Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wstęp Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych Źródła prawa autorskiego Rozwój prawa autorskiego w Polsce Pojęcie prawa autorskiego. Systemy prawa autorskiego Modele prawa autorskiego Zasady prawa autorskiego Ćwiczenia Literatura ROZDZIAŁ II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego Źródła prawa Pojęcie utworu. Przesłanki uznania danego wytworu za utwór Ustalenie a utrwalenie utworu Katalog utworów w świetle prawa autorskiego Czynniki niemające znaczenia przy kwalifikacji danego wytworu intelektualnego jako utworu Graniczne wytwory intelektu Idee, pomysły, koncepcje itp Wyłączenia ustawowe Akty normatywne lub ich urzędowe projekty Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole Opublikowane opisy patentowe lub ochronne Proste informacje prasowe Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ III. Podmiot prawa autorskiego Źródła prawa Twórca jako podmiot prawa autorskiego... 60

2 6 Spis treści 2.1. Domniemanie autorstwa Inne podmioty autorskich praw majątkowych Nabycie pierwotne Nabycie pochodne Instytucje naukowe Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ IV. Rodzaje utworów Źródła prawa Utwór współautorski Rodzaje utworów współautorskich Przesłanki powstania utworu współautorskiego Twórczy charakter wkładów Porozumienie jako przejaw współpracy autorów Wspólne prawo autorskie do utworu współautorskiego Utwór połączony Powstanie utworów połączonych Podstawy odmowy udzielenia zezwolenia Utwór współautorski a utwór połączony Utwór zbiorowy Szczególna rola producenta lub wydawcy Prawa autorskie do utworu zbiorowego Utwór pracowniczy Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę Skutki prawne przyjęcia utworu przez pracodawcę Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego Utwór zależny Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do dzieła zależnego Utwór inspirowany Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ V. Autorskie prawa majątkowe Źródła prawa Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych Modele kształtowania treści majątkowych praw autorskich Treść autorskich praw majątkowych Pola eksploatacji Pola eksploatacji z art. 50 pr.aut Droit de suite Zbywalność autorskich praw majątkowych Przejście autorskich praw majątkowych w drodze dziedziczenia Przejście autorskich praw majątkowych w drodze umowy Czas ochrony autorskich praw majątkowych

3 7 7. Fundusz Promocji Twórczości Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VI. Dozwolony użytek osobisty i publiczny Źródła prawa Istota dozwolonego użytku. Podział na dozwolony użytek osobisty i publiczny Pojęcie i warunki korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego Wyłączenia z zakresu dozwolonego użytku prywatnego Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych Dozwolony użytek utworu w celach oświatowych i naukowych Użytek publiczny w sferze nadawania utworu Publiczne odtwarzanie nadawanych utworów Dozwolony użytek w zakresie wykonania utworu Dozwolony użytek utworów plastycznych Dozwolony użytek utworu w celach państwowych Dozwolony użytek utworu w celach gospodarczych Dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych Prawo cytatu Zasady korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VII. Utwory osierocone Źródła prawa Pojęcie utworów osieroconych Kategorie utworów osieroconych Utwory, w stosunku do których nie można ustalić podmiotu prawa lub jest to bardzo utrudnione Utwory, w stosunku do których nie można (lub jest to bardzo utrudnione) nawiązać kontaktu z podmiotem prawa, którego tożsamość jest znana Dyrektywa w sprawie utworów osieroconych Dozwolone sposoby korzystania z utworów osieroconych przez beneficjentów Obowiązek poszukiwania podmiotu praw autorskich Wzajemne uznawanie statusu utworów osieroconych przez państwa Unieważnienie statusu utworu osieroconego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VIII. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Źródła prawa Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

4 8 Spis treści 3. Utworzenie organizacji zbiorowego zarządzania Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania Zadania organizacji zbiorowego zarządzania Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi Domniemania z art. 105 ust. 1 pr.aut Zbiorowy zarząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania Ustawowe sposoby wskazania właściwej organizacji zbiorowego zarządzania Komisja Prawa Autorskiego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ IX. Umowy prawnoautorskie Źródła prawa Zasada swobody umów i jej ograniczenia w prawie autorskim Zasada specyfikacji pól eksploatacji w umowie Zakaz obejmowania umową pól eksploatacji utworu nieznanych w chwili zawarcia umowy Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów tego samego twórcy mających powstać w przyszłości Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia Nakaz zawierania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej Umowy prawnoautorskie Umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Pojęcie, rodzaje i charakter umów licencyjnych Treść umowy licencyjnej Sublicencja Wypowiedzenie umowy licencyjnej Umowa wydawnicza Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ X. Autorskie prawa osobiste Źródła prawa Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych Katalog autorskich praw osobistych Autorskie prawa osobiste wymienione w art. 16 pr.aut Prawo do autorstwa utworu Prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności

5 Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy Prawa osobiste twórcy i jego bliskich związane z oryginałem egzemplarza dzieła plastycznego Prawo dostępu do oryginału utworu Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XI. Plagiat Źródła prawa Pojęcie i istota plagiatu Rodzaje plagiatu Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z tytułu popełnienia plagiatu Postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich Postępowanie odwoławcze Odpowiedzialność nauczycieli akademickich uregulowana przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu Postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw studentów Postępowanie odwoławcze Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu Odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu Sankcje karne Przedawnienie odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XII. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych Źródła prawa Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych Zagadnienia procesowe

6 10 Spis treści 4. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych Roszczenia niemajątkowe Roszczenia majątkowe Zagadnienia procesowe Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XIII. Odpowiedzialność karna Źródła prawa Analiza znamion przestępstw stypizowanych w prawie autorskim Plagiat i inne naruszenia praw autorskich lub pokrewnych Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania (piractwo) Bezprawne rozpowszechnianie, utrwalenie lub zwielokrotnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania Paserstwo Produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem Uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli Sankcje karne Właściwość sądu i tryb ścigania Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XIV. Utwory audiowizualne Źródła prawa Pojęcie utworu audiowizualnego Podmioty praw autorskich do dzieła audiowizualnego Skutki uznania osoby za współtwórcę utworu audiowizualnego Producent dzieła audiowizualnego Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XV. Programy komputerowe Źródła prawa Pojęcie programu komputerowego Podmiot praw autorskich do programu komputerowego Treść prawa autorskiego Autorskie prawa osobiste twórców programów komputerowych Autorskie prawa majątkowe twórców programów komputerowych Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego Dozwolony użytek programów komputerowych

7 11 6. Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego Piractwo komputerowe Formy piractwa komputerowego Odpowiedzialność karna Prawne aspekty stosowania i usuwania środków technicznego zabezpieczenia programów komputerowych Rodzaje i funkcje środków technicznego zabezpieczenia Obchodzenie lub usuwanie technicznych środków zabezpieczających program komputerowy Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XVI. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji Źródła prawa Pojęcie wizerunku Szczególne postaci wizerunku Zasady rozpowszechniania wizerunku Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody sportretowanego Rozpowszechnianie wizerunków pozowanych Rozpowszechnianie wizerunków osób powszechnie znanych Osoba powszechnie znana Rozpowszechnianie wizerunków osób stanowiących szczegół całości Ochrona adresata korespondencji Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XVII. Prawa pokrewne Źródła prawa Pojęcie, charakter i kategorie praw pokrewnych Przedmiot i przesłanki ochrony prawa do artystycznych wykonań Podmiot prawa do artystycznych wykonań Treść prawa do artystycznych wykonań Prawa majątkowe artystów wykonawców Prawa osobiste artystów wykonawców Czas trwania prawa do artystycznych wykonań Dozwolony użytek publiczny artystycznych wykonań Przedmiot i podmiot prawa do fonogramów i wideogramów Przedmiot prawa do fonogramów i wideogramów Podmiot prawa do fonogramu i wideogramu Treść praw producenta Czas trwania praw do fonogramów i wideogramów Dozwolony użytek fonogramów i wideogramów

8 12 Spis treści 9. Przedmiot i podmiot prawa do nadań programów Treść prawa do nadań programów Przedmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Podmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Treść prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Czas trwania prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XVIII. Prawo autorskie w Internecie Źródła prawa Przedmiot ochrony Pola eksploatacji utworu w Internecie Zwielokrotnianie dokonywane w sieciach komputerowych w trakcie korzystania z utworu Wprowadzenie utworu do obrotu Rozpowszechnianie utworu on-line Nowe pola eksploatacji Dozwolony użytek publiczny i prywatny Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek prywatny Zasady korzystania z utworów zamieszczonych w Internecie w ramach dozwolonego użytku Odpowiedzialność prawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie Wyłączenie odpowiedzialności prawnej usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną Usługa mere conduit (tzw. prostego przekazu) Usługa cachingu Usługa hostingu Monitoring sieci przez service providera Cloud Computing Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XIX. Ochrona baz danych Źródła prawa Pojęcie bazy danych Definicja bazy danych w dyrektywie w sprawie ochrony prawnej baz danych Podmiot prawa sui generis do bazy danych Treść prawa sui generis Ograniczenia prawa producenta baz danych Czas ochrony bazy danych Ochrona baz danych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

9 Pojęcie bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Podmiot praw autorskich do bazy danych Autorskie prawa majątkowe do bazy danych Dozwolony użytek w odniesieniu do bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek prywatny Kumulatywna ochrona baz danych Ochrona bazy danych na gruncie ustawy o ochronie baz danych Ochrona baz danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe Część druga PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZDZIAŁ I. Źródła prawa własności przemysłowej Źródła prawa Pojęcie, charakter i główne dziedziny prawa własności przemysłowej Charakter norm prawa własności przemysłowej Dziedziny prawa własności przemysłowej Pojęcie własności intelektualnej Własność przemysłowa a własność intelektualna Ogólna charakterystyka ustawy Prawo własności przemysłowej Struktura i zadania Urzędu Patentowego Eksperci Urzędu Patentowego Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego Asesorzy i aplikanci eksperccy Zadania Urzędu Patentowego Rzecznik Patentowy Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy Ćwiczenia Literatura ROZDZIAŁ II. Prawo patentowe Źródła prawa Prawo patentowe w Polsce Pojęcie wynalazku Kategorie wynalazków Wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku Podmioty praw do patentu Przesłanki zdolności patentowej Nowość wynalazku Poziom wynalazczy

10 14 Spis treści Przemysłowa stosowalność Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej Procedura rejestracji wynalazku w Polsce Opłaty rejestracyjne i okresowe Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku Decyzje Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu Treść patentu Ograniczenia patentu Obrót dobrami własności przemysłowej Umowy licencyjne Unieważnienie patentu Wygaśnięcie patentu Patent europejski Istota patentu europejskiego Procedura rejestracji wynalazku w trybie Konwencji o patencie europejskim Decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu europejskiego Opłaty rejestracyjne i okresowe Unieważnienie patentu europejskiego Patent europejski o jednolitym skutku Proces tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej Podstawy prawne systemu wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku Skutki patentu europejskiego o jednolitym skutku Procedura uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ III. Prawo znaków towarowych Źródła prawa Prawo znaków towarowych w Polsce Pojęcie znaku towarowego Cechy znaku towarowego Funkcje znaków towarowych Rodzaje znaków towarowych Wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, znaki chronione wspólnym prawem ochronnym Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Zdolność odróżniająca Bezwzględne przeszkody rejestracyjne Względne przeszkody rejestracyjne Procedura rejestracji znaku towarowego Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy Opłaty rejestracyjne

11 Przykłady zarejestrowanych znaków towarowych Treść prawa ochronnego na znak towarowy Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy Wspólnotowy znak towarowy Pojęcie wspólnotowego znaku towarowego Wspólnotowy znak wspólny Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji Względne podstawy odmowy rejestracji Opłaty Treść prawa do wspólnotowego znaku towarowego Ograniczenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego Unieważnienie i wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Znaki towarowe w prawie międzynarodowym Pojęcie znaku towarowego w prawie międzynarodowym Procedura rejestracji znaków towarowych w systemie międzynarodowym Opłaty Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ IV. Prawo wzorów przemysłowych Źródła prawa Prawo wzorów przemysłowych w Polsce Pojęcie wzoru przemysłowego Postać wytworu Wytwór Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego Nowość wzoru przemysłowego Indywidualny charakter wzoru przemysłowego Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzoru Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce Opłaty jednorazowe i okresowe Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji wzoru przemysłowego Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Zakres prawa z rejestracji wzoru Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

12 16 Spis treści 3. Europejskie prawo wzorów przemysłowych Pojęcie wzoru wspólnotowego Wyłączenia spod ochrony Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego Nowość wzoru wspólnotowego Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego Niezarejestrowany wzór wspólnotowy Procedura rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego Opłaty Decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji wzoru wspólnotowego Treść prawa z rejestracji Unieważnienie wzoru wspólnotowego Międzynarodowa rejestracja wzorów przemysłowych Zgłoszenie międzynarodowe Treść prawa z rejestracji Opłaty z tytułu rejestracji Ćwiczenia Literatura Wybrane orzecznictwo sądów polskich Wybrane orzecznictwo OHIM ROZDZIAŁ V. Oznaczenia geograficzne Źródła prawa Oznaczenie geograficzne w prawie polskim Pojęcie oznaczenia geograficznego Rodzaje oznaczeń geograficznych Funkcje oznaczeń geograficznych Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Polsce Wyłączenia spod rejestracji Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne Wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne Oznaczenia geograficzne w prawie unijnym Oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej Etap krajowy Postępowanie w przypadku wniesienia lub niewniesienia zastrzeżeń do wniosku o rejestrację Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych przed Komisją Europejską Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Cofnięcie rejestracji

13 17 4. Ćwiczenia Literatura ROZDZIAŁ VI. Wzory użytkowe Źródła prawa Pojęcie wzoru użytkowego Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego Wzór użytkowy a wynalazek Procedura rejestracji wzoru użytkowego Opłaty rejestracyjne Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VII. Topografie układów scalonych Źródła prawa Pojęcie topografii układu scalonego Przesłanki zdolności rejestrowej TUS Procedura rejestracji TUS Opłaty rejestracyjne Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji TUS Treść prawa z rejestracji TUS Ograniczenie praw z rejestracji TUS Unieważnienie prawa z rejestracji TUS Wygaśnięcie prawa z rejestracji TUS Ćwiczenia Literatura

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym Tomasz Sieniow Wojciech Włodarczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w społeczeństwie informacyjnym Opracowanie graficzne: Urszula Jurczak Copyright by Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r..

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r.. 1 PRAWO AUTORSKIE sssiedlce, 9 maja 2011 r.. Program szkolenia 2 1. Akty prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Bardziej szczegółowo

CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE

CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE Alicja Wojciechowska Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie cywilnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest plagiat?

I. Co to jest plagiat? I. Co to jest plagiat? Można podać za encyklopedią PWN, że plagiat to naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artyst.

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest plagiat?

I. Co to jest plagiat? I. Co to jest plagiat? Można podać za encyklopedią PWN, że plagiat to naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artyst.

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych NR 158 Piotr Ślęzak Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Wydanie drugie (poprawione

Bardziej szczegółowo

Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik.

Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik. Jacek Srokosz WPiA UO Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik. 1. Prawa autorskie a e-learning Metoda nauczania na odległość jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jerzy Szczotka, Tomasz Demendecki WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA niedoceniane aktywa przedsiębiorcy Jak chronić i jak korzystać z ochrony? Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo