U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r."

Transkrypt

1 U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pó%n. zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod) i zbiorowym odprowadzaniu *cieków (Dz.U.Nr 72, poz.747, z 2001r. Nr 72, poz.747, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808 oraz z 2005r. Nr 85, poz.729 i Nr 130, poz.1087) Rada Miasta Milanówka uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek w nast)pujcym brzmieniu: Rozdzia* I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin okre*la zasady prowadzenia i warunki korzystania z us4ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod) przeznaczon do spo5ycia przez ludzi za pomoc urzdze6 wodocigowych oraz zbiorowego odprowadzania *cieków za pomoc urzdze6 kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Milanówek. 2. Ilekro: w niniejszym Regulaminie u5ywa si) okre*le6: a) Ustawa nale5y przez to rozumie: ustaw) z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod) i zbiorowym odprowadzaniu *cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pó%n. zm.), b) Umowa nale5y przez to rozumie: nast)pujce rodzaje umów o *wiadczeniu przez Przedsi)biorstwo us4ug dla Odbiorcy: - umowa o zaopatrzenie w wod), - umowa o odprowadzanie *cieków, - umowa o zaopatrzenie w wod) i odprowadzanie *cieków. a) Regulamin nale5y przez to rozumie: niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania *cieków, b) Odbiorca nale5y przez to rozumie: odbiorc) us4ug *wiadczonych przez Przedsi)biorstwo, o którym mowa w art. 2, pkt 3) Ustawy, c) Przedsi)biorstwo nale5y przez to rozumie: Zak4ad Wodocigów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, d) Wodomierz g4ówny nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt 19) Ustawy, e) Wodomierz nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, na wewn)trznej instalacji wodocigowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, f) Wodomierz dodatkowy nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, za wodomierzem g4ównym na wewn)trznej instalacji wodocigowej s4u5cy ustaleniu ilo*ci wody bezpowrotnie zu5ytej, g) Wodomierz na uj)ciu w4asnym nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, mierzcy ilo*: wody pobranej z w4asnych uj): wody, h) Urzdzenie pomiarowe nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy mierzcy ilo*: odprowadzanych *cieków, znajdujcy si) na przy4czu kanalizacyjnym, i) Okres obrachunkowy nale5y przez to rozumie: okres rozlicze6 za us4ugi *wiadczone przez Przedsi)biorstwo okre*lony w Umowie. 2 Przedsi)biorstwo *wiadczy us4ugi wy4cznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorc Przedsi)biorstwo eksploatuje urzdzenia wodocigowe i kanalizacyjne oraz przy4cza wodocigowe i kanalizacyjne b)dce w jego posiadaniu. 2. W przypadku, gdy urzdzenia wodocigowe i kanalizacyjne lub przy4cza wodocigowe i kanalizacyjne nie s w posiadaniu Przedsi)biorstwa, odpowiedzialno*: Przedsi)biorstwa za zapewnienie cig4o*ci i jako*ci *wiadczonych us4ug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsi)biorstwo urzdze6 wodocigowych i kanalizacyjnych oraz przy4czy wodocigowych i kanalizacyjnych. Rozdzia* II Obowi0zki Przedsi1biorstwa - minimalny poziom (wiadczonych us*ug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania (cieków. Obowi0zki Odbiorcy. 4 Przedsi)biorstwo w zakresie *wiadczonych przez siebie us4ug zobowizane jest conajmniej do: a) utrzymania ci*nienia w sieci wodocigowej nie mniejszego ni5 0,15 MPa, b) przystpienia do naprawy przewodów wodocigowych i kanalizacyjnych w cigu 6 godzin, c) zainstalowania Wodomierza g4ównego w czasie nie d4u5szym ni5 7 dni roboczych od daty podpisania umowy d) wymiany Wodomierza g4ównego w czasie nie d4u5szym ni5 7 dni roboczych od daty zg4oszenia jego awarii, e) zapewnienia jako*ci wody dostarczanej do Odbiorcy zgodnie z wymogami okre*lonymi w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie wymaga6 dotyczcych jako*ci wody przeznaczonej do spo5ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), f) powiadamiania Odbiorców o planowanych zamkni)ciach wody zgodnie z 28 Regulaminu, g) dostarczania Odbiorcom wody w ilo*ci okre*lonej w Umowie, h) odprowadzania od Odbiorców *cieków o jako*ci i w ilo*ci okre*lonych w Umowie, i) odpowiedzi na pisemne zapytania zg4aszane przez Odbiorców w cigu 14 dni roboczych, Strona 1 z 6

2 5 Przedsi)biorstwo jest obowizane do informowania burmistrza o jako*ci wody podawanej do sieci nie rzadziej ni5 2 razy na rok. 6 Odbiorca powinien racjonalnie gospodarowa: wod i u5ywa: j zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikajcymi z zawartej Umowy. 7 Odbiorcy zobowizani s do korzystania z us4ug zaopatrzenia w wod) i odprowadzania *cieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujcy pogorszenia jako*ci us4ug *wiadczonych przez Przedsi)biorstwo oraz nie utrudniajcy dzia4alno*ci Przedsi)biorstwa, a w szczególno*ci do: a) u5ytkowania instalacji wodocigowej w sposób eliminujcy mo5liwo*: wystpienia awarii, ska5enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodocigowej na skutek m. in. cofni)cia si) wody z instalacji wodocigowej, instalacji ciep4ej wody, instalacji centralnego ogrzewania, przyborów sanitarnych lub innych instalacji technologicznych nale5cych do Odbiorcy, b) monta5u i utrzymania w dobrym stanie technicznym odpowiednich zaworów antyska5eniowych w przypadkach i na warunkach okre*lonych odr)bnymi przepisami; c) monta5u i utrzymania w dobrym stanie technicznym urzdzenia zapobiegajcemu zmianie kierunku przep4ywu *cieków w przypadku skanalizowania pomieszcze6 po4o5onych poni5ej poziomu terenu, d) u5ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujcy zak4óce6 funkcjonowania sieci kanalizacyjnej b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa, e) wykorzystywania wody z sieci wodocigowej oraz korzystania z przy4cza kanalizacyjnego wy4cznie w celach okre*lonych w warunkach przy4czenia oraz w Umowie, f) zapewnienia niezawodnego dzia4ania posiadanych instalacji i przy4czy wodocigowych lub instalacji i przy4czy kanalizacyjnych z urzdzeniem pomiarowym w4cznie, g) podj)cia dzia4a6 ograniczajcych skutki awarii oraz udost)pniania Przedsi)biorstwu terenu w celu usuni)cia awarii lub kontroli dzia4ania urzdze6 pomiarowych, wodocigowych, kanalizacyjnych i przy4czy, h) z4o5enia pisemnego o*wiadczenia o w4asnych uj)ciach wody, w celu prawid4owego ustalania op4at za odprowadzanie *cieków, 8 1. Odbiorca winien zapewni: niezawodne dzia4anie Urzdzenia pomiarowego i wodomierzy o których mowa w 1, ust. 2, lit. f), g), h), i) Regulaminu i Urzdzenia pomiarowego poprzez: a) odpowiednie ich zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, b) utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s zamontowane w dobrym stanie technicznym oraz umo5liwiajcym swobodny dost)p do nich przedstawicieli Przedsi)biorstwa, c) zabezpieczenie przed dost)pem do nich osób nieuprawnionych. 1. Odbiorca ma obowizek na w4asny koszt legalizowa: oraz wymienia: uszkodzone wodomierze o których mowa w 1, ust. 2, lit. g), h), i) Regulaminu. 2. Odbiorca zobowizany jest do niezw4ocznego usuni)cia awarii na przy4czu b)dcym w jego posiadaniu oraz o niezw4ocznym powiadomieniu o tym zdarzeniu Przedsi)biorstwa. Je5eli tego nie uczyni, Przedsi)biorstwo mo5e wstrzyma: dostaw) wody lub odbiór *cieków Odbiorca zobowizany jest do niezw4ocznego powiadamiania Przedsi)biorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierzy o których mowa w 1, ust. 2, lit. g), h), i) Regulaminu, w tym w szczególno*ci o zerwaniu plomby. 1. Odbiorca zobowizany jest do niezw4ocznego powiadamiania Przedsi)biorstwa o wszelkich: a) zmianach technicznych w instalacji wewn)trznej, które mog mie: wp4yw na dzia4anie sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa, b) zmianie celu na jaki jest zu5ywana woda, c) zmianie sk4adu i ilo*ci odprowadzanych *cieków, d) zmianach w4asno*ciowych nieruchomo*ci lub zmianach u5ytkownika lokalu. 10 Odbiorca jest zobowizany do uzyskania zgody Przedsi)biorstwa na rozbudow) przy4czy wodocigowych i kanalizacyjnych. 11 Odbiorca jest zobowizany do terminowego regulowania nale5no*ci za us4ugi realizowane przez Przedsi)biorstwo. Rozdzia* III Szczegó*owe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami Przedsi)biorstwo zobowizane jest zawrze: Umow) z Odbiorc, którego nieruchomo*: zostanie przy4czona do sieci zgodnie z warunkami okre*lonymi w Rozdziale V Regulaminu, je5eli wystpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy. 2. Odbiorca sk4ada do Przedsi)biorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy. W przypadku zmiany Odbiorcy wniosek powinien by: z4o5ony niezw4ocznie po jej wystpieniu, bez konieczno*ci zmiany pozosta4ych warunków *wiadczenia us4ug. Strona 2 z 6

3 3. Przedsi)biorstwo okre*la wzory wniosków, o których mowa w ust.1. i Umowa mo5e by: zawarta na czas nieokre*lony lub okre*lony. 5. Z Odbiorcami korzystajcymi zarówno z us4ug zaopatrzenia w wod), jak i z us4ug odprowadzania *cieków, Przedsi)biorstwo mo5e zawrze: jedn umow) o zaopatrzenie w wod) i odprowadzanie *cieków. 6. Zmiana warunków Umowy nast)puje w drodze aneksu do Umowy sporzdzonego w formie pisemnej. 7. Nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu zmiana taryfy w czasie obowizywania Umowy oraz zmiana adresu do korespondencji Umowa winna okre*la: mo5liwo*: jej rozwizania. 2. Rozwizanie Umowy mo5e nastpi: za porozumieniem stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie. 3. Przedsi)biorstwo mo5e równie5 odstpi: od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstpienie od Umowy nast)puje poprzez o*wiadczenie Przedsi)biorstwa dor)czone Odbiorcy na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odci)cia dostawy wody lub zamkni)cia przy4cza kanalizacyjnego. 4. Rozwizanie Umowy mo5e skutkowa: zastosowaniem przez Przedsi)biorstwo *rodków technicznych uniemo5liwiajcych dalsze korzystanie z us4ug. 14 Ponowne przy4czenie do sieci, po wcze*niejszym odci)ciu dostawy wody lub zamkni)ciu przy4cza kanalizacyjnego nast)puje po ustaniu przyczyn odci)cia lub zamkni)cia oraz po z4o5eniu przez Odbiorc) wniosku o zawarcie Umowy Na pisemny wniosek w4a*ciciela lub zarzdcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Umowa mo5e by: zawarta z osobami korzystajcymi z lokali znajdujcych si) w budynkach wielolokalowych pod warunkiem spe4nienia równocze*nie wszystkich postanowie6 okre*lonych w art. 6 ust. 6 Ustawy. 1. Przedsi)biorstwo ma prawo wypowiedzie: Umow) w4a*cicielowi lub zarzdcy budynku wielolokalowego, je5eli w trakcie jej obowizywania wystpi warunki uniemo5liwiajce jej spe4nienie, w szczególno*ci warunki uniemo5liwiajce ustalenie nale5no*ci za dostarczon wod) i odprowadzone *cieki dla poszczególnych Odbiorców w tym budynku, w terminie okre*lonym w Umowie. 2. Zawarcie umów z osobami korzystajcymi z lokali pociga za sob konieczno*: zmiany warunków Umowy zawartej z w4a*cicielem lub zarzdc wymienionymi w ust Przedsi)biorstwo okre*la okres obrachunkowy obowizujcy Odbiorców w zale5no*ci od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych *wiadczenia us4ug a tak5e postanowie6 okre*lonych w odr)bnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zap4aty. 2. Mog obowizywa: ró5ne okresy obrachunkowe dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców lub obszaru. 3. Dat), form) i sposób zap4aty Przedsi)biorstwo wskazuje w fakturze. Rozdzia* IV Sposób rozlicze: w oparciu o ceny i stawki op*at Rozliczenia z Odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wod) i zbiorowe odprowadzanie *cieków prowadzone s przez Przedsi)biorstwo na zasadach okre*lonych w Ustawie. 2. Warunki prowadzenia rozlicze6 za zaopatrzenie w wod) i odprowadzanie *cieków okre*la Umowa W rozliczeniach z Odbiorc Przedsi)biorstwo stosuje taryf) obowizujc w danym okresie obrachunkowym. 2. Umowa o zaopatrzenie w wod) lub odprowadzanie *cieków posiada zapis dotyczcy obowizujcej taryfy dla danego Odbiorcy w dniu podpisania Umowy Przedsi)biorstwo og4asza taryf) w sposób zwyczajowo przyj)ty w terminie okre*lonym Ustaw. 2. Taryfy dost)pne s równie5 w siedzibie Przedsi)biorstwa na ka5de 5yczenie Odbiorcy. Rozdzia* V Warunki przy*0czenia do sieci Przy4czenie nieruchomo*ci do sieci odbywa si) staraniem i na koszt osoby ubiegajcej si) o przy4czenie. 2. Osoba ubiegajca si) o przy4czenie sk4ada Przedsi)biorstwu pisemny wniosek o przy4czenie. 3. Z wnioskiem o przy4czenie do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej mo5e wyst)powa: osoba posiadajca tytu4 prawny do korzystania z nieruchomo*ci, która ma by: przy4czona do sieci. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien w szczególno*ci zawiera:: a) imi) i nazwisko (lub nazw)) wnioskodawcy, b) adres do korespondencji, c) adres pod4czanej nieruchomo*ci, d) rodzaj pod4czenia (wodocigowe, kanalizacyjne), Strona 3 z 6

4 e) okre*lenie celu na jaki b)dzie zu5ywana woda oraz rodzaju odprowadzanych *cieków (w przypadku *cieków innych ni5 bytowo-gospodarcze, równie5 okre*lenie jako*ci odprowadzanych *cieków wraz z opisem planowanego sposobu ich podczyszczania), f) okre*lenie planowanej ilo*ci zu5ywanej wody i odprowadzanych *cieków, g) dat) i podpis wnioskodawcy. 5. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2 okre*la i udost)pnia Przedsi)biorstwo. 21 Do wniosku osoba ubiegajca si) o przy4czenie za4cza aktualn map) sytuacyjn, okre*lajc usytuowanie nieruchomo*ci wzgl)dem istniejcych sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urzdze6 uzbrojenia terenu Po z4o5eniu wniosku o którym mowa w 20 Regulaminu, Przedsi)biorstwo okre*la warunki przy4czenia nieruchomo*ci do sieci, zwane dalej warunkami przy4czenia, w terminie nie d4u5szym ni5 14 dni od dnia z4o5enia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych w terminie nie d4u5szym ni5 30 dni. 2. Warunki przy4czenia s wa5ne 3 lata od daty ich wydania. 3. Warunki przy4czenia okre*laj w szczególno*ci: a) miejsca i sposób przy4czenia nieruchomo*ci do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, b) miejsce zainstalowania Wodomierza g4ównego oraz miejsca zainstalowania Urzdzenia pomiarowego liczcego ilo*: odprowadzanych *cieków, c) maksymaln ilo*: wody dostarczan do Odbiorcy, d) dopuszczaln ilo*: i jako*: odprowadzanych *cieków, e) form) i zakres projektu na podstawie którego wykonane zostanie przy4czenie, f) procedur) przy4czania do sieci. 23 Przy4czenie do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej mo5e nastpi: po spe4nieniu warunków przy4czenia Warunki przy4czenia stanowi podstaw) do wykonania projektu. Uzgodniony przez Przedsi)biorstwo projekt stanowi podstaw) do rozpocz)cia robót budowlano-monta5owych. 2. Wydanie warunków przy4czenia oraz uzgodnienie projektu s odp4atne. Rozdzia* VI Sposób dokonywania odbioru przez Przedsi1biorstwo wykonanego przy*0cza Roboty budowlano-monta5owe odbywaj si) w oparciu o warunki przy4czenia oraz w oparciu o projekt o którym mowa w 24 Regulaminu i ko6cz si) podpisaniem Protokó4u Zako6czenia Robót. 2. W ramach prac zwizanych z odbiorem przy4cza Przedsi)biorstwo dokonuje sprawdzenia zgodno*ci wykonanych prac z warunkami przy4czenia. 3. Wykonane przy4cze podlega kontroli przez przedstawicieli Przedsi)biorstwa przed zasypaniem przy4cza oraz po zako6czeniu robót. 4. Zakres kontroli przed zasypaniem przy4cza obejmuje w szczególno*ci: a) zgodno*: u5ytych materia4ów z certyfikatami i deklaracjami zgodno*ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, b) sposób w4czenia przy4cza do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, c) sprawdzenie podsypki i obsypki rur: dla przy4cza wodocigowego na ca4ej d4ugo*ci do wodomierza, dla przy4cza kanalizacyjnego w pasie drogowym, d) sprawdzenie szczelno*ci przy4cza wodocigowego na ci*nienie w sieci, 5. Zakres kontroli po zasypaniu przy4cza obejmuje w szczególno*ci: a) sprawdzenie szczelno*ci przy4cza kanalizacyjnego, b) sprawdzenie szczelno*ci studni wodomierzowych i kanalizacyjnych, c) sprawdzenie od4czenia szamba w przypadku budowy przy4cza kanalizacyjnego, d) sprawdzenie wykonania podej*cia pod monta5 wodomierza (dwa zawory odcinajce wraz z zaworem antyska5eniowym), e) sprawdzenie sposobu po4czenia w4asnego uj)cia wody z instalacj wewn)trzn Odbiorcy. 6. Po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnych wynikach kontroli o których mowa w ust. 3, przedstawiciel Przedsi)biorstwa sporzdza Protokó4 Zako6czenia Robót. 7. Protokó4 Zako6czenia Robót powinien zawiera: w szczególno*ci: a) adres nieruchomo*ci do której wykonano przy4cze, b) imi) i nazwisko (lub nazw)) Inwestora, c) adres zamieszkania Inwestora, d) dat) zako6czenia robót, e) dane techniczne przy4cza, f) okre*lenie celu na jaki b)dzie zu5ywana woda, g) okre*lenie rodzaju odprowadzanych *cieków, h) uwagi dotyczce ewentualnych zmian dokonanych przy budowie przy4cza w pasie drogowym, i) podpisy cz4onków komisji w sk4adzie - Przedstawiciele : Inwestora, U5ytkownika, Wykonawcy, Przedsi)biorstwa. Strona 4 z 6

5 8. Podpisany przez wszystkich cz4onków komisji Protokó4 Zako6czenia Robót upowa5nia osob) ubiegajc si) o przy4czenie do z4o5enia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. Rozdzia* VII Techniczne warunki okre(laj0ce mo=liwo(ci dost1pu do us*ug wodoci0gowo-kanalizacyjnych Poziom dost)pu do us4ug wodocigowo-kanalizacyjnych wyznaczaj wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzdze6 wodocigowych i kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium uwarunkowa6 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia osoby ubiegajcej si) o przy4czenie do istniejcej sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, je5eli w wyniku przy4czenia warunki dostarczania wody i odprowadzania *cieków pogorsz si) tak, 5e nie zostanie zachowany minimalny poziom us4ug, a w szczególno*ci, je5eli zabraknie wymaganych zdolno*ci produkcyjnych uj):, stacji uzdatniania i oczyszczalni *cieków oraz zdolno*ci dostawczych istniejcych uk4adów dystrybucji wody i odprowadzenia *cieków. 3. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia osobie ubiegajcej si) o przy4czenie do istniejcej sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, je5eli przy4czenie do sieci spowoduje obni5enie poziomu us4ug w stopniu takim, 5e nie b)d spe4nione wymagania okre*lajce minimalny poziom us4ug. 4. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia do sieci je5eli przy4cze: a) zosta4o wykonane bez uzyskania od Przedsi)biorstwa warunków przy4czenia, b) lub zosta4o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przy4czenia, c) lub zosta4o wykonane niezgodnie z projektem uzgodnionym przez Przedsi)biorstwo, 5. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia do sieci, je5eli nie posiada technicznych mo5liwo*ci *wiadczenia us4ug Osoby zainteresowane korzystaniem z us4ug *wiadczonych przez Przedsi)biorstwo mog uzyska: informacj) o dost)pno*ci tych us4ug w urz)dzie gminy lub w Przedsi)biorstwie. 2. Przedsi)biorstwo nieodp4atnie udost)pni do wgldu posiadany Regulamin. Rozdzia* VIII Sposób post1powania w przypadku niedotrzymania ci0g*o(ci us*ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz (cieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsi)biorstwo ma obowizek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze *cieków, w sposób zwyczajowo przyj)ty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godziny. 2. Przedsi)biorstwo ma równie5 obowizek niezw4ocznego poinformowania Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyj)ty o zaistnia4ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze *cieków, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 3. W razie planowanej lub zaistnia4ej przerwy w dostawie wody przekraczajcej 12 godzin Przedsi)biorstwo ma obowizek zapewni: zast)pczy punkt poboru wody i poinformowa: o tym fakcie Odbiorców, wskazujc lokalizacj) zast)pczego punktu poboru wody Przedsi)biorstwo ma prawo ograniczy: lub wstrzyma: *wiadczenie us4ug wy4cznie z wa5nych powodów, w szczególno*ci, je5eli jest to uzasadnione potrzeb ochrony 5ycia lub zdrowia ludzkiego, *rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo5arowymi, a tak5e przyczynami technicznymi 2. Przedsi)biorstwo ponosi odpowiedzialno*: za szkody powsta4e w zwizku z wstrzymaniem lub ograniczeniem *wiadczenia us4ug, chyba, 5e nie ponosi winy. Przedsi)biorstwo wolne jest od odpowiedzialno*ci w szczególno*ci wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie *wiadczenia us4ug wynika4y z: a) dzia4ania si4y wy5szej, w tym zw4aszcza si4 przyrody b) dzia4ania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsi)biorstwo nie ponosi odpowiedzialno*ci, w tym samego Odbiorcy, c) potrzeby ochrony 5ycia lub zdrowia ludzkiego oraz *rodowiska naturalnego, a tak5e potrzeb przeciwpo5arowych. Rozdzia* IX Standardy obs*ugi Odbiorców. Tryb rozpatrywania reklamacji. 30 Przedsi)biorstwo winno zapewni: Odbiorcom, a tak5e pozosta4ym interesantom, nale5yty poziom obs4ugi Przedsi)biorstwo zobowizane jest do udzielania na 5yczenie Odbiorcy informacji zwizanych z realizacj postanowie6 Umowy, a przede wszystkim informacji obj)tych regulaminem oraz zawartych w taryfie. 2. Przedsi)biorstwo udziela informacji bezpo*rednio (w swojej siedzibie lub za po*rednictwem telefonu, faksu) lub w formie pisemnej. 32 W siedzibie Przedsi)biorstwa s udost)pnianie wszystkim zainteresowanym: a) aktualnie obowizujce na terenie obj)tym dzia4alno*ci Przedsi)biorstwa taryfy; b) jednolity tekst Regulaminu, c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz wody; Strona 5 z 6

6 33 1. Odbiorca ma prawo zg4aszania reklamacji dotyczcych realizacji postanowie6 umowy, w szczególno*ci ilo*ci i jako*ci *wiadczonych us4ug. 2. Reklamacja powinna by: z4o5ona w formie pisemnej. 3. Przedsi)biorstwo udziela odpowiedzi na reklamacj) w formie pisemnej. 4. Przedsi)biorstwo rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej z4o5enia; je5eli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynno*ci wyja*niajcych, Przedsi)biorstwo jest zobowizane udzieli: odpowiedzi w terminie nie d4u5szym ni5 30 dni. Rozdzia* X Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo=arowe 34 Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa s gminna ochotnicza stra5 po5arna oraz powiatowa pa6stwowa stra5 po5arna. 35 Pobór wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsi)biorstwem. 36 Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa zobowizani s do: a) powiadomienia Przedsi)biorstwa o miejscu po5aru niezw4ocznie po otrzymaniu zg4oszenia, b) powiadomienia Przedsi)biorstwa o ka5dorazowym poborze wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa, oraz o ilo*ci i terminie poboru tej wody Przedsi)biorstwo obci5a Gmin) za wod) pobran na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w jego posiadaniu. 2. Rozliczenia za wod) pobran na cele przeciwpo5arowe dokonywane s za okresy kwartalne, za ka5de pobranie z sieci. Rozdzia* XI Przepisy ko:cowe 38 W sprawach nie obj)tych Regulaminem obowizuj przepisy prawa, a w szczególno*ci ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod) i zbiorowym odprowadzaniu *cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Rozdzia* XII Traci moc Uchwa4a nr 435/L/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 pa%dziernika 2002r., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania *cieków na terenie Gminy Milanówek. Rozdzia* XIII Uchwa4a wchodzi w 5ycie po up4ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz)dowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlazo Strona 6 z 6

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MOCHOWO uchwalony Uchwałą Nr 104 /XV/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 6 lutego 2004r. ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 197/XXXII/06

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2641 UCHWAŁA NR 0007.36.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały NrXI/57/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Rozdział I Postanowienia ogólne Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/336/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/336/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/336/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR XXXVI/307/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r.

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r. U C H W Ł A Nr 119/X/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.12.2003 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody w gminie Woźniki. Na podstawie art. 18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r.

UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Swarzędz. Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1427 UCHWAŁA NR XVI/183/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści:

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści: UCHWAŁA NR LI/561/2006 Rady Miejskiej Będzinie z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie: uchwalenia: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Księżpol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego przez GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIE W SZCZYTNIE. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIE W SZCZYTNIE. z dnia... - P R O J E K T - UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIE W SZCZYTNIE z dnia... w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 1153 UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM. z dnia 29 maja 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 1153 UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 1153 UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

0 69 : < : = 6 5 = < 9; 5 =4 6> $ = !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 #5 0 65 #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./01 4 2 " " *+ " 012 " 4 5 6 0"8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" 6 0 69 ":

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365

regulamin us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365 regulamin us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365 Dzia?I. Definicje U?yte w Regulaminie us?ugi IT dla Firm- pakiet Office 365 poj?cia oznaczaj?: 1 1) Administrator osoba fizyczna wskazana Umowie (b?d? w

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1880 UCHWAŁA NR XV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1880 UCHWAŁA NR XV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1880 UCHWAŁA NR XV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r.

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r. Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 27.10.2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 24.08.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3469 UCHWAŁA NR VIII/63/2015 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 30 września 2015 r.

Lublin, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3469 UCHWAŁA NR VIII/63/2015 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3469 UCHWAŁA NR VIII/63/2015 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r. Dz. U. z 25 marca 2002r. Nr 26, poz. 257 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/270/2005 Rady w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Wrocław, dnia 13 kwietnia 2006 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN UCHWAŁA NR XXXVIII/297/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia odprowadzania ścieków Regulaminu dostarczania wody i Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne Instrukcja dotyczca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urzdu Gminy Kty Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w instrukcji jest mowa o: 1. Urzdzie naley przez to rozumie Urzd Gminy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork Projekt z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia i korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO Obowizujeod02listopada2013r ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT SIEDMIU I OSOBAMI ZALENYMI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Stan prawny na dzie 11 stycznia 2005 r. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo:

B. ZABEZPIECZENIE POYCZKI / ZWROTU 9RODKÓW Z FUNDUSZU ISPA 4. Dokumenty przedkadane w przypadku por%czenia przez gmin% / powiat / województwo: Lista dokumentów przedkadanych w celu zawarcia porozumienia o realizacji projektu ISPA lub umowy po#yczki na dofinansowanie przedsi%wzi%cia ISPA ze &rodków NFO*iGW A. ZAWARCIE POROZUMIENIA / UMOWY POYCZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW Załącznik do Uchwały RM Nr VI/63/2003 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3436 UCHWAŁA NR X.57.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/133/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 16 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/133/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 16 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/133/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/264/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 12 lipca 2007 r.

Uchwała Nr VIII/264/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 12 lipca 2007 r. Uchwała Nr VIII/264/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Gliwice. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 24 września 2013 r.

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 10 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 10 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół. Na podstawie art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo