PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Anna Lepak inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Pan lek. med. Paweł Stanisławski przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 41/2013 z dnia 18 października 2013 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739) 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.) Kontrolę przeprowadzono w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n.: Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 16. Podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalnośći leczniczej jest Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika kontrolowanej jednostki o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 5. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Wiesław Wójcik Członek Zarządu Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o., który pełni rolę Kierownika Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi,

2 Pani Elżbieta Karnicka psychoterapeuta pracujący w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Pan dr n. med. Haciski. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 7 sierpnia 2012 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta rejestrowe Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie. W Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie udzielane są świadczenia z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej w rodzaju leczenia uzależnień. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie winny funkcjonować następujące komórki: Poradnia POZ, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia leczenia uzależnień. Dowód: Księga rejestrowa Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie dostępna na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji gabinetów i poradni znajdujących się w przedsiębiorstwie kontrolujący stwierdzili, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z ich przeznaczeniem i zapisami zawartymi w regulaminie. Kontrolujący poinformowali kontrolowanych, iż na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Ponadto kontrolujący poinformowali Pana Wiesława Wójcika, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Kontrolujący stwierdzili, że w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie świadczeń zdrowotnych udziela: 2 lekarzy 1 o specjalności nefrologia i ginekologia, 2 - chorób wewnętrznych; zatrudnionych na umowę o świadczenie usług, felczer zatrudniony na umowę o świadczenie usług, psychoterapeuta z wykształceniem socjologicznym o specjalizacji terapii rodzin, ze studium terapii uzależnień oraz studium terapii rodzinnej zatrudniony na umowę o pracę, 8 opiekunów, w tym 6 zatrudnionych na umowę o pracę a 2 na umowę zlecenie. 2

3 Jak oświadczył Pan Wiesław Wójcik - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opiekunowie są przygotowani do czynności fizjotechnicznych a pracownicy niemedyczni przysposobieni zawodowo. Kontrolujący stwierdzili również, że Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. W wyniku wyrywkowej kontroli paszportów stwierdzono, że: ostatni przegląd techniczny koncentratora tlenu wykonany był 21 października 2013 r., ostatni przegląd techniczny defibrylatora wykonany był 1 lutego 2013 r., ostatnie wzorcowanie alkometru wykonane było 9 października 2013 r. Jak oświadczył Pan Wiesław Wójcik - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, czas pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie posiada podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa obowiązuje do dnia 4 lutego 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r. Dowód: Kserokopia umowy ubezieczenia OC znajduje się w aktach rejestrowych Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie. Kontrolujący poinformowali Pana Wiesława Wójcika, że podmiot leczniczy winien zgłaszać zmiany wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zawarcia umowy a do wniosku załączyć potwierdzoną kopię umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kontrole sanitarne Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie posiada książkę kontroli sanitarnej. Ostatnia kontrola pod względem przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higieniczno-sanitarnych została przeprowadzona przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w dniu 21 lutego 2013 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Jak oświadczył Pan Wiesław Wójcik - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w związku ze specyficznym rodzajem pacjentów, raz w miesiącu przeprowadzana jest całkowita dezynfekcja deratyzacja pomieszczeń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Kontrolujacy stwierdzili w trakcie kontroli, że Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie, jako podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działaności 3

4 leczniczej spełnia warunki określone dla prowadzenia ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w regulaminie. Dowód: Regulamin organizacyjny Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie znajduje się w aktach rejestrowych. Kontrolujący lekarz Pan Paweł Stanisławski przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie oraz dokumentacji medycznej pacjentów, a w szczególności: 1) zatrudnionego personelu medycznego, 2) dokumentacji medycznej pacjentów oraz wizytacji komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie. Ustalenia dokonane przez Pana Pawła Stanisławskiego Kontrolujący przeprowadził kontrolę dokumentacji medycznej pacjentów : Marcin Olejnik upojenie alkoholowe, Dariusz Fornal upojenie alkoholowe, Stefan Wojtkiewicz upojenie alkoholowe. Dokumentacja medyczna w postaci kart pobytu i obserwacji prowadzona jest papierowo i przetrzymywana jest w zabezpieczonych szafach. Dowód: Wzór dokumentacji medycznej (kart) stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.). Podczas wizytacji poszczególnych gabinetów i poradni stwierdzono, że są one utrzymane w czystości i prawidłowo urządzone. W trakcie wizytacji obecny był lekarz, psychoterapeuta i opiekun. Ustalono również średni czas pobytu i ilość pacjentów w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi. Dowód: Zestawienie pobytów pacjentów w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie za okres od r. do r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu Pani Elżbieta Karnicka psychoterapeuta pracujący w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi szczegółowo wyjaśniła procedury i tryb postępowania związany z terapią uzależnień. Są to rozmowy z pacjentami i ich rodzinami w miejscu zamieszkania. Poinformowała też, iż ściśle współpracuje z ośrodkiem pomocy rodzinie, policją oraz szpitalem psychiatrycznym. Dodała również, że po zakończeniu pobytu w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi zarówno pacjent jak i jego rodzina poddawana jest dalszej opiece psychoterapeutycznej oraz ośrodków pomocy rodzinie. Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynku kontrolujący stwierdzili, że struktura organizacyjna Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie jest zgodna z regulaminem organizacyjnym. 4

5 Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zlokalizowane jest w parterowym budynku przy ulicy Mieszka I 16 w Koszalinie. W skład przedsiębiorstwa wchodzą następujące pomieszczenia: 3 gabinety, sale dla pacjentów oraz urządzenia sanitarne. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Ustalono również, że Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta (ok ) oraz opłat wnoszonych przez pocjentów za pobyt. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Koszalin, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:.. 5

6 Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 6

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r.

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r. Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są:

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są: Zewnętrzne organy kontrolne są prawnie umocowane do przeprowadzania kontroli. W każdym czasie w placówce partnerskiej może pojawić się kontrola zewnętrzna, która nie zawsze zapowiada swoje przybycie. Organami,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady organizowania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo