UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki Budżetowej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje: 1. Zatwierdzić taryfę określoną przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Taryfa, o której mowa w 1 obowiązuje od dnia 03 marca 2013 roku do dnia 02 marca 2014 roku na obszarze Gminy Lyski. 3. Zobowiązać Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie do ogłoszenia taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia Przewodniczący Rady Gminy Lyski inż. Krystian Widenka Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr RG Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2013 r. O C Z Y S Z C Z A L N I A Ś C I E K Ó W W S U M I N I E T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó W o b o w i ą z u j ą c a n a t e r e n i e G m i n L y s k i i G a s z o w i c e n a o k r e s o d d n i a 3 m a r c a r. d o d n i a 2 m a r c a r. Spis treści: I. Taryfa. Informacje ogólne. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 2

3 I. Taryfa. Informacje ogólne. Jednostka Budżetowa - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, zwana dalej Oczyszczalnią, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gmin: Lyski i Gaszowice, zwane dalej Gminami, na okres od dnia 3 marca 2013 r. do dnia 2 marca 2014 r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat. Taryfa oraz niniejszy wniosek zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych łącznie z odbiorcami usług dostarczającymi nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych świadczonych przez Oczyszczalnię na terenie Gmin. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. Oczyszczalnia prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Oczyszczalni stanowi odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu, tj.: 1. niezawodny odbiór ścieków, mający na uwadze ochronę interesów usługobiorców, ochronę środowiska, a także optymalizacje kosztów, 2. oczyszczanie ścieków komunalnych, spływających do oczyszczalni urządzeniami kanalizacyjnymi oraz nieczystości płynnych, dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu Gmin, 3. odprowadzanie oczyszczonego odcieku do odbiornika, którym jest rzeka Sumina, o parametrach określonych pozwoleniem wodnoprawnym, 4. właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych, 5. należyta eksploatacja oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: - uchwały nr XLIX/27/2002 z dnia r. Rady Gminy w Lyskach, - porozumienia między Gminami Gaszowice i Lyski załącznik do uchwały Rady Gminy w Gaszowicach nr XLVII/284/2002 z dnia r. oraz załącznik do uchwały Rady Gminy w Lyskach nr L/28/2002 z dnia r., ze zmianami zawartymi w porozumieniu Nr 1/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. - zezwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Rybnickiego Oś-6223/7/07 z dnia r., - decyzji Wójta Gminy Gaszowice nr 2 z dnia r., - decyzji Wójta Gminy Lyski z dnia 19 marca 2007 r. nr pisma RR.GN-72244/1/3/2007, - umowy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych w Lyskach i Suminie z dnia 1 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Lyski a Kierownikiem Oczyszczalni. - umowa użyczenia urządzeń kanalizacyjnych w Lyskach i Suminie z dnia 21 maja 2012r zawartej Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 3

4 pomiędzy Wójtem Gminy Lyski a Kierownikiem Oczyszczalni. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków Oczyszczalnia ustaliła taryfę niejednolitą wieloczłonową. W zakresie prowadzonej działalności Oczyszczalnia ponosi koszty stałe zarówno obsługi klientów, jak również utrzymania urządzeń kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego wprowadzanych ścieków i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej. Stawka opłaty abonamentowej jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT. Ponoszone przez Oczyszczalnię koszty utrzymania urządzeń kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług są kosztami stałymi, do których możemy zaliczyć m.in.: właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych, bieżące monitorowanie sieci kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowokanalizacyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwo. Oczyszczalnia ustaliła stawkę opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług w wysokości 0,69% całości kosztów eksploatacji i utrzymania. Przygotowana taryfa zawiera dla: 1. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki poprzez system kanalizacji: - cenę za m 3 odprowadzonych ścieków i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc oraz 2. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki poprzez system kanalizacji za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług oraz dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług nieskanalizowanych odprowadzających ścieki za pomocą usług asenizacyjnych: - cenę za m 3 odprowadzonych ścieków. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli F Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, - eliminowanie subsydiowania skrośnego, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego ograniczania zanieczyszczenia ścieków, - łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Mając na uwadze różnicę w ponoszonych kosztach dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, spływających urządzeniami kanalizacyjnymi a nieczystościami płynnymi, dowożonymi wozami Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 4

5 asenizacyjnymi, charakteryzującymi się bardzo dużym ładunkiem zanieczyszczeń, wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług: Grupa 1. domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez system kanalizacji, Grupa 2. domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez system kanalizacji za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług, Grupa 3. domowe odbiorcy usług nie, odprowadzający ścieki bytowe za pomocą usług asenizacyjnych (dostawcy ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków), Grupa 4. domowe i pozostali odbiorcy usług nieskanalizowanych, odprowadzający ścieki za pomocą usług asenizacyjnych, dostarczający nieczystości płynne, charakteryzujące się dużym ładunkiem zanieczyszczeń, głównie osadów. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 03 marca 2013 r. do dnia 02 marca 2014 r. (w złotych, netto): Cena/stawka Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary netto 1 brutto Grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy usług 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 2) stawka opłaty abonamentowej 6,48 7,00 zł/m 3 0,93 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc 2 3 Grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na ich koszt Grupa 3 domowe nieskanalizowane odprowadzające ścieki o charakterze bytowym 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 6,48 7,00 zł/m 3 6,48 7,00 zł/m 3 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 5

6 4 5 Grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy usług nie odprowadzający ścieki charakteryzujące się dużym ładunkiem zanieczyszczeń domowe nie posiadające wodomierzy ani też urządzeń pomiarowych służących do pomiaru ilości odprowadzonych ścieków 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 1) stawka opłaty za odprowadzanie ścieków 10,18 10,99 zł/m 3 19,44 21,00 zł/osobę/miesiąc 1 Do cen i stawek opłat netto określonych w tabeli w kol. 3, doliczono podatek od towarów i usług. Stawka podatku VAT od r. wynosi 8%. Oczyszczalnia ze względu na obszar, na którym prowadzi działalność, nie ustaliła cen i stawek opłat o których mowa w 5 pkt 4), 5 pkt 5 lit. c) i 5 pkt 6) rozporządzenia, gdyż nie prowadzi takich usług. 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie przyjętej normy zużycia wody. Norma ryczałtowa przyjęta dla odbiorców w Gminach wynosi 3m 3 /osobę/miesiąc. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Oczyszczalnia świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych i socjalnobytowych poprzez system kanalizacji grawitacyjnej, zgodnie z zawartymi umowami w sposób ciągły i niezawodny oraz usługi odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do studzienki zlewnej Oczyszczalni. Planowana wielkość dowozu wozami asenizacyjnymi określona została w założeniach projektowych Oczyszczalni do wysokości 10% wszystkich ścieków odprowadzonych łącznie na tę Oczyszczalnię. Zadania zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są dla wszystkich odbiorców usług Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 6

7 w oparciu o te same zasady techniczne i technologiczne. Jakość ścieków dostarczanych na Oczyszczalnię jest zróżnicowana, co wpłynęło na wyodrębnienie grup taryfowych odbiorców usług Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych standardów wyszczególnionych w zezwoleniu wodnoprawnym oraz w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odprowadzania ścieków, uchwalonymi przez Radę Gminy Gaszowice i Lyski oraz umową użyczenia. W zakresie jakości świadczonych usług Oczyszczalnia realizuje zadania określone w: - regulaminie odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych, - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Oczyszczalnia zleca bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach w uprawnionym laboratorium. Dla utrzymywania właściwej jakości obsługi odbiorców usług Oczyszczalnia pracuje w ruchu ciągłym. Wprowadzono całodobowy, 3-zmianowy system obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej przez pracowników oraz funkcjonuje całodobowy telefon w razie awarii, nr: (32) Godziny otwarcia Oczyszczalni: poniedziałek - piątek: Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 7

8 II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu i eksploatacji Oczyszczalni. Oczyszczalnia, prowadząc działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zobowiązana jest do zapewnienia niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów. Oczyszczalnia w dniu składania wniosku ma podpisanych 590 umów na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym z terenu Gminy Lyski 398 umów, a z terenu Gminy Gaszowice 192 umowy. Planowana ilość przyjętych na oczyszczalnię ścieków w roku obowiązywania taryf wynosi m 3, z czego na ścieki dostarczane za pomocą sieci kanalizacyjnych przypada m 3, a na ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi m Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę W zakresie jakości świadczonych usług Oczyszczalnia realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Oczyszczalnia na bieżąco monitoruje, czy parametry ścieków wprowadzanych do środowiska, w tym odprowadzanego oczyszczonego odcieku do rzeki Sumina, nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Zleca bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach w uprawnionym laboratorium. Wprowadzane taryfy umożliwiają w roku ich obowiązywania na prowadzenie działalności przy niezmiennej jakości świadczonych usług. 3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Wprowadzone zasady alokacji kosztów pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług. Taryfy proponowane na 2013/2014 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi: dla 1 grupy taryfowej domowe i pozostali odbiorcy usług : - cena płacona za 1 m 3 ścieków wzrośnie o 7,64 %, tj. o 0,46 zł netto z 6,02 zł/m 3 netto na 6,48 zł/m 3 netto. Ustalono opłatę abonamentową w wysokości 0,93 zł/odbiorcę/miesiąc netto, dla 2 grupy taryfowej - domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez system kanalizacji za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług: - cena płacona za 1 m 3 ścieków wzrośnie o 7,64 %, tj. o 0,46 zł netto z 6,02 zł/m 3 netto na 6,48 zł/m 3 netto. Nie ustalono stawki opłaty abonamentowej. Odbiorcy usług ponoszą koszty zasilania przydomowych przepompowni ścieków w energię elektryczną stąd uzasadnione jest nie wprowadzenie w tym przypadku stawki opłaty abonamentowej, dla 3 grupy taryfowej - domowe odbiorcy usług nie, odprowadzający ścieki bytowe za pomocą usług asenizacyjnych, Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 8

9 - cena płacona za 1 m 3 ścieków wzrośnie o 7,64 %, tj. o 0,46 zł netto z 6,02 zł/m 3 netto na 6,48 zł/m 3 netto. Nie ustalono dla tej grupy taryfowej odbiorców usług stawki opłaty abonamentowej, dla 4 grupy taryfowej - domowe i pozostali odbiorcy usług nie dostarczający nieczystości płynne, charakteryzujące się dużym ładunkiem zanieczyszczeń: - cena 1 m 3 ścieków wzrośnie o 4,73%, tj. o 0,46 zł netto z 9,72 zł/m 3 na 10,18 zł/m 3. Nie ustalono dla tej grupy taryfowej odbiorców usług stawki opłaty abonamentowej. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez Oczyszczalnię. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Oczyszczalnia prowadzi działalność zbiorowego odprowadzania ścieków na stałym rynku odbiorców usług. W roku obowiązywania nowych taryf planowane jest podłączenie odbiorców usług z terenu Kamionek w Gminie Lyski. Do prognozy sprzedaży na 2013/2014 r. przyjęto wielkość odprowadzonych ścieków równą ilości odebranych ścieków w roku obrachunkowym oraz zaplanowano w związku z nowymi podłączeniami dodatkowy odbiór m 3 ścieków. Wszystkie koszty działalności, ustalono w wysokości mającej na celu zapewnienie pokrycia wyłącznie niezbędnych kosztów funkcjonowania Oczyszczalni. Informacje dodatkowe: Nie załączono do niniejszego uzasadnienia: 1) Informacji o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w jej posiadaniu, gdyż Oczyszczalnia nie wprowadza ścieków do urządzeń innych przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych i w związku z tym załącznik ten jest bezprzedmiotowy, 2) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, gdyż Oczyszczalnia ze względu na brak środków finansowych w taryfie nie planuje budowy urządzeń kanalizacyjnych, co jest zgodne z 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w związku z art. 21 ust. 7 ustawy, gdyż obowiązek opracowania planu i załączenia go do uzasadnienia wniosku taryfowego nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Załączniki: 1) Sprawozdanie finansowe za 2011 r. 2) Tabele od B do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr RG Rady Gminy Lyski z dnia 31 stycznia 2013 r. Tabela B1. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków - po dopłacie przez Urzędy Gmin Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy usług cena usługi odprowadzania ścieków 6,02 6,48 107,64% stawka opłaty abonamentowej 0,93 0,93 10% cena wskaźnikowa 1) 6,14 6,58 107,17% cena usługi odprowadzania ścieków 6,02 6,48 7,64% 2 grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług stawka opłaty abonamentowej % cena wskaźnikowa 1) 6,02 6,48 7,64% cena usługi odprowadzania ścieków 6,02 6,48 107,64% 3 grupa 3 domowe nieskanalizowane stawka opłaty abonamentowej % dowożące ścieki bytowe cena wskaźnikowa 1) 6,02 6,48 107,64% 4 cena usługi odprowadzania ścieków 9,72 10,18 104,73% grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy usług nie stawka opłaty abonamentowej % dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń cena wskaźnikowa 1) 9,72 10,18 104,73% Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 10

11 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 96,35% 1 grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej 0,93 0,93 99,86% cena wskaźnikowa 1) 15,44 14,88 96,39% cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 % 2 grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług stawka opłaty abonamentowej % cena wskaźnikowa 1) 15,33 14,77 % cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 % 3 grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe stawka opłaty abonamentowej % cena wskaźnikowa 1) 15,33 14,77 % 4 cena usługi odprowadzania ścieków 15,33 14,77 96,35% grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej nie dowożący % ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń cena wskaźnikowa 1) 15,33 14,77 96,35% Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 11

12 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w złotych rok obowiązywania nowych taryf w złotych Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe , , , b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów , ,00 Srednia zmiana wartości przychodów - 3. X zaopatrzenie w wodę w % 1) Srednia zmiana wartości przychodów - 4. X 103,98 odprowadzanie ścieków w % 2) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 12

13 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie Współczynnik alokacji wg tabeli E grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem zł zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: ,85 709, , , ,00 a) koszty bezpośrednie: ,85 709, , , ,00 -amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C ,20 24,82 465, , wynagrodzenia z narzutami C ,12 364, , , ,00 -materiały C ,01 36,48 684, , energia C ,59 114, , , opłaty za korzystanie ze środowiska D 3 789,04 3,10 58,19 310, ,70 -podatki i opłaty - inne C ,27 24,99 468, , ,30 -usługi obce C ,71 138, , , pozostałe koszty C 3 462,90 2,82 52,78 281, b) alok.: koszty pośrednie -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C -alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów ,85 709, , , ,00 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 13

14 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jednostka miary grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem A Sprzedaż roczna wody m 3 % % % % % % 2. B 3. C 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków zł % % % % % % m , ,00 % 91,07% 0,07% 1,40% 7,46% 10% zł 3 789,04 3,10 58,19 310, ,70 % 91,07% 0,07% 1,40% 7,46% 10% Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 14

15 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1. wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,85 709, , , ,00 a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odrowadzonych ścieków 6 574, , ,89 709, , , ,04 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok , ,00 3) liczba odbiorców ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 1) 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2) Uwagi: 1) (wartość z wiersza 2.1b) : (wartość z wiersza 2.2). 2) (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.3) /12 miesięcy 14,77 14,77 14,77 14,77 0,93 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 15

16 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 2) cena m 3 wody w zł/m 3 Wartość przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok , ,00 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 14,77 14,77 14,77 14,77 3) stawka opłaty abonamentowej 0,93 4) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 6 584, ,40 5) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok ,00 708, , , ,96 Wartość przychodów w zł/rok ,40 708, , , ,36 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 16

17 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 domowe i pozostali odbiorcy grupa 2 domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług grupa 3 domowe nieskanalizowane dowożące ścieki bytowe grupa 4 domowe i pozostali odbiorcy nie dowożący ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1) 2. Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,40 708, , , ,36 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 2) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 % ,05 298, , , ,82 2,39 2,38 2,38 2,38 2,39 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 17

18 Tabela 1. Koszty odprowadzania ścieków do taryf Lp. Wyszczególnienie Sieć kanalizacyjna, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały i środki chemiczne Zrzut ścieków , , , , , , Energia , Opłata za korzystanie ze środowiska Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł. Rok obowiązywania nowych taryf w zł ,70 Podatki i opłaty Usługi remontowe Usługi transportowe , , , Pozostałe usługi Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Razem koszty bezpośrednie 3. Alokacja kosztów , , , , ,00 4. Koszty całkowite , ,00 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 18

19 Tabela 2. Koszty oplaty abonamentowej Lp. Wyszczególnienie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł. Rok obowiązywania nowych taryf w zł Sieć kanalizacyjna, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 6 574,96 Wynagrodzenia 0,69% 2 751,03 Świadczenia na rzecz pracowników 640,69 Materiały i środki chemiczne 339,83 Zrzut ścieków Energia 1 062,60 Opłata za korzystanie ze środowiska Podatki i opłaty 232,80 Usługi remontowe 20,70 Usługi transportowe Pozostałe usługi Amortyzacja 1 269,95 231,15 Pozostałe koszty 26,22 2. Razem koszty bezpośrednie 6 574,96 3. Alokacja kosztów 4. Koszty całkowite 6 574,96 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 19

20 Wyszczególnienie do taryf Razem rok obrachunkowy Rok obowiązywania nowych taryf w zł. ub.społ ,86 551, , wynagr wynagr , , , , , ub.społ f.pr wynagrodzenia bezos , , , , , , , ,00 materiały , , , materiały ,00 339,00 60 en.el., woda usł.obce remontowe , , , , , usługi obce zdrowotne , ,00 50 usł.obce usł.obce internet ,66 108, ,08 544, ,74 653, usł.obce telefon 4360 i , , , poz.koszty , , , poz.koszty pod.i opł , , ub.społ , , , pod.od nieruchomości 4480 pod.i opł , , ub.społ materiały 4740 wartości niem. I praw am i , , Razem: , , , ,00 Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 20

21 Tabela 3. Wskaźniki do taryfy Wyszczególnienie wysokość dotyczy w taryfie Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej na 2011 r. Średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu ustalony w ustawie budżetowej na 2011 r. 102,70% wynagrodzenia 102,30% materiały Planowany wzrost cen i stawek opłat 108% energia Wzrost stawek opłat za środowisko 103,50% opłaty za kosztystanie ze środowiska Id: D3518E39-6A0C-4FFD-ABF4-E0F501B9C9AC. Podpisany Strona 21

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo