ZP AL Egz. nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20 września 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 26/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. 2) Pani Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 26/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. 3) Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn - Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie Aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 1

2 - Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm.), - Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz z późn. zm.) oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Panią Małgorzatę Lebiodę Prezesa Zarządu o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymacje służbowe i dowody osobiste oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 9. 2

3 USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pani Małgorzata Lebioda Prezes Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach oraz Pan Zbigniew Żarski Dyrektor obiektu. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. znak: PS.2.MJ.8011/51/09. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin w Dąbkach udzielane są świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno urazowe, choroby reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby endokrynologiczne. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: 1. wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej pacjenta (zewnętrznej), 2. kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, 3. pielęgnacji chorych, 4. ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, 5. specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, 6. zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, 7. udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, 3

4 8. zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), 9. zapenieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia (ok. 30 % w 2012 r.) oraz odpłatnie pacjentom na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego w 2012 r. stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. W strukturę organizacyjną Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Gabinet inhalacji, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet światłolecznictwa, Gabinet elektrolecznictwa, Gabinet masażu, Dział hydroterapii, Gabinet kinezyterapii, Gabinet magnetoterapii, Gabinet krioterapii, Gabinet peloidoterapii, Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych. Na podstawie otrzymanych informacji od Pani Małgorzaty Lebiody Prezesa Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach i Pana Zbigniewa Żarskiego Dyrektora obiektu oraz po przeprowadzeniu wizytacji budynków i pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 4

5 Podmiot leczniczy Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zapewnia: - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi: 1) 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych. Dowód: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136). 5

6 Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej. Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych składowana jest w archiwum zlokalizowanym na pierwszym piętrze kontrolowanego obiektu. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i prawidłowo przechowywana. Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach ma zawarte umowy z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Transport medyczny, w razie potrzeby, zabezpieczony i wykonywany jest we własnym zakresie. Wykaz umów Delfin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń zdrowotnych w Delfin Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano ważność zaświadczeń następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: Toporowicz Agnieszka ważne do 4 stycznia 2014 r., Krzyształowicz Andrzej - ważne do 10 lipca 2014 r. Peda Piotr - ważne do 2 września 2014 r., Niezbecka Marianna - ważne do 14 maja 2014 r., Roszak Monika - ważne do 10 października 2015 r. Dowód: Kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 2 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności 6

7 leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Jak oświadczyła Pani Małgorzata Lebioda Prezes Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach czas pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w art do art. 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Jak oświadczył Pan Zbigniew Żarski Dyrektor obiektu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego używanego w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach tzw. paszporty techniczne znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach, gdzie sprzęt ten jest używany. Wszystkie mają aktualne przeglądy techniczne. Wykaz sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin w Dąbkach stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Kontrole sanitarne Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontroli sanitarnej, która przeprowadzona została przez Inspektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 7

8 w Sławnie i dotyczyła przedłużenia kategoryzacji obiektu w dniu 21 stycznia 2013 r. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń. Dowód: Kopia protokołu kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 21 stycznia 2013 r. stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Podmiot posiada również wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie decyzję nr PS-N-EP/602/4540/05/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. nie wnoszącą sprzeciwu do użytkowania pomieszczeń i urządzeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach. Regulamin organizacyjny zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach posiada regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Regulamin znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Obiekt składa z parteru i dwóch kondygnacji. Budynek jest prawidłowo oznakowany. Zaopatrzony jest w dwie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dwie klatki wejściowe. Po dokonaniu wizji lokalnej zakładu lecznictwa uzdrowiskowego stwierdzono, że pomieszczenia obiektu są estetycznie urządzone oraz mają podwyższony standard. Stwierdzono, iż: w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą: a) 11 pokoi łóżkowych 2-osobowych, 16 pokoi łóżkowych 3 osobowych oraz 4 pokoje 4-osobowe wyposażonych w pomieszczenia higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, wc oraz pojemniki na odpadki, w tym 1 pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych, b) gabinet lekarski 1, c) gabinet pielęgniarski z diagnostyczno-zabiegowym - 1, d) baza zabiegowa na parterze, e) basen zlokalizowany na parterze budynku. Ponadto w skład zespołu pomieszczeń ogólnych wchodzą: a) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych zlokalizowane na parterze, 8

9 b) pomieszczenia służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjącodezynfekcyjnych na parterze w bazie zabiegowej, c) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów- na parterze (na 120 osób pracująca na dwie zmiany), d) 2 sale konferencyjne i kawiarnie na pierwszym piętrze. Podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne są wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych; a ściany wokół umywalek i zlewozmywaków są wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. Ponadto stwierdzono, że przy recepcji, przed wejściem do bazy zabiegowej, znajdują się informacje o prawach i obowiązkach pacjenta. Prowadzona jest tam także książka skarg i wniosków. Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów cywilno prawnych lekarzy i pielęgniarek, umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych, dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2013 r., rejestru skarg pacjentów, książki raportów pielęgniarskich. 2) analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 3) wizytacji komórek organizacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowego Delfin, 4) wizytacji pokoi, kuchni i jadalni. Ustalenia dokonane przez Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin. 9

10 2. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudnionych jest 2 lekarzy i 4 pielęgniarki. 3. Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. 4. Lekarze ukończyli kurs balneologiczny. 5. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej. Wpisy są czytelne i chronologiczne. 6. Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL: pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach pobyt w dniach W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła 54, w tym co najmniej 18 balneologicznych. 8. Aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń zdrowotnych jest serwisowana i posiada aktualne przeglądy techniczne. 9. Prowadzona jest książka skarg i zażaleń na jakość usług świadczonych w kontrolowanym podmiocie. Żadnych wpisów w książce nie odnotowano. 10. Analiza zakresu umowy zawartej przez Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 10

11 dowodzi, że działalność obejmuje zakres świadczeń na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych. 11. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicy informacyjnej. 12. W Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich. Wpisy są wykonywane przez każdą zmianę pielęgniarek. 13. W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności sanatorium uzdrowiskowego, gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. 14. Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzielane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 15. Stwierdzono, że pokoje w Sanatorium Uzdrowiskowym Delfin mają podwyższony standard, utrzymane są w czystości i posiadają pełen węzeł sanitarny. 16. Stwierdzono, że obiekt jest prawidłowo oznakowany, a na tablicach informacyjnych przy dyżurce pielęgniarskiej i recepcji zamieszczone są informacje, które winny być, zgodnie z przepisami, podane do publicznej wiadomości. 17. Wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone i smaczne. Jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk. Codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diet: podstawowa, cukrzycowa i lekkostrawna. Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 26 sierpnia oraz 15 i 19 sierpnia 2013 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu 18. Jadalnia jest przestronna i gustownie urządzona. Kuchnia jest utrzymana w czystości, a żywność przechowywana w przystosowanych do tego magazynach. Zdaniem Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, Sanatorium Uzdrowiskowe Delfin w Dąbkach odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Na tym kontrolę zakończono. 11

12 Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pani Małgorzata Lebioda - Prezes Zarządu Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach, 2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (akta rejestrowe Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach, W-32). Dąbki, dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący:

ZP AL Egz. nr 1

ZP AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego: Sanatorium Uzdrowiskowe JANTAR SPA przy ul. Rafińskiego 10-14 w Kołobrzegu Kontrolę przeprowadzili w dniu 16 października

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.18.2013.JL Egz. nr 1

ZP-2.9612.18.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu przy ul. Korzeniowskiego 1 Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Medical Spa Sanatorium "UNITRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielnie przy ul. Piastów 6. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZP JL Egz. nr 2

ZP JL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu, ul. Chopina 15A Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.23.2013.AL Egz. nr 2

ZP-2.9612.23.2013.AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej 6, ul. Solankowej 8, ul. Sobieskiego 13, ul.

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr

PS-2.9612.1.2.2012.PW. Egz. nr PS-2.9612.1.2.2012.PW PROTOKÓŁ w podmiocie leczniczym p.n. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu lecznizcego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.14.2013.AL Egz. nr 1

ZP-2.9612.14.2013.AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Leśna Ustroń w Tucznie Kontrolę przeprowadziły w dniu 27 maja 2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LANCET S.C. w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 31A/I, 33A/I Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Danuta Urbanowicz prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu leczniczego p.n.: Sanatorium Uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.11.2013.JL Egz. nr 1

ZP-2.9612.11.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12 Kontrolę przeprowadzili w dniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 23 kwietnia 2012 r. 1) Pani Halina Figórska

Bardziej szczegółowo

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie.

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 5 w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PS ES Egz. nr 2 PROTOKÓŁ

PS ES Egz. nr 2 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP przy ulicy Pławieńskiej 10A, 78-550 Czaplinek Kontrolę przeprowadzili w dniu 08 listopada

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej p.n.: Szpital Powiatowy w Białogardzie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.4.2014.JG Egz. nr

ZP-2.9612.4.2014.JG Egz. nr PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Patronka Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku w dniu 31 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 31

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.15.2012.JL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.15.2012.JL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: FROFI MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: TEODOR KOWAL Krawiectwo Konfekcyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 13 lutego 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: ZAKŁAD FIZJOTERAPII ARTEM SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ (...).

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.37.2014.JL Egz. nr 1

ZP-2.9612.37.2014.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu przy ul. Juliusza Słowackiego 23, ul. Powstańców Śląskich 2/4, ul. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

PS.2.MJ.8012/01/09 Egz. nr 2

PS.2.MJ.8012/01/09 Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. z siedzibą w Gryficach przy ul. Dworcowej 2 Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Mariusz Paczkowski w Sławnie przy ul. Juliusza Kossaka 1A Kontrolę przeprowadziły 31 października 2014 r.: 1) Jolanta Lipok kierownik

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.24.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 i 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

2. Jolanta Lipok Inspektor Wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia

2. Jolanta Lipok Inspektor Wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 14 Kontrolę przeprowadziły w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.15.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy pn.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 maja 2010r. 1) Jolanta Lipok Inspektor

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: ( ) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r.

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzone w Poradni Medycyny Paliatywnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Dariusz Ryszard Giezowski (...) Numer księgi rejestrowej w RPWDL:

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Lubuskie Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 maja 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: spółka cywilna: 1. Jolanta Popławska, 2. Urszula

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70 72.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70 72. PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Sanatorium Uzdrowiskowym ORW Kołobrzeg Podczele w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70 72. Kontrolę przeprowadzili w dniu 15 kwietnia 2010 r., w związku ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., ul. Odrodzenia 32, 67

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 30 marca 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak.

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 marca 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 124 Nowe Miasteczko 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. (68) Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniach od 25 września do 04 października

Bardziej szczegółowo

prowadzący przedsiębiorstwo: EURODENT S.C. M.BUSZKIEWICZ & W.DMYTRÓW

prowadzący przedsiębiorstwo: EURODENT S.C. M.BUSZKIEWICZ & W.DMYTRÓW Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu ( ) 1. Informacje dotyczące podmiotu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A PS.2.9612.11.2011.MM PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A Kontrolę przeprowadziły w dniu 13 kwietnia 2011 r. 1) Maria

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól, Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Łucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. (...) NIP: 924-172-56-14

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych Familia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21 marca 2013r. NZIII.9612.5.2013 RZ Pan Michał Graniczka wspólnik spółki jawnej 4 DENT Dorota Stania i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Hierowskiego 66/1 40-750 Katowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I.0933-3-1-08 Protokół z kontroli sprawdzającej wpisanego do prowadzonego przez wojewodę rejestru pod numerem OR/12/0021/07 organizatora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r. OCZP.IV.ECz.8012-23/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka ul. Prężyńska 2 48-200

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 maja 2012r., (data zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli. Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 27 września 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Grażyna Elżbieta Lachowicz-Wołoszyn

Bardziej szczegółowo

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6, 7 lutego 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA B. FUĆ, H. SŁUKA GILIŃSKA, W. ZYWERT ul.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.18.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy GALL-MED

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa

Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska Warszawa Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.25.2016 Pan Marek Krzyczkowski Linea Corporis Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. ul. Nowiniarska 1 00-235 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Leszek Leszczyński Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: VITA Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy

Bardziej szczegółowo

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 kwietnia 2015 r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca

Bardziej szczegółowo

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10.12.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 grudnia 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 grudnia 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Iwona Posadowska, informacji publicznej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Pielęgniarek Środowiskowo

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 4 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PROSPER

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 maja 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS S.C.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo