PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r."

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa, jednostki zobligowane do wykonania ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, Specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego, służbach mundurowych, administracji rządowej. Kierownicy jednostek, Kierownicy komórek finansowych, Główni księgowi, Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych między innymi z: - planowaniem wydatków i dochodów publicznych i ich realizacją, - udzielaniem zamówień publicznych, - zaciąganiem zobowiązań, Osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. fundacje, stowarzyszenia). CEL SZKOLENIA: Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do ustawy oraz stosowania ustawy o finansach publicznych. W przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o 1

2 znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli. W trakcie zajęć omawiane są kolejno etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zajęć prowadzone będą warsztaty, które dadzą możliwość nabycia umiejętności w przygotowaniu procedury zamówień publicznych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w postępowaniach przetargowych bez szkody dla Wykonawców i Zamawiających. Przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktualnych przepisów. Przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Szkolenie ma charakter praktyczny, zagadnienia zostaną przedstawione w formie aktywnych warsztatów i analizy realnych przykładów. Przedstawimy inspirujące przykłady i analizy przypadków (case study). PORUSZANE ZAGADNIENIA: Pierwszy dzień szkolenia: Finanse publiczne Zajęcia poprowadzi doświadczony wykładowca z zakresu finansów publicznych. 1. Pojęcie, przedmiot i zakres finansów publicznych. System finansów publicznych i jego elementy. 2. Budżet państwa i zasady budżetowe (geneza instytucji budżetu, pojęcie, cechy i funkcje budżetu, zasady budżetowe). a) Procedura budżetowa (tryb przygotowywania, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu). b) System podatkowy w Polsce (pojęcie podatku, klasyfikacja, funkcje i zasady podatkowe). c) Podstawowe źródła dochodów budżetowych (podatek VAT, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych). d) Pozapodatkowe źródła dochodów budżetowych (pojęcie, rodzaje i funkcje opłat, ceł). 2

3 e) Budżet państwa kierunki wydatkowania środków publicznych (pojęcie i klasyfikacja wydatków, struktura i dynamika zmian oraz metody racjonalizacji wydatków publicznych). f) Wieloletni Plan Finansowy Państwa. g) Budżet Państwa w układzie zadaniowym. 3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych (podmiotowy i przedmiotowy zakres finansów JST, system finansów samorządowych jednostek w Polsce). a) Zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania. b) Procedura uchwalania budżetu JST (planowanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonywania budżetu). c) Wieloletnia Prognoza Finansowa JST d) Budżet JST w układzie zadaniowym. 4. Nowa ustawa o finansach publicznych proponowane rozwiązania, które wejdą w 2014 roku. 5. Deficyt i dług publiczny (przyczyny powstawania, instrumenty zaciągania długu publicznego, obsługa długu publicznego, zagrożenia wynikające z nadmiernego długu publicznego, granice zaciągania długu publicznego). 6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie finansów publicznych. Drugi dzień szkolenia: Prawo zamówień publicznych w praktyce Zajęcia poprowadzi doświadczony wykładowca z zakresu prawa zamówień publicznych. Szkolenie składało się będzie z części wykładowej i warsztatowej po teoretycznym omówieniu każdego zagadnienia nastąpią ćwiczenia praktyczne. 1. Zestawienie przepisów, omówienie systemu zamówień publicznych i jego celów. 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp): 3. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy oraz ze szczególnymi uproszczeniami dotyczącymi usług nie priorytetowych 4. Szacowanie wartości zamówienia: dochowanie należytej staranności, dokumentowanie, zamówienia udzielane w częściach, zamówienia tego samego rodzaju a zamówienia odrębne. 5. Progi kwotowe obowiązujące w obszarze zamówień publicznych i związane z tym obowiązki zamawiającego najważniejsze liczby w zamówieniach publicznych które warto znać. Procedura uproszczona i procedura pełna różnice wynikające z przepisów ustawy PZP w odniesieniu do progów określonych w PZP 3

4 6. Jak należy postępować przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. Euro w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej? Dokumentowanie, regulaminy udzielania zamówień. 7. Zasady udzielania zamówień publicznych: Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zasada jawności, przejrzystości i pisemności postępowania Zasada powszechności i prymatu trybów przetargowych 8. Tryby udzielania zamówień publicznych- charakterystyka poszczególnych trybów, omówienie przesłanek. Tryby na ogłoszenie postępowania (tzw. procedury otwarte) przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna Tryby na zaproszenie do udziału w postępowaniu (tzw. procedury zamknięte) negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Podstawowe zasady sporządzania SIWZ, obowiązki zamawiającego w zakresie publikowania, wyjaśniania treści i zmian SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości tego przedmiotu Słownik CPV Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentowanie ich spełnienia Kryteria oceny ofert i ich znaczenie, przykłady najczęściej popełnianych błędów przy doborze kryteriów 9. Ogłoszenie o zamówienie publiczne rodzaje ogłoszeń i obowiązki zamawiającego związane z ich zamieszczaniem w zależności od wartości zamówienia publicznego, okoliczności i formy zmiany ogłoszeń 10. Komisja przetargowa prawa i obowiązki członków komisji przetargowej, skład i zakres działania komisji, podział zadań i odpowiedzialność członków komisji. 11. Czynności zamawiającego związane z oceną ofert złożonych w postępowaniu: Uzupełnienie oferty Wyjaśnienia treści oferty Korekta oczywistych omyłek Ocena ofert w oparciu o kryteria określone w SIWZ, wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty 4

5 12. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wybór oferty najkorzystniejszej Unieważnienie postępowania 13. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, rodzaje umów, zakaz dokonywania zmian w umowach, okoliczności nieważności umowy o zamówienie publiczne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 16. Prowadzenie protokołu postępowania podczas prowadzonego zamówienia publicznego wg najnowszych uregulowań prawnych: Niezbędne dokumenty w postępowaniu o wartości do progów unijnych Niezbędne dokumenty w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych Zasady udostępniania dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej 17. Środki ochrony prawnej przysługujące stronom postępowania o zamówienie publiczne. Terminy i formy środków ochrony prawnej. Istota interesu w uzyskaniu zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza- zakres działania i kompetencje. Odwołania poniżej progów unijnych, informacje o naruszeniu ustawy, odpowiedź na odwołanie, kary finansowe. 18. Skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych 19. Kontrole zamówień publicznych finansowanych ze środków UE Kontrole przewidziane w przepisach Ustawy Pzp Kontrole przewidziane przez instytucje nadzorujące wykorzystanie środków unijnych: taryfikatory korekt, zestawienie uchybień zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w postępowaniach prowadzonych w Polsce tzw. korekty systemowe, wysokość korekt, najczęściej występujące nieprawidłowości i naruszenia ustawy Pzp skutkujące koniecznością zwrotu środków z UE, najczęściej występujące naruszenia w przetargu w oparciu o Kodeks cywilny skutkujące koniecznością zwrotu środków z UE, procedury rozeznania rynku. obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską. 20. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/C 179/02): Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. 21. Proponowane zmiany w Ustawie Pzp. 5

6 MIEJSCE SZKOLENIA i TERMIN: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie: r. ILOŚĆ MIEJSC: 20 osób 6

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE Grzegorz Helon MATERIAŁY zamowienia@gm-sj.pl ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen luty 2015 - - czerwiec 2015 Szanowni Państwo, w 1994 roku, kiedy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wprowadziła do swojej oferty kształcenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

[771] N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 6 (335) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 R.

[771] N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 6 (335) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 R. [771] N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 6 (335) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 R. ISSN 0452-5027 [772] * Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.

Sprawozdanie. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I. PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkolenio wych Proponowany termin szkolenia 1. Postępowanie administracyjne wg KPA- zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. październik - grudzień 2014 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. październik - grudzień 2014 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH październik - grudzień 2014 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych w Polsce 15 stycznia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo