U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r."

Transkrypt

1 U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pó%n. zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod) i zbiorowym odprowadzaniu *cieków (Dz.U.Nr 72, poz.747, z 2001r. Nr 72, poz.747, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808 oraz z 2005r. Nr 85, poz.729 i Nr 130, poz.1087) Rada Miasta Milanówka uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek w nast)pujcym brzmieniu: Rozdzia* I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin okre*la zasady prowadzenia i warunki korzystania z us4ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod) przeznaczon do spo5ycia przez ludzi za pomoc urzdze6 wodocigowych oraz zbiorowego odprowadzania *cieków za pomoc urzdze6 kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Milanówek. 2. Ilekro: w niniejszym Regulaminie u5ywa si) okre*le6: a) Ustawa nale5y przez to rozumie: ustaw) z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod) i zbiorowym odprowadzaniu *cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pó%n. zm.), b) Umowa nale5y przez to rozumie: nast)pujce rodzaje umów o *wiadczeniu przez Przedsi)biorstwo us4ug dla Odbiorcy: - umowa o zaopatrzenie w wod), - umowa o odprowadzanie *cieków, - umowa o zaopatrzenie w wod) i odprowadzanie *cieków. a) Regulamin nale5y przez to rozumie: niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania *cieków, b) Odbiorca nale5y przez to rozumie: odbiorc) us4ug *wiadczonych przez Przedsi)biorstwo, o którym mowa w art. 2, pkt 3) Ustawy, c) Przedsi)biorstwo nale5y przez to rozumie: Zak4ad Wodocigów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, d) Wodomierz g4ówny nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt 19) Ustawy, e) Wodomierz nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, na wewn)trznej instalacji wodocigowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, f) Wodomierz dodatkowy nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, za wodomierzem g4ównym na wewn)trznej instalacji wodocigowej s4u5cy ustaleniu ilo*ci wody bezpowrotnie zu5ytej, g) Wodomierz na uj)ciu w4asnym nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, mierzcy ilo*: wody pobranej z w4asnych uj): wody, h) Urzdzenie pomiarowe nale5y przez to rozumie: przyrzd pomiarowy mierzcy ilo*: odprowadzanych *cieków, znajdujcy si) na przy4czu kanalizacyjnym, i) Okres obrachunkowy nale5y przez to rozumie: okres rozlicze6 za us4ugi *wiadczone przez Przedsi)biorstwo okre*lony w Umowie. 2 Przedsi)biorstwo *wiadczy us4ugi wy4cznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorc Przedsi)biorstwo eksploatuje urzdzenia wodocigowe i kanalizacyjne oraz przy4cza wodocigowe i kanalizacyjne b)dce w jego posiadaniu. 2. W przypadku, gdy urzdzenia wodocigowe i kanalizacyjne lub przy4cza wodocigowe i kanalizacyjne nie s w posiadaniu Przedsi)biorstwa, odpowiedzialno*: Przedsi)biorstwa za zapewnienie cig4o*ci i jako*ci *wiadczonych us4ug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsi)biorstwo urzdze6 wodocigowych i kanalizacyjnych oraz przy4czy wodocigowych i kanalizacyjnych. Rozdzia* II Obowi0zki Przedsi1biorstwa - minimalny poziom (wiadczonych us*ug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania (cieków. Obowi0zki Odbiorcy. 4 Przedsi)biorstwo w zakresie *wiadczonych przez siebie us4ug zobowizane jest conajmniej do: a) utrzymania ci*nienia w sieci wodocigowej nie mniejszego ni5 0,15 MPa, b) przystpienia do naprawy przewodów wodocigowych i kanalizacyjnych w cigu 6 godzin, c) zainstalowania Wodomierza g4ównego w czasie nie d4u5szym ni5 7 dni roboczych od daty podpisania umowy d) wymiany Wodomierza g4ównego w czasie nie d4u5szym ni5 7 dni roboczych od daty zg4oszenia jego awarii, e) zapewnienia jako*ci wody dostarczanej do Odbiorcy zgodnie z wymogami okre*lonymi w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie wymaga6 dotyczcych jako*ci wody przeznaczonej do spo5ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), f) powiadamiania Odbiorców o planowanych zamkni)ciach wody zgodnie z 28 Regulaminu, g) dostarczania Odbiorcom wody w ilo*ci okre*lonej w Umowie, h) odprowadzania od Odbiorców *cieków o jako*ci i w ilo*ci okre*lonych w Umowie, i) odpowiedzi na pisemne zapytania zg4aszane przez Odbiorców w cigu 14 dni roboczych, Strona 1 z 6

2 5 Przedsi)biorstwo jest obowizane do informowania burmistrza o jako*ci wody podawanej do sieci nie rzadziej ni5 2 razy na rok. 6 Odbiorca powinien racjonalnie gospodarowa: wod i u5ywa: j zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikajcymi z zawartej Umowy. 7 Odbiorcy zobowizani s do korzystania z us4ug zaopatrzenia w wod) i odprowadzania *cieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujcy pogorszenia jako*ci us4ug *wiadczonych przez Przedsi)biorstwo oraz nie utrudniajcy dzia4alno*ci Przedsi)biorstwa, a w szczególno*ci do: a) u5ytkowania instalacji wodocigowej w sposób eliminujcy mo5liwo*: wystpienia awarii, ska5enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodocigowej na skutek m. in. cofni)cia si) wody z instalacji wodocigowej, instalacji ciep4ej wody, instalacji centralnego ogrzewania, przyborów sanitarnych lub innych instalacji technologicznych nale5cych do Odbiorcy, b) monta5u i utrzymania w dobrym stanie technicznym odpowiednich zaworów antyska5eniowych w przypadkach i na warunkach okre*lonych odr)bnymi przepisami; c) monta5u i utrzymania w dobrym stanie technicznym urzdzenia zapobiegajcemu zmianie kierunku przep4ywu *cieków w przypadku skanalizowania pomieszcze6 po4o5onych poni5ej poziomu terenu, d) u5ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujcy zak4óce6 funkcjonowania sieci kanalizacyjnej b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa, e) wykorzystywania wody z sieci wodocigowej oraz korzystania z przy4cza kanalizacyjnego wy4cznie w celach okre*lonych w warunkach przy4czenia oraz w Umowie, f) zapewnienia niezawodnego dzia4ania posiadanych instalacji i przy4czy wodocigowych lub instalacji i przy4czy kanalizacyjnych z urzdzeniem pomiarowym w4cznie, g) podj)cia dzia4a6 ograniczajcych skutki awarii oraz udost)pniania Przedsi)biorstwu terenu w celu usuni)cia awarii lub kontroli dzia4ania urzdze6 pomiarowych, wodocigowych, kanalizacyjnych i przy4czy, h) z4o5enia pisemnego o*wiadczenia o w4asnych uj)ciach wody, w celu prawid4owego ustalania op4at za odprowadzanie *cieków, 8 1. Odbiorca winien zapewni: niezawodne dzia4anie Urzdzenia pomiarowego i wodomierzy o których mowa w 1, ust. 2, lit. f), g), h), i) Regulaminu i Urzdzenia pomiarowego poprzez: a) odpowiednie ich zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, b) utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s zamontowane w dobrym stanie technicznym oraz umo5liwiajcym swobodny dost)p do nich przedstawicieli Przedsi)biorstwa, c) zabezpieczenie przed dost)pem do nich osób nieuprawnionych. 1. Odbiorca ma obowizek na w4asny koszt legalizowa: oraz wymienia: uszkodzone wodomierze o których mowa w 1, ust. 2, lit. g), h), i) Regulaminu. 2. Odbiorca zobowizany jest do niezw4ocznego usuni)cia awarii na przy4czu b)dcym w jego posiadaniu oraz o niezw4ocznym powiadomieniu o tym zdarzeniu Przedsi)biorstwa. Je5eli tego nie uczyni, Przedsi)biorstwo mo5e wstrzyma: dostaw) wody lub odbiór *cieków Odbiorca zobowizany jest do niezw4ocznego powiadamiania Przedsi)biorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierzy o których mowa w 1, ust. 2, lit. g), h), i) Regulaminu, w tym w szczególno*ci o zerwaniu plomby. 1. Odbiorca zobowizany jest do niezw4ocznego powiadamiania Przedsi)biorstwa o wszelkich: a) zmianach technicznych w instalacji wewn)trznej, które mog mie: wp4yw na dzia4anie sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa, b) zmianie celu na jaki jest zu5ywana woda, c) zmianie sk4adu i ilo*ci odprowadzanych *cieków, d) zmianach w4asno*ciowych nieruchomo*ci lub zmianach u5ytkownika lokalu. 10 Odbiorca jest zobowizany do uzyskania zgody Przedsi)biorstwa na rozbudow) przy4czy wodocigowych i kanalizacyjnych. 11 Odbiorca jest zobowizany do terminowego regulowania nale5no*ci za us4ugi realizowane przez Przedsi)biorstwo. Rozdzia* III Szczegó*owe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami Przedsi)biorstwo zobowizane jest zawrze: Umow) z Odbiorc, którego nieruchomo*: zostanie przy4czona do sieci zgodnie z warunkami okre*lonymi w Rozdziale V Regulaminu, je5eli wystpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy. 2. Odbiorca sk4ada do Przedsi)biorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy. W przypadku zmiany Odbiorcy wniosek powinien by: z4o5ony niezw4ocznie po jej wystpieniu, bez konieczno*ci zmiany pozosta4ych warunków *wiadczenia us4ug. Strona 2 z 6

3 3. Przedsi)biorstwo okre*la wzory wniosków, o których mowa w ust.1. i Umowa mo5e by: zawarta na czas nieokre*lony lub okre*lony. 5. Z Odbiorcami korzystajcymi zarówno z us4ug zaopatrzenia w wod), jak i z us4ug odprowadzania *cieków, Przedsi)biorstwo mo5e zawrze: jedn umow) o zaopatrzenie w wod) i odprowadzanie *cieków. 6. Zmiana warunków Umowy nast)puje w drodze aneksu do Umowy sporzdzonego w formie pisemnej. 7. Nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu zmiana taryfy w czasie obowizywania Umowy oraz zmiana adresu do korespondencji Umowa winna okre*la: mo5liwo*: jej rozwizania. 2. Rozwizanie Umowy mo5e nastpi: za porozumieniem stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie. 3. Przedsi)biorstwo mo5e równie5 odstpi: od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstpienie od Umowy nast)puje poprzez o*wiadczenie Przedsi)biorstwa dor)czone Odbiorcy na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odci)cia dostawy wody lub zamkni)cia przy4cza kanalizacyjnego. 4. Rozwizanie Umowy mo5e skutkowa: zastosowaniem przez Przedsi)biorstwo *rodków technicznych uniemo5liwiajcych dalsze korzystanie z us4ug. 14 Ponowne przy4czenie do sieci, po wcze*niejszym odci)ciu dostawy wody lub zamkni)ciu przy4cza kanalizacyjnego nast)puje po ustaniu przyczyn odci)cia lub zamkni)cia oraz po z4o5eniu przez Odbiorc) wniosku o zawarcie Umowy Na pisemny wniosek w4a*ciciela lub zarzdcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Umowa mo5e by: zawarta z osobami korzystajcymi z lokali znajdujcych si) w budynkach wielolokalowych pod warunkiem spe4nienia równocze*nie wszystkich postanowie6 okre*lonych w art. 6 ust. 6 Ustawy. 1. Przedsi)biorstwo ma prawo wypowiedzie: Umow) w4a*cicielowi lub zarzdcy budynku wielolokalowego, je5eli w trakcie jej obowizywania wystpi warunki uniemo5liwiajce jej spe4nienie, w szczególno*ci warunki uniemo5liwiajce ustalenie nale5no*ci za dostarczon wod) i odprowadzone *cieki dla poszczególnych Odbiorców w tym budynku, w terminie okre*lonym w Umowie. 2. Zawarcie umów z osobami korzystajcymi z lokali pociga za sob konieczno*: zmiany warunków Umowy zawartej z w4a*cicielem lub zarzdc wymienionymi w ust Przedsi)biorstwo okre*la okres obrachunkowy obowizujcy Odbiorców w zale5no*ci od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych *wiadczenia us4ug a tak5e postanowie6 okre*lonych w odr)bnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zap4aty. 2. Mog obowizywa: ró5ne okresy obrachunkowe dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców lub obszaru. 3. Dat), form) i sposób zap4aty Przedsi)biorstwo wskazuje w fakturze. Rozdzia* IV Sposób rozlicze: w oparciu o ceny i stawki op*at Rozliczenia z Odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wod) i zbiorowe odprowadzanie *cieków prowadzone s przez Przedsi)biorstwo na zasadach okre*lonych w Ustawie. 2. Warunki prowadzenia rozlicze6 za zaopatrzenie w wod) i odprowadzanie *cieków okre*la Umowa W rozliczeniach z Odbiorc Przedsi)biorstwo stosuje taryf) obowizujc w danym okresie obrachunkowym. 2. Umowa o zaopatrzenie w wod) lub odprowadzanie *cieków posiada zapis dotyczcy obowizujcej taryfy dla danego Odbiorcy w dniu podpisania Umowy Przedsi)biorstwo og4asza taryf) w sposób zwyczajowo przyj)ty w terminie okre*lonym Ustaw. 2. Taryfy dost)pne s równie5 w siedzibie Przedsi)biorstwa na ka5de 5yczenie Odbiorcy. Rozdzia* V Warunki przy*0czenia do sieci Przy4czenie nieruchomo*ci do sieci odbywa si) staraniem i na koszt osoby ubiegajcej si) o przy4czenie. 2. Osoba ubiegajca si) o przy4czenie sk4ada Przedsi)biorstwu pisemny wniosek o przy4czenie. 3. Z wnioskiem o przy4czenie do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej mo5e wyst)powa: osoba posiadajca tytu4 prawny do korzystania z nieruchomo*ci, która ma by: przy4czona do sieci. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien w szczególno*ci zawiera:: a) imi) i nazwisko (lub nazw)) wnioskodawcy, b) adres do korespondencji, c) adres pod4czanej nieruchomo*ci, d) rodzaj pod4czenia (wodocigowe, kanalizacyjne), Strona 3 z 6

4 e) okre*lenie celu na jaki b)dzie zu5ywana woda oraz rodzaju odprowadzanych *cieków (w przypadku *cieków innych ni5 bytowo-gospodarcze, równie5 okre*lenie jako*ci odprowadzanych *cieków wraz z opisem planowanego sposobu ich podczyszczania), f) okre*lenie planowanej ilo*ci zu5ywanej wody i odprowadzanych *cieków, g) dat) i podpis wnioskodawcy. 5. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2 okre*la i udost)pnia Przedsi)biorstwo. 21 Do wniosku osoba ubiegajca si) o przy4czenie za4cza aktualn map) sytuacyjn, okre*lajc usytuowanie nieruchomo*ci wzgl)dem istniejcych sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urzdze6 uzbrojenia terenu Po z4o5eniu wniosku o którym mowa w 20 Regulaminu, Przedsi)biorstwo okre*la warunki przy4czenia nieruchomo*ci do sieci, zwane dalej warunkami przy4czenia, w terminie nie d4u5szym ni5 14 dni od dnia z4o5enia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych w terminie nie d4u5szym ni5 30 dni. 2. Warunki przy4czenia s wa5ne 3 lata od daty ich wydania. 3. Warunki przy4czenia okre*laj w szczególno*ci: a) miejsca i sposób przy4czenia nieruchomo*ci do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, b) miejsce zainstalowania Wodomierza g4ównego oraz miejsca zainstalowania Urzdzenia pomiarowego liczcego ilo*: odprowadzanych *cieków, c) maksymaln ilo*: wody dostarczan do Odbiorcy, d) dopuszczaln ilo*: i jako*: odprowadzanych *cieków, e) form) i zakres projektu na podstawie którego wykonane zostanie przy4czenie, f) procedur) przy4czania do sieci. 23 Przy4czenie do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej mo5e nastpi: po spe4nieniu warunków przy4czenia Warunki przy4czenia stanowi podstaw) do wykonania projektu. Uzgodniony przez Przedsi)biorstwo projekt stanowi podstaw) do rozpocz)cia robót budowlano-monta5owych. 2. Wydanie warunków przy4czenia oraz uzgodnienie projektu s odp4atne. Rozdzia* VI Sposób dokonywania odbioru przez Przedsi1biorstwo wykonanego przy*0cza Roboty budowlano-monta5owe odbywaj si) w oparciu o warunki przy4czenia oraz w oparciu o projekt o którym mowa w 24 Regulaminu i ko6cz si) podpisaniem Protokó4u Zako6czenia Robót. 2. W ramach prac zwizanych z odbiorem przy4cza Przedsi)biorstwo dokonuje sprawdzenia zgodno*ci wykonanych prac z warunkami przy4czenia. 3. Wykonane przy4cze podlega kontroli przez przedstawicieli Przedsi)biorstwa przed zasypaniem przy4cza oraz po zako6czeniu robót. 4. Zakres kontroli przed zasypaniem przy4cza obejmuje w szczególno*ci: a) zgodno*: u5ytych materia4ów z certyfikatami i deklaracjami zgodno*ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, b) sposób w4czenia przy4cza do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, c) sprawdzenie podsypki i obsypki rur: dla przy4cza wodocigowego na ca4ej d4ugo*ci do wodomierza, dla przy4cza kanalizacyjnego w pasie drogowym, d) sprawdzenie szczelno*ci przy4cza wodocigowego na ci*nienie w sieci, 5. Zakres kontroli po zasypaniu przy4cza obejmuje w szczególno*ci: a) sprawdzenie szczelno*ci przy4cza kanalizacyjnego, b) sprawdzenie szczelno*ci studni wodomierzowych i kanalizacyjnych, c) sprawdzenie od4czenia szamba w przypadku budowy przy4cza kanalizacyjnego, d) sprawdzenie wykonania podej*cia pod monta5 wodomierza (dwa zawory odcinajce wraz z zaworem antyska5eniowym), e) sprawdzenie sposobu po4czenia w4asnego uj)cia wody z instalacj wewn)trzn Odbiorcy. 6. Po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnych wynikach kontroli o których mowa w ust. 3, przedstawiciel Przedsi)biorstwa sporzdza Protokó4 Zako6czenia Robót. 7. Protokó4 Zako6czenia Robót powinien zawiera: w szczególno*ci: a) adres nieruchomo*ci do której wykonano przy4cze, b) imi) i nazwisko (lub nazw)) Inwestora, c) adres zamieszkania Inwestora, d) dat) zako6czenia robót, e) dane techniczne przy4cza, f) okre*lenie celu na jaki b)dzie zu5ywana woda, g) okre*lenie rodzaju odprowadzanych *cieków, h) uwagi dotyczce ewentualnych zmian dokonanych przy budowie przy4cza w pasie drogowym, i) podpisy cz4onków komisji w sk4adzie - Przedstawiciele : Inwestora, U5ytkownika, Wykonawcy, Przedsi)biorstwa. Strona 4 z 6

5 8. Podpisany przez wszystkich cz4onków komisji Protokó4 Zako6czenia Robót upowa5nia osob) ubiegajc si) o przy4czenie do z4o5enia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. Rozdzia* VII Techniczne warunki okre(laj0ce mo=liwo(ci dost1pu do us*ug wodoci0gowo-kanalizacyjnych Poziom dost)pu do us4ug wodocigowo-kanalizacyjnych wyznaczaj wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzdze6 wodocigowych i kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium uwarunkowa6 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia osoby ubiegajcej si) o przy4czenie do istniejcej sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, je5eli w wyniku przy4czenia warunki dostarczania wody i odprowadzania *cieków pogorsz si) tak, 5e nie zostanie zachowany minimalny poziom us4ug, a w szczególno*ci, je5eli zabraknie wymaganych zdolno*ci produkcyjnych uj):, stacji uzdatniania i oczyszczalni *cieków oraz zdolno*ci dostawczych istniejcych uk4adów dystrybucji wody i odprowadzenia *cieków. 3. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia osobie ubiegajcej si) o przy4czenie do istniejcej sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, je5eli przy4czenie do sieci spowoduje obni5enie poziomu us4ug w stopniu takim, 5e nie b)d spe4nione wymagania okre*lajce minimalny poziom us4ug. 4. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia do sieci je5eli przy4cze: a) zosta4o wykonane bez uzyskania od Przedsi)biorstwa warunków przy4czenia, b) lub zosta4o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przy4czenia, c) lub zosta4o wykonane niezgodnie z projektem uzgodnionym przez Przedsi)biorstwo, 5. Przedsi)biorstwo ma prawo odmówi: przy4czenia do sieci, je5eli nie posiada technicznych mo5liwo*ci *wiadczenia us4ug Osoby zainteresowane korzystaniem z us4ug *wiadczonych przez Przedsi)biorstwo mog uzyska: informacj) o dost)pno*ci tych us4ug w urz)dzie gminy lub w Przedsi)biorstwie. 2. Przedsi)biorstwo nieodp4atnie udost)pni do wgldu posiadany Regulamin. Rozdzia* VIII Sposób post1powania w przypadku niedotrzymania ci0g*o(ci us*ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz (cieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsi)biorstwo ma obowizek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze *cieków, w sposób zwyczajowo przyj)ty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godziny. 2. Przedsi)biorstwo ma równie5 obowizek niezw4ocznego poinformowania Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyj)ty o zaistnia4ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze *cieków, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 3. W razie planowanej lub zaistnia4ej przerwy w dostawie wody przekraczajcej 12 godzin Przedsi)biorstwo ma obowizek zapewni: zast)pczy punkt poboru wody i poinformowa: o tym fakcie Odbiorców, wskazujc lokalizacj) zast)pczego punktu poboru wody Przedsi)biorstwo ma prawo ograniczy: lub wstrzyma: *wiadczenie us4ug wy4cznie z wa5nych powodów, w szczególno*ci, je5eli jest to uzasadnione potrzeb ochrony 5ycia lub zdrowia ludzkiego, *rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo5arowymi, a tak5e przyczynami technicznymi 2. Przedsi)biorstwo ponosi odpowiedzialno*: za szkody powsta4e w zwizku z wstrzymaniem lub ograniczeniem *wiadczenia us4ug, chyba, 5e nie ponosi winy. Przedsi)biorstwo wolne jest od odpowiedzialno*ci w szczególno*ci wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie *wiadczenia us4ug wynika4y z: a) dzia4ania si4y wy5szej, w tym zw4aszcza si4 przyrody b) dzia4ania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsi)biorstwo nie ponosi odpowiedzialno*ci, w tym samego Odbiorcy, c) potrzeby ochrony 5ycia lub zdrowia ludzkiego oraz *rodowiska naturalnego, a tak5e potrzeb przeciwpo5arowych. Rozdzia* IX Standardy obs*ugi Odbiorców. Tryb rozpatrywania reklamacji. 30 Przedsi)biorstwo winno zapewni: Odbiorcom, a tak5e pozosta4ym interesantom, nale5yty poziom obs4ugi Przedsi)biorstwo zobowizane jest do udzielania na 5yczenie Odbiorcy informacji zwizanych z realizacj postanowie6 Umowy, a przede wszystkim informacji obj)tych regulaminem oraz zawartych w taryfie. 2. Przedsi)biorstwo udziela informacji bezpo*rednio (w swojej siedzibie lub za po*rednictwem telefonu, faksu) lub w formie pisemnej. 32 W siedzibie Przedsi)biorstwa s udost)pnianie wszystkim zainteresowanym: a) aktualnie obowizujce na terenie obj)tym dzia4alno*ci Przedsi)biorstwa taryfy; b) jednolity tekst Regulaminu, c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz wody; Strona 5 z 6

6 33 1. Odbiorca ma prawo zg4aszania reklamacji dotyczcych realizacji postanowie6 umowy, w szczególno*ci ilo*ci i jako*ci *wiadczonych us4ug. 2. Reklamacja powinna by: z4o5ona w formie pisemnej. 3. Przedsi)biorstwo udziela odpowiedzi na reklamacj) w formie pisemnej. 4. Przedsi)biorstwo rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej z4o5enia; je5eli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynno*ci wyja*niajcych, Przedsi)biorstwo jest zobowizane udzieli: odpowiedzi w terminie nie d4u5szym ni5 30 dni. Rozdzia* X Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo=arowe 34 Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa s gminna ochotnicza stra5 po5arna oraz powiatowa pa6stwowa stra5 po5arna. 35 Pobór wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsi)biorstwem. 36 Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa zobowizani s do: a) powiadomienia Przedsi)biorstwa o miejscu po5aru niezw4ocznie po otrzymaniu zg4oszenia, b) powiadomienia Przedsi)biorstwa o ka5dorazowym poborze wody na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w posiadaniu Przedsi)biorstwa, oraz o ilo*ci i terminie poboru tej wody Przedsi)biorstwo obci5a Gmin) za wod) pobran na cele przeciwpo5arowe z sieci b)dcej w jego posiadaniu. 2. Rozliczenia za wod) pobran na cele przeciwpo5arowe dokonywane s za okresy kwartalne, za ka5de pobranie z sieci. Rozdzia* XI Przepisy ko:cowe 38 W sprawach nie obj)tych Regulaminem obowizuj przepisy prawa, a w szczególno*ci ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod) i zbiorowym odprowadzaniu *cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Rozdzia* XII Traci moc Uchwa4a nr 435/L/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 pa%dziernika 2002r., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania *cieków na terenie Gminy Milanówek. Rozdzia* XIII Uchwa4a wchodzi w 5ycie po up4ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz)dowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlazo Strona 6 z 6

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego.

sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego. Uchwata iir XXX11/239102 Rady Gminy w Zapohcach z dnia 11 wrzeania 2002 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie gminy Zapolice Na podstawie art. 19 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art. 129 2 otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo