14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje"

Transkrypt

1 Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum( wychowawca klasy). 3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 4. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17) lub wykraczać poza te treści. Związany jest również z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. 5. Każdy temat projektu może być realizowany przez jedną lub dwie grupy uczniów. 6. Projekty edukacyjne realizują uczniowie klas drugich w zespołach złożonych z kilku uczniów. Jeżeli tematyka projektu jest obszerna nad realizacją projektów może pracować kilka zespołów, z których każdy wykonuje inne działanie przydzielone przez opiekuna projektu. 7. Projekty edukacyjne realizowane są w klasach drugich w okresie od 1 listopada do końca maja. W szczególnych przypadkach można przedłużyć ich realizację do końca pierwszego semestru klasy trzeciej. 8. Czas trwania projektu uzależniony jest od jego problematyki, jednak nie powinien przekraczać terminu ustalonego w pkt. 7. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację. 9. W realizację projektów są zaangażowani wszyscy nauczyciele i wychowawcy. 10. Opiekunem projektu może być każdy nauczyciel lub wychowawca. 11. Nauczyciele przedstawiają uczniom tematykę projektów edukacyjnych. Każdy nauczyciel jest zobowiązany zaproponować 2 tematy projektów edukacyjnych, które są udostępnione na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gimnazjum. 12. Wychowawcy klas drugich na początku roku szkolnego ( nie później niż do końca października ) informują rodziców (prawnych opiekunów ) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 13. Wychowawcy pełnią rolę koordynatora realizacji projektów w swojej klasie, współpracują z koordynatorem szkolnym, opiekunami projektów. Dokumentują informacje o tematach realizowanych przez uczniów i uzyskanych przez nich ocenach punktowych branych pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. 1

2 14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje wychowawcom informację o wynikach projektu dotyczącą oceny udziału każdego ucznia w projekcie( ocena z zachowania). 16. Wychowawcy klas podczas wystawiania oceny z zachowania biorą pod uwagę punkty uzyskane z udziału uczniów w projekcie edukacyjnym. 17. Szczegółowe zasady realizacji projektu określa opiekun. 18. Udział w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w Szkolnych Zasadach Oceniania oraz załączniku Punktowy System Oceniania Zachowania. 19. Jeżeli projekt lub jego część związana jest ściśle z programem nauczania danego przedmiotu, udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania są zawarte w Szkolnych Zasadach Oceniania i Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 20. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) wskazują w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystąpił do egzaminu gimnazjalnego temat projektu, który zostaje wpisany na świadectwo szkolne. 21. Dokumentacja zgromadzona przy realizacji projektu przechowywana jest do końca nauki ucznia w gimnazjum. 22. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów realizacji projektu w godzinach jej pracy, pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. 23. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków. 24. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach. Decyzję podejmuje w oparciu o pisemny udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia. 25. Dyrektor rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektu. 26. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy w niniejszym regulaminie, dostosowując je do realiów i możliwości szkoły. 27. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela opiekuna projektu pisemną informację o udziale ucznia w realizacji projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego informację o tym zwolnieniu. 28. W przypadku ucznia gimnazjum zwolnionego z realizacji projektu edukacyjnego w arkuszu ocen ucznia i na świadectwie szkolnym w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje się odpowiednio zwolniony albo zwolniona. 2

3 Zadania wychowawcy 1. Na początku roku szkolnego ( nie później niż do końca października ) przekazanie informacji rodzicom ( prawnym opiekunom) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 2. Pełni rolę koordynatora realizacji projektów w swojej klasie, współpracuje z koordynatorem szkolnym i opiekunami projektów. 3.Wspólnie z opiekunami monitoruje przebieg projektów 4. Dokumentowanie informacji o tematach realizowanych przez uczniów projektów i uzyskanych przez nich ocenach punktowych branych pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. 5. Podczas wystawiania oceny z zachowania uwzględnienia punkty uzyskane z udziału uczniów w projekcie edukacyjnym, zgodnie z zasadami ustalonymi w Szkolnych Zasadach Oceniania oraz załączniku Punktowy System Oceniana Zachowania. 4. Wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum ( w arkuszu) temat projektu edukacyjnego, w którym uczestniczył uczeń. W przypadku, gdy uczeń uczestniczył w większej liczbie projektów temat wskazany przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Zadnia opiekuna 1. Wybranie tematu projektu oraz sformułowanie celu ogólnego i celów szczegółowych. 2. Zgłoszenie tematu do koordynatora szkolnego. 3.Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektu. 4. Podział uczniów na zespoły ( w zespole mogą być uczniowie z różnych klas ) 5.Ustalenie terminu realizacji i prezentacji projektu. 6. Zaplanowanie działań, ustalenie zadań do realizacji i przydzielenie ich uczniom. 7. Ustalenie terminów konsultacji z opiekunem oraz sposobu zbierania potwierdzeń od innych nauczycieli o wykonywaniu kolejnych zadań w ramach realizacji projektu ( zg. z zał. nr 5 i nr 6 do regulaminu ) 8. Przedstawienie kryteriów oceny projektu ( zg. z zał. do regulaminu) 9. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcia i konsultacji. 10. Bieżące monitorowanie pracy zespołu przy współpracy z wychowawcą klasy. 11. Dokonanie oceny pracy całej grupy w trakcie realizacji projektu oraz oceny prezentacji ( zg. z załącznikami nr 2 i nr 7 do regulaminu) 12. Dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu ( zał. nr 3 do regulaminu) i przekazanie informacji o wynikach do wychowawcy klasy i koordynatora szkolnego. 13. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację projektu. 14. Sporządzenie pisemnej informacji do arkusza ocen o udziale ucznia w realizacji projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, temat projektu, podpis opiekuna projektu. 3

4 Zadania uczniów 1. Wybór tematu projektu, zapoznanie się z jego celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna. 2. Wspólnie z opiekunem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu (kontrakt), podziału zadań w zespole. 3. Aktywne uczestnictwo w realizacji projektu, współpraca w zespole, wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych działań. 4. Systematyczny udział w konsultacjach, prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonywanie poszczególnych zadań ( zał. 5 i nr 6do regulaminu) 5. Złożenie kart potwierdzających udział w konsultacjach i z realizacji zadań do opiekuna projektu. 6. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie ustalonym przez opiekuna. 7. Dbanie o powierzony sprzęt i inne materiały potrzebne do realizacji projektu. Ramowy sposób realizacji projektu edukacyjnego: 1. Przedstawienie przez nauczycieli tematów projektu. 2. Sformułowanie przez nauczycieli celów ogólnych i szczegółowych projektu. 3. Tworzenie zespołów uczniowskich i wybranie tematu projektu, który będą realizować(listopad). 4. Zaplanowanie działań w ramach realizacji projektu ( opiekun, uczniowie). 5. Kontrakt z uczniami na wykonanie projektu ( zał. nr 1 do regulaminu ). 6. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym projekt ( grupowe i indywidualne) wsparcie, porady dla uczniów ( zał. nr 5 do regulaminu). 7. Realizacja przez uczniów kolejnych działań ( gromadzenie informacji, wykonanie doświadczeń, zdjęć nagrań, plansz, modeli, makiet, prezentacji, folderów, nagranie filmów, wywiadów itp. ( zał. nr 6 do regulaminu). 8. Publiczna prezentacja projektu ( np. przed klasą, grupą uczniów, rodziców; w czasie zajęć lekcyjnych, apeli, uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami ) 9. Ocena projektu ( sposób oceny, kryteria oceny) Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Szkolnych Zasadach Oceniania i załączniku Punktowy System Oceniania Zachowania. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem nauczania danego przedmiotu, udział ucznia w projekcie może podlegać bieżącemu ocenianiu zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkolnych Zasadach Oceniania i Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Dokumentację oceniania sporządza się wg. załączników: a) karta oceny projektu ( zał. nr 2 do regulaminu ) b) karta oceny ucznia (zał. nr 3 do regulaminu) c) karta samooceny uczestnika projektu(ucznia) ( zał. nr 4 do regulaminu) d) karta oceny prezentacji projektu ( zał. nr 7 do regulaminu ) 4

5 GRUPOWA Ocena merytoryczna a) zgodność projektu z tematem precyzyjne sformułowanie tematu jasne określenie celów projektu nowatorskie i ciekawe ujęcie tematu pomysł rozwiązania problemu określonego w projekcie bibliografia b) dokumentowanie pracy dobór źródeł informacji ( różnorodność) selekcja informacji, właściwy wybór przetwarzanie informacji nadawanie im nowej formy jakość merytoryczna zebranego materiału atrakcyjność zebranych materiałów estetyka wykonania, szata graficzna c) prezentacja wartość merytoryczna ( treść) stopień realizacji zamierzonych celów wykorzystanie czasu prezentacji plan prezentacji, właściwa terminologia, poprawność językowa oryginalność podejścia, pomysłowość wykorzystanie materiałów ( wizualizacja, wsparcie graficzne ) podział zadań na poszczególnych członków grupy zainteresowanie słuchaczy ; wpływ na adresatów prezentacji forma prezentacji inne walory prezentacji Ocena z zachowania a) systematyczność pracy i realizacja podjętych zobowiązań obecność na konsultacjach systematyczność wykonywanych działań potwierdzona w karcie realizacji działań dotrzymywanie ustalonych terminów b) praca w grupie precyzyjny podział zadań według umiejętności i zainteresowań zaangażowanie uczniów realizację projektu 5

6 udzielanie sobie informacji podejmowanie decyzji słuchanie się nawzajem rozwiązywanie konfliktów samoocena postępów w pracy INDYWIDUALNA Za każde kryterium oceny uczeń może uzyskać od 0 do 2 punktów. Ocena z zachowania 1.Aktywne uczestnictwo, zaangażowanie, pełnione funkcje. Wkład pracy indywidualnej. 2. Współpraca z członkami zespołu rzeczowa i życzliwa. 3.Wywiązywanie się z przydzielonych zadań (potwierdzenie na karcie realizacji zadań). Dotrzymywanie terminów. 4.Systematyczność udziału w konsultacjach ( potwierdzenie na karcie) 5. Dokonanie rzetelnej samooceny ( karta samooceny zał. nr 4 do regulaminu) Ocena merytoryczna 6. Samodzielność i innowacyjność we wszystkich etapach realizacji projektu. Wyciąganie wniosków. 7. Wartość merytoryczna przygotowanych materiałów( zgodność z tematem, selekcja informacji, jakość, atrakcyjność, różnorodność źródeł, sposób przetworzenia ). 8. Estetyka przygotowanych materiałów, szata graficzna. 9.Udział w przygotowaniu prezentacji multimedialnej. 10. Pełniona rola w czasie prezentacji. Walory. Zakończenie projektu i prezentacja 1.Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum. 2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom rodzicem oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom. ( prezentacja może nastąpić np. na apelu, uroczystości szkolnej, spotkaniu z rodzicami, przed jedną lub kilkoma klasami, na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu, uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości) 6

7 Ewaluacja projektu Sposób przeprowadzenia ewaluacji: - np. ankieta wśród uczniów, arkusz samooceny uczniów. - omówienie rezultatów pracy uczniów, zaangażowanie w pracę grupy poszczególnych uczniów) Wykaz załączników: a) kontrakt na wykonanie projektu ( zał. nr 1 do regulaminu) b) karta oceny projektu ( zał. nr 2 do regulaminu ) c) karta oceny ucznia (zał. nr 3 do regulaminu) d) karta samooceny uczestnika projektu(ucznia) ( zał. nr 4 do regulaminu) e) karta konsultacji grupowych i indywidualnych ( zał. nr 5 do regulaminu) f) karta realizacji działań ( zał. nr 6 do regulaminu) g) karta oceny prezentacji projektu ( zał. nr 7 do regulaminu ) 7

8 zał. nr 1 do regulaminu KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU Temat : Opiekun projektu: 2. Termin realizacji: nr grupy rok szk. 3. Uczniowie biorący udział w realizacji projektu : Lp. Nazwisko i imię Klasa Omówienie realizacji projektu. 5. Zapoznanie się z kryteriami oceny projektu ( zał. nr 2 do regulaminu) 6. Zapoznanie się z kryteriami oceny udziału ucznia w projekcie zgodnie z kryteriami oceny z zachowania ( zał. nr 3 do regulaminu) oraz oceny cząstkowej z przedmiotu. 7. Zapoznanie się z kryteriami samooceny udziału w projekcie ( zał. nr 4 do regulaminu) 8. Przyjęcie protokołu do wykonania przez uczniów. 9. Uczniowie zobowiązują się do uczestnictwa w konsultacjach zespołowych w następujących terminach:.. oraz konsultacjach indywidualnych ( wynikających sukcesywnie z realizacji projektu) ( zał. nr 5 do regulaminu) 10. Nauczyciel zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad uczniami. 11. Uczniowie zobowiązują się realizacji zadań wynikających z tematu projektu ( zał. nr 6 do regulaminu) Podpisy uczniów akceptujących treść kontraktu: data i podpis opiekuna projektu 8

9 Ocena z zachowania Ocena merytoryczna KARTA OCENY PROJEKTU zał. nr 2 do regulaminu Temat :... Opiekun projektu:.. Termin prezentacji: nr grupy rok szk... Realizatorzy :... Kryteria oceny zgodność projektu z tematem dokumentowanie pracy Prezentacja ( kryteria) systematyczność pracy i realizacja podjętych cel bdb db dst dop zobowiązań precyzyjne sformułowanie tematu jasne określenie celów projektu Umiejętności/ kryterium nowatorskie i ciekawe ujęcie tematu pomysł rozwiązania problemu określonego w projekcie bibliografia dobór źródeł informacji ( różnorodność) selekcja informacji, właściwy wybór przetwarzanie informacji nadawanie im nowej formy jakość merytoryczna zebranego materiału atrakcyjność zebranych materiałów estetyka wykonania, szata graficzna wartość merytoryczna ( treść) stopień realizacji zamierzonych celów wykorzystanie czasu prezentacji plan prezentacji, właściwa terminologia, poprawność językowa oryginalność podejścia, pomysłowość wykorzystanie materiałów ( wizualizacja,wsparcie graficzne ) podział zadań na poszczególnych członków grupy zainteresowanie słuchaczy ; wpływ na adresatów prezentacji forma prezentacji inne walory prezentacji obecność na konsultacjach systematyczność wykonywanych działań potwierdzona w karcie realizacji działań dotrzymywanie ustalonych terminów praca w grupie precyzyjny podział zadań według umiejętności i zainteresowań zaangażowanie uczniów realizację projektu udzielanie sobie informacji podejmowanie decyzji słuchanie się nawzajem rozwiązywanie konfliktów samoocena postępów w pracy Suma punktów ( max 102).. Ocena punktowa 0-2 za każdą umiejętność *Ilość punktów uzyskanych z prezentacji ( max 60) data i podpis opiekuna projektu 9

10 KARTA OCENY UCZNIA zał. nr 3 do regulaminu Nazwisko i imię ucznia kl.. rok szk. Temat projektu edukacyjnego Termin realizacji projektu nr grupy rok szk... Opiekun projektu.. Ocena wychowawcza merytoryczna kryteria 1.Aktywne uczestnictwo, zaangażowanie, pełnione funkcje, Wkład pracy indywidualnej. 2. Współpraca z członkami zespołu rzeczowa i życzliwa. 3.Wywiązywanie się z przydzielonych zadań (potwierdzenie na karcie realizacji zadań). Dotrzymywanie terminów. 4.Systematyczność udziału w konsultacjach ( potwierdzenie na karcie). 5. Dokonanie rzetelnej samooceny (zał. nr 4). Suma punktów ( do oceny z zachowania) 6..Samodzielność i innowacyjność we wszystkich etapach realizacji projektu. Wyciąganie wniosków. 7. Wartość merytoryczna przygotowanych materiałów ( zgodność z tematem, selekcja informacji, jakość atrakcyjność, różnorodność źródeł, sposób przetworzenia ). 8. Estetyka przygotowanych materiałów, szata graficzna. 9.Udział w przygotowaniu prezentacji multimedialnej. 10. Pełniona rola w czasie prezentacji. Walory. Suma punktów ( do oceny cząstkowej z przedmiotu ) 20pkt max Stopień realizacji Ocena punktowa ( od 0 do 2) Ocena projektu : Zachowanie - pkt. ocena cząstkowa z przedmiotu p cel bdb db data, podpis opiekuna projektu 7-10 dst 5-6 dop 10

11 KARTA SAMOOCENY UCZESTNIKA PROJEKTU. zał. nr 4 do regulaminu Nazwisko i imię ucznia: klasa. Numer grupy.. rok szkolny Termin realizacji projektu.. Temat projektu: Oceń swoje zaangażowanie w pracę nad realizacją projektu w skali od 0 do 2 za każde kryterium. Oceń w skali Kryterium Wpisz słowami jakie zadania wykonywałeś punktowej Tworzyłem plan pracy 2.Pełniłem w grupie role i funkcje. 3.Zbierałem materiały 4. W terminie realizowałem wyznaczone zadania. 5. Angażowałem się w pracę grupy. 6.Wpływałem pozytywnie na pracę grupy. 7. Systematycznie konsultowałem się z opiekunem projektu 8. Nawiązywałem dobre kontakty z kolegami, zachęcałem i zapraszałem do współpracy. Tworzyłem życzliwe relacje. 9.Prezentowałem opracowany materiał. 10. Nauczyłem się pracować w zespole. SUMA 11

12 KARTA KONSULTACJI grupowych i indywidualnych zał. nr 5. do regulaminu Temat projektu :.. Nr grupy.. rok szkolny Termin realizacji projektu : Opiekun projektu: Nazwisko i imię ucznia : kl... Lp. Termin Czas trwania Temat konsultacji Podpis nauczyciela * Uwaga! Kartę prowadzi uczeń. Na koniec realizacji projektu przekazuje ją opiekunowi projektu. 12

13 Karta realizacji działań zał. nr 6 do regulaminu Nazwisko i imię ucznia..kl.. Temat Projektu:. Opiekun projektu:. Termin realizacji projektu Działanie:.. Lp. Zadanie do realizacji Źródła informacji, materiały itp. 1. Osoby wspomagające Termin wykonania Uwaga! Kartę prowadzi uczeń. Przekazuje ją opiekunowi projektu. 13

14 KARTA OCENY PROJEKTU zał. nr 7 do regulaminu Temat projektu : Czas prezentacji. Termin realizacji projektu :.. Grupa:. Lp. 1. Wartość merytoryczna ( treść). Kryterium Ilość punktów Stopień realizacji zamierzonych celów. 3. Wykorzystanie czasu prezentacji plan prezentacji. 4. Właściwa terminologia, poprawność językowa. 5. Oryginalność podejścia, pomysłowość. 6. Wykorzystanie materiałów ( wizualizacja, wsparcie graficzne ). 7. Podział zadań na poszczególnych członków grupy. 8. Zainteresowanie słuchaczy ; wpływ na adresatów prezentacji. 9. Forma prezentacji. 10. Inne walory prezentacji. Suma punktów ( max 60) 14

15 Punktacja na ocenę indywidualną ( cząstkową z przedmiotu) zg. z arkuszem -załącznik nr cel bdb db 7-10 dst. 5-6 dop Punktacja na ocenę grupową ( praca w grupie) do załącznika nr cel bdb db dst dop. 15

16 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechnowcu /pieczęć szkoły/ Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uczeń klasy II w roku szkolnym... realizował projekt edukacyjny z. Temat projektu:.. Termin realizacji projektu:.. -. Termin prezentacji projektu:. Opiekun projektu:... /podpis opiekuna projektu/ 16

17 Zmiany wprowadzone do regulaminu realizacji projektów edukacyjnych wynikające z rozporządzenia z dnia 8 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dopisano punkt: Zasady ogólne 27. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela opiekuna projektu pisemną informację o udziale ucznia w realizacji projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego informację o tym zwolnieniu. 28.W przypadku ucznia gimnazjum zwolnionego z realizacji projektu edukacyjnego w arkuszu ocen ucznia i na świadectwie szkolnym w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje się odpowiednio zwolniony albo zwolniona. Zadania opiekuna Dopisano punkt Sporządzenie pisemnej informacji do arkusza ocen o udziale ucznia w realizacji projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, temat projektu, podpis opiekuna projektu. 17

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo