Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku"

Transkrypt

1 Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny. 1

2 1. Regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Podstawą prawną do wdrażania innowacji i eksperymentu pedagogicznego jest rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (DzU 2002 nr 56, poz.506). Niniejsze rozporządzenie wyjaśnia podstawowe pojęcia tj. innowacja i eksperyment pedagogiczny oraz opisuje całą procedurę wprowadzania innowacji i eksperymentu. 2. Pojęcia: innowacja pedagogiczna i eksperyment pedagogiczny. Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Eksperyment pedagogiczny to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w tym nauczania i uczenia się, korekcji zachowań, wzbogacania wartości w modelowaniu osobowości ucznia, w ramach których są modyfikowane warunki kształcenia, wychowania i opieki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej, akademickiej. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. Przedsięwzięcie innowacyjne jest poddane rygorom jakości na każdym etapie działania. Ma ono określone ramy czasowe, cele, etapy i sposoby realizacji zadań, zakładane rezultaty, ponoszone koszty oraz wykorzystanie efektów realizacji. Na podst. rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (DzU 2002 nr 56, poz.506). 3. Dlaczego wprowadzać innowację i eksperyment. Przemiany dokonujące się w polskiej oświacie stawiają nauczycieli wobec konieczności poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych metod czy form pracy z uczniami. Twórcze podejście nauczyciela powoduje wprowadzanie w szkołach wielu autorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych czy metodycznych, a co za tym idzie podnoszenie jakości pracy szkoły. Taką możliwość daje właśnie wprowadzenie innowacji czy eksperymentu pedagogicznego. Wprowadzana innowacja/eksperyment ma przynieść wymierne korzyści dla rozwoju ucznia i szkoły. Innowacja, która nie przynosi pozytywnych zmian, nie wnosi niczego nowego, jest niepotrzebna. Podstawowymi źródłami wprowadzania innowacji lub eksperymentu są: - niezadowolenie z rezultatów własnej pracy - niedogodności wynikające z funkcjonowania szkoły - narastanie niepokojących zjawisk w pracy w szkole - oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych i chęć sprostania im - aspiracje zawodowe, dążenie do rozwoju osobistego - chęć wprowadzania ulepszeń, zmian i dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu 2

3 4. Rodzaje innowacji i eksperymentu pedagogicznego. Eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę. W zależności od sfery, której dotyczą planowane zmiany, innowacje można podzielić na: programowe organizacyjne metodyczne Innowacje programowe dotyczą: poszerzania programów o nowe treści bez naruszania podstawy programowej, integrowania nauczania wokół bloków edukacyjnych, modyfikacji programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN, wprowadzenia wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów, realizacji własnego, autorskiego programu nauczania. Innowacje organizacyjne obejmują struktury działań pedagogicznych, które polegają na: zmianie liczby uczniów w klasie, wprowadzeniu zmiany czasu trwania lekcji, tworzeniu zespołów problemowych w klasie, prowadzeniu zajęć z innym specjalistą we współpracy, organizacja pracowni nauczania-uczenia się, współpracy szkoły z innymi instytucjami dydaktyczno-wychowawczymi w zakresie wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Innowacje metodyczne dotyczą zmian w procesie nauczania-uczenia się m. in. w zakresie: stosowania nowych metod nauczania-uczenia się, prezentacji materiału, form pracy w dziedzinie wprowadzania, utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności, technik przyspieszonego uczenia się, sposobu prowadzenia ewaluacji efektywności nauczania, kontroli osiągnięć- uczniów. 5. Jak wprowadzić w szkole innowację pedagogiczną. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych, np. doskonalenie kadry wprowadzającej innowację, zmianę organizacyjną szkoły. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań i podjęcie uchwały przez radę samorządu. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole. Uchwała może być podjęta po uzyskaniu zgody: nauczycieli uczestniczących w innowacji, opinii rady szkoły, pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji. 3

4 Innowacja wraz z zatwierdzającą ją uchwałą rady pedagogicznej i ze stosowną dokumentacją, powinna zostać zatwierdzona i wpisana do rejestru właściwego Kuratorium Oświaty. W tym celu do końca marca poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być wprowadzona innowacja, dyrektor szkoły powinien przekazać kuratorowi oświaty następujące dokumenty: I) opis zasad innowacji pedagogicznej, w którym powinny znaleźć się takie dane jak: nazwa i cel innowacji, rodzaj innowacji np. wychowawcza, przedmiotowa, treść innowacji, oczekiwane efekty, propozycje ewaluacji, kto zostanie objęty innowacją, warunki realizacji innowacji tj. lekcje wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, nauczanie wybranego przedmiotu, termin realizacji. II) pozytywną opinię rady szkoły lub rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego III) pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego na wdrożenie innowacji IV) jeśli wdrożenie innowacji wymaga dodatkowych środków finansowych pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie zadań. Po zakończeniu innowacji dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi ewaluację oraz ocenę wyników innowacji. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 6. Jak wprowadzić w szkole eksperyment pedagogiczny. Wprowadzenie eksperymentu przebiega dokładnie tak samo jak wprowadzenie innowacji pedagogicznej. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna, po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, a także samorządu uczniowskiego. Eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. Wdrożenie eksperymentu pedagogicznego wymaga dodatkowo zgody Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły występuje do ministra edukacji (za pośrednictwem kuratora oświaty) z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 4

5 7. Bibliografia CD - Niezbędnik Dyrektora Szkoły Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze s.c. Artykuły: - Jak przeprowadzić eksperyment pedagogiczny w szkole? - Jak wprowadzić w szkole innowację pedagogiczną? Opracowały: Jolanta Smuniewska wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, nauczyciel akademicki WSSE w Gdańsku Jolanta Milczuk - Walczewska - wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Miesięcznik: Monitor Prawny Dyrektora, Nr 3 (19), marzec 2006r. Miesięcznik: Monitor Prawny Dyrektora, Nr 2 (42), luty 2008r. ZAŁĄCZNIKI: 1. Tekst rozporządzenia MENiS, z dn. 9 kwietnia 2002r. 2. Wzór uchwały zatwierdzającej innowację pedagogiczną. 3. Wzór projektu innowacji. 4. Wzór karty innowacji. 5. Wzór karty zgłoszenia eksperymentu pedagogicznego do realizacji przekazanej do kuratora oświaty. 5

6 1. Tekst rozporządzenia MENiS, z dn. 9 kwietnia 2002r. 6

7 7

8 2. Wzór uchwały zatwierdzającej innowację pedagogiczną. 8

9 9

10 3.Wzór projektu innowacji. 10

11 11

12 4. Wzór karty innowacji. KARTA INNOWACJI Innowacja pedagogiczna:. tytuł innowacji I. Osoby wdrażające innowację:.. II. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji:. III. Miejsce realizacji (placówka):.... IV. Zakres (klasy, grupy itp.):..... V. Krótki opis innowacji:..... VI. Cele i spodziewane efekty:... VII. Sposoby ewaluacji:.... VIII. Rodzaj innowacji:... IX. Koszt innowacji: X. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły o wprowadzeniu innowacji (załączniki):. XI. Pisemna zgoda dyrektora i zobowiązanie się do realizacji innowacji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, kadrowych i materialnych oraz zobowiązanie do oceny wyników prowadzonej innowacji (załączniki). Wzór z: Monitor Prawny Dyrektora, Nr 3 (19), marzec 2006r. 12

13 5. KARTA ZGŁOSZENIA EKSPERYMENTU PEDAGOGICZNEGO DO REALIZA PRZEKAZANA DO KURATORA OŚWIATY I. INFORMACJE O SZKOLE/PLACÓWCE: Nazwa szkoły/placówki: Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Gmina: Powiat: Adres: Adres maliowy: Telefon/Faks: II. ZAKRES ORGANIZACYJNY EKSPERYMENTU PEDAGOGICZNEGO: Tytuł/nazwa eksperymentu pedagogicznego: Autor eksperymentu: Rodzaj eksperymentu (modyfikujący warunki, organizację zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania): Zakres eksperymentu, którym zostaną poddani uczniowie: - Adresat: - Zajęcia edukacyjne: - Obszar tematyczny eksperymentu: - Warunki organizacyjne i kadrowe, wykorzystane do realizacji działań eksperymentalnych: - Czas realizacji eksperymentu: III. ZAKRES MERYTORYCZNY EKSPERYMENTU PEDAGOGICZNEGO: Wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie eksperymentu: Cele eksperymentu: Założenia eksperymentu: Spodziewane efekty: Sposoby realizacji eksperymentu: Ewaluacja działań eksperymentalnych: Nazwa jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu: IV. KOSZT EKSPERYMENTU PEDAGOGICZNEGO I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA: Pozyskane środki finansowe na wdrożenie eksperymentu: Wdrożenie eksperymentu w ramach nakładów własnych osobowych, rzeczowych: V. WYMAGANIA FORMALNE: Spełnienie wymagań 7 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne TAK NIE szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506), w tym uzyskanie: - Opinii jednostki naukowej, dotyczącej założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny. - Zgody rady pedagogicznej na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego. - Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie. - Zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole/placówce. - Opinii rady szkoły/rady pedagogicznej w sprawie planowanego eksperymentu pedagogicznego. - Opinii rady rodziców w sprawie wdrożenia eksperymentu - Opinii Samorządu Uczniowskiego - Podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia eksperymentu pedagogicznego. Data podjęcia uchwały rady pedagogicznej... - Uzyskanie pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę/placówkę na finansowanie planowanych działań eksperymentalnych, o czym mowa w 2 ust. 3 ww. rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki. TAK NIE NIE DOTY CZY Miejscowość i data Autor eksperymentu Dyrektor szkoły/placówki 13

14 Wymagane załączniki: 1) Szczegółowy opis eksperymentu pedagogicznego. 2) Opinia jednostki naukowej, dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny. 3) Zgoda rady pedagogicznej na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego. 4) Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie pedagogicznym. 5) Zgoda autora lub zespołu autorskiego na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole/placówce. 6) Szczegółowa opinia rady szkoły/rady pedagogicznej, dotycząca planowanego eksperymentu pedagogicznego. 7) Pozytywna opinia rady rodziców. 8) Pozytywna opinia samorządu uczniowskiego 9) Pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę/placówkę na finansowanie planowanych działań eksperymentalnych. Wzór z: Niezbędnik Dyrektora Szkoły Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze s.c. Marzec 2008r. 14

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania MODUŁ II Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania SPIS TREŚCI Scenariusz 1: Jak korzystać z podstaw programowych kształcenia Scenariusz 2: Standardy

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo