INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz ze zm.). Zadania oświatowe wynikają w szczególności z postanowień: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.): - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz ze zm.): - zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów; - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki; - zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; - zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej; - wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.): - stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli; - wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 1

2 Tabela 1. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem (publiczne i niepubliczne) Rok szkolny Nazwa placówki Przedszkole Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego Szkoła podstawowa Gimnazjum 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA /2015 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA /2016 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA

3 Tabela 2. Przepływy uczniów między gminami. 1 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę zamieszkali w innych gminach 2 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę zamieszkali w innych gminach, jako procent uczniów ogółem 3 Dzieci mieszkające w danej gminie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów w innych gminach 4 Dzieci mieszkające w danej gminie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów w innych gminach jako procent dzieci ogółem Nazwa placówki Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Szkoła Podstawowa w Stawie 12,82% 14,10% 14,10% Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 0,8% 0,77% 0,73% Zespół Szkół w Ściechowie 5,65% 4,81% 5,85% Zespół Szkół w Baczynie 10,78% 13,24% 11,76% Stowarzyszenie PROMYK 9,7% 7,23% 4,05% Stowarzyszenie - WYSOKA 9% 0% 0% Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Szkoła Podstawowa w Stawie 10,26% 8,97% 10,26% Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 4,5% 3,85% 4,38% Zespół Szkół w Ściechowie 11,29% 20,32% 15,42% Zespół Szkół w Baczynie 27,45% 31,86% 35,21%% Stowarzyszenie PROMYK 0% 0% 0% Stowarzyszenie - WYSOKA 0% 0% 0% 3

4 Tabela 3.Liczba uczniów i wychowanków publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół. Nazwa placówki Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Liczba wychowanków przedszkoli, Szkoła Podstawowa w Stawie niezależnie od typu placówki Szkoła Podstawowa w Lubiszynie wychowania przedszkolnego Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Liczba uczniów szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Liczba uczniów gimnazjów Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie

5 Tabela 4. Publiczne szkoły podstawowe i przedszkola rok szkolny 2013/2014. Uczniowie Oddziały Etaty Etaty Etaty obsługi nauczycieli administracji Szkoła Podstawowa ,89 0,5 4,0 w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie , Szkoła Podstawowa w Baczynie ,86 1 4,5 Szkoła Podstawowa ,78 2 4,88 w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie , Gimnazjum w Ściechowie ,0 0 0 Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,

6 Tabela 5. Organizacja dowożenia uczniów do szkół rok szkolny 2013/2014. Liczba uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowożenia do szkoły Rodzice ze zwrotem kosztów Nazwa placówki Oddziały przedszkolne Uczniowie w klasach I- VI Uczniowie Gimnazjów Uczniowie niepełnosprawni Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA

7 Tabela 6. Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach rok szkolny 2013/2014. Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 11 11,00 1 0,89 Szkoła Podstawowa w Stawie 6 6,7 6 3,78 Szkoła Podstawowa w Baczynie ,86 Szkoła Podstawowa w Ściechowie ,78 Gimnazjum w Baczynie ,67 Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,09 7

8 Tabela 7. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego rok szkolny 2013/2014. Liczba nauczycieli Procent Stażyści Kontrakt. Mianow. Dypl. Stażyści Kontrakt. Mianow. Dypl. Szkoła Podstawowa w Lubiszynie % 0% 25% 75% Szkoła Podstawowa w Stawie % 16,67% 50% 33,33% Szkoła Podstawowa w Baczynie ,55% 27,78% 27,78% 38,89% Szkoła Podstawowa w Ściechowie % 0% 20% 70% Gimnazjum w Baczynie % 35,29% 29,42% 35,29% Gimnazjum w Ściechowie ,65% 0% 17,65% 64,70% Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,09 18,04% 27,05% 36,07% 18,84% Tabela 8. Liczba godzin ponadwymiarowych rok szkolny 2013/2014. Liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli: Stażystów Kontraktowych Mianowanych Dyplomowanych Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie 0 1 0,5 1 Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie 0 3 6,5 8 Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie

9 Tabela 9. Rozwiązanie stosunku pracy (liczba nauczycieli) rok szkolny 2013/2014. Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy Na wniosek nauczyciela Art. 20 KN Czasowa lub stała niezdolność do pracy Uzyskanie negatywnej oceny pracy Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Art. 26 KN Przejście na emeryturę

10 Tabela 10. Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2013/2014. Nazwa szkoły Opis inwestycji lub remontu Termin oddania Źródła Koszt inwestycji lub remontu inwestycji do użytku finansowania inwestycji lub remontu Szkoła Podstawowa w Lubiszynie - remont łazienek uczniowskich ,37zł. VII 2014 Budżet gminy Szkoła Podstawowa w Stawie - wymiana przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodnej; - wymiana zbiornika ciepłej wody ,21zł ,30zł. II 2014 VI 2014 Budżet gminy Budżet Gminy Zespół Szkół w Baczynie Zespół Szkół w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie i zaworów; - Termomodernizacja budynku; - Remont sali gimnastycznej; - rozdzielenie przyłącza wodociągowego; - Termomodernizacja budynku szkoły, adaptacja klasy i części korytarza na świetlicę, remont 6 klas, korytarza na parterze, nowa nawierzchnia przed głównym wejściem do szkoły ,84zł ,50zł ,00zł. VIII 2013 X2013 Budżet gminy ,82zł. IX 2014Budżet gminy

11 Tabela 11. Wyposażenie szkół w komputery rok szkolny 2013/2014. Uczniowie Liczba komputerów Liczba komputerów z dostępem do Internetu Liczba uczniów na jeden komputer Liczba uczniów na jeden komputer z dostępem do Internetu Szkoła Podstawowa w Lubiszynie ,42 5,42 Szkoła Podstawowa w Stawie ,25 8,25 Zespół Szkół w Baczynie ,38 6,38 Zespół Szkół w Ściechowie ,2 11,2 11

12 Tabela 12. Średnie wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych. Rok szkolny 2013/2014 Średnia okręgu Średnia województwa Średnia kraju Sprawdzian Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 22,86pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Szkoła Podstawowa w Stawie 21,55pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Szkoła Podstawowa w Baczynie 26,57pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Szkoła Podstawowa w Ściechowie Stowarzyszenie PROMYK 24,33pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Stowarzyszenie - WYSOKA Egzamin gimnazjalny (z podziałem na poszczególne części) Gimnazjum w Baczynie Rok szkolny 2013/2014 Średnia okręgu Średnia województwa Średnia kraju cz. hum. historia, wos 60,35% 57,59% 57,22% 59% cz. hum. j. polski 68,70% 65,25% 65,23% 68% cz. matem. przyr. 53,65% 50,63% 50,32% 52% cz. matematyczna 57,52% 45,86% 45,64% 47% j. angielski - podstawowy 73,44% 65,10% 65,06% 67% j. angielski - rozszerzony 42,69% 45,85% 48,99% 46% j. niemiecki - podstawowy 50,29% 53,05% 53,92% 54% Gimnazjum w Ściechowie cz. hum. historia, wos 60,56% 57,59% 57,22% 59% cz. hum. j. polski 66,12% 65,25% 65,23% 68% cz. matem. przyr. 50,44% 50,63% 50,32% 52% cz. matematyczna 48,22% 45,86% 45,64% 47% j. angielski - podstawowy 54,19% 65,10% 65,06% 67% j. angielski - rozszerzony 27,14% 45,85% 48,99% 46% j. niemiecki - podstawowy 55% 53,05% 53,92% 58% j. niemiecki - rozszerzony

13 Tabela 13. Promocja uczniów rok szkolny 2013/2014. Świadectwo z wyróżnieniem Egzaminy poprawkowe Niepromowani Liczba uczniów Procent uczniów Liczba uczniów Procent uczniów Liczba uczniów Procent uczniów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 17 13,08% 0 0% 1 0,78% Szkoła Podstawowa w Stawie 9 13,64% 0 0% 3 4,55% Szkoła Podstawowa w Baczynie 15 12% 5 4% 11 8,8 Szkoła Podstawowa w Ściechowie % 0 0 Stowarzyszenie - PROMYK 6 7,23% 3 3,61% 2 2,4% Stowarzyszenie - WYSOKA Gimnazjum w Baczynie 6 7,59% 9 11,39% 18 22,78% Gimnazjum w Ściechowie 7 5,56% 1 0,8% 5 3,97% Tabela 14. Frekwencja w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania rok szkolny 2013/2014. Frekwencja (w procentach) Nieodpowiednia lub naganna roczna ocena zachowania Liczba uczniów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 93,57% 4 3,08% Szkoła Podstawowa w Stawie 92,6 2 3,03% Szkoła Podstawowa w Baczynie 89,67% 13 10,4% Szkoła Podstawowa w Ściechowie 87,84% - - Gimnazjum w Baczynie 87,95% 32 40,5% Gimnazjum w Ściechowie 88,92% 10 7,94% Procent uczniów 13

14 Tabela 15. Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rok szkolny 2013/2014. Świetlica Koła zainteresowań SKS Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie 13 0,5 0 Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Tabela 16. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych rok szkolny 2013/2014r. zajęcia w świetlicy zajęcia sportowe zajęcia artystyczne koła przedmiotowe Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Ekol Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie

15 Tabela 17. Tygodniowa liczba godzin pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i bibliotekarza rok szkolny 2013/2014. Pedagog Psycholog Doradca Bibliotekarz Razem zawodowy Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 5, ,5 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Tabela 18. Wykorzystanie godzin z art. 42 Karty Nauczyciela rok szkolny 2013/2014. Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych Koła zainteresowań i zajęcia sportowe Inne zajęcia Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie

16 Tabela 19. Udział uczniów w konkursach o zasięgu ponadgminnym i olimpiadach przedmiotowych rok szkolny 2013/2014. Muzyczne i taneczne Artystyczne Przedmiotowe Sportowe Liczba uczestników konkursów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Tabela 20. Liczba uczniów uczących się języków obcych w szkołach prowadzonych przez gminę rok szkolny 2013/2014. Angielski Niemiecki Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie S0zkoła Podstawowa w Ściechowie 41 0 Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie 16

17 Tabela 21. Wsparcie materialne dla uczniów (liczba korzystających uczniów) rok szkolny 2013/2014. Dofinansowanie posiłków w szkole Dofinansowanie zakupu podręczników - WYPRAWKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 41 9 Szkoła Podstawowa w Stawie 24 9 Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie 21 0 Gimnazjum w Ściechowie

18 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ Placówka otrzymana subwencja oświatowa wydatki bieżące jednostek publicznych wydatki na inwestycje i remonty dotacje dla stowarzyszeń pozostałe wydatki na oświatę (DOWOZY, STYPENDIA) dochody wygenerowane przez publiczne jednostki razem dofinansowanie do jedn. oświatowych Zespół Szkół w Ściechowie ,97zł ,84zł ,00zł ,58zł ,29zł. Zespół Szkół w Baczynie ,37zł ,39zł ,34zł ,90zł ,46zł. Szkoła Podstawowa w Stawie ,81zł ,15zł ,52zł ,82zł. Szkoła Podstawowa w Lubiszynie ,44zł ,55zł ,70zł ,82zł ,01zł. Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie 4 673,18zł ,63zł ,25zł ,20zł. Stowarzyszenie Wysoka ,32zł ,04zł ,72zł. Stowarzyszenie "Promyk" Lubno ,91zł ,87zł ,96zł. Razem ,00zł ,56zł ,04zł ,91zł ,23zł ,07zł ,67zł. 18

19 WYDATKI GMINY NA DOFINANSOWANIE DO SUBWENCJI OŚWIATOWEJ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOTEK W 2013r. 19

20 WYDATKI BIEŻĄCE NA JEDNEGO UCZNIA W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2013r. Placówka średnia liczba uczniów wydatki bieżące za 2013 r. wydatki na 1 ucznia Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,63 zł 8 107,86 zł Szkoła Podstawowa w Stawie ,15 zł ,58 zł Zespół Szkół w Baczynie ,39 zł 8 021,89 zł Szkoła Podstawowa w Lubiszynie ,55 zł 8 044,70 zł Zespół Szkół w Ściechowie ,84 zł 8 967,89 zł podsumowanie ,56 zł 8 544,67 zł 20

21 WYDATKI NA JEDNEGO UCZNIA W 2013r. 21

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2010/2011. Sprawozdanie obejmuje następujące placówki oświatowe:

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2010/2011. Sprawozdanie obejmuje następujące placówki oświatowe: INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2010/2011 obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Stryków, 28 października 2013 roku PODSTAWA PRAWNA art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Załącznik do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 kwietnia 2011 roku. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 1. Do 30 kwietnia 2011r. dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie:

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 PAŹDZIERNIK, 2014r Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Zadania gminy... 5 2. Zadania organu stanowiącego... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pani Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak, posła na Sejm RP, nr SPS-023-13778/13, w sprawie zmiany

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pani Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak, posła na Sejm RP, nr SPS-023-13778/13, w sprawie zmiany Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pani Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak, posła na Sejm RP, nr SPS-023-13778/13, w sprawie zmiany przepisów przyznających subwencję oświatową gminie na

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32.2014

Zarządzenie Nr 32.2014 Zarządzenie Nr 32.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drezdenko w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 PAŹDZIERNIK, 2012r Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Zadania gminy... 5 2. Zadania organu stanowiącego... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z realizacją przez kuratorów oświaty kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z realizacją przez kuratorów oświaty kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. Wstęp Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 w województwie podlaskim w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 PAŹDZIERNIK, 2011r Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Zadania gminy... 5 2. Zadania organu stanowiącego... 5 3.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 30 marca ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26.10.2012 r. Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26.10.2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-027-02/2014 P/14/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-027-02/2014 P/14/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-027-02/2014 P/14/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/027 Wykonywanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013 Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2012/2013 A. Zasady organizacyjne klas gimnazjalnych pod opieką XIII Liceum Ogólnokształcącego B. Zasady i terminarz rekrutacji C. Wyniki egzaminów

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kruklanki

Wójt Gminy Kruklanki Wójt Gminy Kruklanki Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2013/2014 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2004r.,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czudec za rok szkolny 2014/2015 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czudec za rok szkolny 2014/2015 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czudec za rok szkolny 2014/2015 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Wójt), w terminie

Bardziej szczegółowo

Etap I. Tak się to zaczęło. Powstanie projektu - Grudzień 2005 rok

Etap I. Tak się to zaczęło. Powstanie projektu - Grudzień 2005 rok Tak się to zaczęło Etap I Powstanie projektu - Grudzień 2005 rok Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Kozienice 24 stycznia 2013 r. Materiały przygotowane przez: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Kozienice 24 stycznia 2013 r. Materiały przygotowane przez: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach Wskaźniki oświatowe do debaty nad kierunkami rozwoju szkolnictwa i wychowania przedszkolnego oraz racjonalizacji sieci szkół i obwodów szkolnych w Gminie Kozienice na lata 2013-2016. Materiały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY PYZDRY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY PYZDRY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 22.03.2013 r. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY PYZDRY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I.Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08.2009 Katowice, 15 listopada 2009 r. 1). Dane organizacji 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-029-01/2014/P/14/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-029-01/2014/P/14/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-029-01/2014/P/14/027 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/027 Wykonywanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Strategia edukacyjna gminy

Strategia edukacyjna gminy Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Strategia edukacyjna gminy Wojciech Marchlewski Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 8 UL. ŻABI KRUK 5 W GDAŃSKU. na ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 8 UL. ŻABI KRUK 5 W GDAŃSKU. na ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 8 UL. ŻABI KRUK 5 W GDAŃSKU na ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIANOWIE Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2013/2014 76-004 Sianów ul. Armii Polskiej 33 tel. (094) 31-85-834, fax. (094)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Opracowanie własne GZOSiP w Porąbce (sporządzone na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 IX 2009r.)

Opracowanie własne GZOSiP w Porąbce (sporządzone na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 IX 2009r.) I. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia i wychowanie dzieci, a jego podstawową formą organizacyjną jest przedszkole. W Polsce wychowaniem przedszkolnym obejmuje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z:

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1. Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty projekt Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r.

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r. Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r. Regulacje prawne - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2013/14 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/36/13 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050/36/13 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 10 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050/36/13 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania organizacji pracy szkół i placówek specjalnych w roku szkolnym 2010/2011

Zasady przygotowania organizacji pracy szkół i placówek specjalnych w roku szkolnym 2010/2011 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 756/2010 z dnia 15.04.2010 r. Zasady przygotowania organizacji pracy szkół i placówek specjalnych w roku szkolnym 2010/2011 I. Ogólne zasady organizacji pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWZGLĘDNIAJĄCY SYTUACJĘ DEMOGRAFICZNĄ I MOŻLIWOŚCI FINANSOWE MIASTA. I. Warunki realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów

RAPORT UWZGLĘDNIAJĄCY SYTUACJĘ DEMOGRAFICZNĄ I MOŻLIWOŚCI FINANSOWE MIASTA. I. Warunki realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów RAPORT UWZGLĘDNIAJĄCY SYTUACJĘ DEMOGRAFICZNĄ I MOŻLIWOŚCI FINANSOWE MIASTA I. Warunki realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów Miasto Bełchatów, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

GMINA WOŁOMIN. Opracowanie: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

GMINA WOŁOMIN. Opracowanie: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie GMINA WOŁOMIN Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Integralna częścią Planu są; 1. Plan nadzoru dyrektora szkoły 2. Szkolny zestaw programów nauczania 3. Wykaz podręczników 4. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barcin, na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2014/15 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 40 W ZABRZU NA rok szkolny 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo