OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., zawiera z Ubezpieczajàcym umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podró y, kosztów niewykorzystanych Êwiadczeƒ, a tak e kosztów anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego. 2. Ubezpieczenie mo e byç zawarte w wariancie: 1) RG - Rezygnacje, 2) RGS - Rezygnacje, 3) RGF - FLY Rezygnacje. 3. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym do umów ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 4. Wprowadzone postanowienia odmienne, o których mowa w ust. 3 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy ubezpieczenia, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 2 1. Bilet lotniczy, promowy, autokarowy - dokument podró ny wydany przez przewoênika lub w jego imieniu, zawierajàcy warunki umowy, zawiadomienia oraz odcinki dotyczàce podró y i pasa era, z zastrze eniem, i : w przypadku biletu lotniczego jest to bilet komunikacji lotniczej na trasie mi dzynarodowej lub krajowej, a w przypadku biletu promowego, autokarowego jest to bilet na trasie mi dzynarodowej. Wymienione bilety muszà byç wykupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystawione na podró rozpoczynajàcà si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zakupu biletu w formie elektronicznej, dokumentem podró y jest potwierdzenie zawierajàce numer biletu oraz jego cen. 2. Biuro podró y - majàcy siedzib na terenie RP przedsi biorca organizujàcy imprezy turystyczne lub poêredniczàcy w zawieraniu umów o Êwiadczenie us ug turystycznych. 3. Choroba nowotworowa - schorzenie polegajàce na niekontrolowanym rozroêcie tkanki danego narzàdu. Schorzenie mo e mieç charakter przewlek y, mo e równie objawiç si objawami ostrymi, pojawiajàcymi si nagle. 4. Choroba przewlek a - choroba majàca d ugotrwa y przebieg, trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta y lub okresowy. 5. Franszyza redukcyjna - okreêlona procentowo kwota, o którà pomniejszona jest kwota odszkodowania wyp acanego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 6. Impreza turystyczna - co najmniej dwie us ugi turystyczne tworzàce jednolity program i obj te wspólnà cenà, je eli us ugi te 2

3 obejmujà nocleg lub trwajà ponad 24 godziny albo je eli program przewiduje zmian miejsca pobytu. Do imprez turystycznych zalicza si równie pobyty w wynaj tych domach lub mieszkaniach (apartamentach) wakacyjnych. 7. Nag e zachorowanie - powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si leczeniu. 8. Nast pstwo choroby przewlek ej/nowotworowej - powsta e w sposób nag y, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlek ej/ nowotworowej o ostrym przebiegu, wymagajàce natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si leczeniu przed rozpocz ciem podró y lub w trakcie jej trwania. 9. Nieszcz Êliwy wypadek - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w nast pstwie którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna trwa ego uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar. 10. Osoba bliska - wspó ma onek, konkubent, konkubina, dzieci (równie przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice, teêciowie a tak e wspó uczestnik podró y, który jest wpisany na t samà umow zg oszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona. 11. Przedwczesny poród - poród, który nastàpi nie póêniej ni w 32 tygodniu cià y. 12. Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàcà osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do op acenia sk adki. 13. Ubezpieczony - osoba fizyczna, majàca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykupuje imprez turystycznà lub bilet lotniczy, promowy, autokarowy w biurze podró y (u organizatora, poêrednika, agenta) z siedzibà na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia. 14. Uprawniony - osoba upowa niona do otrzymania odszkodowania w razie Êmierci Ubezpieczonego wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego. W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, odszkodowanie przys uguje cz onkom rodziny Ubezpieczonego wed ug nast pujàcej kolejnoêci: ma onkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3 1. Umow ubezpieczenia zawiera si na wniosek Ubezpieczajàcego. 2. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta w terminie najpóêniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wp aty ca oêci lub cz Êci - zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, promowego, autokarowego. W przypadku gdy do rozpocz cia imprezy turystycznej lub dnia rozpocz cia podró y jest mniej ni 30 dni, umow ubezpieczenia mo na zawrzeç 3

4 jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego, promowego, autokarowego. 3. Dokumentem niezb dnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest orygina umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub bilet lotniczy, promowy, autokarowy. 4. Umow ubezpieczenia zawiera si w formie indywidualnej bàdê zbiorowej. 5. Umow w formie zbiorowej stosuje si pod warunkiem, e obejmuje ona wszystkich uczestników imprezy turystycznej jednakowym zakresem ubezpieczenia z zastosowaniem tej samej sk adki i sumy ubezpieczenia. 6. Imiennà ewidencj osób, o których mowa w ust. 5, sporzàdzonà wg wzoru ustalonego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. prowadzi Ubezpieczajàcy, który zobowiàzany jest do àczyç jà do polisy lub udost pniç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na jego àdanie. 7. Umow ubezpieczenia mo e zawrzeç na rzecz Ubezpieczonego osoba trzecia (Ubezpieczajàcy). 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia, zwanym polisà. SUMA I SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 4 1. Sumà ubezpieczenia dla wariantu RG i RGS jest cena imprezy turystycznej, okreêlona w umowie zawartej przez Ubezpieczonego z biurem podró y. 2. Sumà ubezpieczenia dla wariantu RGF jest cena biletu lotniczego, promowego, autokarowego z zastrze eniem, i maksymalny limit odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z tego tytu u wynosi PLN. 3. Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest w zale noêci od: 1) wariantu ubezpieczenia, 2) sumy ubezpieczenia (cena imprezy turystycznej lub biletu lotniczego, promowego, autokarowego), 3) stawki sk adki okreêlonej w taryfie, obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. OKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si od dnia nast pnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (daty wystawienia polisy i uiszczenia sk adki). 2. Ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si z dniem zakoƒczenia imprezy turystycznej, nie póêniej jednak ni z up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w umowie ubezpieczenia. Data zakoƒczenia imprezy turystycznej okreêlana jest w umowie mi dzy Ubezpieczonym a biurem podró y. W przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si z momentem wejêcia Ubezpieczonego na pok ad samolotu, promu lub autokaru. 4

5 3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilà zg oszenia rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub zg oszenia anulacji biletu lotniczego, promowego, autokarowego skutkujàcych wyp atà odszkodowania przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 6 1. Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres d u szy ni 6 miesi cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela a ochrony ubezpieczeniowej. 2. Odstàpienie od umowy w podanym ustawowo terminie nie powoduje potràcenia kosztów manipulacyjnych. 3. Zwrot sk adki z tytu u wypowiedzenia umowy za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast puje bez potràceniu kosztów manipulacyjnych. 4. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy ubezpieczenia przechodzà na wskazanà przez Ubezpieczonego, Ubezpieczajàcego osob, która - za zgodà biura podró y - zast puje Ubezpieczonego na imprezie turystycznej, pod warunkiem powiadomienia przez Ubezpieczajàcego SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o tym fakcie, nie póêniej ni przed rozpocz ciem imprezy, je eli wczeêniej nie nastàpi o zdarzenie wymienione 7 ust. 3, skutkujàce zg oszeniem wobec SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. roszczenia z tytu u umowy ubezpieczenia. Zmiana osoby ubezpieczonej wymaga wystawienia nowej polisy (przy ubezpieczeniu indywidualnym) lub zmiany w imiennej ewidencji osób ubezpieczonych (przy ubezpieczeniu zbiorowym). Postanowienia pkt. 4 nie majà zastosowania do ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego, promowego lub autokarowego. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA WARIANT RG Rezygnacje 7 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej - z przyczyn losowych wymienionych w ust. 3, niezale nych od Ubezpieczonego. 2. Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uwa a si op aty przewidziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podró y przez Ubezpieczonego, poniesione przez niego w zwiàzku z rezygnacjà z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpocz ciem. 3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca op aty poniesione przez Ubezpieczonego w zwiàzku z rezygnacjà, jedynie gdy rezygnacja wynika z nast pujàcych powodów: 1) nieszcz Êliwy wypadek, przedwczesny poród, nag e zachorowanie Ubezpieczonego - je eli uniemo liwiajà jego uczestnictwo w imprezie lub Êmierç Ubezpieczonego, 2) powa na szkoda w mieniu Ubezpieczonego, powsta a 5

6 6 w wyniku dzia ania ognia, katastrof ywio owych lub b dàca nast pstwem przest pstwa, powodujàca koniecznoêç wykonania czynnoêci prawnych i administracyjnych, przy których niezb dna jest obecnoêç Ubezpieczonego, 3) nieszcz Êliwy wypadek, przedwczesny poród, nag e zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Êmierç osoby bliskiej, 4) Êmierç, nieszcz Êliwy wypadek, przedwczesny poród lub nag e zachorowanie osoby towarzyszàcej w wyjeêdzie, zg oszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podró y, jedynie, je eli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu zosta a ustalona àcznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zg oszonych osób nie mo e byç wi ksza ni dopuszczona umowà z biurem podró y. 4. Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uwa a si poniesione przez Ubezpieczajàcego dodatkowe koszty transportu powrotnego, b dàce ró nicà mi dzy kosztami transportu powrotnego przewidzianymi w umowie z biurem podró y a kosztami transportu zwiàzanymi z wczeêniejszym powrotem z imprezy. 5. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowiadajàcego standardowi us ug transportowych przewidzianych w umowie z biurem podró y. Koszty transportu sà zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podró y obejmuje transport w obie strony. 6. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego, je eli uczestnictwo Ubezpieczonego, w okreêlonej w umowie imprezie turystycznej, nie mo e byç kontynuowane zgodnie z planem z powodów wymienionych w ust. 3. WARIANT RGS Rezygnacje 8 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty wymienione w 7 ust. 2 oraz po op aceniu dodatkowej sk adki, koszty niewykorzystanych Êwiadczeƒ podró nych, w przypadku przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. 2. Za niewykorzystane Êwiadczenia podró ne uwa a si, okreêlonà w procentach ceny imprezy turystycznej, nie wykorzystanà cz Êç Êwiadczeƒ przewidzianych w umowie z biurem podró y. 3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca niewykorzystane Êwiadczenia podró ne, o ile uczestnictwo w okreêlonej w umowie imprezie turystycznej zosta o przerwane z powodów wymienionych w 7 ust. 3. WARIANT RGF - Fly Rezygnacje 9 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, jakimi Ubezpieczony zosta obcià ony przez przewoênika w zwiàzku z anulowaniem biletu lotniczego, promowego, autokarowego przed rozpocz ciem podró y lotniczej, autokarowej lub promowej na terenie

7 Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z datà wylotu, wyjazdu lub wyp yni cia, okreêlonà w pierwszym odcinku tego biletu. 2. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych na trasach krajowych i mi dzynarodowych oraz biletów promowych i autokarowych na trasach mi dzynarodowych, wykupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za poêrednictwem biur podró y. 3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca op aty poniesione przez Ubezpieczonego w zwiàzku z anulowaniem biletu lotniczego, promowego lub autokarowego z powodów wymienionych w 7 ust. 3. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI Z odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wy àczone sà szkody powsta e z przyczyn wymienionych w 7 ust. 3, jeêli powsta y w przypadku: a) nast pstw choroby przewlek ej, nowotworowej, stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeƒ psychicznych, depresji, wad wrodzonych (w przypadku nast pstw choroby przewlek ej lub nowotworowej stwierdzonych u Ubezpieczonego istnieje mo liwoêç w àczenia odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki), b) umyêlnego dzia ania Ubezpieczonego lub osób bliskich, usi owania albo pope nienia samobójstwa lub przest pstwa, c) spo ycia alkoholu, za ycia narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, d) wypadków, je eli Ubezpieczony lub osoba bliska prowadzi a pojazd lub inny Êrodek lokomocji bez wymaganych uprawnieƒ, lub b dàc pod wp ywem alkoholu lub innych Êrodków odurzajàcych, e) dzia aƒ wojennych (stanu wyjàtkowego), stanu wojennego, aktów terroru, aktów sabota u oraz udzia u Ubezpieczonego i osób bliskich w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach. 2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci, jeêli Ubezpieczony w zwiàzku z tym samym zdarzeniem uzyska Êwiadczenie z tytu u innej umowy ubezpieczenia lub które zosta y pokryte przez inne instytucje. 3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w zwiàzku ze zg oszeniem rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa, nie wliczonych w cen imprezy (wizy, telefony itp.). Nie sà równie zwracane dodatkowe koszty zwiàzane z anulacjà biletu lotniczego, promowego, autokarowego np. koszty wizy. 4. W przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego z odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wy àczone sà równie szkody zwiàzane z: 1) anulowaniem biletów na loty czarterowe, 2) brakiem lub niemo liwoêcià dokonania szczepienia, jak i innych zabiegów prewencyjnych zwiàzanych z planowanà podró à. 7

8 8 POST POWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI LUB PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB ANULACJI BILETU LOTNICZEGO, PROMOWEGO LUB AUTOKAROWEGO W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego Ubezpieczony zobowiàzany jest: 1) do o yç wszelkich staraƒ, aby zminimalizowaç koszty zwiàzane z rezygnacjà. W tym celu, natychmiast po powzi ciu wiadomoêci, ale nie póêniej ni w ciàgu 2 (dwóch) dni od daty zaistnienia zdarzenia wymienionego w 7 ust. 3, poinformowaç o tym biuro podró y i z o yç w biurze wymagane dokumenty zg oszenia rezygnacji, 2) w ciàgu 7 dni od daty poinformowania biura podró y dostarczyç do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (bezpoêrednio lub za poêrednictwem biura) dokumenty potwierdzajàce zasadnoêç zg aszanego roszczenia, w tym: a) polis oraz umow uczestnictwa w imprezie turystycznej dla wariantu RG i RGS lub bilet lotniczy, promowy, autokarowy lub faktur zakupu biletu (w przypadku biletu elektronicznego) dla wariantu RGF, b)oêwiadczenie o z o onej w biurze podró y rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwaniu uczestnictwa lub anulowaniu biletu lotniczego, promowego, autokarowego poêwiadczone przez to biuro podró y, c)zaêwiadczenie biura podró y (rachunek) o wysokoêci potràceƒ z tytu u rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego, d)oryginalne rachunki i dowody op at za transport powrotny w przypadku przerwania uczestnictwa w imprezie, e)wymaganà przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dokumentacj lekarskà, z przeprowadzonego leczenia wraz z wynikami badaƒ, potwierdzajàcà koniecznoêç rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego, zwolnienie lekarskie, zaêwiadczenie lekarskie o nag ym zachorowaniu lub nieszcz Êliwym wypadku Ubezpieczonego, osoby bliskiej, f) zaêwiadczenie policji o wystàpieniu szkody w mieniu z powodów okreêlonych w 7 ust. 3 pkt 2. 3) zwolniç inne zak ady ubezpieczeƒ, urz dy i leczàcych go lekarzy z obowiàzku zachowania tajemnicy wobec SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 4) poddaç si badaniu przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi zwiàzane z tym koszty, w tym równie zwiàzane z utratà w tym dniu wynagrodzenia przez Ubezpieczonego. 2. Je eli Ubezpieczajàcy z powodu winy umyêlnej lub ra àcego

9 niedbalstwa nie dope ni któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 1, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mo e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o ustalenie okolicznoêci i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. USTALENIE I WYP ATA ÂWIADCZENIA Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia losowego obj tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczonego oraz przeprowadza post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, a tak e pisemnie lub drogà elektronicznà informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia Êwiadczenia. 2. Ustalenie zasadnoêci i wysokoêci Êwiadczenia nast puje na podstawie dowodów przed o onych przez Ubezpieczonego lub osob uprawnionà, jednak e SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma prawo do ich weryfikacji i zasi gania opinii specjalistów. 3. WysokoÊç odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzale niona jest od daty zg oszenia rezygnacji w biurze podró y w stosunku do dnia rozpocz cia imprezy i jest równa wysokoêci potràceƒ dokonanych przez biuro podró y z tego tytu u, na podstawie warunków biura podró y dotyczàcych rezygnacji z imprezy, zawartych w umowie uczestnictwa w imprezie. 4. WysokoÊç odszkodowania za nie wykorzystane Êwiadczenia podró ne jest okreêlana w procencie ceny imprezy, b dàcym proporcjà pomi dzy liczbà dni nast pujàcych po dniu przerwania uczestnictwa do dnia zakoƒczenia imprezy a liczbà dni ca ej imprezy, przewidzianà w umowie z biurem podró y. 5. WysokoÊç odszkodowania w przypadku anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego jest uzale niona od ceny biletu, daty zg oszenia rezygnacji w biurze podró y i jest równa wysokoêci potràceƒ dokonanych przez przewoênika z tego tytu u. 6. Z ka dego wyp acanego odszkodowania Ubezpieczonemu potràcana jest franszyza redukcyjna w wysokoêci 20% wartoêci odszkodowania przyznanego z tytu u umowy ubezpieczenia, lecz nie mniej ni 50 z. 7. Górnà granic wyp aconych odszkodowaƒ z tytu u rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego stanowi suma ubezpieczenia okreêlona w 4 ust. 1 i Je eli przyczynà wystàpienia o odszkodowanie z tytu u kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie lub anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego jest Êmierç Ubezpieczonego, odszkodowanie wyp acane jest osobie uprawnionej, o której mowa w 2 pkt Odszkodowanie wyp acane jest w z otych polskich. 9

10 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyp aca Êwiadczenie w terminie 30 dni od daty zg oszenia roszczenia. 2. Gdyby wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub wysokoêci Êwiadczenia okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie jest wyp acane w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç Êwiadczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obowiàzane jest wyp aciç w terminie okreêlonym w ust Je eli Êwiadczenie nie przys uguje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje o tym Ubezpieczonego na piêmie, w terminie zgodnym z ust. 1, wskazujàc na okolicznoêci i podstaw prawnà uzasadniajàcà odmow wyp aty Êwiadczenia. 4. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. powiadamia na piêmie Ubezpieczonego o wysokoêci przyznanego odszkodowania. SPOSÓB ROZPATRYWANIA ODWO A, SKARG I WNIOSKÓW Od merytorycznej decyzji SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w sprawie zakresu przyznanego odszkodowania lub odmowy przyznania odszkodowania Uprawnionemu przys uguje prawo wniesienia odwo ania do Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 2. Odwo ania sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 3. Nadto Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony, w innych sprawach ni opisane w ust. 1, mogà zg aszaç do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. skargi i za alenia. 4. Skargi i za alenia sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z o y a jest informowana niezw ocznie po ich rozpatrzeniu. 5. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwo ania bàdê skargi lub za alenia decyduje treêç otrzymanego pisma. 6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàdem w aêciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wyp aty Êwiadczenia, roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego Êwiadczenia, przechodzi z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 2. Je eli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokry a tylko cz Êç szkody, Ubezpieczonemu przys uguje co do pozosta ej cz Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniami SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 3. Nie przechodzi na SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. roszczenie

11 Ubezpieczonego przeciw osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 4. Je eli Ubezpieczony bez zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zrzek si roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod lub je ograniczy, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp aceniu Êwiadczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mo e àdaç od Ubezpieczonego zwrotu ca oêci lub cz Êci wyp aconego Êwiadczenia. POSTANOWIENIA KO COWE Wszelkie zawiadomienia i zaêwiadczenia Ubezpieczonego, Ubezpieczajàcego, Uprawnionego i osoby sk adajàcej roszczenie w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przesy ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uprawniony lub osoba sk adajàca roszczenie zmieni adres lub siedzib i nie zawiadomi o tym SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., przyjmuje si, e SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dope ni a swojego obowiàzku zawiadomienia lub oêwiadczenia, je eli pismo zosta o wys ane pod ostatni znany mu adres siedziby Ubezpieczonego. Je eli Ubezpieczyciel zmieni adres lub siedzib i nie zawiadomi o tym Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonych, przyjmuje si, e Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony dope ni swojego obowiàzku zawiadomienia lub oêwiadczenia, je eli pismo zosta o wys ane pod ostatni znany mu adres siedziby Ubezpieczyciela. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach majà zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alnoêci ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz z dnia 16 lipca 2003). 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta y zatwierdzone uchwa à Zarzàdu Nr 51/Z/2007 z dnia r. majà zastosowanie do umów zawartych od dnia r. Prezes Zarzàdu Alojzy Choda Wiceprezes Zarzàdu Leszek Gierada 11

12 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia SIT-0007/09.07

13 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

14 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi majàcymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i z cudzoziemcami przebywajàcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie ich podró y zagranicznej. 2. Ubezpieczenie mo e byç zawarte w wariancie Standard lub w wariancie Super. 1) Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje: a) koszty leczenia, w tym assisatnce, koszty ratownictwa, b) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, c) baga podró ny. 2) Ubezpieczenie w wariancie Super obejmuje: a) koszty leczenia, w tym assistance, koszty ratownictwa, b) ochron i pomoc prawnà, c) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, d) baga podró ny, e) odpowiedzialnoêç cywilnà. 3. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym, do umów ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 4. Wprowadzone postanowienia odmienne, o których mowa w ust. 3 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy ubezpieczenia, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 2 1. Ambulatorium - zak ad lecznictwa otwartego, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo u lekarskiego i piel gniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia. W rozumieniu niniejszych OWU poj cie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, oêrodka leczenia uzale nieƒ, oêrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i oêrodków rehabilitacyjnych. 2. Centrala alarmowa - jednostka organizacyjna wskazana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., której Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 3. Choroba nowotworowa - schorzenie polegajàce na niekontrolowanym rozroêcie tkanki danego narzàdu. Schorzenie mo e mieç charakter przewlek y, mo e równie objawiç si objawami ostrymi, pojawiajàcymi si nagle.

15 4. Choroba przewlek a - choroba majàca d ugotrwa y przebieg, trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta y lub okresowy. 5. Choroba tropikalna - choroba wywo ana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych. 6. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym. 7. Karencja - ustalony w niniejszych OWU okres wyczekiwania, w którym mimo zawarcia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za powsta e szkody, okres odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna si z up ywem karencji. Sk adka pobierana jest przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wy àcznie za okres udzielanej ochrony. 8. Kradzie z w amaniem - zabór mienia po uprzednim usuni ciu istniejàcych zabezpieczeƒ przy u yciu si y fizycznej lub narz dzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku. 9. Kraj sta ego miejsca zamieszkania - kraj w którym Ubezpieczony jest aktualnie obj ty ubezpieczeniem spo ecznym na podstawie zezwolenia na osiedlenie si lub obywatelstwa. 10. Leczenie ambulatoryjne - udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwajàce nie d u ej ni 24 godziny. 11. Leczenie stomatologiczne zachowawcze - leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kana owe, wymiana uszkodzonych wype nieƒ, leczenie chorób dziàse (parodontoza, usuwanie kamienia). 12. Leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu trwajàcy co najmniej 24 godziny. 13. Nag e zachorowanie - powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si leczeniu przed zakoƒczeniem podró y. 14. Nast pstwo choroby przewlek ej/nowotworowej - powsta e w sposób nag y, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlek ej/ nowotworowej o ostrym przebiegu, wymagajàce natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si leczeniu przed zakoƒczeniem podró y zagranicznej. 15. Nieszcz Êliwy wypadek - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w nast pstwie którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna trwa ego uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar. 16. Osoba bliska - wspó ma onek, konkubent, konkubina, dzieci (równie przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice. 3

16 4 17. Osoba towarzyszàca - osoba odbywajàca podró z Ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia i/lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzàcego leczenie za granicà, celem sprowadzenia do kraju. 18. Praca fizyczna - podj cie przez Ubezpieczonego za granica czynnoêci, za które zwyczajowo otrzymuje si wynagrodzenie i które zwi kszajà ryzyko powstania szkody. CzynnoÊci te obejmujà tak e wolontariat i praktyki zawodowe. Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie si wykonywanie wszelkich prac, a w szczególnoêci czynnoêci z u yciem niebezpiecznych narz dzi, substancji chemicznych, pracy na wysokoêciach, remontowo - budowlanych, pracy w transporcie, w rolnictwie, pod ziemià, w hutnictwie, prace w us ugach gastronomicznych. 19. Rabunek - zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u ycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bàdê z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomnoêci lub bezbronnoêci. 20. Sporty ekstremalne - dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeci tnych umiej tnoêci, odwagi i dzia ania w warunkach du ego ryzyka, a w szczególnoêci: sporty powietrzne takie jak: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, ska kowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane sà pojazdy poruszajàce si po Êniegu lub lodzie; 21. Sporty wysokiego ryzyka - uprawianie sportów takich jak: jazda konna, polo, myêlistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne. 22. Szpital - zak ad opieki zdrowotnej Êwiadczàcy, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo u lekarskiego i piel gniarskiego, ca odobowà opiek nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia. W rozumieniu niniejszych OWU poj cie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, oêrodka leczenia uzale nieƒ, oêrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i oêrodków rehabilitacyjnych. 23. Szkoda rzeczowa - szkoda polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy. 24. Szkoda osobowa - szkoda polegajàca na spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia. 25. Trwa y uszczerbek na zdrowiu - uszkodzenie cia a Ubezpieczonego spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym ubezpieczeniem, przy czym za trwa e uszkodzenie cia a rozumie si trwa y ubytek struktury i funkcji narzàdu lub koƒczyny. 26. Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do op acenia sk adki. 27. Ubezpieczony - osoba fizyczna, majàca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec przebywajàcy

17 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia. 28. Uprawniony - osoba upowa niona do otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego. W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny Ubezpieczonego wed ug nast pujàcej kolejnoêci: ma onkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom. 29. Uprawianie turystyki kwalifikowanej - wypoczynek po àczony z rekreacjà i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawnoêci, wydolnoêci zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany cz sto na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagajàcy umiej tnoêci pos ugiwania si sprz tem turystycznym, g ównie lokomocyjnym (np.: rower, aglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing) uprawiany indywidualnie lub zespo owo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np.: obozy zimowe - narciarskie - snowbordowe, amatorskie zawody), niekiedy po àczone z elementami szkolenia i wspó zawodnictwa, równie wszelkiego rodzaju zaj cia teambuldingowe (np.: paintball, skoki bungee). 30. Urzàdzenia àcznoêci - rozumie si przez nie: telefon komórkowy, palmtop, krótkofalówka. 31. Wyczynowe uprawianie sportu - uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak równie uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach. 32. Zdarzenie szkodowe - zdarzenie obj te postanowieniami umowy ubezpieczenia, w nast pstwie którego wobec Ubezpieczonego mogà zostaç wysuni te roszczenia z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3 1. Umow ubezpieczenia zawiera si na wniosek Ubezpieczajàcego. 2. Umow ubezpieczenia zawiera si w formie indywidualnej bàdê zbiorowej. 3. Umow w formie zbiorowej stosuje si pod warunkiem, e obejmuje ona wszystkich uczestników imprezy turystycznej (podró y) jednakowym zakresem ubezpieczenia z zastosowaniem tej samej sk adki i sumy ubezpieczenia. 4. Imienna ewidencja osób, o których mowa w ust. 3, ka dorazowo do àczana jest do polisy. 5. Umow ubezpieczenia mo e zawrzeç Ubezpieczajàcy na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego). 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia zwanym polisà. 5

18 6 7. Ubezpieczony przyst pujàc do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzàcych leczenie w kraju i za granicà z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyra a zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej, przedstawicielom SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 4 Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest w zale noêci od: 1) wariantu ubezpieczenia, 2) obj cia ochronà ubezpieczeniowà dodatkowych ryzyk, o których mowa w 12 ust. 4, 15 ust. 2, 3) sumy ubezpieczenia, 4) okresu ubezpieczenia, 5) formy zawarcia umowy ubezpieczenia, 6) wieku Ubezpieczonego (zwy ka dla osób powy ej 65 roku ycia, zni ka dla osób poni ej 25 roku ycia), 7) stawki sk adki okreêlonej w taryfie, obowiàzujàcej w dniu zawarcie umowy ubezpieczenia, 8) kursu EUR - stawka sk adki obliczana jest w z otych, przyjmujàc Êredni kursu 1 EUR ustalony przez NBP w dniu poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia. OKRES UBEZPIECZENIA 5 1. OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna si z chwilà rozpocz cia podró y przez Ubezpieczonego, nie wczeêniej jednak ni od dnia (godziny) wystawienia polisy i op acenia sk adki. 2. OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. koƒczy si z chwilà zakoƒczenia podró y, nie póêniej jednak ni z up ywem dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia - polisie. 3. Je eli osoba, na rzecz której zawiera si umow ubezpieczenia przebywa za granicà - odpowiedzialnoêç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna si po up ywie 5 dni od daty zap acenia sk adki (karencja). Sk adka pobierana jest przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wy àcznie za okres udzielanej ochrony. 4. Poczàtek podró y nast puje z chwilà opuszczenia mieszkania przez Ubezpieczonego, koniec podró y - z chwilà powrotu Ubezpieczonego do mieszkania. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku kosztów leczenia, ochrony prawnej i pomocy prawnej, odpowiedzialnoêci cywilnej rozpoczyna si z momentem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy wyjeêdzie i koƒczy si w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i baga u

19 podró nego z chwilà opuszczenia mieszkania przez Ubezpieczonego. 6. Przed u enie okresu ochrony ubezpieczeniowej mo e nastàpiç jedynie przed up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w poprzedniej polisie i wymaga wystawienia nowej polisy. 7. Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na okres minimalnie od 1 dnia do maksymalnie 1 roku. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 6 1. Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres d u szy ni 6 miesi cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela a ochrony ubezpieczeniowej. 2. Odstàpienie od umowy w podanym ustawowo terminie nie powoduje potràcenia kosztów manipulacyjnych. 3. Zwrot sk adki z tytu u wypowiedzenia umowy za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast puje bez potràcenia kosztów manipulacyjnych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA (kod ryzyka - KL) PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA WARIANT STANDARD 7 1. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Standard sà koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywajàc za granicà Rzeczypospolitej Polskiej musia bezzw ocznie poddaç si leczeniu w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem. 2. Za koszty leczenia uwa a si powsta e za granicà Rzeczypospolitej Polskiej i krajem sta ego miejsca zamieszkania cudzoziemca, wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, 2) wizyty u lekarza, w tym dojazd lekarza do miejsca w którym znajduje si Ubezpieczony, 3) zakup niezb dnych lekarstw i Êrodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 4) transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala, 5) transport Ubezpieczonego mi dzy placówkami medycznymi na zlecenie lekarza prowadzàcego Ubezpieczonego za granicà, 7

20 8 6) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, 7) pobyt w ambulatorium lub szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, analizy, operacje), 8) poród, który nastàpi nie póêniej ni w 32 tygodniu cià y, przy czym Êwiadczenie wyp acane jest àcznie za matk i dziecko do wysokoêci sumy ubezpieczenia, 9) napraw i zakup okularów oraz napraw protez bezpoêrednio po wypadku, w przypadku gdy ich uszkodzenie zwiàzane by o z nieszcz Êliwym wypadkiem, o którym mowa w 2 pkt 15, powodujàcym trwa y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, 10) leczenie stomatologiczne nag ych stanów zapalnych (do wysokoêci 600 z na wszystkie zdarzenia zaistnia e w okresie umowy ubezpieczenia), które wystàpi y w obr bie z ba dotychczas nie leczonego. OdpowiedzialnoÊcià ubezpieczeniowà obj te jest tylko doraêne zaopatrzenie z ba z wy àczeniem póêniejszego wype nienia sta ego, wype nienia kana ów, odbudowy korony. OdpowiedzialnoÊcià nie jest obj te leczenie deformacji z bów, nieprawid owoêci ich wzrostu. 11) komor dekompresyjnà w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem wykupienia zwy ki za ubezpieczenie ryzyka nurkowania z aparatem powietrznym. 3. Ubezpieczenie obejmuje równie : 1) koszty transportu w zwiàzku z koniecznoêcià powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na jego stan zdrowia wymagajàcy niezw ocznej kontynuacji leczenia, najtaƒszym dost pnym Êrodkiem lokomocji, zaakceptowanym przez lekarza, 2) koszty transportu do Rzeczypospolitej Polskiej po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony nie mo e kontynuowaç podró y, ani powróciç do kraju wczeêniej zaplanowanym Êrodkiem transportu, 3) dodatkowe koszty podró y osoby towarzyszàcej niezb dnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, je eli podró odby a si na podstawie pisemnego zalecenia lekarza prowadzàcego chorego za granicà, 4) dodatkowe koszty wy ywienia (z wy àczeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu niezb dnej do za atwienia spraw zwiàzanych z powrotem Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, za okres nie d u szy ni 7 dni, maksymalnie do wysokoêci w z otych równowartoêci 100 EUR dziennie, 5) koszty transportu zw ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej lub koszty pochówku za granicà z wy àczeniem sta ego miejsca zamieszkania cudzoziemca. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. refunduje koszty sprowadzenia zw ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej lub koszty pochówku

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PLANETA M ODYCH

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PLANETA M ODYCH SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PLANETA M ODYCH 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 EXTREME (SPORT) www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 EXTREME (SPORT) www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 EXTREME (SPORT) www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

00.460 z dnia 16.09.2015r.

00.460 z dnia 16.09.2015r. ZAŁACZNIK nr 1 do polisy nr 02.4.400 00.460 z dnia 16.09.2015r. Broker obsługujący pośredniczący w zawieraniu umów ubezpieczenia KJF Broker Sp. z o.o. ul. Rolna 7/7a, 61-513 Poznań, Telefon 618313-100,

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r.

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus jakie usługi 1. Pomoc Dom 2. Pomoc AGD 3. Pomoc PC 4. Pomoc RTV 5. Pomoc - Infolinie Centrum Operacyjnego 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia.

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. (42) 63 44 700, fax (42) 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi-œródmieœcia w odzi KRS 0000005751 Zycie & Ochrona Terminowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym MOTO-ASSISTANCE

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym MOTO-ASSISTANCE Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym MOTO-ASSISTANCE ustalone Uchwa à Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ S.A. Nr UZ/322/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

WORLD SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

WORLD SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 wersja WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo