PS JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 PS JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Danuta Urbanowicz prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu leczniczego p.n.: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 w dniu 10 grudnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 grudnia 2012 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Jolanta Lipok inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Lek. med. Pan Leszek Kosiński przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 Nr 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 5. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm), 6. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz z późn. zm), 7. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. Nr 651 z późn. zm.). Kontrolę przeprowadzono w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n.: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9.

2 Podmiotem leczniczym w rozumnieniu Ustawy o działalnosci leczniczej prowadzącym przedsiębiorstwo jest przedsiębiorca Pani Danuta Urbanowicz. Tematem kontroli było sprawdzenie zgodności działalności przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Panią Danutę Urbanowicz o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze kontroli przedsiębiorcy w pozycji nr 1. USTALENIA: Podmiotem leczniczym jest Danuta Urbanowicz. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego pod nazwą: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA. Wyjaśnień udzielała Pani Danuta Urbanowicz. Dowód: Upoważnienie ww. osób załącznik nr 1 Akta rejestrowe podmiotu leczniczego W-32 Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS.3.KS- G.8011/07/06 Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta rejestrowe.: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n..: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia sanatoryjnego i specjalistyczne świadczenia medyczne. Świadczenia te w szczególności obejmują: świadczenia na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację medyczną, leczenie uzdrowiskowe, opiekę pielęgniarską badanie i porady lekarskie, leczenie uzdrowiskowe, pielęgnację chorych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, profilaktykę, promocję zdrowia i oświatę zdrowotną. Kontrolujący w trakcie kontroli stwierdzili, że w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, w dni powszednie, w godzinach od 7 00 do oraz pełni całodobowy dyżur telefoniczny. 2

3 Pielęgniarka udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo i jest dostępna w gabinecie dla pacjentów przez całą dobę. Jak oświadczyła Pani Danuta Urbanowicz - pacjenci ambulatoryjni kierowani na rehabilitację ambulatoryyjną przyjmowani są na podstawie skierowań podpisanych przez lekarzy z okolicznych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: Sanatorium Uzdrowiskowe, Sanatorium Uzdrowiskowe dla dzieci, Dział kinezyterapii dla dorosłych, Dział fizjoterapii dla dorosłych, Dział balneoterapii dla dorosłych, Dział fizykoterapii dla dorosłych, Poradnia internistyczna, Gabinet zabiegowy dla dzieci i dorosłych, Dział hydroterapii dla dorosłych, Dział krioterapii dla dorosłych, Dział masażu leczniczego dla dorosłych, Dział fizjoterapii dla dzieci, Dział fizykoterapii dla dzieci, Dział kinezyterapii dla dzieci, Dział hydroterapii dla dzieci, Dział krioterapii dla dzieci, Dział masażu leczniczego dla dzieci, Dział balneoterapii dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia ortopedyczna Poradnia reumatologiczna. Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie wymienione komórki organizacyjne funkcjonują i są w nich udzielane świadczenia zdrowotne. Podczas kontroli ustalono, iż kontrolowany podmiot leczniczy i jego przedsiębiorstwo posiadają opracowany zgodnie z ustawą o działalności leczniczej regulamin organizacyjny. Kontrolujący poinformowali Panią Danutę Urbanowicz o konieczności i sposobie dokonania zmian w rejestrze oraz m.in. o możliwości wygenerowania informacji i wniosków ze stron internetowych rejestru, tj.: https://www.rpwdl.csioc.gov.pl. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną do dnia 6 lutego 2013 r. 3

4 Poinformowano Panią Danutę Urbanowicz o konieczności przedłożenia organowi rejestrowemu kopii nowej umowy ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od daty jej zawarcia wraz z wnioskiem zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej załącznik nr 2. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy: Danuta Urbanowicz ma podpisaną umowę z Oddziałem Zachodniopomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w zakresie: 1) Umowa nr o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Rehabilitacja Lecznicza 2) Umowa nr o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Lecznictwo Uzdrowiskowe a). uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych b). uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych Po przeanalizowaniu dokumentacji rejestrowej i po dokonaniu wizytacji budynku stwierdzono, że struktura organizacyjna podmiotu leczniczego: Danuta Urbanowicz udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu p.n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 umiejscowiona jest w wielokondygnacyjnym budynku wolnostojącym. Na parterze budynku znajduje się baza rehabilitacyjna, stołówka i rejestracja. Na pozostałych kondygnacjach budynku znajdują się pokoje sanatoryjne dla pacjentów. W pomieszczeniach Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA znajdują się informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kontrolujący skontrolowali książeczki zdrowia: Pani Anny Bilińskiej pielegniarki Pani Cecylii Wolniak pielęgniarki Pani Olgii Kalinowskiej fizjoterapeutki, Pani Agnieszki Kępskiej fizjoterapeutki Pana Macieja Nateckiego fizjoterapeuty Pani Katarzyny Taniorek - fizjoterapeutki Pana Adriana Galińskiego masażysty Pani Ewy Kapieji Fizjoterapeutki Pani Joanny Łupki masażystki Kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiortwie podmiotu leczniczego p.n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze i pielęgniarki oraz fizjoterapełci i masażyści posiadający aktualne prawa wykonywania zawodu. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w w/w przedsiębiortwie posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Sprawdzono książeczki zdrowia wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Jak oświadczyła Pani Danuta Urbanowicz, czas pracy pracowników zatrudnionych w Sanatorium Uzdrowiskowym DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może 4

5 przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne załącznik nr 3 Stwierdzono także, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest wyposażone w sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wyrywkowo sprawdzono paszporty sprzętu. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr4do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy Danuta Urbanowicz w Dąbkach posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego p. n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach wydane na podstawie rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie przeprowadził ostatnią kontrolę sanitarną 8 marca 2012 r. i nie wykazał żadnych zastrzeżeń. Protokół nr HK-14/12 nie zawierał zaleceń pokontrolnych. Dowód: Postanowienei Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 27 lutego 2006 r.stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrola dokumentacji medycznej: Kontrolę dokumentacji medycznej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p. n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przeprowadził Pan Leszek Kosiński lekarz medycyny. Skontrolowano dokumentację dot. rehabilitacji ambulatoryjnej. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza podstawoej opiekli zdrowotnej. Dokumentacja zawiera skierowanie i kartę zabiegów pacjenta. Skontrolowano karty zabiegów: 1. Pana Stanisława Modliborskiego, 2. Pani Magdaleny Płotki, 3. Pana Mieczysława Nowakowskiego, 4. Pana Józefa Maśnika, 5. Pani Ireny Wrzoszczyk, 6. Pani Gabrieli Ziemskiej, 7. Pana Henryka Hetmańskiego, 8. Pani Danuty Huczek, 9. Pana Wojciecha Drzewickiego, 10. Pani Haliny Elland Dokumentacja prowadzona jest czytelnie i starannie. Wszystkie karty zabiegowe były podpisane przez pacjenta. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 5

6 Kontrolą objęto także historie choroby pacjentów leczonych uzdrowiskowo: DZIECI (w wieku 3 6 lat pod opieką dorosłych): 1. Katarzyny Kuleszy, 2. Szymona Ugrynowicza, 3. Marty Słoniewskiej 4. Nadii Krystensen 5. Kamila Barana DOROŚLI: 1. Pani Grażyny Omylak 2. Pani Jolant Żak 3. Pani Ireny Pałaszkiewicz 4. Pani Heleny Nestoruk 5. Pani Barbary Pakuckiej. Dokumentacja medyczna pacjentów leczenia uzdrowiskowego zawierała kartę zabiegów, kartę informacyjną leczenia, skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Odnotowane były wizyty lekarskie. Dokumentacja prowadzona jest czytelnie i starannie. Wszystkie karty zabiegowe były podpisane przez pacjenta. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W dniu kontroli w Sanatorium Uzdrowiskowym DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przebywało 72 pacjentów dorosłych i 71 dzieci wraz z opiekunami. Z dokumentacji medycznej wynika, że pacjenci otrzymują 54 zabiegi w trakcie trwania turnusu 21 dniowego. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nadzór balneologiczny w Snatorium prowadzi dr Maria Pietryk. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach prowadzi dokumentację w systemie informatycznym i w tej formie rozlicza sie z Narodowym Funduszm Zdrowia. Lekarz zleca zabiegi i odnotowuje to w komputerze. Zalecenia sa widoczne dla fizjoterapeuty. Na takich samych zasadach prowadzona jest dokumentacja medyczna pacjntów ambulatoryjnych. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach ma dużą i nowoczesną bazę zabiegową, na której można przeprowadzić do 240 zabiegów w ciągu godziny. Zarówno w dokumentacji medycznej jak i na bazie zabiegowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Informacja dotycząca finansowania działalności Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA podmiotu leczniczego Sanatorium Jak oświadczyła Pani Danuta Urbanowicz - leczenie pacjentów w Sanatorium Uzdrowiskowego DUKAT MEDICAL SPA w większości finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Na tym kontrolę zakończono. Uchybień nie stwierdzono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 6

7 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Dąbki dnia, 10 grudnia 2012 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: Danuta Urbanowicz.... 7

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-08-03/2013 P/13/129 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-08-03/2013 P/13/129 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-08-03/2013 P/13/129 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/129 Dostępność świadczeń nocnej i świątecznej opieki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 4 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 4 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo