Kształtowanie przywództwa w organizacji non-profit (studium zagadnienia na przykładzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie przywództwa w organizacji non-profit (studium zagadnienia na przykładzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze)"

Transkrypt

1 Kształtowanie przywództwa w organizacji non-profit (studium zagadnienia na przykładzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze) phm Sabina Nawrocka z-ca komendanta Hufca ds. programu

2 Pracę dedykuję instruktorom Hufca ZHP Kraków-Podgórze, w podziękowaniu za okazaną pomoc podczas pisania pracy.

3 KRÓTKA UWAGA NA WSTĘPIE WYNIKI ANKIETY SĄ OBIEKTYWNE, GDYŻ PRZEDSTAWIAJĄ ODDANE PRZEZ WAS GŁOSY (ZA POMOCĄ PROCENTÓW LUB ŚREDNICH ARYTMETYCZNYCH) WNIOSKI WYCIĄGNIĘTE Z TEJ ANKIETY TO MOJA SUBIEKTYWNA OPINIA czyli możecie się z nią nie zgodzid

4 RESPONDENCI ANKIETY 35 DRUŻYNOWYCH WZIĘŁO UDZIAŁ W ANKIECIE 1 ankieta została odrzucona, ponieważ była ewidentnym żartem W analizie pod uwagę wzięto więc 34 ankiety

5 PRZYWÓDCY W DRUŻYNACH, CECHY DOBREGO PRZYWÓDCY

6 Czy uważasz, że jesteś przywódcą w swojej drużynie? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno powiedzieć

7 Jakimi zasadami według Ciebie powinien kierowad się dobry przywódca? sprawiedliwa ocena, odpowiedzialnośd, stanowczośd, konsekwentnośd działao, umiejętności komunikacyjne np. umiejętnośd słuchania, bycie osobą otwartą, przyjazną i lubianą, bycie przykładem dla podopiecznych, bycie autorytetem, kierowanie się dobrem grupy, umiejętnośd rozdzielania zadao i ich delegowanie, angażowanie członków zespołu, umiejętnośd zarażania innych swoją pasją, posiadanie charyzmy, bycie otwartym na krytykę, szukanie rady u osób bardziej

8 Umiejętności przydatne w pełnieniu funkcji drużynowego Najbardziej przydatne są umiejętności: słuchania innych, organizacyjne, zdolnośd motywowania członków zespołu oraz pomysłowośd Niewiele niżej zostały ocenione: bycie wzorem dla innych, rozwijanie w innych poczucia wartości i pewności siebie Najniżej ocenione zostały: znajomośd języków obcych oraz pragnienie bycia przywódcą

9 ROZWÓJ TALENTÓW U HARCERZY

10 Czy rozwijasz talenty u swoich podwładnych? Tak 15% Raczej tak- 65% Trudno powiedzied 20%

11 W jaki sposób rozwijasz talenty u swoich harcerzy/ zuchów? na każdej zbiórce staram się używad różnych form pracy, prowadzenie sekcji zainteresowao, tak planuję czas i pracę drużyny, żeby każdy mógł się wykazad, zaprezentowad swoje zainteresowania, na początkowych zbiórkach staram się zaobserwowad jakie hobby mają harcerze, a później prowadzę zbiórki związane z ich zainteresowaniami, staram się dobierad im zadania zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

12 Czy uważasz, że jesteś wzorem dla swoich harcerzy? Tak 29%, Raczej tak 53%, Raczej nie 6%, Nie 0 %, Trudno powiedzied 12%.

13 STYLE PRZYWÓDZTWA STOSOWANE W PRACY Z DRUŻYNĄ

14 Który ze stylów przywództwa stosujesz w pracy z drużyną? 3% 18% 79% styl autokratyczny styl demokratyczny styl leseferystyczny

15 Wszyscy ankietowani uważają, że stosowany przez nich styl przywództwa jest skuteczny DEMOKRATYCZNY cieszę się zaufaniem harcerzy, harcerze czują się współodpowiedzialni za grupę, harcerze garną się do pracy, często sami wychodzą z inicjatywą; widzę konkretne efekty

16 AUTOKRATYCZNY: prowadzę gromadę zuchową, a dzieci w tym wieku nie są raczej w stanie ogarnąd celów i planów, harcerze są za młodzi, by decydowad samodzielnie o takich rzeczach, mogą podpowiadad, ale nie decydowad, mam specyficzną drużynę, której raczej trzeba narzucad to co będziemy robid, LESEFERYSTYCZNY: nie mam problemów z niesubordynacją (drużyna wędrownicza)

17 Zdecydowana większośd drużynowych w pracy z drużyną stosuje demokratyczny styl przywództwa Jest to wynik bardzo korzystny dla ZHP, gdyż harcerstwo ma na celu wychowanie świadomych obywateli, którzy są uczestnikiem społeczności, do której należą. 18% osób wybrało styl autokratyczny, jako ten, który stosuje z powodzeniem w pracy z drużyną drużynowi ci powinni pamiętad, że wychowują przyszłych uczestników życia społecznego, którzy będą musieli umied podejmowad decyzje i współpracowad z grupą rówieśniczą ZWRÓCID NA TO UWAGĘ PODCZAS KURSÓW

18 Gdy kierujesz realizacją projektu, jaki rodzaj zarządzania stosujesz? 70% - zarządzanie zespołowe - tak samo ważne jest jak najlepsze wykonanie zadania, jak i relacje między członkami grupy 21% - zarządzanie środka - należy wypośrodkowad pomiędzy potrzebą wykonania zadania, a utrzymaniem morale członków grupy na odpowiednim poziomie 6% - zarządzanie rekreacyjne - najważniejsze jest utrzymanie przyjaznej atmosfery 3% - zarządzanie zadaniowe - przede wszystkim ważne powinno byd wykonanie zadania

19 drużynowi w przeważającej większości wybrali styl zarządzania zespołowego Z badao naukowców wynika, że stosowanie tej metody pomaga osiągnąd największą efektywnośd MOJA OPINIA: Jest to bardzo pozytywne zjawisko, że w organizacji, w której drużynowi nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, są oni świadomi powierzanego im zadania i jest ono dla nich bardzo ważne. Można by się spodziewad, że ponieważ wykonują tę pracę w wolnym czasie, najważniejsze będą dla nich relacje między ludźmi i miło spędzony czas. To świadczy na korzyśd drużynowych, jako odpowiedzialnych ludzi.

20 MOTYWACJA

21 Twoim zdaniem dobry lider to taki, który w zakresie motywacji stosuje publicznie chwali, a krytykuje w cztery oczy, prowadząc punktację w drużynie (nie ma punktów ujemnych), mobilizowad może własny przykład lidera - jeśli jest wzorem to podopieczni będą chcieli brad z niego przykład, zauważad ich osiągnięcia, nagradzad nawet te najmniejsze, wspierad ich gdy odniosą porażkę.

22 Czy uważasz, że Komenda Hufca skutecznie motywuje drużynowych do działania? 18% 9% Tak Raczej tak 12% 20% 41% Raczej nie Nie Trudno powiedzieć

23 Jakie zmiany zaproponowałbyś w systemie motywacji drużynowych Hufca? po pierwsze wprowadziłabym rywalizację między drużynami, jak i drużynowymi, zaproponowałabym formy bezpośredniej rywalizacji między drużynowymi (np. wyjazdy samych drużynowych, możliwośd integracji), przywrócenie rywalizacji na najaktywniejszego instruktora hufca, wzmocnienie pozycji namiestnictwa w procesie delegowania zadao do wykonania na poszczególnych liderów, lepsi, wyszkoleni namiestnicy, kontakt z drużynowymi i motywacja, jak i wspieranie to ich zadanie, większy kontakt drużynowi - Hufiec, większa integracja środowiska, zaostrzone "kary" za niedopełnienie swych obowiązków oraz nagradzanie za realizowanie zadao w terminie (np. podziękowanie w rozkazie czytanym na apelu hufcowym), dla najlepszych drużynowych możliwośd uczestniczenia w jakiś fajnych kursach, które nie tylko będą przydatne w ZHP, nagradzałbym najlepszych drużynowych dodatkowymi szkoleniami wyjazdami (stworzył system rywalizacji drużynowych),

24 OCENA KURSÓW I SZKOLEO HUFCA

25 Podaj w skali od 1 do 5, jak oceniasz następujące kursy i warsztaty doszkalające prowadzone w Hufcu Kraków-Podgórze: ŚREDNIE OCENY: Kursy I pomocy (prowadzone przez Referat Ratowniczy) 4,69 Warsztaty metodyczne dla drużynowych 4,25 Kurs przybocznych 4,06 Kurs drużynowych 3,95 Szkolenie przedobozowe 3,66

26 Jakie usprawnienia powinien Twoim zdaniem wprowadzid Hufiec, aby podnieśd jakośd prowadzonych kursów i szkoleo? stworzenie ZKK, motywowanie i wspieranie jego członków, kursy i szkolenia powinny prowadzid osoby, które ukooczyły kurs kadry kształcącej, specjaliści z zewnątrz, lepsza reklama kursów, może jakieś dofinansowania na owe kursy, ciekawiej prowadzid zajęcia mniej wykładów, a więcej nauki poprzez zabawę, założyd Zespół Kadry Kształcącej złożony z doświadczonych w danym pionie członków, jasne i klarowne warunki ukooczenia kursu.

27 Czy udział w kursie drużynowych przygotował cię do pełnienia funkcji drużynowego? Tak 44% Raczej tak 31% Raczej nie 13% Nie 6% Trudno powiedzied 6%

28 Podaj w skali od 1 do 5, jak oceniasz następujące działania Hufca wspierające pracę w drużynach? ŚREDNIE OCENY: Jesienne Złazy Hufca 4,19 Wizytacje Drużyn Hufca 4,13 Wiosenne Przeglądy Hufca 3,97 Turnieje sportowe 3,94 Festiwale i przeglądy artystyczne 3,93 Biblioteczka Hufca oraz dostęp do literatury harcerskiej 2,71

29 Czy uważasz, że namiestnictwa wspierają działalnośd drużynowych w ich pracy z drużyną? Tak 12% Raczej tak 38% Raczej nie 18% Nie 6% Trudno powiedzied 26%

30 Czy Twoim zdaniem, Hufiec stwarza możliwości do rozwoju osobistych zainteresowao drużynowych? Tak 0% Raczej tak 32% Raczej nie 35% Nie 15% Trudno powiedzied 18%

31 Czy uważasz, że Twoja praca jako drużynowego jest doceniana przez Komendę Hufca? Tak 12% Raczej tak 23% Raczej nie 29% Nie 12% Trudno powiedzied 24%

32 KOMUNIKACJA KOMENDY HUFCA Z DRUŻYNOWYMI

33 Podaj w skali od 1 do 5, jak oceniasz sposób komunikacji Komendy Hufca z ŚREDNIE OCENY: drużynowymi. Comiesięczne odprawy drużynowych 4,36 Wiadomości wysyłane drogą mailową 4,21 Informacje podawane na hufcowej stronie www 4,15

34 Jakie usprawnienia wprowadziłbyś w systemie komunikacji Komendy Hufca z drużynowymi? Większośd uważa, że nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian: myślę, że jeśli tylko drużynowy chce się skontaktowad z komendą hufca to ma na to bardzo wiele odpowiednich możliwości np. cotygodniowe dyżury, na których może porozmawiad bezpośrednio, w związku z czym usprawnienia nie są potrzebne, Hufiec się stara bardzo dobrze, to ludzie nie odpowiadają i nie znajdują czasu dla Hufca. Ludzi się zmienid nie da a reszta jest ok :)

35 Pojawiło się także kilka cennych uwag odnośnie usprawnienia komunikacji: gdyby na odprawy do hufca chodzili sami komendanci szczepów, szefowie referatów, namiestnicy itd. bez drużynowych, to wtedy umocniłoby to przepływ informacji; także od komendanta szczepu do swojego środowiska (też byłaby to jakieś wyróżnienie ważności jego funkcji), drużynowi powinni byd bardziej zaangażowani w prowadzenie odpraw, powinni wyrażad swoje zdanie (rodzaj dyskusji). na stronie hufca czasami brakuje pewnych informacji, albo pojawiają sie one za późno, krótkie sprawozdanie wysyłane drogą ową po odprawie z odnośnikami do tego o czym było mówione, wprowadzenie forum hufcowego,

36 MISJA HUFCA I JEJ ZNAJOMOŚD

37 Czy wiesz, jaka jest misja Hufca Kraków-Podgórze lub czego dotyczy? Tak 67% Nie 23% Chcemy przygotowując, wspierając i oceniając drużynowych, pomagać w wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu wartości harcerskich.

38 ZOBOWIĄZANIE INSTRUKTORSKIE

39 Oceo w skali od 1 do 5, w jakim stopniu wypełniasz złożone przez Ciebie Zobowiązanie Instruktorskie? 4,3 4,25 4,3 4,2 4,15 4,1 4,05 4,11 4,15 4 3, ,9 3,85 wychowanie swojego następcy przestrzeganie Statutu ZHP praca nad sobą pogłębianie wiedzy i umiejętności dbałość o dobre imię harcerstwa

40 NO TO TERAZ CZAS NA WNIOSKI

41 TREND W ODPOWIEDZIACH Zazwyczaj, gdy drużynowi byli pytani o ich postawę lub predyspozycje do bycia przywódcą, odpowiadali pozytywnie, przyznając sobie wysokie oceny. Gdy pytanie dotyczyło postawy Komendy Hufca wobec drużynowych oraz rozwiązao systemowych w Hufcu, oceny były zdecydowanie niższe. CO Z TEGO WYNIKA???

42 MOŻLIWE SĄ TRZY TEZY: 1. Drużynowi nie mają dobrych relacji z Komendą Hufca i traktują jej członków jak przełożonych, którzy sprawują nad nimi władzę, co wywołuje negatywne opinie o ich działalności

43 2. Drużynowi rzeczywiście oceniają działania komendy nienajlepiej. MOJA OPINIA: Mało prawdopodobne, gdyż nie napływały wcześniej żadne uwagi w tej sprawie, a podczas Zjazdu Sprawozdawczego w ubiegłym roku drużynowi nie mieli żadnych uwag co do działalności Komendy.

44 3. Przepływ informacji pomiędzy drużynowymi a Komendą Hufca jest bardzo znikomy. Drużynowi nie mają świadomości ile czasu i pracy członkowie Komendy poświęcają, aby działalnośd Hufca odbywała się bez zakłóceo, aby wszelkie przedsięwzięcia były realizowane terminowo i oceniane były na dostatecznym poziomie.

45 KTÓRA TEZA JEST PRAWDZIWA??? PRAWDOPODOBNIE WSZYSTKIE TRZY, A PRAWDA, JAK ZAWSZE, LEŻY POŚRODKU.

46 DLACZEGO DRUŻYNOWI MAJĄ O SOBIE TAK DOBRĄ OPINIĘ, PODCZAS GDY WIZYCJACJE DRUŻYN WYKAZUJĄ PEWNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI??? Czy to władze Hufca nie doceniają aż tak bardzo swoich drużynowych, czy też to drużynowi mają o sobie zbyt wygórowaną opinię???

47 PUNKT WIDZENIA ZALEŻY OD PUNKTU SIEDZENIA Komenda Hufca nieustannie pragnie, by drużynowi byli coraz bardziej odpowiedzialni, zdobywali nowe umiejętności, rozwijali się, podnosili jakośd pracy w drużynach, natomiast drużynowi stawiają Komendzie coraz to wyższe wymagania odnośnie wsparcia i stwarzania możliwości rozwoju. CO Z TYM ZROBID???

48 Należy popracowad nad przepływem opinii odnośnie bieżącej działalności Hufca Komenda powinna informowad o podejmowanych przez siebie działaniach Drużynowi i inni funkcyjni powinni przekazywad członkom Komendy swoje spostrzeżenia i uwagi odnośnie bieżących zadao

49 Komenda powinna większą wagę przykładad do faktu, iż drużynowi nieustannie dają z siebie wszystko w codziennej pracy z drużyną, działając na zasadzie wolontariatu. Drużynowi powinni z kolei pamiętad, że Komenda Hufca działa tylko po to, by ich wspierad w pracy z drużyną. Sytuacja sprowadza się więc do wzajemnego szacunku oraz większej integracji na linii Komendadrużynowi.

50 ODPRAWY SĄ DLA SZEFÓW REFERATÓW I KOMENDANTÓW SZCZEPÓW, DLA DRUŻYNOWYCH SĄ NAMIESTNICTWA Umocnienie pozycji namiestnika Zwiększenie frekwencji na namiestnictwach Integracja drużynowych w pionach metodycznych Wzmocnienie pozycji komendantów szczepów i szefów referatów Odciążenie komendy hufca

51 Przepływ informacji - ulepszenie Uczestnicy odpraw powinni czynnie w nich uczestniczyd, wypowiadając swoje zdanie, odprawa powinna mied charakter dyskusji Stworzenie newslettera na stronie Hufca przesyłanie aktualności ze strony na skrzynki mailowe Wpisanie misji Hufca na stronie www w widocznym miejscu

52 ZMIANY W MOTYWACJI - drużyny Od września przywrócid system współzawodnictwa między drużynami - oparty na poprzednim, lecz ze zmianami: Wyniki wizytacji Aktywnośd drużyny na polu hufca Liczebnośd drużyny Puchar dla zwycięskiej drużyny prestiż Nagroda rzeczowa dla zwycięzców Współzawodnictwo w namiestnictwach (?)

53 MOTYWACJA - kadra Przywrócid współzawodnictwo drużynowych Jego wyniki nagradzad dofinansowaniem specjalistycznych szkoleo Organizowanie wyjazdów i spotkao tylko dla instruktorów Hufca rywalizacja między nimi oraz wymiana doświadczeo Duża rola namiestnictw!

54 KSZTAŁCENIE - ZMIANY POWOŁANIE HUFCOWEGO ZKK JEST ABSOLUTNIE KONIECZNE!!! Wyłonienie szefa ZKK Stworzenie zespołu Ich szkolenie i motywacja Pomoc specjalistów z zewnątrz ZHP

55 DOFINANSOWANIE KURSÓW NOWE ZASADY Komenda dofinansuje lub całkowicie sfinansuje kurs kadry (np. Kształcenie, Namiestnicy, Ratownicy) oraz inne kursy specjalistyczne (np. przewodnik górski) pod warunkiem zobowiązania do wspierania pracy Hufca z zakresu ukooczonego kursu. Np. finansowanie Kursu KK tylko pod warunkiem pracy w hufcowym zespole kształcenia

56 NOMINACJE KADROWE POWOŁANIE NOWEGO Z-CY KOMENDANTA HUFCA DS. ORGANIZACYJNYCH STWORZENIE FUNKCJI KOORDYNATORA SŁUŻB HUFCOWYCH (medycy i referat drogowy) Ułatwienie przy organizacji imprez hufcowych Lepszy kontakt z referatami PRZYWRÓCENIE REFEATU TURYSTYKI I SPORTU, który zająłby się wszystkimi imprezami sportowymi Hufca mianowanie instruktora na szefa referatu

57 BIBLIOTECZKA HUFCOWA ZBIORY KSIĄŻKOWE HUFCA NALEŻY WYEKSPONOWAD, TAK ABY DRUŻYNOWI MIELI ŁATWY DOSTĘP DO LITERATURY POSZERZAD ZBIORY BIBLIOTECZKĄ ZAJĄŁBY SIĘ SZEF BIURA HUFCA

58 SYSTEMATYCZNA EWALUACJA PRACY KOMENDY POD KONIEC ROKU HARCERSKIEGO PRZEPROWADZAD ANKIETY ANONIMOWE podsumowanie wszystkich imprez hufcowych i pracy Komendy Zamiast ankiet po każdej imprezie Wykorzystad sugestie kadry co chcą ocenid

59 OBY NAM SIĘ UDAŁO Czuwaj!

60 I CO WY NA TO?

Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH

Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH Warszawa 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 1. CZY I KIEDY WYRUSZAĆ?... 4 CZYLI, CZY NA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z badao jakościowych w formie FGI Sopot, czerwiec 2011 Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści UDA-POKL.04.01.01-00-240/10

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego.

Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego. KIE R P K E RUN Ć Ś O Ł ZYSZ Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego. Dla kogo? Dla wędrowników i instruktorów chcących świadomie szukać swojego miejsca na rynku pracy. Co można

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku

Bardziej szczegółowo

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Tarnów 2007 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Misja... 5 2.1. Misja ZHP...

Bardziej szczegółowo

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję.

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję. Finanse organizacji sprawozdanie z pracy grupy Pisząc to podsumowanie starałam się jak najwierniej oddać problemy i rozwiązania, o których członkowie grupy się wypowiadali. Dlatego też, do napisania podsumowania

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ 1. Uchwała nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup... 2. Uchwała nr 25/XXXII Rady Naczelnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Strona2 Spis treści Wstęp...6 1 Metodologia badania... 9 1.1 Cel i zakres badania... 9 1.2 Metody badawcze... 10 2 Opis wyników...

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy

Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy Podręcznik Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy PODRĘCZNIK Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy Kontekst WSTĘP Podręcznik "Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy"

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich 2 Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2012 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013

Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013 Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013 Autorstwa: Grzegorz Kuczkowski Łukasz Bartkiewicz Paweł Szuman str. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. SEP organizacją przyjaciół... 4 2. Składki członkowskie... 5 3. Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

W drużynie harcerskiej

W drużynie harcerskiej S Y S T E M Z a s tępowy W drużynie harcerskiej BROSZURA METODYCZNA ZESPOŁU HARCERSKIEGO CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ 1 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PRZEDMOWA... 3 ROZDZIAŁ I CZYM JEST SYSTEM ZASTĘPOWY... 4

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO Witaj, druhno drużynowa! Witaj, druhu drużynowy! Masz przed sobą poradnik planowania pracy w drużynie. Powstał po to, żeby pomóc Ci zaplanować działania

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy potrzeb

Raport z analizy potrzeb Raport z analizy potrzeb Nigdy więcej osób przedwcześnie kooczących edukację 1 Partnerzy w projekcie CESSIT SPI Ana Solange Leal E-mail: analeal@spi.pt URL: http://www.spi.pt RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z V fali badania IDI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z V fali badania IDI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z V fali badania IDI z III fali badań ilościowych Sopot, grudzień 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku Spis treści Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo