Ochrona własności intelektualnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona własności intelektualnej"

Transkrypt

1 Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także ma podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania typowych rodzajów struktur i instytucji z tego zakresu. b) w zakresie umiejętności: student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi oraz wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk o charakterze prawnym w omawianej dziedzinie, a także posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej. c) w zakresie kompetencji społecznych: student przez pogłębianie wiedzy za zakresu prawnej ochrony własności intelektualnej i dokształcanie w tym zakresie potrafi dostosować się do nowych sytuacji i warunków. Treści kształcenia: I. Pojęcie własności intelektualnej. 1. Sposób rozumienia pojęcia własność intelektualna. Geneza i uzasadnienie przyznania ochrony dobrom niematerialnym. 2. Źródła prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej (ustawa, umowy międzynarodowe, prawo europejskie). II. Pojęcie utworu na gruncie prawa autorskiego 1. Definicja ustawowa, katalog egzemplifikacyjny, przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa sądowego, przypadki sporne i graniczne. Refleksja nad liberalizacją wymogów i próba znalezienia rozwiązania. 2. Utwór samoistny, zależny, inspirowany i dzieło z zapożyczeniami przykłady oraz konsekwencje prawne zaliczenia danego utworu do określonej kategorii. 3. Ustawowe wyłączenia spod ochrony (dokumenty i materiały urzędowe, projekty aktów prawych itp.). III. Podmioty prawa autorskiego 1. Twórca. 2. Współtwórcy (przesłanki współtwórczości).

2 3. Dzieło współautorskie a utwór zbiorowy. Utwory połączone. 4. Wydawca, producent, pracodawca i inne podmioty. 5. Autorskoprawny status prac dyplomowych. 6. Pojęcie i status prawny tzw. dzieł osieroconych. IV. Autorskie prawa osobiste 1. Charakter katalogu praw osobistych. Ogólna charakterystyka (czas trwania, ochrona po śmierci, nieprzenoszalność itp.). 2. Prawo do autorstwa (aspekt pozytywny i negatywny, pojęcie i rodzaje plagiatu, plagiat w działalności naukowej, inne zjawiska, podobne do plagiatu: autoplagiat, ghostwriting, plagiat odwrócony, plagiat w pracach dyplomowych). V. Prawo do integralności utworu i inne prawa osobiste 1. Prawo do integralności i prawo do rzetelnego wykorzystania dzieła pojęcie, przykłady naruszenia oraz sytuacje, w których nie dochodzi do naruszenia. Prawo do integralności utworów a utwór architektoniczny 2. Inne autorskie prawa osobiste przykłady (np. prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu). 3. Roszczenia przysługujące w razie naruszenia. VI. Autorskie prawa majątkowe i ich ograniczenia 1. Pojęcie autorskich praw majątkowych definicja ustawowa, pola eksploatacji, czas trwania i inne cechy. 2. Postacie (formy) korzystania z utworu (przykłady, podziały). Prawo do wynagrodzenia. 3. Roszczenia przysługujące w wypadku naruszenia. 4. Droit de suite. 5. Wyczerpanie prawa. VII. Dozwolony użytek. 1. Pojęcie i charakter dozwolonego użytku. 2. Dozwolony użytek osobisty (regulacja ustawowa, przykłady, zagadnienie kserowania podręczników itp.). 3. Dozwolony użytek publiczny. Uzasadnienie istnienia regulacji i jej kazuistyczny charakter. 4. Przesłanki tzw. prawa przedruku. 5. Przesłanki prawo cytatu. 6. Inne licencje przykłady. 7. Obowiązek podania źródła (art. 34 pr. aut.). 8. Tzw. test trójstopniowy z art. 35 pr. aut.

3 VIII. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Ogólna charakterystyka. 2. Ustawowe reguły odnoszące się do umów. 3. Zasady redakcji kontraktów autorskich. 4. Licencje open source i creative commons. IX. Przykłady i wzory umów z zakresu prawa autorskiego oraz innych umów mogących normować zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (umów o pracę, umów zlecenia itp.) ćwiczenia praktyczne X. Prawa pokrewne 1. Pojęcie. 2. Prawa artystów wykonawców. 3. Prawa do fonogramów i wideogramów. 4. Prawa do nadań. XI. Szczególne rodzaje utworów. 1. Programy komputerowe. 2. Dzieła audiowizualne. 3. Utwory multimedialne. 4. Tzw. sztuka współczesna i ready made. 5. Utwory tworzone przez programy komputerowe. XII. Ochrona baz danych 1. Przedmiot ochrony. 2. Podmiot, treść, zakres i czas ochrony. 3. Ochrona sui genesis a ochrona autorskoprawna. 4. Bazy danych w Internecie. XIII. Prawo autorskie w Internecie 1. Przedmiot ochrony i podmiot oraz treść prawa autorskiego. 2. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w Internecie (dostawcy zawartości sieci, dostawcy usług i użytkownika końcowego). 3. Piractwo i transfer plików MP3. 4. Rozpowszechnianie przedmiotów praw autorskich w sieci (webcasting i simulcasting, usługi on demand oraz near-on-demand). 5. Miejsce korzystania z utworu. XIV. Prawna ochrona wizerunku. 1. Pojęcie. 2. Uchylenie bezprawności naruszenia.

4 3. Maska artystyczna a wizerunek. XV. Inne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego 1. Organizacje zbiorowego zarządzania. 2. Tabele wynagrodzeń. 3. Fundusz Promocji Twórczości. 4. Ochrona karnoprawna. XVI. Specyfika postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego 1. Pozew. 2. Sąd właściwy. 3. Legitymacja czynna a bierna. 4. Ciężar dowodu. Domniemania. 5. Postępowanie dowodowe. 6. Zabezpieczenie roszczenia i dowodu. XVII. Postępowania wszczynane na uczelniach wyższych w związku z naruszeniem prawa autorskiego przez studentów XVIII. Postępowania sądowe dotyczące spraw z zakresu prawa autorskiego zagadnienia praktyczne 1. Wzory pozwów. 2. Wzory wyroków i innych orzeczeń. 3. Przykłady środków dowodowych. 4. Wzory apelacji. XIX. Regulacje z zakresu prawa własności przemysłowej. Wynalazki i ochrona patentowa 1. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej. 2. Pojęcie wynalazku (nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność). 3. Rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej. 4. Zakres prawa z patentu. XX. Zakres patentu 1. Tytuły ochronne i czas trwania patentu. 2. Korzystanie z wynalazku wbrew woli uprawnionego (licencje przymusowe, cele państwowe). 3. Patent zależny i wynalazek tajny. XXI. Wzory użytkowe XXII. Wzory przemysłowe

5 1. Pojęcie wzoru przemysłowego (postać wytworu, wytwór, nowość i indywidualny charakter, brak zdolności rejestracyjnej). 2. Procedura rejestracyjna. 3. Prawo z rejestracji (podmiot, treść, zakres, ograniczenia, unieważnienie). XXIII. Zasady wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych 1. Podmiot praw wyłącznych. 2. Pierwszeństwo uzyskania prawa. 3. Obrót prawami wyłącznymi. 4. Treść roszczeń przysługujących w razie naruszenia prawa. XXIV. Znaki towarowe i udzielane na nie prawa ochronne 1. Pojęcie znaku towarowego. 2. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego (brak zdolności odróżniającej, przeszkody wynikające z art. 131 i 132 p.w.p.). 3. Udzielenie prawa ochronnego (pierwszeństwo, zgłoszenie znaku towarowego i jego rozpatrzenie). XXV. Prawo ochronne na znak towarowy 1. Kompetencja wyłączna. 2. Ograniczenie skuteczności. 3. Czasowy i terytorialny zakres prawa. 4. Zasada specjalizacji i wyjątki. 5. Naruszenie i unieważnienie prawa. XXVI. Oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych 1. Definicja oznaczenia geograficznego zawarta w ustawie. 2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia. 3. Warunki formalne. 4. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego (używacz poprzedni, wyczerpanie, ograniczenia, obrót, unieważnienie i wygaśnięcie). 5. Ochrona topografii układów scalonych. XXVII. Postępowanie przed Urzędem Patentowym. XXVIII. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej XXIX. XXX. Stosunek prawa autorskiego do prawa własności przemysłowe Współczesne wyzwania w zakresie ochrony własności intelektualnej

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych NR 158 Piotr Ślęzak Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Wydanie drugie (poprawione

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest plagiat?

I. Co to jest plagiat? I. Co to jest plagiat? Można podać za encyklopedią PWN, że plagiat to naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artyst.

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest plagiat?

I. Co to jest plagiat? I. Co to jest plagiat? Można podać za encyklopedią PWN, że plagiat to naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artyst.

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Katowice, 5 marca 2013 Czym jest własność intelektualna? TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r..

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r.. 1 PRAWO AUTORSKIE sssiedlce, 9 maja 2011 r.. Program szkolenia 2 1. Akty prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej

Ochrona własnow intelektualnej Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo