STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BOROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BOROWE"

Transkrypt

1 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BOROWE Lp. Nazwa zbioru/zasobu danych osobowych Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Cel przetwarzania danych w zbiorze Opis kategorii osób, dane są przetwarzan e w zbiorze Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególno ści informacja, czy dane do zbioru są zbierane, czy z innych źródeł niż osoba, Sposób udostępnian ia danych ze zbioru, w szczególnośc i informacja, czy dane ze zbioru są udostępnian e innym niż e na Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Informacja ca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Data wpisu zbioru danych do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji cych zbioru danych

2 1. 2. URZĄD STANU CYWILNEGO LUDNOŚCI Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. Dane ze zbioru będą służyć: badaniom statystycznym, celom archiwalnym fizyczne fizyczne i nazwiska; nazwiska rodowe rodziców; data pobytu; PESEL; zawód wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; nazwisko panieńskie; nazwisko z poprzedniego małżeństwa; nazwisko rodowe; miejsce i godzina urodzenia; data i nr: aktu zgonu, małżeństwa, urodzenia; imię i nazwisko, nazwisko rodowe współmałżonka; płeć; stan cywilny; data i miejsce zawarcia małżeństwa; miejsce wystawienia i nr. aktu urodzenia żony, męża; data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok; nazwisko imię, adres osoby zgłaszającej zgon; nr. aktu zgonu męża, żony; adnotacje o rozwodzie; nazwisko po zawarciu małżeństwa mężczyzny, kobiety, dzieci; numer i seria, miejsce wydania dowodu osobistego współmałżonka; data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu; imię nadane z urzędu; data i nr. orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostw, przysposabiającego dziecko; zmiana zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko; imię i nazwisko osób przysposabiających dziecko; zmiana nazwiska dziecka; data rozwiązania poprzedniego małżeństwa, rozwodu. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; miejsce urodzenia; nazwisko: z poprzedniego małżeństwa, rodowe; imiona i nazwiska rodowe rodziców; stan cywilny; stosunek do powszechnego obowiązku obrony kraju (stopień wojskowy, nazwa i numer dokumentu wojskowego) obywatelstwo; płeć; USC i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu; nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka; numer ewidencyjny współmałżonka i rodziców; data zawarcia małżeństwa; data zgonu; zmiana nazwiska lub imienia Głównie od osób, Głównie z innych źródeł. innym. innym

3 3. DOWODY OSOBISTE PODATKÓW I OPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. fizyczne miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; imiona rodziców rodziców; adres zamieszkania lub miejsce pracy. ewidencyjny PESEL; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego. zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy. zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy; zawód; numery ewidencyjne działek, ich powierzchnie i położenie. Głównie z innych źródeł Głównie z innych źródeł Głównie od osób, Głównie od osób, Głównie innym. innym. innym. innym. innym

4 8. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zamieszkania lub pobytu. Głównie innym ŚWIADCZENIA RODZINNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. Opis kategorii osób, dane : spełniające kryterium do uzyskania zasiłków rodzinnych. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; wysokość dochodów; stan cywilny. Głównie wyłącznie ym na STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie o niskich dochodach spełniające kryterium do uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. sytuacja rodzinna; wysokość osiągniętych dochodów. Głównie wyłącznie ym na

5 11. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze pełniące funkcje publiczne oraz osoby wydające decyzje administracy jne z upoważnieni a Wójta (radni, wójt, sekretarz, skarbnik, zastępca wójta, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, kierownicy jednostek organizacyjn ych gminy) Zakres: nazwiska i imiona; data urodzenia; miejsce urodzenia; adres zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy; stanowisko lub funkcja; nazwisko rodowe; majątek ruchomy i nieruchomy; zasoby pieniężne; adres położenia nieruchomości majątkowych. Wyłącznie wyłącznie ym na ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz z późn. zm.) Właściciele oraz posiadacze psów. zamieszkania lub pobytu. Głównie wyłącznie ym na

6 13. UCZESTNICY PROJEKTU DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ SZANSĄ DLA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW Zgoda osoby,, na przetwarzanie danych jej cych; 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.) Rolnicy i domownicy zamieszkują cy na terenie Gminy, Gminy Przasnysz, Gminy Grudusk, uczestnicząc y w realizowany m Projekcie "Dodatkowa działalność szansą dla rolników i domownikó w" współfinans owanym ze środków Europejskieg o Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zakres: nazwiska i imiona; data miejsce pracy; zawód; numer telefonu. Wyłącznie wyłącznie ym na UCZESTNICY PROJEKTU ROLNIKU ZMIANA KWALIFIKACJI, TO SPOSÓB NA NOWE ZATRUDNIENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz z późn. Rolnicy i domownicy rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; Rodzaj Ubezpieczenia Społecznego. Głównie od osób, wyłącznie ym na UMÓW ZAWARTYCH NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. Właściciele i użytkownicy nieruchomoś ci i gospodarstw rolnych telefonu. Z innych źródeł niż osoba,

7 ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UCZESNICY PROJEKTU "MINI PRZEDSZKOLA SKUTECZNYM ŚRODKIEM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH" Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. 1. Zgoda osoby,, na przetwarzanie danych jej cych. 2.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712). realizacja projektu pn. "Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywan ia Szans Edukacyjnych ", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Właściciele i użytkownicy zbiorników na nieczystości płynne Właściciele i użytkownicy przydomowy ch oczyszczalni Dzieci w wieku 35 lat, ich rodzice zamieszkali na terenie Gminy, uczestnicząc y w projekcie. telefonu. telefonu. miejsce pracy; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, Z innych źródeł niż osoba, REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. fizyczne Zakres: adres zamieszkania lub pobytu, adres zamieszkania lub pobytu, numery ewidencyjne nieruchomości oraz miejsca ich położenia Głównie z innych źródeł

8 UCZESTNICY PROJEKTU "DODATKOWE ZAJĘCIA SZANSĄ NA LEPSZY START DLA UCZNIÓW WIEJSKICH" ARCHIWUM ZAKŁADOWE AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Zgoda osoby,, na przetwarzanie danych jej cych. 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712). 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. realizacja projektu "Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przechowywa nie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej. Dzieci w wieku 616 lat, ich rodzie zamieszkali na terenie Gminy, uczestnicy w projekcie "Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich". Wnioskodaw cy. Nauczyciele. miejsce pracy; numer telefonu. miejsce pracy; numer telefonu; Numer Identyfikacji Podatkowej; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego. miejsce pracy; zawód; wykształcenie; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, w trakcie weryfikacji przez

9 23. BAZA AZBESTOWA 24. ELEKTRONICZNE PRZELEWY BANKOWE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionyc h celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, Realizacja elektronicznyc h przelewów bankowych. Mieszkańcy gminy. Pracownicy, byli pracownicy, kontrahenci. zamieszkania lub pobytu. zamieszkania lub pobytu; Numer Identyfikacji Podatkowej; numer rachunku bankowego. w trakcie weryfikacji przez 25. NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. Wnioskodaw cy. telefonu. w trakcie weryfikacji przez

10 WYPISÓW I WYRYSÓW ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774). 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, Realizacja i obsługa umów o dostawę wody i odprowadzani e ścieków. zainteresowa ne przeznaczeni em nieruchomoś ci w Miejscowym Planie Zagospodaro wania Przestrzenne go. wnioskujące o wydanie zaświadczeń o przeznaczeni u terenu w Miejscowym Planie Zagospodaro wania Przestrzenne go. fizyczne. Właściciele, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści nieruchomoś ci. telefonu. ewidencyjny PESEL. ewidencyjny PESEL; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, w trakcie weryfikacji przez

11 KWALIFIKACJA WOJSKOWA NAJEMCY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 31. ODPADY KOMUNALNE Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 827). 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. Nadanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Realizacja zadanie własnego Gminy (zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców), dopełnienie podlegające kwalifikacji wojskowej. Dane najemców lokali mieszkalnyc h i użytkowych, osób fizycznych. Mieszkańcy, właściciele nieruchomoś ci położonych na terenie gminy. urodzenia adres zamieszkania lub seria i numer dowodu osobistego; nazwisko rodowe. telefonu; seria i numer dowodu osobistego. ewidencyjny PESEL; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, w trakcie weryfikacji przez w trakcie weryfikacji przez

12 REJESTR KORESPODENCJI REJESTR ZAŚWIADCZEŃ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionyc h celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. Ewidencjono wanie korespondencj i. Nadawcy, odbiorcy. Podatnicy, osoby ubiegające się o zaświadczen ia. ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu. Zakres: nazwiska i imiona; data Numer Identyfikacji Podatkowej.

13 SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE UPOMNIENIA, TYTUŁY WYKONAWCZE, HIPOTEKI PRZYMUSOWE Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (Dz. U. z 2014r. poz. 1195). Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz z późn. Realizacja wynikających z ustawy. składające skargi, wnioski i petycje. fizyczne zalegające ze spłatą podatków. zamieszkania lub pobytu. miejsce pracy; Numer Identyfikacji Podatkowej; numery kont bankowych; posiadany majątek nieruchomy. w trakcie weryfikacji przez w trakcie weryfikacji przez 36. WNIOSKI, DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tj.. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. składające wniosek oraz strony postępowani a w sprawie wydania decyzji o środowisko wych uwarunkowa niach. telefonu. 37. ZWROT CZĘŚCI AKCYZY ZAWARTEJ W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywaneg o do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Rolnicy ubiegający się o zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Numer Identyfikacji Podatkowej; seria i numer dowodu osobistego. w trakcie weryfikacji przez

14 DODATKÓW ENERETYCZNYCH REJESTR CUDZOZIEMCÓW Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059). Art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388) prowadzenie rejestru cudzoziemców. Wykonanie ustawowego obowiązku w zakresie przyznawania dodatków energetycznyc h. Realizacja prowadzenia rejestru pobytu stałego lub czasowego cudzoziemcó w. Odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniow y w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniow ych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), będące stroną umowy kompleksow ej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczania energii. Cudzoziemc y, którzy wykonali obowiązek rejestracji pobytu stałego lub czasowego z terenu Gminy. ewidencyjny PESEL; numer telefonu. Zakres: nazwiska i imiona; data urodzenia; miejsce urodzenia; adres PESEL, o ile został nadany; kraj urodzenia; adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; adres nowego miejsca pobytu stałego; nazwiska i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; adres miejsca pobytu stałego; adres miejsca pobytu czasowego; deklarowany okres pobytu; adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile posiadał.

15 REJESTR MIESZKAŃCÓW KARTA DUŻEJ RODZINY Administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388) prowadzenie rejestru mieszkańców. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (Dz. U. poz z późn. zm.) Realizacja obowiązku prowadzenia rejestru mieszkańców. Spełnienie warunków określonych przepisami, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie Gminy. Członkowie rodzin wielodzietny ch. seria i numer dowodu osobistego; stan cywilny; nazwisko rodowe; oznaczenie aktu urodzenia i Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony; adres i data zameldowania na pobyt stały; data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu; data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy; data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym ten akt został sporządzony; data zawarcia związku małżeńskiego; oznaczenie aktu małżeństwa i Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został on sporządzony; data rozwiązania związku małżeńskiego; sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa; sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo; data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok; oznaczenie jego aktu zgonu i Urzędu Stanu Cywilnego, w którym ten akt został sporządzony. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; seria i numer dowodu osobistego; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL; adres poczty elektronicznej; stan cywilny; stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; obywatelstwo; rodzaj szkoły do której uczęszcza dziecko; dochody członków rodziny wielodzietnej w przypadku złożenia wniosku o którym mowa w wart. 13 ust. 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Z innych źródeł niż osoba,

16 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169). Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Opis kategorii osób, dane : spełniające kryterium do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjne go. Opis kategorii osób, dane : spełniające kryterium do uzyskania świadczenia wychowawcze go. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; wysokość dochodów; stan cywilny. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; wysokość dochodów; stan cywilny. Głównie Głównie wyłącznie ym na wyłącznie ym na // mgr Monika Łukasiak Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy

17 Historia zmian w rejestrze: Lp. Rodzaj zmiany Data dokonania zmiany Zakres zmiany 1. Założenie rejestru r. Założenie rejestru Nowy wpis r. Założenie rejestru Aktualizacja Wykreślenie 2. Wpisanie zbioru do rejestru r. Dodany pod numerem 43 Nowy wpis zbiór o nazwie r. Ujawnienie zbioru w rejestrze ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Aktualizacja Wykreślenie 3.

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Rozporządzenie Prezesa Rady

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Rozporządzenie Prezesa Rady Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru 1. Rejestr czynności kancelaryjnych- system tradycyjny Zakres informacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE

WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE Lp Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego/ewidencji Osoba odpowiedzialna Nr telefonu Zakres informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw.

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw. Urząd Miasta Pszów prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO Księgi urodzeń Księgi małżeństw Księgi zgonów Archiwum USC - wersje papierowe SEKRETARIAT Rejestr skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 19 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 19 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej Na podstawie art. 36 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A R A D O M I A

P R E Z Y D E N T A M I A S T A R A D O M I A Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 522 /2015 P R E Z Y D E N T A M I A S T A R A D O M I A z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Radomiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny./.

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny./. Nazwa i adres podmiotu realizującego: Nr ewidencyjny wniosku: Burmistrz Mszczonowa. Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM: STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. V. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (właściwe zakreślić)

WNIOSEK. V. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (właściwe zakreślić) numer wniosku data przyjęcia wniosku WNIOSEK o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz na rok szkolny 2014/2015 w formie: (właściwe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 1. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię i nazwisko ojca:... Imię i nazwisko matki:... Data i miejsce urodzenia:...... PESEL:......

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego:

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Legenda: I. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI str. 2 II. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ str. 3 III. SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * - zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Określa się wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Określa się wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1025 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2)

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) Lp. Nazwa zbioru danych osobowych Administrator Danych /siedziba/regon data zgłoszenia zbioru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 1. PESEL/REGON Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/589/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

1.DEKLARACJA O WYSO KO SCI O PŁATY ZA GO SPO DARO WANIE O DPADAMI KO MUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2.

1.DEKLARACJA O WYSO KO SCI O PŁATY ZA GO SPO DARO WANIE O DPADAMI KO MUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2. 1.DEKLARACJA O WYSO KO SCI O PŁATY ZA GO SPO DARO WANIE O DPADAMI KO MUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2. dzień miesiąc rok 3.Podstawa prawna: 4.Składający: 5.Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO. 0050.61.2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń .... Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta/gminy Dane wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NA LOKAL SOCJALNY

WNIOSEK NA LOKAL SOCJALNY WNIOSEK NA LOKAL SOCJALNY Szczecin, dnia... WNIOSEK o wynajęcie lokalu mieszkalnego: dla gospodarstw o niskich dochodach (lokal socjalny) CZĘŚĆ PIERWSZA WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA Wnioskodawca... PESEL....

Bardziej szczegółowo

5) Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii w sprawach związanych z wyborami, referendum i konsultacjami społecznymi; ;

5) Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii w sprawach związanych z wyborami, referendum i konsultacjami społecznymi; ; Zarządzenie Nr 203/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Dochody studenta oraz jego członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym Dochody (w zł) Lp. Członkowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. Imię 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) : Nazwisko Numer PESEL 3) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie miejsca w przedszkolu w ramach projektu SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI

W N I O S E K. o przyznanie miejsca w przedszkolu w ramach projektu SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI 1 Nr ewidencyjny projektu : KSI (SIMIK 07-13) : POKL. 09.01.01-02-023/09 Tytuł projektu : SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI Nr konkursu : I/9.1.1/A/09 Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BABICE O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny /..

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BABICE O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny /.. Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej data wpływu wniosku potwierdzenie zamieszkania ucznia na terenie Gminy Babice numer sprawy Babice, dnia WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BABICE O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Matki

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Matki ... Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica... Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół w Starych Załubicach Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne 4

II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne 4 Imię i nazwisko wnioskodawcy- rodzica Załącznik Nr 2,, Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji. Dyrektor Nazwa i adres jednostki do której składany jest

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku obywatelom polskim był wydawany dokument

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku obywatelom polskim był wydawany dokument Jarosław Dominik Górski Teczki osobowe / koperty dowodowe. Materiały źródłowe wydanych dowodów osobistych Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku obywatelom polskim był wydawany dokument o nazwie dowód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789 Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Adres zamieszkania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Dane kontaktowe

Adres zameldowania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Adres zamieszkania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Dane kontaktowe Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h 95-054 Ks a w e r ó w WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Numer wniosku:... Wniosek dotyczy: lokalu mieszkalnego* lokalu socjalnego* lokalu zamiennego*

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 239, poz. 1593. z 2011 r. Nr 133, poz. 768,

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Formularz zgłoszeniowy złożono: dnia...godz... Przyjął FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Prosimy wypełniać Formularz drukowanymi literami; Wnioskodawcą może być tylko osoba

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik do uchwały nr XXX/354/13 Rady Miasta Chełm z dnia 14 maja 2013 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający Termin składania Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych...

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych... Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 212/VI/2014 z dnia 17 września 2014 r. WNIOSEK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w... o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na IN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/1158/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na 1. Rok Podstawa prawna : Składający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV..0 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 marca 0 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 8 ust. pkt oraz art. 0 ust., art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I

Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I Organ właściwy wierzyciela ) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta/ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna^ oraz

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów TBS przy:

W N I O S E K o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów TBS przy: - 1 - Szczecin, dnia... W N I O S E K o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów TBS przy: 1. ul. Chodkiewicza 1/10. 2. ul. Chodkiewicza 1/8 3. ul. B. Śmiałego 12/11 4. ul. Boh. Getta Warszawskiego 5/7

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków KIEROWNIK EWIDENCJI GRUNTÓW inż. Danuta Kossak Telefon: (0-52) 39 66 566 00 00 00 00 Godziny przyjęć interesantów: codziennie od 8 do 15, wtorki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Dział Świadczeń Rodzinnych 41-949 Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 103 tel. 32 287 95 03, 288 35 74 Wpłynęło do MOPR Dnia... Nr wniosku... /201... Podpis... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI 1. Nr dokumentu...... 2. Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNEGO

STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/14 Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie do 15 września. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo