INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Spis treści: I. O Informacji... II. Stan organizacyjny gminnej oświaty. III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. IV. Poziom nauczania. V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. VI. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. VII. Finansowanie zadań oświatowych. VIII. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. IX. Podsumowanie. Wielka Wieś, 20 listopada 2013 rok

2 I. O Informacji... Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 jest przedstawiana Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej w marcu 2009 r. ustawy o systemie oświaty już po raz czwarty. Podobnie jak w ubiegłych latach treść Informacji" zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Wielka Wieś realizowała swoje zadanie oświatowe w roku szkolnym, którego Informacja... dotyczy. W tym roku zachowano zakres i formę prezentowanych danych przyjęte w poprzedniej edycji. W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 2012/2013 według zadań i typów szkół, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono sytuację kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiana jest Radzie Gminy w Wielkiej Wsi, publikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywana dyrektorom szkół. II. Stan organizacyjny gminnej oświaty. W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Wielka Wieś była organem prowadzącym dla: 3-ch przedszkoli samorządowych: (Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, Przedszkole w Modlnicy i w Modlniczce); 4-ch publicznych szkół podstawowych: (Szkoła Podstawowa w Bęble, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi i Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Modlnicy); 1 szkoły filialnej szkoły podstawowej w Modlnicy (Szkoła Filialna w Modlniczce); 2-ch publicznych gimnazjów: (Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele i Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy). Tabela Nr 1. Stan organizacyjny szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013. L.p. Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa 1. w Bęble Szkoła Podstawowa im. 2. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława 3. Konarskiego w Wielkiej Wsi Szkoła Podstawowa im. 4. im. Stanisława Kostki w Modlnicy Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym I II III IV V VI

3 5. Szkoła Filialna w Modlniczce X RAZEM SP Gimnazjum 6. im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele 7. Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy X RAZEM Gimnazja X OGÓŁEM Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacyjnych zatwierdzonych przez Wójta Gminy Wielka Wieś. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci Samorządowe Przedszkole w Wielkiej Wsi z Oddziałem 1. Zamiejscowym w Białym Kościele Samorządowe Przedszkole w Modlnicy Samorządowe Przedszkole w Modlniczce 2 50 X Razem Ponadto w Gminie Wielka Wieś funkcjonują szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia oraz niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, dla których Gmina przekazuje dotację zgodnie z odrębnymi przepisami. Tabela Nr 3. Stan organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wielka Wieś Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów/dzieci Szkoła Podstawowa w Będkowicach prowadzona przez 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica 6 43 (26+17) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajowicach prowadzona 2. przez Stowarzyszenie Środowisko i My 2 8 (5+3) 3. Niepubliczne Przedszkole Zakątek Maluszka w Modlnicy 3 34 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pod Modrzewiami przy 4. PSP w Czajowicach 1 21 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ołówek 5. w Giebułtowie 1 14 X Razem

4 W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjów Gminy Wielka Wieś uczęszczało 260 uczniów, do szkół podstawowych 519 uczniów, do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 374 dzieci, w tym 178 dzieci 5 i 6 letnich spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 1. Stan zatrudnienia. W roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś pracowało 115 nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 4. Wyszczególnienie Zatrudnienie W tym: etaty osoby nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby 1. Szkoła Podstawowa w Bęble 18, , , Szkoła podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele 16, , Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego 13, , ,75 4 w Wielkiej Wsi 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy 44, , , Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego 23, ,5 6 w Białym Kościele 6. Samorządowe Przedszkole w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym 20, , ,25 8 w Białym Kościele 7. Samorządowe Przedszkole w Modlniczce 11, ,5 5 X Ogółem: 147, , System doskonalenia zawodowego. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów. Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje i uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego, co obrazuje tabela Nr 5. 4

5 Stażysta liczba nauczycieli Kontraktowy liczba nauczycieli Mianowany liczba nauczycieli Dyplomowany liczba nauczycieli Liczba nauczycieli ogółem Szkoła Podstawowa w Bęble Szkoła podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele Samorządowe Przedszkole w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele Samorządowe Przedszkole w Modlniczce OGÓŁEM Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2012/2013 legitymowało się 48 nauczycieli. Wykres Nr 1. Liczba nauczycieli w podziale na stopień awansu zawodowego w Gminie Wielka Wieś. Nauczyciele dyplomowani 42% Nauczyciele stażyści 5% Nauczyciele kontraktowi 24% Nauczyciele mianowani 29% 5

6 3. Egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego, który związany jest z wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu zawodowego. W roku szkolnym 2012/2013 organ prowadzący przeprowadził 3 egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Wnioski zostały złożone przez nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Modlnicy oraz Gimnazjum w Białym Kościele. Zarządzeniem Nr 71/O/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zostały powołane komisje składające się: każda z dwóch ekspertów, dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje, przedstawiciela Kuratora Oświaty w Krakowie oraz przedstawiciela Wójta Gminy Wielka Wieś. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego przedstawiał przed komisją swój dorobek zawodowy oraz plan rozwoju na kolejne lata pracy, odpowiadał również na pytania członków komisji. Wszystkie egzaminy przebiegły pozytywnie, następstwem czego było nadanie stopnia awansu zawodowego. 4. Oceny pracy dyrektorów. Kryterium oceny pracy dyrektora stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy o systemie oświaty ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W roku szkolnym 2012/2013 Wójt Gminy Wielka Wieś w porozumieniu z Kuratorem Oświaty w Krakowie dokonał oceny pracy Pani Bożeny Turek Dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele i Pani Aliny Zielonka Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. 5. Powierzenie stanowiska dyrektora. W związku z zakończeniem kadencji Pani Bożeny Turek, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Białym Kościele, Wójt Gminy Wielka Wieś wystąpił z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele na okres kolejnych 5 lat szkolnych. Małopolski Kurator Oświaty uwzględniając wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego i zgodności wszystkich wymagań formalnych, wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Pani Bożenie Turek. Powierzenie stanowiska nastąpiło od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. 6. Konkurs na stanowisko dyrektora. W roku szkolnym 2012/2013 ogłoszony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele oraz na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, po jednej do każdej placówki. W wyniku postępowania konkursowego stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białym Kościele zostało powierzone Pani Annie Zajączkowskiej, natomiast stanowisko dyrektora 6

7 Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi powierzono Pani Alinie Zielonka (na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.). IV. Poziom nauczania 1. Szkoły podstawowe Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorowi szkoły na diagnozowanie osiągnięć uczniów, monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia. Udziela nauczycielom szkoły informacji niezbędnych do zaplanowania właściwych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Przed dokonaniem analizy i stwierdzeniem czy uzyskane przez szkołę wyniki można uznać za sukces czy niepowodzenie, należy wziąć pod uwagę czynniki, które mogły mieć wpływ na poziom osiągnięć uczniów: 1) czynniki indywidualne ucznia - zdolności i poprzednie osiągnięcia szkolne, 2) czynniki środowiskowe - kapitał kulturowy i społeczny rodziny oraz wpływ grupy rówieśniczej, 3) czynniki szkolne - kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli oraz metody i warunki nauczania". Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Tabela Nr 6. Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2012/2013. Umiejętności Szkoła czytanie (max 10 pkt) pisanie (max 10 pkt) rozumowanie (max 8 pkt) wykorzystywanie wiedzy w praktyce (max 8 pkt) korzystanie z informacji (max 4 pkt) dla arkusza (max 40 pkt) stanin szkoły Szkoła Podstawowa w Bęble Szkoła podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi 7,70 8,00 5,84 5,52 2,72 29,70 8-wysoki 7,20 6,80 4,32 4,80 2,32 25,44 6-średni 8,20 7,90 4,64 4,40 2,44 27,56 7-wysoki Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława 7,20 6,50 3,52 3,12 2,44 22,73 Kostki w Modlnicy 5-średni Średnia dla Gminy Wielka Wieś 7,57 7,30 4,58 4,46 2,48 26,00 7

8 Wykres Nr 2 przedstawia średnie wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w podziale na szkoły podstawowe w roku szkolnym 2012/2013. SP Modlnica 22,73 SP Biały Kościół 25,44 SP Wielka Wieś 27,56 SP Bębło 29, Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 wskazuje, że uczniowie szkół podstawowych Gminy Wielka Wieś najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności czytania i pisania oraz rozumowania, gorzej z zadaniami sprawdzającymi umiejętność korzystania z informacji i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (tabela Nr 6). Wynik średni uzyskany w powiecie krakowskim 25,80 pkt, w województwie małopolskim 24,69 pkt, wynik w kraju - 24,03 pkt. Wykres Nr 3 przedstawia średnie wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2012/2013. WYNIK KRAJOWY 24,03 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 24,69 POWIAT KRAKOWSKI 25,8 GMINA WIELKA WIEŚ , , ,5 26 8

9 2. Gimnazja Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także wykorzystanie wyników do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne oraz uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także przy uwzględnieniu uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych od roku szkolnego 2011/12 obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. 23, 24 i 25 kwietnia uczniowie po raz drugi przystąpili do pisania egzaminu w nowym kształcie. W każdej sali w komisji razem z nauczycielami Gimnazjum zasiadali nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu Gminy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Tabela Nr 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Średnie wyniki procentowe Część humanistyczna Część matematycznoprzyrodnicza Historia i WOS Matematyka (max. 33 pkt) (max. 29 pkt) Język polski (max. 32 pkt) Przedmioty przyrodnicze (max. 28 pkt) Gimnazjum w Białym Kościele 67,7 = 21,66 pkt 62,5 = 20,63 pkt 54,0 = 15,66 pkt 62,9 = 17,61 pkt Gimnazjum w Modlnicy 64,8 = 20,74 pkt 66,2 = 21,85 pkt 55,9 = 16,21 pkt 61,8 = 17,3 pkt Gmina Wielka Wieś 66,3 = 21,21 pkt 64,0 = 21,1 pkt 54,8 = 15,9 pkt 62,4 = 17,5 pkt Powiat krakowski 63,6 = 20,4 pkt 61,5 = 20,3 pkt 51,7 = 15,0 pkt 62,2 = 17,4 pkt Województwo małopolskie 64,12 = 20,52 pkt 60,19 = 19,86 pkt 51,48 = 14,93 pkt 62,80 = 17,58 pkt Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego Tegoroczny test sprawdzający umiejętności gimnazjalistów z zakresu języka polskiego, który dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny, dla gimnazjalistów województwa małopolskiego był łatwiejszy. Średni wynik uczniów województwa małopolskiego wynosi 64,12%, podczas gdy uczniowie w kraju uzyskali średnią 62%. Zadania wchodzące w skład zestawu egzaminacyjnego sprawdzały umiejętności uczniów opisane w trzech obszarach wymagań ogólnych Podstawy programowej. Są to: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. 9

10 Zestaw standardowy zawierał 22 zadania: 20 zadań miało formę zamkniętą, a 2 otwartą. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty tj. 100%. Wśród zadań zamkniętych przeważały zadania wielokrotnego wyboru (WW). Pozostałe zadania zamknięte to zadania typu prawda-fałsz (P/F), w których uczeń miał ocenić prawdziwości stwierdzeń, oraz zadania na dobieranie (D) polegające na przyporządkowaniu odpowiadających sobie treści. Wiele z tych zadań służyło badaniom umiejętności złożonych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego pozwala na sformułowanie istotnych spostrzeżeń i wniosków. - Najbardziej niepokojący jest poziom realizacji tematu w wypracowaniach. Ta umiejętność źle wypadała w rozprawce, a w tym roku w charakterystyce wypadła jeszcze gorzej. Tak niskie wyniki realizacji treści wskazują na poważne braki i zaniedbania zarówno w zakresie wiedzy literackiej uczniów, jak i umiejętności wykorzystywania jej w sposób funkcjonalny. Z analizy danych statystycznych wynika, że ponad połowa uczniów napisała prace niemerytoryczne, pozbawione kluczowych treści. - Znaczna część uczniów (z pewnym uogólnieniem można stwierdzić, że ok. 49% badanej populacji) posługuje się ubogim słownictwem i popełnia dużo błędów językowych. Chociaż w tym roku współczynnik łatwości tej umiejętności jest znacznie wyższy niż w minionych latach, nadal jest to umiejętność z kategorii trudnych (umiarkowanie trudna). - Bardzo duża część gimnazjalistów (ok. 74% badanej populacji!) w dalszym ciągu nie wyćwiczyła zasad interpunkcji. - Znajomość ortografii utrzymuje się na podobnym, niezadowalającym poziomie jak w roku ubiegłym - prawie połowa uczniów (ok. 43% całej populacji) nie otrzymała punktu za to kryterium. Niezbędne jest wzbogacanie wiedzy literackiej uczniów, a także ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego jej zastosowania w realizacji tematów nawiązujących do literatury. Warto też zauważyć, że do utworów spoza lektury obowiązkowej uczniowie odwołują się sporadycznie, co świadczy o tym, że większość ogranicza się wyłącznie do przeczytania kilku pozycji lekturowych. Niezbędne jest ćwiczenie interpunkcji. Wyniki egzaminu wskazują na nieznajomość wśród gimnazjalistów zasad interpunkcji - tak istotnych w przekazywaniu właściwego sensu wypowiedzi. Konieczna jest praca nad poprawnością językową uczniów i wzbogaceniem zasobu ich słownictwa. Podobnie jak w zeszłym roku, podkreśla się, że powinno to mieć miejsce przede wszystkim na lekcjach języka polskiego, ale nauczyciele innych przedmiotów nie mogą czuć się zwolnieni z troski o poprawny język swoich uczniów. Konieczna jest też nieustanna praca nad ortografią. Fakt, że ma ona miejsce przede wszystkim na języku polskim i że to nauczyciele języka polskiego są odpowiedzialni za jej poziom, nie zwalnia nauczycieli innych przedmiotów z troski o poprawną pisownię. 10

11 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Tegoroczny test dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny. Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści z województwa małopolskiego uzyskali średnio 60,19% punktów. Arkusz standardowy z historii i WOS-u zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 33 punkty tj. 100%. Większość zadań z historii odwoływała się do zróżnicowanych tekstów źródłowych: map, tablic genealogicznych, taśmy chronologicznej, materiału ikonograficznego, źródeł pisanych. Do zadania z wiedzy o społeczeństwie wykorzystano dane statystyczne (diagram) i materiał ikonograficzny. Przeważały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były również zadania na dobieranie - uczeń dobierał elementy zgodnie z podanym kryterium doboru oraz zadania typu prawda-fałsz, w których uczeń rozstrzygał, czy zawarte w zdaniu twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Wiele z tych zadań służyło badaniu umiejętności złożonych. Najtrudniejsze dla gimnazjalistów województwa małopolskiego okazało się sytuowanie zjawisk i procesów historycznych w czasie. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie pozwalają przypuszczać, że wielu uczniom brakuje: wiedzy historycznej niezbędnej do sytuowania wydarzeń w czasie, znajomości podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza, gdy dotyczy to samorządu terytorialnego, umiejętności interpretowania wyszukanych w źródłach ikonograficznych informacji oraz formułowania na ich podstawie wniosków. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki. Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawierał 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 29 punktów tj. 100%. Wśród zadań zamkniętych było 16 zadań wielokrotnego wyboru, 3 zadania typu prawdafałsz i 1 zadanie na dobieranie. Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i obejmował następujące wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, III. Modelowanie matematyczne, IV. Użycie i tworzenie strategii, V. Rozumowanie i argumentacja. 11

12 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte: po 6 zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 28 punktów tj. 100%. Wśród zadań występowały zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i obejmował następujące wymagania ogólne z: biologii: I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych, II. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji, III. Rozumowanie i argumentacja, IV. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka, chemii: I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, II. Rozumowania i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, III. Opanowanie czynności praktycznych. fizyki: I. Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych, II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników, III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych, geografii: I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej, II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 12

13 Trzecia część egzaminu - językowa sprawdzała odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe. Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Średnie wyniki procentowe z języka obcego Język angielski Język niemiecki Poziom Poziom Poziom podstawowy rozszerzony podstawowy (max. 40 pkt) (max. 40 pkt) (max. 40 pkt) Gimnazjum w Białym Kościele 65,9 = 26,36 pkt 42,7 = 17,08 pkt 55,0 = 22,0 pkt Gimnazjum w Modlnicy 66,8 = 26,72 pkt 44,9 = 17,96 pkt - Gmina Wielka Wieś 66,0 = 26,4 pkt 43,7 = 17,5 pkt 55,0 = 22,0 pkt Powiat krakowski 64,4 = 25,8 pkt 44,0 = 16,3 pkt 56,9 = 22,8 pkt Województwo małopolskie 64,28 = 25,71 pkt 43,77 = 16,18 pkt 60,46 = 24,18 pkt Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów słuchanych. Nieco trudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie tekstów pisanych oraz Znajomość funkcji językowych. Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość środków językowych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Test z języka niemieckiego okazał się dla gimnazjalistów z województwa małopolskiego umiarkowanie trudny, a stopień trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie za zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu. Nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych. Najtrudniejsze okazały się zadania z obszarów Znajomość funkcji językowych i Znajomość środków językowych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym składały się z 40 zadań zamkniętych. Zdający mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów tj. 100% za zadania. Zadania egzaminu gimnazjalnego we wszystkich językach podzielone zostały na cztery obszary: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość środków językowych, Wypowiedź pisemna. 13

14 3. Sukcesy uczniów. Rok szkolny 2012/2013 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Oto niektóre z nich: OLIMPUS - OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE JĘZYK POLSKI trzech uczniów SP w Białym Kościele zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w roku 2011 i 2012, w konkursie "Kangur Matematyczny" wynik bardzo dobry otrzymały dwie uczennice SP w Białym Kościele w roku 2011 i 2012, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX ocenę bardzo dobrą uzyskała jedna uczennica SP w Białym Kościele 2013 r. Uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Bęble - reprezentuje szkołę w zawodach sportowych z dziedziny Karate - zdobyła brązowy medal w XIX MISTRZOSTWACH POLSKI w OYAMA KARATE. W zawodach wzięło udział 195 zawodniczek i zawodników z 25 klubów z całej Polski. I miejsce Szkoły Podstawowej w Bęble w konkursie dla szkół z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego Zlot Nietoperzy od kilku lat nieprzerwanie. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy kwalifikacje uczniów SP w Bęble z Przyrody: uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego, uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego. nagrodę oraz dyplom laureata otrzymała uczennica Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy w Małopolskim Konkursie Kuratoryjnym z Języka Niemieckiego 2013, Ogólnopolski Konkurs Ojczyzna-Polszczyzna we Wrocławiu nagrodę laureata otrzymała uczennica Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy r., Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe 2013 pięciu uczniów z Gimnazjum w Modlnicy i w Białym Kościele zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w etapie rejonowym i wzięli udział w etapie wojewódzkim konkursu. uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy reprezentuje szkołę w zawodach sportowych z dziedziny Judo, zajmuje wysokie miejsca w zawodach ogólnopolskich. sukces uczniów klas I Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele w konkursie literackim Legendy Jurajskie, zorganizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu w 2013 r. Uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca w konkursie. V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. W roku szkolnym 2012/2013 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. Do zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z oświatą i wychowaniem należy także organizacja sieci szkół i zatrudnienia, modernizacja bazy szkolnej i jej wyposażanie, organizacja i finansowanie dowożenia uczniów z terenów wiejskich do szkół, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek, udzielanie pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych i dofinansowania podręczników szkolnych, a także dostosowanie programów nauczania do obowiązujących standardów i realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego. 14

15 Samorządowe władze oświatowe nie ograniczają się jedynie do administrowania podległymi im placówkami. Mają ogromny wpływ na funkcjonowanie i jakość kształcenia, ponieważ w granicach wyznaczonych obowiązującym prawem mogą racjonalizować swoją sieć szkolną oraz poprzez odpowiednie konstruowanie planów finansowych realizować własne strategie dotyczące oświaty. Z uwagi na znajomość potrzeb społeczności lokalnej mogą na przykład wspierać i rozwijać konkretne obszary zgodnie z istniejącymi rzeczywistymi potrzebami. VI. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowany został program unijny pt. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych klas I-III w Gminie Wielka Wieś realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania realizowane w tym projekcie obejmowały: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, zgodnie z potrzebami uczniów, przeprowadzanie zajęć dodatkowych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostały zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwota dotacji wyniosła ,00 zł. Projekt był realizowany od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2013 roku. Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami zminimalizowali trudności w uczeniu się, wyrównali braki edukacyjne: matematyczne, w czytaniu i pisaniu, rozwinęli swoje zdolności artystyczne i przyrodnicze. Projektem objętych zostało 221 uczniów. W szkołach zostało zrealizowane 100 % zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic tj godzin. Przeprowadzono następujące rodzaje zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych nauki matematyczno-przyrodnicze; zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie (język angielski); 15

16 zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wszystkie szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny, który został wykorzystywany w czasie zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach realizacji projektu. Uczniowie bardzo chętnie posługiwali się programami komputerowymi, grami edukacyjnymi oraz innymi dostępnymi pomocami, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły prowadzone zajęcia. VII. Finansowanie zadań oświatowych. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, funkcjonowanie na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, a częścią oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w różnych latach przedstawiały się w zmienny sposób. Problemem, który rzutuje na pogarszanie się sytuacji gminnych finansów jest również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego sześciolatków znowu skądinąd uzasadniony. Jest przecież rzeczą oczywistą, że dla gminy, jako organu prowadzącego, sześciolatek stał się od września 2004 roku uczniem nie uwzględnionym w subwencji. A zatem różnice pomiędzy kosztami utrzymania szkół, a subwencją stale rosną. Niedostosowanie organizacyjne gminnej oświaty do systemu finansowania szkół, zbyt mocno rozdrobniona sieć, a także oddziały klasowe z małą liczbą uczniów, brak możliwości organizacyjnych łączenia oddziałów klasowych na jednym poziomie edukacyjnym generują nieracjonalne koszty. 16

17 Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Wielka Wieś. Wykres Nr 4. Udział wydatków bieżących na oświatę w całości budżetu gminy w latach 2011 i Oprócz subwencji oświatowej i dochodów własnych zadania oświatowe finansowane są również z dotacji budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu, a także możliwe jest pozyskiwanie środki z rożnego rodzaju źródeł zewnętrznych np. w ramach projektów dofinansowywanych przez Unie Europejską. Wszystkie te źródła finansowania są wykorzystywane przez Gminę Wielka Wieś. Poniższa tabela oraz wykres w sposób szczegółowy przedstawiają ich udział w budżecie oświaty w latach Tabela Nr 9. Źródła finansowania wydatków oświatowych w latach Źródło finansowania Subwencja oświatowa , ,00 Dotacje celowe z budżetu , ,00 Środki pomocowe , ,84 Dochody własne , ,40 Wydatki na zadania oświatowe w tym wydatki majątkowe , , , ,43 W tabeli 9 przedstawiony został kwotowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu oświaty samorządowej. Wydatki na zadania oświatowe to całość wydatków jakie ponosi gmina w ramach szeroko rozumianej działalności oświatowej, bez ograniczenia się do zadań branych 17

18 pod uwagę przy podziale subwencji. Zadania oświatowe są zadaniem własnym gminy, które winno być realizowane w ramach jej budżetu. Wykres Nr 5. Źródła finansowania wydatków oświatowych w latach Tabela Nr 10 przedstawia udział oświaty w budżecie Gminy Wielka Wieś w latach 2012/2013. Budżet na oświatę Budżet gminy ogółem w tym z budżetu gminy w tym subwencja oświatowa Inwestycje Wykonanie 2012 rok , , , ,00 48,32 % 45,37 % 54,63 % ,26 Plan na 2013 rok , , , ,00 43,30 % 47,46 % 52,54 % ,00 Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w 2012 roku kwotą ,97zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które wyniosły ,86 zł, co stanowi 64,52 % całości wydatków bieżących. Pozostała część to wydatki rzeczowe, na które przeznaczono kwotę ,11 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok w kwocie ,43 zł obejmowały koszty instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi na kwotę ,37 zł, adaptację poddasza Szkoły Podstawowej w Bęble ,93 zł, oraz modernizacja i dobudowa ZSP w Modlnicy ,25zł i rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Bęble 3 664,17zł. Z przedstawionych powyżej wykresów wynika wyraźnie, że w opisywanym okresie bieżące wydatki na oświatę stanowiły niespełna połowę bieżących wydatków Gminy Wielka Wieś. Fakt ten jednoznacznie przesądza o konieczności stałego ich monitorowania i analizowania 18

19 w celu ich optymalizacji. Ocenę efektywności finansowania oświaty w badanej jednostce samorządu rozpocząć należy od analizy struktury sieci prowadzonych przez nią jednostek oświatowych. Nadto należy dodać, iż począwszy od 2009 roku każda jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązana do utrzymania średnich płac nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokościach ustalonych ustawowo, które w 2012 roku wynosiły: Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie stażysta 2 618, ,59 kontraktowy 2 906, ,52 mianowany 3 770, ,33 dyplomowany 4 817, ,37 Średnie płace nauczycielskie w roku 2012 zostały osiągnięte pod względem nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego. Natomiast nauczyciele stażyści i mianowani nie osiągnęli gwarantowanego ustawą wynagrodzenia. W związku z powyższym gmina musiała wypłacić dodatek wyrównawczy dla tych nauczycieli. Kwota niedopłaty lub nadwyżki względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia z uwzględnieniem stopni zawodowych nauczycieli przedstawia się następująco: 1) dla stażystów (-7 292,04 zł) 2) dla kontraktowych (24 376,78 zł) 3) dla mianowanych ( ,02 zł) 4) dla dyplomowanych (49 152,34 zł). Tabela Nr 11. Realizacja wydatków na oświatę w latach w Gminie Wielka Wieś Dział Rozdział Nazwa Wydatki 2011 rok Wydatki /2011 % 801 Oświata i wychowanie , ,33 0, Szkoły podstawowe , ,79 0, a) wydatki bieżące , ,07 1,05 b) wydatki majątkowe, , ,72 0,19 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych , ,24 1,20 a) wydatki bieżące , ,24 1, Przedszkola , ,54 1,16 a) wydatki bieżące , ,72 1,18 b) wydatki majątkowe , ,82 0, Gimnazja , ,71 1,11 a) wydatki bieżące , ,82 1,10 b) wydatki majątkowe 0, ,89 1,00 19

20 Dowożenie uczniów do szkół , ,52 1,12 a) wydatki bieżące , ,52 1,12 Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół , ,92 1,12 a) wydatki bieżące , ,92 1,12 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,83 0,92 a) wydatki bieżące , ,83 0, Stołówki szkolne , ,12 1,10 a) wydatki bieżące , ,12 1, Pozostała działalność , ,66 0,32 a) wydatki bieżące , ,48 1,12 Program w ramach EFS , ,18 0,22 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,07 1, Świetlice szkolne , ,07 1, a) wydatki bieżące, , ,07 1,17 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 1,17 a) wydatki bieżące , ,00 0,76 Tabela Nr 12. Struktura wydatków na oświatę latach Grupy wydatków oświatowych 2011 % 2012 % Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 46,26% ,86 61,16% Wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek ,09 14,81% ,92 18,58% Wydatki na dotacje na zadania bieżące ,04 4,51% ,10 7,83% Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 3,03% ,86 3,68% Finansowane z pomocy zagranicznych ,42 8,08% ,23 3,54% Wydatki inwestycyjne ,4 23,30% ,43 5,21% Wydatki ogółem ,72 100,00% ,40 100,00% 20

21 Wykres Nr 6. Wydatki w podziale na grupy Gmina ma również obowiązek przekazywania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Kwoty przekazanych dotacji kształtują się następująco: Dotowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajowicach i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole pod Modrzewiami prowadzonej przez Stowarzyszenie Środowisko i My roczna kwota: ,86zł (2007); ,85zł(2008); ,61zł(2009); ,54zł (2010); ,19zł(2011); ,47zł (2012). Dotowanie Szkoły Podstawowej w Będkowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica roczna kwota ,75zł (2012). dotowanie przez Gminę Wielka Wieś Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zaczarowany Ołówek w Giebułtowie dla docelowo 20 wychowanków, roczna kwota ,92 zł,(2012) dotowanie Przedszkola Niepublicznego Zakątek maluszka, dla docelowo 50 dzieci, teraz maks. 37 dzieci, roczna kwota ,80zł (2011), ,90zł (2012). VIII. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013 dotyczył dzieci z dwóch roczników wiekowych: rocznika 2006 (sześciolatki) i rocznika 2007 (pięciolatki). Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat. Może być on realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego - zespole lub punkcie przedszkolnym. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa obowiązek szkolny dla dzieci 6 - letnich na 1 września 2014 roku, co oznacza, że rok szkolny 2013/2014 jest ostatnim rokiem, w którym decyzję o edukacji sześciolatka w kl. I szkoły podstawowej podejmują rodzice. Za kontrolę realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zawsze odpowiada dyrektor obwodowej szkoły podstawowej. 21

22 Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte również dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego nadal podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie. W przypadku obowiązku nauki za jego kontrolę odpowiedzialna jest gmina, która na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonuje weryfikacji danych, a uzupełnienie informacji następuje w wyniku dostarczenia informacji bezpośrednio od rodziców ucznia. IX. Podsumowanie. Inwestowanie w wiedzę, Zawsze przynosi największe zyski Beniamin Franklin Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Wielka Wieś w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia a przede wszystkim informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na sprawdzianach i egzaminach. Wydatki na edukację traktujemy jako najbardziej efektywną inwestycję. Staramy się szczególnie, aby we wszystkich szkołach i przedszkolach, we wszystkich oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. Przecież najważniejsze są dzieci, a dobre przedszkola i dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. Już po kilku latach prowadzenia prooświatowej polityki widać znakomite efekty. W szkołach przeprowadzono remonty i inwestycje, które poprawiły stan budynków, a także zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt służący realizacji zadań statutowych. Baza oświatowa jest w dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, zabawy i pracy. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do realizacji zadań oświatowych jest ciągle uzupełniany i unowocześniany. Kadra pedagogiczna jest kompetentna, wykształcona, posiadająca wysokie stopnie awansu zawodowego i wysoki poziom wykształcenia, ustawicznie doskonaląca się. Przeprowadzona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty ewaluacja zewnętrzna w kilku naszych szkołach i przedszkolach przyniosła bardzo wysokie oceny. Podkreślano bardzo wysokie wyniki w jednych szkołach, uznanie dla pracy nad poprawą wyników w innych, zaangażowanie w działania wychowawcze i opiekuńcze. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Opracowanie: Krystyna Hrabia Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi 22

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowano na podstawie: sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej, sprawozdania z wykonania budżetu za lata

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła. Rok szkolny 2011/2012 II semestr (luty - maj 2012r.) Liczba grup godzin dzieci SP Nr 2 3 90 21 SP Nr 3 1 30 8. Szkoła

Szkoła. Rok szkolny 2011/2012 II semestr (luty - maj 2012r.) Liczba grup godzin dzieci SP Nr 2 3 90 21 SP Nr 3 1 30 8. Szkoła RAPORT z realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Nowym Targu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na

Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I (zaznaczyć znakiem X właściwy wybór):

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I (zaznaczyć znakiem X właściwy wybór): PODA Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I (zaznaczyć znakiem X właściwy wybór): ogólnodostępnej językowej* (poniżej należy zaznaczyć wybrany język obcy) informatycznej ** terapeutycznej*** integracyjnej****

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. W ramach projektu prowadzone będą : W Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum: 240 godz

Szanowni Rodzice. W ramach projektu prowadzone będą : W Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum: 240 godz Szanowni Rodzice. Od września 2012 gmina Zawoja rozpoczyna realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu POKL.09.01.02.-12-151/11 pt. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Ja i moja przyszłość Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 dotyczy projektu pn. RÓWNY START wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Mokobody Łączna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r.

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki.

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki. } PODSTAWA PRAWNA: } - Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.- szczególnie nowelizacja rozporządzenia wprowadzona 20 sierpnia 2010 roku. Bezpośrednio wiąże ona

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim.

Tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim. Powiat Żagański Numer projektu WND-POKL.09.01.02-08-158/11 Tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Jaki typ zajęć podlegać będzie finansowaniu? W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 1. Zasady ogólne rekrutacji 1. Zespół prowadzi rekrutację do klas pierwszych szkół

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada 2016 ZAKRES SPRAWDZIANU Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo