Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres informacji gromadzonych w rejestrze"

Transkrypt

1 1. 2. Ewidencja Zabytków Gminy Siepraw Ewidencja porządkowa nieruchomości archiwalna obowiązująca i Art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.) Art. 47a ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010, poz z póź. zm.) Zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Siepraw, ujętych w i w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz innych zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków prowadzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Archiwalna;. Numer budynku:. Oznaczenie geodezyjne działki, na której stoi budynek, (nazwa przysiółka). Dane właścicieli. Nieruchomości Aktualna prowadzona wg ulic: ulicy, numer porządkowy budynku. Numer działki, na której stoi budynek lub numer lub dla której został zarezerwowany. Dane właścicieli. Nieruchomości. o dawnym numerze.. Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska osób fizycznych na r. o ochronie jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). osób fizycznych na r. o ochronie jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2 Ewidencja nieruchomości stanowiąca własność Gminy Siepraw o uregulowanym stanie prawnym w tym; ewidencja stanu aktualnego Ewidencja gruntów Gminy Siepraw oddanych w użytkowanie wieczyste Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - centrum informacji o środowisku: Art.25 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1 ust.1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn zm.) Art.23 ust.1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Art. 22 i 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). Data nabycia nieruchomości,. Podstawa nabycia,. Oznaczenie działki wg ewidencji gruntu,. Powierzchnia działki,. Pozycja w ewidencji gruntów, Prowadzonej przez powiat,. Numer księgi wieczystej Sposób zagospodarowania Data zbycia nieruchomości Nr ewidencyjny działki, Położenie, Powierzchnia, Nr Księgi wieczystej, Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej Numer, data i tytuł uchwały Rady Gminy, Obszar objęty planem Data publikacji uchwały o zmianach planu Utrata mocy obowiązującej Wnioski o wydanie decyzji, decyzje i postanowienia, polityki, strategie, plany lub programy, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, zgłoszenia instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia, a których eksploatacje wymagają zgłoszeń Stanowisko Pracy do Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Stanowisko Pracy do Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Stanowisko Pracy do Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Udostępniany: Do 2012r.: Biuletyn Informacji Publicznej, Menu przedmiotowe Ochrona Środowiska Karty środowiskowe Od 2013r. strona internetowa Ekoportal dlist.seam

3 Rejestr kultury instytucji Rejestr skarg i wniosków Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Siepraw, jako organu Gminy Rejestr zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy Siepraw, jako Kierownika Urzędu Gminy Art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj. z 2012 r. poz Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz j.t.) Rzeczowy wykaz akt załącznik do jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) i regulamin Organizacyjny Rzeczowy wykaz akt załącznik do jednolitych rzeczowych Dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury(dz. poz.189) Dane osoby składającej skargę/wniosek, Terminy (wpływu, załatwienia), Osoby uczestniczące w rozpatrywaniu, Wynik rozpatrzenia. Data, numer, tytuł. Komórka urzędu realizująca zarządzenie Data, numer, tytuł. Komórka urzędu realizująca zarządzenie Sekretarz Gminy Spraw Rady Gminy i rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy Sekretarz Gminy rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy Spraw Organizacyjno- Prawnych i Kadrowych Spraw Organizacyjno- Prawnych i Kadrowych Rejestr udostępniony BIP Gminy Siepraw zakładka Kultura osób wnoszących skargę lub wniosek na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wykaz i treść zarządzeń w porządku chronologicznym publikowana w BIP w zakładce PRAWO

4 11. Roczny Rejestr upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Siepraw wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późń. zm.) regulamin Organizacyjny rzeczowy wykaz akt załącznik do jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm) Data, numer, treść aktu, imię i nazwisko osoby otrzymującej upoważnienie Sekretarz Gminy 12. Roczny Rejestr pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Siepraw Rzeczowy wykaz akt załącznik do jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) Data, numer, treść aktu, imię i nazwisko osoby otrzymującej pełnomocnictwo Sekretarz Gminy

5 Książka kontroli zewnętrznych Rejestr Uchwał Rady Gminy Siepraw Wykaz prawa miejscowego w Gminie Siepraw obowiązującego w roku 2013 i latach następnych wg tematyki uchwał rzeczowy wykaz akt załącznik do jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) Statut Gminy Siepraw rzeczowy wykaz akt załącznik do jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późń. zm.) W związku z art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Ustawa z dnia ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego, jednostka zlecająca kontrolę, data nr delegacji służbowej, czas trwania kontroli, wyszczególnienie kontrolowanych działów pracy, podpisy kontrolującego, Numer uchwały, data podjęcia, temat uchwały, uwagi (termin publikacji, rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody) L.P. Numer i przedmiot uchwały, data podjęcia uchwały, publikacja uchwały, zmiany uchwały i ustanie mocy obowiązującej uchwały. Sekretarz Gminy Spraw Rady Gminy Sekretarz Gminy Wykaz i treść uchwał w porządku chronologicznym publikowana w BIP Gminy Siepraw w zakładce PRAWO Wykaz udostępniony w BIP Gminy Siepraw w zakładce prawo od lutego 2014 r. Treść uchwał dostępna w BIP Gminy Siepraw w zakładce Prawo oraz w BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce prawo dzienniki urzędowe

6 16. Archiwalny (do 2010 roku) Rejestr działalności gospodarczej Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz z późniejszymi zmianami) Imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, zakres wykonywanej działalności gospodarczej (PKD), data rozpoczęcia/ wykreślenie/ zawieszenia/ wznowienia wykonywanej działalności gospodarczej. Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych, Obronnych, Kryzysowych, Archiwum i Rolnictwa 17. Ewidencja delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, poz. 167) Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży, cel i datę podróży, środki lokomocji. Spraw Organizacyjno- Prawnych i Kadrowych, na r. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 18. Ewidencja delegacji służbowych Wójta Gminy j.w. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży, cel i datę podróży, środki lokomocji. Skarbnik Gminy 19. Ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Siepraw i kierowników jednostek organizacyjnych Kodeks pracy Dane pracownika, okres przyjęcia do pracy, dane o obecnościach i nieobecnościach w pracy Stanowisko Pracy do Spraw Organizacyjno- Prawnych i Kadrowych, osób fizycznych

7 Ewidencja dokumentacji przechowywanej archiwum zakładowym w Rejestr wydanych przez Wójta Gminy Siepraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży Rejestr stałych mieszkańców Gminy Siepraw Rejestr byłych mieszkańców Gminy Siepraw Rozdział 5 Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U r. poz z późn. zm.). Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności Nr kolejny spisu, data przyjęcia akt do archiwum, nazwa komórki, która dokumenty przekazuje, liczba teczek, liczba poz. spisu, daty skrajne dokumentacji, ew. kategorie dokumentacji Numer zezwolenia, data, rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, okres ważności zezwolenia Rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, cych obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Gromadzenie danych osobowych oraz adresów osób zmarłych, wymeldowanych oraz przebywających za granicą. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych, Obronnych, Kryzysowych, Archiwum i Rolnictwa na r. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8 Rejestr obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w Gminie Siepraw Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych 27. Rejestr wyborców i dowodach osobistych (tj. Dz. U 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) Art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) Art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez 44a ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 5 i 6 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Zapewnienie realizacji prawa i obowiązku posiadania dowodu osobistego przez osobę będącą obywatelem polskim, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres danych określa art. 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Realizacja czynnego prawa wyborczego. Nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania; w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer oraz Osobom, których dane

9 Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941) paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania 28. Rejestr osób objętych rejestracją (na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej) Art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) Zakres danych określa art. 31 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 29. Rejestr (księgi urodzeń) urodzeń aktów Art. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) Zakres danych określa art. 40 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego 30. Rejestr małżeństw (księgi aktów małżeństw) Art. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) Zakres danych określa art. 62 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego 31. Rejestr zgonów (księgi aktów zgonu) Art. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) Zakres danych określa art. 67 prawa o aktach stanu cywilnego

10 Ewidencja biwakowych pól Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych Rejestr działalności regulowanej w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych Rejestr zbiorników bezodpływowych Art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 223, poz z póź. zm.) Art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 223, poz ze. Zm.), Art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Art.27 ust.1-3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45 oz.235 z późń. zm.) Art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiektach innych niż obiekt hotelarski wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczną wraz z miejscem zamieszkania; nazwę obiektu i jego adres, informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług, informacja o liczbie miejsc hotelowych Ocena spełnianych wymogów ustawowych w zakresie wpisu przez podmioty prowadzące działalność oświatową. dla usługobiorcy usługi oświatowej i podmiotów w ramach obrotu prawnego Ocena spełnianych wymogów ustawowych w zakresie wpisu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opieki nad dzieckiem do 3 lat. dla usługobiorcy usługi i podmiotów w ramach obrotu prawnego Pojemność zbiornika, jego lokalizacja (adres nieruchomości, właściciel nieruchomości) Stanowisko Pracy do Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami Na dzień Ewidencja Pusta Na dzień Ewidencja Pusta Na dzień Ewidencja pusta na R. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr

11 Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności usługowej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poz. 1399) Art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399) Art.9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399) Art.3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399) Wydajność przydomowej oczyszczalni, jej lokalizacja, typ Rejestr zawiera: nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, regon, (jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, numer rejestrowy. Rejestr zawiera wykaz umów na odbiór odpadów komunalnych (Np. zawartych przez przedsiębiorców z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Ewidencja zawiera; nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, regon, (jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, datę udzielenia zezwolenia, datę cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami 101, poz. 926 z późn. zm.) na R. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) osób fizycznych na R. o ochronie jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

12 Rejestr przesyłek wychodzących z Urzędu Gminy (jako książki pocztowe dla przesyłek poleconych i za potwierdzeniem odbioru oraz rejestr pozostałej korespondencji) Ewidencja korespondencji wpływającej Urzędu Gminy do Ewidencja pieczęci i pieczątek ( stempli) Paragraf 61 załącznika 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) Paragraf 40 załącznika 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) załącznik Nr 2 do jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów poz. 67 z późn. zm.) 1. Książka pocztowa Adresat i Nr sprawy z rzeczowego wykazu akt, miejsce doręczenia, nr nadawczy nadawany przez operatora i dane dot. opłaty za przesyłkę 2. Rejestr; Oznaczenie adresata z miejscem doręczenia, sprawa z rzeczowego wykazu akt, lub przedmiot sprawy sposób wysyłki, data wysłania Oznaczenie nadawcy, sprawa, z która się zwraca oraz do jakiej osoby pismo skierowano Odcisk pieczęci, pieczątki data wykonania, data przekazania pracownikowi, dane pracownika Data zniszczenia pieczęci ( stempla) Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych osób fizycznych na R. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) osób fizycznych na R. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

13 44. Centralny rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. euro 45. Ewidencja dróg 46. Ewidencja mostów Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Ewidencje podatkowe nieruchomości Zarządzenie wewnętrzne Nr 41 /11 Wójta Gminy Siepraw Z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Siepraw. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2013 r poz.260 z póź. zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r. (tekst jedn. z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) Art. 9g ust.9 ustawy Karta Nauczyciela Art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) a) Lp wpisu, b) zamówienia i numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych, c) Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana), d) Tryb, w jakim udzielono zamówienia, e) Nazwę i adres firmy, z którą zawarto umowę, f) Data udzielenia zamówienia g) Wartość umowy netto i brutto. Gromadzenie danych o gminnej sieci dróg publicznych Gromadzenie danych o obiektach mostowych na drogach gminnych Data wydania zaświadczenia, dane osoby otrzymującej zaświadczenie. Zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sieprawiu Siepraw ul Kawęciny 30 Stanowisko Pracy do Spraw Podatków i Opłat Udostępniane dane zgodnie z ustawą prawo o zamówieniu publicznym osób fizycznych na R. o ochronie jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane z rejestru udostępnia się podmiotom, o których mowa w Art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z

14 Centralny rejestr wpłaconych wadiów Centralny rejestr zabezpieczeń umów Rejestr umów zawartych Zarządzenie wewnętrzne Nr 41 /11 Wójta Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Siepraw. Zarządzenie wewnętrzne Nr 41 /11 Wójta Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Siepraw. W związku art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zm; poz.1047 i 1473) Tytuł i numer postępowania (numer rejestru centralnego), Nazwę i adres wnoszącego wadium, Wysokość wadium, Formę wniesienia wadium, Datę wniesienia wadium, Datę zwrotu wadium Numer umowy i przedmiot umowy, Numer w centralnym, pod którym zapisano postępowanie, Nazwę i adres firmy, Termin realizacji umowy, Wysokość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Datę i sposób zwrotu zabezpieczenia. Wg teczki rzeczowej FK przedmiot umowy, Firmy, z która zawarta jest umowa, Termin obowiązywania Stanowisko Finansowo Księgowe Stanowisko Finansowo Księgowe Stanowisko Finansowo Księgowe późn. zm.) zgodnie z art w/w ustawy. Wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową. Dane osobowe osoby fizycznej podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna y, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Referat Spraw Obywatelskich mieszkańców art.3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.388) Zakres danych gromadzonych w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE

WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE WYKAZ REJESTRÓW EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE GMINY BARTOSZYCE Lp Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego/ewidencji Osoba odpowiedzialna Nr telefonu Zakres informacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna utworzenia rejestru art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Podstawa prawna utworzenia rejestru art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu Wydział Ochrony Środowiska tel. 182020410 3. /ewidencji Ewidencja zbiorników bezodpływowych Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków Ewidencja wyrobów zawierających azbest art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Referat Finansowo- Budżetowy Urząd Stanu Cywilnego Lp. Komórka organizacyjna prowadząca rejestr/ ewidencję Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Nazwa rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Rozporządzenie Prezesa Rady

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Rozporządzenie Prezesa Rady Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru 1. Rejestr czynności kancelaryjnych- system tradycyjny Zakres informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Rejestry, ewidencje, archiwa PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Nazwa Miejsce przechowywania Rejestr uchwał Rady Gminy Subkowy Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Sposób udostępniania. Udostępnienie na wniosek w Urzędzie Gminy Chełmiec w godzinach pracy Urzędu.

Sposób udostępniania. Udostępnienie na wniosek w Urzędzie Gminy Chełmiec w godzinach pracy Urzędu. Nazwa rejestru/ zbioru danych osobowych Forma Komórka prowadząca - odpowiedzialna Sposób udostępniania odstawa prawna prowadzenia/udostępnienia art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego / ewidencji

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego / ewidencji Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego / ewidencji 1 Rejestr Uchwał późn. zm.) - zał. nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy 2 Rejestr Projektów Uchwał

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Administrator danych: Burmistrz Gminy Brzeszcze, adres: ul. Kościelna 4, 32-620, NIP: 5492197470, REGON: 356305070 Rejestr zbiorów danych Lp Nazwa zbioru Wydział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Urząd Gminy Kolno Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Nazwa Zbioru 1.GOMIG Odpady 2.Ewidencja miejscowości ulic i adresów Kolno Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja

Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja Wykaz rejestrów ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Zawoja Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze*/ Referat Organizacyjny i Spraw

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112,poz.1198 ze zmianami

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112,poz.1198 ze zmianami L.p. Nazwa Referatu lub samodzielnego stan. pracy numer telefonu Nazwa rejestru publicznego Podstawa prawna Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze Dane, które podlegają ochronie 1. Rejestr pism przychodzących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych 1.System zbiorów danych ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz związanych z tą ewidencją usług do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ADO (art. a Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. SZKOŁA PODSTAWOWA w PIECZYSKACH

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. SZKOŁA PODSTAWOWA w PIECZYSKACH JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA w PIECZYSKACH Numer kolejny wpisu: 1 Nazwa zbioru: Ewidencja dzieci realizujących obowiązek szkolny poza obwodem szkoły Data wykonanej czynności

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN

REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN Lp. Nazwa prowadzenia w Zakres ze w 1 wniosków o wycinkę drzew i krzewów, 2 decyzje o oddziaływaniu na środowisko Art. 83 ust.4. ustawy

Bardziej szczegółowo

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, ZAŁĄCZNIK 1 Rejestry, ewidencje, archiwa - rejestr uchwał Rady Miasta Sopotu - rejestr interpelacji radnych - rejestr opinii i wniosków komisji dostępny w: Biuro Rady Miasta - ewidencja wypadków przy pracy,

Bardziej szczegółowo

Z/2/11 (Archiwum Zakładowe)

Z/2/11 (Archiwum Zakładowe) Rejestr zbiorów danych sporządzono wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW)

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW) REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW) 1 Nazwa zbioru danych: System obiegu dokumentów (Baza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY BIERAWA REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

URZĄD GMINY BIERAWA REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH URZĄD GMINY BIERAWA REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Podstawa prawna prowadzenia rejestru: dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.

Bardziej szczegółowo

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł INFORMACJA dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie Wójta Gminy Bodzechów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury:

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury: Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz określenie sposobu przepływu danych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU Starostwo Powiatowe w Białymstoku Biuletyn Informacji Publicznej Staros twa Powiatoweg o w Białyms toku WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU Informacje

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON:

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON: REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Administrator Danych: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON: 59048310 1. EWIDENCJA LUDNOŚCI Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, Nowe Miasto, ul.

Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, Nowe Miasto, ul. Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 Lp. Nazwa zbioru data zgłoszenia Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do - Załącznik nr 1 Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Piławie prowadzony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH

WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH Formularz nr 1 WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON Gmina Łambinowice - Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, REGON 000541078

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22.06.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim

ZARZĄDZENIE NR 207/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim ZARZĄDZENIE NR 207/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROWADZONY OD DNIA

REJESTR PROWADZONY OD DNIA zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji REJESTR PROWADZONY OD DNIA 30.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Zespołu Szkół Administrator danych: Adres: Al. Wyzwolenia 5, REGON 890050342 Data aktualizacji: 15-02-2016 Nazwa zbioru danych Akta osobowe Administrator danych -

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania - Załącznik nr 1 Jawny rejestr zbiorów przetwarzanych w Urzędzie prowadzony na podstawie art. 36a ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Rejestry, ewidencje, archiwa Wykaz rejestrów i ewidencji oraz archiwa prowadzone w poszczególnych referatach w Urzędzie Miejskim we Władysławowie Udostępnianie danych zawartych w rejestrach odbywa się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do - Załącznik nr 1 Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Piławie prowadzony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łaziska Łaziska Łaziska

Wójt Gminy Łaziska Łaziska Łaziska ... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy).. (telefon, e-mail) Wójt Gminy Łaziska Łaziska 76 24-335 Łaziska W n i o s e k o wydanie zezwolenia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

Wykaz rejestrów publicznych ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Wykaz rejestrów publicznych ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Lp. Wydział Nazwa rejestru/ewidencj i 1. Wydział Spraw 2. Wydział Spraw 3. Wydział Spraw 4. Wydział Spraw 5. Wydział Spraw

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański, REGON

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański, REGON Lp. Nazwa zbioru 1. SYSTEM NALICZANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH - NDM 2. SYSTEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ - ALK 3. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI - ELUD 4. EWIDENCJA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIA 5. REJESTR PRZEDPOBOROWYC

Bardziej szczegółowo

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania.

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania. Karta Nr 1/13 Zameldowanie na pobyt stały Miejsce załatwienia sprawy Stanowisko ds. ewidencji ludności, II piętro, pokój nr 15, Formularz: zgłoszenie pobytu stałego /E-1/ zaświadczenie o wymeldowaniu z

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Lp. Nazwa zbioru 1. SYSTEM NALICZANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH - NDM 2. SYSTEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ - ALK 3. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI - ELUD 4. EWIDENCJA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIA 5. REJESTR PRZEDPOBOROWY

Bardziej szczegółowo

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH L.p. 1 ADMINISTRATOR DANYCH REGON: 000529255 Gmina Szadek NAZWA ZBIORU Księgi stan cywilnego w rzędzie stan cywilnego w Szadk Nr zgłosz. 059671/1999 2 Gmina Szadek Ewidencja ldności

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych Miasta Czeladź prowadzony na podstawie:

Rejestr zbiorów danych osobowych Miasta Czeladź prowadzony na podstawie: zbiorów osobowych Miasta prowadzony : art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Administracji

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych W dniu 1 lipca 2011 Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych programy stosowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOSCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr../ orzekam

DECYZJA Nr../ orzekam (pieczęć nagłówkowa organu) znak... Wzór 25.10.2012r...., dnia... DECYZJA Nr../ Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2014 Kielce, dnia 23.05.2014r. Pan Marian Buras Wójt Gminy Morawica Pan Janusz Wojtyś Przewodniczący Rady Gminy Morawica W y s t ą p i e n i e p o k o n t r

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYBORCÓW. Stały rejestr wyborców gminy Lipno obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Lipno, którym przysługuje prawo wybierania.

REJESTR WYBORCÓW. Stały rejestr wyborców gminy Lipno obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Lipno, którym przysługuje prawo wybierania. REJESTR WYBORCÓW Stały rejestr wyborców gminy Lipno obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Lipno, którym przysługuje prawo wybierania. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Susiec z dnia 02 lutego 2015 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Susiec

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Susiec z dnia 02 lutego 2015 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Susiec Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Susiec z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Susiec Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie Lubelskim. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie Lubelskim. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie m Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Na podstawie : - art. 36a ustawy ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz. 7059 UCHWAŁA NR PR.0007.221.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Załącznik nr do Zarządzenie Nr 0/9/0 Prezydenta Miasta Piły z dnia października 00 r. KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Lp. I Nazwa procedury WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU Nr karty usługi

Bardziej szczegółowo

Nr zbioru: 1. Rejestr zbiorów danych osobowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Nr zbioru: 1. Rejestr zbiorów danych osobowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Nr zbioru: 1 Rekrutacja - dane osobowe kandydatów na pracowników Muzeum Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1502 z późn zm.) Selekcja kandydatów do pracy w Muzeum

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW Dopisanie do spisu wyborców -Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (form.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny..

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny.. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DŚ-1 Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXIV/273/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ. z dnia 14 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 2980 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czynności notarialne: Opłaty za czynności notarialne: kontakt na tel.:

Czynności notarialne: Opłaty za czynności notarialne: kontakt na tel.: kontakt na tel.: 606 116 576 Czynności notarialne: - sporządzanie aktów notarialnych, - sporządzanie poświadczeń, - doręczanie oświadczeń, - spisywanie protokołów, - sporządzanie protestów weksli i czeków,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Dziennik Ustaw Nr 158 9315 Poz. 942 942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo