PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia projektowe Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: P Kod przedmiotu: B2 Rok: III Semestr: 5 Liczba punktów: 3 ECTS I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie doboru i procesów technologicznych wyrobów metodami obróbki plastycznej. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Wiedza z zakresu materiałoznawstwa i organizacji plastycznej. 2. Znajomość zasad doboru maszyn i urządzeń technologicznych do plastycznej. 3. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań. 4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z norm i dokumentacji technicznych. 5. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 6. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK posiada wiedzę praktyczną z zakresu metod i technologii obróbki plastycznej, EK 2 zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie i wytwarzania wyrobów dla mechatroniki z wykorzystaniem plastycznej, EK 3 jest zdolny zaproponować rodzaj materiału oraz właściwie wybrać metodę obróbki plastycznej dla wybranego wyrobu, potrafi dokonać oceny i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania technologicznego, EK 4 zna ogólne zasady działania i doboru maszyn technologicznych do obróbki plastycznej, EK 5 zna procesy technologiczne obróbki na zimno i na gorąco, EK 6 potrafi wyznaczyć podstawowe parametry wybranych plastycznej, EK 7 zna techniki kształtowania własności mechanicznych oraz użytkowych wytłoczek i odkuwek oraz metody ich obróbki wykańczającej, EK 8 zna techniki wytwarzania wyrobów ze stali i stopów specjalnych, EK 9 ma ogólną wiedzę w zakresie kształtowania wyrobów na maszynach specjalnych,

2 EK 0 potrafi przygotować dokumentację technologiczno-konstrukcyjną z przebiegu realizacji ćwiczeń projektowych TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć ĆWICZENIA PROJEKTOWE P Analiza założeń projektowych, technologiczność tłoczonych i kutych przedmiotów, nowoczesność wyrobu, baza danych wyjściowych. P 2 Metodyka i zasady opracowywania procesów technologicznych z zastosowaniem obróbki plastycznej na zimno, ciepło i gorąco. P 3 Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru technologii wykonania, wytyczne optymalnych dla mechatroniki. P 4 Systemy CAD/CAM w projektowaniu procesów technologicznych obróbki plastycznej, komputerowe metody procesów technologicznych. P 5 Opracowanie dokumentacji technologicznej plastycznej wyrobów, dobór maszyn i urządzeń technologicznych. P 6 Projektowanie procesów technologicznych tłoczenia wyrobów cylindrycznych, opracowanie dokumentacji P 7 Projektowanie procesów technologicznych tłoczenia wyrobów prostokątnych, opracowanie dokumentacji P 8 Projektowanie procesów technologicznych elementów z wykorzystaniem specjalnych metod tłoczenia, opracowanie dokumentacji P 9 Projektowanie procesów technologicznych wykonania elementów dla mechatroniki z wykorzystaniem procesów wyciskania, opracowanie dokumentacji P 0 Projektowanie technologii kształtowania odkuwek matrycowych dla mechatroniki na młotach, opracowanie dokumentacji P Projektowanie technologii kształtowania odkuwek matrycowych dla mechatroniki na prasach, opracowanie dokumentacji P 2 Projektowanie operacji zamykających proces kucia matrycowego elementów dla mechatroniki na młotach i prasach, opracowanie dokumentacji P 3 Projektowanie technologii kształtowania precyzyjnych odkuwek matrycowych na kowarkach, opracowanie dokumentacji P 4 Projektowanie technologii kształtowania odkuwek matrycowych dla mechatroniki z wykorzystaniem maszyn specjalnych, opracowanie dokumentacji P 5 Organizacja i rozplanowanie gniazda roboczego, projektowanie zmechanizowanej lub automatycznej linii produkcyjnej do wykonania wyrobów metodami obróbki plastycznej. Liczba godzin NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE. ćwiczenia projektowe, opracowanie dokumentacji technologicznych dla wybranego procesu obróbki plastycznej o zakresie zgodnym z realizacją przebiegu ćwiczeń 2. pokaz procesów technologicznych tłoczenia, kucia na młotach, prasach i maszynach Specjalnych 3. baza danych materiałowych, normy dotyczące technologii obróbki plastycznej 2

3 4. literatura przedmiotu do wykonania ćwiczeń projektowych 5. przykłady gotowych wyrobów i półwyrobów wytworzonych różnymi technologiami obróbki Plastycznej SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F. ocena przygotowania do ćwiczeń projektowych. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania prac projektowych F3. ocena dokumentacji technologicznych z realizacji ćwiczeń projektowych objętych programem Nauczania F4. ocena aktywności podczas zajęć P. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji wykonanych prac projektowych zaliczenie na ocenę* *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich części opracowania projektowego dla wybranego elementu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Konsultacje Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń projektowych Wykonanie dokumentacji z realizacji ćwiczeń projektowych (czas poza zajęciami projektowymi) Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 5P 5h 5 h 5 h 5 h 25 h Suma 75 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć projektowych 3 ECTS ECTS ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA.Sińczak J.: Podstawy procesów przeróbki plastycznej, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków, Romanowski W.P.: Tłoczenie na zimno, Wydawnictwo WNT, Warszawa, Wasiunyk P.: Kucie matrycowe, Wydawnictwo WNT, Warszawa, Kajzer S., Kozik R., Wusatowski R.: Wybrane zagadnienia z plastycznej metali. Projektowanie technologii, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, Czarnecki R.: Przyrządy do obróbki plastycznej. Tłoczniki, Wyd. Polit. Częst., Częstochowa, Golatowski T.: Projektowanie procesów tłoczenia i tłoczników. Wybrane zagadnienia, Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa, 99 7.Skubisz P., Sińczak J., Bednarek S., Łukaszek-Sołek A.: Technologie kucia matrycowego, Wydawnictwo ARBOR FP, Kraków, Feld M.: Podstawy procesów technologicznych typowych części maszyn, 3

4 Wydawnictwo WNT, Warszawa, Bednarek S., Łukaszek-Sołek A., Skubisz P., Sińczak J.: Fizyczne i analityczne modelowanie wybranych procesów kucia, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków, Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, W-wa, 2005 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ). dr hab. inż.bogusław Kukuryk MATRYCA REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK0 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 K_W22_B_2 K_U22_B_2 Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny P-2, 2 F, P2-3 2,4 F P-4, 2,4 P 2 P5 F3 F, 2,4 P6-5 F,2,4 P6-5 P F,3 P6-5 P P6- -3 P F 2,4 P4 P P P 4

5 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student opanował, potrafi podać dla nich przykłady Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu Student częściowo opanował wiedzę z zakresu Student opanował, potrafi wskazać właściwą metodę wytwarzania dla wskazanego wyrobu Student bardzo dobrze opanował materiału objętego programem nauczania, samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę przy użyciu różnych źródeł Student posiada umiejętności stosowania wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z projektowaniem wybranych wyrobów metodami obróbki plastycznej Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki własnych działań wyznaczyć podstawowych parametrów wybranych procesów technologicznych, nawet z pomocą prowadzącego Student nie opracował dokumentacji technologicznej/ zaprezentować wyników swoich opracowań wykorzystać zdobytej wiedzy, zadania wynikające z realizacji ćwiczeń projektowych wykonuje z pomocą prowadzącego dokumentację technologiczną, ale nie potrafi dokonać interpretacji oraz analizy własnych opracowań Student poprawnie wykorzystuje wiedzę oraz samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie realizacji ćwiczeń projektowych dokumentacje technologiczną, potrafi prezentować wyniki swojej pracy oraz dokonuje ich analizy Student potrafi dokonać wyboru technologii wytwarzania oraz wykonać samodzielnie obliczenia podstawowych parametrów procesu, potrafi dokonać oceny oraz uzasadnić trafność przyjętych założeń dokumentację technologiczną, potrafi w sposób zrozumiały prezentować, oraz dyskutować osiągnięte wyniki Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia w stopniu odpowiadającym ocenie wyższej. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Mechatronika wraz z: - programem studiów, - prezentacjami do zajęć, - instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych, - harmonogramem odbywania zajęć dostępne są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej kierunku Mechatronika: 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. 5