INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO OD 13 MARCA 2003 DO 10 KWIETNIA 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO OD 13 MARCA 2003 DO 10 KWIETNIA 2003 r."

Transkrypt

1 1 INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO OD 13 MARCA 2003 DO 10 KWIETNIA 2003 r. Informacja złożona Radzie Powiatu w dniu 28 marca 2003 roku zamykała okres pracy Zarządu sprawozdaniem z posiedzenia odbytego w dniu 6 marca 2003 roku. Od tego dnia do dnia 10 kwietnia 2003 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu. Zarząd przyjął protokoły: - protokół Nr 19 z posiedzenia odbytego w dniu protokół Nr 20 z posiedzenia odbytego w dniu protokół Nr 21 z posiedzenia odbytego w dniu protokół Nr 22 z posiedzenia odbytego w dniu protokół Nr 23 z posiedzenia odbytego w dniu POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU w dniu r. 1. Zarząd Powiatu przyjął projekt Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2002 rok. Zarząd stwierdził, że przedstawione przez Skarbnika p. M. Supronia sprawozdanie jest zgodne co do formy i zakresu z zapisem Uchwały Rady Powiatu Nr VII/45/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku. Projekt sprawozdania został przekazany Radnym Powiatu w dniu 28 marca 2003 roku. 2. Zapoznano się z informacją dotyczącą skutków finansowych mogących powstać w wyniku odstąpienia od Umowy wykonania zamówienia obejmującego zaprojektowanie, wykonanie budynku wraz z instalacją termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych zawartej między Powiatem Szczecineckim, a Zakładem Instalacji Przemysłowych Lidia Zygmunt. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o materiały jakie decyzją Zarządu Powiatu z dnia r. przedstawiła Lidia Zygmunt i protokoły z inwentaryzacji wykonanych robót i zgromadzonych na placu budowy materiałów. Szacunkowe skutki finansowe odstąpienia od umowy to kwota około ,00 zł. 3. Zarząd Powiatu przyjął do realizacji program naprawczy w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze. Program ten opracowany został przez dyrektora placówki i uzyskał pozytywną opinię Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał dyrektora Zespołu Szkół do przedstawienia do dnia r. koncepcji zagospodarowania internatu. Koncepcja ta powinna uwzględniać wiele wariantów wykorzystania obiektu i przewidywać ich ewentualne skutki finansowe. 4. Zarząd Powiatu zadeklarował gotowość do przystąpienia Powiatu Szczecineckiego do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie

2 2 zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Możliwość dofinansowania ww. zadań otworzyła się w związku z uzyskaniem oszczędności w ramach programu. Maksymalny udział środków w realizacji zadania pozyskany z dotacji to 50% przewidywanych kosztów, nie więcej jednak niż ,00 zł. Deklarację o gotowości do przystąpienia do ww. programu przekazano do Wojewódzkiego Biura Wdrożenia Programów w Szczecinie, wskazując jako zadanie inwestycyjne do realizacji II etap drogi Storkowo-Radomyśl. 5. Zarząd Powiatu przyjął program restrukturyzacji SP ZOZ w Szczecinku. Program ten zakłada: a. zmniejszenie ilości łóżek: - w oddziale wewnętrznym z 65 do 54 - w oddziale chirurgicznym z 36 do 30 - w oddziale dziecięcym z 10 do 8 Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania ilości łóżek do rzeczywistych potrzeb oraz ich procentowego wykorzystania, b. ograniczenie zatrudnienia o 22 pracowników, c. pobieranie opłat za endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych, d. poprawę zaplecza diagnostycznego (zakup videokolonoskopu oraz pozyskanie środków na zakup tomografu komputerowego), e. wprowadzenie usług z zakresu medycyny pracy (badania pracownicze), f. podjęcie działań zmierzających douruchomienia oddziału rehabilitacji osób po chemioterapii, g. przejęcie zadań z zakresu sprzątania i wyżywienia przez SP ZOZ, h. podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania powierzchni użytkowej zajmowanej przez jednostki organizacyjne SP ZOZ, a w tym: - likwidacji zbędnej pracowni rtg w budynku przychodni przyszpitalnej, - zmiana lokalizacji magazynu rezerw zadanie to zostało już wykonane, a budynek dotychczasowego magazynu przeznaczono do sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na adaptację budynku usługowego, i. powołanie działu marketingu, j. zwiększenie kapitału zakładowego poprzez przyjęcie w nieodpłatne użyczenie od organu prowadzącego, części nieruchomości użytkowanych obecnie przez szpital. Zmiana sposobu ich użytkowania pozwoli na dokonywanie odpisów na fundusz zakładowy. Realizacja w całości przyjętego programu przyniesie miesięcznie poprawę wyniku finansowego o około ,- co w skali roku wyniesie ,00 zł. 6. Przyjęto uchwały Zarządu Powiatu w sprawach: a. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2002 rok,

3 3 b. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. dostaw materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych). 7. Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: a. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2002 rok i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu, b. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku. 8. Zaakceptowano miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Wynosi on obecnie 2.084,97 zł (wzrost o 2,3% w stosunku do stawki z 2002 roku). 9. Podjęto decyzję o dofinansowaniu rozbudowy i modernizacji bazy materiałowo dydaktycznej wychowania sportowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Świątkach. Kwotę w wysokości ,11 zł w części pokryć ze środków uzyskanych ze sprzedaży mienia powiatu i w części z subwencji oświatowej w 2004 roku. 10. Zaakceptowano stawki za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach. Stawki te zostały ustalone przez Zespół Wychowawczy tej placówki w oparciu o obowiązujący Regulamin Odpłatności z uwzględnieniem sytuacji materialnej rodzin każdego z wychowanków. 11. Negatywnie ustosunkowano się do prośby Komitetu Organizacyjnego Koncertu Saksofonowego Saxmania 2003 dotyczącej zwiększenia środków na dofinansowanie tej imprezy. Zgodnie z kalendarzem imprez na ten cel przewidziano kwotę 500,00 zł. 12. Pozytywnie rozpatrzono prośbę MDK w Szczecinku dotyczącej dofinansowania organizacji zawodów modelarskich pn. X Międzynarodowe Grand Prix Polski w klasie FSR. Przyznano kwotę 1.500,- zł. Pokryta zostanie ona z rezerwy budżetowej przeznaczonej na kulturę i sport szkolny. 13. Wyrażono zgodę na kształcenie w Zespole szkół Nr 3 w Szczecinku w Technikum Zawodowym uczniów w zawodzie technik drogownictwa oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: betoniarz zbrojarz, posadzkarz i malarz tapciarz. Nastąpi to od 1 września 2003 r. 14. Podjęto decyzję o delegowaniu na prośbę Urzędu Miasta Szczecinka dwóch pracowników Starostwa Powiatowego do udziału w pracach komisji przetargowej mającej wyłonić inżyniera kontraktu. Jest to związane z

4 4 budową infrastruktury technicznej miasta Szczecinek Świątki Trzesieka i wynika z porozumienia zawartego w tej sprawie w dniu r. Delegowano p. Urszulę Natkańską i Aleksandrę Sumara. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU w dniu 20 marca 2003 r. 1. Zarząd Powiatu przyjął informację z realizacji przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego uchwał Rady Powiatu w 2002 r. 2. Zapoznano się z realizacją budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na utrzymanie dróg powiatowych w okresie od grudnia do marca 2003 r. PZD wydatkował ,60 zł. Polecono PZD przeprowadzenie procedur przetargowych na utrzymanie dróg w okresie wiosenno letnim: i przeprowadzenia ich kontroli w celu uzupełnienia pełnego obrazu co do zakresu napraw po okresie zimowym. Polecono niezwłocznie przystąpienie do koniecznych napraw. 3. Zarząd zapoznał się z przebiegiem procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy inwestycji realizowanej z programu Sapard pod nazwą Droga Storkowo Młyn Parsęcko. 4. Zarząd podjął decyzję, po zapoznaniu się z opinią Geodety Powiatowego o możliwości wydzierżawienia Agencji Usług Turystycznych Pojezierze Tur na okres od 3 lub 10 lat gruntów o powierzchni około 30 ha. w m. Świątki. 5. Zatwierdzono wyniki przetargów dotyczących wyboru wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych związanych z obsługą mienia Powiatu Szczecineckiego i mienia Skarbu Państwa oraz prac związanych z wyceną wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego i Skarbu Państwa. W pierwszym wypadku wybrano ofertę Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Andrzej Polasik proponującego cenę 5.223,00 zł. W drugim wypadku wybrano ofertę Biura Wyceny Nieruchomości Ryszard Zahradnik proponującego cenę 1.760,00 w obu wypadkach kierowano się kryterium najniższej ceny. 6. Podjęto uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego w sprawach: a. ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącą własność Powiatu Szczecineckiego, położonej w m. Szczecinek przy ul. 1 Maja 31. Cenę zbycia ustalono na kwotę ,00 zł. b. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Szczecinku.

5 5 c. wyrażenia stanowiska w przedmiocie zatrudnienia Jadwigi Weyna na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinku. d. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczecinku. e. przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych. 7. Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: a. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczecinku, b. delegowania Radnych Rady Powiatu Szczecineckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szczecineckiego delegowano Radnego Jana Drapałę i Radnego Stanisława Winnickiego. 8. Podjęto decyzje o dofinansowaniu w kwocie 5.000,00 zł zadania zleconego Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przez Inspektora Wojewódzkiego, polegającego na uruchomieniu punktu szczepień dla mieszkańców powiatu. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy budżetowej. 9. Negatywnie ustosunkowano się do prośby Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno Kartograficznego Spółka z o.o. w Koszalinie dotyczącej dofinansowania opracowania Mapy ekologicznej terenów poradzieckich Borne Sulinowo. 10. Negatywnie ustosunkowano się do prośby Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Szczecinie dotyczącą dofinansowania opracowania i wydania Almanachu Zachodniopomorskiego obejmującego biografie artystów plastyków działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 11. Pozytywnie rozpatrzono prośbę Fundacji Nauka dla środowiska o dofinansowanie projektu Ewolucja polityki proekologicznej w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. Przeznaczono na ten cel kwotę 500,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 12. Negatywnie ustosunkowano się do prośby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dotyczącej dofinansowania w kwocie 2.400,00 zł przygotowania, przeprowadzenia i opracowania badań socjologicznych, których celem byłoby diagnozowanie czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

6 6 13. Przyjęto wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku o niedokonywaniu w roku szkolnym 2003/2004 naboru uczniów do Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinku. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU w dniu r. 1. Podjęto uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego w sprawach: a. zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2003 rok b. zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego na 2003 rok c. unieważnienia przetargu nieograniczonego lokalnego nr OR 16/700/00299/03 na przebudowę drogi powiatowej nr I etap d. zmiany uchwały Nr 64 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Szczecinku. 2. Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: a. uchylenia Uchwały Rady Powiatu Nr IV/41/2003 z dnia roku w sprawie założenia IV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Szczecinku b. założenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku c. zmiany Uchwały Rady Powiatu nr IV/33/2003 z dnia w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu. 3. Podjęto decyzję w sprawie sposobu określenia spornych roszczeń STO dotyczących dotacji za 1999 rok. Zdecydowano, aby rzeczywistą kwotę należnej dotacji za 1999 rok ustalić w oparciu o wydatki placówek tego samego typu działających na terenie Powiatu Szczecineckiego. W wypadku gdyby kwota przekazana STO w 1999 roku była wyższa od należnej zdecydowano odstąpić od jej zwrotu z powodu zamknięcia budżetu za ten rok. 4. Podjęto decyzję o umorzeniu kwoty ,00 zł wraz z odsetkami, stanowiącej zobowiązania płatnicze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na rzecz DPS w Bornem Sulinowie. 5. Pozytywnie ustosunkowano się do prośby Powiatowej Komendy Policji w Szczecinku dotyczącej ufundowania nagród (pucharów) dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Wydatek ten został pokryty ze środków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 6. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Nadleśnictwa Czarnobór w sprawie udzielenia dotacji Finansowej na utrzymanie i doposażenie izby

7 7 przyrodniczo leśnej. Na ten cel przeznaczono kwotę 1.000,00 zł, która została zaplanowana w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 7. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze dotyczącego dofinansowania XXXV Regionalnego Turnieju Recytatorskiego. Na ten cel przekazano kwotę 250,00 zł. ze środków przeznaczonych na kulturę. 8. Podjęto decyzję o zadeklarowaniu przyznania dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł przeznaczonego na opracowanie i wydanie Encyklopedii Włodzimierza Wysockiego. 9. Zapoznano się z informacją Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie o wstępnej aprobacie propozycji Starosty Szczecineckiego dotyczącej uruchomienia w Szczecinku licencjackich studiów zawodowych o kierunku pielęgniarskim. 10. Zdecydowano o objęciu przez Starostę Szczecineckiego patronatu nad organizowanym od lat konkursem o Najlepszy pracowniczy Ogród Działkowy w Powiecie Szczecineckim POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU w dniu r. 1. Zatwierdzono rozstrzygnięcie procedur przetargowych na : a. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy kotłowni SOSW w Świątkach b. wykonanie mapy numerycznej o treści obligatoryjnej ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów ewidencyjnych gm. Biały Bór c. wykonanie mapy numerycznej o treści obligatoryjnej ewidencji gruntów i budynków 16 obrębów ewidencyjnych gm. Grzmiaca d. dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserograficznego We wszystkich w/w wypadkach komisje przetargowe kierowały się kryterium najniższej ceny. 2. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wydziału Współpracy, Promocji i Rozwoju Powiatu o dofinansowanie zadania pn. Opracowanie i wydanie informatora przyrodniczo-turystycznego Powiatu Szczecineckiego. Część kosztów w wysokości 2.000,00 zł zostanie pokryta z Pow. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3. Przyjęto Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2002 roku i zapoznano się z potrzebami finansowymi Centrum na działalność w 2003 roku 4. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy dotyczącego wydzierżawienia na okres 10

8 8 lat działki nr 5/26. Podjęcie ostatecznych kroków w tej sprawie uwarunkowano od terminu w jakim nastąpi rozwiązanie umowy z dotychczasowym dzierżawcą. 5. Wyrażono zgodę Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy na przebudowę i rozbudowę Stacji Unasienniania Loch w m. Świątki 6. Podjęto decyzję o wezwaniu do zapłaty i spełnienia obowiązku niepieniężnego w stosunku do firmy Agrol-Światki 7. Zapoznano się z informacją Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektu szkoły SOSW w Świątkach. Zarząd zadeklarował zamiar skorzystania z tej możliwości. 8. Podjęto uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego w sprawach : a. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. map numerycznych w gm. Borne Sulinowo b. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. map numerycznych w gm. Barwice c. odstąpienia od umowy na wykonanie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami powód ogłoszenie upadłości wykonawcy - firmy Arka Konsorcjum S.A. w Poznaniu d. wyrażenia opinii o przeklasyfikowaniu drogi powiatowej na drogę gminna dot. Pow. Drawskiego e. wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dot. opracowania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami f. wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu komputerowego 9. Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawach : a. przekształcenia jednostki organizacyjnej Powiatu Szczecineckiego b. zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem inwestycji pod nazwą Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świątkach wymiana okien 10. Negatywnie ustosunkowano się do prośby WOPR w Szczecinku dotyczącej dofinansowania zakupów związanych z doposażeniem i eksploatacją specjalistycznej łodzi

9 9 11. Podjęto decyzję o uruchomieniu środków w wyskości 5.000,00 zł z Pow. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 12. Negatywnie rozpatrzono prośbę Społecznej Straży Rybackiej dotyczącą przyznania dotacji w wysokości 5.000,00 zł 13. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinku w sprawie dofinansowania organizacji turnieju w tenisie stołowym. Przyznana na ten cel kwota w wysokości 250,00 zł zostanie pokryta ze rezerwy na sport 14. Pozytywnie ustosunkowano się do prośby Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze dotyczącej przyznania dodatkowych środków na pokrycie kosztów zakupu nowej pompy głębinowej do wodociągu szkolnego. Kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 4.550,00 zl zostanie pokryta z rezerwy budżetowej 15. Pozytywnie ustosunkowano się do próśb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczecinku i Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze dotyczących sfinansowania szkoleń nauczycieli z zakresu wykorzystania technik informacyjnych w dydaktyce. Kwoty na ten cel, odpowiednio : 7.900,00 zł i 8.100,00 zł zostały ujęte w planie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU w dniu r. 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przebiegiem prac przygotowawczych do wprowadzenia w Starostwie teleinformatycznego publikatora - Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, którego obowiązek opracowania wynika z ustawy O dostępie do informacji publicznej z dnia roku. 2. Członkowie Zarządu zapoznali się z zakresem prac remontowych wykonanych w oddziale dziecięcym SP ZOZ w Szczecinku. Prace te sfinansowane zostały ze środków uzyskanych z Fundacji Bez Barier, a ich koszt wynosi 5.000,00 zł 3. Członkowie zapoznali się z treścią listów otwartych Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy SP ZOZ w Szczecinku i Jerzego Hardie-Daglasa oraz protokółem ze spotkania Starosty Szczecineckiego z zarządami związków zawodowych działających przy SP ZOZ w Szczecinku 4. Podjęto decyzję o wniesieniu uwag do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka w stosunku do zagospodarowania obszarów Raciborki i Marcelin I

10 10 5. Zapoznano się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącą Sprawozdania Zarządu Powiatu Szczecineckiego z wykonania budżetu w 2002 roku. Opinia w tej sprawie jest pozytywna. 6. Przyjęto projekty umów z firmą Agrol-Światki dotyczące dzierżawy nieruchomości rolnych i budynków oraz najmu rzeczy ruchomych. Negatywnie ustosunkowano się do prośby zarządu firmy w sprawie rozłożenia na raty należnych płatności. 7. Wypracowano stanowisko w sprawie zasad postępowania w związku z ofertą firmy Petrico S.A. w Karlinie dotyczącą wydzierżawienia na okres 15 lat kotłowni węglowych w obiektach stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego i dostawy ciepła do tych obiektów. 8. Podjęto uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego w sprawach : a. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2003 rok b. przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych c. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinku 9. Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach : a. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Szczecineckiego na rok 2003 dot. zwiększenia dochodów własnych b. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Szczecineckiego na rok 2003 planu realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych 10. Zatwierdzono wysokość minimalnych opłat za wynajm pomieszczeń, wynajm sprzętu pływającego, udostępnienie powierzchni reklamowej oraz stacjonowanie prywatnego sprzętu pływającego obowiązujące w zezonie 2003 w Powiatowym Ośrodku Sportów Wodnych i Turystyki w Szczecinku 11. Negatywnie ustosunkowano się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze dotyczącego przyznania dodatkowych środków na bieżące funkcjonowanie szkoły. 12. Podjęto decyzję o upoważnieniu Pana Zdzisława Bihuna do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zarządzaniem szkołą stosownie do wyznaczonego budżetu na rok szkolny 2002/2003.

11 11

o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r.

o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r. Or. 0065-7/2003 Informacja o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r. Informacja, która została złożona Radzie Powiatu na sesji w dniu 16.06.2003 zamykała okres pracy Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 18 grudnia do 9 stycznia 2003 r.

INFORMACJA. o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 18 grudnia do 9 stycznia 2003 r. INFORMACJA o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 18 grudnia do 9 stycznia 2003 r. Informacja, która została złożona Radzie Powiatu na sesji w dniu 30.12.2003 r. zamknęła okres pracy Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r.

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. Załącznik Nr 3 Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Starostwo 1 600 000 740 337,00 46,3 1 600 000 740 337,00 0 0,00 O470

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 61/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008r.

PROTOKÓŁ NR 61/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008r. PROTOKÓŁ NR 61/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. OR.0062 9/10 P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 10 marca 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 lutego 2005 r. w godzinach od 17 00 do 18 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 30 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo