobieństwo braku zachowania trwałości projektu oraz jeŝeli na podstawie weryfikacji sprawozdania z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu IZ uzna, Ŝe istnieje konieczność weryfikacji trwałości projektu. b. Moment w którym rozpoczyna się okres trwałości projektu następuje, gdy: projekt zostanie rzeczowo zakończony; projekt zostanie finansowo zakończony; Beneficjent otrzyma płatność końcową od IZ; a więc za datę rozpoczęcia okresu trwałości naleŝy przyjąć dzień przekazania Beneficjentowi środków płatności końcowej przez IZ. c. Kontrola trwałości projektu moŝe być przeprowadzona w kaŝdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu. d. W przypadku Beneficjentów realizujących projekty w partnerstwie, kontroli trwałości poddawany jest Lider projektu. e. Dopuszcza się moŝliwość przeprowadzania czynności kontrolnych u Partnera/Partnerów projektu. f. Kontrola trwałości projektów na miejscu przeprowadzana jest przez członków Zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upowaŝnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, wystawianego przez IZ. 2. Cel kontroli trwałości Celem głównym kontroli trwałości jest ocena zabezpieczenia trwałości projektów zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, aby operacja obejmująca inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne zachowała wkład funduszy, wyłącznie jeŝeli w terminie pięciu lat od jej zakończenia (trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa) nie zostanie poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej Strona 23 z 32

24 wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. 3. Zakres kontroli Kontrola trwałości projektów potwierdza, czy: w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006, projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego, cel projektu został zachowany, Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu; system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni, Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych. 4. Korekty finansowe. W przypadku wystąpienia modyfikacji w projekcie, wydatki związane z elementami projektu poddanymi modyfikacji będą zwracane na rzecz IZ. Podobnie jak na etapie realizacji projektu, w sytuacji, w której w okresie trwałości projektu uznanie całości wydatku za niekwalifikowalny byłoby nieproporcjonalne do wagi naruszenia, za niekwalifikowalny naleŝy uznać jedynie odpowiednią część wydatku. W takiej sytuacji IZ posiada kompetencję do określenia rozmiaru szkody i uznania części wydatku za niekwalikowalny. 5. Zasady prowadzenia kontroli 5.1. Przygotowanie do procesu kontroli trwałości 1. Pierwszym etapem jest zweryfikowanie zobowiązań Beneficjenta dotyczących finansowania i zarządzania projektem po zakończeniu okresu realizacji poprzez weryfikację sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz generowania dochodu przez projekt, o którym mowa w części II Wytycznych. 2. IZ przeprowadza kontrole trwałości w oparciu o metodologię doboru projektów do kontroli trwałości. 3. Kontrola trwałości projektów przybiera charakter wizyt monitorujących. 4. Kontrola trwałości projektów przeprowadzana jest przez pracowników Zespołu ds. Kontroli projektów. W uzasadnionych przypadkach członkami Zespołu kontrolującego mogą być pracownicy innych Zespołów Departamentu Funduszy Europejskich/ Departamentów UMWM/instytucji zewnętrznych. Strona 24 z 32

25 5.2. Powiadomienie o kontroli trwałości projektu Wizyta monitorująca dopuszcza nieinformowanie Beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Termin wizyty monitorującej moŝe zostać ustalony telefonicznie przez pracowników IZ Prowadzenie kontroli Przeprowadzenie czynności kontrolnych jest toŝsame z czynnościami kontrolnymi opisanymi w pkt. 8.2 Części I: Kontrola projektów w ramach MRPO Informacja pokontrolna Proces opracowania informacji pokontrolnej, przekazanie dokumentu i prawa Beneficjenta są toŝsame z zapisami pkt. 8.3 Części I: Kontrola projektów w ramach MRPO Zalecenia pokontrolne Proces opracowania zaleceń pokontrolnych, przekazanie dokumentu i prawa Beneficjenta są toŝsame z zapisami pkt. 8.4 Części I: Kontrola projektów w ramach MRPO Wyniki kontroli Wyniki kontroli potwierdzające prawidłowe utrzymanie trwałości projektu lub usunięcie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi Zaleceniami pokontrolnymi, są warunkiem poprawności utrzymania trwałości projektu. Strona 25 z 32

26 Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem Osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata SPRAWOZDANIE w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz generowanie dochodu przez projekt. Nr i nazwa Osi priorytetowej Nr i nazwa działania/schematu Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Data zakończenia realizacji - data ostatniej płatności IZ Termin końcowy zachowania trwałości projektu (wypełnia IZ) Okres sprawozdawczy rrrr lub dd-mm-rrrr 2 I. Informacje ogólne 1. Czy w okresie sprawozdawczym cel projektu został zachowany? TAK NIE (JeŜeli nie, to naleŝy wyjaśnić przyczyny) 2. Czy w okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w formie prawnej Beneficjenta? TAK NIE (JeŜeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... 2 Zaleca się pełne wpisanie daty dla pierwszego i ostatniego roku okresu trwałości. Strona 26 z 32

27 3. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu? (np. infrastruktura powstała podczas realizacji projektu została wykorzystana na inny niŝ przewidziany we wniosku cel) TAK NIE (JeŜeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez beneficjenta lub podmiot publiczny? (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem, odsetki, zyski kapitałowe, dofinansowano projekt z innych źródeł, np. NFOŚiGW, nastąpiło umorzenie kredytu). TAK NIE (JeŜeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury? (np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/poddane robotom budowlanym obiekty). TAK NIE (JeŜeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną aniŝeli IZ MRPO np. NIK, UKS, UZP? TAK NIE (JeŜeli tak to naleŝy podać zakres, termin przeprowadzenia kontroli oraz załączyć kopię wyników kontroli)... II. Promocja projektu 1. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową zawartą w ramach MRPO? TAK NIE Strona 27 z 32

28 2. Proszę wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu. (Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in. tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.).... III. Wskaźniki realizacji projektu 1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane? TAK NIE CZĘŚCIOWO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu Rok osiągnięcia Stan obecny utrzymane/ zmodyfikowane (W przypadku odpowiedzi NIE lub CZĘŚCIOWO naleŝy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałych zmian). 2. Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte? TAK NIE CZĘŚCIOWO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na rok sprawozdawczy Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym Uwagi (w przypadku rozbieŝności pomiędzy zakładana wielkością docelową a osiągniętą naleŝy opisać przyczyny) (W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie od zakończenia kontroli końcowej projektu do sprawozdania naleŝy załączyć oświadczenie o osiągnięciu wskaźników w danym roku lub braku jego osiągnięcia wraz z podaniem powodów i wyjaśnień braku ich osiągnięcia. Dodatkowo naleŝy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzające ich realizację np. umowy o pracę, zdjęcia itp.) Strona 28 z 32

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów Załącznik do Uchwały Nr 361/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 03.04.2014r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów Dotyczy Osi priorytetowej I VIII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI złożenie sprawozdania korekta Nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 577/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 roku

Załącznik do Uchwały Nr 577/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 roku Załącznik do Uchwały Nr 577/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 roku Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, luty 2011 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów Załącznik do Uchwały Nr 215/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 luty 2015r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów Dotyczy Osi priorytetowej I VIII

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka

SPRAWOZDANIE. w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości

Bardziej szczegółowo

ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r.

ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r. ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r. Informacja o wizycie monitorującej w ramach kontroli trwałości projektu pn. Modernizacja budowlano-cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku" realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT INFORMACJA. Tak. Nie

BENEFICJENT INFORMACJA. Tak. Nie Sprawozdanie roczne/ankieta dotycząca zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 007-03 * Ankieta dotyczy zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 11.31 Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Informacje ogólne 1. TYTUŁ PROJEKTU uzupełniane

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli i monitoringu

Zasady kontroli i monitoringu Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM Szanowni Państwo, Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM W

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Procedura kontroli Beneficjentów projektu

Procedura kontroli Beneficjentów projektu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Procedura kontroli Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA Unia Europejska INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej trwałość projektu w Urzędzie Gminy Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (NIP 723-10-01-664, REGON 450670261) rozpoczętej w dniu

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA Egzemplarz nr INFORMACJA POKONTROLNA nr 28/12 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/235/05 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie objętego umową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kontrola w okresie trwałości

Kontrola w okresie trwałości Kontrola w okresie trwałości OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I KONTOLI projektów PROJEKTÓW (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Katowice, 15 września 2015 r.. Plan warsztatów: Część 2. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu...[Nazwa Osi Priorytetowej 1 ] 2

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu...[Nazwa Osi Priorytetowej 1 ] 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu...[Nazwa Osi Priorytetowej 1 ] 2 Umowa nr:... o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Aneta Winciorek Monika Gering

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Aneta Winciorek Monika Gering Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Aneta Winciorek Monika Gering Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Iga Głowacka Referat ds. Monitorowania Trwałości Projektów Białystok, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1 Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1 DEPARTAMENT KONTROLI NA MIEJSCU ORGANIZACJA I ZASADY REALIZACJI PROCESU KONTROLI NA MIEJSCU W RAMACH DZIAŁANIA ANIA FUNKCJONOWANIE LGD 2 PLAN 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A 2004-2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Sprawozdanie powinno zostać

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo