Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):"

Transkrypt

1 NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, r. Wilimowo Olsztyn Zapytanie ofertowe nr 10/POKL/8.1.1/2014 Dotyczące: wyboru trenerów prowadzących szkolenia z obsługi programu do zarządzania firmą Graffiti.ERP w ramach projektu pt.: Wiedza działa na produkt Wzrost kwalifikacji kadry firmy NICZUK METALL- PL Spółka Jawna realizowanego w okresie r. na podstawie Umowy nr UDA- POKL /13-00 zawartej w dniu r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Nazwa i adres Zamawiającego: NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo Olsztyn NIP tel fax II. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe III. Postanowienia ogólne: Niniejsze postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Oferent może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IV. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia skalda się z 4 części, tj. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi programu Graffiti.ERP oraz opracowanie skryptów do szkoleń grupowych zgodnie z następującymi modułami:

2 1) Moduł Produkcja : Szkolenie grupowe: 3 godziny zegarowe w grupie 2 uczestników Szkolenia indywidualne: dla 2 uczestników po 3 godziny zegarowe szkolenia dla każdej z osób. Łącznie do zrealizowania 9 godzin zegarowych w 2015 r. Opracowanie 1 skryptu w formie instrukcji z zakresu modułu Produkcja 2) Moduł Magazyn : Szkolenie grupowe: 3 godziny zegarowe w grupie 2 uczestników Szkolenia indywidualne: dla 2 uczestników po 3 godziny zegarowe szkolenia dla każdej z osób. Łącznie do zrealizowania 9 godzin zegarowych w 2015 r. Opracowanie 1 skryptu w formie instrukcji z zakresu modułu Magazyn 3) Moduł Handel : Szkolenie grupowe: 3 godziny zegarowe w grupie 5 uczestników Szkolenia indywidualne: dla 5 uczestników po 3 godziny zegarowe szkolenia dla każdej z osób. Łącznie do zrealizowania 18 godzin zegarowych w 2015 r. Opracowanie 1 skryptu w formie instrukcji z zakresu modułu Handel 4) Moduł Ogólny : Szkolenie grupowe: 5 godzin zegarowych w grupie 4 uczestników Szkolenia indywidualne: dla 5 uczestników po 5 godzin zegarowych szkolenia dla każdej z osób. Łącznie do zrealizowania 30 godzin zegarowych w 2015 r. Opracowanie 1 skryptu w formie instrukcji z zakresu modułu Ogólny (zakres szkolenia grupowego) W tym module uczestnicy szkoleń indywidualnych i szkolenia grupowego to nie zawsze te same osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników szkoleń. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w siedzibie firmy NICZUK METALL-PL Sp. J. z siedzibą w Wilimowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Szczegółowy harmonogram szkoleń Zamawiający ustali z Wykonawcami, z którymi zostaną podpisane umowy. Zakres powyższych szkoleń powinien uwzględniać poniższe elementy: 1) Moduł Produkcja : karty pracy wprowadzenie, analiza danych praca na dokumentach magazynowych (wystawianie, edycja, zatwierdzanie) zestawienia standardowe kart pracy budowa technologii operacje i materiały zamówienia klienta wprowadzenie i obsługa zamówienia produkcji wprowadzenie i obsługa zapotrzebowania materiałowe wprowadzenie i obsługa zlecenia produkcyjne wprowadzenie i obsługa 2) Moduł Magazyn : dokumenty magazynowe omówienie pracy na wewnętrznych i zewnętrznych dokumentach

3 indeks definicja, praca na indeksach kartoteki magazynowe zestawienia stanów magazynowych (bieżące, wiekowane, na dany dzień) obsługa zamienników 3) Moduł Handel : zamówienia klienta omówienie, praca na zamówieniach (np. kopiowanie zamówień, sprawdzanie stanów magazynowych, raporty zamówień i sprzedaży) wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, korekty) korekty kontrahentów 4) Moduł Ogólny : a) Zakres szkolenia grupowego to: symulacja kosztów produkcji ewidencja zakupów moduł raportowania dokumenty magazynowe PZ, WZ - obsługa dokumenty sprzedaży omówienie działania obsługa zamówień klienta i zamówień produkcji obsługa zleceń produkcyjnych - zamykanie kartoteki magazynowe raporty stanów magazynowych obsługa modułu rotacji obsługa zamienników b) Zakres szkoleń indywidualnych to: Zakres dla osoby Nr 1: - predefiniowanie zestawienia i wydruki kadrowe - predefiniowane zestawienia i wydruki płacowe - zestawienia definiowalne pracowników I i II - tekstowe wydruki zaświadczeń, umów, aneksów, rachunków, oświadczeń - wydruki i zestawienia oparte na obrazach jpg - matryce wydruków płacowych i zakładki płacowe - Kartoteki płacowe - Filtrowanie danych na oknach - obsługa procesu: Graffiti -> html -> Excel Zakres dla osoby Nr 2: - statystyki indeksu omówienie - kartoteki magazynowe - zestawienia sprzedaży omówienie modułu do generowania - eksport danych z tabel i zestawień Zakres dla osoby Nr 3: - filtracja danych na oknach - filtracja danych na zestawieniach sprzedaży i zakupu - zestawienia zarządcze analizy finansowe Zakres dla osoby Nr 4:

4 - gospodarka magazynowa na kontach księgowych omówienie zagadnienia - księgowanie dokumentów magazynowych szablony dekretacji - działanie modułu Technicznego Kosztu Wytworzenia omówienie zagadnienia - analizy finansowe budowanie zestawień - księgowość działanie na dokumentach Polecenia Księgowego, działanie matryc i automatów przeksięgowujących - rozrachunki rozliczanie dokumenty PZ i faktury zakupu Zakres dla osoby Nr 5: - obsługa CMR drukowanie z danych dokumentów - kontrahenci analiza płatności na zestawieniach i obrotówce - sprzedaż zestawienia omówienie działania modułu - kartoteka magazynowa omówienie działania Dodatkowe zadania trenera: 1) W ramach zamówienia Trener zobowiązany będzie do przygotowania i ustalenia w drodze konsultacji szczegółowego programu każdego szkolenia. 2) W ramach zamówienia Trener zobowiązany będzie ponadto do przygotowania ankiety badającej przyrost wiedzy dystrybuowanej przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz testu zaliczeniowego do każdego szkolenia grupowego i przekazania firmie NICZUK METALL-PL Sp. J. wersji elektronicznych do druku, z prawem do nieograniczonego powielania i wprowadzania zmian w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. 3) Trener zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu audiowizualnego (jeżeli program szkolenia przewiduje wykorzystanie takiego sprzętu). 4) Trener zobowiązany jest do sprawdzania na każdych zajęciach listy obecności uczestników. 5) Trener zobowiązany jest do poprawnego wypełniania dziennika zajęć po każdych zrealizowanych zajęciach zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 6) Trener zobowiązany jest do umożliwienia Koordynatorowi Projektu przeprowadzenia działań monitoringowych Projektu podczas prowadzonych szkoleń, 7) Trener zobowiązany jest do bieżącego kontaktowania się z Koordynatorem Projektu i zgłaszania pojawiających się problemów podczas szkolenia/szkoleń. Zadania Zamawiającego: 1) Trenerzy otrzymają od Zamawiającego wszystkie wzory materiałów wizualnych związanych z realizacją szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. 2) Zamawiający zagwarantuje wydruk materiałów szkoleniowych, ankiet i testów oraz udostępni pomieszczenie do szkoleń, tablicę sucho-ścieralną oraz wszystkie niezbędne drobne, wskazane przez Oferenta, pomoce dydaktyczne. 3) Zamawiający zapewnia sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla uczestników szkolenia.

5 II. Forma współpracy: Pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą będzie zawarta umowa zlecenie (w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej jednoosobowej działalności gospodarczej) lub umowa współpracy (w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub osoby prawnej). III. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi obligatoryjnie spełniać następujące warunki: 1. Nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez: a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. Pozostawanie w związku małżeńskim lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i ma zdolność do czynności prawnych w zakresie obejmującym wykonanie wskazanej części zamówienia. 3. Dysponuje doświadczeniem własnym lub trenerem z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w liczbie co najmniej 100 godzin z zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta. 4. Jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub osobą prawną mającą zdolność do wykonywania czynności prawnych w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu. 5. Złoży: a. Oświadczenie, iż jest/nie jest pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a w związku z wykonywaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie; b. Oświadczenie, iż obciążenie wynikające z wykonywania innych umów/zobowiązań nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu; c. Oświadczenie, że w przypadku realizacji zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. d. Zobowiązanie do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO. e. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. f. Oświadczenie o niekaralności. IV. Okres realizacji usługi: Od dnia podpisania umowy do r.

6 V. Sposób przygotowania oferty: Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać wszystkie poniższe elementy: -CV Oferenta lub inny dokument poświadczający spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym (np. Oświadczenie Wykonawcy), -poprawnie wypełniony formularz ofertowy, -posiadać datę sporządzenia, -zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, -być podpisana czytelnie przez wykonawcę. VI. Kryteria wyboru oferty: 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i doświadczenie trenera w złożonej ofercie. Zamawiający zastosuje następujące kryteria: a) cena oferty stanowiącą cenę łączna za realizację odpowiednio każdego modułu szkoleniowego. Cenę Oferent powinien wskazać odrębnie dla każdego z modułów, którego dotyczy Oferta 60%. a) doświadczenie Oferenta w należytej realizacji usług szkoleniowych. Informację o doświadczeniu należy podać oddzielnie dla każdego z tematów 40%. Zamawiający będzie oceniał niezależnie oferty na każdy z modułów szkoleniowych, dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych. 2. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: a) Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena łączna za realizację odpowiednio każdego modułu szkoleniowego. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: Najniższa cena oferty Liczba punktów = x 100 x 60% Cena badanej oferty Maksymalna liczba punków: 60 b) Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w cv i informacji w Ofercie (wg wzoru określonego przez Zmawiającego), odrębnie dla każdego

7 tematu. Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymania do wglądu dokumentów potwierdzających przedstawione doświadczenie trenera. Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów: 10 pkt posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą w wymiarze od 100 do 250 godzin. 25 pkt posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą w wymiarze powyżej 250 godzin a nie więcej niż 500 godzin. 40 pkt - posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z w wymiarze powyżej 500 godzin. Maksymalna liczba punków: 40. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie projektu z POKL sztywno skalkulowane kwoty. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z każdym oferentem lub odstąpić od podpisania umowy. VII. Miejsce i termin składania ofert Termin składania ofert upływa r. (w przypadku dostarczenia oferty listownie lub osobiście do godziny ww. dnia). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać: listownie na adres: NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo Olsztyn Z dopiskiem na zamkniętej kopercie: Dot. projektu Wiedza działa na produkt Wzrost kwalifikacji kadry firmy NICZUK METALL-PL Spółka Jawna mailowo na adres Wpisując w tytule wiadomości mailowej: Dot. projektu Wiedza działa na produkt Wzrost kwalifikacji kadry firmy NICZUK METALL-PL Spółka Jawna Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ustalonych przez zamawiającego warunków realizacji przedmiotu zamówienia. VIII. Procedura wyboru ofert Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę wynikającą z ww. przyjętych kryteriów oraz spełniającą warunki udziału w postępowaniu. Oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym podlegają odrzuceniu. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Nie przewiduje się udostępniania wyników konkurencyjnych ofert. Każdy z Wykonawców usługi zostanie poinformowany o wybraniu lub niewybraniu jego oferty.

8 IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Barbara Nejfert, tel , W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. X. Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, - zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Po otrzymaniu niniejszego zapytania oferent powinien potwierdzić jego otrzymanie. XI. Załączniki Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Załącznik nr 2 Wzór umowy. Uwaga! Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z opisem lub zmiana treści oświadczeń będzie skutkowała odrzuceniem oferty z powodu braku spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014 Brzozów, 10.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014 dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia: działalność gospodarcza w podatkach dochodowych: PIT, CIT i w podatku VAT- zmiany w 2014 i proponowane w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: 1 Nr postępowania: POKL/01/2013 Łódź, 19.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Realizacji szkoleń z zakresu planowania, zrządzania i usprawniania procesów produkcyjnych LEAN MANUFACTIRING dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 07.05.2012 r. Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 1. Informacje ogólne: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń menedżerskich oraz coachingu dla menedżerów w ramach projektu Akademia Edubazus" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo