STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego. Powstał on w wyniku długich, instruktorskich rozmów w celu ujednolicenia kształcenia przewodników - instruktorów. Mam nadzieję, Ŝe posłuŝy on jako pomoc przy tworzeniu Waszych kursów. W imieniu Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Częstochowa phm. Maria Kotkiewicz BOKK szefowa HZKK ZałoŜenia wstępne uczestnictwa w kursie przewodnikowskim: Ukończone 16 lat. Doświadczenie harcerskie: minimum otwarta próba na stopień przewodniczki/przewodnika. Warunkami ukończenia kursu są: Posiadanie wiedzy i umiejętności wynikających z zamierzeń kursu. Zaliczenie prac: praca z planowania, rozpisanie indywidualnie próby na stopienie (starszoharcerskie, wędrownicze i instruktorskie), napisanie scenariusza przyrzeczenia harcerskiego, zatwierdzenie u komendanta Hufca przedsięwzięcia programowego (z uwzględnieniem ciągu wychowawczego). 1

2 Zaliczenie egzaminu pisemnego (teoretyczny). Przeprowadzenie zajęć przez kursanta. Aktywność podczas zajęć i harcerska postawa. Potwierdzenie ukończenia Kursu: Oceny dokonuje komenda kursu i na tej podstawie przyznaje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie kursu potwierdza w rozkazie komendant hufca. Osoby, które nie spełniły warunków ukończenia kursu, otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie o uczestnictwie musi być zgodny ze wzorem przyjętym przez HZKK. Wstęp Standard został stworzony dla harcerzy Hufca ZHP Częstochowa, w celu ujednolicenia kształcenia instruktorów - przewodników. Zadaniem kursu przewodnikowskiego jest przygotowanie do pełnienia funkcji instruktorskich na poziomie hufca oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności kursantów. Za realizację treści kursów, zgodną ze standardami, odpowiada komendant kursu oraz szef Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej.

3 Lp. Treści Zamierzenia Po kursie druŝynowy będzie: 1. Podstawy wychowawcze. Wiedza o ZHP. Metoda harcerska sposób wychowania - Podstawy wychowawcze ZHP - znał dokument Podstawy wychowawcze ZHP - Cele, rola, misja ZHP, znaczenie harcerstwa w społeczeństwie (dla rodziny, szkoły, najbliŝszego środowiska, miasta), rola tradycji w systemie wychowawczym w ZHP - Statut ZHP struktura organizacji i miejsce w niej szefa zespołu instruktorskiego oraz prawa i obowiązki instruktora - Podstawowe regulaminy: mundurowy, musztry i ceremoniału harcerskiego. -Ruch skautowy na świecie, podstawowe informacje o WOSM i WAGGGS - PrzynaleŜność ZHP do skautingu - znał cele działania ZHP i skautingu, umiał przekładać je na działanie gromady/druŝyny -miał świadomość kształtowania swoją postawą wizerunku ZHP - potrafił wykorzystać historię i tradycję harcerską do pracy z druŝyną - potrafił korzystać ze Statutu ZHP - wiedział, jaka jest rola instruktora w organizacji - znał podstawowe przepisy wynikające z regulaminów -potrafi stosować zasady musztry i ceremoniału harcerskiego - miał świadomość przynaleŝności harcerstwa do ruchu skautowego - miał podstawową wiedzę na temat organizacji skautowych, do których naleŝy ZHP - Rozwój psychofizyczny - wiedział, jakie płaszczyzny rozwoju (wg Statutu ZHP) i w jaki sposób obejmuje swym oddziaływaniem ZHP (grupy metodyczne) - znał rozwój psychofizyczny, potrafił pokazać jak przekłada się on na pracę metodą harcerską na poszczególnych etapach tego rozwoju - Ciąg wychowawczy - umiał w działaniu zaplanować działania wspierające ciąg wychowawczy (zadania w stopniach, współpraca z gromadą, druŝyną itp.) Sugerowana liczba godzin 1

4 - Elementy i cechy metody - Metoda jako nadrzędna dla metodyk - Metodyki grup wiekowych - Podstawowe wiadomości o Nieprzetartym Szlaku - znał elementy i cechy metody harcerskiej - umiał dostosować działania zespołu instruktorskiego do rozwoju jej członków - umiał wskazać, w jaki sposób metoda harcerska wpływa na kształt poszczególnych metodyk - znał główne załoŝenia poszczególnych metodyk - znał podstawowe informacje o NS. Instruktor - Instrumenty metodyczne - potrafił określić znaczenie poszczególnych instrumentów metodycznych w rozwoju - Rola osobistego przykładu - rozumiał znaczenie instruktora jako wychowawcy instruktora i opiekuna posługującego się metodą wychowawczą wiedział, na czym polega przykład instruktora w skutecznym stosowaniu metody - rozumiał potrzebę dalszego kształcenia się - Instruktor jako wychowawca i opiekun - Planowanie własnego rozwoju - Stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, uprawnienia i odznaki - Godzenie róŝnych ról społecznych i określanie ich waŝności - Funkcjonowanie w grupie - Bycie liderem - Umiejętność budowania grupy (z uwzględnieniem podziałem zadań) - Rozwiązywanie konfliktów - rozumiał treść Zobowiązania Instruktorskiego - umiał określić wzór osobowy instruktora harcerskiego (instruktora ZHP) - potrafił rozpoznawać problemy wychowawcze wśród współpracowników - potrafił określić słabe i mocne strony własnego charakteru w kontekście bycia instruktora i potrafił wyznaczyć zadania do pracy nad słabościami - potrafił wyznaczyć sobie cele Ŝyciowe -umiał zaplanować swój rozwój w oparciu o poszczególne instrumenty z uwzględnieniem pełnionych ról społecznych - umiał zdefiniować rolę instruktora jako lidera - wiedział, jakie cech i umiejętności wyróŝniają lidera - wiedział, jakie jest znaczenie konfliktu w grupie - umiał radzić sobie z podstawowymi sytuacjami konfliktowymi,5

5 5. Formy pracy - Formy pracy w róŝnych grupach wiekowych 6. Podstawy planowania pracy 7. Umiejętności interpersonalne - Planowanie krótko- i długoterminowe - potrafił zastosować odpowiednie formy pracy dla róŝnych grup wiekowych. - potrafił zastosować odpowiednie formy pracy do tematyki prowadzonych zajęć. - rozumiał potrzebę planowania -znał zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena) - potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę - Komunikacja - znał czynniki wpływające na proces komunikowania się - wiedział, jak ćwiczyć umiejętność komunikowania się - Asertywność - rozróŝniał asertywne zachowania -potrafił określić sytuacje, w których instruktor powinien zachować się asertywnie - Motywowanie - rozumiał potrzebę motywowania - potrafił przeprowadzić rozmowę motywującą - wiedział, z jakich instrumentów metodycznych moŝe skorzystać jako instruktor w motywowaniu swoich podopiecznych 8. Bezpieczeństwo - Odpowiedzialność instruktora - Zasady bezpieczeństwa podczas imprez i biwaków - Regulaminy obowiązujące w ZHP - umiał zorganizować bezpieczne zajęcia dla swoich podopiecznych, przewidzieć potencjalne sytuacje niebezpieczne dla zdrowia oraz Ŝycia dzieci i młodzieŝy - umiał znaleźć przepisy dotyczące organizacji form harcerskich - znał podstawy prawne działalności jednostek harcerskich, umiał znaleźć potrzebne mu w tym zakresie informacje - znał konsekwencje odpowiedzialności prawnej za podopiecznych i współpracowników 5

6 - Pierwsza pomoc - umiał zachować się podczas wypadku 9. Sojusznicy ZHP - Kontakt z rodzicami i dyrekcjami szkół pozyskiwanie sojuszników; Ruch Przyjaciół Harcerstwa; promocja harcerstwa w środowisku - Znaczenie dobrej promocji dla działalności hufca - Formy promowania hufca 10. Hufiec jako wspólnota - Zadania i struktura Hufca - Funkcjonowanie w zespole instruktorskim lub wędrowniczym na poziomie hufca - Cele i zadania zespołów instruktorskich 11. Dokumentacja -Dokumenty organizacyjne i finansowe jednostek ZHP 1. Gospodarka ZHP - Składka członkowska znaczenie wychowawcze, sposoby zbierania - Wychowanie gospodarcze 1. Program ZHP Propozycje programowe: - Wykorzystanie propozycji programowych w budowaniu planu pracy zespołów instruktorskich - wiedział, gdzie szukać sojuszników w pracy harcerskiej - był świadomy roli rodziców jako najwaŝniejszych partnerów w wychowaniu ich dzieci - potrafił przeprowadzić spotkanie z rodzicami - wiedział, jak pozyskać sojuszników w szkole, na osiedlu, w środowisku działania - znał drogę słuŝbową w kontaktach z sojusznikami -potrafił współtworzyć hufiec jako wspólnotę instruktorską i wspólnotę druŝyn -potrafił współdziałać w grupie instruktorów przy realizacji zadań -wiedział, jakie zespoły instruktorskie mogą mu udzielić wsparcia -będzie znał cele i zadania zespołów instruktorskich -będzie znał strukturę hufca -rozumiał zasadność prowadzenia dokumentacji -potrafił prowadzić dokumentację jednostek organizacyjnych hufca. - umiał pracować ze składką członkowską - rozumiał znaczenie poszanowania majątku wspólnego - znał i potrafił korzystać z propozycji programowych ZHP z ostatnich lat - umiejętnie dostosowywał treści programu do wieku, potrzeb, oczekiwań swoich podopiecznych i współpracowników 6

7 1. Instrumenty metodyczne 15. HAL i Z - Sprawności dla róŝnych grup wiekowych -Stopnie dla róŝnych grup wiekowych -Zadania zespołowe, projekty, znaki słuŝb - Rola obozu - Zasady organizacji róŝnych form wypoczynku - Instruktor jako organizator obozu - Specyfika pracy na obozie 16. Praca z kadrą - tworzenie wspólnoty druŝynowych i przybocznych - praca z młodą kadrą - dbałość o wszechstronny rozwój kadry - dokształcanie, praca z dorosłymi - aktywne metody i techniki w kształceniu - wiedział, jakie znaczenie odgrywają sprawności - potrafił dobrać odpowiednie sprawności dla określonych grup wiekowych - potrafił określić cele organizowania akcji letniej i zimowej - znał róŝne formy akcji letniej i zimowej oraz potrafił je właściwie dobierać do potrzeb swojego środowiska - znał warunki, jakie musi spełnić instruktor harcerski, aby uzyskać zezwolenie na poprowadzenie akcji letniej lub zimowej dla druŝyny - umiał tworzyć program obozu, i NAL i Z - potrafił pracować z fabułą - będzie potrafił pracować z młodą kadrą, wykorzystując metodykę wędrowniczą - będzie potrafił oceniać i wspierać pracę druŝynowych - będzie wiedział, jak wspierać rozwój druŝynowych oraz członków zespołów instruktorskich - będzie wiedział, na jakie elementy pracy z dorosłymi zwracać uwagę podczas wspierania druŝynowych i pracy zespołów instruktorskich - będzie potrafił pracować z zespołem instruktorskim metodą harcerską - będzie potrafił wykorzystywać aktywne formy kształcenia w pracy zespołów instruktorskich i działaniach przez nie prowadzonych Ogólna liczba godzin: 65 Opracowanie: Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Częstochowa Zatwierdzone przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa rozkazem L1/009 z dnia r. 7

Regulamin Stopni Instruktorskich

Regulamin Stopni Instruktorskich Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl Regulamin Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR zmieniony

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI?

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? Poradnik dla kadry kształcącej Poradnik dla kadry kształcącej Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski? pod redakcją hm. Lucyny Czechowskiej Centralna Szkołą Instruktorska

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA.

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. 1 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. P R O G R A M KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW PODSTAWY METODYCZNO SZKOLENIOWE OPRACOWANIE KOMISJA SZKOLENIA PZMW i NW. 2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku.

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku. Ekonomia Stosow ana PROGRAM NAUCZANIA DO PRZEDMIOT U PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KSZTAŁCENIE OGÓ LNE W ZAKRESIE PODSTAWOWY M DLA UCZNIÓ W LICEÓ W OGÓ LNOKSZTAŁCĄ CYCH, LICEÓ W PROFILOWANYCH I T ECHNIKÓ

Bardziej szczegółowo