UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki Budżetowej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje: 1. Zatwierdzić taryfę określoną przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Taryfa, o której mowa w 1 obowiązuje od dnia 03 marca 2013 roku do dnia 02 marca 2014 roku na obszarze Gminy Lyski. 3. Zobowiązać Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie do ogłoszenia taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia Przewodniczący Rady Gminy Lyski inż. Krystian Widenka Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr RG Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2013 r. O C Z Y S Z C Z A L N I A Ś C I E K Ó W W S U M I N I E T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó W o b o w i ą z u j ą c a n a t e r e n i e G m i n L y s k i i G a s z o w i c e n a o k r e s o d d n i a 3 m a r c a r. d o d n i a 2 m a r c a r. Spis treści: I. Taryfa. Informacje ogólne. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 2

3 I. Taryfa. Informacje ogólne. Jednostka Budżetowa - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, zwana dalej Oczyszczalnią, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gmin: Lyski i Gaszowice, zwane dalej Gminami, na okres od dnia 3 marca 2013 r. do dnia 2 marca 2014 r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat. Taryfa oraz niniejszy wniosek zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych łącznie z odbiorcami usług dostarczającymi nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych świadczonych przez Oczyszczalnię na terenie Gmin. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. Oczyszczalnia prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Oczyszczalni stanowi odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu, tj.: 1. niezawodny odbiór ścieków, mający na uwadze ochronę interesów usługobiorców, ochronę środowiska, a także optymalizacje kosztów, 2. oczyszczanie ścieków komunalnych, spływających do oczyszczalni urządzeniami kanalizacyjnymi oraz nieczystości płynnych, dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu Gmin, 3. odprowadzanie oczyszczonego odcieku do odbiornika, którym jest rzeka Sumina, o parametrach określonych pozwoleniem wodnoprawnym, 4. właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych, 5. należyta eksploatacja oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: - uchwały nr XLIX/27/2002 z dnia r. Rady Gminy w Lyskach, - porozumienia między Gminami Gaszowice i Lyski załącznik do uchwały Rady Gminy w Gaszowicach nr XLVII/284/2002 z dnia r. oraz załącznik do uchwały Rady Gminy w Lyskach nr L/28/2002 z dnia r., ze zmianami zawartymi w porozumieniu Nr 1/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. - zezwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Rybnickiego Oś-6223/7/07 z dnia r., - decyzji Wójta Gminy Gaszowice nr 2 z dnia r., - decyzji Wójta Gminy Lyski z dnia 19 marca 2007 r. nr pisma RR.GN-72244/1/3/2007, - umowy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych w Lyskach i Suminie z dnia 1 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Lyski a Kierownikiem Oczyszczalni. - umowa użyczenia urządzeń kanalizacyjnych w Lyskach i Suminie z dnia 21 maja 2012r zawartej Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 3

4 pomiędzy Wójtem Gminy Lyski a Kierownikiem Oczyszczalni. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków Oczyszczalnia ustaliła taryfę niejednolitą wieloczłonową. W zakresie prowadzonej działalności Oczyszczalnia ponosi koszty stałe zarówno obsługi klientów, jak również utrzymania urządzeń kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego wprowadzanych ścieków i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej. Stawka opłaty abonamentowej jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT. Ponoszone przez Oczyszczalnię koszty utrzymania urządzeń kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług są kosztami stałymi, do których możemy zaliczyć m.in.: właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych, bieżące monitorowanie sieci kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowokanalizacyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwo. Oczyszczalnia ustaliła stawkę opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług w wysokości 0,69% całości kosztów eksploatacji i utrzymania. Przygotowana taryfa zawiera dla: 1. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki poprzez system kanalizacji: - cenę za m 3 odprowadzonych ścieków i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc oraz 2. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki poprzez system kanalizacji za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług oraz dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług nieskanalizowanych odprowadzających ścieki za pomocą usług asenizacyjnych: - cenę za m 3 odprowadzonych ścieków. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli F Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, - eliminowanie subsydiowania skrośnego, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego ograniczania zanieczyszczenia ścieków, - łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Mając na uwadze różnicę w ponoszonych kosztach dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, spływających urządzeniami kanalizacyjnymi a nieczystościami płynnymi, dowożonymi wozami Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 4

5 asenizacyjnymi, charakteryzującymi się bardzo dużym ładunkiem zanieczyszczeń, wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług: Grupa 1. domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez system kanalizacji, Grupa 2. domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez system kanalizacji za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług, Grupa 3. domowe odbiorcy usług nie, odprowadzający ścieki bytowe za pomocą usług asenizacyjnych (dostawcy ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków), Grupa 4. domowe i pozostali odbiorcy usług nieskanalizowanych, odprowadzający ścieki za pomocą usług asenizacyjnych, dostarczający nieczystości płynne, charakteryzujące się dużym ładunkiem zanieczyszczeń, głównie osadów. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 03 marca 2013 r. do dnia 02 marca 2014 r. (w złotych, netto): Cena/stawka Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary netto 1 brutto Grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy usług 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 2) stawka opłaty abonamentowej 6,48 7,00 zł/m 3 0,93 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc 2 3 Grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na ich koszt Grupa 3 domowe nieskanalizowane odprowadzające ścieki o charakterze bytowym 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 6,48 7,00 zł/m 3 6,48 7,00 zł/m 3 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 5

6 4 5 Grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy usług nie odprowadzający ścieki charakteryzujące się dużym ładunkiem zanieczyszczeń domowe nie posiadające wodomierzy ani też urządzeń pomiarowych służących do pomiaru ilości odprowadzonych ścieków 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 1) stawka opłaty za odprowadzanie ścieków 10,18 10,99 zł/m 3 19,44 21,00 zł/osobę/miesiąc 1 Do cen i stawek opłat netto określonych w tabeli w kol. 3, doliczono podatek od towarów i usług. Stawka podatku VAT od r. wynosi 8%. Oczyszczalnia ze względu na obszar, na którym prowadzi działalność, nie ustaliła cen i stawek opłat o których mowa w 5 pkt 4), 5 pkt 5 lit. c) i 5 pkt 6) rozporządzenia, gdyż nie prowadzi takich usług. 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie przyjętej normy zużycia wody. Norma ryczałtowa przyjęta dla odbiorców w Gminach wynosi 3m 3 /osobę/miesiąc. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Oczyszczalnia świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych i socjalnobytowych poprzez system kanalizacji grawitacyjnej, zgodnie z zawartymi umowami w sposób ciągły i niezawodny oraz usługi odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do studzienki zlewnej Oczyszczalni. Planowana wielkość dowozu wozami asenizacyjnymi określona została w założeniach projektowych Oczyszczalni do wysokości 10% wszystkich ścieków odprowadzonych łącznie na tę Oczyszczalnię. Zadania zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są dla wszystkich odbiorców usług Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 6

7 w oparciu o te same zasady techniczne i technologiczne. Jakość ścieków dostarczanych na Oczyszczalnię jest zróżnicowana, co wpłynęło na wyodrębnienie grup taryfowych odbiorców usług Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych standardów wyszczególnionych w zezwoleniu wodnoprawnym oraz w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odprowadzania ścieków, uchwalonymi przez Radę Gminy Gaszowice i Lyski oraz umową użyczenia. W zakresie jakości świadczonych usług Oczyszczalnia realizuje zadania określone w: - regulaminie odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych, - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Oczyszczalnia zleca bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach w uprawnionym laboratorium. Dla utrzymywania właściwej jakości obsługi odbiorców usług Oczyszczalnia pracuje w ruchu ciągłym. Wprowadzono całodobowy, 3-zmianowy system obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej przez pracowników oraz funkcjonuje całodobowy telefon w razie awarii, nr: (32) Godziny otwarcia Oczyszczalni: poniedziałek - piątek: Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 7

8 II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu i eksploatacji Oczyszczalni. Oczyszczalnia, prowadząc działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zobowiązana jest do zapewnienia niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów. Oczyszczalnia w dniu składania wniosku ma podpisanych 590 umów na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym z terenu Gminy Lyski 398 umów, a z terenu Gminy Gaszowice 192 umowy. Planowana ilość przyjętych na oczyszczalnię ścieków w roku obowiązywania taryf wynosi m 3, z czego na ścieki dostarczane za pomocą sieci kanalizacyjnych przypada m 3, a na ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi m Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę W zakresie jakości świadczonych usług Oczyszczalnia realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Oczyszczalnia na bieżąco monitoruje, czy parametry ścieków wprowadzanych do środowiska, w tym odprowadzanego oczyszczonego odcieku do rzeki Sumina, nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Zleca bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach w uprawnionym laboratorium. Wprowadzane taryfy umożliwiają w roku ich obowiązywania na prowadzenie działalności przy niezmiennej jakości świadczonych usług. 3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Wprowadzone zasady alokacji kosztów pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług. Taryfy proponowane na 2013/2014 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi: dla 1 grupy taryfowej domowe i pozostali odbiorcy usług : - cena płacona za 1 m 3 ścieków wzrośnie o 7,64 %, tj. o 0,46 zł netto z 6,02 zł/m 3 netto na 6,48 zł/m 3 netto. Ustalono opłatę abonamentową w wysokości 0,93 zł/odbiorcę/miesiąc netto, dla 2 grupy taryfowej - domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez system kanalizacji za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług: - cena płacona za 1 m 3 ścieków wzrośnie o 7,64 %, tj. o 0,46 zł netto z 6,02 zł/m 3 netto na 6,48 zł/m 3 netto. Nie ustalono stawki opłaty abonamentowej. Odbiorcy usług ponoszą koszty zasilania przydomowych przepompowni ścieków w energię elektryczną stąd uzasadnione jest nie wprowadzenie w tym przypadku stawki opłaty abonamentowej, dla 3 grupy taryfowej - domowe odbiorcy usług nie, odprowadzający ścieki bytowe za pomocą usług asenizacyjnych, Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 8

9 - cena płacona za 1 m 3 ścieków wzrośnie o 7,64 %, tj. o 0,46 zł netto z 6,02 zł/m 3 netto na 6,48 zł/m 3 netto. Nie ustalono dla tej grupy taryfowej odbiorców usług stawki opłaty abonamentowej, dla 4 grupy taryfowej - domowe i pozostali odbiorcy usług nie dostarczający nieczystości płynne, charakteryzujące się dużym ładunkiem zanieczyszczeń: - cena 1 m 3 ścieków wzrośnie o 4,73%, tj. o 0,46 zł netto z 9,72 zł/m 3 na 10,18 zł/m 3. Nie ustalono dla tej grupy taryfowej odbiorców usług stawki opłaty abonamentowej. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez Oczyszczalnię. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Oczyszczalnia prowadzi działalność zbiorowego odprowadzania ścieków na stałym rynku odbiorców usług. W roku obowiązywania nowych taryf planowane jest podłączenie odbiorców usług z terenu Kamionek w Gminie Lyski. Do prognozy sprzedaży na 2013/2014 r. przyjęto wielkość odprowadzonych ścieków równą ilości odebranych ścieków w roku obrachunkowym oraz zaplanowano w związku z nowymi podłączeniami dodatkowy odbiór m 3 ścieków. Wszystkie koszty działalności, ustalono w wysokości mającej na celu zapewnienie pokrycia wyłącznie niezbędnych kosztów funkcjonowania Oczyszczalni. Informacje dodatkowe: Nie załączono do niniejszego uzasadnienia: 1) Informacji o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w jej posiadaniu, gdyż Oczyszczalnia nie wprowadza ścieków do urządzeń innych przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych i w związku z tym załącznik ten jest bezprzedmiotowy, 2) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, gdyż Oczyszczalnia ze względu na brak środków finansowych w taryfie nie planuje budowy urządzeń kanalizacyjnych, co jest zgodne z 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w związku z art. 21 ust. 7 ustawy, gdyż obowiązek opracowania planu i załączenia go do uzasadnienia wniosku taryfowego nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Załączniki: 1) Sprawozdanie finansowe za 2011 r. 2) Tabele od B do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr RG Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2013 r. Tabela B1. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków - po dopłacie przez Urzędy Gmin Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy usług cena usługi odprowadzania ścieków 6,02 6,48 107,64% stawka opłaty abonamentowej 0,93 0,93 10% cena wskaźnikowa 1) 6,14 6,58 107,17% cena usługi odprowadzania ścieków 6,02 6,48 7,64% 2 grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług stawka opłaty abonamentowej % cena wskaźnikowa 1) 6,02 6,48 7,64% cena usługi odprowadzania ścieków 6,02 6,48 107,64% 3 grupa 3 domowe nieskanalizowane stawka opłaty abonamentowej % dowożące ścieki bytowe cena wskaźnikowa 1) 6,02 6,48 107,64% 4 cena usługi odprowadzania ścieków 9,72 10,18 104,73% grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy usług nie stawka opłaty abonamentowej % dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń cena wskaźnikowa 1) 9,72 10,18 104,73% Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 10

11 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 96,35% 1 grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej 0,93 0,93 99,86% cena wskaźnikowa 1) 15,44 14,88 96,39% cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 % 2 grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług stawka opłaty abonamentowej % cena wskaźnikowa 1) 15,33 14,77 % cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 % 3 grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe stawka opłaty abonamentowej % cena wskaźnikowa 1) 15,33 14,77 % 4 cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 96,35% grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej nie dowożący % ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń cena wskaźnikowa 1) 15,33 14,77 96,35% Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 11

12 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w złotych rok obowiązywania nowych taryf w złotych Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe , , , b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów , ,00 Srednia zmiana wartości przychodów - 3. X zaopatrzenie w wodę w % 1) Srednia zmiana wartości przychodów - 4. X 103,98 odprowadzanie ścieków w % 2) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 12

13 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie Współczynnik alokacji wg tabeli E grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem zł zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: ,85 709, , , ,00 a) koszty bezpośrednie: ,85 709, , , ,00 -amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C ,20 24,82 465, , wynagrodzenia z narzutami C ,12 364, , , ,00 -materiały C ,01 36,48 684, , energia C ,59 114, , , opłaty za korzystanie ze środowiska D 3 789,04 3,10 58,19 310, ,70 -podatki i opłaty - inne C ,27 24,99 468, , ,30 -usługi obce C ,71 138, , , pozostałe koszty C 3 462,90 2,82 52,78 281, b) alok.: koszty pośrednie -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C -alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów ,85 709, , , ,00 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 13

14 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jednostka miary grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem A Sprzedaż roczna wody m 3 % % % % % % 2. B 3. C 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków zł % % % % % % m , ,00 % 91,07% 0,07% 1,40% 7,46% 10% zł 3 789,04 3,10 58,19 310, ,70 % 91,07% 0,07% 1,40% 7,46% 10% Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 14

15 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1. wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,85 709, , , ,00 a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odrowadzonych ścieków 6 574, , ,89 709, , , ,04 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok , ,00 3) liczba odbiorców ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 1) 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2) Uwagi: 1) (wartość z wiersza 2.1b) : (wartość z wiersza 2.2). 2) (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.3) /12 miesięcy 14,77 14,77 14,77 14,77 0,93 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 15

16 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 2) cena m 3 wody w zł/m 3 Wartość przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok , ,00 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 14,77 14,77 14,77 14,77 3) stawka opłaty abonamentowej 0,93 4) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 6 584, ,40 5) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok ,00 708, , , ,96 Wartość przychodów w zł/rok ,40 708, , , ,36 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 16

17 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1) 2. Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,40 708, , , ,36 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 2) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 % ,05 298, , , ,82 2,39 2,38 2,38 2,38 2,39 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 17

18 Tabela 1. Koszty odprowadzania ścieków do taryf Lp. Wyszczególnienie Sieć kanalizacyjna, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały i środki chemiczne Zrzut ścieków , , , , , , Energia , Opłata za korzystanie ze środowiska Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł. Rok obowiązywania nowych taryf w zł ,70 Podatki i opłaty Usługi remontowe Usługi transportowe , , , Pozostałe usługi Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Razem koszty bezpośrednie 3. Alokacja kosztów , , , , ,00 4. Koszty całkowite , ,00 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 18

19 Tabela 2. Koszty oplaty abonamentowej Lp. Wyszczególnienie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł. Rok obowiązywania nowych taryf w zł Sieć kanalizacyjna, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 6 574,96 Wynagrodzenia 0,69% 2 751,03 Świadczenia na rzecz pracowników 640,69 Materiały i środki chemiczne 339,83 Zrzut ścieków Energia 1 062,60 Opłata za korzystanie ze środowiska Podatki i opłaty 232,80 Usługi remontowe 20,70 Usługi transportowe Pozostałe usługi Amortyzacja 1 269,95 231,15 Pozostałe koszty 26,22 2. Razem koszty bezpośrednie 6 574,96 3. Alokacja kosztów 4. Koszty całkowite 6 574,96 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 19

20 Wyszczególnienie do taryf Razem rok obrachunkowy Rok obowiązywania nowych taryf w zł. ub.społ ,86 551, , wynagr wynagr , , , , , ub.społ f.pr wynagrodzenia bezos , , , , , , , ,00 materiały , , , materiały ,00 339,00 60 en.el., woda usł.obce remontowe , , , , , usługi obce zdrowotne , ,00 50 usł.obce usł.obce internet ,66 108, ,08 544, ,74 653, usł.obce telefon 4360 i , , , poz.koszty , , , poz.koszty pod.i opł , , ub.społ , , , pod.od nieruchomości 4480 pod.i opł , , ub.społ materiały 4740 wartości niem. I praw am i , , Razem: , , , ,00 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 20

21 Tabela 3. Wskaźniki do taryfy Wyszczególnienie wysokość dotyczy w taryfie Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej na 2011 r. Średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu ustalony w ustawie budżetowej na 2011 r. 102,70% wynagrodzenia 102,30% materiały Planowany wzrost cen i stawek opłat 108% energia Wzrost stawek opłat za środowisko 103,50% opłaty za kosztystanie ze środowiska Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 21

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. Taryfy zawarte we wniosku opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46-331 Radłów Radłów, dnia 22.1.29r Rada Gminy Radłów WNIOSK O ZATWIRDZNI TARYF DLA ZBIOROWGO ZAOPATRZNIA W WODĘ I ZBIOROWGO ODPROWADZANIA ŚIKÓW Urząd Gminy w Radłowie przedkłada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

Wielkość cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat Załącznik do Uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu oŝenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXII/153/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatni

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Projekt Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2 TABELA 1 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr.. z dnia.. Rada Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 05-400 Otwock WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16)

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W PRZASNYSZU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Miasta Przasnysz na okres:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Spółka z o.o. TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Rodzaje prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat za wodę

Taryfa opłat za wodę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura taryfy 4 3. Taryfowe grupy

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały nr XXXII/371/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2013 r. TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015

TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015 TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 3 2. Rodzaje prowadzonej działalności 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieroszów dla miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r. RADA GMINY w Krupskim Młynie UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIELSKU PODLASKIM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIELSKU PODLASKIM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIELSKU PODLASKIM TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/198/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 października 2013 r. Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE ========================================================= TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Taryfa wchodzi w życie w trybie art.24 ust.5 / ust. 8 * ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń sieci komunalnej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie gminy Lubicz na okres: od dnia. 01.04.2007 roku do dnia. 31.03.2008 roku Spis treści: I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr II/20/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 4 grudnia 2002 r. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/82/11. Rady Miasta Otwocka. z dnia 31 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/82/11. Rady Miasta Otwocka. z dnia 31 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/82/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust 3 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ZIELONEJ GÓRZE

ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ZIELONEJ GÓRZE załącznik do uchwały nr X.50.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 lutego 2015 r. ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ZIELONEJ GÓRZE TARYFY

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA KOMUNIKAT Na podstawie artykułu 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 123, poz. 858), Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spis treści

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spis treści Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 2 3. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY... 2 4. TARYFOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2011 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice, na okres od 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyce, dnia 15.12.2014r. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców. Załącznik do uchwały Nr IV/361/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014 r. 1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa została określona przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno. Niniejsza taryfa stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 2.Rodzaj prowadzonej działalności

1.Informacje ogólne. 2.Rodzaj prowadzonej działalności Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie ogłasza TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Sulejów na okres od dnia 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Lipianach z dnia r.

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Lipianach z dnia r. Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Lipianach z dnia.. 2015 r. -projekt- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.I.4130.~o.20 14 Kielce, 2014-05-09 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH NA OKRES OD DNIA.03.204 r. DO DNIA 28.02.205 r. ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ NUMER LI/958/4 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo