CO WIEMY O INDEKSIE GLIKEMICZNYM?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO WIEMY O INDEKSIE GLIKEMICZNYM?"

Transkrypt

1 CO WIEMY O INDEKSIE GLIKEMICZNYM? Najwi kszy wp yw na poziom glukozy w surowicy krwi majà w glowodany. Wprowadzono w zwiàzku z tym nowy system klasyfikacji w glowodanów, okreêlajàcy tempo ich wch aniania w organizmie, nazwany indeksem glikemicznym. Indeks glikemiczny sta si obecnie jednym z wa niejszych wskaêników w dietetyce, gdy jak wykaza y badania, dieta zawierajàca produkty o niskim indeksie glikemicznym ma istotny wp yw na redukcj masy cia a i zapobieganie oty oêci. Indeks glikemiczny produktów spo ywczych (IG) wyra ony jest w procentach i opisuje on tempo wzrostu poziomu glukozy w surowicy krwi w ciàgu 2 godzin po spo yciu porcji okreêlonego produktu dostarczajàcej 50 g przyswajalnych w glowodanów oraz spo yciu równowa nej iloêci glukozy lub porcji bia ego chleba. Dla glukozy przyj to wartoêç indeksu glikemicznego równà 100. Rodzaj w glowodanów i ich pochodzenie to dwa najwa niejsze czynniki wp ywajàce na szybkoêç wch aniania i odpowiedê glikemicznà organizmu. Indeks glikemiczny szereguje produkty spo ywcze wed ug czasu, jak szybko po ich spo yciu roênie st enie glukozy w surowicy krwi. Produkty o niskim indeksie glikemicznym powodujà powolny wzrost poziomu glukozy w surowicy krwi, powolne jej wch anianie w procesie trawienia, niewielki wyrzut insuliny i d u sze odczuwanie sytoêci. Uwa a si, e ma to wp yw na wielkoêç spo ywanych porcji przy nast pnym posi ku. Stàd spo ywanie ywnoêci o niskim IG zapobiega negatywnym procesom metabolicznym i sprzyja odchudzaniu. Wysoki indeks glikemiczny produktu wià e si ze spo yciem w glowodanów atwo przyswajalnych, które szybko podwy szajà poziom glukozy w surowicy krwi, powodujàc gwa towny wzrost st enia insuliny, która obni a st enie cukru w surowicy krwi, hamuje proces spalania t uszczu i sprzyja jego maga- 26

2 zynowaniu w komórkach cia a po posi ku. Taka poposi kowa hiperglikemia z towarzyszàcà jej hiperinsulinemià dzia a aterogennie, pobudzajàc m.in. syntez trójglicerydów. Powoduje jednoczeênie uczucie g odu, które zaspokajane jest kolejnymi produktami o wysokim IG, co prowadzi do nadmiernego dostarczania energii, a nast pnie jej magazynowania w organizmie. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak cukier, s odycze, wyroby cukiernicze, sprzyjajà nadwadze i oty oêci. Podzia produktów w zale noêci od tempa i stopnia wzrostu st enia glukozy we krwi po ich spo yciu: o niskim indeksie glikemicznym 55; o Êrednim indeksie glikemicznym 56 69; o wysokim indeksie glikemicznym 70. Na wartoêci indeksu glikemicznego produktów wp ywa wiele czynników: w aêciwoêci produktu spo ywczego oraz sk ad chemiczny w glowodanów zawartych w tym produkcie; stopieƒ rozdrobnienia produktu, tzn. forma produktu czy jest zmielony, czy w inny sposób przetworzony, czy wyst pujà w nim pe ne ziarna; forma ugotowania i przygotowania, gdy obróbka termiczna i mechaniczna u atwia trawienie i wch anianie w glowodanów im bardziej zatem przetworzone produkty, tym majà wy szy IG; warunki przechowywania produktów w niskich temperaturach spada indeks glikemiczny; rodzaj skrobi im wi cej skrobia zawiera amylozy, tym jest wolniej trawiona i daje ni szà poposi kowà odpowiedê glikemicznà; zawartoêç bia ka, stosunek w glowodanów do bia ka w produkcie oraz ich sk ad aminokwasowy; zawartoêç t uszczu w produkcie, który spowalnia szybkoêç trawienia w jelicie cienkim i dzi ki temu powoduje obni enie IG; obecnoêç b onnika pokarmowego, który opóênia przemiany w glowodanów przez cz Êciowe blokowanie dost pu glukozy do krwi; 27

3 rodzaj b onnika pokarmowego formy rozpuszczalne tego sk adnika obni ajà indeks glikemiczny; udzia kwasów organicznych w procesie produkcji ywnoêci, np. warzywa kiszone czy fermentowane napoje mleczne; obecnoêç substancji antyod ywczych, np. fitynianów, tanin i innych; czas spo ywania posi ku ma wp yw na tempo wydzielania glukozy do krwi im szybciej spo ywa si posi ek, tym szybsze jest wydzielanie glukozy do krwi; posi ki nale y zatem spo ywaç powoli. Indeks glikemiczny produktów spo ywanych w surowej postaci jest ni szy ni gotowanych i przetworzonych. I tak np. pe noziarniste p atki zbo owe, gruboziarniste kasze, pieczywo z pe nego przemia u, a wi c z màk razowych, zawierajà wi cej b onnika pokarmowego i innych sk adników od ywczych majàcych zdolnoêç obni ania zbyt wysokiego poziomu glukozy w surowicy krwi. Natomiast indeks glikemiczny ca ej spo ywanej potrawy jest uzale niony od procesów zastosowanych przy jej przygotowywaniu, rodzaju obróbki kulinarnej i sposobu àczenia ze sobà produktów. Nale y zwróciç uwag na procesy termiczne stosowane podczas przygotowywania posi ków i na czas ich trwania. Pod wp ywem gotowania b ony komórkowe produktów roêlinnych sà niszczone, sà szybciej trawione i wch aniane. Im d u ej gotujemy, tym bardziej sà rozk adane struktury komórkowe, a ugotowane produkty odznaczajà si wy szym indeksem glikemicznym. Przyk adem jest makaron czy ry oba produkty gotowane al dente majà ni szy indeks glikemiczny ni d ugo gotowane. Podobnie rozgotowane warzywa b dà mia y wy szy indeks glikemiczny ni gotowane na parze i krótko. W tabeli 1 przedstawiono klasyfikacje produktów spo ywczych wed ug wielkoêci indeksu glikemicznego. 28

4 Tabela 1. Klasyfikacja produktów spo ywczych a indeks glikemiczny Indeks glikemiczny (IG) Grupa produktów Niski Âredni Wysoki Mleko, przetwory Mleko t uste i chude, Mleko zag szczone, mleczne napoje mleczne, sery s odzone twarogowe, sery podpuszczkowe, desery mleczne Jaja Jaja Produkty zbo owe Otr by pszenne i owsia- Müsli i p atki owsiane, Inne produkty Êniadanione, kasza gryczana, kuskus, kasza j czmien- we (wszystkie), kasza jaziarna yta i pszenicy, na, ry gotowany al dente, glana, pieczywo pszenne makarony razowe makarony z màki pszen- i mieszane, ry d ugo nej gotowane al dente, gotowany, ry dmuchany, chleby pe noziarniste przegryzki s one Warzywa, przetwory Wszystkie sa aty, kapus- Ziemniaki gotowane, Ziemniaki sma one, warzywne ta, szpinak, ogórki, bro- buraki i marchew goto- frytki, chipsy ku y, kalafior, pomidory, wane, kukurydza, dynia rzodkiewka, marchew surowa, buraki surowe, ziemniaki surowe 29

5 cd. tabeli 1 Indeks glikemiczny (IG) Grupa produktów Niski Âredni Wysoki Owoce, przetwory Owoce Êwie e, w tym Winogrona, banany doj- Arbuz, banany suszone, owocowe ananas Êwie y, banany rza e, ananas w syropie, owoce sma one niedojrza e, brzoskwinie brzoskwinie w syropie, w cukrze Êwie e, owoce suszone daktyle suszone, d emy i marmolady, soki owocowe Orzechy, nasiona Migda y, orzechy lasko- Orzechy kokosowe, we, w oskie, arachidowe, ziarno sezamu nasiona s onecznika Cukier, wyroby Czekolada mleczna Cukier, miód, batony, Wafle w czekoladzie, cukiernicze i bia a, kakao w proszku herbatniki ciasta biszkoptowe, kruche, dro d owe, pàczki 30

6 Indeks glikemiczny wskazuje jedynie na to, jak szybko poszczególne w glowodany podnoszà poziom glukozy, a nie okreêla iloêci spo ytych w glowodanów. Jego istotnym uzupe nieniem w dietetyce jest adunek glikemiczny. adunek glikemiczny ( G) okreêla iloêciowo przewidywany wzrost poziomu glukozy w surowicy krwi, poniewa wartoêci dla adunku odnoszà si do spo ytej porcji produktu. Jest iloczynem indeksu glikemicznego (IG) i iloêci spo ytych w glowodanów przyswajalnych w porcji, co ilustruje poni szy wzór: G = IG zawartoêç w glowodanów przyswajalnych w porcji (g) gdzie: w glowodany przyswajalne = w glowodany ogó em b onnik pokarmowy. 100 Niski adunek glikemiczny majà te produkty, które dostarczajà standardowà (50 g) iloêç w glowodanów w du ej iloêci produktu. Przyjmuje si, e niski adunek glikemiczny ca odziennej diety wynosi poni- ej 10, a wysoki powy ej 20. Wskaênik ten okreêla zatem zarówno iloêç, jak i jakoêç spo ytych w diecie w glowodanów. W literaturze podane sà nast pujàce zakresy wartoêci dla adunku glikemicznego: niski adunek glikemiczny 10; Êredni adunek glikemiczny 11 19; wysoki adunek glikemiczny 20. adunek glikemiczny diety mo na obni aç w dwojaki sposób: albo wybierajàc w glowodany o ni szym indeksie glikemicznym, albo zmniejszajàc iloêç spo ywanych w glowodanów w diecie zgodnie z ogólnymi zasadami prawid owego ywienia. 31

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos

Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska Redakcja Marzenna Kłos Redakcja techniczna Lidia Lamparska Korekta Dorota Dąbrowska Copyright by Barbara

Bardziej szczegółowo

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê zdrowo siê od ywiaj¹c 1 SPIS TREŚCI 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? 1 2. Co dzieje się

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

WEGETARIANIZM jako sposób ywienia

WEGETARIANIZM jako sposób ywienia WEGETARIANIZM jako sposób ywienia SPOSOBY YWIENIA: z wyra przewag produktów ro linnych mieszany z wykorzystaniem ró nych produktów ro linnych i zwierz cych z wyra przewag produktów zwierz cych (Eskimosi)

Bardziej szczegółowo

ywno ciowych i paszach) 157 2 RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed (system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach

ywno ciowych i paszach) 157 2 RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed (system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach Ponadto zbadano 116 próbek w ramach skarg i interwencji klientów, 43 próbki zosta y pobrane w ogniskach zatru pokarmowych. W badaniu mikrobiologicznym zakwestionowano 5 (11 %) próbek. W laboratoriach innych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

kwiecieƒ maj czerwiec 2011

kwiecieƒ maj czerwiec 2011 2 2 kwiecieƒ maj czerwiec 2011 Polecam Paƒstwa uwadze pierwsze wydanie kwartalnika Zak adu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Ju od ponad 65 lat pracownicy Szpitala

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze W skrócie mo na powiedzieæ, e mleko krowie nadaje siê dla cielaka, kozie dla kozy, a mleko owcze dla owiec. Odpowiedni dla cz³owieka jest tak naprawdê tylko pokarm

Bardziej szczegółowo

'( )/ # % #.! ( "..- # (/ )/ %! '4+'G!"#$%! % )! "7 ) 0.

'( )/ # % #.! ( ..- # (/ )/ %! '4+'G!#$%! % )! 7 ) 0. !!!"#$%! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &'()*(!! &+,-')!',(./01+2/0/!&()3/! 4!! Zbilansowana, czyli inaczej dieta, oznacza dostarczenie organizmowi odpowiedniej i oraz witamin i mineralnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ REKOMENDACJE. Mini kompendium wiedzy

1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ REKOMENDACJE. Mini kompendium wiedzy 1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ REKOMENDACJE Mini kompendium wiedzy 2 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ powinny -50% dziennego zapotrzebowania energetycznego, a o niskim IG 1, które należy ograniczyć

Bardziej szczegółowo

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka PRACE POGL DOWE Emilia KOLARZYK 1 Dorota PACH 2 Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka Different aspects of food consumed by contemporary people 1 Zak³ad Higieny i Dietetyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. strona 1 z 7

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. strona 1 z 7 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. Zasady oceniania Za rozwi zanie zada z arkusza I mo na uzyska maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny,

Bardziej szczegółowo

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç.

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. REGULAMIN salonu StudioSpa 1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. 2. Niewykorzystany karnet przepada i nie

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. rozwijamy2. doskona e technologie

INFORMACJA TECHNICZNA. rozwijamy2. doskona e technologie INFORMACJA TECHNICZNA rozwijamy2 doskona e technologie INFORMACJA TECHNICZNA nr 2 o nowych asfaltach drogowych 35/50 i 50/70 produkowanych w Dziale Technologii, Badaƒ i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo