Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu"

Transkrypt

1 Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006

2 Co to jest projekt edukacyjny Projekt jako jednorazowe przedsięwzięcie o dużej złożoności, ograniczone czasowo, mające charakter interdyscyplinarny. Projekt jako cykl dobrze zaplanowanych działań, związanych z realizacją treści programowych, które są realizowane przez dużą grupę uczniów, indywidualnie lub zespołowo.

3 Co to jest projekt edukacyjny Projekt edukacyjny to: - metoda kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin naukowych ( przedmiotów)

4 Co to jest projekt edukacyjny Istota metody projektu to: - samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego przedsięwzięcia ( zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego) w oparciu o wcześniej przyjęte założenia.

5 Co to jest projekt edukacyjny Projekt to jeden ze sposobów( metoda) realizacji określonego zagadnienia ( zadania) szkolnego programu nauczania.

6 Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych Projekt edukacyjny charakteryzuje się tym,że: Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy; Posiada tytuł; Nie powtarza się w identycznej formie;

7 Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych Ma wyznaczone cele i ma przynieść określony rezultat; Jest przedsięwzięciem kompleksowym i wykracza zazwyczaj poza ramy jednego przedmiotu; Jest integralny ( obszerny, wykraczający poza jedną dziedzinę); Ma ograniczone ramy czasowe( ma ustalone terminy ukończenia całości przedsięwzięcia oraz kolejnych etapów);

8 Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych Realizowany jest przez określone osoby, które są odpowiedzialne za jego realizację; Jest jednorazowym wysiłkiem, nie jest powtórzeniem wcześniejszych prac; Ma ustalone sposoby określania tego, w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte ( sprawozdanie)

9 Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych Już na początku znane są kryteria i sposób oceny efektów; Uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy Rezultaty pracy prezentowane są publicznie ( znani są odbiorcy prezentacji)

10 Rodzaje projektów Projekty badawcze Projekty działania lokalnego Projekty indywidualne Projekty grupowe

11 Projekt badawczy Polega na: Zbieraniu przez uczniów informacji dotyczących określonego zagadnienia; Systematyzowaniu tych informacji; Opracowywaniu danych; Wysunięciu wniosków; Prezentacji efektów;

12 Projekt działania lokalnego Polega na: Rozpoznaniu przez uczniów potrzeb środowiska lokalnego w danej dziedzinie; Opracowaniu projektu; Realizacji działań w terenie i prezentacji efektów ( zmian) społeczności lokalnej;

13 Projekt to celowe działanie wykonywane z całego serca H. Kilpatrick Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową.

14 Rola nauczyciela w realizacji projektów edukacyjnych. Uwzględniać zainteresowania i motywacje uczniów Łączyć pracę umysłową uczniów z działalnością praktyczną Wykazywać przydatność zdobywanych wiadomości i umiejętności Tworzyć klimat racjonalnej pracy bazując na samodzielności i odpowiedzialności uczniów

15 Funkcje nauczyciela w pracy metodą projektu Przy pracy metodą projektu nauczyciel spełnia następujące funkcje: Pomaga uczącym się w poszukiwaniu źródeł pomocnych im w pracy nad projektem Sam stara się być źródłem informacji dla uczniów Koordynuje cały proces, motywując uczniów do działania i wspierając ich w działaniu

16 Efektywność metody projektów Skuteczność metody projektów w procesie nauczania polega na tym, że: Rozwija samodzielność, samorządność, umiejętność współpracy i życia w grupie, integruje ją; Stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny;

17 Efektywność metody projektów Uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, przygotowuje do przyszłej pracy zawodowej; Rozwija twórcze myślenie; Umożliwia zaprezentowanie własnej pracy; Wzmacnia motywację poznawczą

18 Efektywność metody projektów Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, łączy proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem; Łączy w spójną całość treści międzyprzedmiotowe; Daje uczniom możliwość samooceny swojej pracy i działań kolegów;

19 Nabywanie umiejętności przez uczniów Stosując metodę projektów rozwijamy u uczniów wiele umiejętności: Korzystanie z różnych źródeł informacji; Operowanie informacją ( dobór, selekcja, ocena); Podejmowanie decyzji; Poczucie odpowiedzialności; Ocenianie i samokontrola; Dostrzeganie i formułowanie problemów; Rozwiązywanie problemów(myślenie twórcze)

20 Umiejętności uczniów Organizacji pracy: planowania, podziału zadań; Współdziałania, rozwiązywania konfliktów; Wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych osób; Komunikowania i i innych umiejętności interpersonalnych; Prezentowania własnej pracy; Dyskutowania, sporządzania pisemnych opracowań; Doboru i wykorzystania posiadanej i zdobywanej wiedzy potrzebnej w realizacji projektu.

21 Etapy pracy metodą projektu 1. Wybór zagadnienia wyłonienie tematu; 2. Opracowanie celów projektu; 3. Zawarcie kontraktu; 4. Opracowanie programu projektu i harmonogramu działań; 5. Realizacja projektu; 6. Prezentacja projektu; 7. Ocena projektu.

22 Wybór zagadnienia wyłonienie tematu Nauczyciel inicjuje projekt poprzez zajęcia wprowadzające w tematykę ogólną, a uczniowie w grupach wybierają tematy szczegółowe; Uczniowie wybierają temat spośród grupy tematów opracowanych przez nauczyciela; Wszystkie grupy realizują ten sam temat, określony przez nauczyciela.

23 Opracowanie celów projektu Uczniowie do wybranego zagadnienia opracowują w formie propozycji: 1. Szczegółowy temat projektu ( tytuł) 2. Cele projektu 3. Formę realizacji i prezentacji 4. Spodziewane rezultaty Po analizie propozycji nauczyciel z uczniami dokonuje akceptacji.

24 Zawarcie kontraktu Powinien zawierać następujące elementy: Temat projektu i jego cele; Zadania dla poszczególnych członków grupy i ustalenie osób odpowiedzialnych ( liderów); Źródła, które uczniowie powinni wykorzystać; Terminy i miejsce konsultacji z nauczycielem; Termin, miejsce i czas trwania prezentacji; Kryteria oceny projektu.

25 Opracowanie programu projektu i harmonogramu działań; Elementy projektu: 1. Opisanie problemu; 2. Zdefiniowanie i uszczegółowienie celów projektu; 3. Propozycja rozwiązań; Harmonogram działań: 1. Przydział zadań poszczególnym członkom zespołu; 2. Rozplanowanie działań w czasie; 3. Ustalenie szczegółowych kryteriów oceny prezentacji.

26 Realizacja projektu Projekt powinien być wykonany: Samodzielnie ( według własnej inwencji i inicjatywy uczniów); W ramach godzin lekcyjnych i poza lekcjami ( jako praca domowa); W miłej atmosferze; Przy pełnym wsparciu nauczyciela i rodziców.

27 Prezentacja projektu W zależności od tematyki projektu prezentacja może być przedstawiona w formie: Wystawy prac wykonanych przez uczniów ( albumy, plakaty, rysunki, modele) z ich komentarzem; Inscenizacja; Wykład, odczyt, prezentacja multimedialna, prelekcja; Pokaz filmu video; Prezentacja modelu; Promocja książeczki, broszury, gazetki itp.

28 Ocena projektu 1. Ocena nauczyciela: Bieżąca- monitorowanie postępów pracy w trakcie realizacji projektu Ocena końcowa- przedmiotem oceny końcowej jest to, co zostało zapisane w kontrakcie;

29 Ocena projektu 2. Ocena uczniów: Uczniowie oceniają projekty innych uczniów ( może to być cała klasa lub grupa) Samoocena- co się udało, a czego nie udało się zrealizować, dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane, jak układała się współpraca, jak inni ocenili naszą pracę?

30 Jakie zagrożenia mogą wystąpić i jak im sprostać? Słomiany zapał uczniów; Nieotrzymanie zaplanowanych środków finansowych; Przypadki losowe; Konflikty grupowe; Nieumiejętność pracy w grupie;

31 Dziękuję za uwagę

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska PRACA METODĄ PROJEKTU dr Marynia Łuszczyńska Krótko o sobie: Jestem genetycznym filozofem, ale teraz pracuję na rzecz nauk społecznych Posiadam doświadczenie w zarządzaniu projektami systemowymi w Centrum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo