Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX"

Transkrypt

1 Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne Pojęcie nieruchomości Rodzaje nieruchomości Prawa związane z nieruchomościami Rynek nieruchomości Cykle koniunkturalne, wahania i trendy na rynku nieruchomości Obrót nieruchomościami Formy obrotu nieruchomościami Rozdział 2. Pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne Definicja pośrednictwa Geneza regulacji prawnych zawodu pośrednika Funkcje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Definicja zawodu pośrednika i licencji Definicja działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa Zakres czynności pośrednictwa Przedmiot pośrednictwa Zakres podmiotowy pośrednictwa Formy wykonywania pośrednictwa Pośrednik wykonujący samodzielnie czynności zawodowe Pomocnik jako osoba wspomagająca pośrednika Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Formy zatrudnienia w pośrednictwie Umowa o pracę Umowa zlecenia XV

2 VI Spis treści Umowa o dzieło Umowa agencyjna Samozatrudnienie Wybór formy zatrudnienia Odpowiedzialność za działalność bez uprawnień Zakres odpowiedzialności Procedura postępowania Sankcje Usługi eksperckie i doradcze Rozdział 3. Prawa i obowiązki pośrednika Prawa pośrednika Obowiązki pośrednika Obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa Obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie ze standardami zawodowymi Przestrzeganie zasad etyki Zasady ogólne Rzetelność zawodowa Kompetencja i profesjonalizm Tajemnica zawodowa Prestiż zawodu Szczególna staranność przy wykonywaniu zawodu Ochrona interesów osób zamawiających usługi Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rozdział 4. Umowa pośrednictwa Definicja umowy pośrednictwa Nazwa i forma umowy pośrednictwa Cechy umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa kontraktem starannego działania Strony umowy Strona zamawiająca usługę Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte wobec pośredników

3 VII Zobowiązania strony zamawiającej usługę Strona wykonująca usługę Klasyfikacja umów Umowy popytowe i podażowe Umowy na czas określony i na czas nieoznaczony Umowy dwustronne i sieciowe Umowy o charakterze otwartym Umowy z klauzulą wyłączności Definicja wyłączności Formy wyłączności w praktyce Ochrona prawna wyłączności w umowach pośrednictwa Wyłączność a niedozwolone klauzule umowne Standardy zawodowe w kwestii wyłączności w pośrednictwie Wybór pośrednictwa wyłącznego przez zamawiających Umowy dotyczące ofert o charakterze bezpośrednim Wzorce i umowy uzgadniane indywidualnie Negocjacje przed zawarciem umowy pośrednictwa Składniki umowy pośrednictwa Niedozwolone postanowienia umowne Czynność zawarcia umowy pośrednictwa Umowa pośrednictwa a wady oświadczenia woli zamawiającego Zakończenie umowy pośrednictwa Rozdział 5. Wynagrodzenie pośrednika Prawo do wynagrodzenia Regulacja ustawowa Standardy zawodowe w kwestii wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia Zwrot kosztów wykonanej usługi Odsetki Egzekwowanie należności Rozdział 6. Czynności pośrednictwa w praktyce Klasyfikacja czynności pośrednictwa Etapy w czynnościach pośrednictwa

4 VIII Spis treści 6.3. Pozyskiwanie przedmiotów pośrednictwa i kontrahentów umów transakcyjnych Akwizycja bierna i czynna Prowadzenie baz danych Rejestracja potencjalnych kontrahentów Poznanie potrzeb strony zamawiającej usługę Ocena nieruchomości przeznaczonej do obrotu Weryfikacja ceny ofertowej Przygotowanie oferty rynkowej Pojęcie oferty Treść oferty Organizacja reklamy System wielokrotnego oferowania oferty (MLS) Prezentacje nieruchomości Dokumentowanie czynności zawodowych Kojarzenie stron transakcji Ocena zdolności kontrahenta do przeprowadzenia transakcji Gromadzenie i ocena przydatności dokumentów Udział pośrednika w negocjacjach Mediacje Usuwanie problemów Kompletowanie dokumentów przed umową transakcyjną Udział pośrednika w przygotowaniach do umowy przedwstępnej Termin w umowie przedwstępnej Zadatek Formy umowy przedwstępnej Zakończenie transakcji Transakcja z umową warunkową Organizacja rozliczeń stron transakcji Sporządzanie protokołów przekazania przedmiotów transakcji Archiwizacja spraw zakończonych Rozdział 7. Źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika Uwagi wstępne Dostęp do źródeł informacji Księgi wieczyste

5 IX Ustrój i zasady organizacji ksiąg wieczystych Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Treść księgi wieczystej Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków) Znaczenie ewidencji w obrocie nieruchomościami Zakres ewidencji gruntów i budynków Udostępnianie informacji z katastru Aktualizacja danych w ewidencji Rozwój katastru nieruchomości Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia Informacje o opłatach adiacenckich Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Znaczenie w obrocie nieruchomościami Treść planu zagospodarowania przestrzennego Decyzja o warunkach zabudowy Tryb sporządzania planu Opłata planistyczna Wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej i leśnej Ewidencja ludności Akta stanu cywilnego i dokumenty potwierdzające tożsamość Krajowy Rejestr Sądowy Rejestry spółdzielcze Informacje prasowe i internetowe Dane ze zbiorów statystycznych GUS Rozdział 8. Współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami Przedstawiciele zawodów prawniczych Geodeci Podmioty związane z procesem budowlanym Deweloperzy Banki Doradcy podatkowi Rzeczoznawcy majątkowi Radiesteci Rozdział 9. Odpowiedzialność zawodowa pośredników Funkcje odpowiedzialności zawodowej Definicja przewinienia dyscyplinarnego Wszczęcie postępowania w sprawie dyscyplinarnej

6 X Spis treści 9.4. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Rozpoznanie sprawy Udział obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym Rozstrzygnięcie postępowania wyjaśniającego Decyzja o ukaraniu Katalog kar Wpis kary do centralnego rejestru pośredników i zatarcie ukarania Rozdział 10. Odpowiedzialność cywilna i karna Odpowiedzialność cywilna Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Ciężar dowodu winy i szkody Szkoda Związek przyczynowy Konsekwencje niewykonania zobowiązań Odpowiedzialność karna Przestępstwo oszustwa Nadużycie zaufania Fałszerstwo dokumentu Ukrywanie dokumentów Przestępstwa skarbowe Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Uwagi końcowe Rozdział 11. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami Geneza organizacji zawodowych Cele i zadania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Współpraca Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na forum międzynarodowym Działalność organizacji regionalnych Akty prawne Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tekst jednolity z dnia 19 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 651)

7 XI Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 11 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 66) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 945) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1358) Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV V edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r. START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.) TERMIN GODZINY TEMAT 29.V (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Anna Jackowska Sybilla Graczyk redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Anna Jackowska Sybilla Graczyk redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-21-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Anna Jackowska Sybilla Graczyk redakcja: Grażyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo