INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIELKA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Spis treści: I. O Informacji... II. Stan organizacyjny gminnej oświaty. III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. IV. Poziom nauczania. V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. VI. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. VII. Finansowanie zadań oświatowych. VIII. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. IX. Podsumowanie. Wielka Wieś, 20 listopada 2013 rok

2 I. O Informacji... Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 jest przedstawiana Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej w marcu 2009 r. ustawy o systemie oświaty już po raz czwarty. Podobnie jak w ubiegłych latach treść Informacji" zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Wielka Wieś realizowała swoje zadanie oświatowe w roku szkolnym, którego Informacja... dotyczy. W tym roku zachowano zakres i formę prezentowanych danych przyjęte w poprzedniej edycji. W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 2012/2013 według zadań i typów szkół, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono sytuację kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiana jest Radzie Gminy w Wielkiej Wsi, publikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywana dyrektorom szkół. II. Stan organizacyjny gminnej oświaty. W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Wielka Wieś była organem prowadzącym dla: 3-ch przedszkoli samorządowych: (Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, Przedszkole w Modlnicy i w Modlniczce); 4-ch publicznych szkół podstawowych: (Szkoła Podstawowa w Bęble, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi i Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Modlnicy); 1 szkoły filialnej szkoły podstawowej w Modlnicy (Szkoła Filialna w Modlniczce); 2-ch publicznych gimnazjów: (Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele i Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy). Tabela Nr 1. Stan organizacyjny szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013. L.p. Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa 1. w Bęble Szkoła Podstawowa im. 2. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława 3. Konarskiego w Wielkiej Wsi Szkoła Podstawowa im. 4. im. Stanisława Kostki w Modlnicy Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym I II III IV V VI

3 5. Szkoła Filialna w Modlniczce X RAZEM SP Gimnazjum 6. im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele 7. Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy X RAZEM Gimnazja X OGÓŁEM Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacyjnych zatwierdzonych przez Wójta Gminy Wielka Wieś. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci Samorządowe Przedszkole w Wielkiej Wsi z Oddziałem 1. Zamiejscowym w Białym Kościele Samorządowe Przedszkole w Modlnicy Samorządowe Przedszkole w Modlniczce 2 50 X Razem Ponadto w Gminie Wielka Wieś funkcjonują szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia oraz niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, dla których Gmina przekazuje dotację zgodnie z odrębnymi przepisami. Tabela Nr 3. Stan organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wielka Wieś Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów/dzieci Szkoła Podstawowa w Będkowicach prowadzona przez 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica 6 43 (26+17) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajowicach prowadzona 2. przez Stowarzyszenie Środowisko i My 2 8 (5+3) 3. Niepubliczne Przedszkole Zakątek Maluszka w Modlnicy 3 34 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pod Modrzewiami przy 4. PSP w Czajowicach 1 21 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ołówek 5. w Giebułtowie 1 14 X Razem

4 W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjów Gminy Wielka Wieś uczęszczało 260 uczniów, do szkół podstawowych 519 uczniów, do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 374 dzieci, w tym 178 dzieci 5 i 6 letnich spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 1. Stan zatrudnienia. W roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś pracowało 115 nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 4. Wyszczególnienie Zatrudnienie W tym: etaty osoby nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby 1. Szkoła Podstawowa w Bęble 18, , , Szkoła podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele 16, , Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego 13, , ,75 4 w Wielkiej Wsi 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy 44, , , Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego 23, ,5 6 w Białym Kościele 6. Samorządowe Przedszkole w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym 20, , ,25 8 w Białym Kościele 7. Samorządowe Przedszkole w Modlniczce 11, ,5 5 X Ogółem: 147, , System doskonalenia zawodowego. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów. Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje i uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego, co obrazuje tabela Nr 5. 4

5 Stażysta liczba nauczycieli Kontraktowy liczba nauczycieli Mianowany liczba nauczycieli Dyplomowany liczba nauczycieli Liczba nauczycieli ogółem Szkoła Podstawowa w Bęble Szkoła podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele Samorządowe Przedszkole w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele Samorządowe Przedszkole w Modlniczce OGÓŁEM Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2012/2013 legitymowało się 48 nauczycieli. Wykres Nr 1. Liczba nauczycieli w podziale na stopień awansu zawodowego w Gminie Wielka Wieś. Nauczyciele dyplomowani 42% Nauczyciele stażyści 5% Nauczyciele kontraktowi 24% Nauczyciele mianowani 29% 5

6 3. Egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego, który związany jest z wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu zawodowego. W roku szkolnym 2012/2013 organ prowadzący przeprowadził 3 egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Wnioski zostały złożone przez nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Modlnicy oraz Gimnazjum w Białym Kościele. Zarządzeniem Nr 71/O/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zostały powołane komisje składające się: każda z dwóch ekspertów, dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje, przedstawiciela Kuratora Oświaty w Krakowie oraz przedstawiciela Wójta Gminy Wielka Wieś. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego przedstawiał przed komisją swój dorobek zawodowy oraz plan rozwoju na kolejne lata pracy, odpowiadał również na pytania członków komisji. Wszystkie egzaminy przebiegły pozytywnie, następstwem czego było nadanie stopnia awansu zawodowego. 4. Oceny pracy dyrektorów. Kryterium oceny pracy dyrektora stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy o systemie oświaty ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W roku szkolnym 2012/2013 Wójt Gminy Wielka Wieś w porozumieniu z Kuratorem Oświaty w Krakowie dokonał oceny pracy Pani Bożeny Turek Dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele i Pani Aliny Zielonka Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. 5. Powierzenie stanowiska dyrektora. W związku z zakończeniem kadencji Pani Bożeny Turek, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Białym Kościele, Wójt Gminy Wielka Wieś wystąpił z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele na okres kolejnych 5 lat szkolnych. Małopolski Kurator Oświaty uwzględniając wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego i zgodności wszystkich wymagań formalnych, wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Pani Bożenie Turek. Powierzenie stanowiska nastąpiło od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. 6. Konkurs na stanowisko dyrektora. W roku szkolnym 2012/2013 ogłoszony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele oraz na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, po jednej do każdej placówki. W wyniku postępowania konkursowego stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białym Kościele zostało powierzone Pani Annie Zajączkowskiej, natomiast stanowisko dyrektora 6

7 Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi powierzono Pani Alinie Zielonka (na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.). IV. Poziom nauczania 1. Szkoły podstawowe Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorowi szkoły na diagnozowanie osiągnięć uczniów, monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia. Udziela nauczycielom szkoły informacji niezbędnych do zaplanowania właściwych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Przed dokonaniem analizy i stwierdzeniem czy uzyskane przez szkołę wyniki można uznać za sukces czy niepowodzenie, należy wziąć pod uwagę czynniki, które mogły mieć wpływ na poziom osiągnięć uczniów: 1) czynniki indywidualne ucznia - zdolności i poprzednie osiągnięcia szkolne, 2) czynniki środowiskowe - kapitał kulturowy i społeczny rodziny oraz wpływ grupy rówieśniczej, 3) czynniki szkolne - kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli oraz metody i warunki nauczania". Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Tabela Nr 6. Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2012/2013. Umiejętności Szkoła czytanie (max 10 pkt) pisanie (max 10 pkt) rozumowanie (max 8 pkt) wykorzystywanie wiedzy w praktyce (max 8 pkt) korzystanie z informacji (max 4 pkt) dla arkusza (max 40 pkt) stanin szkoły Szkoła Podstawowa w Bęble Szkoła podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi 7,70 8,00 5,84 5,52 2,72 29,70 8-wysoki 7,20 6,80 4,32 4,80 2,32 25,44 6-średni 8,20 7,90 4,64 4,40 2,44 27,56 7-wysoki Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława 7,20 6,50 3,52 3,12 2,44 22,73 Kostki w Modlnicy 5-średni Średnia dla Gminy Wielka Wieś 7,57 7,30 4,58 4,46 2,48 26,00 7

8 Wykres Nr 2 przedstawia średnie wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w podziale na szkoły podstawowe w roku szkolnym 2012/2013. SP Modlnica 22,73 SP Biały Kościół 25,44 SP Wielka Wieś 27,56 SP Bębło 29, Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 wskazuje, że uczniowie szkół podstawowych Gminy Wielka Wieś najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności czytania i pisania oraz rozumowania, gorzej z zadaniami sprawdzającymi umiejętność korzystania z informacji i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (tabela Nr 6). Wynik średni uzyskany w powiecie krakowskim 25,80 pkt, w województwie małopolskim 24,69 pkt, wynik w kraju - 24,03 pkt. Wykres Nr 3 przedstawia średnie wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2012/2013. WYNIK KRAJOWY 24,03 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 24,69 POWIAT KRAKOWSKI 25,8 GMINA WIELKA WIEŚ , , ,5 26 8

9 2. Gimnazja Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także wykorzystanie wyników do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne oraz uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także przy uwzględnieniu uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych od roku szkolnego 2011/12 obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. 23, 24 i 25 kwietnia uczniowie po raz drugi przystąpili do pisania egzaminu w nowym kształcie. W każdej sali w komisji razem z nauczycielami Gimnazjum zasiadali nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu Gminy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Tabela Nr 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Średnie wyniki procentowe Część humanistyczna Część matematycznoprzyrodnicza Historia i WOS Matematyka (max. 33 pkt) (max. 29 pkt) Język polski (max. 32 pkt) Przedmioty przyrodnicze (max. 28 pkt) Gimnazjum w Białym Kościele 67,7 = 21,66 pkt 62,5 = 20,63 pkt 54,0 = 15,66 pkt 62,9 = 17,61 pkt Gimnazjum w Modlnicy 64,8 = 20,74 pkt 66,2 = 21,85 pkt 55,9 = 16,21 pkt 61,8 = 17,3 pkt Gmina Wielka Wieś 66,3 = 21,21 pkt 64,0 = 21,1 pkt 54,8 = 15,9 pkt 62,4 = 17,5 pkt Powiat krakowski 63,6 = 20,4 pkt 61,5 = 20,3 pkt 51,7 = 15,0 pkt 62,2 = 17,4 pkt Województwo małopolskie 64,12 = 20,52 pkt 60,19 = 19,86 pkt 51,48 = 14,93 pkt 62,80 = 17,58 pkt Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego Tegoroczny test sprawdzający umiejętności gimnazjalistów z zakresu języka polskiego, który dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny, dla gimnazjalistów województwa małopolskiego był łatwiejszy. Średni wynik uczniów województwa małopolskiego wynosi 64,12%, podczas gdy uczniowie w kraju uzyskali średnią 62%. Zadania wchodzące w skład zestawu egzaminacyjnego sprawdzały umiejętności uczniów opisane w trzech obszarach wymagań ogólnych Podstawy programowej. Są to: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. 9

10 Zestaw standardowy zawierał 22 zadania: 20 zadań miało formę zamkniętą, a 2 otwartą. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty tj. 100%. Wśród zadań zamkniętych przeważały zadania wielokrotnego wyboru (WW). Pozostałe zadania zamknięte to zadania typu prawda-fałsz (P/F), w których uczeń miał ocenić prawdziwości stwierdzeń, oraz zadania na dobieranie (D) polegające na przyporządkowaniu odpowiadających sobie treści. Wiele z tych zadań służyło badaniom umiejętności złożonych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego pozwala na sformułowanie istotnych spostrzeżeń i wniosków. - Najbardziej niepokojący jest poziom realizacji tematu w wypracowaniach. Ta umiejętność źle wypadała w rozprawce, a w tym roku w charakterystyce wypadła jeszcze gorzej. Tak niskie wyniki realizacji treści wskazują na poważne braki i zaniedbania zarówno w zakresie wiedzy literackiej uczniów, jak i umiejętności wykorzystywania jej w sposób funkcjonalny. Z analizy danych statystycznych wynika, że ponad połowa uczniów napisała prace niemerytoryczne, pozbawione kluczowych treści. - Znaczna część uczniów (z pewnym uogólnieniem można stwierdzić, że ok. 49% badanej populacji) posługuje się ubogim słownictwem i popełnia dużo błędów językowych. Chociaż w tym roku współczynnik łatwości tej umiejętności jest znacznie wyższy niż w minionych latach, nadal jest to umiejętność z kategorii trudnych (umiarkowanie trudna). - Bardzo duża część gimnazjalistów (ok. 74% badanej populacji!) w dalszym ciągu nie wyćwiczyła zasad interpunkcji. - Znajomość ortografii utrzymuje się na podobnym, niezadowalającym poziomie jak w roku ubiegłym - prawie połowa uczniów (ok. 43% całej populacji) nie otrzymała punktu za to kryterium. Niezbędne jest wzbogacanie wiedzy literackiej uczniów, a także ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego jej zastosowania w realizacji tematów nawiązujących do literatury. Warto też zauważyć, że do utworów spoza lektury obowiązkowej uczniowie odwołują się sporadycznie, co świadczy o tym, że większość ogranicza się wyłącznie do przeczytania kilku pozycji lekturowych. Niezbędne jest ćwiczenie interpunkcji. Wyniki egzaminu wskazują na nieznajomość wśród gimnazjalistów zasad interpunkcji - tak istotnych w przekazywaniu właściwego sensu wypowiedzi. Konieczna jest praca nad poprawnością językową uczniów i wzbogaceniem zasobu ich słownictwa. Podobnie jak w zeszłym roku, podkreśla się, że powinno to mieć miejsce przede wszystkim na lekcjach języka polskiego, ale nauczyciele innych przedmiotów nie mogą czuć się zwolnieni z troski o poprawny język swoich uczniów. Konieczna jest też nieustanna praca nad ortografią. Fakt, że ma ona miejsce przede wszystkim na języku polskim i że to nauczyciele języka polskiego są odpowiedzialni za jej poziom, nie zwalnia nauczycieli innych przedmiotów z troski o poprawną pisownię. 10

11 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Tegoroczny test dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny. Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści z województwa małopolskiego uzyskali średnio 60,19% punktów. Arkusz standardowy z historii i WOS-u zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 33 punkty tj. 100%. Większość zadań z historii odwoływała się do zróżnicowanych tekstów źródłowych: map, tablic genealogicznych, taśmy chronologicznej, materiału ikonograficznego, źródeł pisanych. Do zadania z wiedzy o społeczeństwie wykorzystano dane statystyczne (diagram) i materiał ikonograficzny. Przeważały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były również zadania na dobieranie - uczeń dobierał elementy zgodnie z podanym kryterium doboru oraz zadania typu prawda-fałsz, w których uczeń rozstrzygał, czy zawarte w zdaniu twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Wiele z tych zadań służyło badaniu umiejętności złożonych. Najtrudniejsze dla gimnazjalistów województwa małopolskiego okazało się sytuowanie zjawisk i procesów historycznych w czasie. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie pozwalają przypuszczać, że wielu uczniom brakuje: wiedzy historycznej niezbędnej do sytuowania wydarzeń w czasie, znajomości podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza, gdy dotyczy to samorządu terytorialnego, umiejętności interpretowania wyszukanych w źródłach ikonograficznych informacji oraz formułowania na ich podstawie wniosków. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki. Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawierał 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 29 punktów tj. 100%. Wśród zadań zamkniętych było 16 zadań wielokrotnego wyboru, 3 zadania typu prawdafałsz i 1 zadanie na dobieranie. Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i obejmował następujące wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, III. Modelowanie matematyczne, IV. Użycie i tworzenie strategii, V. Rozumowanie i argumentacja. 11

12 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte: po 6 zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 28 punktów tj. 100%. Wśród zadań występowały zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i obejmował następujące wymagania ogólne z: biologii: I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych, II. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji, III. Rozumowanie i argumentacja, IV. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka, chemii: I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, II. Rozumowania i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, III. Opanowanie czynności praktycznych. fizyki: I. Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych, II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników, III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych, geografii: I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej, II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 12

13 Trzecia część egzaminu - językowa sprawdzała odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe. Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Średnie wyniki procentowe z języka obcego Język angielski Język niemiecki Poziom Poziom Poziom podstawowy rozszerzony podstawowy (max. 40 pkt) (max. 40 pkt) (max. 40 pkt) Gimnazjum w Białym Kościele 65,9 = 26,36 pkt 42,7 = 17,08 pkt 55,0 = 22,0 pkt Gimnazjum w Modlnicy 66,8 = 26,72 pkt 44,9 = 17,96 pkt - Gmina Wielka Wieś 66,0 = 26,4 pkt 43,7 = 17,5 pkt 55,0 = 22,0 pkt Powiat krakowski 64,4 = 25,8 pkt 44,0 = 16,3 pkt 56,9 = 22,8 pkt Województwo małopolskie 64,28 = 25,71 pkt 43,77 = 16,18 pkt 60,46 = 24,18 pkt Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów słuchanych. Nieco trudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie tekstów pisanych oraz Znajomość funkcji językowych. Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość środków językowych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Test z języka niemieckiego okazał się dla gimnazjalistów z województwa małopolskiego umiarkowanie trudny, a stopień trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie za zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu. Nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych. Najtrudniejsze okazały się zadania z obszarów Znajomość funkcji językowych i Znajomość środków językowych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym składały się z 40 zadań zamkniętych. Zdający mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów tj. 100% za zadania. Zadania egzaminu gimnazjalnego we wszystkich językach podzielone zostały na cztery obszary: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość środków językowych, Wypowiedź pisemna. 13

14 3. Sukcesy uczniów. Rok szkolny 2012/2013 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Oto niektóre z nich: OLIMPUS - OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE JĘZYK POLSKI trzech uczniów SP w Białym Kościele zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w roku 2011 i 2012, w konkursie "Kangur Matematyczny" wynik bardzo dobry otrzymały dwie uczennice SP w Białym Kościele w roku 2011 i 2012, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX ocenę bardzo dobrą uzyskała jedna uczennica SP w Białym Kościele 2013 r. Uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Bęble - reprezentuje szkołę w zawodach sportowych z dziedziny Karate - zdobyła brązowy medal w XIX MISTRZOSTWACH POLSKI w OYAMA KARATE. W zawodach wzięło udział 195 zawodniczek i zawodników z 25 klubów z całej Polski. I miejsce Szkoły Podstawowej w Bęble w konkursie dla szkół z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego Zlot Nietoperzy od kilku lat nieprzerwanie. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy kwalifikacje uczniów SP w Bęble z Przyrody: uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego, uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego. nagrodę oraz dyplom laureata otrzymała uczennica Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy w Małopolskim Konkursie Kuratoryjnym z Języka Niemieckiego 2013, Ogólnopolski Konkurs Ojczyzna-Polszczyzna we Wrocławiu nagrodę laureata otrzymała uczennica Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy r., Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe 2013 pięciu uczniów z Gimnazjum w Modlnicy i w Białym Kościele zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w etapie rejonowym i wzięli udział w etapie wojewódzkim konkursu. uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy reprezentuje szkołę w zawodach sportowych z dziedziny Judo, zajmuje wysokie miejsca w zawodach ogólnopolskich. sukces uczniów klas I Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele w konkursie literackim Legendy Jurajskie, zorganizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu w 2013 r. Uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca w konkursie. V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. W roku szkolnym 2012/2013 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. Do zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z oświatą i wychowaniem należy także organizacja sieci szkół i zatrudnienia, modernizacja bazy szkolnej i jej wyposażanie, organizacja i finansowanie dowożenia uczniów z terenów wiejskich do szkół, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek, udzielanie pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych i dofinansowania podręczników szkolnych, a także dostosowanie programów nauczania do obowiązujących standardów i realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego. 14

15 Samorządowe władze oświatowe nie ograniczają się jedynie do administrowania podległymi im placówkami. Mają ogromny wpływ na funkcjonowanie i jakość kształcenia, ponieważ w granicach wyznaczonych obowiązującym prawem mogą racjonalizować swoją sieć szkolną oraz poprzez odpowiednie konstruowanie planów finansowych realizować własne strategie dotyczące oświaty. Z uwagi na znajomość potrzeb społeczności lokalnej mogą na przykład wspierać i rozwijać konkretne obszary zgodnie z istniejącymi rzeczywistymi potrzebami. VI. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowany został program unijny pt. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych klas I-III w Gminie Wielka Wieś realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania realizowane w tym projekcie obejmowały: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, zgodnie z potrzebami uczniów, przeprowadzanie zajęć dodatkowych. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostały zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwota dotacji wyniosła ,00 zł. Projekt był realizowany od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2013 roku. Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami zminimalizowali trudności w uczeniu się, wyrównali braki edukacyjne: matematyczne, w czytaniu i pisaniu, rozwinęli swoje zdolności artystyczne i przyrodnicze. Projektem objętych zostało 221 uczniów. W szkołach zostało zrealizowane 100 % zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic tj godzin. Przeprowadzono następujące rodzaje zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych nauki matematyczno-przyrodnicze; zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie (język angielski); 15

16 zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wszystkie szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny, który został wykorzystywany w czasie zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach realizacji projektu. Uczniowie bardzo chętnie posługiwali się programami komputerowymi, grami edukacyjnymi oraz innymi dostępnymi pomocami, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły prowadzone zajęcia. VII. Finansowanie zadań oświatowych. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, funkcjonowanie na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, a częścią oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w różnych latach przedstawiały się w zmienny sposób. Problemem, który rzutuje na pogarszanie się sytuacji gminnych finansów jest również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego sześciolatków znowu skądinąd uzasadniony. Jest przecież rzeczą oczywistą, że dla gminy, jako organu prowadzącego, sześciolatek stał się od września 2004 roku uczniem nie uwzględnionym w subwencji. A zatem różnice pomiędzy kosztami utrzymania szkół, a subwencją stale rosną. Niedostosowanie organizacyjne gminnej oświaty do systemu finansowania szkół, zbyt mocno rozdrobniona sieć, a także oddziały klasowe z małą liczbą uczniów, brak możliwości organizacyjnych łączenia oddziałów klasowych na jednym poziomie edukacyjnym generują nieracjonalne koszty. 16

17 Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Wielka Wieś. Wykres Nr 4. Udział wydatków bieżących na oświatę w całości budżetu gminy w latach 2011 i Oprócz subwencji oświatowej i dochodów własnych zadania oświatowe finansowane są również z dotacji budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu, a także możliwe jest pozyskiwanie środki z rożnego rodzaju źródeł zewnętrznych np. w ramach projektów dofinansowywanych przez Unie Europejską. Wszystkie te źródła finansowania są wykorzystywane przez Gminę Wielka Wieś. Poniższa tabela oraz wykres w sposób szczegółowy przedstawiają ich udział w budżecie oświaty w latach Tabela Nr 9. Źródła finansowania wydatków oświatowych w latach Źródło finansowania Subwencja oświatowa , ,00 Dotacje celowe z budżetu , ,00 Środki pomocowe , ,84 Dochody własne , ,40 Wydatki na zadania oświatowe w tym wydatki majątkowe , , , ,43 W tabeli 9 przedstawiony został kwotowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu oświaty samorządowej. Wydatki na zadania oświatowe to całość wydatków jakie ponosi gmina w ramach szeroko rozumianej działalności oświatowej, bez ograniczenia się do zadań branych 17

18 pod uwagę przy podziale subwencji. Zadania oświatowe są zadaniem własnym gminy, które winno być realizowane w ramach jej budżetu. Wykres Nr 5. Źródła finansowania wydatków oświatowych w latach Tabela Nr 10 przedstawia udział oświaty w budżecie Gminy Wielka Wieś w latach 2012/2013. Budżet na oświatę Budżet gminy ogółem w tym z budżetu gminy w tym subwencja oświatowa Inwestycje Wykonanie 2012 rok , , , ,00 48,32 % 45,37 % 54,63 % ,26 Plan na 2013 rok , , , ,00 43,30 % 47,46 % 52,54 % ,00 Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w 2012 roku kwotą ,97zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które wyniosły ,86 zł, co stanowi 64,52 % całości wydatków bieżących. Pozostała część to wydatki rzeczowe, na które przeznaczono kwotę ,11 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok w kwocie ,43 zł obejmowały koszty instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi na kwotę ,37 zł, adaptację poddasza Szkoły Podstawowej w Bęble ,93 zł, oraz modernizacja i dobudowa ZSP w Modlnicy ,25zł i rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Bęble 3 664,17zł. Z przedstawionych powyżej wykresów wynika wyraźnie, że w opisywanym okresie bieżące wydatki na oświatę stanowiły niespełna połowę bieżących wydatków Gminy Wielka Wieś. Fakt ten jednoznacznie przesądza o konieczności stałego ich monitorowania i analizowania 18

19 w celu ich optymalizacji. Ocenę efektywności finansowania oświaty w badanej jednostce samorządu rozpocząć należy od analizy struktury sieci prowadzonych przez nią jednostek oświatowych. Nadto należy dodać, iż począwszy od 2009 roku każda jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązana do utrzymania średnich płac nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokościach ustalonych ustawowo, które w 2012 roku wynosiły: Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie stażysta 2 618, ,59 kontraktowy 2 906, ,52 mianowany 3 770, ,33 dyplomowany 4 817, ,37 Średnie płace nauczycielskie w roku 2012 zostały osiągnięte pod względem nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego. Natomiast nauczyciele stażyści i mianowani nie osiągnęli gwarantowanego ustawą wynagrodzenia. W związku z powyższym gmina musiała wypłacić dodatek wyrównawczy dla tych nauczycieli. Kwota niedopłaty lub nadwyżki względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia z uwzględnieniem stopni zawodowych nauczycieli przedstawia się następująco: 1) dla stażystów (-7 292,04 zł) 2) dla kontraktowych (24 376,78 zł) 3) dla mianowanych ( ,02 zł) 4) dla dyplomowanych (49 152,34 zł). Tabela Nr 11. Realizacja wydatków na oświatę w latach w Gminie Wielka Wieś Dział Rozdział Nazwa Wydatki 2011 rok Wydatki /2011 % 801 Oświata i wychowanie , ,33 0, Szkoły podstawowe , ,79 0, a) wydatki bieżące , ,07 1,05 b) wydatki majątkowe, , ,72 0,19 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych , ,24 1,20 a) wydatki bieżące , ,24 1, Przedszkola , ,54 1,16 a) wydatki bieżące , ,72 1,18 b) wydatki majątkowe , ,82 0, Gimnazja , ,71 1,11 a) wydatki bieżące , ,82 1,10 b) wydatki majątkowe 0, ,89 1,00 19

20 Dowożenie uczniów do szkół , ,52 1,12 a) wydatki bieżące , ,52 1,12 Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół , ,92 1,12 a) wydatki bieżące , ,92 1,12 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,83 0,92 a) wydatki bieżące , ,83 0, Stołówki szkolne , ,12 1,10 a) wydatki bieżące , ,12 1, Pozostała działalność , ,66 0,32 a) wydatki bieżące , ,48 1,12 Program w ramach EFS , ,18 0,22 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,07 1, Świetlice szkolne , ,07 1, a) wydatki bieżące, , ,07 1,17 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 1,17 a) wydatki bieżące , ,00 0,76 Tabela Nr 12. Struktura wydatków na oświatę latach Grupy wydatków oświatowych 2011 % 2012 % Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 46,26% ,86 61,16% Wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek ,09 14,81% ,92 18,58% Wydatki na dotacje na zadania bieżące ,04 4,51% ,10 7,83% Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 3,03% ,86 3,68% Finansowane z pomocy zagranicznych ,42 8,08% ,23 3,54% Wydatki inwestycyjne ,4 23,30% ,43 5,21% Wydatki ogółem ,72 100,00% ,40 100,00% 20

21 Wykres Nr 6. Wydatki w podziale na grupy Gmina ma również obowiązek przekazywania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Kwoty przekazanych dotacji kształtują się następująco: Dotowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajowicach i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole pod Modrzewiami prowadzonej przez Stowarzyszenie Środowisko i My roczna kwota: ,86zł (2007); ,85zł(2008); ,61zł(2009); ,54zł (2010); ,19zł(2011); ,47zł (2012). Dotowanie Szkoły Podstawowej w Będkowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica roczna kwota ,75zł (2012). dotowanie przez Gminę Wielka Wieś Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zaczarowany Ołówek w Giebułtowie dla docelowo 20 wychowanków, roczna kwota ,92 zł,(2012) dotowanie Przedszkola Niepublicznego Zakątek maluszka, dla docelowo 50 dzieci, teraz maks. 37 dzieci, roczna kwota ,80zł (2011), ,90zł (2012). VIII. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013 dotyczył dzieci z dwóch roczników wiekowych: rocznika 2006 (sześciolatki) i rocznika 2007 (pięciolatki). Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat. Może być on realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego - zespole lub punkcie przedszkolnym. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa obowiązek szkolny dla dzieci 6 - letnich na 1 września 2014 roku, co oznacza, że rok szkolny 2013/2014 jest ostatnim rokiem, w którym decyzję o edukacji sześciolatka w kl. I szkoły podstawowej podejmują rodzice. Za kontrolę realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zawsze odpowiada dyrektor obwodowej szkoły podstawowej. 21

22 Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte również dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego nadal podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie. W przypadku obowiązku nauki za jego kontrolę odpowiedzialna jest gmina, która na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonuje weryfikacji danych, a uzupełnienie informacji następuje w wyniku dostarczenia informacji bezpośrednio od rodziców ucznia. IX. Podsumowanie. Inwestowanie w wiedzę, Zawsze przynosi największe zyski Beniamin Franklin Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Wielka Wieś w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia a przede wszystkim informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na sprawdzianach i egzaminach. Wydatki na edukację traktujemy jako najbardziej efektywną inwestycję. Staramy się szczególnie, aby we wszystkich szkołach i przedszkolach, we wszystkich oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. Przecież najważniejsze są dzieci, a dobre przedszkola i dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. Już po kilku latach prowadzenia prooświatowej polityki widać znakomite efekty. W szkołach przeprowadzono remonty i inwestycje, które poprawiły stan budynków, a także zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt służący realizacji zadań statutowych. Baza oświatowa jest w dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, zabawy i pracy. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do realizacji zadań oświatowych jest ciągle uzupełniany i unowocześniany. Kadra pedagogiczna jest kompetentna, wykształcona, posiadająca wysokie stopnie awansu zawodowego i wysoki poziom wykształcenia, ustawicznie doskonaląca się. Przeprowadzona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty ewaluacja zewnętrzna w kilku naszych szkołach i przedszkolach przyniosła bardzo wysokie oceny. Podkreślano bardzo wysokie wyniki w jednych szkołach, uznanie dla pracy nad poprawą wyników w innych, zaangażowanie w działania wychowawcze i opiekuńcze. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Opracowanie: Krystyna Hrabia Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi 22

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD. W CDiDN-ie 36. Rozmaitości 39. lipiec/sierpień 2007 nr 7/8

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD. W CDiDN-ie 36. Rozmaitości 39. lipiec/sierpień 2007 nr 7/8 S p i s t r e, s c i AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD Katarzyna Krysztofiak By jak najlepiej służyć społeczeństwu. Rozmowa z Urszulą Pańką, dyrektorem CDiDN w Szczecinie 3 Edukacja w regionie Priorytety doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Zmiana godzin pracy Kuratorium Oświaty, Kraków zaprasza, Konkurs grantowy Równać szanse 2008, Konkurs EuroSkills, Festiwal Nauki 4 Języki obce, Wyprawka szkolna, Pokochać

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

AUTORZY SPRAWOZDANIA:

AUTORZY SPRAWOZDANIA: RAPORT z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2012 roku AUTORZY SPRAWOZDANIA: Joanna Kupidłowska

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo