POZNA SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwikszanie efektywnoci programów optymalizacja pamici cz2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNA SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwikszanie efektywnoci programów optymalizacja pamici cz2"

Transkrypt

1 Zwikszanie efektywnoci programów optymalizacja pamici cz2

2 literatura podstawowa [Aho2002] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzdzia, WNT 2002 (tłum. pierwszego wydania amerykaskiego, 1986). [Aho2001] A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Pearson Education

3 literatura uzupełniajca [Bentley2008] Jon Bentley, Perełki oprogramowania, wyd. trzecie, WNT, 2008 (tłum. drugiego wydania amerykaskiego, Pearson Education 2000). [Bentley2007] Jon Bentley, Wicej perełek oprogramowania. Wyznania programisty, WNT 2007 (tłum. pierwszego wydania amerykaskiego, Pearson Education 1988). 3

4 literatura uzupełniajca [Kernigham2002] Brian W. Kernigham, Rob Pike, Lekcja programowania, WNT 2002, (tłum. pierwszego wydania amerykaskiego, Pearson Education 1999). [Oram2008] Andy Oram, Greg Wilson (red.), Pikny kod. Tajemnice mistrzów programowania, Helion 2008, (tłum. wydania amerykaskiego, O Reilly Media Inc. 2007). 4

5 literatura uzupełniajca [Barr2005] Adam Barr, Znajd błd. Sztuka analizowania kodu, Helion 2005 (tłum. wydania amerykaskiego, Pearson Education 2005). 5

6 literatura uzupełniajca [Cooper2004] Keith D. Cooper, Linda Torczon, Engineering a Compiler, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [Goedecker2001] Stefan Goedecker, Adolfy Hoisie, Performance Optimization of Numerically Intensive Codes, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia

7 literatura uzupełniajca [Kaspersky2003], Kris Kaspersky, Code Optimization: Effective Memory Usage, A-LIST, LLC, [Muchnik1997] Steven S. Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco,

8 literatura uzupełniajca [Allen2002] Randy Allen, Ken Kennedy, Optimizing Compilers for Modern Architectures, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [Falk2004] Heiko Falk, Peter Marwedel, Source Code Optimization Techniques for Data Flow Dominated Embedded Software, Kluwer Academic Publishers, Boston

9 literatura uzupełniajca [Wolfe1995] Michael Wolfe, High- Performance Compilers for Parallel Computing, Addison Wesley,

10 plan optymalizacja hierarchii pamici [Muchnick1997] rozdz. 20 [Allen2002] rozdz. 9 optymalizacja dostpu do pamici [Goedecker2001] rozdz. 6, [Kaspersky2003] rozdz. 3 10

11 plan optymalizacja operacji na pamici [Kaspersky2003] rozdz. 2 alokacja rejestrów [Cooper2004] rozdz. 13 ograniczenie wykorzystywanej pamici [Bentley2008] rozdz. 10 [Kernigham2002] rozdz. 7 11

12 optymalizacja dostpu do pamici dostp do pamici jest głównym wskim gardłem w komputerach z hierarchi pamici std optymalizacja dostpu do pamici ma najwikszy wpływ na wzrost wydajnoci wikszy od optymalizacji operacji zmiennoprzecinkowych ok. 5 razy [Goedecker2001] 12

13 optymalizacja dostpu do pamici czasy dostpu do pamici zmieniaj si w szerokim zakresie w zalenoci od sposobu dostpu do pamici przeprowadza si test pamici: pomiar czasu powtarzalnego kopiowania elementów oddzielonych rónymi odstpami kopiowanie jest wykonywane wielokrotnie aby test był znaczcy statystycznie 13

14 optymalizacja dostpu do pamici odstp (stride) odległo mierzona w słowach pomidzy dwoma lokalizacjami pamici, do których kolejno nastpuje dostp w kodzie programu w zbiorach danych o rónych rozmiarach 14

15 optymalizacja dostpu do pamici po pierwszym kopiowaniu dane, albo ich cz, pozostaj w pamici notatnikowej, w celu dalszego kopiowania 15

16 wydajnokomputerów przy rónych dostpach do danych ze wzgldu na znaczenie przestrzennej lokalizacji danych w obliczeniach naukowych, warto zobaczy, jak si zachowuj komputery przy czasowym braku lokalnoci danych, czyli przy rónych odstpach midzy kolejnymi danymi 16

17 wydajnokomputerów przy rónych dostpach do danych po pierwsze: drastycznie odmienne zachowanie dla maszyn wektorowych (Cray C90) a komputerami RISC - dla RISC znaczny spadek szerokoci pasma pamici dla duych rozmiarów danych po drugie: szeroko pasma pamici nie jest zwizana z czasem cyklu procesora 17

18 zmiana porzdku w ptli dla optymalnej lokalizacji danych przedyskutujmy dostpy do pamici dla dwóch kodów, rónicych si jedynie kolejnoci ptli, dla małych i duych macierzy [Goedecker2001]: dimension a(n,n),b(n,n) C LOOP A do 10,i=1,n do 10,j=1,n 10 a(i,j)=b(i,j) 18

19 zmiana porzdku w ptli dla optymalnej lokalizacji danych dimension a(n,n),b(n,n) C LOOP B do 20,j=1,n do 20,i=1,n 20 a(i,j)=b(i,j) 19

20 zmiana porzdku w ptli dla optymalnej lokalizacji danych załoenia: rozmiar pamici notatnikowej 128 liczb podwójnej precyzji macierz jest mała, gdy n jest mniejsze ni 8 słów, oraz a i b mieszcz si w pamici notatnikowej długo wiersza w pamici notatnikowej to 8 podwójnych słów 20

21 zmiana porzdku w ptli dla optymalnej lokalizacji danych załoenia: fizyczny porzdek elementów macierzy w jzyku Fortran: kolumnami, w jzyku C: wierszami zgodnie z konwencj Fortranu, fizyczny porzdek elementów macierzy w pamici: a(1,1),a(2,1),a(3,1),,a(n,1), a(1,2),a(2,2),a(3,2),,a(n,2), 21

22 zmiana porzdku w ptli dla optymalnej lokalizacji danych załoenia: pierwsze elementy macierzy zarówno a jak i b s połoone na granicy wiersza czyli pierwszy element kadej macierzy jest równie pierwszym elementem wiersza pamici notatnikowej na pocztku oblicze nie ma adnych danych w pamici notatnikowej 22

23 analiza przypadków (1) ptla A, małe macierze, (8x8): dostp do elementów macierzy w kolejnoci: x(1,1),x(1,2),x(1,3),,x(1,8), x(2,1),x(2,2),x(2,3),,x(2,8), gdzie x to a albo b 23

24 analiza przypadków (1) - elementy x(1,i), x(1,i+1) s od siebie w odległoci 8 podwójnych słów, std chybione odwołanie wystpi dla pierwszych omiu ładowa a i b, jako e mamy dostp do fizycznych lokalizacji pamici: 1,9,17,25,33,41, 49 i 57 24

25 analiza przypadków (1) poniewa pami notatnikowa moe mieci wszystkie 128 podwójnych słów, które pojawiły si przy pierwszych 8 iteracjach podwójnej ptli, wszystkie kolejne odwołania do pamici bd trafione adne inne odwołania do pamici notatnikowej nie bd chybione w pozostałych iteracjach ptli ładowanie 128 elementów spowodowało 2x8 chybionych odwoła, czyli jedno na kade 8 słów 25

26 analiza przypadku (2) ptla A, due macierze, (16x16): wzorzec dostpu do pamici taki sam jak poprzednio, kolejne odwołania do pamici nie s ssiednie, s 16 podwójnych słów od siebie po pierwszych 16 iteracjach ptli (z których kada spowodowała chybione odwołanie) mamy zajte 2x16 wierszy, czyli 128 podwójnych słów (pami notatnikowa jest pełna) 26

27 analiza przypadku (2) wszystkie kolejne ładowane wiersze pamici notatnikowej nadpisz istniejce wiersze stare wiersze bd przerzucone do pamici głównej wiersz zawierajcy elementy od 129 do 136 zastpi wiersz z elementami od 1 do 8, itd. w drugiej iteracji ptli zewntrznej element x(2,1) nie bdzie dostpny, gdy jego wiersz zostanie zastpiony innym 27

28 analiza przypadku (2) std liczba chybionych odwoła wyniesie 2x16x16, czyli jedno odwołanie chybione na kade dostpne słowo 28

29 analiza przypadku (3 i 4) ptla B, małe (8x8) i due (16x16) macierze: w obu przypadkach jest dostp do elementów macierzy w porzdku w jakim s zapamitane w pamici jest tylko jedno chybione odwołanie do pamici notatnikowej co kade 8 podwójnych słów dane dostarczone do pamici notatnikowej przy chybionych odwołaniach s wykorzystane w kolejnych iteracjach ptli wewntrznej 29

30 porównanie przypadków dla duych macierzy struktura ptli A wykazuje du strat wydajnoci wydajno ta jest 30 razy gorsza ni dla struktury ptli B 30

31 fuzja ptli fuzja ptli w celu redukcji niepotrzebnych odwoła do pamici [Goedecker2001] program aktualizuje pozycj i prdko n czstek prdkoci vxyz(j,i) i siły fxyz(j,i), zapamitane w czci kodu aktualizacji prdkoci, musz by przeładowywane w ptli aktualizacji pozycji nadmiarowych przeładowa unika si, jeeli ptle s połczone w jedn 31

32 fuzja ptli [Goedecker2001] c UPDATE POSITIONS AND VELOCITIES do 10 i=1,n do 10 j=1,3 at = fxyz(j,i) vxyz(j,i)= vxyz(j,i)+(.5d0*dt/rmass)* (at + gxyz(j,i)) gxyz(j,i) = at rxyz(j,i)=rxyz(j,i)+ dt*vxyz(j,i) + (.5d0*dt*dt/rmass)*fxyz(j,i) 10 continue 32

33 optymalna lokalizacja danych aby osign optymaln lokalizacj danych, struktury danych w programie musz by zaprojektowane tak, aby wielkoci stosowane w tym samym kontekcie były fizycznie blisko w pamici rozpatrzmy dwie wersje ptli w kodzie dynamiki molekularnej: struktur danych A i B 33

34 struktura danych A [Goedecker2001] DATA STRUCTURE A dimension rx(n),ry(n),rz(n),fx(n),fz(n) c loop over all particle pairs do 100,i=1,n do 100,j=1,i-1 dist2=(rx(i)-rx(j))**2+(ry(i)-ry(j)**2 +(rz(i)-rz(j))**2 if (dist2.le.cutoff2) then c calculate interaction dfx=... dfy=... dfz=... 34

35 struktura danych A [Goedecker2001] c accumulate force fx(j)=fx(j)+dfx fy(j)=fy(j)+dfy fz(j)=fz(j)+dfz fx(i)=fx(i)-dfx fy(i)=fy(i)-dfy fz(i)=fz(i)-dfz endif 100 continue 35

36 struktura danych B [Goedecker2001] DATA STRUCTURE B dimension r(3,n),f(3,n) c loop over all particle pairs do 100,i=1,n do 100,j=1,i-1 dist2=(r(1,i)-r(1,j))**2+(r(2,i)-r(2,j)**2 +(r(3,i)-r(3,j))**2 if (dist2.le.cutoff2) then c calculate interaction dfx=... dfy=... dfz=... 36

37 struktura danych B [Goedecker2001] c accumulate force f(1,j)=fx(1,j)+dfx f(2,j)=fy(2,j)+dfy f(3,j)=fz(3,j)+dfz f(1,i)=fx(1,i)-dfx f(2,i)=fy(2,i)-dfy f(3,i)=fz(3,i)-dfz endif 100 continue 37

38 optymalna lokalizacja danych wzorce dostpu do pamici elementów tablicy fx(j), fy(j) i fz(j) s mniej lub bardziej losowe nie mona oczekiwa, e jeeli czstka j jest blisko czstki i, to czstka j+1 te bdzie oznacza to e odwołania do pamici dla j+1 składnika siły, wprowadzone do pamici notatnikowej przy dostpie do składnika j, prawdopodobnie bd nadpisane 38

39 optymalna lokalizacja danych std, zasadniczo mamy jedno chybione trafienie dla kadego odwołania si do składnika siły indeksowanego przez j dla 3 składników siły w strukturze danych A, wystpi trzy chybione trafienia dla struktury danych B, moemy załadowa wszystkie 3 składniki indeksowane przez j pod jednym chybionym trafieniem, gdy s obok siebie w pamici to jest efektywniejsze 39

40 przeładowanie pamici notatnikowej (cache thrashing) wystpuje, gdy wikszo fizycznej przestrzeni pamici notatnikowej jest niedostpna ze wzgldu na reguły odwzorowania efektywny rozmiar pamici notatnikowej jest równy rozmiarowi fizycznemu, jeeli dane z pamici głównej mog trafi do dowolnej lokalizacji w pamici notatnikowej 40

41 przeładowanie pamici notatnikowej nie jest tak jednak, nie mog trafi do dowolnej lokalizacji, podlegaj okrelonym ograniczeniom wynikajcym z reguł odwzorowania, co powoduje e efektywny rozmiar pamici notatnikowej si zmniejsza 41

42 znalezienie optymalnych odstpów dokonamy analizy wzorców dostpu do danych z niejednostkowymi odstpami taki wzorzec wystpuje, gdy chcemy dosta si do wierszy macierzy, podczas gdy w Fortranie jest konwencja dostpu kolumnami 42

43 znalezienie optymalnych odstpów nawet, gdy cała macierz nie mieci si w pamici notatnikowej, to jest moliwe umieszczenie odpowiednio duej liczby wierszy poprzez odpowiedni wybór odstpów w ten sposób osiga si blisko danych 43

44 znalezienie optymalnych odstpów odstpy mona dopasowa przez spowodowanie, aby wiodcy wymiar macierzy był wikszy od jej wymiaru logicznego osiga si to poprzez uzupełnienie macierzy kilkoma wierszami o nieistotnych wartociach numerycznych 44

45 znalezienie optymalnych odstpów najprostszym sposobem znalezienia optymalnych odstpów jest symulacja znajc reguł odwzorowania, moemy przewidzie lokalizacj w pamici notatnikowej - który wiersz pamici notatnikowej moe by dopasowany ledzc zajte ju wiersze pamici, moemy oceni, czy pami notatnikowa jest pełna 45

46 podział na bloki kwadratowe jest to strategia, uzyskania przestrzennej bliskoci danych w ptlach, tam gdzie nie ma moliwoci uzyskania małych odstpów dla wszystkich tablic podział oparty na obrazie statycznym podwojenie liczby ptli przykład: transpozycja macierzy, wpierw bez podziału, potem z podziałem 46

47 podział na bloki kwadratowe [Goedecker2001] subroutine rot(n,a,b) implicit real*8 (a-h,o-z) dimension a(n,n),b(n,n) do 100,i=1,n do 100,j=1,n b(j,i)=a(i,j) 100 continue return end 47

48 podział na bloki kwadratowe subroutine rotb(n,a,b,lot) implicit real*8 (a-h,o-z) dimension a(n,n),b(n,n) c loop over blocks do 100,ii=1,n,lot do 100,jj=1,n,lot c loop over elements in each block do 100,i=ii,min(n,ii+(lot-1)) do 100,j=jj,min(n,jj+(lot-1)) b(j,i)=a(i,j) 100 continue return end 48

49 podział na bloki liniowe podział zorientowany na wiersze albo kolumny opiera si na zrozumieniu dynamiki przepływu danych przez pami notatnikow stosuje si bloki o nieregularnej wielkoci potrzeba mniej ptli, ptle wewntrzne s dłusze 49

50 podział na bloki liniowe [Goedecker2001] subroutine rots(n,a,b,lot) implicit real*8 (a-h,o-z) dimension a(n,n),b(n,n) do 100,jj=1,n,lot do 100,i=1,n do 100,j=jj,min(n,jj+(lot-1)) b(j,i)=a(i,j) 100 continue return end 50

51 pobieranie danych z wyprzedzeniem pobieranie danych z wyprzedzeniem (prefetching) to jest pobieranie danych znacznie wczeniej ni s potrzebne procesor ma czsto dane dostarczane zbyt póno z pamici s tego dwie przyczyny: zbyt mała szeroko pasma pamici oraz opónienie pamici 51

52 pobieranie danych z wyprzedzeniem zbyt mała szeroko pasma pamici: jeeli program zakłada jedno ładowanie na cykl, a szeroko pasma pamici głównej zakłada jeden transfer na dwa cykle, to program jest spowalniany dwukrotnie 52

53 pobieranie danych z wyprzedzeniem opónienie pamici: jeeli instrukcje ładowania s zaplanowane krótko przed tym jak element danych jest potrzebny, to moliwe chybione trafienia do pamici notatnikowej spowoduj oczekiwanie procesora na dane 53

54 pobieranie danych z wyprzedzeniem aby tego unikn, pobiera si dane wczeniej jeeli czas midzy pobraniem danych a ich wykorzystaniem połczy si z innymi obliczeniami, procesor nie bdzie bezczynny i uzyskamy du wydajno 54

55 wyrównanie danych poprawne wyrównanie danych oznacza, e np. liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji rozpoczynaj si w lokalizacji pamici bdcej wielokrotnoci 8 bajtów w przypadku wspólnych bloków, jeeli poprzedza je liczba całkowita zajmujca 4 bajty, pozostałe liczby 8 bajtowe mog by le wyrównane 55

56 wnioski w prezentacji skupiono si na optymalizacji dostpu do pamici pozostałe kwestie dotyczce operacji na pamici, alokacji rejestrów i ograniczenia wykorzystywanej pamici, s przedmiotem kolejnych spotka 56

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1 Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1 literatura podstawowa [Aho2002] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, WNT 2002 (tłum. pierwszego

Bardziej szczegółowo

mgr in. Krzysztof Siedlecki

mgr in. Krzysztof Siedlecki P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C ISKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I K A T E D R A T E C H N I K P R O G R A M O W A N I A mgr in. Krzysztof Siedlecki A l g o r y t m y w y s z u k i w a n i a

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Marcin urakowski, Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania, Politechnika Wrocławska mzurakowski@esolution.pl,

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Agenda zaj. dr in. Andrzej Sobczak. Informacje analogowe vs dyskretne

Agenda zaj. dr in. Andrzej Sobczak. Informacje analogowe vs dyskretne Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano fragmenty materiałów: E. Richter-Was, Teoretyczne Podstawy Informatyki J. Florek, Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki Wrocław, 2006 Łukasz Szkup Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM (Implementation of Abstract Computation

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.)

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) 1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) Kontroler Urzdzenie Aplikacja pomiarowa Aplikacja Akcje urzdzenia Rozkazy SCPI Komunikaty SCPI Analiza polece SCPI I generacja

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS Konfiguracja routerów podstawy Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS STRESZCZENIE Opracowanie to zawiera podstawowe informacje na temat konfiguracji routerów, wykorzystywanych przez nie protokoów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. ROLA ADMINISTRATORA

1. ROLA ADMINISTRATORA SPIS TRECI -2- ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 1-13 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do wykadów z przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI 1. ROLA ADMINISTRATORA... 4 1.1. Rodzaje uytkowników...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

SolidCAM Przegld produktu

SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Podstawy jzyka SQL. Prowadzcy Anna Pijanowska - Kunierz Paweł ołnierczyk

Materiały szkoleniowe. Podstawy jzyka SQL. Prowadzcy Anna Pijanowska - Kunierz Paweł ołnierczyk Materiały szkoleniowe Podstawy jzyka SQL Prowadzcy Anna Pijanowska - Kunierz Paweł ołnierczyk Spis treci Zawarto tabel wykorzystywanych na kursie 5 Zawarto tabeli DEPT 6 Zawarto tabeli EMP 6 Zawarto tabeli

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Scala in Depth Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-5188-7

Bardziej szczegółowo