OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 4"

Transkrypt

1 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 4 WYKŁAD 4. TREŚĆ I. Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Procedura uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa ochronnego. II. Ochrona oznaczeń geograficznych. Źródła prawa. Definicja, funkcje i klasyfikacja oznaczeń geograficznych. Procedura rejestracji. Treść i zakres prawa ochronnego. III. Ochrona topografii układów scalonych. IV. Ochrona prawna odmian roślin. I. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH POJĘCIE ZNAKU TOWAROWEGO Znak towarowy jest odbitym w świadomości człowieka jednolitym związkiem oznaczenia i towaru, obejmującym ogół informacji i wyobrażeń o towarze wyodrębnionym za pomocą tego oznaczenia wśród towarów tego samego rodzaju. Tak rozumiany znak towarowy jest dobrem niematerialnym, ponieważ istnieje jedynie w świadomości człowieka (Skubisz 2001). to dobro niematerialne służące identyfikacji towarów, a o jego istocie decyduje nie forma przedstawieniowa, lecz skutki ekonomiczne korzyści płynące z jego używania. Jest dobrem niematerialnym o naturze majątkowej (Promińska 1998). Znak towarowy jest to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa [art. 120 p.w.p.] FUNKCJE ZNAKU TOWAROWEGO FUNKCJA OZNACZENIA POCHODZENIA (ODRÓŻNIAJĄCA) najważniejsza: odróżnienie danych towarów od towarów tego samego rodzaju; określenie tożsamości towarów (lub usług) pochodzących od konkretnego przedsiębiorstwa; Funkcja gwarancyjna (jakościowa): przekazywanie informacji o cechach jakościowych towaru; informacja, że wszystkie towary oznaczone tym znakiem mają ten sam poziom cech jakościowych; Funkcja reklamowa: zachęcanie do wyboru towaru (usługi) oznaczonego tym znakiem. ZNAK TOWAROWY. ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA WYMOGI Zmysłowa postrzegalność oznaczenia: zmysł wzroku, słuchu i dotyku (potencjalnie także węchu i smaku) Jednolitość oznaczenia: możliwe w całości do objęcia jednym aktem poznawczym Samodzielność znaku towarowego względem towaru: odrębność od towaru (fizyczna a przynajmniej pojęciowa) Graficzna przedstawialność: językiem obrazu, linii, znaków. KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH

2 Ze względu na rodzaj oznaczenia Znaki towarowe SŁOWNE: m.in. imiona, nazwiska, pseudonimy, nazwy historyczne, litery i ich kombinacje, cyfry i ich kombinacje, nazwy geograficzne, slogany reklamowe, nazwy przedsiębiorstw, określenia fantazyjne, i inne Znaki towarowe graficzne: fantazyjna grafika, kompozycja kolorystyczna Znaki towarowe przestrzenne: forma towaru lub jego opakowania, różne formy przestrzenne Znaki towarowe KOMBINOWANE: np. słowno-graficzne, graficznoprzestrzenne Znaki towarowe niekonwencjonalne: znaki dźwiękowe, znaki zapachowe, znaki smakowe, znaki dotykowe, znaki animowane (ruchome obrazy), znaki stanowiące nieograniczone przestrzennie kombinacje kolorystyczne (kolor per se), hologramy. Najczęstsze znaki towarowe to znaki SŁOWNE i znaki KOMBINOWANE. Z punktu widzenia przedsiębiorcy - najlepszym znakiem towarowym jest znak kombinowany z silnym elementem słownym i fantazyjnie ukształtowaną formą (grafiką) (np. znak firmy ADIDAS, ORLEN). Ze względu na rodzaj oznaczanego dobra Znaki towarowe sensu stricto: oznaczają pochodzenie towarów Znaki usługowe: oznaczają pochodzenie usług (np. budownictwo, naprawy, ubezpieczenia, nauczanie) Klasyfikację towarów i usług zawiera tzw. klasyfikacja nicejska (Porozumienie nicejskie z 1958 r.), która wyróżnia 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych (45 klas). Klasyfikacja ta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Ze względu na fakt rejestracji / braku rejestracji Znaki towarowe zarejestrowane: znaki posiadające prawo ochronne;

3 podlegają ochronie na podstawie ustawy p.w.p. i (ewentualnie) innych ustaw; znaki takie można opatrzyć poniższymi symbolami: TM SM Znaki towarowe niezarejestrowane: nie posiadają prawa ochronnego; podlegają ewentualnej ochronie na podstawie ustawy u.z.n.k (np. art. 10, art. 3) i innych ustaw. Ze względu na tryb uzyskania rejestracji Znak towarowy krajowy: rejestrowane przez właściwy urząd krajowy (np. Urząd Patentowy RP) Znak towarowy wspólnotowy: rejestracja w OHIM w Alicante ze skutkiem na całą UE (na podstawie rozporządzenia nr 207/2009) Znak towarowy międzynarodowy: rejestracja w Biurze WIPO w Genewie ze skutkiem w różnych państwach (zgodnie ze wskazaniem), w tzw. trybie madryckim (Porozumienie madryckie z 1891 r. i protokół do Porozumienie madryckiego z 1989 r.). Ze względu na podmiot uprawniony Znak towarowy indywidualny: rejestrowany na rzecz jednego podmiotu Znak towarowy, na który zostało udzielone wspólne prawo ochronne: rejestrowany na rzecz wielu przedsiębiorców Znak towarowy wspólny: rejestrowany tylko na rzecz organizacji reprezentującej zrzeszonych w niej przedsiębiorców (uprawnieni zarówno organizacja jak i przedsiębiorcy) Znak towarowy wspólny gwarancyjny: rejestrowany tylko na rzecz organizacji reprezentującej zrzeszonych w niej przedsiębiorców (uprawnieni tylko przedsiębiorcy). Ze względu na stopień konkretnej zdolności odróżniającej (konkretna zdolność odróżniająca znaku towarowego siła znaku, postrzeganie znaku przez odbiorców i jego znajomość). Znak towarowy zwykły: posiada dostateczną (wystarczającą) zdolność odróżniającą Znak towarowy renomowany: ponadprzeciętnie znany wśród znaczącej liczby właściwych odbiorców na znaczącej części właściwego terytorium Znak towarowy powszechnie znany: stopień znajomości wśród nabywców jest wyższy niż renomowanego znaku towarowego (znajomość wśród ponad 50% właściwych odbiorców) Znak towarowy sławny: elita znaków, najsilniejsze, najbardziej znane znaki towarowe. Wykaz takich znaków zamieszczono poniżej:

4

5 PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY 1) Brak zdolności odróżniającej [art. 129 p.w.p.] 2) Bezwzględne przeszkody rejestracyjne [art. 131 p.w.p.] 3) Względne przeszkody rejestracyjne [art. 132 p.w.p.] Brak zdolności odróżniającej [art. 129 ust. 1 i 2 p.w.p.] Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym, a także na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, tzn.: 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone; 2) nie spełniają łącznie cech: zmysłowej postrzegalności, jednolitości, samodzielności względem towaru, przedstawialności graficznej; 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane; 4) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości. Bezwzględne przeszkody rejestracyjne [art. 131 ust. 1 i 2 p.w.p.] Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia: 1) naruszające prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 2) sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 3) wprowadzające w błąd; 4) zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego; 5) zawierające nazwy lub symbole państwowe lub urzędowe; 6) zawierające symbole o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodową; 7) stanowiące formę, która jest uwarunkowana wyłącznie naturą towaru. Względne przeszkody rejestracyjne [art. 132 ust. 1 i 2 p.w.p.] 1) kolizja znaku z oznaczeniem geograficznym;

6 2) ochrona znaków powszechnie znanych niezarejestrowanych; 3) ryzyko pomyłki ze znakami wcześniejszymi; 4) pierwszeństwo zgłoszenia; 5) istnienie wcześniejszego prawa. PROCEDURA UZYSKIWANIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY Tryb krajowy - Urząd Patentowy RP Tryb regionalny - Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante Tryb międzynarodowy - Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie Procedura krajowa Zgłoszenie (do Urzędu Patentowego RP) dokumentacja zgłoszeniowa 1) podanie formularz; 2) określenie znaku towarowego (postać graficzna + opis), fotografie znaku; nagranie dźwięku (w przypadku znaku dźwiękowego); 3) wskazanie towarów dla których znak jest przeznaczony (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, tzw. klasyfikacji nicejskiej); 4) regulamin znaku (w przypadku zgłaszania wspólnego znaku); 5) pełnomocnictwo (ewentualnie); 6) dowód opłaty za zgłoszenie. Zgłoszenie (=DATA PIERWSZEŃSTWA) Dalszy bieg: Ogłoszenie o zgłoszeniu (3 MIESIĄCE), publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego Pełne badanie zgłoszenia przez UP (warunki formalne, bezwzględne przeszkody, względne przeszkody) Decyzja odmowna lub Decyzja pozytywna o udzieleniu prawa ochronnego, warunek: wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony Udzielenie PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY, publikacja w Wiadomościach Urzędu Patentowego, wpis do rejestru znaków towarowych, wydanie Świadectwa ochronnego na znak towarowy. PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY. TREŚĆ I ZAKRES (art. 153 p.w.p.) Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej [art. 153 ust. 1 p.w.p.] Używanie znaku polega w szczególności na [art. 154 i 169 p.w.p.] umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu imporcie lub eksporcie towarów składowaniu towarów w celu oferowania i wprowadzania do obrotu oferowaniu lub świadczeniu usług pod znakiem umieszczaniu znaku na dokumentach dotyczących towarów posługiwaniu się znakiem w celu reklamy posługiwaniu się znakiem przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego Zakres prawa ochronnego nieograniczone czasowo okresy 10-letnie (potencjalnie wieczne) ograniczone terytorialnie RP (lub inny w zależności od trybu ochrony: krajowy, regionalny, międzynarodowy)

7 zbywalne (sprzedaż, licencja, zamiana, darowizna, zastaw) i podlega dziedziczeniu [art. 162 p.w.p.] Wygaśnięcie prawa ochronnego (przyczyny) [art. 168 i 169 p.w.p.] upływ okresu ochrony zrzeczenie się prawa przez uprawnionego nieużywanie znaku utrata przez znak znamion odróżniających znak nabrał charakteru oznaczenia wprowadzającego w błąd wykreślenie z właściwego rejestru podmiotu, któremu przysługiwało prawo ochronne nieuiszczenie w terminie opłaty okresowej. Procedura regionalna system wspólnotowego znaku towarowego [Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009] Zgłoszenie w OHIM w Alicante. Procedura międzynarodowa rejestracji znaku towarowego [Porozumienie madryckie z 1891r. i Protokół do tego porozumienia z 1989 r.] Zgłoszenie w WIPO w Genewie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Prawo ochronne na znak towarowy. Korzyści: wyłączność korzystania ze znaku dla celów zawodowych i zarobkowych na obszarze RP dodatkowe źródło dochodów prawo jest zbywalne (sprzedaż, licencja, zamiana) wspomaganie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania (zastaw, zabezpieczenie kredytu) narzędzie marketingowe istotna rola w budowaniu renomy towaru, renomy przedsiębiorstwa i ich promocji pozyskiwanie klientów podnoszenie wartości przedsiębiorstwa łatwiejsze działania prawne i mniejsze koszty postępowania roszczeniowego w stosunku do konkurentów. II. OCHRONA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH POJĘCIE OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO po pierwsze, oznaczeniami geograficznymi są tylko oznaczenia słowne. Poza ramami ustawy pozostały zatem graficzne oznaczenia geograficzne (np. rysunek wieży w Pizie). Po drugie, oznaczenia geograficzne mogą być rejestrowane wyłącznie dla towarów, natomiast nie przewidziano rejestracji dla usług. Po trzecie, przedmiotem regulacji są wyłącznie kwalifikowane oznaczenia geograficzne. Regulacja ustawy nie przewiduje zatem ochrony dla zwykłych oznaczeń geograficznych. Po czwarte, oznaczenia geograficzne odnoszą się do wszystkich towarów; nie ma zawężenia ochrony do produktów rolnych lub spożywczych (Skubisz 2006). ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 14 grudnia 2012 r. L343)

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina zmieniające ( ) (Dz. Urz. WE z 6 czerwca 2008 r. L 148) Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające ( ) (Dz. Urz. WE z 13 lutego 2008 r. L 39) FUNKCJE OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO FUNKCJA INFORMACYJNA najważniejsza informowanie odbiorców o pochodzeniu towarów ze wskazanego rejonu geograficznego Funkcja odróżniająca odróżnianie towarów pochodzących z określonego miejsca geograficznego od innych towarów tego samego rodzaju, pochodzących z innych obszarów geograficznych Funkcja reklamowa zachęcanie do wyboru towaru (usługi) oznaczonego tym znakiem. Funkcja gwarancyjna wskazywanie na określoną jakość i cechy charakterystyczne towaru, które zawdzięcza on miejscu pochodzenia (dotyczy to tylko kwalifikowanych oznaczeń geograficznych). KLASYFIKACJA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH Oznaczenia zwykłe (proste) i kwalifikowane (ochronie podlegają tylko kwalifikowane) zwykłe wskazują tylko na pochodzenie geograficzne towaru, nie odnoszą się do jego jakości, renomy kwalifikowane odnoszą się do jakości towaru wynikającej z jego pochodzenia geograficznego Oznaczenia bezpośrednie i pośrednie (jedne i drugie podlegają ochronie) bezpośrednie zawierają nazwy geograficzne (forma przymiotnikowa lub rzeczownikowa), np. obwarzanek krakowski, bryndza podhalańska pośrednie nie zawierają nazw geograficznych ale zawierają elementy łączące dany towar z konkretnym miejscem geograficznym, np. oscypek, rogal Świętomarciński Oznaczenia słowne, słowno-graficzne i graficzne forma towaru lub jego opakowania, różne formy przestrzenne (ochronie podlegają tylko słowne) TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH geograficzne oznaczenia pochodzenia ( oznaczenia geograficzne ) najszersze pojęcie, obejmujące: oznaczenia zwykłe i kwalifikowane, bezpośrednie i pośrednie, słowne, słowno-graficzne, graficzne, a nawet made in oznaczenia pochodzenia (kategoria wyst. w aktach prawnych) OZNACZENIA GEOGRAFICZNE (sensu stricto) (podlegają ochronie) NAZWY POCHODZENIA (podlegają ochronie)

9 Ochronie podlegają tylko oznaczenia słowne. OZNACZENIE GEOGRAFICZNE I NAZWA POCHODZENIA. DEFINICJE. [Rozporządzenie nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych] Art. 2 ust 1 lit. a: nazwa pochodzenia oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie, oraz którego produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. Art. 2 ust. 1 lit b: oznaczenie geograficzne oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, oraz którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia - cechy wspólne: oznaczenia słowne oznaczenia kwalifikowane oznaczenia bezpośrednie (zwykle) Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia - różnica: różny stopień związania produktu z miejscem jego pochodzenia nierozerwalny u nazw pochodzenia, słabszy u oznaczeń geograficznych Definicja oznaczenia geograficznego zawarta w Ustawie p.w.p.: Oznaczenia geograficzne są to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru [art. 174 p.w.p.] ( Powyższa definicja odnosi się do oznaczenia kwalifikowanego!!!) ZAREJESTROWANE CHRONIONE NAZWY POCHODZENIA I OZNACZENIA GEOGRAFICZNE Z POLSKI [wg danych na r.) produkty rolne i środki spożywcze 1. Bryndza podhalańska 2. Oscypek 3. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich 4. Półtorak 5. Dwójniak 6. Trójniak 7. Czwórniak 8. Rogal Świętomarciński 9. Wielkopolski ser smażony 10. Andruty kaliskie 11. Olej rydzowy

10 12. Pierekaczewnik 13. Truskawka kaszubska 14. Redykołka 15. Wiśnia nadwiślanka 16. Fasola korczyńska 17. Miód kurpiowski 18. Podkarpacki miód spadziowy 19. Suska sechlońska 20. Kiełbasa lisiecka 21. Obwarzanek krakowski 22. Śliwka szydłowska 23. Jabłka łąckie 24. Chleb prądnicki 25. Kiełbasa jałowcowa 26. Kiełbasa myśliwska 27. Karp zatorski 28. Miód drahimski 29. Kołocz śląski / kołacz śląski 30. Jabłka grójeckie 31. Kabanosy 32. Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca 33. Fasola wrzawska 34. Miód z Sejneńszczyzny / Łoździejszczyzny 35. Ser koryciński swojski 36. Jagnięcina podhalańska oraz z grupy napojów spirytusowych: 1. Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison Grass 2. Polish Cherry 3. Polska Wódka / Polish Vodka WYŁĄCZENIA [Rozporządzenie nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych] Nie rejestruje się: nazw rodzajowych nazw kolidujących z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt nazw kolidujących z renomowanymi znakami towarowymi Nazwą rodzajową jest nazwa produktu rolnego lub środka spożywczego, która mimo iż jest związana z miejscem lub regionem, w którym produkt lub środek spożywczy był pierwotnie produkowany lub wprowadzany na rynek stała się powszechną nazwą produktu rolnego lub środka spożywczego we Wspólnocie [art. 3 Rozporz. Nr 1151/2012] Przykłady nazw rodzajowych: 1. Majonez kielecki 2. Pierogi ruskie 3. Sałatka grecka 4. Bułka paryska 5. Mąka poznańska

11 6. Paprykarz szczeciński. PROCEDURA REJESTRACJI tylko europejska (zasięg europejski) w Polsce oznaczenia geograficzne nie są rejestrowane!!! Procedura [art. 7 i następne Rozp. 1151/2012] Etap I przed organami państwa członkowskiego (Urząd Patentowy RP) Etap II przed Komisją Europejską Etap I krajowy 1) zgłoszenie wniosku (do ministra właściwego ds. rynków rolnych); zgłaszający grupa osób lub jedna osoba (wyjątkowo); badanie formalne; wpis do rejestru wewnętrznego; 2) przekazanie wniosku Radzie do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych; ogłoszenie w dzienniku urzędowym informacji o zgłoszeniu; czas na zgłaszanie zastrzeżeń; badanie merytoryczne; opinia Rady czy wniosek spełnia wymogi Rozp. Nr 1151/2012; decyzja ministra; 3) przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej od tego dnia trwa ochrona tymczasowa nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w Polsce. ZGŁOSZENIE Nazwa i adres grupy składającej wniosek SPECYFIKACJA PRODUKTU [wg art. 4 Rozp. Nr 1151/2012] szczegółowo definiuje chroniony produkt (nazwa, skład, właściwości, metoda otrzymywania, informacje o związku między jakością i cechami produktu a środowiskiem geograficznym, itd.) określa wymogi, jakie muszą być spełnione by móc używać chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego jest podstawą przyszłych kontroli jakości Jednolity dokument główne elementy specyfikacji opis związku między produktem a środowiskiem geograficznym Etap II unijny 1) czas trwania nie dłużej niż 12 miesięcy 2) Komisja Europejska prowadzi dochodzenie czy wniosek spełnia wymogi Rozp. nr 1151/2012; pozytywna decyzja Komisji; 3) publikacja wniosku w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; czas na zgłaszanie zastrzeżeń (6 miesięcy); 4) Komisja wydaje rozporządzenie i wpisuje nazwę do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych; od daty wpisu nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne podlega ochronie unijnej; publikacja w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; PRAWO Z REJESTRACJI NAZW POCHODZENIA I OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH. TREŚĆ I ZAKRES Strona pozytywna [art. 12 ust. 1 Rozp. 1151/2012] Możność używania nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w obrocie, warunek - produkty muszą spełniać wymogi specyfikacji. Strona negatywna [art. 13 ust. 1 Rozp. 1151/2012] Zarejestrowane nazwy są chronione przed: Wszelkim bezpośrednim używaniem w obrocie zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją ( );

12 Wszelkim nadużywaniem, imitacją lub aluzją, nawet jeśli jest wskazane prawdziwe pochodzenie produktu lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej określenie takie, jak rodzaj, typ, metoda, na sposób, imitacja lub inne podobne określenie. [Przykład: w Polsce wycofano z obrotu ser typu Feta i zastąpiono go serem Fetina, po proteście Grecji na forum UE, w stosunku do różnych państw. Uznano zasadność protestu Grecji, która twierdziła, że nazwa Feta odnosi się tylko do sera pochodzącego z Grecji]. Wszelkim innym fałszywym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub podstawowych cech produktu ( ); Wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić odbiorców w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu. Zakres prawa z rejestracji bezterminowe (bez potrzeby okresowego przedłużania) skuteczne na terytorium całej Unii Europejskiej Wygaśnięcie prawa z rejestracji (przyczyny) nieużywanie oznaczenia przez okres 5 lat bez ważnego powodu zrzeczenie się prawa przez uprawnionego oznaczenie przestało spełniać ustawowe warunki niezbędne do uzyskania ochrony. III. OCHRONA TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH TOPOGRAFIA UKŁADU SCALONEGO. DEFINICJA Topografia układu scalonego jest to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego [art. 196 ust. 1 p.w.p] Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych [art. 196 ust. 2 p.w.p] są to miniaturowe układy elektroniczne charakteryzujące się tym, że ich elementy wraz z połączeniem między nimi wytworzone są w jednym cyklu technologicznym, wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża (Żakowska-Henzler 2004) PRZESŁANKI ZDOLNOŚCI REJESTROWEJ TOPOGRAFII UKŁADU SCALONEGO Prawo z rejestracji topografii może być udzielone ( ) na topografię oryginalną [art. 197 ust. 2 p.w.p.] Topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania [art. 198 ust. 1 p.w.p] Przesłanki: oryginalność jako wynik pracy twórczej; oryginalność jako nowość. PRAWO Z REJESTRACJI TOPOGRAFII UKŁADU SCALONEGO TREŚĆ

13 Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej [art. 211 p.w.p.] ZAKRES TERYTORIALNY RP ZAKRES CZASOWY 10 lat PROCEDURA UZYSKANIA PRAWA Przed Urzędem Patentowym [art. 202 p.w.p.]. IV. OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN ŹRÓDŁA PRAWA Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej ochronie roślin [Dz. U nr 137 poz. 1300] ODMIANA. DEFINICJA Odmiana oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa: a) jest określana na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów; b) jest odróżnialna od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości; c) pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu [art. 21 u.o.p.o.r.] WYŁĄCZNE PRAWO HODOWCY. PRZESŁANKI PRZYZNANIA PRAWA Hodowca oznacza osobę, która [art. 2 ust. 1 u.o.p.o.r.]: Wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę, przy czym nie jest hodowcą osoba, która wyhodowała lub odkryła odmianę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, jest lub była pracodawcą lub zleceniodawcą tej osoby lub zawarła umowę, w ramach której inna strona tej umowy wyhodowała lub odkryła i wyprowadziła odmianę. Jest prawnym następcą osób, o których mowa wyżej Prawo wyłączne jest przyznawane gdy odmiana jest: odrębna wyrównana trwała nowa jej nazwa odpowiada obowiązującym wymaganiom [art. 21 u.o.p.o.r.] WYŁĄCZNE PRAWO HODOWCY. TREŚĆ treść wyłącznego prawa hodowcy obejmuje przede wszystkim wytwarzanie i rozmnażanie materiału siewnego oraz różne formy jego komercyjnej eksploatacji [art. 21 u.o.p.o.r.] przyznaje hodowcy tzw. dodatkowe prawa do materiału ze zbioru odmiany chronionej oraz produktów wytworzonych bezpośrednio z tego materiału, prawo do odmiany pochodnej w stosunku do odmiany chronionej oraz prawo do odmiany w przypadku której wytworzenie materiału siewnego wymaga powtarzalnego użycia odmiany chronionej. [art. 21 u.o.p.o.r.]

14 obowiązki (!!!) hodowcy, w szczególności obowiązek zachowania odmiany, tj. zapobieżenia jej wyradzaniu (zaniedbanie skutkuje pozbawieniem hodowcy wyłącznego prawa) [art. 24 u.o.p.o.r.] WYŁĄCZNE PRAWO HODOWCY. OGRANICZENIA ograniczenie czasu trwania prawa maksymalnie 25 lat (lub w wyjątkowych przypadkach 30 lat) [art. 27 u.o.p.o.r.] wyczerpanie prawa wyłączne prawo hodowcy wyczerpuje się w stosunku do wprowadzonego przez niego lub za jego zgodą do obrotu materiału siewnego odmiany chronionej [art. 28 u.o.p.o.r.] dozwolony użytek prywatny badawczy tzw. odstępstwo rolne (bardzo duże znaczenie praktyczne!) [art. 22 i 23 u.o.p.o.r.] WYŁĄCZNE PRAWO HODOWCY. PROCEDURA UZYSKANIA złożenie wniosku - do Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) przeprowadzenie BADAŃ OWT (polowe badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany) decyzja Dyrektora COBORU wpis do urzędowego rejestru (księga ochrony wyłącznego prawa) utrzymanie ochrony uiszczanie opłat.

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych.

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych. WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Procedura uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez:

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez: Produkt tradycyjny W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1151 produktów z początkiem września 2013) Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości. Opole, 18 luty 2011 r.

Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości. Opole, 18 luty 2011 r. Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości Opole, 18 luty 2011 r. Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości SYSTEMY KRAJOWE: Lista Produktów Tradycyjnych System : Jakość

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OZNACZEŃ PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

OCHRONA OZNACZEŃ PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH OCHRONA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W PRAWIE EUROPEJSKIM Dr Edyta Całka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10 czerwca 2010 r. POJĘCIE JAK ROZUMIEĆ OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE

POLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE POLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE mgr inż. Beata Skirgajłło PRODUKT REGIONALNY Jest to produkt żywnościowy związany z określonym obszarem geograficznym, oryginalny i specyficzny, obliczony na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie.

o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 28 kwietnia 2006 r. Druk nr 145 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia.

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia. Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Produkty o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości. Karpacz, 22.03.2013r.

Produkty o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości. Karpacz, 22.03.2013r. Produkty o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości Karpacz, 22.03.2013r. Definicje Produkty regionalne produkty rolne, przeznaczone do spożycia przez ludzi (np. świeże

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony znaków towarowych

Systemy ochrony znaków towarowych Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego?

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? Praca napisana W Katedrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Blog ze Znakiem Smaku (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Blog ze Znakiem Smaku (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Blog ze Znakiem Smaku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Blog ze Znakiem Smaku zwanego dalej Konkursem, jest Agencja Rynku Rolnego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

REGULAMIN PROMOCJI. 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: REGULAMIN PROMOCJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Trzy Znaki Smaku. Poznaj polskie produkty z europejskimi znakami jakości (zwana dalej Promocją ). 2. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy podanie o rejestrację znaku powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Systemy jakoœci ywnoœci dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Konsumenci w Unii Europejskiej coraz częściej kierują się podczas zakupów żywności nie tylko ceną produktów, ale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce Cele ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych: Promocja wysokiej jakości żywności Budowanie zaufania klienta Eliminowanie anonimowych producentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1615 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ma na celu dokonanie zmiany

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Znak Jakościowy Jakość Tradycja Co wyróżniamy: 1. Produkty rolne- zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, załącznikiem II do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 października 2008 r.

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, prawnik Ewelina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Radom, 11 luty 2011 r. Paweł Jaroszek Polskie ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej normuje stosunki prawne w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Piotr Zakrzewski Własnośd intelektualna pojęcie własności dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych, ale również dóbr niematerialnych, będących

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej

ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej Wstęp Świadomość konieczności ochrony dóbr niematerialnych na współczesnym rynku oraz dostrzeganie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem cudzych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy Zagadnienia ogólne Definicje Znak towarowy (art. 120 ust. 1 p.w.p.) każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113 Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 113 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie żywności wysokiej jakości Nowe działania promocyjne

Wsparcie żywności wysokiej jakości Nowe działania promocyjne Wsparcie żywności wysokiej jakości Nowe działania promocyjne Anna Kowalczyk Szot Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Lublin 21.06.2013r. 1 finansowanie działania Rodzaje działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem singapurskim o prawie znaków towarowych i regulaminem do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętymi

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 2003-06-26 (Dz.U. 2003 Nr 137, poz. 1300)

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 2003-06-26 (Dz.U. 2003 Nr 137, poz. 1300) brzmienie od 2006-09-13 zmiany: Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 2003-06-26 (Dz.U. 2003 Nr 137, poz. 1300) Dz.U. 2006 Nr 126, poz. 877 Rozdział1. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

ZNAKI TOWAROWE, ICH FUNKCJE I ZASADY OCHRONY

ZNAKI TOWAROWE, ICH FUNKCJE I ZASADY OCHRONY ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 1-4 (IV) 2010 Wacław Huba, Ewelina Rzotkiewicz ZNAKI TOWAROWE, ICH FUNKCJE I ZASADY OCHRONY [słowa kluczowe: prawo własności przemysłowej, znaki towarowe,

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne rozwiązania techniczne: pojęcie wynalazku i kryteria zdolności patentowej; procedury uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament Badań Znaków Towarowych Ewa Węgielska Święcicka ekspert OZNACZENIE ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo