WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21 marca 2013r. NZIII RZ Pan Michał Graniczka wspólnik spółki jawnej 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Hierowskiego 66/ Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym pod firmą: 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Hierowskiego 66/1 o numerze rejestrowym , wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Stomatologii i Medycyny 4 Dent Katowice ul. Przemysłowa 3 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 28 lutego 2013r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym przez wspólników Spółki Jawnej dnia 12 marca 2013r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić negatywnie. Podmiot leczniczy nie dokonał zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą firmy podmiotu leczniczego, która miała miejsce 2 kwietnia 2007r. na aktualną, tj. 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna oraz adresu na Katowice ul. Hierowskiego 66 m.1. Nie wykreślono z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą komórek organizacyjnych, które nie funkcjonują, tj. Poradni POZ, Poradni dermatologicznej i Poradni zdrowia psychicznego. Dziedziny medycyny ujęte w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego przypisane Poradni stomatologicznej są niezgodne z zakresem udzielanych świadczeń wskazanym w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Za naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Nie zaktualizowano w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wpisu formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz nie wpisano Nr REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowego). 1

2 W numerze identyfikacyjnym REGON 14-cyfrowym dokonano błędnego wpisu pod nazwą jednostki lokalnej wskazując firmę spółki jawnej przed jej zmianą zamiast nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Zgodnie z zapisami art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) w powiązaniu z par. 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594) podmiot wykonujący działalność leczniczą winien dokonać zmian wpisów w rejestrze we wskazanym wyŝej zakresie do dnia 31 grudnia 2012r. Za nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. 2. Wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 3. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W aktach osobowych 2 lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umowy o współpracy, ujętych w punkcie 7 na stronie 13 protokołu kontroli, nie stwierdzono zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy na stanowisku lekarz stomatolog w kontrolowanym przedsiębiorstwie, co jest wymagane art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Czas pracy 3 osób ujętych w punkcie 8 na stronie 13 protokołu kontroli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazany w umowach o pracę jest niezgodny ze wskazaniami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Za naruszenie wskazanego artykułu odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Michał Graniczka - wspólnik 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień znak NZIII z dnia 28 lutego 2013r. oświadczył, iŝ norma dobowa czasu pracy pracowników medycznych wynosi 7 godzin 35 minut. 4. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W okresie do dnia 15 marca 2012r. podmiot leczniczy nie posiadał umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Obowiązująca wówczas umowa była ubezpieczeniem dobrowolnym. Za nieprawidłowość powyŝszą odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Podmiot leczniczy nie złoŝył organowi prowadzącemu rejestr dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Za naruszenie zapisów art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. 5. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego sporządzono niezgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. 2

3 poz. 217). Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Podmiot leczniczy nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj. wydanej w drodze decyzji administracyjnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanej na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów, co stanowi naruszenie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Za nieprawidłowość odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. 6. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Dokonać zmiany firmy podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na aktualną, tj. 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna oraz adresu na Katowice ul. Hierowskiego 66 m.1, wykreślić z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą komórki organizacyjne, które nie funkcjonują (Poradnię POZ, Poradnię dermatologiczną i Poradnię zdrowia psychicznego) oraz dokonać aktualizacji dziedzin medycyny ujętych w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego przypisanych Poradni stomatologicznej zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń wskazanym w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). 2. Dokonać aktualizacji wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, tj. wpisu formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Nr REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowego) oraz dokonać poprawy nazwy jednostki lokalnej w numerze identyfikacyjnym REGON 14-cyfrowym zgodnie z zapisami art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) w powiązaniu z par. 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594). 3. Sporządzić regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych nieuregulowanych w ustawie zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnioną kopię ww. dokumentu organowi kontrolnemu. 4. Pozyskać aktualny dokument potwierdzający spełnianie warunków sanitarnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj. wydanej w drodze decyzji administracyjnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanej na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów, zgodnie z art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnioną kopię ww. dokumentu organowi kontrolnemu. 5. Posiadać umowę ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). 3

4 6. KaŜdą zawieraną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącą działalności leczniczej naleŝy złoŝyć organowi prowadzącemu rejestr w terminie do 7 dnia od daty jej zawarcia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). 7. Pozyskać od lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umowy o współpracy zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na wykonywanym w kontrolowanym przedsiębiorstwie stanowisku co jest wymagane art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnione kopie ww. zaświadczeń organowi kontrolnemu. 8. Dokonać zmiany czasu pracy w umowach o pracę 3 osób wskazanych w punkcie 8 na stronie 13 protokołu kontroli zgodnie ze wskazaniami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnione kopie ww. dokumentów organowi kontrolnemu. Oczekuję przedstawienia przez Panią Dorotę Stania i Michała Graniczka wspólników Spółki Jawnej w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 4

5 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21 marca 2013r. NZIII RZ Pani Dorota Stania wspólnik spółki jawnej 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Hierowskiego 66/ Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym pod firmą: 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Hierowskiego 66/1 o numerze rejestrowym , wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Stomatologii i Medycyny 4 Dent Katowice ul. Przemysłowa 3 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 28 lutego 2013r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym przez wspólników Spółki Jawnej dnia 12 marca 2013r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić negatywnie. Podmiot leczniczy nie dokonał zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą firmy podmiotu leczniczego, która miała miejsce 2 kwietnia 2007r. na aktualną, tj. 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna oraz adresu na Katowice ul. Hierowskiego 66 m.1. Nie wykreślono z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą komórek organizacyjnych, które nie funkcjonują, tj. Poradni POZ, Poradni dermatologicznej i Poradni zdrowia psychicznego. Dziedziny medycyny ujęte w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego przypisane Poradni stomatologicznej są niezgodne z zakresem udzielanych świadczeń wskazanym w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Za naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Nie zaktualizowano w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wpisu formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz nie wpisano Nr REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowego). 1

6 W numerze identyfikacyjnym REGON 14-cyfrowym dokonano błędnego wpisu pod nazwą jednostki lokalnej wskazując firmę spółki jawnej przed jej zmianą zamiast nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Zgodnie z zapisami art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) w powiązaniu z par. 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594) podmiot wykonujący działalność leczniczą winien dokonać zmian wpisów w rejestrze we wskazanym wyŝej zakresie do dnia 31 grudnia 2012r. Za nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. 2. Wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 3. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W aktach osobowych 2 lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umowy o współpracy, ujętych w punkcie 7 na stronie 13 protokołu kontroli, nie stwierdzono zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy na stanowisku lekarz stomatolog w kontrolowanym przedsiębiorstwie, co jest wymagane art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Czas pracy 3 osób ujętych w punkcie 8 na stronie 13 protokołu kontroli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazany w umowach o pracę jest niezgodny ze wskazaniami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Za naruszenie wskazanego artykułu odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Michał Graniczka - wspólnik 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień znak NZIII z dnia 28 lutego 2013r. oświadczył, iŝ norma dobowa czasu pracy pracowników medycznych wynosi 7 godzin 35 minut. 4. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W okresie do dnia 15 marca 2012r. podmiot leczniczy nie posiadał umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Obowiązująca wówczas umowa była ubezpieczeniem dobrowolnym. Za nieprawidłowość powyŝszą odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Podmiot leczniczy nie złoŝył organowi prowadzącemu rejestr dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Za naruszenie zapisów art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. 5. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego sporządzono niezgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. 2

7 poz. 217). Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. Podmiot leczniczy nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj. wydanej w drodze decyzji administracyjnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanej na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów, co stanowi naruszenie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Za nieprawidłowość odpowiedzialni są wspólnicy Spółki Jawnej Dorota Stania i Michał Graniczka. 6. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Dokonać zmiany firmy podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na aktualną, tj. 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna oraz adresu na Katowice ul. Hierowskiego 66 m.1, wykreślić z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą komórki organizacyjne, które nie funkcjonują (Poradnię POZ, Poradnię dermatologiczną i Poradnię zdrowia psychicznego) oraz dokonać aktualizacji dziedzin medycyny ujętych w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego przypisanych Poradni stomatologicznej zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń wskazanym w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). 2. Dokonać aktualizacji wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, tj. wpisu formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Nr REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowego) oraz dokonać poprawy nazwy jednostki lokalnej w numerze identyfikacyjnym REGON 14-cyfrowym zgodnie z zapisami art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) w powiązaniu z par. 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594). 3. Sporządzić regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych nieuregulowanych w ustawie zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnioną kopię ww. dokumentu organowi kontrolnemu. 4. Pozyskać aktualny dokument potwierdzający spełnianie warunków sanitarnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj. wydanej w drodze decyzji administracyjnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanej na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów, zgodnie z art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnioną kopię ww. dokumentu organowi kontrolnemu. 5. Posiadać umowę ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). 3

8 6. KaŜdą zawieraną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącą działalności leczniczej naleŝy złoŝyć organowi prowadzącemu rejestr w terminie do 7 dnia od daty jej zawarcia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). 7. Pozyskać od lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umowy o współpracy zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na wykonywanym w kontrolowanym przedsiębiorstwie stanowisku co jest wymagane art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnione kopie ww. zaświadczeń organowi kontrolnemu. 8. Dokonać zmiany czasu pracy w umowach o pracę 3 osób wskazanych w punkcie 8 na stronie 13 protokołu kontroli zgodnie ze wskazaniami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz przedstawić uwierzytelnione kopie ww. dokumentów organowi kontrolnemu. Oczekuję przedstawienia przez Panią Dorotę Stania i Michała Graniczka wspólników Spółki Jawnej w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 4

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec

Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 17 listopada 2011r. NZ/III/8012/144/11 RZ Pani Anna Gołba wspólnik Spółki Cywilnej Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal ul. Fredry 5 40 681 Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska

Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII.9612.132.2012 RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedurnego 50 d 41-709 Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. NZIII.9612.128.2013 RZ Pan Mikołaj Fajks Prezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Barlickiego 1 43-170 Łaziska Górne WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku

Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku W OJ EWODA Ś LĄ S K I Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku NZIII.9612.132.2013 RZ Pani Jolanta Garus Kmieć wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 18 kwietnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.26.2013 RZ Marian Suchodolski podmiot leczniczy ul. Dębowa 3 43-430 Skoczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 20 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.59.2012 RZ Agnieszka Nieścieronek wspólnik spółki Dental Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna ul. PCK 4 34-300 Żywiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI NZIII.9612.64.2012 RZ Dominika Flasza Wiceprezes Zarządu Dom Wczasowy Mazowsze ul. Stroma 6 43-450 Ustroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 15 listopada 2010 roku NZ/III/8012/147/10 RZ Pan Tomasz Makieła Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STOMED ul. Okrzei 4 42-300 Myszków

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/146/11 podpisanym w dniu 5 grudnia 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/146/11 podpisanym w dniu 5 grudnia 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 15 grudnia 2011r. K NZ/III/8012/146/11 a RZ Pani tkatarzyna Piech Prezes o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICALMED i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 3 grudnia 2013r.

Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 3 grudnia 2013r. NZIII.9612.115.2013 RZ Pan Krzysztof Gołba podmiot leczniczy wspólnik spółki cywilnej Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 22 października 2012r. NZIII.9612.117.2012 Pani Ewa Beata Długajczyk Wiceprezes Członek Zarządu EURO MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sobieskiego 83

Bardziej szczegółowo

Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art.

Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska z dnia 16 marca 2012r. w części nie spełnia wymogów art. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 31 października 2013r. NZIII.9612.116.2013 RZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Ireneusz Plaza Prezes Zarządu Telemedycyna Polska Spółka akcyjna ul. Modelarska 12 40-142 Katowice

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 28 lutego 2012 r. NZIII.9612.1.2012 RZ Pan Dariusz Tomsia Eskulap s. c. Oddział chirurgii małoinwazyjnej Dariusz Tomsia, Ryszard Antkowiak ul. śywiecka 609 34 382 Wieprz

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 20 lipca 2011 roku

Częstochowa, 20 lipca 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 20 lipca 2011 roku NZ/III/8012/62/11 RZ Pani Janina Przydacz Kierownik Zakładowa Niepubliczna Przychodnia Lekarska przy TurboCare Poland S.A. ul. Powstańców Śląskich 85 42-701

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 czerwca 2012r. NZIII.9612.67.2012 RZ Pani Iwona Sobera Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska ul. Wyspiańskiego 19 41 400 Mysłowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a

Katowice, dnia 20 lipca 2012r. NZIII a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 20 lipca 2012r. K NZIII.9612.69.2012 a RZ Pani t Katarzyna Cybulska Wspólnik o NZOZ w GMINMED S.C. KESLER- CYBULSKA i z siedzibą c w Gierałtowicach (44-186) ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. NZIII.9612.17.2013 RZ Pan Damian Zadeberny Prezes Zarządu Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska SłuŜba Medyczna Pomoc Maltańska ul.

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28 grudnia 2010r.

Katowice, 28 grudnia 2010r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 28 grudnia 2010r. NZ/III/8012/178/10 RZ Pani Renata Kandziora Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia ul. Łagiewnicka 34 41 608 Świętochłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 12 września 2013r.

Katowice, dnia 12 września 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 12 września 2013r. NZIII.9612.83.2013 RZ Pani Monika Wójcik-Biegańska Prezes Zarządu HPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mysłowicka 13 41-902 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 lipca 2011r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE K NZ/III/8012/59/11 a RZ Pan tdariusz Podsiadlik Kierownik o Niepubliczny w Wielospecjalistycznego Zakładu i Opieki Zdrowotnej śak-med.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 1 kwietnia 2010r. NZ/III/8012/37/10 RZ Pani Jadwiga Koralewska-Sobczyk Kierownik Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska-Sobczyk

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 22 sierpnia 2011r. K NZ/III/8012/72/11 a RZ Pani t Maria Lubina Kierownik o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej POZ ioraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska c

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2016 r. PS-ZPSM.9612.51.2016.UK Pan Andrzej Abrahamów Pani Marlena Abrahamów wspólnicy spółki cywilnej pn. AMEZ S.C. ul. Kamienna 1G 59-300 Lubin Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku NZ/III/8012/173/10/ RZ Pan dr n.med. Hubert Kubica Kierownik Prywatnej Kliniki Stomatologii Kosmetycznej, Implantologii i Periodontologii ul.wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Leszek Leszczyński Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r.

CZP.I Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.34.8.2014 Kielce, dnia 17 grudnia 2014 r. Pan Andrzej Gruszka Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art. 112

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól, Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Łucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. (...) NIP: 924-172-56-14

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a NZIII RZ. Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r z ul. Kościuszki e Pszczyna

Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a NZIII RZ. Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r z ul. Kościuszki e Pszczyna WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 8 maja 2013r. K a Pani t Wanda Mikołajczyk Prezes pzarządu r odpowiedzialnością z ul. Kościuszki e 5 43-200 Pszczyna SANUS Spółka z ograniczoną NZIII.9612.23.2013 RZ WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r.

CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.22.2013 Kielce, dnia 28 sierpnia 2013r. Pani Ewa Wróbel Prezes Zarządu Spółki z o.o. DALMED w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę w podmiocie leczniczym NZOZ DALMED

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 20 września 2013r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 28 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 28 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 28 maja 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Ewa Krajcer Gretschel (Nr księgi w RPWDL 000000004280)

Bardziej szczegółowo

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: spółka cywilna: 1. Jolanta Popławska, 2. Urszula

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.6.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 26 lutego 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 kwietnia 2015 r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 września 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa

Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego Warszawa Warszawa, 15 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.8.2015 Pani Anna Jasiewicz-Reps PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE I URODA ul. Jana III Sobieskiego 18 02-957 Warszawa W Y S T Ą P I E

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. (68) Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniach od 25 września do 04 października

Bardziej szczegółowo

prowadzący przedsiębiorstwo: EURODENT S.C. M.BUSZKIEWICZ & W.DMYTRÓW

prowadzący przedsiębiorstwo: EURODENT S.C. M.BUSZKIEWICZ & W.DMYTRÓW Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu ( ) 1. Informacje dotyczące podmiotu

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.25.2016 Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska 1 00-235 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 października 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 października 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 października 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Beata Zaczkowska-Rudziewicz, * Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: TEODOR KOWAL Krawiectwo Konfekcyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: ( ) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Janusz Stankiewicz adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Reg Med

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Reg Med Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Reg Med sp. z o.o. ul. Lubelska 31, 68-200 Żary Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII.9612.32.2013 a

Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII.9612.32.2013 a WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21czerwca 2013r. K NZIII.9612.32.2013 a RZ Pan Piotr t Słota Prezes Zarządu Centrum p Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. r ul. Cynkowa z 6 42-610 e Miasteczko Śląskie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 30 marca 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr PS-2.9612.1.2.2012.PW PROTOKÓŁ w podmiocie leczniczym p.n. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu lecznizcego

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka

Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki Rawa Mazowiecka Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.64.2015 Pan Piotr Adamczyk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT ul. Tadeusza Kościuszki 1 96 200 Rawa Mazowiecka W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.11.7.2013 Kielce, dnia 12 czerwca 2013 r. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 maja 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS S.C.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli. Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 27 września 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Grażyna Elżbieta Lachowicz-Wołoszyn

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 lutego 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: ZAKŁAD FIZJOTERAPII ARTEM SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ (...).

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa Warszawa, 9 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.136.2016 Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności 67 03-401 Warszawa W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. Dz.U.11.221.1319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.10.2016 Kielce, dnia 09 maja 2016 r. \ -yi.). Pani Wiesława Piotrowska Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROFILAKTYKA" w Kielcacli Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Przychodnia Lekarska ZDROWIE s.c. Wiesława

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 221 13153 Poz. 1319 1319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.4.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.8.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LANCET S.C. w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 31A/I, 33A/I Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo