ZP AL Egz. nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20 września 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 26/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. 2) Pani Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 26/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. 3) Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn - Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie Aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 1

2 - Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm.), - Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz z późn. zm.) oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Panią Małgorzatę Lebiodę Prezesa Zarządu o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymacje służbowe i dowody osobiste oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 9. 2

3 USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pani Małgorzata Lebioda Prezes Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach oraz Pan Zbigniew Żarski Dyrektor obiektu. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. znak: PS.2.MJ.8011/51/09. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin w Dąbkach udzielane są świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno urazowe, choroby reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby endokrynologiczne. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: 1. wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej pacjenta (zewnętrznej), 2. kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, 3. pielęgnacji chorych, 4. ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, 5. specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, 6. zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, 7. udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, 3

4 8. zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), 9. zapenieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia (ok. 30 % w 2012 r.) oraz odpłatnie pacjentom na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego w 2012 r. stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. W strukturę organizacyjną Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Gabinet inhalacji, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet światłolecznictwa, Gabinet elektrolecznictwa, Gabinet masażu, Dział hydroterapii, Gabinet kinezyterapii, Gabinet magnetoterapii, Gabinet krioterapii, Gabinet peloidoterapii, Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych. Na podstawie otrzymanych informacji od Pani Małgorzaty Lebiody Prezesa Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach i Pana Zbigniewa Żarskiego Dyrektora obiektu oraz po przeprowadzeniu wizytacji budynków i pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 4

5 Podmiot leczniczy Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zapewnia: - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi: 1) 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych. Dowód: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136). 5

6 Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej. Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych składowana jest w archiwum zlokalizowanym na pierwszym piętrze kontrolowanego obiektu. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i prawidłowo przechowywana. Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach ma zawarte umowy z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Transport medyczny, w razie potrzeby, zabezpieczony i wykonywany jest we własnym zakresie. Wykaz umów Delfin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń zdrowotnych w Delfin Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano ważność zaświadczeń następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: Toporowicz Agnieszka ważne do 4 stycznia 2014 r., Krzyształowicz Andrzej - ważne do 10 lipca 2014 r. Peda Piotr - ważne do 2 września 2014 r., Niezbecka Marianna - ważne do 14 maja 2014 r., Roszak Monika - ważne do 10 października 2015 r. Dowód: Kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 2 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności 6

7 leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Jak oświadczyła Pani Małgorzata Lebioda Prezes Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach czas pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w art do art. 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Jak oświadczył Pan Zbigniew Żarski Dyrektor obiektu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego używanego w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach tzw. paszporty techniczne znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach, gdzie sprzęt ten jest używany. Wszystkie mają aktualne przeglądy techniczne. Wykaz sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin w Dąbkach stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Kontrole sanitarne Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontroli sanitarnej, która przeprowadzona została przez Inspektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 7

8 w Sławnie i dotyczyła przedłużenia kategoryzacji obiektu w dniu 21 stycznia 2013 r. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń. Dowód: Kopia protokołu kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 21 stycznia 2013 r. stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Podmiot posiada również wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie decyzję nr PS-N-EP/602/4540/05/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. nie wnoszącą sprzeciwu do użytkowania pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach. Regulamin organizacyjny zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach posiada regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Regulamin znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Obiekt składa z parteru i dwóch kondygnacji. Budynek jest prawidłowo oznakowany. Zaopatrzony jest w dwie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dwie klatki wejściowe. Po dokonaniu wizji lokalnej zakładu lecznictwa uzdrowiskowego stwierdzono, że pomieszczenia obiektu są estetycznie urządzone oraz mają podwyższony standard. Stwierdzono, iż: w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą: a) 11 pokoi łóżkowych 2-osobowych, 16 pokoi łóżkowych 3 osobowych oraz 4 pokoje 4-osobowe wyposażonych w pomieszczenia higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, wc oraz pojemniki na odpadki, w tym 1 pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych, b) gabinet lekarski 1, c) gabinet pielęgniarski z diagnostyczno-zabiegowym - 1, d) baza zabiegowa na parterze, e) basen zlokalizowany na parterze budynku. Ponadto w skład zespołu pomieszczeń ogólnych wchodzą: a) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych zlokalizowane na parterze, 8

9 b) pomieszczenia służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjącodezynfekcyjnych na parterze w bazie zabiegowej, c) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów- na parterze (na 120 osób pracująca na dwie zmiany), d) 2 sale konferencyjne i kawiarnie na pierwszym piętrze. Podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne są wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych; a ściany wokół umywalek i zlewozmywaków są wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. Ponadto stwierdzono, że przy recepcji, przed wejściem do bazy zabiegowej, znajdują się informacje o prawach i obowiązkach pacjenta. Prowadzona jest tam także książka skarg i wniosków. Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów cywilno prawnych lekarzy i pielęgniarek, umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych, dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2013 r., rejestru skarg pacjentów, książki raportów pielęgniarskich. 2) analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 3) wizytacji komórek organizacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowego Delfin, 4) wizytacji pokoi, kuchni i jadalni. Ustalenia dokonane przez Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin. 9

10 2. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudnionych jest 2 lekarzy i 4 pielęgniarki. 3. Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. 4. Lekarze ukończyli kurs balneologiczny. 5. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej. Wpisy są czytelne i chronologiczne. 6. Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL: pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła 54, w tym co najmniej 18 balneologicznych. 8. Aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń zdrowotnych jest serwisowana i posiada aktualne przeglądy techniczne. 9. Prowadzona jest książka skarg i zażaleń na jakość usług świadczonych w kontrolowanym podmiocie. Żadnych wpisów w książce nie odnotowano. 10. Analiza zakresu umowy zawartej przez Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 10

11 dowodzi, że działalność obejmuje zakres świadczeń na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych. 11. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicy informacyjnej. 12. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich. Wpisy są wykonywane przez każdą zmianę pielęgniarek. 13. W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności sanatorium uzdrowiskowego, gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. 14. Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzielane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 15. Stwierdzono, że pokoje w Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin mają podwyższony standard, utrzymane są w czystości i posiadają pełen węzeł sanitarny. 16. Stwierdzono, że obiekt jest prawidłowo oznakowany, a na tablicach informacyjnych przy dyżurce pielęgniarskiej i recepcji zamieszczone są informacje, które winny być, zgodnie z przepisami, podane do publicznej wiadomości. 17. Wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone i smaczne. Jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk. Codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diet: podstawowa, cukrzycowa i lekkostrawna. Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 26 sierpnia oraz 15 i 19 sierpnia 2013 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu 18. Jadalnia jest przestronna i gustownie urządzona. Kuchnia jest utrzymana w czystości, a żywność przechowywana w przystosowanych do tego magazynach. Zdaniem Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Na tym kontrolę zakończono. 11

12 Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pani Małgorzata Lebioda - Prezes Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach, 2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (akta rejestrowe Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach, W-32). Dąbki, dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący:

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) Katowice, dnia 1 grudnia 2014 r. BPK.574.1.2014.MKl Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: PS3.431 1.8.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziale w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4, który uprawniony jest do przyjmowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r. Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo