Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia."

Transkrypt

1 Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Jakość pewien stopień doskonałości Zmiana kursu Wspólnej Polityki Rolnej (1992 r.) Ochrona i promocja tradycyjnej żywności Ograniczanie ilości, podnoszenie jakości ostatni kurs: krótkie łańcuchy żywnościowe czyli od pola do stołu, od wideł do widelca

3 Cele polityki jakościowej WPR UE Wsparcie producentów. Pracochłonność i często trudne warunki wytwarzania nagrodzone certyfikatem jakości, zwiększającym sprzedaż produktu Inspiracja do szukania dodatkowych źródeł dochodu Wsparcie regionów poprzez renomę produktów Inspiracja do wspólnego działania tworzenie grup producentów, samokontrola, wspólna promocja i wspólne organizowanie rynków zbytu

4 Oscypek. Chroniona Nazwa Pochodzenia Konsumenci a europejska polityka jakości mają pewność, że: kupują żywność bardzo wysokiej jakości kupują żywność wyprodukowaną wyjątkową,tradycyjną metodą Olej rydzowy. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność kupują produkt autentyczny

5 mają możliwość: identyfikacji i wyboru poszczególnych wyrobów poznania miejsca pochodzenia poznania tradycji związanych z produktem dotarcia do bezpośredniego producenta i jego środowiska

6 Oznaczanie jakości produktów 1. Informacja dla konsumentów o: pochodzeniu produktu użytych surowcach technologii produkcji warunkach wytwarzania

7 2. Wartość dodana dla producentów: możliwość uzyskania wyższej ceny promocja i reputacja możliwość otrzymania wsparcia w ramach PROW możliwość uzyskania derogacji przy produkcji

8 Jakość potwierdzają Certyfikaty Aby wyróżnić produkty wysokiej jakości, wprowadzono europejskie systemy certyfikowania i znakowania: dla produktów o charakterystycznych cechach wynikających z ich tradycyjnego składu, sposobu wytwarzania albo związanego z miejscem pochodzenia dla produktów rolnictwa ekologicznego Prawo unijne zezwala na tworzenie krajowych systemów jakości, notyfikowanych przez KE.

9 Produkty regionalne i tradycyjne Produkty ekologiczne

10 Znak CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA (CHNP) przyznawany jest produktom, które spełniają następujące warunki: nazwa nawiązuje do regionu, miejsca lub (wyjątkowo) kraju, w którym są wytwarzane (np. szynka parmeńska- z okolic Parmy, śliwowica Łącka, powidła świeckie cały proces wytwarzania tj. wyrób surowca, produktu oraz przygotowanie do sprzedaży odbywa się w tym miejscu cechy i specyfika produktu ściśle zależą od miejsca, w którym powstał Chroniona nazwa pochodzenia

11 Znak CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (CHOG) przyznawany jest produktom, które: wykorzystują nazwę regionu, w którym są produkowane ich reputacja związana jest ze specyficzną jakością, wynikającą z warunków geograficznych (np. klimatu, gleby, roślinności itp.) i lokalnej kultury co najmniej jeden etap produkcji musi odbywać się na obszarze, którego nazwę wykorzystuje producent

12 Znak GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ (GTS) przyznawany jest produktom, które: mają specyficzną nazwę lub wytwarzane są ze specyficznego surowca odróżniają się od innych produktów z tej samej kategorii ich tradycyjny charakter wynika z użycia tradycyjnych surowców, receptury lub technologii.

13 Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne W Polsce 36 produktów zarejestrowanych jest w UE

14 Systemy krajowe System Jakość Tradycja Inne systemy polskie

15 Kontrola i potwierdzanie jakości. Obowiązuje w systemie europejskim i krajowym Producent otrzymuje: certyfikat lub świadectwo zgodności dokument stwierdzający zgodność wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach. Kontrolują jednostki certyfikujące, akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa oraz do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważnione są również wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Kontrola odróżnia znaki jakościowe od znaków uznaniowych (!)

16 Polskie produkty zarejestrowane w systemie europejskim (36): (Na liście europejskiej ponad 1000) 5 serów: bryndza podhalańska oscypek redykołka wielkopolski ser smażony ser koryciński swojski

17 6 owoców: truskawka kaszubska wiśnia nadwiślanka śliwka szydłowska suska sechlońska jabłka łąckie jabłka grójeckie

18 6 wyrobów piekarniczych i cukierniczych: rogal świętomarciński andruty kaliskie kołocz śląski chleb prądnicki obwarzanki krakowskie pierekaczewnik

19 4 miody: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich miód z Sejn/Łoździej miód kurpiowski miód drahimski podkarpacki miód spadziowy

20 3 fasole: fasola wrzawska fasola korczyńska fasola z Doliny Dolnego Dunajca 4 kiełbasy: kabanosy kiełbasa jałowcowa kiełbasa myśliwska kiełbasa lisiecka

21 inne: olej rydzowy jagnięcina podhalańska karp zatorski staropolskie miody pitne: półtorak, dwójniak, trójniak, czwórniak Na rejestrację czeka zgłoszony do KE cebularz lubelski

22 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Rejestruje produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji Tradycja co najmniej 25 lat Wnioski przyjmują Marszałkowie województw Korzyści Reputacja, derogacje. Brak ochrony nazwy

23 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych poczekalnia, inkubator przed rejestracją w KE wpisanych jest już ponad 1000 produktów i potraw zgłoszenia na Listę bezpłatne, po wypełnieniu wniosku Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

24 KONKURS Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 12 lat dokumentacji i promocji polskich produktów regionalnych i tradycyjnych.

25 System jakościowy Jakość Tradycja Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli żywności wysokiej jakości Jakość Tradycja, uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

26 Zasady systemu: Jakość produktu. Przyjmowane są wyłącznie produkty posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku Kontrola jakości. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego Jakość Tradycja będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku

27 Jak wygląda znak?

28 Znak podkreśla związek produktu z regionem. Producent zobowiązany jest do używania Znaku wraz z nazwą regionu, z którego pochodzi produkt

29 . Otwartość. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne Przejrzystość i identyfikowalność produktu. Używający znaku producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability) Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 Co wyróżniamy? Produkty rolne Środki spożywcze Napoje spirytusowe

31 Produkty muszą się charakteryzować: tradycyjnym składem tradycyjnym sposobem wytwarzania szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50 letni rodowód (dwa pokolenia). Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem

32 Surowce: pochodzące z gospodarstw ekologicznych z gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO Surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)

33 Potwierdzanie jakości Uzyskanie Certyfikatu Zgodności Certyfikat jest dokumentem stwierdzającym zgodność wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez wytwórcę. Certyfikaty wydawane są przez jednostki certyfikujące, akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją

34 Znak Jakość Tradycja mają 73 produkty: sery, masło, chleby, piwo, wędliny, majonez, ocet, musztarda, ryby, soki owocowe W certyfikacji: pieczywo, miody, gotowe dania, wędliny. Ponad 50 producentów z 13 regionów przystąpiło do systemu

35 Korzyści dla producentów: 1. Działanie 132 PROW Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Kto może skorzystać? Producenci rolni - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zostały wpisane do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) oraz wytwarzają produkty uczestniczące w systemach jakości żywności

36 Korzyści dla producentów: 1. Działanie 132 PROW Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Pomoc obejmuje: 1. Zwrot kosztów kontroli certyfikacji uczestnictwa w systemie 2. Składki poniesione na rzecz grupy producentów 3. Zakup specjalistycznych publikacji, pułapek feromonowych itp. (IP) Maksymalna roczna wysokość pomocy jest zróżnicowana: 3200 zł ChNP, ChOG i GTS 996 zł produkcja ekologiczna 2750 zł IP 1470 zł Jakość Tradycja 2386 zł - QMP Refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych Wnioski o płatność składane do ARiMR :

37 1. Działanie 133 PROW działania informacyjne i promocyjne Beneficjenci: Grupa producentów, która aby kwalifikować się do wsparcia: - powinna przedstawić stosowną umowę, statut lub inny właściwy dokument określający jej strukturę, cel i sposób działania, - musi być wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, - musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, - jej członkowie muszą wytwarzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze w ramach wspieranych systemów jakości żywności. - w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, - nie otrzymuje dofinansowania o którym mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym

38 Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących jeden lub więcej sektorów Systemy objęte wsparciem: System unijny ChNP, ChOG i GTS Rolnictwo ekologiczne Integrowana Produkcja Rolna System Jakość Tradycja System QMP Refundacja: 70% kwalifikujących się kosztów, faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych, realizowanych przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zawarcia umowy z Agencją Rynku Rolnego. Wnioski składane do Agencji Rynku Rolnego:

39 Dziękuję za uwagę Izabella Byszewska Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi