Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań."

Transkrypt

1 Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015

2 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie 10-lecie swojej działalności. Obszarem działania obejmuje południowe dzielnice miasta oraz klika szkół w centrum i na północy. Kadrę instruktorską hufca stanowią wyłącznie wolontariusze. To około 80-ciu instruktorów ZHP oraz wędrowników. Nasza jednostka zrzesza ponad 500 zuchów, harcerzy, harcerek i instruktorów. Działaniom hufca przyświecają ideały, które niesie ze sobą Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, a kierunek jasno wytycza Misja ZHP, którą jest: Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Obecnie w hufcu znajdują się 23 jednostki organizacyjne (gromady, drużyny i kręgi instruktorskie), zrzeszone w czterech szczepach. (8 KSDHiZ, SPO, BSDG, HS Buki) W swych kierunkach działania i rozwoju Komenda Hufca uwzględnia aspekty i obszary zawarte w strategii ZHP na lata , na podstawie których opracowane są Plany Operacyjne Hufca Kielce - Południe na kolejne lata. Hufiec posiada własną siedzibę, z której korzysta komenda hufca jak i poszczególne środowiska. II Struktura hufca 1) Komenda hufca Członkowie komendy działają na podstawie podpisanych zakresów obowiązków. Każdy cżłonek komendy ma swoje szczegółowo określone zadania. Podział obowiązków jest następujący: komendant hufca odpowiada za prawidłowe działanie komendy i reprezentuje hufiec na zewnątrz, z-ca komendanta d.s. organizacyjnych odpowiada za działania związane z organizacją pracy hufca, skarbnik prowadzi działania związane z finansami hufca, członek komendy hufca d.s. programu i pracy z kadrą odpowiada za program hufca oraz wsparcie drużynowych w bieżącej pracy, członek komendy hufca ds. kształcenia za organizację szkoleń warsztatów oraz kierowanie ZKK Hufca, członek komendy d.s. ewidencji koordynuję poprawność danych zawartych w elektronicznej ewidencji ZHP, członek komendy d.s. kwatermisrztowskich odpowiada za pozyskanie siedziby pod magazyn hufca oraz współpracę z kwatermistrzami środowisk.

3 2) Skład Komendy Hufca: hm. Piotr Wychowaniec komendant hufca phm. Paweł Majka z-ca komendnanta hufca d.s. organizacyjnych phm. Izabela Drogosz - z-ca komendanta hufca, skarbnik hufca, hm. Wojciech Wychowaniec członek komendy hufca ds. kształcenia, Szef ZKK phm. Milot Jakubowski członek komendy hufca d.s. programowych i pracy z kadrą pwd. Marta Bieniek członek komendy hufca d.s. ewidencji pwd. Monika Kasprzyk członek komendy hufca ds. kwatermistrzowskich 3) Zespoły hufca: W hufcu działają: Hufcowa Komisja Rewizycjna, Zespół Promocji, Zespół Kadry Kształcącej, Komisja Stopni Instruktorskich. Działają one według własnych programów rocznych zatwierdzanych przez Komendę Hufca. 4) Środowiska Hufca: Szczep Pikującego Orła: 12 KGZ, 21 KDH, 41 KDH, 45 KDH, KPO 8 KSDHiZ Czarny Szczep : 22 KGZ, 32 KGZ, 42 KGZ, 8 KDH-y, 8 KDH-ek, 18 KDH-y, 23 KDH-ek, 46 KDH-y, 73 KDH-ek, CKI HS Buki: Błękitny Szczep Dzieci Gór: 34 KGZ, 29 KDH, 43 KDH, KI 7 KDZ, 51 KDH, 101 KDH, KI

4 III Analiza sytuacji SWOT. STRENGTHS - SILNE STRONY WEAKNESSES - SŁABE STRONY w hufcu działa 80-ciu instruktorów (z czego połowa stanowi aktywne wsparcie dla środowisk oraz zespołów hufcowych) większość drużynowych posiada ukończony kurs drużynowych oraz stopień instruktorski (lub otwartą próbę) członkowie komendy hufca i zespołów instruktorskich są zaangażowani w pracę i czują odpowiedzialność za powierzone im zadania drużynowi są zmotywowani do swojego rozwoju i aktywnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach członkowie hufca chętnie biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych na skalę chorągwi oraz ogólnopolską praca instruktorów hufca jest bardzo dobrze oceniana i zauważana na forum ZHP oraz w środowisku lokalnym sytuacja finansowa pozwala na swobodną, bieżącą działalność hufca, zabezpieczając środki na planowane wydatki hufiec posiada wielu przyjaciół, partnerów i osób, które chętnie wspierają naszą działalność sytuacja szczepów jest zróżnicowana, co wymaga specyficznych dla każdej jednostki działań wspierających część drużynowych nie posiada ukończonego kursu drużynowych oraz nie realizuje prób na stopnie instruktorskie brak ustrukturyzowanej, centralnej pracy z kadrą (na poziomie hufca i szczepów), przekładająca się na jakość działalności oraz liczebność poszczególnych jednostek programy drużyn (pod względem merytorycznym i jakościowym) są opracowywane i realizowane na bardzo zróżnicowanym poziomie w hufcu nie funkcjonuje system wspierania drużynowych w obrębie poszczególnych metodyk przyboczni w drużynach nie są wystarczająco przygotowani do pełnienia swoich funkcji jest to wynikiem często młodego wieku drużynowych, którzy nie radzą sobie z wychowywaniem następców wzmożone zaangażowanie drużynowych w działania dodatkowe (na poziomie hufca i szczepu) drużynowi nie prowadzą śródrocznej ewaluacji programów drużyn OPPORTUNITIES SZANSE THREATS - ZAGROŻENIA duże zaplecze instruktorów można zaktywizować i zaangażować w organizację planowanych na ten rok przedsięwzięć (obóz hufca, Jamboree itd.) istnieje realna możliwość przygotowania kandydatów na namiestników metodyk kompetencje i liczebność instruktorów pozwalają na samodzielne przeprowadzenie kluczowych form kształceniowych poziom świadomości i odpowiedzialności komendy i kadry instruktorskiej hufca może przenieść się na jakość oraz terminowość realizacji zadań zaplanowanych w programie nasz wizerunek i opinia o środowisku może przełożyć się na polepszenie współpracy z jednostkami nadrzędnymi ZHP, władzami samorządowymi oraz rodzicami stabilna sytuacja finansowa może wpłynąć na podniesienie atrakcyjności organizowanych imprez zły dobór działań wspierających ze strony komendy hufca może grozić pogorszeniem jakości pracy środowisk prowadzenie drużyn przez osoby nieprzeszkolone może przełożyć się na działanie niezgodne z metodą harcerską nieodpowiednio przygotowany program drużyn może przełożyć się na spadek atrakcyjności zbiórek oraz liczebności drużyn brak odpowiednich kompetencji oraz współpracy na linii drużynowy przyboczny może oznaczać brak ciągłości na funkcji drużynowych (brak naturalnych następców) natłok obowiązków wynikających z kilku, równolegle pełnionych funkcji, może skutkować spadkiem jakości pracy w drużynach niewyciąganie wniosków z realizacji programu ogranicza możliwość dostosowywania programu do zmieniających się potrzeb harcerzy i zuchów

5 5) Zakładany rezultat: Tegorocznej pracy przyświeca hasło: Rok Pracy z Kadrą tyczy się to zarówno kadr drużyn, jak i szczepów, zespołów oraz pozostałych jednostek Hufca. Szefowie jednostek oraz instruktorzy świadomi pełnionej misji wychowawczej przygotowują następców na swe funkcje. Zespołowa praca kadr (Rad / Komend / Zespołów / instruktorów) pomaga realizować atrakcyjny i celowy program wychowawczy. Wspólne działania pozwalają odnaleźć przygodę wśród rówieśników. Relacje i otwartość wśród harcerzy / instruktorów pozwalają na przyjemną działalność oraz stwarzają komfortowe warunki do prowadzenie jednostek np. wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc, rozmowa, zaufanie. Pełniący funkcje instruktorski świadomie oddziałują na młodzież i dzieci dbając i ich wszechstronny rozwój. W drużynach działają przyboczni, przygotowani do przejęcia funkcji drużynowych. Instruktorzy angażują się w działania hufca, wykonując rozwojowe zadania projektowe, które wspierają bieżącą pracę drużyn i szczepów. Komenda hufca wspiera rozwój kadry i dba o politykę kadrową hufca. Sprzęt środowisk zgromadzony jest w jednym miejscu, które stanowi magazyn hufca. Ponadto Komenda Hufca oraz zespoły hufcowe wspierają działaniami oraz radą środowiska / jednostki wymagające pomocy a zwłaszcza te, których działalność skrajnie odbiega od zakładanych standardów jakości. Prowadzone szkolenia i ich tematyka są trafnie dobierane do aktualnych potrzeb. Wszyscy realizują stopnie harcerskie oraz instruktorskie adekwatne do ich wieku. Członkowie Hufca znają historię i osiągniecia 10 lat historii naszej jednostki. IV Cele: 1. Wdrożenie usystematyzowanej pracy z kadrą na poziomie hufca: Sprecyzowanie celów oraz zadań stawianych szczepom w obszarze pracy z kadrą (do października 2014). Wytypowanie osób odpowiedzialnych za pracę z kadrą w poszczególnych środowiskach (członków komend szczepów) (do grudnia 2014). Przeszkolenie członków komend szczepów d.s. pracy z kadrą (do stycznia 2015). Opracowanie oraz przetestowanie instrumentów wspierających pracę z kadrą na poziomie hufca i szczepów do (kwietnia 2015). 2. Wspieranie drużyn i szczepów: Aktywne wsparcie środowisk przez komendę hufca poprzez inspirowanie oraz doradzanie w obszarach wymagających rozwoju (w ciągu roku harcerskiego). Angażowanie się w pracę na poziomie drużyn poprzez wizyty instruktorów na zbiórkach każdej drużyny (min raz w roku 2014/2015), których efektem będzie udzielenie rozwojowej informacji zwrotnej każdemu drużynowemu (w ciągu roku harcerskiego). Każdy drużynowy otrzyma informację zwrotną dotyczącą programu drużyny oraz w razie potrzeby wsparcie przy jego ewaluacji (w ciągu roku harcerskiego). Dobór członków zespołów hufcowych tak, aby zapewnić instruktorom oraz drużynowym racjonalne rozłożenia zadań (w ciągu roku harcerskiego).

6 3. Kształcenie: Każdy drużynowy w hufcu ukończy kurs drużynowych (do września 2015). Zostaną przeprowadzone warsztaty doszkalające dla minimum 75% przybocznych hufca na temat wytypowany przez drużynowych (styczeń 2015). Przeprowadzona zostanie forma wymiany doświadczeń dla wszystkich drużynowych hufca na temat pracy z przybocznym i wychowywania następców (do stycznia 2015) 4. Organizacja przedsięwzięć na poziomie hufca: Przygotowanie i przeprowadzenie obozu hufca, zaangażowanie w jego organizację instruktorów nie pełniących funkcji instruktorskich, opracowanie harmonogramu przygotowań i ustalenie komendy obozu we wrześniu 2014 (w czasie roku harcerskiego) Przygotowanie reprezentacji hufca do udziału w Światowym Jamboree 2015, ustalenie harmonogramu przygotowań i podziału obowiązków zaangażowanych w projekt instruktorów.

7 V Harmonogram: Wrzesień 21 Zbiórka Wyborcza Delegatów Hufca na Zjazd Chorągwi Kieleckiej Manewry Techniczno Obronne Harcerski Start Hufca Październik 3 Jednodniowy Warsztat Praca z Gwiazdkami Zuchowymi Kurs Drużynowych ZKK HKP Kurs Drużynowych ZKK HKP Listopad 7-11 Kurs Drużynowych metodyki oraz Kurs Kadry Kształcącej ZKK HKP 11 Święto Niepodległości reprezentacja SPO 15 Zjazd Chorągwi Kieleckiej Biwaki Środowisk Grudzień te Urodziny Hufca 21 Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy dla HS Styczeń Szkolenie dla Z-ców Komendantów Szczepów ds. pracy z kadrą 11 Warsztaty dla przybocznych Luty 16-1 Ferie Zimowe 22 Dzień Myśli Braterskiej (organizowany w drużynach) Marzec 6-8 Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Kwiecień Maj Biwak Drużynowych spływ Kurs wychowawców Kolonijnych Czerwiec Lipiec Obóz Hufca

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Tarnów 2007 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Misja... 5 2.1. Misja ZHP...

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO Witaj, druhno drużynowa! Witaj, druhu drużynowy! Masz przed sobą poradnik planowania pracy w drużynie. Powstał po to, żeby pomóc Ci zaplanować działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich

Regulamin Stopni Instruktorskich Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl Regulamin Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR zmieniony

Bardziej szczegółowo

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji 2010-2012 został wybrany przez instruktorów podczas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Za rok 2014 Sprawozdanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP 2014 r. 2/101 Spis treści Kalendarium... 7 Styczeń 2014 r.... 7 Luty 2014 r.... 7 Marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję.

Wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w dyskusji, serdecznie dziękuję. Finanse organizacji sprawozdanie z pracy grupy Pisząc to podsumowanie starałam się jak najwierniej oddać problemy i rozwiązania, o których członkowie grupy się wypowiadali. Dlatego też, do napisania podsumowania

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy,

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy, 36 3 ofiarność, akcje charytatywne, 3 oszczędność, dbałość o powierzony majątek i sprzęt, 3 działalność gospodarcza ZHP, 3 podstawowe pojęcia ekonomiczne, 3 umiejętności z zakresu bankowości zakładanie

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo