SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"

Transkrypt

1 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2 2 SIGNAL IDUNA

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., zwane dalej SIGNAL IDUNA Polska, udziela ochrony ubezpieczeniowej cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszka ym na sta e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: 1) kosztów leczenia, 2) nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, 3) odpowiedzialnoêci cywilnej, w czasie ich podró y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta przez ubezpieczajàcego na jego rzecz lub na rzecz osoby trzeciej okreêlonej przez niniejsze OWU jako Ubezpieczony. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, postanowienia dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. Za porozumieniem stron, do umów ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 4. Wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne, o których mowa w ust. 3 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy ubezpieczenia, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 2 1. Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca z SIGNAL IDUNA Polska umow ubezpieczenia i zobowiàzana do op acenia sk adki. 2. Ubezpieczony - osoba fizyczna, b dàca cudzoziemcem lub obywatelem polskim majàca sta e miejsce Zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia. 3. Uprawniony - osoba upowa niona do otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczajàcego. W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny Ubezpieczonego wed ug nast pujàcej kolejnoêci: ma onkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom. 4. Osoba bliska - wspó ma onek, konkubent, konkubina, dzieci (równie przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice. 5. Podró - przebywanie przez osob ubezpieczonà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pobytu w jednym miejscu lub przemieszczania si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie indywidualnej lub zorganizowanej. 3

4 4 SIGNAL IDUNA 6. Nag e zachorowanie - powsta y w sposób nag y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan chorobowy, zagra ajàcy yciu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Nieszcz Êliwy wypadek - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w nast pstwie którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna trwa ego uszkodzenia cia a lub zmar. 8. Trwa y uszczerbek na zdrowiu - uszkodzenie cia a osoby ubezpieczonej spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym ubezpieczeniem, przy czym za trwa e uszkodzenie cia a rozumie si trwa à 100% dysfunkcj organu. 9. Choroba przewlek a - choroba majàca d ugotrwa y przebieg, trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta y lub okresowy. 10. Nast pstwo choroby przewlek ej - powsta e w sposób nag y, po wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlek ej o ostrym przebiegu, wymagajàce natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si leczeniu przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Szpital - zak ad opieki zdrowotnej Êwiadczàcy, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo u lekarskiego i piel gniarskiego, ca odobowà opiek nad chorym w zakresie diagnostyki i leczenia. W rozumieniu niniejszych OWU poj cie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, oêrodka leczenia uzale nieƒ, oêrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów rehabilitacji. 12. Leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu trwajàcy co najmniej 24 godziny. 13. Ambulatorium - zak ad lecznictwa otwartego, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo u lekarskiego i piel gniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia. 14. Leczenie ambulatoryjne - udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu lub innej jednostce medycznej, trwajàce nie d u ej ni 24 godziny. 15. Wyczynowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych. 16. Zawodowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych po àczone z czerpaniem dochodu z uprawianej dyscypliny sportu. 17. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym, charakteryzujàca si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. 18. Sporty wysokiego ryzyka - amatorskie i profesjonalne uprawianie sportów powietrznych, motorowych i motorowodnych, wspinaczki

5 wysokogórskiej i speleologii, bungee, paralotniarstwa, spadochroniarstwa. 19. Wykonywanie pracy - podj cie przez Ubezpieczonego czynnoêci, za które zwyczajowo otrzymuje si wynagrodzenie,i które zwi kszajà ryzyko powstania szkody. 20. Wykonywanie pracy ze zwi kszonym stopniem ryzyka - podj cie przez Ubezpieczonego czynnoêci, za które zwyczajowo otrzymuje si wynagrodzenie, do których zalicza si prac : a) w górnictwie, kopalniach, praca przy materia ach wybuchowych, b) w przemyêle naftowym, c) w przemyêle energetycznym, d) w budownictwie, e) w górskich s u bach ratowniczych, f) jako uje d acze koni wyêcigowych, kaskaderzy i treserzy, g) nurków, oblatywaczy samolotów, h) w ochronie mienia, i) kierowców cystern. 21. Akty terroryzmu - nielegalne, grupowe lub indywidualne dzia anie z u yciem przemocy przeciw osobom lub obiektom w celu zastraszenia, dezorganizacji ycia publicznego (placówek szkolnych, transportu, zak adów pracy itd.). PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Ubezpieczenie zawarte na podstawie niniejszych OWU mo e byç zawarte w wariancie STANDARD lub w wariancie SUPER. 2. Ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje: 1) koszty leczenia, 2) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków. 3. Ubezpieczenie w wariancie SUPER obejmuje: 1) koszty leczenia, 2) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 3) odpowiedzialnoêç cywilnà. 4. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie STANDARD lub SUPER, mogà byç po op aceniu dodatkowej sk adki, koszty leczenia i nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków zwiàzane z dodatkowo wyst pujàcym ryzykiem wynikajàcym z: 1) wykonywania pracy, z wyjàtkiem wykonywania pracy ze zwi kszonym ryzykiem, 2) uprawiania jazdy konnej, myêlistwa, nurkowania z aparatem powietrznym, 4) wyczynowego uprawiania sportów i udzia u w ekspedycjach, 5) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 6) nast pstw chorób przewlek ych. 5

6 6 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty leczenia Ubezpieczonego, który w czasie podró y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem musia bezzw ocznie poddaç si leczeniu. 2. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa koszty niezb dne dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego do stanu umo liwiajàcego mu powrót do kraju miejsca zamieszkania, celem kontynuowania leczenia. 3. Za koszty leczenia uwa a si powsta e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, 2) pobyt w szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, analizy, operacje), 3) leczenie ambulatoryjne zapisane przez lekarza (zabiegi, honoraria lekarzy i piel gniarek, lekarstwa, analizy, operacje), 4) zakup niezb dnych lekarstw i Êrodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 5) napraw lub zakup okularów lub napraw protez w przypadku gdy ich uszkodzenie zwiàzane by z nieszcz Êliwym wypadkiem, o którym mowa w 2 ust. 7, powodujàcym trwa y uszczerbek na zdrowiu, 6) transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala, 7) transport Ubezpieczonego mi dzy placówkami medycznymi na zlecenie lekarza prowadzàcego, 8) transport Ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, 9) transport Ubezpieczonego do kraju miejsca zamieszkania w zwiàzku z koniecznoêcià niezw ocznego kontynuowania leczenia, najtaƒszym Êrodkiem lokomocji zaakceptowanym przez lekarza, 10) transport zw ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w kraju zamieszkania lub koszty pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 11)koszty leczenia stomatologicznego nag ych stanów zapalnych do wysokoêci w z otych równowartoêci 100 EUR Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków zaistnia e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania ubezpieczenia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczonemu przys uguje wyp ata nast pujàcych Êwiadczeƒ: 1) Êwiadczenie z tytu u Êmierci w wysokoêci 50% sumy ubezpieczenia,

7 2) Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlonego jako procent sumy ubezpieczenia, uwzgl dniajàcy wy àcznie 100% dysfunkcj organu ruchu lub narzàdu, polegajàca na ca kowitej fizycznej utracie lub utracie w adzy, zgodnie z Tabelà nr 1: Rodzaj trwa ego uszczerbku na zdrowiu Procent (%) trwa ego uszczerbku na zdrowiu Ca kowita utrata: 1. wzroku w jednym oku wzroku w obydwu oczach s uchu w jednym uchu s uchu w obu uszach w chu i zmys u powonienia àcznie j zyka i zmys u smaku àcznie 50 Ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita utrata w adzy nad poszczególnymi narzàdami: 7. koƒczyna górna w stawie barkowym koƒczyna górna powy ej stawu okciowego a poni ej stawu barkowego koƒczyna górna poni ej stawu okciowego a powy ej nadgarstka koƒczyna górna poni ej lub na wysokoêci nadgarstka koƒczyna dolna powy ej Êrodkowej cz Êci uda koƒczyna dolna poni ej Êrodkowej cz Êci uda a powy ej stawu kolanowego koƒczyna dolna poni ej stawu kolanowego a powy ej Êrodkowej cz Êci koƒczyna dolna poni ej Êrodkowej cz Êci podudzia a powy ej stopy (stawu kolanowego) koƒczyna dolna - stopa w stawie skokowym koƒczyna dolna - stopa z wy àczeniem pi ty 30 Ca kowita fizyczna utrata: 17.kciuka palca wskazujàcego innego palca u r ki 5 20.palucha 5 21.innego palca u stopy 2 7

8 3. Procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien zostaç ustalany niezw ocznie po ca kowitym zakoƒczeniu leczenia, z w àczeniem procesu rehabilitacji, nie póêniej jednak ni w okresie 2 lat od dnia wypadku. 4. Je eli w wyniku nieszcz Êliwego wypadku obj tego ubezpieczeniem, upoêledzeniu ulegnie wi ksza liczba funkcji fizycznych, to dokonuje si sumowania poszczególnych procentowych trwa ych uszczerbków na zdrowiu, lecz maksymalne Êwiadczenie z tego tytu u nie mo e przekroczyç wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia. 5. Je eli w wyniku wypadku upoêledzone zostanà organy lub zmys y, których funkcje przed wypadkiem by y ograniczone, to procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si jako ró nic pomi dzy stopniem dysfunkcji istniejàcym przed wypadkiem i po wypadku. 6. W przypadku zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego, zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego, procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu zostanie ustalony jak dla stanu zdrowia, który wed ug wiedzy lekarza orzekajàcego, by by stwierdzony po przeprowadzeniu zalecanego leczenia. 7. Rodzaje i wysokoêç przys ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si po stwierdzeniu, e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem, a Êmiercià lub trwa ym uszczerbkiem na zdrowiu. 8. Ustalenia stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu dokonujà lekarze SIGNAL IDUNA Polska na podstawie Tabeli nr 1 przedstawionej w 5 ust. 2, okreêlajàcej wysokoêç Êwiadczeƒ z tytu u uszczerbku na zdrowiu. 9. Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w 5 ust. 7 oraz rodzaju i wysokoêci przys ugujàcych Êwiadczeƒ nast puje na podstawie dostarczonych dokumentów okreêlonych w 17, 18, 19 ust. 3 niniejszych OWU. 10. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, których funkcje przed wypadkiem by y ju upoêledzone wskutek samoistnej choroby lub trwa ego inwalidztwa, stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si w wysokoêci ró nicy mi dzy stopniem trwa ego uszczerbku w aêciwym dla stanu danego organu, narzàdu lub uk adu po wypadku, a stopniem uszczerbku istniejàcym przed wypadkiem. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ 6 1. SIGNAL IDUNA Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeƒ cywilno-prawnych,powsta ych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrzàdzonej przez Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, gdy w czasie podró y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku czynu niedozwolonego zobowiàzany jest do naprawienia szkody wyrzàdzonej osobie trzeciej. 2. W granicach odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska zobowiàzana jest do: 8

9 1) zbadania zasadnoêci wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeƒ, udzielenia wszelkiej pomocy prawnej w przypadku nieuzasadnionych roszczeƒ, 2) wyp aty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiàzany jest zap aciç osobie poszkodowanej na podstawie uznania wydanego lub zatwierdzonego przez SIGNAL IDUNA Polska w wyniku zawartej ugody lub orzeczenia sàdu, 3) pokrycie kosztów wynaj cia obroƒcy reprezentujàcego interesy Ubezpieczonego. 3. Wszelkie koszty i nak ady poniesione w zwiàzku z obronà przed roszczeniem przeciwko Ubezpieczonemu mogà byç pokryte jedynie pod warunkiem uzyskania wczeêniejszej zgody SIGNAL IDUNA Polska. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 7 1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te koszty pobytu ubezpieczonego w szpitalu, jak równie koszty okreêlone w 4 ust. 3, które nie zosta y wczeêniej zaakceptowane przez SIGNAL IDUNA Polska lub gdy Ubezpieczony postàpi wbrew decyzji SIGNAL IDUNA Polska uzgodnionej z lekarzem prowadzàcym leczenie w Polsce. 2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te koszty leczenia oraz koszty powsta e w zwiàzku z koniecznoêcià powrotu Ubezpieczonego do kraju miejsca zamieszkania lub koszty transportu zw ok ubezpieczonego, jak równie pozosta e koszty b dàce przedmiotem ubezpieczenia, je eli powsta y w przypadku: 1) usi owania lub pope nienia przez ubezpieczonego przest pstwa lub samobójstwa, umyêlnego dzia ania Ubezpieczonego, 2) wypadku powsta ego w czasie prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych Êrodków lokomocji w stanie po u yciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków odurzajàcych, lub bez wymaganych uprawnieƒ do prowadzenia tego pojazdu, 3) zdarzeƒ po spo yciu alkoholu, za yciu narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, 4) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego lub udzia u Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, 5) istnienia przeciwwskazaƒ lekarskich co do odbycia podró y zagranicznej, je eli mia o to wp yw na powstanie kosztów leczenia, 6) gdy przed wyjazdem za granic istnia y wskazania lekarskie co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania si leczeniu, lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych. 3. Ubezpieczeniem nie sà ponadto obj te koszty leczenia: 1) nast pstw chorób przewlek ych, chyba e zosta a zap acona dodatkowa sk adka, 9

10 10 SIGNAL IDUNA 2) zaburzeƒ psychicznych, depresji, wad wrodzonych, 3) wiàzane z wykonywaniem pracy, chyba, e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 4) zwiàzane z wykonywaniem pracy ze zwi kszonym stopniem ryzyka, 5) zwiàzane z uprawianiem jazdy konnej, myêlistwa lub nurkowania z aparatem powietrznym, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 6) zwiàzane z wyczynowym uprawianiem sportu i braniem udzia u w ekspedycjach, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 7) zwiàzane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 8) zwiàzane z zawodowym uprawianiem sportu, 9) chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikajàcych z zaka enia wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii, 10) przekraczajàcego zakres niezb dny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego do stanu umo liwiajàcego mu powrót do kraju, 11) nast pstw promieniowania radioaktywnego, 12) zwiàzane z cià à, jej konsekwencjami i komplikacjami, porodem, który nastàpi w ka dym czasie cià y, zwiàzane ze sztucznym zap odnieniem i ka dym innym leczeniem bezp odnoêci, 13) zwiàzane z przerywaniem cià y, zakupem Êrodków antykoncepcyjnych, operacji plastycznych i kosmetycznych, 14) stomatologicznego zachowawczego i protetycznego, (z wyjàtkiem nag ych stanów zapalnych), 15) zwiàzanych ze specjalnym od ywianiem Ubezpieczonego, Êrodkami wzmacniajàcymi oraz Êrodkami, z których Ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepieniami, a tak e masa ami, kàpielami, inhalacjami, gimnastykà leczniczà, naêwietlaniem (nawet jeêli którykolwiek z tych Êrodków by zalecony przez lekarza), 16) podró y w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach, 17) we w asnym zakresie lub leczenia przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczonego Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te wypadki powsta e w przypadku (ubezpieczenie NNW): 1) zaburzenia ÊwiadomoÊci oraz umys u, równie w przypadku, gdy powsta y one np. w stanie po spo yciu alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, ataków apoplektycznych, padaczkowych lub innych ataków skurczowych obejmujàcych ca e cia o Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli zaburzenia te lub ataki sà wynikiem nieszcz Êliwego wypadku, obj tego umowà ubezpieczenia. 2) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa lub samobójstwa,

11 3) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych Êrodków lokomocyjnych bez wymaganych uprawnieƒ, 4) zaburzeƒ psychicznych, depresji, chorób przewlek ych, wad wrodzonych, 5) wykonywania pracy, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 6) wykonywania pracy ze zwi kszonym stopniem ryzyka, 7) uprawiania jazdy konnej, myêlistwa lub nurkowania z aparatem powietrznym, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 8) wyczynowego uprawiania sportu lub brania udzia u w ekspedycjach, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 9) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba e zosta a op acona dodatkowa sk adka, 10) zawodowego uprawiania sportów, 11) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, aktów terroryzmu, aktów sabota u oraz udzia u Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, 12) niew aêciwego leczenia albo niew aêciwie wykonanych zabiegów. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli leczenie, w tym równie diagnoza oraz zabiegi by y nast pstwem wypadku obj tego umowà ubezpieczenia, 13) infekcji. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli w wyniku ran odniesionych w wypadku Ubezpieczony zosta zaka ony wirusem i/lub bakterià chorobotwórczà. Do ran odniesionych w wypadku nie zalicza si nieznacznych otarç naskórka oraz b ony Êluzowej. Nast pstwa zaka eƒ wirusowych i/lub bakteryjnych powsta e w wyniku otarç w czasie wypadku lub w póêniejszym okresie nie sà obj te ochronà ubezpieczeniowà. Ograniczeniu temu nie podlegajà wêcieklizna oraz t ec, 14) zatrucia przewodu pokarmowego w wyniku spo ycia p ynnych albo sta ych substancji, 15) przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli przepuklina brzuszna lub pachwinowa powsta a w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, 16) uszkodzenia dysków mi dzykr gowych, krwawienia z organów wewn trznych. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli przyczynà powstania ww. uszkodzeƒ by nieszcz Êliwy wypadek, zdefiniowany w 2 pkt 7. 17) wylewów krwi do mózgu, zawa ów, udarów. 2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te urazy, które nie zosta y zawarte w Tabeli nr 1 niniejszych OWU ( 5 ust. 2) Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje odpowiedzialnoêci Ubezpieczonego (ubezpieczenie OC) z tytu u: 1) roszczeƒ wykraczajàcych poza zakres ustawowej odpowiedzialnoêci cywilnej Ubezpieczonego, b dàcych wynikiem zawartej przez niego umowy lub szczególnych przyrzeczeƒ, 11

12 12 SIGNAL IDUNA 2) szkód wyrzàdzonych przez Ubezpieczonego osobom bliskim, 3) szkód wyrzàdzonych umyêlnie przez Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi odpowiedzialnoêç, 4) szkód i strat z tytu u zagini cia gotówki, papierów wartoêciowych, bi uterii, wszelkiego rodzajów dokumentów, 5) szkód wyrzàdzonych w stanie ograniczonej ÊwiadomoÊci ubezpieczonego m.in. w stanie po spo yciu alkoholu, leków, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, 6) szkód wynikajàcych z posiadania, kierowania, u ywania, uruchamiania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i wodnych, 7) roszczeƒ o charakterze karnym, w szczególnoêci za straty moralne, zadoêçuczynienie i o odszkodowanie z nawiàzkà (punitive and exemplary damages), 8) utraty lub uszkodzenia mienia nale àcego do Ubezpieczonego albo mienia innej osoby, powierzonego, wynaj tego, po yczonego lub b dàcego pod pieczà bàdê kontrolà Ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialnoêç, 9) szkód powsta ych w zwiàzku z wykonywaniem pracy, 10) szkód powsta ych w zwiàzku z wykonywaniem pracy ze zwi kszonym stopniem ryzyka, 11) szkód powsta ych w zwiàzku z uprawianiem jazdy konnej, myêlistwa lub nurkowania z aparatem powietrznym, 12) szkód powsta ych w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem sportu lub brania udzia u w ekspedycjach, 13) szkód powsta ych w zwiàzku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, 14) szkód powsta ych w zwiàzku z uprawianiem narciarstwa, snowbordu, windsurfingu, 15) szkód powsta ych w zwiàzku z zawodowym uprawianiem sportu, 16) roszczeƒ wynik ych z przeniesienia choroby na innà osob, 17) szkód powsta ych wskutek dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, aktów terroryzmu, aktów sabota u oraz udzia u Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, bójkach. 2. SIGNAL IDUNNA Polska nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà roszczeƒ nie przekraczajàcych 250 EUR i ka de Êwiadczenie SIGNAL IDUNA Polska pomniejszone jest o takà kwot. 3. SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za koszty wynikajàce z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie przez SIGNAL IDUNA Polska, ugody z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeƒ. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA Umow ubezpieczenia zawiera si na wniosek Ubezpieczajàcego. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska potwierdza dokumentem ubezpieczeniowym zwanym polisà.

13 3. Umow ubezpieczenia zawiera si w formie indywidualnej (imiennej), bàdê zbiorowej (imiennej lub bezimiennej). 4. Umow w formie zbiorowej imiennej zawiera si pod warunkiem, e ubezpieczajàcy do àcza ka dorazowo do polisy list ubezpieczonych, obj tych powy szà umowà ubezpieczenia. 5. Umow w formie zbiorowej bezimiennej stosuje si pod warunkiem, e obejmuje ona wszystkich uczestników podró y z jednakowym zakresem ubezpieczenia z zastosowaniem tej samej sk adki i sumy ubezpieczenia. OKRES UBEZPIECZENIA OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna si od dnia oznaczonego na polisie lecz nie wczeêniej ni od dnia (godziny) wystawienia dokumentu ubezpieczenia i op aceniu sk adki, jednak nie wczeêniej ni od chwili wjazdu Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska koƒczy si z chwilà opuszczenia przez Ubezpieczonego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie póêniej jednak ni z up ywem dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia. 3. Przed u enie okresu ochrony ubezpieczeniowej mo e nastàpiç jedynie na dzieƒ przed up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w poprzedniej polisie i wymaga wystawienia nowego dokumentu ubezpieczenia. 4. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 3 dni, chyba e strony umówià si inaczej. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres d u szy ni 6 miesi cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest osobà prawnà - przedsi biorcà, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim SIGNAL IDUNA Polska udziela a ochrony ubezpieczeniowej. 2. Odstàpienie od umowy w podanym ustawowo terminie nie powoduje potràcenia kosztów manipulacyjnych. 3. Zwrot sk adki z tytu u wypowiedzenia umowy za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast puje bez potràcenie kosztów manipulacyjnych. 13

14 14 SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia kosztów leczenia uzgadniana jest z Ubezpieczajàcym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i wynosi równowartoêç w z otych EUR lub EUR (w zale noêci od wariantu ubezpieczenia). 2. Do okreêlenia sumy ubezpieczenia w z otych przyjmuje si Êredni kurs EUR ustalony przez NBP i obowiàzujàcy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa poniesione koszty leczenia wynikajàce z nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku a do wyczerpania okreêlonej w polisie sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem zapisów 13 ust. 4,5 niniejszych OWU. 4. Z wybranej sumy ubezpieczenia na leczenie ambulatoryjne i zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych oraz transport do szpitala, ambulatorium lub mi dzy placówkami medycznymi mo e byç wykorzystane maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia, lecz nie wi cej ni równowartoêç w z otych EUR. 5. Koszty transportu ubezpieczonego do kraju zamieszkania pokrywane sà przez SIGNAL IDUNA Polska do wysokoêci równowartoêci w z otych EUR Suma ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków uzgadniana jest z Ubezpieczajàcym na jedno i wszystkie zdarzenia, i mo e wynosiç równowartoêç w z otych EUR lub EUR (w zale noêci od wariantu ubezpieczenia). 2. Maksymalna suma ubezpieczenia wyp acana jest w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu, 50% sumy ubezpieczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, je eli wskutek nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony zmar przed up ywem 2 lat od daty wypadku. 3. Do okreêlenia sumy ubezpieczenia w z otych przyjmuje si Êredni kurs EUR ustalony przez NBP i obowiàzujàcy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej uzgadniana jest z Ubezpieczajàcym i jest górnà granicà odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska za wszystkie zdarzenia szkodowe powsta e w okresie ubezpieczenia i wynosi równowartoêç w z otych EUR lub EUR (w zale noêci od wariantu ubezpieczenia) w tym: 1) za szkody osobowe 80% w/w sum ubezpieczenia, 2) za szkody rzeczowe 20% w/w sum ubezpieczenia. 2. Górnà granicà odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska

15 w odniesieniu do wszystkich zdarzeƒ szkodowych powsta ych w okresie ubezpieczenia, stanowi suma ubezpieczenia okreêlona w polisie, bez wzgl du na liczb osób, które spowodowa y lub przyczyni y si do powstania szkody. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 16 Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest w zale noêci od: 1) zakresu (wariantu) ubezpieczenia, 2) obj cia ochronà dodatkowych ryzyk o których mowa w 3 ust. 4, 3) sumy ubezpieczenia, 4) okresu ubezpieczenia, 5) formy zawarcia umowy ubezpieczenia, 6) wieku Ubezpieczonego (zwy ka dla osób powy ej 65 roku ycia, zni ka dla osób poni ej 25 roku ycia), 7) stawki sk adki okreêlonej w taryfie, obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wyra onej w EUR. Stawka sk adki obliczana jest w z otych, przyjmujàc Êredni kurs EUR ustalony przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. PRAWA I OBOWIÑZKI STRON POST POWANIE W RAZIE NAG EGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU Ubezpieczony zobowiàzany jest: 1) do natychmiastowego wezwania lekarza oraz powiadomienia Centrali Alarmowej SIGNAL IDUNA Polska. Ubezpieczony jest zobowiàzany zastosowaç si do zaleceƒ lekarzy oraz podjàç dzia ania majàce na celu zmniejszenie rozmiarów wypadku, 2) podjàç aktywnà wspó prac z Centralà Alarmowà SIGNAL IDUNA Polska w celu wyjaênienia okolicznoêci nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku, w tym celu zobowiàzany jest do rzetelnego wype nienia kwestionariusza wypadku, niezw ocznego przes ania go do SIGNAL IDUNA Polska, 3) w stosunku do SIGNAL IDUNA Polska zwolniç lekarzy leczàcych Ubezpieczonego z obowiàzku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwoliç na udost pnienie dokumentacji z przebiegu leczenia, 4) uzyskaç dokumentacj lekarskà stwierdzajàcà rozpoznanie, diagnoz lekarskà, uzasadniajàcà koniecznoêç poddania si leczeniu, opis przebiegu leczenia, 5) do zabezpieczenia dowodów zwiàzanych z nieszcz Êliwym wypadkiem lub zachorowaniem, celu uzasadnienia roszczenia, 15

16 6) je eli koszty leczenia nie przekraczajà kwoty w z otych równowartoêci 50 EUR to Ubezpieczony jest zobowiàzany osobiêcie je pokryç. SIGNAL IDUNA Polska po przed o eniu wszystkich wymaganych dokumentów wyp aci Êwiadczenie z tytu u zwrotu poniesionych kosztów, 7) w terminie najpóêniej 7 dni po powrocie do kraju miejsca zamieszkania zg osiç do SIGNAL IDUNA Polska roszczenie o zwrot kosztów, sk adajàc odpowiedni formularz i przedstawiajàc dokumenty lekarskie oraz dowody poniesionych wydatków zwiàzanych ze zdarzeniem obj tym ubezpieczeniem, 8) je eli w wyniku wypadku nastàpi zgon, ten fakt nale y zg osiç do SIGNAL IDUNA Polska w ciàgu 48 godzin. Zg oszenie powinno nastàpiç w formie pisemnej. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obdukcji poprzez wskazanego lekarza, 9) w razie Êmierci Ubezpieczonego - Uprawniony wyznaczony imienne, zobowiàzany jest przed o yç do wglàdu dodatkowo wyciàg z aktu zgonu i dokumenty stwierdzajàce jego to samoêç, a w przypadku braku osoby wyznaczonej imiennie - wyst pujàcy o wyp at Êwiadczenia cz onek rodziny obowiàzany jest przed o yç dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo z Ubezpieczonym. POST POWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W razie zajêcia zdarzenia powodujàcego lub mogàcego spowodowaç roszczenie wobec Ubezpieczonego, Ubezpieczony obowiàzany jest: 1) w miar mo liwoêci zapobiec zwi kszeniu si szkody, zebraç i zabezpieczyç dowody ustalajàce okolicznoêci zdarzenia, 2) powiadomiç niezw ocznie Central Alarmowà SIGNAL IDUNA Polska lub SIGNAL IDUNA Polska nie póêniej jednak ni w ciàgu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia mogàcego go obcià yç odpowiedzialnoêcià cywilnà, podaç okolicznoêci szkody, nazwiska i adresy poszkodowanych oraz Êwiadków zdarzenia, 3) nie braç na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnoêci lub zawieraç jakiejkolwiek ugody czy umowy, nie zaspokajaç roszczeƒ poszkodowanego bez pisemnej zgody SIGNAL IDUNA Polska, 4) do udzielenia SIGNAL IDUNA Polska pe nomocnictw niezb dnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pe nomocnictwa procesowego, je eli przeciwko Ubezpieczonemu wystàpiono na drog sàdowà, 5) przes aç do SIGNAL IDUNA Polska orzeczenie w sprawie cywilnej, karnej lub karno - administracyjnej zwiàzanej ze zdarzeniem, z którego wynika odpowiedzialnoêç Ubezpieczonego, w takim czasie, aby umo liwiç SIGNAL IDUNA Polska zaj cie stanowiska odnoênie wniesienia Êrodka odwo awczego. 16

17 USTALENIE I WYP ATA ÂWIADCZENIA Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia losowego obj tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA Polska w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia /odszkodowania, a tak e pisemnie lub drogà elektronicznà informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia Êwiadczenia. 2. Ustalenie zasadnoêci i wysokoêci Êwiadczenia/odszkodowania nast puje na podstawie dowodów przed o onych przez Ubezpieczonego lub osob uprawnionà, jednak e SIGNAL IDUNA Polska ma prawo do ich weryfikacji i zasi gania opinii specjalistów. 3. ZasadnoÊç i wysokoêç Êwiadczenia/odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska ustala na podstawie: 1) dowodu potwierdzajàcego koniecznoêç bezzw ocznego poddania si leczeniu w zwiàzku nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, 2) oryginalnych rachunków i dowodów op at za udzielonà pomoc lekarskà, pogotowie ratunkowe, zakupione leki i Êrodki opatrunkowe oraz innych wydatków zwiàzanych z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, 3) oryginalnych rachunków dowodów op at za transport zw ok do kraju Ubezpieczonego lub pochówek w RP, 4) w przypadku powstania ran, zaêwiadczenia lekarskiego, z opisem ran i uszkodzeƒ cia a lub ich skutków, 5) w przypadku Êmierci - Êwiadectwa zgonu, 6) raportu policji z miejsca wypadku, zeznaƒ Êwiadków z zaistnia ego zdarzenia, 7) dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem. 4. Po otrzymaniu przez SIGNAL IDUNA Polska kompletu dokumentów, poêwiadczajàcych wypadek i jego nast pstwa, w celu okreêlenia stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu, SIGNAL IDUNA Polska wyp aca nale ne Êwiadczenie. 5. Je eli nie istniejà wàtpliwoêci co do zasadnoêci roszczenia ubezpieczajàcego SIGNAL IDUNA Polska wyp aca na jego àdanie zaliczk. 6. Âwiadczenie/odszkodowanie z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia ustalane jest w z otych i wyp acane w z otych lub w równowartoêci EUR po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wyp aty Êwiadczenia. 7. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty leczenia bezpoêrednio na konto placówki medycznej lub za poêrednictwem Centrali Alarmowej SIGNAL IDUNA Polska. 8. Je eli Ubezpieczony z powodu winy umyêlnej lub ra àcego 17

18 18 SIGNAL IDUNA niedbalstwa nie dope ni któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w 17, 18, 19 ust. 3 bàdê nie dostarczy dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela, okreêlonej w 17, 18, SIGNAL IDUNA Polska mo e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o ustalenie okolicznoêci i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. 9. Górnà granicà wyp acanych Êwiadczeƒ jest suma ubezpieczenia okreêlona w umowie ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska wyp aca Êwiadczenie/odszkodowanie w terminie 30 dni od daty zg oszenia roszczenia. 2. Gdyby wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska lub wysokoêci Êwiadczenia/odszkodowania okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie jest wyp acane w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç Êwiadczenia/odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska obowiàzana jest wyp aciç w terminie okreêlonym w ust Je eli Êwiadczenie/odszkodowanie nie przys uguje SIGNAL IDUNA Polska informuje o tym Ubezpieczonego na piêmie, zgodnie z ust. 1, wskazujàc na okolicznoêci i podstaw prawnà uzasadniajàcà odmow wyp aty Êwiadczenia. 4. SIGNAL IDUNA Polska powiadamia na piêmie Ubezpieczonego o wysokoêci przyznanego Êwiadczenia/odszkodowania Je eli Ubezpieczony nie zgadza si z ustaleniami jednostki organizacyjnej SIGNAL IDUNA Polska co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub do wysokoêci Êwiadczenia, mo e on w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania decyzji w tej sprawie zg osiç na piêmie àdanie ponownego rozpatrzenia sprawy. 2. SIGNAL IDUNA Polska jest obowiàzana poinformowaç Ubezpieczonego o terminie wymienionym w ust. 1. W razie niedope nienia tego obowiàzku termin przewidziany w ust. 1 nie biegnie. 3. Powództwo o roszczenie wynikajàce z umowy ubezpieczenia osoba uprawniona mo e wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàdem w aêciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wyp aty Êwiadczenia, roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci

19 wyp aconego Êwiadczenia, przechodzi z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska. 2. Je eli SIGNAL IDUNA Polska pokry a tylko cz Êç szkody, Ubezpieczonemu przys uguje co do pozosta ej cz Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniami SIGNAL IDUNA Polska. 3. Nie przechodzi na SIGNAL IDUNA Polska roszczenie Ubezpieczonego przeciw osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 4. Je eli ubezpieczony bez zgody SIGNAL IDUNA Polska zrzeka si roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod lub je ograniczy, SIGNAL IDUNA Polska mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp aceniu Êwiadczenia, SIGNAL IDUNA Polska mo e àdaç od Ubezpieczonego zwrotu ca oêci lub cz Êci wyp aconego Êwiadczenia. POSTANOWIENIA KO COWE 23 SIGNAL IDUNA 1. Wszelkie zawiadomienia i zaêwiadczenia Ubezpieczonego, Ubezpieczajàcego, Uprawnionego i osoby sk adajàcej roszczenie w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przesy ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uprawniony lub osoba sk adajàca roszczenie zmieni adres lub siedzib i nie zawiadomi o tym SIGNAL IDUNA Polska, przyjmuje si, e SIGNAL IDUNA Polska dope ni a swojego obowiàzku zawiadomienia lub oêwiadczenia, je eli pismo zosta o wys ane pod ostatni znany mu adres siedziby Ubezpieczonego. Je eli Ubezpieczyciel zmieni adres lub siedzib i nie zawiadomi o tym Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonych, przyjmuje si, e Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony dope ni swojego obowiàzku zawiadomienia lub oêwiadczenia, je eli pismo zosta o wys ane pod ostatni znany mu adres siedziby Ubezpieczyciela. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach majà zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alnoêci ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003). 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta y zatwierdzone uchwa à Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. nr 42/Z/2007 z dnia r. i majà zastosowanie do umów, zawartych od dnia r. Prezes Zarzàdu Alojzy Choda Wiceprezes Zarzàdu Leszek Gierada 19

20 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia SIT-0017/08.07

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

POLSKA SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja.  wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 wersja POLSKA www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 EXTREME (SPORT) www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 EXTREME (SPORT) www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 EXTREME (SPORT) www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PLANETA M ODYCH

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PLANETA M ODYCH SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PLANETA M ODYCH 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia CUDZOZIEMCÓW przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia CUDZOZIEMCÓW przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia CUDZOZIEMCÓW przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

WORLD SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

WORLD SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 wersja WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 POLSKA www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA INSTRUKCJA POST POWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/09) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT ustalone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku PZU SPORT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych

Bardziej szczegółowo

00.460 z dnia 16.09.2015r.

00.460 z dnia 16.09.2015r. ZAŁACZNIK nr 1 do polisy nr 02.4.400 00.460 z dnia 16.09.2015r. Broker obsługujący pośredniczący w zawieraniu umów ubezpieczenia KJF Broker Sp. z o.o. ul. Rolna 7/7a, 61-513 Poznań, Telefon 618313-100,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Polski Zwiàzek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817 Dziennik Ustaw Nr 156 12917 Poz. 1816 i 1817 4. W cz Êci niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz okreêlenia kolejnoêci pozosta ych ofert. 5. W toku dokonywania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO LEW PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki Ubezpieczenia Turystycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo