PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW"

Transkrypt

1 PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW 1 PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW Często spotykane skróty Prawo Rola prawa Przymus państwowy Funkcje prawa Strona Gałęzie prawa - prawo konstytucyjne Gałęzie prawa - prawo administracyjne Gałęzie prawa - prawo finansowe Gałęzie prawa - prawo cywilne Gałęzie prawa - prawo gospodarcze Gałęzie prawa - pozostałe NORMA I PRZEPIS PRAWNY Prawa podmiotowe STOSOWANIE I WYKŁADNIA PRAWA Etapy stosowania prawa Wykładnia prawa Rodzaje wykładni Luki w prawie Obowiązywanie prawa Terytorialność ŹRÓDŁA PRAWA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Prawo europejskie Organy Unii Europejskiej Orzecznictwo i doktryna Zwyczaj oraz decyzje i postanowienia administracyjne Informacje o przepisach prawnych i ich wykładni 2 PRAWO KONSTYTUCYJNE Zasady prawa konstytucyjnego System organów państwowych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

2 ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Mediacje Rodzaje mediacji Prokuratura Adwokaci i radcy prawni Notariat i Doradcy Podatkowi 3 PRAWO ADMINISTRACYJNE Główne zasady prawa administracyjnego Organy naczelne, centralne i terenowe Prawo administracyjne materialne Prawne formy działania administracji Ważność decyzji administracyjnych Postępowanie administracyjne Przebieg postępowania administracyjnego Dowody Środki odwoławcze Odwołanie Zażalenie Wniosek o wznowienie postępowania Sądowa kontrola decyzji administracyjnych Skargi i wnioski 4 PRAWO CYWILNE Księgi kodeksu cywilnego Zasady prawa cywilnego Podmioty prawa Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Czynności prawne Umowy w obrocie gospodarczym Regulacja prawna Sprzedaż międzynarodowa Znaczenie zwyczaju Rodzaje obrotu gospodarczego Specyfika umów w obrocie gospodarczym Podmioty, przedmiot i treść zobowiązania umownego Świadczenie Świadczenia pieniężne Funkcjonalny podział umów handlowych

3 Rodzaje umów Typologia przedmiotowa umów Wzorce kontraktowe Oświadczenie woli Dyrektywy interpretacyjne umów Zdolność i umocowanie do zawarcia kontraktu Domniemanie Wady oświadczenia woli Zasada swobody umów Granice swobody umów Sposób zawarcia umowy Formy szczególne Podpis Czynność prawna w formie elektronicznej Tryby zawierania umów Przetarg i aukcja Zastrzeżenia umowne Zmiana treści, rozwiązanie, unieważnienie kontraktu Wykonanie zobowiązań umownych Przejście praw i obowiązków wynikających z umów Przedawnienie roszczeń z kontraktów Terminy przedawnienia Terminy przedawnienia Wygaśnięcie zobowiązań Odpowiedzialność kontraktowa (umowna) Konstruowanie umowy 5 UMOWA SPRZEDAŻY Przedmiot sprzedaży Cena Obowiązki sprzedawcy Obowiązki kupującego Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej Rękojmia Rodzaje wad Wady fizyczne - uwagi Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Uprawnienia kupującego -wady fizyczne Korzystanie z uprawnień

4 Uprawnienia kupującego - wady prawne Terminy reklamacyjne Terminy realizacji uprawnień z rękojmi Gwarancja jakości Rękojmia a gwarancja Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową Towar niezgodny Uprawnienia konsumenta Druga grupa uprawnień Terminy realizacji uprawnień Umowa o dzieło Umowa zlecenia Umowa najmu Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych Odpowiedzialność za czyny cudze 6 PRAWO RZECZOWE Rzeczy Podział rzeczy Własność Współwłasność Posiadanie Nabycie prawa własności Dobra wiara Użytkowanie wieczyste Ograniczone prawa rzeczowe 7 PRAWO SPADKOWE Sytuacja spadkobiercy Pojęcia z zakresu prawa spodkowego Dziedziczenie Dziedziczenie testamentowe Forma testamentu Testamenty szczególne Dziedziczenie ustawowe Zachowek Nabycie spadku Poświadczenie dziedziczenia Nowelizacja prawa spadkowego

5 8 POSTĘPOWANIE CYWILNE Pozew Opłaty sądowe Pisma procesowe Kodeks postępowania cywilnego Dowody w postępowaniu cywilnym Orzeczenia sądów Środki odwoławcze i skarga kasacyjna POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 9 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Podstawowe akty prawne Źródła prawa międzynarodowego i prawo wspólnotowe Prawa własności przemysłowej a prawa autorskie Narzędzia ochrony Ochrona dóbr osobistych Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Przepisy karne Tajemnica przedsiębiorstwa Rodzaje ochrony własności intelektualnej 10 PRAWO AUTORSKIE Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wyłączenia przedmiotowe Opracowanie Dzieła zbiorowe, zbiór dzieł Pojęcie twórcy Utwór pracowniczy Instytucja naukowa Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa majątkowe Dozwolony użytek chronionych utworów (osobisty) Dozwolony użytek chronionych utworów (publiczny) Dozwolony użytek chronionych utworów (granice) Czas trwania autorskich praw majątkowych

6 Obrót autorskimi prawami majątkowymi Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych Pola eksploatacji Wynagrodzenie twórcy Wykonywanie praw zależnych i przywilej autorski Licencje Programy komputerowe Ochrona autorskich praw osobistych Ochrona autorskich praw majątkowych Przykłady naruszeń praw autorskich skutkujących odpowiedzialnością karną Prawa pokrewne uregulowane w UPA 11 WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA Organy związane z ochroną własności przemysłowej Zasada terytorialności Prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji Pierwszeństwo do uzyskania ochrony Sprzeciw, unieważnienie Procedura projektowa Patenty Kategorie wynalazków Badanie stanu techniki Dziwne patenty Wyłączenia przedmiotowe Wyłączenia możliwości opatentowania Dokumentacja zgłoszeniowa Patenty- rejestracja Wynalazki pracownicze Znaki towarowe Wspólnotowe znaki towarowe (Community Trade Marks) Międzynarodowe znaki towarowe Wzory przemysłowe Wspólnotowe wzory przemysłowe (Community Designs) Wzory użytkowe Oznaczenia geograficzne Międzynarodowa rejestracja oznaczeń geograficznych Prawo rejestracji a utwór autorski Licencja Rodzaje licencji Szczególne rodzaje licencji - wynalazki

7 Dochodzenie roszczeń Know how Sprawy z zakresu własności przemysłowej rozpoznawane w trybie postępowania cywilnego Roszczenie przysługujące twórcy wynalazku Organizacje i adresy Ochrona baz danych Bazy danych podlegające ochronie Czas ochrony Dozwolony użytek Ochrona praw do baz danych Prawno-autorska ochrona baz danych 12 PRAWO PRACY Regulacja kodeksowa Inne ustawy Prawa pracownicze Zasady prawa pracy Stosunek pracy Powstanie stosunku pracy Obowiązki stron stosunku pracy Umowa o pracę Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Okres wypowiedzenia Ograniczenia dla zakładu pracy Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Urlopy wypoczynkowe Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego Nabycie prawa do kolejnych urlopów Wymiar urlopu wypoczynkowego - staż Wymiar urlopu wypoczynkowego - wykształcenie Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Otwarty fundusz emerytalny Indywidualne Konto Emerytalne Ubezpieczenie rentowe Renta rodzinna Ubezpieczenie zdrowotne

8 13 PRZEDSIĘBIORCY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalność gospodarcza Rejestracja przedsiębiorców Spółki w prawie polskim Spółka cywilna Przekształcenie spółki cywilnej Kodeks spółek handlowych Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka europejska 14 PRAWO KARNE Funkcje prawa karnego Źródła prawa karnego Główne zasady prawa karnego Obowiązywanie prawa karnego w czasie Przestępstwo Społeczna szkodliwość czynu Podział przestępstw Formy popełnienia przestępstwa Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną Kary Inne kary Środki karne Zasady wymiaru kar Środki probacyjne - poddające sprawcę próbie Powrót do przestępstwa - recydywa Przedawnienie w prawie karnym Część szczególna kodeksu karnego Przestępstwa przeciwko mieniu Groźba karalna Uszkodzenie ciała i zabójstwo Wypadek Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i samorządowym Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa przeciwko środowisku

9 Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu Postępowanie karne 15 PRAWO FINANSOWE Działy prawa finansowego Prawo podatkowe Definicje Zasadniczy podział podatków Ustawy podatkowe Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 16 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ustawa Prawo Zamówień Publicznych - systematyka Zasada uczciwej konkurencji Zasada równości Zasada bezstronności i obiektywizmu Zasada legalizmu i zasada jawności Zasada pisemności Zasada prymatu trybów przetargowych Słowniczek wyrażeń ustawowych Kategorie zamawiających Wyłączenia przedmiotowe Odstępstwa dla niektórych usług Ogłoszenia Miejsce ogłaszania Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia Wartość przedmiotu zamówienia SIWZ Tryby udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia

10 Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna Aukcja - "dogrywka" Wybór najkorzystniejszej oferty Dokumentowanie postępowań Umowy ramowe Dynamiczny system zakupów Konkurs Koncesje na roboty budowlane Zamówienia sektorowe Umowy w sprawach zamówień publicznych PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Krajowa Izba Odwoławcza Środki ochrony prawnej Odwołanie Skarga do sądu ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY Informacje z zakresu prawa zamówień publicznych

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 I. Specjalizacja: Prawo Pracy i Kadr 1) Omów zasadę równego traktowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGENDA

STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGENDA ZJAZD I, Piątek, 15 marca 2013 r. 9.00 13.00 Zagadnienia wprowadzające a) Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi; b) Co to jest zamówienie publiczne? Definicja dostaw, usług i robót budowlanych;

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM

PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 1 02.09.2008r. 13.00 13.45 Etyka zawodowa Prawa i obowiązki aplikanta oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.]

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] USTAWA z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Prawo Zamówień Publicznych. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Prawo Zamówień Publicznych. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prawo Zamówień Publicznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Program prezentacji Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Podmiot pzp Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 15 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE POLECAMY RÓWNIEŻ: O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH W ODZIMIERZ DZIER ANOWSKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY RAFA GOLAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE JUSTYNA OLSZEWSKA-STOMPEL,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo