Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawy pytań na egzaminy magisterskie"

Transkrypt

1 Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona 2.3. Sposoby uzyskania ochrony patentowej skutecznej na terytorium Polski 2.4. Zakres zastosowania rozporządzenia Rzym II 2.5. Podział kompetencji do stanowienia prawa pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie (zasada kompetencji powierzonych) II 1. Sposoby nabycia i utraty praw podmiotowych 2.1. Zasada nominalizmu i odstępstwa od tej zasady (waloryzacja) 2.2. Autorskie prawa majątkowe pojęcie; zakres (pola eksploatacji) 2.3. Zdolność patentowa wynalazku według ustawy prawo własności przemysłowej 2.4. Prawo właściwe dla zobowiązań z czynów niedozwolonych 2.5. System źródeł prawa Unii Europejskiej; prawo pierwotne; prawo pochodne. III 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2.1. Sposób wykonania zobowiązania; miejsce i termin spełnienia świadczenia 2.2. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego; rodzaje utworów 2.3. Zdolność patentowa wynalazku według konwencji o udzielaniu patentów europejskich 2.4. Prawo właściwe dla spraw spadkowych 2.5. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej IV 1. Osoby prawne pojęcie; konstrukcja; rodzaje 2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza przesłanki; zakres; funkcje 2.2. Dozwolony uŝytek chronionych utworów 2.3. Ochrona patentowa w państwach członkowskich Unii Europejskiej 2.4. Prawo właściwe dla formy zawarcia małŝeństwa 2.5. Rozporządzenie jako akt prawa pochodnego

2 V 1. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi i ich podmiotowość prawna 2.1. Odsetki; odsetki za opóźnienie świadczenia pienięŝnego 2.2. Ochrona programów komputerowych na podstawie prawa autorskiego 2.3. Patent charakter prawny; treść wyłączności wynikającej z patentu 2.4. Zakres statutu kontraktowego (obligacyjnego) według rozporządzenia Rzym I 2.5. Dyrektywa jako akt prawa pochodnego VI 1. Dobra osobiste i ich ochrona w prawie cywilnym 2.1. Solidarność dłuŝników 2.2. Uprawnienia pracodawcy wobec utworów stworzonych przez pracownika 2.3. Ograniczenia patentu 2.4. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie według rozporządzenia Rzym I 2.5. Obowiązek implementacji dyrektywy przez państwa członkowskie i sposoby jego realizacji VII 1. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego 2.1. Wzorce umowne rodzaje; moc wiąŝąca 2.2. Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw osobistych 2.3. Licencje patentowe pojęcie; rodzaje 2.4. Klauzula porządku publicznego pojęcie; skutki 2.5. Bezpośredni skutek dyrektyw VIII 1. Przedsiębiorstwo i jego zbycie 2.1. Niedozwolone postanowienia umowne 2.2. Podmiot prawa autorskiego 2.3. Patent europejski i jego skutki w Polsce 2.4. Prawo właściwe dla przysposobienia 2.5. Decyzja jako akt prawa pochodnego

3 IX 1. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa 2.1. Potrącenie pojęcie; przesłanki; skutki 2.2. Prawa pokrewne pojęcie; rodzaje; czas trwania 2.3. Podmiot prawa do uzyskania patentu 2.4. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (w braku wyboru prawa) 2.5. Ochrona praw podstawowych w prawie Unii Europejskiej X 1. Konsument; przedsiębiorca pojęcie; znaczenie prawne 2.1. Umowa przedwstępna 2.2. Podmiot autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego 2.3. Odpowiedzialność za naruszenie patentu 2.4. Prawo właściwe dla stosunków majątkowych małŝeńskich 2.5. Zasada pierwszeństwa prawa UE w orzecznictwie TSUE XI 1. Czynność prawna pojęcie; rodzaje 2.1. Czyny niedozwolone pojęcie; zasady odpowiedzialności 2.2. Umowy o korzystanie z cudzego utworu (licencje prawnoautorskie) pojęcie, rodzaje 2.3. Zakres ochrony wynikającej z patentu 2.4. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie według ustawy prawo prywatne międzynarodowe 2.5. Zasada bezpośredniego skutku prawa UE w orzecznictwie TSUE XII 1. Skutki czynności prawnych 2.1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej 2.2. Przesłanki ochrony prawnoautorskiej 2.3. Zakazy udzielania patentów (według ustawy prawo własności przemysłowej) 2.4. Prawo właściwe dla zobowiązań z bezpodstawnego wzbogacenia 2.5. Odpowiedzialność państw członkowskich za szkody wyrządzone wskutek naruszenia prawa UE w orzecznictwie TSUE

4 XIII 1. Oświadczenie woli pojęcie; wykładnia 2.1. Umowne prawo odstąpienia; odstępne 2.2. Ochrona baz danych na podstawie prawa sui genesis 2.3. Przyczyny wygaśnięcia patentu 2.4. Prawo właściwe dla dóbr osobistych oraz dla ochrony tych dóbr 2.5. Skarga przeciwko instytucjom Unii Europejskiej o stwierdzenie niewaŝności aktu prawa unijnego na tle art. 263 TFUE (dawny art. 230 TWE) XIV 1. Wadliwość czynności prawnej postacie; wpływ na skuteczność prawną 2.1. Bezpodstawne wzbogacenie 2.2. Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 2.3. UniewaŜnienie patentu (i patentu europejskiego) 2.4. Kwalifikacja pojęć prawnych w prawie prywatnym międzynarodowym pojęcie i metody 2.5. Przesłanki niewaŝności aktu prawa unijnego na tle art. 258 TFUE (dawny art. 230 TWE) w orzecznictwie TSUE XV 1. Elementy czynności prawnej rodzaje i ich charakterystyka 2.1. Odpowiedzialność związana z uŝyciem sił przyrody 2.2. Czas trwania autorskich praw majątkowych 2.3. Patent: zakres czasowy, terytorialny i przedmiotowy 2.4. Prawo właściwe dla praw własności intelektualnej oraz do ochrony tych praw 2.5. Procedura prejudycjalna na tle art. 267 TFUE (dawny art. 234 TWE) jako forma współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości XVI 1. Warunek i termin 2.1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.2. Pola eksploatacji utworu a wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji 2.3. Licencje przymusowe na korzystanie z opatentowanych wynalazków 2.4. Jurysdykcja wyłączna według rozporządzenia (WE) nr 44/2001 (Bruksela I) 2.5. Pojęcie unii celnej na tle art. 28 TFUE (dawnego art. 23 TWE)

5 XVII 1. Formy szczególne oświadczeń woli 2.1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania 2.2. Wyczerpanie prawa wprowadzania utworu do obrotu 2.3. Zawartość zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu 2.4. Jurysdykcja szczególna według rozporządzenia nr 44/2001 (Bruksela I) 2.5. Reguły pochodzenia towarów w prawie unijnym XVIII 1. Skutki niezachowania szczególnej formy oświadczeń woli 2.1. NiemoŜliwość świadczenia pojęcie; skutki 2.2. Znaczenie pól eksploatacji w umowach o przeniesienie autorskich praw majątkowych i w umowach licencyjnych 2.3. Pojęcie znaku towarowego; rodzaje oznaczeń 2.4. Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych rodziców na rzecz dzieci 2.5. Opłaty o skutkach równowaŝnych do cła na tle art. 30 TFUE (dawnego art. 25 TWE) w orzecznictwie TSUE XIX 1. Wady oświadczeń woli i ich skutki 2.1. Zobowiązanie pojęcie; źródła; rodzaje 2.2. Odpowiedzialność za usterki zamówionego utworu 2.3. Funkcje znaków towarowych 2.4. Prawo właściwe dla osób prawnych; zakres statutu personalnego tych osób 2.5. Pojęcie środków o skutkach równowaŝnych do ograniczeń ilościowych w rozumieniu art. 34 i 35 TFUE (dawnego art. 28 i 29 TWE) w orzecznictwie TSUE XX 1. Zawarcie umowy; sposoby zawierania umów 2.1. Szkoda na osobie i jej naprawienie 2.2. Autorskie prawa zaleŝne 2.3. Prawo ochronne na znak towarowy charakter prawny; treść; czas trwania 2.4. Prawo właściwe dla formy umów zobowiązaniowych 2.5. Pojęcie wymogów imperatywnych (mandatory requirements) w orzecznictwie TSUE

6 XXI 1. Pełnomocnictwo pojęcie; rodzaje; forma 2.1. Opóźnienie i zwłoka dłuŝnika pojęcie; skutki 2.2. Prawo cytatu (art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 2.3. Licencja na uŝywanie znaku towarowego 2.4. Wybór prawa właściwego przez strony dopuszczalność; sposób dokonania 2.5. Traktatowe ograniczenia swobody przepływu towarów w rozumieniu art. 36 TFUE (dawnego art. 30 TWE) w orzecznictwie TSUE XXII 1. Skutki działania bez umocowania bądź z przekroczeniem jego zakresu 2.1. Kara umowna 2.2. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego 2.3. UniewaŜnienie prawa ochronnego na znak towarowy 2.4. Odesłanie według ustawy prawo prywatne międzynarodowe 2.5. Ograniczenia swobody przepływu pracowników w rozumieniu art. 45 TFUE (dawnego art. 39 TWE) w orzecznictwie TSUE XXIII 1. Prokura 2.1. Przelew wierzytelności 2.2. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego 2.3. Zdolność odróŝniająca w prawie znaków towarowych 2.4. Prawo właściwe dla formy czynności prawnej według ustawy prawo prywatne międzynarodowe 2.5. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości w rozumieniu art. 51 i 52 TFUE (dawnych art. 45 i 46 TWE) w orzecznictwie TSUE XXIV 1. Przedawnienie pojęcie; terminy i skutki ich upływu 2.1. Przejęcie długu 2.2. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych 2.3. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego 2.4. Prawo właściwe dla zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej; zakres statutu personalnego tej osoby 2.5. Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa członkowskiego w orzecznictwie TSUE

7 XXV 1. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia przyczyny i skutki 2.1. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłuŝnika (skarga pauliańska) 2.2. Skutki umów zobowiązujących do przeniesienia autorskich praw majątkowych 2.3. Odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy 2.3. Zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 44/2001 (Bruksela I) 2.4. Zakaz ograniczeń swobody świadczenia usług w orzecznictwie TSUE na tle art. 56 TFUE (dawnego art. 49 TWE)

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

Problematyka prawna umów wdrożeniowych

Problematyka prawna umów wdrożeniowych Problematyka prawna umów wdrożeniowych na systemy IT Mec. Xawery Konarski Kraków, 25 czerwca 2009r. Agenda Podstawowe problemy prawne umów o wdrożenie systemów IT Przebieg wdrożenia systemu IT: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa niniejsza reguluje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.]

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] USTAWA z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 I. Specjalizacja: Prawo Pracy i Kadr 1) Omów zasadę równego traktowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Koniec bytu osoby fizycznej: - śmierć, - uznanie za zmarłego, - sądowe stwierdzenie zgonu. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Pojęcie rzeczy i ich

Koniec bytu osoby fizycznej: - śmierć, - uznanie za zmarłego, - sądowe stwierdzenie zgonu. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Pojęcie rzeczy i ich Nazwa kursu Prawo cywilne z umowami w administracji Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / III Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne, zakres obowiązywania Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez GSD Software

Bardziej szczegółowo

Spis treści szczegółowy

Spis treści szczegółowy Wykaz skrótów............................................ 19 Wstęp................................................... 21 CZĘŚĆ A Wynajmujący ROZDZIAŁ I. Podmioty..................................... 23

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 15 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Spis treści Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na

Bardziej szczegółowo