TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r.

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., nr 118, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz.458). Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do uŝytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r., nr 6, poz. 45). Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentów przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506)

3 DEFINICJA PROGRAMU WŁASNEGO Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego stanowi opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy kształcenia zintegrowanego, przedmiotu, ścieŝki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub jej ich części.

4 PODSTAWOWE ZAŁOśENIA PROGRAMU WŁASNEGO a/ Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania b/ Materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego c/ Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych d/ Opis załoŝonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, z uwzględnieniem i standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych e/ Omówienie załoŝeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, a takŝe ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu.

5 PROGRAM WŁASNY POWINIEN: a/ być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględniać aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej b/ zawierać treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi Własny program nauczania ogólnego nauczyciele mogą opracować samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu MENiS. Własny program nauczania powinien być zbieŝny ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów lub priorytetami szkoły, wynikającymi z Programu Rozwoju

6 WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UśYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU WŁASNEGO Program nauczania ogólnego opracowany przez nauczyciela moŝe zostać dopuszczony do uŝytku szkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyŝsze w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje. Własny program nauczania dopuszcza do uŝytku w danej szkole i włącza do szkolnego zestawu programów dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (rady rodziców lub innego przedstawicielstwa). W szczególnych przypadkach dyrektor moŝe zasięgnąć na temat programu własnego nauczyciela dodatkowo opinii doradcy metodycznego (konsultanta) z ośrodka doskonalenia.

7 DEFINICJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

8 ZAŁOśENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Innowacja nie moŝe prowadzić do zmiany typu szkoły Innowacja moŝe obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę Innowacje nie mogą naruszać prawa ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, a takŝe w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu prowadzenia egzaminów i sprawdzianów

9 DOPUSZCZENIE INNOWACJI DO UśYTKU SZKOLNEGO 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej. 2. Uchwała w sprawie innowacji moŝe być podjęta po uzyskaniu: a/ Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji b/ Opinii rady szkoły c/ Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy załoŝenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 3. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. 4. Rozpoczęcie innowacji jest moŝliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań. 5. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budŝetowych mogą być podjęte po wyraŝeniu przez organ prowadzący pisemnej zgody na finansowanie działań. 6. W szczególnych przypadkach dyrektor moŝe zasięgnąć na temat innowacji dodatkowo opinii doradcy metodycznego (konsultanta) z ośrodka doskonalenia.

10 EWALUACJA PROGRAMU WŁASNEGO I INNOWACJI Innowacja i program własny nauczyciela podlegają ewaluacji bieŝącej i sumującej. Wyniki są prezentowane przez autorów na plenarnych radach pedagogicznych po II semestrze. Ewaluacja programu własnego i innowacji przebiega zgodnie z projektem ewaluacji, dołączonym do innowacji lub programu własnego.

11 PROJEKT PROJEKT wg J. Tokarskiego ( Słownik wyrazów obcych ) zamierzony plan działania, postępowania; pomysł, plan, szkic jakiegoś przedsięwzięcia, np. ustawy, dokument zawierający rysunki techniczne, obliczenia, opisy, kosztorysy itp., związane z zamierzoną budową obiektu budowlanego lub urządzenia technicznego.

12 PROJEKT W EDUKACJI PROJEKT przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy

13 CECHY PROJEKTU - czasowe ograniczenie - kompleksowość - nowatorstwo

14 CECHY SKŁADOWE PROJEKTU ma określone cele i ma przynieść określone rezultaty, ma określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia i poszczególnych etapów, wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację, uczniowie w znacznym stopniu pracują samodzielnie i na własną odpowiedzialność, jest przedsięwzięciem kompleksowym, a jego realizacja wykracza zazwyczaj poza ramy istniejących form organizacyjnych (lekcja), znane są kryteria oceny, rezultaty pracy prezentowane są publicznie (na forum klasy, szkoły itp.),

15 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE DLA UCZNIA Z PRACY METODĄ PROJEKTU umiejętność pracy w zespole formułowanie problemów formułowanie celów (projektów) planowanie i organizacja własnej pracy korzystanie z róŝnych źródeł informacji klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów (projektu) umiejętność integrowania wiedzy z róŝnych przedmiotów, krytyczne analizowanie informacji zapisywanie i prezentowanie zebranych materiałów (w róŝnych formach)

16 C.D. przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych formułowanie i wyraŝanie swoich opinii słuchanie opinii wyraŝanych przez innych członków grupy podejmowanie decyzji grupowych rozwiązywanie konfliktów samoocena pracy rozwój twórczego myślenia integrowania wiedzy szkolnej i pozaszkolnej

17 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU I. Zainicjowanie II. Opis III. Spisanie kontraktu IV. Opracowanie planu V. Wykonanie projektu i raportu VI. Prezentacja VII. Ocena

18 I. ZAINICJOWANIE PROJEKTU Sposób nr 1: nauczyciel określa ogólnie ramy projektu podział uczniów na grupy uczniowie samodzielnie w grupach formułują tematy Sposób nr 2: nauczyciel sam określa pulę tematów, a uczniowie, podzieleni na grupy, wybierają jeden do opracowania Sposób nr 3: wszystkie grupy realizują ten sam temat określony przez nauczyciela

19 II. OPIS PROJEKTU Opis projektu wykonany jest w ramach pracy domowej a następnie przedstawiony nauczycielowi. Opis projektu powinien zawierać: szczegółowy temat projektu, cele projektu, formę realizacji i prezentacji.

20 III. SPISANIE KONTRAKTU Kontrakt powinien zawierać następujące elementy: temat projektu i jego cele, zadania dla poszczególnych członków grupy, źródła, które uczniowie powinni wykorzystać, termin prezentacji (ewentualnie terminy konsultacji z nauczycielem), sposób prezentacji i czas, kryteria oceny projektu.

21 IV. OPRACOWANIE PLANU PROJEKTU WaŜne są tu następujące elementy: opisanie problemu, zdefiniowanie celów, propozycja rozwiązań, przydział zadań członkom zespołu, rozplanowanie działań w czasie, kryteria oceny projektu.

22 V. WYKONANIE PROJEKTU I RAPORTU samodzielnie przez uczniów, umoŝliwić częściowe wykonanie w ramach godzin lekcyjnych, w znacznym stopniu w ramach pracy domowej, nauczyciel wspiera uczniów i udziela konsultacji.

23 VI. PROPOZYCJE PREZENTACJI PROJEKTU wystawa prac (albumy, plakaty, rysunki, modele) z ich komentarzem, inscenizacja, wykład, pokaz filmu wideo, prezentacja modelu, gazetka, ksiąŝeczki, broszury itp.

24 VII. OCENA PROJEKTU Warto wspólnie z uczniami opracować arkusz oceny, który będzie zwierał przydział punktów za poszczególne umiejętności: precyzyjność sformułowania tematu, jasne określenie celów projektu, innowacyjność projektu, pomysłowość rozwiązania problemu określonego w temacie, selekcja informacji, przestrzeganie harmonogramu, stopień realizacji zamierzonych celów, wykorzystanie czasu prezentacji, zainteresowanie innych uczniów, właściwa terminologia, zastosowanie środków wizualnych, zaangaŝowanie członków zespołu w pracę, samoocena postępów w pracy

25 Dziękuję za uwagę Iwona Kucharska doradca metodyczny

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej. Dębe 5-23.10. 2010 r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publiczny w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Projektem edukacyjnym jako metodą nauczania nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania MODUŁ II Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania SPIS TREŚCI Scenariusz 1: Jak korzystać z podstaw programowych kształcenia Scenariusz 2: Standardy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo