Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową"

Transkrypt

1 Wrocław, Zap. Nr 1/POKL/ATB/2012 Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową Na usługi o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty euro Preambuła Niniejsze zapytanie sporządzone zostało na potrzeby realizacji Projektu Akademia Turystyki Biznesu nr projektu WND-POKL /11 zwanego dalej Projektem współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie Zamawiający. EuroSpektrum s.c. ul. Drobnera 36/ Wrocław tel ; fax Adres korespondencyjny: EuroSpektrum s.c. Biuro Projektu ul. Piotra Skargi 7/ Wrocław 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych wraz z salą dla dzieci (kod CPV usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie) oraz zakup usług cateringowych (kod CPV usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków). Do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z , str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu

2 Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z r., str. 114, z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132) Szczegółowy opis zamówienia. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem sal szkoleniowych - trzech lub dwóch - do celów realizacji zajęć, w okresie kwiecień 2012 r. grudzień 2012 r. (co drugi weekend trzy sale, co drugi weekend dwie sale). Łącznie 920 jednostek (przyjmując za jednostkę wynajem jednej sali na jedną godzinę) w weekendy sobota i niedziela. Terminy wynajmu z załączonym harmonogramie załącznik nr 1. Czas wynajmu każdej z sal w poszczególne dni szkoleniowe to 8 godzin. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie (po konsultacji z Wynajmującym). Miejsce realizacji zamówienia Wrocław. Kryteria jakościowe niezbędne: powierzchnia nie mniejsza niż 35 m2, gwarantująca optymalne warunki prowadzenia zajęć szkoleniowych w grupach 12 i 14 -osobowych + wykładowca (pomieszczenia z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. Sale winny posiadać odpowiednią ilość stołów i krzeseł - miękkich, z oparciem, przystosowanych do wzrostu dorosłego człowieka); zapewniona obsługa techniczna w trakcie zajęć; zapewniony dostęp do źródeł prądu; zapewniony dostęp do Internetu bezprzewodowego WIFI o minimalnej przepustowości 2Mb/s; minimum dwie z trzech sal powinny posiadać projektor multimedialny oraz ekran do projektora; zapewnienie odpowiedniego oświetlenia: dostęp światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej; temperatura pomieszczeń: stopnie Celsjusza z możliwością wentylacji; zapewnione miejsce na umieszczenie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń na korytarzu w pobliżu sal lub w innej wydzielonej sali; zapewnione miejsce dla uczestników szkoleń na spożywanie obiadu ( bez konieczności opuszczania budynku); dostępność w godzinach ; lokalizacja w centrum Wrocławia, w odległości nie większej niż 200 metrów od przystanku komunikacji miejskiej; Kryteria jakościowe pożądane: dostępne miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu; w pobliżu sal, w dni szkoleniowe, powinny znajdować się bezpłatne miejsca parkingowe dla trenerów, obsługi, oraz uczestników.

3 3.2.2 Zapewnienie cateringu dla uczestników szkolenia. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, obejmująca: a) 1518 porcji obiadowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu (23 dni szkoleniowe, soboty, niedziele, dla 42 lub 24 osób). Terminy i ilości zgodne z załącznikiem nr 1 harmonogram. Obiad oznacza dwa ciepłe dania: zupa i drugie danie. Posiłek powinien spełniać wszystkie przewidziane normy (gramatura, temperatura) dla tego rodzaju produktów. Posiłki powinny być podawane na typowej zastawie stołowej lub wariantowo w jednorazowych naczyniach. Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania pożywienia. Prosimy o przesłanie przykładowego menu oferowanego w usłudze cateringowej. b) 1518 jednostkowych serwisów kawowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu (23 dni szkoleniowe soboty, niedziele dla 42 lub 24 osób). Terminy i ilości zgodne z załącznikiem nr 1 harmonogram. Serwisy kawowe muszą być serwowane w systemie ciągłym i zawierać min. : napoje gorące (kawa i herbata), mleczko do kawy, cukier wodę mineralną, soki minimum 2 rodzaje, kruche ciasteczka min. 3 rodzaje. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie (po konsultacji z Wynajmującym) Wynajem sali dla dzieci przystosowana do opieki nad dziećmi w wieku do lat 7 w okresie kwiecień 2012 r. grudzień 2012 r. (jedna sala w weekend kiedy odbywają się zajęcia szkoleniowe). Łącznie 184 jednostek (przyjmując za jednostkę wynajem jednej sali na jedną godzinę) w weekendy sobota i niedziela. Terminy wynajmu z załączonym harmonogramie załącznik nr 1. Czas wynajmu sali w poszczególne dni szkoleniowe to 8 godzin. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie (po konsultacji z Wynajmującym). Miejsce realizacji zamówienia Wrocław. Kryteria jakościowe niezbędne: powierzchnia nie mniejsza niż 40 m2, wysokość co najmniej 2,5 m gwarantująca optymalne warunki prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku do lat 7 zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. Sala powinna być wyposażona dziecięce stoły i krzesełka; meble są dostosowane do wymagań ergonomii; Odpowiednie zaplecze sanitarne, musi być minimum 1 toaleta i umywalka przystosowane do korzystania przez dzieci w wieku do lat 7; zapewniony dostęp do źródeł prądu, sprzęt musi posiadać atesty lub certyfikaty; zapewnienie dostępu do dziennego światła (i powietrza - otwierane okna); temperatura pomieszczeń: stopnie Celsjusza z możliwością wentylacji;

4 grzejniki muszą być zabudowane, aby dzieci nie mogły się oparzyć farba którą są pomalowane ściany ma być nietoksyczna zaplecze kuchenne na przygotowanie ciepłych napojów i poczęstunku dla dzieci ( bez konieczności opuszczania budynku); dostępność w godzinach ; lokalizacja w budynku, gdzie znajdują się sale szkoleniowe lub w odległości do 50m od miejsca odbywania się szkoleń. Kryteria jakościowe pożądane: dostępne miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej; dostępność leżaczków dla dzieci Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria. 4. Warunki wymagane od wykonawców. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 5. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub telefonicznie - tel Sposób przygotowania oferty; miejsce i termin ich składania: 6.1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na w terminie do do godz Oferta powinna zawierać: a) nazwę i adres oferenta; b) datę sporządzenia oferty, c) dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę d) cenę jednostkową netto oraz brutto za wynajem sali szkoleniowej x jeden dzień (1 dzień = 8 godzin ); e) łączną cenę netto oraz brutto za wynajem Sali szkoleniowej oraz za wynajem Sali dla dzieci f) cenę jednostkową netto oraz brutto za przerwę kawową oraz za obiad; g) cenę netto oraz brutto za całość cateringu; h) łączną cenę netto oraz brutto za całościową ofertę (wynajem sal plus catering); i) terminy płatności za faktury i częstotliwość ich wystawiania; j) miejsce położenia sal (adres) wraz ze zdjęciem sal szkoleniowych; opis miejsca gdzie będą serwowane posiłki oraz przerwa kawowa; k) propozycję zróżnicowanego menu obiadowego oraz poczęstunku podczas serwisów kawowych;

5 6.3. Zapytanie ofertowe będzie umieszczone na stronie zamawiającego oraz w Biurze Projektu Zamawiający oświadcza, iż szkolenia będą prowadzone przez Zamawiającego EuroSpektrum s.c. Z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane trzy odrębne umowy, obejmujące ilościowo zamówienie, o którym mowa w punktach 3.2.1, i Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania ofert, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niska cenę. 7. Sposób dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. cena waga 80% 2. atrakcyjność oferty (wyposażenie sal, lokalizacja, spełnianie kryteriów pożądanych, dodatkowe atuty) waga 20% Sposób oceny ofert: C (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert: 100 pkt. A (atrakcyjność oferty) = najbardziej atrakcyjna spośród złożonych ofert: 100 pkt. Wybór oferty = C * 80% + A * 20% 8. Osoba do kontaktów z oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Mateusz Mirończuk tel , adres 9. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i ustali szczegóły zamówienia. 10. Załączniki: 1. Harmonogram 2. Wzór oferty

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Zapewnienie sal szkoleniowych na ZAJĘCIA GRUPOWE I DORADZTWO spełniających następujące kryteria:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Zapewnienie sal szkoleniowych na ZAJĘCIA GRUPOWE I DORADZTWO spełniających następujące kryteria: Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY The Tower, ul. Marszałkowska 34/50, 00 554 Warszawa 2. INFORMACJE OGÓLNE 1) W związku z realizacją przez firmę The TOWER projektu AKTYWNE

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. prowadzonego przez Genexo Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. prowadzonego przez Genexo Sp. z o.o. Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/02/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/02/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/02/2011 Wrocław 17.06.2011r Dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 551) oraz usług cateringowych dla uczestników szkoleo (kod CPV 553) na potrzeby realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 25.02.2014r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek szkoleń na terenie całej Polski w ramach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej (konferencyjnej), wyżywienie i nocleg Uczestników/czek oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 9/2014/TP, data: 5.09.2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo