Co zmienia się po przejściu z terapii insuliną ludzkà na analog insuliny?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co zmienia się po przejściu z terapii insuliną ludzkà na analog insuliny?"

Transkrypt

1 Zalecenia lekarza dla osób stosujàcych analogi insuliny (wype nia lekarz prowadzàcy) Co zmienia się po przejściu na analog insuliny? Mo esz spo yç dodatkowy posi ek 2 Zalecony preparat i dawka insuliny Nazwa analogu insuliny Êniadaniem Dawka em kolacjà snem drugie nie nale y spo ywaç dodatkowych posi ków mo na spo yç dodatkowy posi ek powyżej 1 WW** Co zmienia się po przejściu z terapii insuliną ludzkà na analog insuliny? 3. Publikacja rekomendowana dla osób stosujących analogi insuliny okołoposiłkowo Nazwa analogu insuliny Modyfikacja dawki analogu insuliny Zalecenia dotyczàce modyfikacji dawki druga / 1 1. * Druga /przekąska zalecana jest indywidualnie w przypadku ** 1 WW (wymiennik węglowodanowy) = 10 g węglowodanów Nie nale y spo ywaç dodatkowych posi ków poza wyznaczonymi przez lekarza. Dodatkowà potraw nale y wliczyç do ogólnie zaleconej liczby posi ków w ciàgu doby i spo yç o ÊciÊle okreêlonej porze, np. w trakcie u lub podwieczorku. Jesli spożywasz 3 posiłki na dobę, możesz spożyć dodatkowy, np.. Je eli posi ek jest bardzo ma y, nie musisz dostrzykiwaç analogu szybko dzia ajàcego. JeÊli jest wi kszy ni 1 WW, np. 50 g banana lub 1 kanapka, wówczas nale y dostrzyknàç odpowiednià dawk analogu szybko dzia ajàcego. Post powanie w przypadku spo ycia dodatkowych posi ków ustal z lekarzem. PL/CD/1114/ Koblik T. Insulinoterapia w cukrzycy typu 2. Praktyczny przewodnik. Via Medica, 2012, str Koblik T. Insulinoterapia w cukrzycy typu 2. Praktyczny przewodnik. Via Medica, 2012, str. 40. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., Warszawa, ul. 17 Stycznia 45 B, tel , faks: ,

2 Nie trzeba czekaç Szybka korekta hiperglikemii Monitorowanie glikemii (wype nia lekarz prowadzàcy) Kiedy posi ek? Za 30 min. wstrzykni cie min przed posi kiem wstrzykni cie bezpoêrednio przed posi kiem Kiedy posi ek? Ju jest gotowy. START powolny po ok min START szybki po ok min Dzieƒ tygodnia poniedziałek Na czczo Po Êniadaniu em Po obiedzie kolacjà Po kolacji snem W ciàgu nocy wtorek środa czwartek Stosujàc klasycznà insulin ludzkà, nale y zachowaç ok minutowà przerw pomi dzy wstrzykni ciem insuliny a spo yciem posi ku. Przerwa mi dzy wstrzykni ciem a posi kiem jest niezb dna, aby insulina zacz a dzia aç. Analogi szybko dzia ajàce i mieszanki analogowe sà insulinami pierwszego k sa, wstrzykuj je bezpoêrednio przed posi kiem. W wyjàtkowych sytuacjach insulin analogowà mo esz wstrzyknàç tu po posi ku. Hiperglikemii* należy zapobiegać i powinno się szybko reagować w sytuacji jej wystąpienia. Postępowanie w przypadku wystąpienia hiperglikemii ustal z lekarzem. Insulina ludzka krótko dzia ajàca obni a hiperglikemi powoli po ok. 30 min. Zbyt d ugi ca kowity czas dzia ania do 8 h zwi ksza ryzyko póêniejszej hipoglikemii. Szybko dzia ajàcy analog insuliny obni a hiperglikemi szybko po ok min. Krótki ca kowity czas dzia ania do 3 5 h zmniejsza ryzyko póêniejszej hipoglikemii. piątek sobota niedziela * Hiperglikemia zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi.

3 na analog insuliny? Nie musisz kontrolowaç czasu sta a pora spo ywania posi ków elastyczna pora spo ywania posi ków Plan spo ywania posi ków: Plan spo ywania posi ków: Êniadanie drugie Êniadanie 1 druga /przekàska*... Êniadanie * Druga /przekąska zalecana jest indywidualnie w przypadku Posi ki nale y spo ywaç o ÊciÊle okreêlonych porach, wed ug zaleceƒ lekarza. Pory spo ycia posi ków sà wyznaczone zgodnie z profilem dzia ania insuliny i stàd koniecznoêç ich przestrzegania. Przesuni cie pory wstrzykni cia insuliny àczy si z ryzykiem na o enia si profili dzia ania insuliny i wystàpieniem niedocukrzenia (hipoglikemii). Analogi wstrzykuje si bezpoêrednio przed posi kiem. Istnieje mo liwoêç przesuni cia pory spo ywania posi ku. Wówczas nale y post powaç w myêl zasady: mam posi ek wstrzykuj insulin, nie mam posi ku nie wstrzykuj insuliny.

4 Co zmienia się po przejściu Mo esz zrezygnowaç z dodatkowych przekàsek 1 na analog insuliny? Mo esz zachowaç dotychczasowà liczb posi ków 6 posi ków na dob mo liwoêç zmniejszenia liczby posi ków do 3 6 posi ków na dob mo liwoêç zachowania 6 posi ków na dob drugie drugie drugie druga / 1 druga / 1 Przyk ady zalecanych przekàsek: ma a kanapka + ma e jab ko; jogurt naturalny (ma y kubeczek 100 g) z p atkami zbo owymi (2 y ki) i truskawki (3 sztuki); brukselka z wody (100 g) z mas em (0,5 y eczki) i 1 p askà y eczkà bu ki tartej + ma a kanapka; 1 kiwi + pó kromki pieczywa chrupkiego. druga / przekąska Przyk ady zalecanych przekàsek: marchewka (ma a) + 1/4 ma ego jab ka; jogurt (ma y kubeczek 100 g) + 2 truskawki; mandarynka (2 sztuki); fasolka szparagowa (50 g) z mas em (0,5 y eczki) i 1 p askà y eczkà bu ki tartej. * Druga /przekąska zalecana jest indywidualnie w przypadku * Druga /przekąska zalecana jest indywidualnie w przypadku G ówne posi ki oraz dodatkowe przekàski spo ywane sà w ÊciÊle okreêlonym celu zapobiegajà wyst powaniu niedocukrzenia. Wa ne, aby spo ywaç sta à liczb posi ków w ÊciÊle okreêlonych porach. Przy leczeniu analogami insuliny mo na spo ywaç trzy posi ki dziennie. Istnieje mo liwoêç wyeliminowania przekàsek mi dzy g ównymi posi kami bez ryzyka wystàpienia niedocukrzenia. Przekàski zapobiegajà wyst powaniu hipoglikemii. Zaleca si stosowanie przekàsek zawierajàcych 1 do 2 WW** (10 20 g w glowodanów). Nale y przestrzegaç liczby spo ywanych posi ków. Nadmiar po ywienia mo e powodowaç przyrost masy cia a, a w konsekwencji pogorszenie wyrównania cukrzycy. W przypadku kiedy nie chcesz rezygnowaç ze spo ywania przekàsek, wystarczy obni yç ich kalorycznoêç. Posi ki powinny zawieraç mniej ni 1 WW** (10 g w glowodanów). Posi ek, który zawiera wi cej ni 1 WW**, wymaga dodatkowego wstrzykni cia analogu. Liczb posi ków oraz dawk insuliny na dodatkowe wstrzykni cie ustal z lekarzem. ** 1 WW (wymiennik węglowodanowy) = 10 g węglowodanów.

5 Co zmienia się po przejściu W hipoglikemii wystarczy szklanka soku owocowego 1 trzeba zjeêç kanapk nie trzeba jeêç kanapki + Spożyj np. szklankę soku owocowego, Hipoglikemia* postępowanie Spo yj np. szklank soku owocowego. a następnie zjedz kanapkę. Hipoglikemia wymaga natychmiastowego dzia ania. PrzejÊcie z insuliny ludzkiej na analogowà mo e spowodowaç zmian odczuwania hipoglikemii oraz cz stoêci wyst powania jej epizodów. Inne jest tak e post powanie przy jej wystàpieniu. W przypadku niedocukrzenia nale y spo yç szybko wch aniajàce si w glowodany, np g glukozy, szklank soku owocowego lub herbat os odzonà 3 y eczkami cukru. Przy stosowaniu insuliny ludzkiej nale y dodatkowo spo yç kanapk. Przy stosowaniu analogu nie ma koniecznoêci spo ywania dodatkowej kanapki, chyba e sytuacja tego wymaga. * Hipoglikemia (niedocukrzenie) zbyt niskie stężenie glukozy we krwi.

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze W skrócie mo na powiedzieæ, e mleko krowie nadaje siê dla cielaka, kozie dla kozy, a mleko owcze dla owiec. Odpowiedni dla cz³owieka jest tak naprawdê tylko pokarm

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Żywienie w cukrzycy typu 1

Żywienie w cukrzycy typu 1 Żywienie w cukrzycy typu 1 Tabela wymienników węglowodanowych Zalecenia ogólne Właściwe odżywianie jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki leczenia Twojej choroby. Leczenie dietetyczne

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Dębska Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych. informacje dla nauczycieli

Elżbieta Dębska Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych. informacje dla nauczycieli PRZYJACIEL Elżbieta Dębska Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych informacje dla nauczycieli kompleksowa opieka diabetologiczna Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta Analiza

Bardziej szczegółowo

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC. OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 LabForum Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 Nr 3 LabForum maj 2000 SALMED 2000 Warszawa, 02.05.2000 Szanowni Paƒstwo, Zespó Roche Diagnostics uczestniczàcy w targach SALMED mi o mi przekazaç w Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2007 Copyright 2007 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-7537-060-7

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo