STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BOROWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BOROWE"

Transkrypt

1 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BOROWE Lp. Nazwa zbioru/zasobu danych osobowych Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Cel przetwarzania danych w zbiorze Opis kategorii osób, dane są przetwarzan e w zbiorze Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególno ści informacja, czy dane do zbioru są zbierane, czy z innych źródeł niż osoba, Sposób udostępnian ia danych ze zbioru, w szczególnośc i informacja, czy dane ze zbioru są udostępnian e innym niż e na Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Informacja ca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Data wpisu zbioru danych do rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji cych zbioru danych

2 1. 2. URZĄD STANU CYWILNEGO LUDNOŚCI Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. Dane ze zbioru będą służyć: badaniom statystycznym, celom archiwalnym fizyczne fizyczne i nazwiska; nazwiska rodowe rodziców; data pobytu; PESEL; zawód wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; nazwisko panieńskie; nazwisko z poprzedniego małżeństwa; nazwisko rodowe; miejsce i godzina urodzenia; data i nr: aktu zgonu, małżeństwa, urodzenia; imię i nazwisko, nazwisko rodowe współmałżonka; płeć; stan cywilny; data i miejsce zawarcia małżeństwa; miejsce wystawienia i nr. aktu urodzenia żony, męża; data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok; nazwisko imię, adres osoby zgłaszającej zgon; nr. aktu zgonu męża, żony; adnotacje o rozwodzie; nazwisko po zawarciu małżeństwa mężczyzny, kobiety, dzieci; numer i seria, miejsce wydania dowodu osobistego współmałżonka; data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu; imię nadane z urzędu; data i nr. orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostw, przysposabiającego dziecko; zmiana zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko; imię i nazwisko osób przysposabiających dziecko; zmiana nazwiska dziecka; data rozwiązania poprzedniego małżeństwa, rozwodu. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; miejsce urodzenia; nazwisko: z poprzedniego małżeństwa, rodowe; imiona i nazwiska rodowe rodziców; stan cywilny; stosunek do powszechnego obowiązku obrony kraju (stopień wojskowy, nazwa i numer dokumentu wojskowego) obywatelstwo; płeć; USC i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu; nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka; numer ewidencyjny współmałżonka i rodziców; data zawarcia małżeństwa; data zgonu; zmiana nazwiska lub imienia Głównie od osób, Głównie z innych źródeł. innym. innym

3 3. DOWODY OSOBISTE PODATKÓW I OPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. fizyczne miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; imiona rodziców rodziców; adres zamieszkania lub miejsce pracy. ewidencyjny PESEL; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego. zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy. zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy; zawód; numery ewidencyjne działek, ich powierzchnie i położenie. Głównie z innych źródeł Głównie z innych źródeł Głównie od osób, Głównie od osób, Głównie innym. innym. innym. innym. innym

4 8. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zamieszkania lub pobytu. Głównie innym ŚWIADCZENIA RODZINNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. Opis kategorii osób, dane : spełniające kryterium do uzyskania zasiłków rodzinnych. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; wysokość dochodów; stan cywilny. Głównie wyłącznie ym na STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie o niskich dochodach spełniające kryterium do uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. sytuacja rodzinna; wysokość osiągniętych dochodów. Głównie wyłącznie ym na

5 11. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze pełniące funkcje publiczne oraz osoby wydające decyzje administracy jne z upoważnieni a Wójta (radni, wójt, sekretarz, skarbnik, zastępca wójta, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, kierownicy jednostek organizacyjn ych gminy) Zakres: nazwiska i imiona; data urodzenia; miejsce urodzenia; adres zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy; stanowisko lub funkcja; nazwisko rodowe; majątek ruchomy i nieruchomy; zasoby pieniężne; adres położenia nieruchomości majątkowych. Wyłącznie wyłącznie ym na ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz z późn. zm.) Właściciele oraz posiadacze psów. zamieszkania lub pobytu. Głównie wyłącznie ym na

6 13. UCZESTNICY PROJEKTU DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ SZANSĄ DLA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW Zgoda osoby,, na przetwarzanie danych jej cych; 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.) Rolnicy i domownicy zamieszkują cy na terenie Gminy, Gminy Przasnysz, Gminy Grudusk, uczestnicząc y w realizowany m Projekcie "Dodatkowa działalność szansą dla rolników i domownikó w" współfinans owanym ze środków Europejskieg o Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zakres: nazwiska i imiona; data miejsce pracy; zawód; numer telefonu. Wyłącznie wyłącznie ym na UCZESTNICY PROJEKTU ROLNIKU ZMIANA KWALIFIKACJI, TO SPOSÓB NA NOWE ZATRUDNIENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz z późn. Rolnicy i domownicy rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; Rodzaj Ubezpieczenia Społecznego. Głównie od osób, wyłącznie ym na UMÓW ZAWARTYCH NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. Właściciele i użytkownicy nieruchomoś ci i gospodarstw rolnych telefonu. Z innych źródeł niż osoba,

7 ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UCZESNICY PROJEKTU "MINI PRZEDSZKOLA SKUTECZNYM ŚRODKIEM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH" Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. 1. Zgoda osoby,, na przetwarzanie danych jej cych. 2.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712). realizacja projektu pn. "Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywan ia Szans Edukacyjnych ", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Właściciele i użytkownicy zbiorników na nieczystości płynne Właściciele i użytkownicy przydomowy ch oczyszczalni Dzieci w wieku 35 lat, ich rodzice zamieszkali na terenie Gminy, uczestnicząc y w projekcie. telefonu. telefonu. miejsce pracy; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, Z innych źródeł niż osoba, REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. fizyczne Zakres: adres zamieszkania lub pobytu, adres zamieszkania lub pobytu, numery ewidencyjne nieruchomości oraz miejsca ich położenia Głównie z innych źródeł

8 UCZESTNICY PROJEKTU "DODATKOWE ZAJĘCIA SZANSĄ NA LEPSZY START DLA UCZNIÓW WIEJSKICH" ARCHIWUM ZAKŁADOWE AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Zgoda osoby,, na przetwarzanie danych jej cych. 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712). 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. realizacja projektu "Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przechowywa nie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej. Dzieci w wieku 616 lat, ich rodzie zamieszkali na terenie Gminy, uczestnicy w projekcie "Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich". Wnioskodaw cy. Nauczyciele. miejsce pracy; numer telefonu. miejsce pracy; numer telefonu; Numer Identyfikacji Podatkowej; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego. miejsce pracy; zawód; wykształcenie; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, w trakcie weryfikacji przez

9 23. BAZA AZBESTOWA 24. ELEKTRONICZNE PRZELEWY BANKOWE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionyc h celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, Realizacja elektronicznyc h przelewów bankowych. Mieszkańcy gminy. Pracownicy, byli pracownicy, kontrahenci. zamieszkania lub pobytu. zamieszkania lub pobytu; Numer Identyfikacji Podatkowej; numer rachunku bankowego. w trakcie weryfikacji przez 25. NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. Wnioskodaw cy. telefonu. w trakcie weryfikacji przez

10 WYPISÓW I WYRYSÓW ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774). 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, Realizacja i obsługa umów o dostawę wody i odprowadzani e ścieków. zainteresowa ne przeznaczeni em nieruchomoś ci w Miejscowym Planie Zagospodaro wania Przestrzenne go. wnioskujące o wydanie zaświadczeń o przeznaczeni u terenu w Miejscowym Planie Zagospodaro wania Przestrzenne go. fizyczne. Właściciele, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści nieruchomoś ci. telefonu. ewidencyjny PESEL. ewidencyjny PESEL; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, w trakcie weryfikacji przez

11 KWALIFIKACJA WOJSKOWA NAJEMCY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 31. ODPADY KOMUNALNE Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 827). 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. Nadanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Realizacja zadanie własnego Gminy (zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców), dopełnienie podlegające kwalifikacji wojskowej. Dane najemców lokali mieszkalnyc h i użytkowych, osób fizycznych. Mieszkańcy, właściciele nieruchomoś ci położonych na terenie gminy. urodzenia adres zamieszkania lub seria i numer dowodu osobistego; nazwisko rodowe. telefonu; seria i numer dowodu osobistego. ewidencyjny PESEL; numer telefonu Z innych źródeł niż osoba, w trakcie weryfikacji przez w trakcie weryfikacji przez

12 REJESTR KORESPODENCJI REJESTR ZAŚWIADCZEŃ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionyc h celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. Ewidencjono wanie korespondencj i. Nadawcy, odbiorcy. Podatnicy, osoby ubiegające się o zaświadczen ia. ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu. Zakres: nazwiska i imiona; data Numer Identyfikacji Podatkowej.

13 SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE UPOMNIENIA, TYTUŁY WYKONAWCZE, HIPOTEKI PRZYMUSOWE Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (Dz. U. z 2014r. poz. 1195). Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz z późn. Realizacja wynikających z ustawy. składające skargi, wnioski i petycje. fizyczne zalegające ze spłatą podatków. zamieszkania lub pobytu. miejsce pracy; Numer Identyfikacji Podatkowej; numery kont bankowych; posiadany majątek nieruchomy. w trakcie weryfikacji przez w trakcie weryfikacji przez 36. WNIOSKI, DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tj.. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. składające wniosek oraz strony postępowani a w sprawie wydania decyzji o środowisko wych uwarunkowa niach. telefonu. 37. ZWROT CZĘŚCI AKCYZY ZAWARTEJ W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywaneg o do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Rolnicy ubiegający się o zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Numer Identyfikacji Podatkowej; seria i numer dowodu osobistego. w trakcie weryfikacji przez

14 DODATKÓW ENERETYCZNYCH REJESTR CUDZOZIEMCÓW Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059). Art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388) prowadzenie rejestru cudzoziemców. Wykonanie ustawowego obowiązku w zakresie przyznawania dodatków energetycznyc h. Realizacja prowadzenia rejestru pobytu stałego lub czasowego cudzoziemcó w. Odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniow y w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniow ych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), będące stroną umowy kompleksow ej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczania energii. Cudzoziemc y, którzy wykonali obowiązek rejestracji pobytu stałego lub czasowego z terenu Gminy. ewidencyjny PESEL; numer telefonu. Zakres: nazwiska i imiona; data urodzenia; miejsce urodzenia; adres PESEL, o ile został nadany; kraj urodzenia; adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; adres nowego miejsca pobytu stałego; nazwiska i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; adres miejsca pobytu stałego; adres miejsca pobytu czasowego; deklarowany okres pobytu; adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile posiadał.

15 REJESTR MIESZKAŃCÓW KARTA DUŻEJ RODZINY Administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388) prowadzenie rejestru mieszkańców. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (Dz. U. poz z późn. zm.) Realizacja obowiązku prowadzenia rejestru mieszkańców. Spełnienie warunków określonych przepisami, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie Gminy. Członkowie rodzin wielodzietny ch. seria i numer dowodu osobistego; stan cywilny; nazwisko rodowe; oznaczenie aktu urodzenia i Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony; adres i data zameldowania na pobyt stały; data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu; data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy; data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym ten akt został sporządzony; data zawarcia związku małżeńskiego; oznaczenie aktu małżeństwa i Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został on sporządzony; data rozwiązania związku małżeńskiego; sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa; sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo; data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok; oznaczenie jego aktu zgonu i Urzędu Stanu Cywilnego, w którym ten akt został sporządzony. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; seria i numer dowodu osobistego; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL; adres poczty elektronicznej; stan cywilny; stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; obywatelstwo; rodzaj szkoły do której uczęszcza dziecko; dochody członków rodziny wielodzietnej w przypadku złożenia wniosku o którym mowa w wart. 13 ust. 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Z innych źródeł niż osoba,

16 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169). Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Opis kategorii osób, dane : spełniające kryterium do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjne go. Opis kategorii osób, dane : spełniające kryterium do uzyskania świadczenia wychowawcze go. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; wysokość dochodów; stan cywilny. rodziców; data urodzenia; adres ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; miejsce pracy; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu; wysokość dochodów; stan cywilny. Głównie Głównie wyłącznie ym na wyłącznie ym na // mgr Monika Łukasiak Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy

17 Historia zmian w rejestrze: Lp. Rodzaj zmiany Data dokonania zmiany Zakres zmiany 1. Założenie rejestru r. Założenie rejestru Nowy wpis r. Założenie rejestru Aktualizacja Wykreślenie 2. Wpisanie zbioru do rejestru r. Dodany pod numerem 43 Nowy wpis zbiór o nazwie r. Ujawnienie zbioru w rejestrze ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Aktualizacja Wykreślenie 3.

URZĄD GMINY BIERAWA REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

URZĄD GMINY BIERAWA REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH URZĄD GMINY BIERAWA REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Podstawa prawna prowadzenia rejestru: dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Administrator danych: Burmistrz Gminy Brzeszcze, adres: ul. Kościelna 4, 32-620, NIP: 5492197470, REGON: 356305070 Rejestr zbiorów danych Lp Nazwa zbioru Wydział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, Nowe Miasto, ul.

Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, Nowe Miasto, ul. Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 Lp. Nazwa zbioru data zgłoszenia Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Urząd Gminy Kolno Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Nazwa Zbioru 1.GOMIG Odpady 2.Ewidencja miejscowości ulic i adresów Kolno Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROWADZONY OD DNIA

REJESTR PROWADZONY OD DNIA zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji REJESTR PROWADZONY OD DNIA 30.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Lp. Nazwa zbioru 1. SYSTEM NALICZANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH - NDM 2. SYSTEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ - ALK 3. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI - ELUD 4. EWIDENCJA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIA 5. REJESTR PRZEDPOBOROWY

Bardziej szczegółowo

Z/2/11 (Archiwum Zakładowe)

Z/2/11 (Archiwum Zakładowe) Rejestr zbiorów danych sporządzono wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH

WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH Formularz nr 1 WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON Gmina Łambinowice - Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, REGON 000541078

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH l.p. Nazwa zbioru 1 Kartoteki użytkowników wieczystch 2 System windykacji należności WIP Historia zmian w ze 3 Urząd Stanu Cywilnego Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja,

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański, REGON

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański, REGON Lp. Nazwa zbioru 1. SYSTEM NALICZANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH - NDM 2. SYSTEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ - ALK 3. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI - ELUD 4. EWIDENCJA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIA 5. REJESTR PRZEDPOBOROWYC

Bardziej szczegółowo

REJESTR zbiorów danych - dane wrażliwe URZĄD GMINY SZEMUD

REJESTR zbiorów danych - dane wrażliwe URZĄD GMINY SZEMUD REJESTR zbiorów danych - dane wrażliwe URZĄD GMINY SZEMUD Szemud 2016 Nr Nazwa zbioru SPIS TREŚCI 1 Pracownicy 1/2016 2 Uczniowie 2/2016 3 Awans zawodowy nauczycieli 3/2016 4 Ulgi w spłacie zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych 1.System zbiorów danych ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz związanych z tą ewidencją usług do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ADO (art. a Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury:

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury: Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz określenie sposobu przepływu danych

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN

REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN Lp. Nazwa prowadzenia w Zakres ze w 1 wniosków o wycinkę drzew i krzewów, 2 decyzje o oddziaływaniu na środowisko Art. 83 ust.4. ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych Miasta Czeladź prowadzony na podstawie:

Rejestr zbiorów danych osobowych Miasta Czeladź prowadzony na podstawie: zbiorów osobowych Miasta prowadzony : art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Administracji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLISZCZU Ul. SZPITALNA 15 A, SIEDLISZCZE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLISZCZU Ul. SZPITALNA 15 A, SIEDLISZCZE Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu Jawny rejestr zbiorów danych sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna y, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Referat Spraw Obywatelskich mieszkańców art.3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.388) Zakres danych gromadzonych w

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW)

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW) REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW) 1 Nazwa zbioru danych: System obiegu dokumentów (Baza

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 1.0 Urząd Gminy Serniki Strona 1 / 8 ADO Przygotował ABI WÓJT GMINY SERNIKI Beata Gregorowicz Pozycja Nazwa zbioru Forma prowadzenia zbioru Data wpisu Data wykreślenia 1 Ewidencja Ludności elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy Nazwa zbioru danych Lp. osobowych 1 Fundusz Alimentacyjny Administrator Danych/ siedziba/regon Data Wpisu informacji do rejestru prowadzone go przez ABI data wprowadzone j ostatniej zmiany/ Jawny rejestr

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych - Urząd Gminy w Stegnie

Rejestr zbiorów danych osobowych - Urząd Gminy w Stegnie Data wykreślenia z rejestru Data ostatniej aktualizacji informacji o zbiorze Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego Oznaczenie odbiorcy danych Sposób udostępniania danych ze zbioru Sposób

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIOROW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ADMNISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W MPK w RADOMIU SP. Z. O. O.

REJESTR ZBIOROW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ADMNISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W MPK w RADOMIU SP. Z. O. O. REJESTR ZBIOROW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ADMNISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W MPK w RADOMIU SP. Z. O. O. Rejestr prowadzony jest na podstawie i w zgodzie z art.36a ust. 2 pkt 2 i 3 w zw.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Ustawa z dn r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008, nr 12, poz.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Ustawa z dn r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008, nr 12, poz. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych Urzędzie Miasta Ząbki prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów danych osobowych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych

Struktura zbiorów danych osobowych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Damasławek Struktura zbiorów danych osobowych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych 1. Sposób przepływu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE UL. 5 STYCZNIA 47, 64 200 WOLSZTYN, REGON 97 04 50 717 Lp. Nazwa zbioru danych Data zgłoszenia zbioru do rejestracji Data i rodzaj

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON:

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON: REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Administrator Danych: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON: 59048310 1. EWIDENCJA LUDNOŚCI Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH L.p. 1 ADMINISTRATOR DANYCH REGON: 000529255 Gmina Szadek NAZWA ZBIORU Księgi stan cywilnego w rzędzie stan cywilnego w Szadk Nr zgłosz. 059671/1999 2 Gmina Szadek Ewidencja ldności

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie Rejestr zbiorów osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie Lp. Nazwa zbioru Oznaczenie administratora i adres jego siedziby Oznaczenie przedstawiciela administratora Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do - Załącznik nr 1 Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Piławie prowadzony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim Jawny rejestr zbiorów danych sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia

Bardziej szczegółowo

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. SZKOŁA PODSTAWOWA w PIECZYSKACH

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. SZKOŁA PODSTAWOWA w PIECZYSKACH JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA w PIECZYSKACH Numer kolejny wpisu: 1 Nazwa zbioru: Ewidencja dzieci realizujących obowiązek szkolny poza obwodem szkoły Data wykonanej czynności

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Gminy w Bobrowicach prowadzony na podstawie:

Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Gminy w Bobrowicach prowadzony na podstawie: Rejestr zbiorów danych Urzędu Gminy w Bobrowicach prowadzony na podstawie: art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: Dane ze zbioru nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: Dane ze zbioru nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane gości z Ośrodka "Leśny Dwór" EGO Rafał Plewa, ul. Łąkowa 3, 90-562 Łódź Art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo - zgoda osoby, której dane dotyczą. Art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo - realizacja umowy lub podejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE UL. 5 STYCZNIA 47, 64 200 WOLSZTYN, REGON 97 04 50 717 Lp. Nazwa zbioru Data zgłoszenia zbioru do rejestracji Data i rodzaj wprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych programy stosowane

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu Jawny rejestr zbiorów przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu prowadzony na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie (t.j. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH - Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH - Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH - Gimnazjum w Białośliwiu L.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze 1. Rekrutacja - Karta zapisu do szkoły - Informacje dot. przyjmowanego do szkoły. 2. Księga

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie Rejestr zbiorów danych osobowych Gminnego Ośrodka Nazwa zbioru PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ Administrator danych/ Przedstawiciel (art. 31a uodo) Podstawa prawna upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Referat Finansowo- Budżetowy Urząd Stanu Cywilnego Lp. Komórka organizacyjna prowadząca rejestr/ ewidencję Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Nazwa rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LUBANIU. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LUBANIU. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LUBANIU Lp. Nazwa zbioru danych osobowych Administrator Danych osobowych Powierzenie przetwarzania danych / Jeżeli to oznaczenie podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Rozporządzenie Prezesa Rady

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Rozporządzenie Prezesa Rady Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru 1. Rejestr czynności kancelaryjnych- system tradycyjny Zakres informacji

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 1. 2. Ewidencja Zabytków Gminy Siepraw Ewidencja porządkowa nieruchomości archiwalna obowiązująca i Art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Z 2003

Bardziej szczegółowo

DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH WSKAZUJĄCYCH ZAWARTOSĆPOSZCZEGÓLNYCH PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI

DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH WSKAZUJĄCYCH ZAWARTOSĆPOSZCZEGÓLNYCH PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 465/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.11.2016 r. Załącznik nr 4 DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH WSKAZUJĄCYCH ZAWARTOSĆPOSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Załącznik nr do Zarządzenie Nr 0/9/0 Prezydenta Miasta Piły z dnia października 00 r. KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Lp. I Nazwa procedury WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU Nr karty usługi

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania - Załącznik nr 1 Jawny rejestr zbiorów przetwarzanych w Urzędzie prowadzony na podstawie art. 36a ust.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE Podstawa prawna utworzenia i udostępnienia rejestru: art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY MIASTO PŁOCK

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY MIASTO PŁOCK Poz. Nazwa zbioru danych Oznaczenie administratora danych Oznaczenie przedstawiciela art.31a ustawy Powierzenie przetwarzania danych * Podstawa prawna prowadzenia zbioru danych REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 4 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 4 grudnia 2015 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr OR.120.14.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY MIASTO PŁOCK

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY MIASTO PŁOCK Poz. Nazwa zbioru danych Oznaczenie administratora danych Oznaczenie przedstawiciela art.31a ustawy Powierzenie przetwarzania danych * Podstawa prawna prowadzenia zbioru danych REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do - Załącznik nr 1 Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Piławie prowadzony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 465/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.11.2016 r. Załącznik nr 3 DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych. Marek Gosławski

Rejestr zbiorów danych. Marek Gosławski Rejestr zbiorów danych Marek Gosławski 05/12/2016 Spis treści 1 Pracownicy 4 1.1 Nazwa zbioru danych.................................. 4 1.2 Oznaczenie administratora danych.......................... 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego / ewidencji

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego / ewidencji Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego / ewidencji 1 Rejestr Uchwał późn. zm.) - zał. nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy 2 Rejestr Projektów Uchwał

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY MIASTO PŁOCK

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY MIASTO PŁOCK Poz. Nazwa zbioru danych Oznaczenie administratora danych Oznaczenie przedstawiciela art.31a ustawy Powierzenie przetwarzania danych * Podstawa prawna prowadzenia zbioru danych REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Podstawa prawna utworzenia i udostępnienia rejestru: art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie Jawny rejestr zbiorów danych sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE

WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE Lp Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego/ewidencji Osoba odpowiedzialna Nr telefonu Zakres informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych. Marek Gosławski

Rejestr zbiorów danych. Marek Gosławski Rejestr zbiorów danych Marek Gosławski 20/08/2015 Spis treści 1 Pracownicy 4 1.1 Nazwa zbioru danych.................................. 4 1.2 Oznaczenie administratora danych.......................... 4

Bardziej szczegółowo

1/2015 Kancelaryjny obieg dokumentów w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku Białej. (nazwa zbioru danych osobowych)

1/2015 Kancelaryjny obieg dokumentów w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku Białej. (nazwa zbioru danych osobowych) REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 1/2015 Kancelaryjny obieg dokumentów w Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez ABI

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez ABI Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez ABI Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7542109837, REGON: 004502900

Bardziej szczegółowo

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Zespołu Szkół Administrator danych: Adres: Al. Wyzwolenia 5, REGON 890050342 Data aktualizacji: 15-02-2016 Nazwa zbioru danych Akta osobowe Administrator danych -

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112,poz.1198 ze zmianami

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112,poz.1198 ze zmianami L.p. Nazwa Referatu lub samodzielnego stan. pracy numer telefonu Nazwa rejestru publicznego Podstawa prawna Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze Dane, które podlegają ochronie 1. Rejestr pism przychodzących

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzące. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzące. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej ABI/FP/25/12/343 30.12.25 Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzące Elektroniczna -e-obieg. Imię, nazwisko, nazwa, adres korespondencyjny. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.25.1515

Bardziej szczegółowo

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Sposób zbierania danych do zbiory

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Sposób zbierania danych do zbiory LP Nazwa zbioru danych Administrator danych Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Cel przetwarzania danych w zbiorze Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Zakres

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL? ZBIÓR PESEL W jaki sposób powstaje zbiór PESEL? Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

cel przetwarzania danych osobowych opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

cel przetwarzania danych osobowych opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Aministrator danych: 054 Łódź, ul.j., Data aktualizacji : Lp. Nazwa zbioru danych osobowych Administrator Danych/ siedziba Data Wpisu informacji do rejestru prowadzonego przez ABI podstawa prawna przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK)

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK) W BOI znajdować się będą następujące stanowiska i sprawy: Zał. Nr 6 Stanowisko 1,2 sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego (OR) Punkt informacyjny. Kancelaria. Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POWOŁANEGO W ODO360 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI NUMER PORZĄDKOWY ZBIORU W REJESTRZE NAZWA ZBIORU DANYCH OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa w sprawie ochrony danych osobowych gromadzonych w zbiorach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Polityka bezpieczeństwa w sprawie ochrony danych osobowych gromadzonych w zbiorach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.03.2015 Polityka bezpieczeństwa w sprawie ochrony danych osobowych gromadzonych w zbiorach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**......

w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**...... Załącznik Nr 1 do Polityki Administrator Bezpieczeństwa Informacji w/m w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**... upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w: Wodzisław,. (nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) Druga część

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) Druga część JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) Druga część L.p podstawa prawna przetwarzania danych osobowych cel przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw.

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw. Urząd Miasta Pszów prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO Księgi urodzeń Księgi małżeństw Księgi zgonów Archiwum USC - wersje papierowe SEKRETARIAT Rejestr skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Formularze Autor: Administrator 29.06.2007. Zmieniony 14.01.2016. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nr zbioru: 1. Rejestr zbiorów danych osobowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Nr zbioru: 1. Rejestr zbiorów danych osobowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Nr zbioru: 1 Rekrutacja - dane osobowe kandydatów na pracowników Muzeum Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1502 z późn zm.) Selekcja kandydatów do pracy w Muzeum

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie Lubelskim. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie Lubelskim. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie m Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Na podstawie : - art. 36a ustawy ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Bernadeta kucyk - dyrektor

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Bernadeta kucyk - dyrektor REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Bernadeta kucyk - dyrektor Dnia 31.03.2016 r.w podmiocie o nazwie Zespół Kształcenia i Wychowania, ul.długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka, regon:192759470 Zgodnie

Bardziej szczegółowo