ZP PW Egz. nr PROTOKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 marca 2014 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Paweł Wegner inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 3) Pan dr n. med. Roman Łabędź przedstawiciel OIL w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2014 z dnia 4 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739); 3. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn.zm.); 4. Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność leczniczą w Słupsku przy pl. Dąbrowskiego 6, w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15, przy ul. Zwycięstwa 119, przy ul. Niepodległości 44, w Sławnie przy ul. Marii Konopnickiej 1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 2. Ponadto kontrolujący poinformowali jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217): USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Stanisław Dorosz Prezes Zarządu MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pani Izabela Ciuńczyk ordynator oddziału psychiatrycznego.

2 Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzi działalność leczniczą w pięciu miejscach przy pomocy sześciu przedsiębiorstw a z zapisów w księdze rejestrowej wynika, że nazwa podmiotu jest inna niż nazwy przedsiębiorstw. Dowód: Księga rejestrowa podmiotu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodowbowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne obejmujące świadczenia specjalistycznej psychiatrycznej opieki zdrowotnej Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 (stan na dzień 3 marca 2014 r.) w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością winny funkcjonować: 1) w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 119: - zespół leczenia środowiskowego, - poradnia zdrowia psychicznego, - poradnia leczenia uzależnień, - poradnia seksuologii i patologii więzi; 2) w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44: - poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, - poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży; 3) w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15: - oddział dzienny psychiatryczny, - oddział psychiatryczny, - izba przyjęć szpitala, - pielęgniarska opieka długoterminowa, - oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych - detoksykacji, - oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach alkoholowych detoksykacji, - oddział psychiatrii sądowej, - zakład/oddział pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny, - zakład/oddział opiekuńczo leczniczy psychiatryczny; 4) w Sławnie przy ul. Marii Konopnickiej 1: - poradnia zdrowia psychicznego, - poradnia leczenia uzależnień; 5) w Słupsku przy pl. Dąbrowskiego 6: - poradnia zdrowia psychicznego, - poradnia leczenia uzależnień, - zespół leczenia środowiskowego (domowego), - poradnia seksuologii i patologii więzi. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych funkcjonujacych w Koszalinie oraz po przyjęciu oświadczenia Pana Stanisława Dorosza stwierdzono, że wyżej wymienione komórki funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ponadto z informacji uzyskanych od Pani Izabeli Ciuńczyk wynika, że w dniu kontroli na oddziale ogólnopsychiatrycznym znajdowało się 84 pacjentów, na oddziale dziennym psychiatrycznym przebywało 17 pacjentów, w zakłądzie 2

3 opiekuńczo leczniczym przebywało 10 pacjentów, na oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych detoksykacji znajdowało się 3 pacjentów a na oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach alkoholowych detoksykacji przebywało 7 pacjentów. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych wraz z oświadczeniem Pana Stanisława Dorosza stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Wszystkie skontrolowane budynki są prawidłowo oznakowane. Przy rejestracji znajdują się wszystkie niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta). W miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujący stwierdzili, że w podmiocie leczniczym MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczenia zdrowotne udzielają lekarze oraz pielęgniarki spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Kontrolujący sprawdzili zaświadczenia lekarskie dopuszczające osoby do udzielania świadczeń medycznych. I tak: - Izabela Gębka Kanarek lekarz psychiatra, prawo wykonywania zawodu nr , zaświadczenie ważne do maja 2014 r., - Bożena Głuszkowska lekarz psychiatra, prawo wykonywania zawodu , zaświadczenie ważne do dnia 21 czerwca 2015 r., - Marta Kopczyk lekarz psychiatra, prawo wykonywania zaowdu , zaświadczenie ważne do dnia 1 marca 2015 r., - Adam Marcak lekarz psychiatra, prawo wykonywania zawodu nr , zaświadczenie ważne do maja 2014 r., - Jarosław Maksymiec lekarz psychiatra, prawo wykonywania zawodu , zaświadczenie ważne do dnia 22 stycznia 2015 r. Jak oświadczyła Pani Izabela Ciuńczyk większość osób udzielająccyh świadczeń zdrowotnych zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając, że np: - Stymulator elektryczny ES-1, - Laryngoskop Flexicare, - Defibrylator Automatyczny Nr posiadają ważne przeglądy techniczne przeprowadzone w dniu 3 stycznia 2014 r. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu, wykaz sprzętu poradni stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa obowiązuję do dnia 6 marca 2015 r. i została zgłoszona w ustawowym terminie organowi rejestrowemu. Podmiot leczniczy MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia umowy na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r. Z informacji uzyskanych wynika, że podmiot udziela głównie (99,5%) bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z NFZ. Świadczenia odpłatne udzielane są w zakresie przeprowadzanych obserwacji sądowych i prokuratorskich. 3

4 Dowód: Wykaz umów z NFZ stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ponadto podmiot posiada podpisane umowy z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych w zakresie m.in. wykonywania badań laboratoryjnych, badań USG, RTG, transportu sanitarnego. I tak kontrolujacy wyrywkowo sprawdzili: - umowę nr 110/I/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. podpisaną ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w zakresie badań radiologicznych, badań laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych, zawartą na czas nieokreślony, - umowę zawartą w dniu 13 listopada 2008 r. podpisaną z VITALABO NZOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w zakresie przeprowadzania analizy materiału biologicznego, zawartą na czas nieokrełsony. Dowód: Wykaz umów wraz z dwoma kserokopiami stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Koszalinie w dniu 28 stycznia 2013 r. i dotyczyła sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z treścią protokołu podmiot wykonał zalecenia pokontrolne. Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), - posiada regulamin organizacyjny, - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Ustalenia dokonane przez Pana Romana Łabędzia. Kontrolujący dokonał wizytacji poradni i oddziałów oraz przeprowadził kontrolę dokumentacji medycznej. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna od 2006 r. prowadzona jest w podmiocie w formie elektronicznej. Dokumentacja archiwalna jest przechowywana na specjalnych twardych dyskach. Lekarz kontrolujący, Pan Roman Łabędź dokonał sprawdzenia dokumentacji medycznej wybranych pacjentów. I tak: - na oddziale psychiatrycznym: 1) ( ) (nr wpisu w księdze głównej ( )) przebywająca w dniach od ( ) stycznia do ( ) 4

5 2) ( ) (nr wpisu w księdze głównej ( )) przebywająca w dniach od ( ) stycznia do ( ) 3) ( ) (nr wpisu w księdze głównej ( )) przebywająca w dniach od ( ) stycznia do ( ) - na oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach alkoholowych detoksykacji: 1) ( ) (nr wpisu w księdze głównej ( )) przebywający w dniach od ( ) lutego do ( ) - na oddziale dziennym psychiatrycznym: 1) ( ) (nr wpisu w księdze głównej ( )) przebywająca w dniach od ( ) lipca do ( ) lipca 2013 r., - w poradni zdrowia psychicznego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 119: 1) ( ), 2) ( ), 3) ( ), 4) ( ). Pan Roman Łabędź, lekarz kontrolujący po dokonaniu sprawdzenia dokumentacji medycznej ww. pacjentów stwierdził, że jest prowadzona starannie i czytelnie. Obserwacje pacjentów prowadzone są co 2, 3 dni. Dokumentacja jest kompletna a wpisy w niej autoryzowane są podpisami lekarzy. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest prawidłowo zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697) W trakcie kontroli Pan Roman Łabędź sprawdził sposób przechowywania leków o silnym działaniu psychotropowym. Leki te są przechowywane w sejfie w pomieszczeniu zabezpieczonym kratami do którego dostęp ma pielęgniarka oddziałowa. Pozostałe leki równie przechowywane są w zamkniętych szafach. Wyrywkowo sprawdzono ważność niektórych lekarstw stwierdzając, że lek o nazwie Heloperidol traci swą ważność w listopadzie 2016 r., lek o nazwie Donepex traci swą ważność w listopadzie 2015 r. W ocenie kontrolujących poziom udzielanych porad i proces leczenia w podmiocie w nie budzi zastrzeżeń. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 5

6 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Koszalin, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 6

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne Towarzystwo Internistów Polskich PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY 1. Pierwszym krokiem podczas zakładania nowego podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są:

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są: Zewnętrzne organy kontrolne są prawnie umocowane do przeprowadzania kontroli. W każdym czasie w placówce partnerskiej może pojawić się kontrola zewnętrzna, która nie zawsze zapowiada swoje przybycie. Organami,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo