ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 1. Zamawiający: Energia Dla Firm Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw nr POKL /12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Podmiot zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący Wykonawcę z osobą trzecią. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert przedstawionych w niniejszym zapytaniu. 3. Przedmiot zamówienia: Kod CPV Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa przez 4 ekspertów z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw realizowane w ramach projektu Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Doradztwo bezpośrednie świadczone będzie przez wykwalifikowanych ekspertów w odpowiedzi na zdiagnozowane i zidentyfikowane problemy w przedsiębiorstwach - poszukiwanie optymalnych rozwiązań na miarę potrzeb klienta. W okresie od maja 2014 r. do września 2014 r. przewidziane jest przeprowadzenie 4200 godzin doradztwa dla 35 przedsiębiorstw. Na każdego eksperta będzie przypadało 1050 godzin doradztwa.

2 Zakres doradztwa: inwentaryzacja potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, w tym systemu grzewczego, energetycznego, zapotrzebowania na energię, ocenę właściwości cieplnych budynku, oraz określenie jaka jest charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa (48 godzin) określenie możliwych wariantów poprawienia efektywności energetycznej i ocena ich opłacalności (48 godzin), opracowanie najefektywniejszej metody wdrożenia (24 godziny). Miejsce świadczenia usług: w zależności od życzenia klienta: siedziba firmy klienta, Biuro projektu, teren województwa lubelskiego. Okres wykonania usługi: projekt realizowany jest do września 2014 r. Szczegółowy harmonogram prac określający miejsce wykonania usługi doradczej oraz termin i godzinowy wymiar usługi doradczej będzie ustalany na bieżąco z wybranym Oferentem. Dokumentowanie wykonanej pracy: doradcy będą zobowiązani do przygotowania protokołu z przeprowadzonej usługi doradczej według określonego wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 4. Kryteria obligatoryjne: Kryteria obligatoryjne (oceniane wg zasady spełnia- nie spełnia ) doświadczenie w przeprowadzaniu audytów przemysłowych, w ilości co najmniej 5 wykonanych audytów w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć/ szkoleń na studiach dziennych lub zaocznych lub podyplomowych lub szkoleniach komercyjnych w zakresie - audytu energetycznego, w ilości co najmniej 100 godzin wykładów lub ćwiczeń w ostatnich 3 latach doświadczenie z wykonanych audytów energetycznych zgodnych z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów pozytywnie zweryfikowanych przez BGK w ilości co najmniej 5 co najmniej 3 artykuły z zakresu efektywności energetycznej lub technologii powiązanych z OZE dostęp do urządzeń pomiarowych przydatnych w przeprowadzeniu audytu gotowość do prowadzenia doradztwa energetycznego także w cyklu weekendowym. 5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 2. 2.Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2). 3. Oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekty NSRO (załącznik nr 3). 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów Referencje/zaświadczenia/oświadczenia 6. Kserokopia dokumentów potwierdzających przeprowadzanie audytów elektro-energetycznych

3 6. Sposób i kryteria oceny oferty: Wszystkie nadesłane oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w ciągu 3 dni licząc od terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy złożą swoje oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania w dniu r., a podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w ciągu kolejnych 2 dni. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Kryterium wyboru ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: Wybór oferty: 1. Cena 50% 2. Doświadczenie ilość przeprowadzonych audytów energetycznych zgodnych z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z pozytywną weryfikacją BGK 30% 3. Doświadczenie - ilość przeprowadzonych audytów przemysłowych w ostatnich 5 latach 20% Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena = A + B + C, gdzie Ad. A Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru: A = (najniższa zaproponowana cena we wszystkich ofertach / cena badanej oferty) x 50 Ad. B Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru: B = (liczba audytów energetycznych badanej oferty /największa liczba przeprowadzonych audytów energetycznych spośród wszystkich ofert) x 30 Ad. C Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru: C = (liczba audytów przemysłowych badanej oferty / największa liczba przeprowadzonych audytów przemysłowych spośród złożonych ofert) x Termin i miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w terminie do r. godz. 15:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Biura Projektu). 2. Ofertę można składać: pocztą na adres Biura Projektu (ul. Narutowicza 14/10, Lublin) osobiście w Biurze Projektu; 3. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu; oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny; wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane; każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana; oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

4 4. Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego oraz wysyłane pocztą powinny być składane w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 5. Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 30 dni od terminu składania ofert określonego powyżej. 6. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 8. Złożenie odpowiedzi przez Wykonawcę oznacza, że oferent zapoznał się z opisem zapytania wraz z warunkami przedstawionymi w zapytaniu i zgadza się na nie. 9. Oferenci ponoszą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowość oraz stan faktyczny podanych przez nich danych. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia na każdym etapie od opisanego w niniejszym dokumencie procesu bez podawania przyczyn. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów. 8. Osoba do kontaktu Wszelkich wyjaśnień udziela p. Katarzyna Matczuk Koordynator Projektu (tel ). 9. Uwagi dodatkowe 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie. 2. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w punkcie W przypadku, gdy przedłożone oferty przez Oferentów będą opiewać na wyższe kwoty niż posiadane przez Zamawiającego dopuszczamy negocjacje ustne z Oferentem, który złożył najniższą ofertę. 4. Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT na koniec miesiąca w którym prowadzone było doradztwo lub po zakończonym doradztwie energetycznym dla danej firmy. 5. Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionego rachunku/faktury VAT. 6. Termin płatność za wykonaną usługę może ulec wydłużeniu w przypadku nie posiadania środków finansowych przez Zamawiającego na wyodrębnionym rachunku bankowym utworzonym na potrzeby realizacji projektu. 7. Cena oferowana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem doradztwa Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym związanych z dojazdem, wyżywieniem czy ewentualnym noclegiem. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, kiedy Oferent nie zadeklaruje braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz w przypadku kiedy Oferent oświadczy, że: pracuje w instytucjach wdrażających POKL i w związku z tym zachodzi konflikt interesów, zaangażowanie w inne projekty wyklucza efektywną pracę w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, łączny wymiar godzinowy przekracza 240 godzin w innych projektach NSRO

5 10. Wykluczenia Zamawiający wyklucza możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 Sopot, 01.07.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000189170, NIP:

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5 Warszawa, 29.08.2014 r. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo