Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym

2 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y S P I S T R EŚ C I 1. Wstęp 2. Ogólna charakterystyka Gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty 3. Organizacja oświaty w Gminie Kamienna Góra 3.1 Sieć szkół 3.2 Informacja o uczniu 3.3 Informacja o zatrudnieniu 4. Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego 5. Dowóz uczniów do szkół 6. Remonty i inwestycje w szkołach w latach Finansowanie oświaty w Gminie Kamienna Góra 8. Zakończenie 2

3 1. Wstęp Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do końca października każdego roku, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe wynikają w szczególności z: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Do zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe należy w szczególności: - zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie - zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli - wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych statutowych zadań. Zadaniem organu prowadzącego oświatę jest także sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 2. Ogólna charakterystyka Gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty. Gmina Kamienna Góra znajduje się w południowej części województwa dolnośląskiego, zajmuje 158 km 2 powierzchni, a swoim zasięgiem obejmuje 21 miejscowości wiejskich o zróżnicowanym obszarze i liczbie ludności. 3

4 Rysunek 1. Mapa gminy Kamienna Góra. Na koniec 2014 roku gmina Kamienna Góra liczyła 8983 mieszkańców. Szczegółowe dane na temat liczby ludności na przestrzeni lat przedstawia poniższa tabela. 4

5 Tabela 1. Liczba ludności w gminie Kamienna Góra w latach Rok Liczba ludności wg. stanu na Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności. Od 2012 roku w naszej gminie utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. Mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Prognozy demograficzne dla naszego regionu nie są optymistyczne. Według badań Instytutu Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu prognozowana liczba dzieci w wieku szkolnym będzie stopniowo się zmniejszać. Tabela 2. Prognoza demograficzna ludność według funkcjonalnych grup wieku w gminie Kamienna Góra Źródło: Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, Opracowanie Instytutu Rozwoju Terytorialnego w ramach projektu POKL Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Wrocław Charakterystykę gminy Kamienna Góra w obszarze najważniejszych danych związanych z oświatą obrazuje poniższa tabela. 5

6 Tabela 3. Metryczka Gminy Kamienna Góra. Wyszczególnienie Dane z roku 2014 Dane z roku plan Liczba ludności gminy * Budżet gminy dochody , ,88 Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3 223, ,36 Dochody własne gminy bez subwencji oświatowej ogółem , ,00 Otrzymana subwencja oświatowa , ,00 Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego ucznia 8 119, ,52 Wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801 i 854) , ,00 Wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego ucznia (razem z przedszkolami) , ,09 Liczba dzieci w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Liczba dzieci w przedszkolach i szkołach dotowanych przez gminę Statystyczna liczba uczniów wg. metryczki subwencji oświatowej *) stan na r. Źródło: Opracowanie własne. 3. Organizacja oświaty w Gminie Kamienna Góra Gmina Kamienna Góra jako jednostka samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2014/2015 była organem prowadzącym dla: - Przedszkola Publicznego w Krzeszowie, - Publicznej Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie, - Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie, - Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum), - Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum). Bezpośredni nadzór nad ich działalnością pełni Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Szkoły i placówki oświatowe są jednostkami organizacyjnymi gminy działającymi w formie jednostek budżetowych. Ponadto na terenie gminy funkcjonowało 5 punktów przedszkolnych (w Krzeszowie, Czadrowie, Pisarzowicach, Raszowie i Przedwojowie), dla których organem prowadzącym była Fundacja SALVATOR i Fundacja Edukacji Europejskiej. 6

7 Tabela 4. Liczba placówek oświatowych działających na terenie gminy Kamienna Góra. Wyszczególnienie 2014/ /16* Gimnazja 2 2 Szkoły podstawowe 4 4 Oddziały przedszkolne 6 6 Przedszkola 1 1 Punkty przedszkolne Sieć szkół Sieć szkół funkcjonująca w naszej gminie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie miejscowości, z wyjątkiem Olszyn, które zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy gminą Kamienna Góra a gminą Lubawka należą do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim. W naszej gminie istnieją następujące obwody szkolne: 1) Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie: obejmuje miejscowości Ptaszków, Dębrznik, Przedwojów 2) Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie: obejmuje miejscowości Szarocin, Leszczyniec, Ogorzelec 3) Obwód Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie: a) dla szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: Krzeszów, Czadrów, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Lipienica, Jawiszów i Janiszów b) dla gimnazjum obejmuje miejscowości: Krzeszów, Czadrów, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Lipienica, Jawiszów, Janiszów, Ptaszów, Dębrznik i Przedwojów 4) Obwód Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach: a) dla szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: Pisarzowice, Rędziny, Czarnów i Raszów b) dla gimnazjum obejmuje miejscowości: Pisarzowice, Rędziny, Czarnów, Raszów, Szarocin, Leszczyniec, Ogorzelec 7

8 Rysunek 2. Mapa obwodów szkół podstawowych w gminie Kamienna Góra 8

9 Rysunek 3. Mapa obwodów gimnazjum w gminie Kamienna Góra Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacyjnych zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kamienna Góra. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. 3.2 Informacja o uczniu Podstawowym wskaźnikiem decydującym o potrzebach oświaty na każdym etapie realizacji zadań oświatowych, jeżeli chodzi o bazę, wyposażenie jak i zatrudnienie jest zawsze obecna i przewidywana liczba dzieci, które obejmuje system edukacji. 9

10 Wykres 1. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kamienna Góra według roku urodzenia i etapu realizacji obowiązku szkolnego Gimnazjum Szkoła Podstawowa Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne Przedszkole Dzieci przed wejściem do systemu oświaty Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności. Tabela 5. Liczba dzieci w poszczególnych typach placówek oświatowych. Wyszczególnienie 2012/ / / /16* Gimnazja Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola Punkty przedszkolne Dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich Liczba dzieci ogółem objętych obowiązkiem szkolnym i opieką przedszkolną Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkuszy organizacyjnych szkół

11 Tabela 6. Stan organizacyjny szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/15. Lp. Wyszczególnienie Liczba Liczba W tym klasy oddziałów uczniów Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie 2 Szkoła Podstawowa w Szarocinie 3 Szkoła Podstawowa w Krzeszowie 4 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach RAZEM SP Gimnazjum w Krzeszowie 6 Gimnazjum w Pisarzowicach RAZEM GIMNAZJA OGÓŁEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkuszy organizacyjnych szkół. Przedszkole Publiczne w Krzeszowie jest przedszkolem jedno-oddziałowym, do którego w roku szkolnym 2014/15 uczęszczało 25 dzieci. Na terenie gminy mieszkało w roku szkolnym 2014/15 łącznie 218 dzieci w wieku przedszkolnym, z czego 25 uczęszczało do przedszkola publicznego, 72 do punktów przedszkolnych a 11 do przedszkoli miejskich. Pozostałe 110 dzieci nie korzystało z opieki przedszkolnej. Do oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek) na terenie gminy uczęszczało 117 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Tabela 7. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym poza szkołą. Wyszczególnienie 2012/ / /15 Przedszkole Publiczne w Krzeszowie 2015/16* Punkty przedszkolne Przedszkola miejskie Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji placówek. Średnia liczba uczniów na 1 oddział wynosiła w ubiegłym roku szkolnym: - w oddziałach 0 16,71 - w szkołach podstawowych 17,10 11

12 - w gimnazjach 17,92 Wykres 2. Średnia liczba uczniów na 1 oddział od roku szkolnego 2012/ / / / /16 Gimnazja Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne "0" Źródło: Opracowanie własne. Powyższy wykres obrazuje spadek liczby dzieci w wieku 5 6 lat w oddziałach przedszkolnych tzw. zerówkach prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra. Podobny trend, choć mniej wyraźny możemy zauważyć wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Natomiast w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych istnieje tendencja wzrostowa średnia liczba uczniów na 1 oddział rośnie. Informacja o liczbie uczniów w poszczególnych szkołach w gminie Kamienna Góra na przestrzeni lat zawarta jest w poniższych tabelach. 12

13 Tabela 8. Liczba dzieci według klas i poziomów nauczania w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie Klasa 2012/ / / /16* Razem Średnia liczba uczniów w oddziale 15,00 15,14 13,43 13,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkusza organizacyjnego szkoły. Tabela 9. Liczba dzieci według klas i poziomów nauczania w Szkole Podstawowej w Szarocinie Klasa 2012/ / / /16* Razem Średnia liczba uczniów w oddziale 17,86 16,86 16,71 15,86 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkusza organizacyjnego szkoły. 13

14 Tabela 10. Liczba dzieci według klas i poziomów nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach Klasa 2012/ / / /16* Razem SP Średnia liczba uczniów w oddziale (SP+0) 16,44 18,13 16,33 15, Razem gimnazjum Średnia liczba uczniów w oddziale gimnazjum Łączna liczba uczniów 14,17 17,83 18,17 20, Średnia liczba uczniów w oddziale 15,53 18,00 17,07 17,38 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkusza organizacyjnego szkoły. 14

15 Tabela 11. Liczba dzieci według klas i poziomów nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie Klasa 2012/ / / /16* Razem Średnia liczba uczniów w oddziale 20,43 20,07 19,27 18, Razem gimnazjum Średnia liczba uczniów w oddziale gimnazjum Łączna liczba uczniów Średnia liczba uczniów w oddziale 18,5 18,00 17,67 17, ,85 19,45 18,81 18,55 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkusza organizacyjnego szkoły. 3.3 Informacja o zatrudnieniu W roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra pracowało 90 nauczycieli, w tym 77 osób pełnozatrudnionych i 13 osób niepełnozatrudnionych oraz 31 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela. 15

16 Tabela 12. Kadra pedagogiczna w poszczególnych typach szkół od roku szk. 2012/ / / / /16* etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby Gimnazja 24, , , ,50 26 pełnozatrudnieni 21, , , ,00 21 niepełnozatrudnieni 3,22 5 4,38 7 2,05 4 2,50 5 Szkoły podstawowe 51, , , ,5 59 pełnozatrudnieni 43, , , ,00 48 niepełnozatrudnieni 8, , ,28 9 6,50 11 Oddziały przedszkolne 7,00 7 6,00 6 7,00 7 6,00 6 Przedszkole 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 RAZEM 84, , , ,00 93 pełnozatrudnieni 73, , , ,00 77 niepełnozatrudnieni 11, , , ,00 16 Obsługa szkół (24 os.pełnozatrudnione + 8 os. zatrudnionych na ½ etatu) 27, , , ,00 32 OGÓŁEM ZATRUDNIENIE 114, , , ,00 125,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W bieżącym roku szkolnym 83 nauczycieli zatrudnionych jest na czas nieokreślony, w tym 74 osoby pełnozatrudnionych i 9 osób niepełnozatrudnionych. 10 osób ma zawartą umowę na czas określony to umowy zawarte na zastępstwo za nieobecnych, zatrudnione do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wynikające z planowanej organizacji pracy w roku szkolnym 2015/16. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2014/2015 legitymowało się 48 nauczycieli. Wykres 3. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego 12,36 53,93 33,71 Nauczyciele dyplomowani Nauczyciele kontraktowi Nauczyciele mianowani Nauczyciele stażyści 16

17 Zatrudnienie na rok szkolny 2015/16 przedstawia się następująco: Tabela 13. Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie Gimnazjum etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 13,05 14 D M K S pełnozatrudnieni 12, niepełnozatrudnieni 1, Wszyscy nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Szkoła podstawowa etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 24,50 25 D M K S pełnozatrudnieni 24, niepełnozatrudnieni 0, nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony, 4 osoby na czas określony. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Obsługa Ogółem 16,50 18 etaty osoby uwagi gimnazjum 1, szkoła podstawowa 9,00 10 W tym 1 os. obsługuje przedszkole stołówka 6,50 7 W tym 1 os. obsługuje przedszkole ZESPÓŁ RAZEM etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 37,55 39 D M K S pełnozatrudnieni 36, niepełnozatrudnieni 1, obsługa 16,50 18 Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Liczba uczniów w szkole 371 ( G 106, SP 235, 0-30) Liczba oddziałów 20 ( G 6, SP 12, 0-2) Średnia liczba uczniów w oddziale 18,55 Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski 9,88 Liczba etatów pedagogicznych przypadająca na 1 oddział 1,88 Część etatu pracownika pomocniczego przypadająca na 1 etat nauczycielski 0,45 Liczba uczniów dojeżdżających 190, wartość biletów ,00 1 nauczyciel urlop zdrowotny (SP) 1 nauczyciel urlop macierzyński (G) 17

18 Tabela 14. Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach Gimnazjum etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 10,45 12 D M K S pełnozatrudnieni 9, niepełnozatrudnieni 1, nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony, 2 na czas określony. 11 osób posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 osoba - licencjackie. 1 osoba awans na nauczyciela mianowanego. Szkoła podstawowa etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 15,45 17 D M K S pełnozatrudnieni 12, niepełnozatrudnieni 3, nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony, 4 osoby na czas określony. 15 osób posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 2 osoby - licencjackie. 1 osoba awans na nauczyciela mianowanego. Obsługa Ogółem 8,00 9 etaty osoby uwagi gimnazjum 3, szkoła podstawowa 5, ZESPÓŁ RAZEM etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 25,90 29 D M K S pełnozatrudnieni 21, niepełnozatrudnieni 4, obsługa 8,00 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Liczba uczniów w szkole 278 ( G 125, SP 127, 0-26) Liczba oddziałów 16 ( G 6, SP 8, 0-2) Średnia liczba uczniów w oddziale 17,38 Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski 10,73 Liczba etatów pedagogicznych przypadająca na 1 oddział 1,62 Część etatu pracownika pomocniczego przypadająca na 1 etat nauczycielski 0,31 Liczba dojeżdżających 161, wartość biletów ,00 1 nauczyciel urlop zdrowotny 18

19 Tabela 15. Szkoła Podstawowa w Szarocinie Szkoła podstawowa etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 11,45 12 D M K S pełnozatrudnieni 10, niepełnozatrudnieni 1, nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 osoba - SN. Obsługa etaty osoby Ogółem 2,00 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Liczba uczniów w szkole 111 (SP 93, 0-18) Liczba oddziałów 7 (SP 6, 0-1) Średnia liczba uczniów w oddziale 15,5 Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski 9,69 Liczba etatów pedagogicznych przypadająca na 1 oddział 1,64 Część etatu pracownika pomocniczego przypadająca na 1 etat nauczycielski 0,17 Liczba dojeżdżających 67, wartość biletów 5.226,00 zł Tabela 16. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie Szkoła podstawowa etaty osoby Stopnie awansu nauczyciele 10,05 12 D M K S pełnozatrudnieni 8, niepełnozatrudnieni 2, Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Obsługa etaty osoby Ogółem 1,50 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Liczba uczniów w szkole 91 (SP 81, 0-10) Liczba oddziałów 7 (SP 6, 0-1) Średnia liczba uczniów w oddziale 13,5 Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski 9,05 Liczba etatów pedagogicznych przypadająca na 1 oddział 1,44 Część etatu pracownika pomocniczego przypadająca na 1 etat nauczycielski 0,15 Liczba dojeżdżających 37, wartość biletów 3.172,00 zł Tabela 17. Przedszkole w Krzeszowie Nauczyciele pełnozatrudnieni etaty osoby Stopień awansu 2,00 2 M 2 os. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. 19

20 Liczba dzieci 25 / 1 oddział Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski 12,5 Tygodniowy wymiar godzin ponadwymiarowych obrazuje poniższa tabela. Tabela 18.Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych w poszczególnych szkołach. Wyszczególnienie 2012/ / / /16* Gimnazjum Krzeszów SP Krzeszów Gimnazjum Pisarzowice SP Pisarzowice SP Szarocin SP Ptaszków Przedszkole Krzeszów Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z arkuszy organizacyjnych. 20

21 4. Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu Tabela 19. Średnie wyniki szkół ze sprawdzianu klas szóstych 2015 Wyszczególnienie Razem Język polski Matematyka Język angielski Województwo dolnośląskie Język niemiecki Liczba uczniów Średni wynik % 66,00 72,7 59,0 78,1 70,8 Powiat kamiennogórski Liczba uczniów Średni wynik % 61,8 69,5 53,7 73,3 67,0 Gmina Kamienna Góra Liczba uczniów Średni wynik w % 62,9 69,5 56,0 48,0 73,6 Wykres 4. Wyniki sprawdzianu klas szóstych w gminie Kamienna Góra na tle powiatu i województwa Ogółem Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Województwo dolnośląskie Powiat kamiennogórski Gmina Kamienna Góra 21

22 Tabela 20. Średnie wyniki szkół ze sprawdzianu klas szóstych w poszczególnych szkołach podstawowych gminy Kamienna Góra Wyszczególnienie Razem Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie Liczba uczniów Średni wynik % 62,7 65,8 59,6-65,0 Stanin 4-4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie Liczba uczniów Średni wynik % 74,8 79,4 70,0-82,8 Stanin 8-8 Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach Liczba uczniów Średni wynik % 64,4 70,0 58,5 48,0 73,1 Stanin Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie Liczba uczniów Średni wynik % 58,0 68,0 47,4-76,0 Stanin 3-7 Wykres 5. Wyniki sprawdzianu klas szóstych w poszczególnych szkołach podstawowych gminy Ogółem Język polski Matematyka Język niemiecki Język angielski Powiat kamiennogórski SP w Krzeszowie SP w Pisarzowicach SP w Szarocinie SP w Ptaszkowie 22

23 Tabela 21. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2015 Liczba uczniów Średni wynik % Liczba uczniów Średni wynik % Liczba uczniów Średni wynik w % Część humanistyczna Język polski Historia i WOS Część matematycznoprzyrodnicza Matematyka Przedm. przyrodn. Województwo dolnośląskie Język angielski Język niemiecki Podst. Rozsz. Podst. Rozsz ,2 63,2 46,8 49,0 66,6 49,2 55,3 34,7 Powiat kamiennogórski ,9 61,6 45,0 45,5 62,7 41,3 56,9 30,3 Gmina Kamienna Góra ,7 60,8 45,6 43,8 61,3 43,0 56,6 28,1 Wykres Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w gminie Kamienna Góra na tle powiatu i województwa J.polski Historia i WOS Przedm.przyrod. J.ang.rozsz. J.niem.rozsz. Matematyka J.ang.podst. J.niem.podst. Województwo dolnośląskie Powiat Kamiennogórski Gmina Kamienna Góra 23

24 Tabela 22. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach gminy Kamienna Góra Liczba uczniów Średni wynik % Część humanistyczna Język polski Historia i WOS Część matematycznoprzyrodnicza Matematyka Przedm. przyrodn. Język angielski Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach Język niemiecki Podst. Rozsz. Podst. Rozsz ,2 60,6 56,9 48,1 55,1 74,0 55,6 27,4 Stanin Liczba uczniów Średni wynik % Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie ,8 60,9 37,2 40,6 64,1 40,1 57,9 28,9 Stanin Wykres 7. Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach gminy J.polski Historia i WOS Przedm.przyrod. J.niem.rozsz. J.ang.rozsz. Matematyka J.niem.podst. J.ang.podst. Powiat kamiennogórski ZSP w Pisarzowicach ZSP w Krzeszowie Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. W tabelach poniżej przedstawiono rozkłady średnich wyników szkół na skali staninowej. 24

25 5. Dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów do szkół kosztował nas w roku szkolnym 2014/ ,11zł. Prognozowana liczba uczniów dojeżdżających do naszych szkół na rok szkolny 2015/16 oscyluje w granicach osób. Koszty zakupu biletów miesięcznie będą wynosiły około ,00zł. Dodatkowo zaplanowany jest przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej (3-6 osób) oraz zapewnienie opiekuna dziecka niepełnosprawnego (zwrot kosztów przejazdu) koszt ok , ,00 zł. Około dzieci będzie dojeżdżać do szkół miejskich. Przewidywany koszt zakupu biletów dla nich to około 5.000,00 zł miesięcznie. Łącznie będziemy zakupować bilety dla osób o wartości , ,00 zł. Na realizację pozostałych dowozów przeznaczymy kwotę 1.700, ,00 zł miesięcznie. Tabela 23. Uczniowie gminy Kamienna Góra realizujący obowiązek szkolny w szkołach miejskich. Wyszczególnienie 2014/ /16* Uczniowie z miejscowości Gimnazjum Nr Janiszów, Przedwojów, Dębrznik, Ptaszków Gimnazjum Nr Ptaszków, Dębrznik Gimnazjum społeczne 8 10 Janiszów, Przedwojów, Dębrznik, Ptaszków Szkoła Podstawowa nr Janiszów Szkoła specjalna 5 8 Czadrów, Krzeszów, Kochanów, Janiszów, Pisarzowice, Rędziny Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. 25

26 6. Remonty i inwestycje w szkołach w latach Główne inwestycje i remonty w ZSP w Krzeszowie: - zagospodarowanie zewnętrznych urządzeń siłowych na placu zabaw - wykonanie odpływu kanalizacji ściekowej w obieralni ziemniaków - wymiana drzwi do sali gimnastycznej - naprawa pokrycia dachowego - remont schodów zewnętrznych - monitoring projekt rządowy Razem bezpieczniej Główne inwestycje i remonty w ZSP w Pisarzowicach: - rozbudowa szkoły o pomieszczenia przedszkola i stołówki - naprawa podłogi oraz wykonanie liniowania na hali sportowej - wentylacja na hali sportowej - remont schodów zewnętrznych Główne inwestycje i remonty w PSP w Szarocinie: - organizacja placu zabaw przy szkole w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Kamienna Góra - wymiana pieca c.o. i przebudowa kotłowni - naprawa instalacji c.o. oraz wymiana pompy c.o. - wykonanie chodnika przy placu zabaw - remont sali gimnastycznej Główne inwestycje i remonty w PSP w Ptaszkowie: - organizacja placu zabaw przy szkole w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Kamienna Góra - remont instalacji c.o. i zimnej wody użytkowej w kanale pomiędzy budynkami szkoły - wymiana instalacji wodnej w piwnicy - udrożnienie kanalizacji sanitarnej - wymiana okna dachowego - wykonanie chodnika przy placu zabaw Główne inwestycje i remonty w Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie: - zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu 26

27 7. Finansowanie oświaty w Gminie Kamienna Góra Tabela 24. Finansowanie oświaty. WYDATKI NA ZADANIA SUBWENCJONOWANE ROK 2014 ROK Szkoły podstawowe , ,00 2 Gimnazja , ,00 3 ZOPO , ,00 4 Świetlica , ,00 5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 928, ,00 6 Kształcenie specjalne 0, ,00 A Razem wydatki , ,00 B Subwencja , ,00 C Dopłata z dochodów gminy do zadań bieżących subwencjonowanych WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE , ,00 1 Oddziały przedszkolne , ,00 Dotacja r , ,00 2 Przedszkole , ,00 Dotacja r , ,00 3 Dotacje dla przedszkoli , ,00 4 Dowozy , ,00 5 Stołówka , ,00 Dochody , ,00 D Razem wydatki , ,00 E Dotacje i dochody , ,00 F Wydatki własne netto , ,00 Remonty , ,00 Inwestycje , ,00 ZBIORCZO G Wydatki , ,00 H Dotacje , ,00 I Dochody , ,00 J Subwencja , ,00 K Dopłata z budżetu gminy , ,00 Dopłata z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 ucznia 4 814, ,01 % w wydatkach 33,86 % 38,04 % 27

28 Źródło: Opracowanie własne. Tabela 25. Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach gminy Kamienna Góra Lp. Szkoła Wydatki bieżące 1 Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie Liczba uczniów Średnia liczba uczniów na 1 oddział Kwota wydatków na 1 ucznia rocznie Rok szk. 2014/ , , ,06 Rok szk. 2015/16* , , ,47 2 Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach Rok szk. 2014/ , , ,56 Rok szk. 2015/16* , , ,86 3 Szkoła Podstawowa w Szarocinie Rok szk. 2014/ , , ,17 Rok szk. 2015/16* , , ,98 4 Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie Ogółem Rok szk. 2014/ , , ,88 Rok szk. 2015/16* , , , / , , , /16* , , ,09 Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest oświatowa część subwencji ogólnej. Jednakże z uwagi na fakt iż subwencja, podobnie jak cały budżet ustalana jest na rok kalendarzowy a przedmiotowe sprawozdanie dotyczy roku szkolnego, trudne jest odniesienie się w nim do kwestii finansowych. Subwencja oświatowa nie obejmuje dzieci w przedszkolach i oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych w szkołach. W skład części oświatowej subwencji ogólnej od 2015 roku wchodzą środki pieniężne przeznaczone na kształcenie specjalne. W bieżącym roku budżetowym wynoszą one dla gminy Kamienna Góra ,00 zł. W naszych szkołach uczy się ok. 12 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ci mają zorganizowane zajęcia i pomoc zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno pedagogicznej. Gmina otrzymała w 2014 r. z budżetu państwa dotację przedszkolną w wysokości ,00 zł. Plan na rok 2015 wynosi ,00 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wysokości ,00 zł (plan na 2015 r. wynosi ,00 zł). 28

29 8. Zakończenie Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych. W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania oświaty w gminie Kamienna Góra, w odniesieniu do nowych standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia a przede wszystkim informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na sprawdzianach i egzaminach. * Wszystkie dane dotyczące roku szkolnego 2015/16 są danymi planowanymi. Opracowanie: Małgorzata Buszkiewicz Zastępca Wójta Gminy Kamienna Góra 29

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013.

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013. Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 kwietnia 2012 roku. WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik

Bardziej szczegółowo

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK 5258,6754 1,

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK 5258,6754 1, GMINA RYGLICE Tabela nr 1 NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK Finansowy Standard A Wskaźnik Di 5258,6754 1,1103652039 Kategoria uczniów/wychowanków Waga przeliczeniowi (kol. 3xkol.4xDi)

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 ( art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 12 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 12 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zasad przygotowania projektów arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 33/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2014r. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 dla szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W GMINIE RABKA-ZDRÓJ

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W GMINIE RABKA-ZDRÓJ INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W GMINIE RABKA-ZDRÓJ Podstawa prawna Obowiązek sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Żukowice na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych.

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Projekt z dnia 30 maja 2017 r. U S T AWA z dnia.... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Arkusz organizacyjny.. na rok szkolny...

Arkusz organizacyjny.. na rok szkolny... Załącznik nr 4 do zrządzenia Nr OG/38/215 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14 kwietnia 215 r. (pieczątka szkoły).. (miejscowość i data) Arkusz organizacyjny.. w na rok szkolny... Arkusz organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Sieć szkolna Placówki prowadzone przez Gminę Rabka-Zdrój

Sieć szkolna Placówki prowadzone przez Gminę Rabka-Zdrój Podstawa prawna Obowiązek sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny wynika z art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 10 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 10 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wodzierady na

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad opracowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pieszyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek idzie do szkoły

Sześciolatek idzie do szkoły Sześciolatek idzie do szkoły Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z zm.) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA (pieczęć oferenta) załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 462/1697/17 z d. 23.06.2017 r. do ogłoszenia otwartego konkursu ofert OFERTA KONKURSOWA Nazwa placówki wpisanego do ewidencji niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych Mariusz Tobor Potencjalni uczniowie ludność w wieku 7-19 lat Ogólnodostępne szkoły dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 2016 roku wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Gmina Koziegłowy jest największągminąpowiatu myszkowskiego. Na 159,16 km 2 powierzchni zlokalizowanych jest aż30 miejscowości. Od lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju gminy oparta na priorytetowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 14 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Jarocin, październik 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Wykorzystanie środków budżetowych. 4 3. Sieć szkół i

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Koszt różnych rozwiązań organizacyjnych oświaty samorządowej Ewa Czechowicz Trzy sprzeczne ze sobą role: Funkcje subwencji Refundacyjna pokrywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r.

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli/szkół prowadzonych przez Gminę Lubiszyn na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015 1 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR I/108/2016 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 1 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR I/108/2016 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 1 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR I/108/2016 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Dobre na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/199/09 RADY GMINY OLEŚNICA

UCHWAŁA NR XLIII/199/09 RADY GMINY OLEŚNICA UCHWAŁA NR XLIII/199/09 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA PROJEKT UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009 Październik 2009 r. Podstawy prawne gminnych zadań oświatowych Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/680/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 13 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/680/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 8139 UCHWAŁA NR XXXIX/680/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 1 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 1 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 30 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 30 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pieszyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ( zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.) I. Stan organizacji Gmina Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do opracowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego na rok 2010 / 2011

ZałoŜenia do opracowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego na rok 2010 / 2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZałoŜenia do opracowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Niektóre skutki zmian w oświacie

Niektóre skutki zmian w oświacie Niektóre skutki zmian w oświacie Mariusz Tobor Sokołów Podlaski, 22 lipca 2016 r Prognozowanie liczb uczniów Zmiany wielkości rocznika siedmiolatków dane GUS a liczby dzieci w oświacie Podstawowe założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 6 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 6 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Zasad opracowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pieszyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/38/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 14 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/38/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 14 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/38/215 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 14 kwietnia 215 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz wzorów arkuszy organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GMINA WOŁOMIN. podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

GMINA WOŁOMIN. podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm. GMINA WOŁOMIN Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach 1) sprawdzianu i egzaminu 2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 25 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7369 UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nakłady na oświatę a jakość edukacji

Wnioski z analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nakłady na oświatę a jakość edukacji Wnioski z analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego Nakłady na oświatę a jakość edukacji Franciszek Potulski Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I. Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa kwota dotacji

4. Podstawowa kwota dotacji ze względu na ich wielkość mierzoną liczbą mieszkańców (do i powyżej 150 tys. mieszkańców), powiaty ze względu na posiadanie statusu miasta na prawach powiatu, a powiaty będące miastami na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo