PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Heating, ventilation and air-conditioning Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji:: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Kod przedmiotu: E_mso_5A Rok: III Semestr: VI Liczba punktów: 4 ECTS I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie doboru i oceny efektywności systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu analizy matematycznej, mechaniki płynów i termodynamiki. 2. Wiedza z zakresu metod pomiarowych w technice cieplnej. 3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji do ćwiczeń. 4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 posiada podstawową wiedzę na temat źródeł ciepła i urządzeń instalacji grzewczych, EK 2 ma ogólna wiedzę na temat wentylacji naturalnej, mechanicznej oraz, EK 3 zna ogólne zasady działania podstawowych elementów instalacji grzewczych i wentylacyjnych, EK 4 wie, jak obliczyć zapotrzebowania ciepła do ogrzewania pomieszczeń i ich wentylacji EK 5 zna ogólne zasady projektowania systemów, EK 6 potrafi wyznaczyć sprawność wybranych rodzajów kotłów i wymienników ciepła, EK 7 zna metody i potrafi obliczyć ilość powietrza wentylacyjnego dla różnego rodzaju pomieszczeń, EK 8 potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1 Wprowadzenie - systemy grzewcze 2 W 2 Źródła ciepła w technice grzewczej: konwencjonalne. Typy kotłów wodnych 2 niskotemperaturowych, dobór wielkości kotła. Źródła ciepła niekonwencjonalne: kolektory słoneczne, pompy ciepła W 3 Urządzenia instalacji grzewczych: grzejniki-charakterystyki regulacyjne, ogrzewanie 2 podłogowe-elementy projektowania. W 4 Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego 2 W 5 Zawory w instalacjach ogrzewania wodnego, charakterystyki przepływowe, 2 całkowite charakterystyki regulacyjne W 6 Instalacje odprowadzenia spalin w systemach grzewczych 2 W 7 Techniki równoważenia rozległych sieci wodnych instalacji grzewczych 2 W 8 Cel stosowania i klasyfikacja wentylacji. Czynniki wywołujące zmiany stanu 2 powietrza w pomieszczeniu. Klimat i człowiek. W 9 Komfort cieplny. 2 W 10 Wentylacja naturalna. 2 W 11 Wentylacja mechaniczna. 2 W 12 Klimatyzacja klasyfikacja, elementy składowe instalacji. 2 W 13 Powietrzne instalacje klimatyzacyjne. 2 W 14 Systemy klimatyzacyjne powietrzno-wodne. 2 W 15 Systemy wentylacji w wybranych pomieszczeniach i obiektach. 2 Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L 1 Wyznaczanie sprawności kotła gazowego. 2 L 2 Wyznaczanie sprawności kotła elektrycznego. 2 L 3,4 Dobór wielkości i rodzaju kotłów, bilans cieplny kotła. 4 L 5 Wyznaczenie sprawności płytowego wymiennika ciepła 2 L 6,7 Określenie pola prędkości konwekcji wokół różnych typów grzejników. 4 L 8,9 Równoważenie sieci wodnej. 4 L 10 Badanie charakterystyki zaworu termoregulacyjnego. 2 L 11,12 Projektowanie instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej dla pomieszczeń 4 bytowych. Badanie wybranych elementów instalacji. L 13,14 Projektowanie systemu wentylacyjnego dla hal przemysłowych, 4 L15 Projektowanie układu wentylacji miejscowej. 2 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 2. ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń 3. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych 4. stanowiska do ćwiczeń laboratoryjnych i przyrządy pomiarowe 2

3 SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F2. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania F4. ocena aktywności podczas zajęć P1. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę ćwiczeń laboratoryjnych*. ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem ćwiczeń audytoryjnych zaliczenie na ocenę *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Konsultacje Praca własna studenta Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30L 60 h 15 h 5 h 15 h Suma 100 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 4 ECTS 2,6 ECTS 2,2 ECTS 1. Gogół W. (redaktor): Konwersja termiczna energii promieniowania słonecznego w warunkach krajowych ekspertyza, PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, Warszawa Jablonowski H. :Termostayczne zawory grzejnikowe, Poradnik, Instalator Polski, Kołodzejczyk W.: Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Kołodziejczyk W., Płuciennik M.: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, Warszawa Kowalski Cz.: Kotły centralnego ogrzewania, wodne niskotemperaturowe, WNT, Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Nowicki J., Chmielowski A.: Poradnik: Ogrzewanie podłogowe, Ośrodek informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa Petitjean R.: Total hydronic balancing, Tour & Andersson Hydronics AB Recknagel H., Sprenger E., Hoenman W., Schramek E.: Poradnik Ogrzewanie i klimatyzacja, EWFE, Gdańsk 1994 lub wydania późniejsze 10. Ullrich H.-J.: Technika klimatyzacyjna poradnik. IPPU MASTA sp. z o.o., Gdańsk Gaziński B. (redaktor): Poradnik Klimatyzacja. SYSTHERM SERWIS Sp. z o.o., Poznań h 3

4 12. Ross H.: Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego, CIBET, Rubik M.: Pompy ciepła-poradnik, Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Energetyka, materiały reklamowe firm TRANE, Systemair i in. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr hab inż. Andrzej Bogusławski, prof. P.Cz. 2. dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_U05 K_U15 K_U05 K_U01 Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne W W 8-15 C 1-2 W 2,3,6 W C 9-10 L 7-15 W 1,8 C W C 9,10 C L C L Sposób oceny F4 F1-4 P1,2 F1-4 P1,2 F3 P1 4

5 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 EK1, EK2,EK3, EK5 Student opanował wiedzę z zakresu, zna ogólne zasady projektowania systemów oraz doboru urządzeń instalacji grzewczych EK4, EK6, EK7 Student posiada umiejętności stosowania wiedzy do obliczeń niezbędnych w technice grzewczej i wentylacyjnej EK8 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przeprowadzić obliczeń związanych z analizowanymi zagadnieniami nawet z pomocą prowadzącego Student nie opracował sprawozdania/ zaprezentować wyników swoich badań. Student częściowo opanował wiedzę z zakresu wykorzystać zdobytej wiedzy, zadania wynikające z realizacji ćwiczeń wykonuje z pomocą prowadzącego. ćwiczeń, ale nie potrafi dokonać interpretacji oraz analizy wyników własnych badań. Student potrafi dokonać klasyfikacji i omówić podstawowe urządzenia grzewcze, zna główne rodzaje wentylacji, wie co to jest klimatyzacja i zna zasady projektowania systemów Student poprawnie wykorzystuje wiedzę oraz samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie realizacji ćwiczeń ćwiczeń, potrafi prezentować wyniki swojej pracy oraz dokonuje ich analizy. Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu materiału objętego programem nauczania, samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę przy użyciu różnych źródeł. Student bardzo dobrze orientuje się w zagadnieniach będących przedmiotem zajęć, nie ma problemów z rozwiązywaniem zadań. ćwiczeń, potrafi w sposób zrozumiały prezentować, oraz dyskutować osiągnięte wyniki. Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia odpowiadające ocenie wyższej. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Wszelkie informacje dla studentów kierunku ENERGETYKA dotyczące przedmiotu, jego zaliczenia, konsultacji są przekazywane podczas pierwszych zajęć oraz umieszczone są na tablicach informacyjnych Instytutu Maszyn Cieplnych. 5

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia życiowe Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: Wykład i seminarium Matematyka Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo