PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Kraków, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL /12 Kod CPV zamówienia: Usługi szkoleniowe; Usługi szkolenia specjalistycznego; Usługi szkolenia technicznego, Zapewnienie cateringu w trakcie szkoleń (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) Nazwa i adres zamawiającego BERNDSON Sp. z o. o. ul. Feldmana 4/ Kraków Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu 16. godzinnych szkoleń dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. zgodnie z następującymi tematami (w nawiasie planowana liczba uczestników i edycji): 1. Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych (2 edycje po 10 osób), 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw (2 edycje po 8 osób), 3. Transport międzynarodowy (1 edycja, 8 osób). Powyższe szkolenia organizowane będą w godzinach pracy w wymiarze 8h na dzień w Bydgoszczy. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Zapewnienia Trenera prowadzącego szkolenie posiadającego odpowiednie doświadczenie (minimum 5 przeprowadzonych szkoleń z danego tematu) oraz wykształcenie minimum wyższe 2. Przygotowania materiałów szkoleniowych w formie długopisu, teczki i skryptu (minimum 20 stron), notatnika dla każdego uczestnika szkolenia 3. Cateringu dla każdego uczestnika szkolenia na każdy dzień szkolenia 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka) oraz gorący posiłek (dwa dania i napój) 4. Przygotowania i wypełnienie dokumentacji szkoleniowej zgodnie ze wzorami określonymi przez Zamawiającego, m.in. dziennik zajęć, listy obecności, ankiety oceniające szkolenie, pre i post testy sprawdzające wiedzę, arkusze ewaluacji ex-ante i ex-post. 5. Sprawdzenia postępów wiedzy uczestników w związku z udziałem w szkoleniu Wykonawca zapewnia ewaluację szkolenia i sprawdzenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników. Wykonawca musi Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 1

2 przyczynić się do zwiększenia wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń z tematu, którego dotyczy szkolenie. 6. Wydania każdemu uczestnikowi certyfikatu ukończenia danego szkolenia, a Zamawiającemu kopii certyfikatów wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestnika (wg wzoru Zamawiającego). 7. Opracowania i przekazania protokołu z wykonanego zadania. Wszystkie materiały stosowane w trakcie szkolenia muszą być zgodne z zasadami oznaczania projektów realizowanych w ramach POKL. Materiały muszą również zawierać logotypy firm BERNDSON i FRoSTA. Wszystkie szkolenia odbywać się w będą w Bydgoszczy. Wykonawca zapewnia odpowiednie sale szkoleniowe. W zależności od dostępności sal w firmie FRoSTA możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w siedzibie firmy FRoSTA. Szkolenia organizowane będą w godzinach pracy w wymiarze 8h na dzień. Wykonawcy otrzymają materiał na temat wdrażania idei równości płci w czasie szkoleń i trenerzy zatrudnieni przez wykonawców będą zobowiązani do jego przestrzegania. Wykonawcy zobowiązani są do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod: prezentacji multimedialnych, warsztatów, itp. Wykonawcy przygotowujący Ofertę zobowiązani są do przedstawienia w programie szkolenia metod, które będą wykorzystywać w czasie szkoleń. W ofercie należy również przedstawić cv trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia. Z uwagi na długi okres obowiązywania Oferty dopuszcza się, że szkolenie poprowadzi inna osoba niż ta, której cv zostało dołączone do oferty, ale jej kwalifikacje nie mogą być niższe niż kwalifikacje osoby przedstawionej w Ofercie. Zmiana trenera wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin wykonania zamówienia Planowany termin szkoleń to okres 12 stycznia 2013 r grudnia 2013 r. Faktyczne terminy organizacji szkoleń ustalane będą po dokonaniu wyboru Wykonawcy poszczególnych szkoleń. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki: 1. Wskazani trenerzy przez Wykonawcę posiadają minimum wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z danego tematu w wymiarze co najmniej 5 szkoleń. 2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 3. Dysponuje doświadczeniem z ostatnich 3 lat (2010, 2011 i 2012 r.) w organizacji i prowadzeniu szkoleń wskazanych w zapytaniu w liczbie co najmniej 10 dni szkoleniowych z poszczególnych zakresów tematycznych, których dotyczy oferta (warunek złożenia ważnej oferty dla danego tematu). 4. Jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, która dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia, a także posiada niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia. Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 2

3 5. Oferent przyjmuje do wiadomości, że termin płatności wynosić będzie 30 dni ale uzależniony będzie od dostępności środków z dotacji na koncie Zmawiającego. 6. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań. UWAGA!!! Szkolenia w ramach PO KL są wolne od podatku VAT Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło stanowisko w sprawie podatku VAT w projektach dotyczących przekwalifikowania zawodowego i doskonalenia zawodowego. Zdaniem MRR wszystkie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wykonawca w związku z wykonaniem zadań wystawi fakturę zwolnioną z podatku VAT. W przypadku posiadania przez Wykonawcę interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy, do kwoty faktury może zostać doliczony podatek VAT. Szczegóły określone w piśmie MRR nr DZF-IV IK/12 z 31 stycznia 2012 r. Pismo dostępne jest w siedzibie Zamawiającego. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami. 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Zamawiający porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres siedziby firmy BERNDSON: ul. Feldmana 4/11, Kraków lub adres biura projektu: ul. Długa 34, Bydgoszcz. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Pracownik biura projektu Monika Kociniewska, Tel Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 3

4 Termin złożenia oferty Termin złożenia oferty mija roku o godz Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dopuszcza się wersję elektroniczną wersja zeskanowana) wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna zawierać: a. proponowany program szkolenia dla każdego tematu szkolenia, którego dotyczy Oferta wraz z opisem proponowanych metod szkolenia. b. Informacje o doświadczeniu Wykonawcy, w tym w załączeniu CV trenerów mających prowadzić szkolenie poświadczające spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym (minimum wykształcenie wyższe trenera oraz doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z danego tematu w wymiarze co najmniej 5 szkoleń). c. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia referencji poświadczających właściwe przeprowadzenie minimum 10 dni szkoleniowych z zakresu, którego dotyczy Oferta. d. cenę brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia włącznie z cateringiem i materiałami szkoleniowymi dla każdego uczestnika. e. oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wg wzoru z zapytania ofertowego. 3. Oferent powinien złożyć ofertę formie elektronicznej na adres lub w wersji papierowej na adres siedziby BERNDSON: ul. Feldmana 4/11, Kraków lub adres biura projektu: ul. Długa 34, Bydgoszcz. Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Oferentów. 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania. 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i jakość złożonej oferty. Zamawiający zastosuje następujące kryteria: a) cena oferty stanowiąca sumę cen za 5 szkoleń 16 godzinnych, w tym: 2. edycji szkolenia pt. Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych, 2. edycji szkolenia pt. Zarządzanie łańcuchem dostaw oraz 1. edycji szkolenia pt. Transport międzynarodowy. Cenę Oferent powinien wskazać odrębnie dla każdego z tematów 70% Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 4

5 b) doświadczenie Oferenta w należytej realizacji usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Informację o doświadczeniu należy podać oddzielnie dla każdego z tematów - 20% c) jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych oraz cv trenera prowadzącego szkolenie, w tym sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych 10% 2. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty a) Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 16 godzin szkolenia. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: Najniższa cena oferty Liczba punktów = x 100 x 70% Cena badanej oferty Maksymalna liczba punków: 70 b) Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w Ofercie (wg wzoru określonego przez Zmawiającego), odrębnie dla każdego tematu. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji poświadczających właściwe przeprowadzenie minimum 10 dni szkoleniowych z zakresu, którego dotyczy Oferta. Dodatkowo Zleceniodawca zastrzega sobie prawo otrzymania do wglądu dokumentów potwierdzających przedstawione doświadczenie szkoleniowca. Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów: 10 pkt posiadane doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach (2010 i 2011 i 2012 r.) w wymiarze od 10 do 20 dni szkoleniowych 15 pkt posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach (2010 i 2011 i 2012 r.) w wymiarze powyżej 20 dni szkoleniowych a nie więcej niż 30 dni szkoleniowych 20 pkt - posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach (2010 i 2011 i 2012 r.) w wymiarze powyżej 30 dni szkoleniowych Maksymalna liczba punków: 20. c) jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych oraz cv trenerów oceniana będzie przez Komisję oceniającą oferty. Przyznane zostaną następujące liczby punktów : 0 pkt program szkoleniowy i cv trenera są niezadowalające 5 pkt - program szkoleniowy i cv trenera spełniają oczekiwania Zleceniodawcy na minimalnym poziomie i wymagają korekt 10 pkt - program szkoleniowy i cv trenera spełniają w pełni oczekiwania Zleceniodawcy i nie wymagają korekt. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu wg przyznanych punktów za poszczególne części oceny oferty. 3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie z procedurami określonymi w zapytaniu oferentem lub odstąpić od podpisania umowy. Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 5

6 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.., dnia. (miejscowość, data) Dla Firmy BERNDSON sp. z o. o. W odpowiedni na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy szkoleń technicznych w projekcie pt. Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firm spełnia wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytanie ofertowym.... (nazwa podmiotu - Oferenta)... (adres) Numer telefonu.. NIP:.. Regon: 1. Zgłaszam ofertę do przeprowadzenia szkoleń pt. Zarządzanie łańcuchem dostaw (2 edycje po 8 osób), Transport międzynarodowy (1 edycja, 8 osób), Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych (2 edycje po 10 osób), 2. Dla tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym proszę wstawić informacje na temat doświadczenia liczbę przeprowadzonych dni szkoleniowych w latach 2010, 2011 i 2012 r.: TEMAT SZKOLENIA 1. Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych (2 edycje po 10 osób), 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw (2 edycje po 8 osób), 3. Transport międzynarodowy (1 edycja, 8 osób) Liczba dotychczas przeprowadzonych dni szkoleniowych z danego tematu 4. Proponuję następującą cenę za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: TEMAT SZKOLENIA 1. Zarządzanie logistyczne, efektywne planowanie procesów logistycznych (2 edycje po 10 osób), 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw (2 edycje po 8 osób), 3. Transport międzynarodowy (1 edycja, 8 osób) Proponowana cena przeprowadzenia szkolenia 16 godzinnego z danego tematu (za 1 edycję szkolenia) Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 6

7 5. Proszę zaznaczyć właściwe: PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 W związku z wykonaniem zadań Wykonawca wystawi fakturę zwolnioną z podatku VAT. Wykonawca posiada interpretację podatkową wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy i do kwoty faktury zostanie doliczony podatek VAT. W takim przypadku do faktury należy kserokopię interpretacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Program szkolenia wraz z cv trenerów mających prowadzić szkolenia, które dotyczą oferty przesyłam w załączeniu. 7. W załączeniu przedstawiam informacje poświadczające właściwe przeprowadzenie minimum 10 dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dotyczy Oferta. 8. Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 9. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są zgodne z prawdą. (podpis Oferenta) Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 7

8 Załącznik nr 2. Imię i nazwisko Oferenta. Adres. (miejscowość i data) Oświadczenie Ja niżej podpisany Oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podpis Oferenta Projekt realizowany w partnerstwie przez BERNDSON Sp. z o.o. i FRoSTA Sp. z o.o. 8

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014 Brzozów, 10.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014 dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia: działalność gospodarcza w podatkach dochodowych: PIT, CIT i w podatku VAT- zmiany w 2014 i proponowane w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 44 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 44 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 01.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo