Agenda zaj. dr in. Andrzej Sobczak. Informacje analogowe vs dyskretne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda zaj. dr in. Andrzej Sobczak. Informacje analogowe vs dyskretne"

Transkrypt

1 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano fragmenty materiałów: E. Richter-Was, Teoretyczne Podstawy Informatyki J. Florek, Systemy Komputerowe P. Gawrysik, Projektowanie systemów informatycznych 1 Agenda zaj Jak TO działa czyli par słów o budowie komputerów Od danych przez informacje do wiedzy Jak zmusi TO do pracy czyli par słów o pisaniu programów komputerowych 2 Informacje analogowe vs dyskretne U(t) Umax 0 0 Informacje analogowe Umax R=(0,Umax) nieskoczony zbiór moliwych wartoci WE MASZYNA ANALOGOWA WY U(t) Umaxq Informacje dyskretne (cyfrowe) Umax R=( U, 2 U, 3 U, 4 U) # # MASZYNA # CYFROWA # a/c c/a 0 0 moc zbioru R wynosi 4 U - kwant wartoci 3 1

2 Konwersja liczb (przypomnienie) B = 1* * * * *2 0 = = 1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = 20 D 2. 20:2 = 10 10:2 = 5 5:2 = 2 2:2 = 1 1:2 = 0 reszta=0 reszta=0 reszta=1 reszta=0 reszta=1 kierunek odczytu wyniku czyli 20 D = B 4 Przetwarzanie informacji Wszelkie procesy zamierzonego przetwarzania informacji przebiegaj według ustalonego algorytmu: DANE POCZTKOWE PROCES PRZETWARZANIA WYNIKI KOCOWE ALGORYTM 5 Przetwarzanie informacji Przetwarzanie informacji mona zrealizowa dwoma sposobami: Specjalizowany układ cyfrowy: DANE SPECJALIZOWANY UKŁAD CYFROWY WYNIKI System mikroprocesorowy (maszyna cyfrowa): PROGRAM DANE MASZYNA CYFROWA WYNIKI 6 2

3 Architektura maszyny cyfrowej PAMI ZEWNTRZNA MASZYNA CYFROWA PROGRAM PAMI OPERACYJNA WYNIKI UKŁADY WE URZDZENIA ZEWNTRZNE BLOK PRZETWA- RZANIA UKŁADY WY URZDZENIA ZEWNTRZNE DANE STEROWANIE PROCESOR JEDNOSTKA CENTRALNA 7 System mikroprocesorowy SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetwarzajca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MONITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,... Uniwersalny układ przetwarzajcy informacj i sterujcy prac pozostałych elementów systemu UYTKOWNIK 8 Architektura klasycznego komputera Architektura klasycznego komputera (wg von Neumana) opiera si na załoeniach: program wykonywany przez procesor wraz z danymi jest umieszczony w pamici; kolejno wykonywanych rozkazów zaley od ich umieszczenia w programie (w kolejnych komórkach pamici), a zmiana tej zasady moe by wykonana tylko: przez program (rozkaz skoku); przez system operacyjny np. wykrycie błdu; przez operatora np. reset; procesor odczytuje kolejne rozkazy z pamici wysyłajc odpowiednie adresy 9 3

4 Pami w komputerze Pami jako układ przeznaczony do przechowywania informacji binarnej mona scharakteryzowa nastpujcymi parametrami: pojemno szybko koszt pobór mocy Pojemno pamici okrela ilo informacji jak mona w niej przechowa wyraon w bitach, bajtach. Pami dzielona jest na fragmenty (w zalenoci od typu pamici) umoliwiajce adresowanie. 10 Parametry pamici Szybko pamici okrela jak czsto procesor (lub inne urzdzenie) moe z niej korzysta. czas dostpu - czas od momentu dania informacji z pamici do momentu, w którym ta informacja ukae si na wyjciu pamici czas cyklu - najkrótszy czas jaki musi upłyn pomidzy dwoma daniami dostpu do pamici szybko transmisji - okrela ile bajtów (bitów) mona przesła pomidzy pamici a innym urzdzeniem w jednostce czasu. Koszt pamici okrela cen jak naley ponie za uzyskanie wysokich parametrów pamici. Pobór mocy okrela jakie jest zapotrzebowanie energetyczne na realizacj funkcji pamici zwłaszcza przy deniu do wzrostu jej pojemnoci. 11 Typy pamici Pamici RAM (Random Access Memory) nazywamy pami półprzewodnikow o dostpie swobodnym przeznaczon do zapisu i odczytu. RAM jest pamici ulotn, co oznacza, e po wyłczeniu zasilania dane s tracone. Pamici ROM (Read Only Memory) nazywamy pami półprzewodnikow o dostpie swobodnym przeznaczon tylko do odczytu uprzednio zapisanych danych. Oznacza to, e nie mona do niej zapisywa danych w trakcie normalnej pracy w systemie. ROM jest pamici nieulotn, co oznacza, e po wyłczeniu zasilania dane nie s tracone. 12 4

5 Dysk twardy 13 CD-ROM 14 Dyskietka 15 5

6 Układy wejcia-wyjcia Układem we/wy nazywamy układ elektroniczny poredniczcy w wymianie informacji pomidzy mikroprocesorem i pamici systemu z jednej strony a urzdzeniem peryferyjnym (zewntrznym urzdzeniem współpracujcym) z drugiej. 16 Dane, informacja, wiedza Dane: surowe fakty o organizacji i jej działaniach (np. transakcjach) Informacje: celowo zorganizowane dane posiadajce okrelone znaczenie Wiedza: informacje nadajca si do wykorzystania. 17 Dane, informacja, wiedza Dane Fakty, statystyki, opinie, przewidywania zabrane z rónych wewntrznych i zewntrznych ródeł Informacja Dane interpretowane w kontekcie okrelonego celu Wiedza Wiedza jest to zdolno do wykonywania okrelonych zada w oparciu o posiadan informacj 18 6

7 Dane, informacja, wiedza Złoono semantyczna Mdro Wiedza Informacje Dane Sygnały Zajte zasoby 19 System informacyjny 20 System informacyjny System informacyjny: zestawienie komponentów (ludzi, danych, procesów, sposobów komunikacji, infrastruktury), które współdziałaj ze sob w celu zapewnienia codziennego funkcjonowania organizacji jak równie wspierajcy rozwizywanie problemów i podejmowanie decyzji przez kadr kierownicz. 21 7

8 System informatyczny System informacyjny niekoniecznie musi zawiera elementy infrastruktury IT System informacyjny moe si składa z wicej ni jednego systemu informatycznego. 22 Pocztki programowania Programowanie pierwszych komputerów polegało na rcznym ustawianiu setek przełczników we właciwych połoeniach - std nazwa programowanie zewntrzne. W taki sam sposób naleało te wprowadzi dane do programu. Wkrótce ilo danych wzrosła tak bardzo, e trzeba było poszuka nowej metody. Tak metod było wprowadzenie czytników dziurkowanych tam i kart. Wród twórców pierwszych elektronicznych maszyn liczcych na szczególn uwag zasługuje wgierski matematyk John von Neumann. Przedstawił on koncepcj maszyny wewntrznie programowalnej, przechowujcej w pamici nie tylko dane, ale i program obliczeniowy. Okazało si, e potrzebny jest system porozumiewania si z maszyn i kodowania wykonywanych przez ni programów. I tak doszło do powstania pierwszych jzyków programowania. 23 Pocztki programowania c.d. Z biegiem czasu zmieniała si technologia produkcji komputerów. Lampy elektronowe zostały zastpione mniejszymi i taszymi tranzystorami, które wkrótce zostały wyparte przez układy scalone. Skonstruowanie w 1971 r. mikroprocesora przyczyniło si do powstania komputerów opartych na układach scalonych o bardzo duej skali integracji. Równolegle do rozwoju sprztu rozwijały si techniki programowania. Motorem postpu była idea całkowitego wykorzystania mocy procesora i moliwoci systemu operacyjnego. Programowanie pierwszych komputerów odbywało si bezporednio w kodzie binarnym, który mona przedstawi jako cig zer i jedynek. Kady typ komputera operował własnym kodem wewntrznym, dlatego te jzyk pierwszej generacji został nazwany jzykiem maszynowym - zorientowanym na konkretn maszyn. 24 8

9 Pocztki programowania c.d. Poniewa operowanie kodem binarnym było do uciliwe, przypisano poszczególnym cigom zerojedynkowym łatwiejsze do zrozumienia skróty mnemotechniczne: JMP (skrót od słowa jump), MOV (skrót od słowa move),... Tak powstał jzyk symboliczny, zwany asemblerem. Jest on uwaany za jzyk programowania niskiego poziomu, gdy jest bezporednio zwizany z kodami jzyka maszynowego. Programowanie w jzyku asemblera było bardzo trudne, wymagało znajomoci rejestrów procesora i struktury pamici. Poza tym było zwizane z konkretnym typem procesora. Wkrótce powstały jzyki wysokiego poziomu. Jednym z pierwszych jzyków tego typu jest FORTRAN, który powstał w 1957 roku i do dzi jest podstawowym jzykiem programowania oblicze naukowych. Zalet jest dua szybko programów oraz rozbudowane biblioteki procedur numerycznych. Z czasem rozszerzono moliwoci jzyków wysokiego poziomu, takich jak BASIC, PASCAL i C++ o narzdzia wizualne (Rapid Application Development), które znacznie ułatwiaj konstruowanie programu. 25 Kompilator vs. interpreter Kompilator - program słucy do tłumaczenia programu ródłowego (napisanego w jzyku programowania) na kod binarny. Kompilator działa w całym programie i wynikiem jego działania jest w pełni skompilowany program. Do jzyków kompilowanych zaliczamy: Pascal, C, czy C++. Innym sposobem tłumaczenia kodu ródłowego programu jest jego interpretacja przez program zwany interpreterem. Interpreter odczytuje kolejne fragmenty tekstu programu i na bieco przesyła odpowiednie polecenia procesorowi. Dziki temu mona łatwiej znale błdy w programie, ale program działa wolniej. Przykładami jzyków interpretowanych s Basic, Logo, Perl, PHP i JavaScript. 26 Programowanie strukturalne vs. obiektowe Tradycyjne podejcie do programowania, zwane programowaniem proceduralnym charakteryzuje si rozdzieleniem danych od operujcych na nich funkcji. Odizolowanie danych od kodu moe prowadzi do przypadkowych zmian danych przez funkcje, które nie s z nimi logicznie zwizane. Ponadto modyfikacja programu napisanego w ten sposób jest trudna do realizacji, gdy nawet niewielka zmiana działania programu moe spowodowa konieczno wprowadzenia poprawek w wielu miejscach. 27 9

10 Programowanie strukturalne vs. obiektowe Takich wad pozbawione jest programowanie obiektowe, bdce po programowaniu strukturalnym kolejnym etapem w rozwoju jzyków programowania. Programowanie obiektowe jest stylem programowania, w którym do tworzenia programów uywa si obiektów. obiekt = dane + metody Styl taki powstał w wyniku postrzegania rzeczywistoci jako zbioru obiektów rónego typu, które mog wykonywa okrelone czynnoci, potrafi si ze sob komunikowa i na siebie wzajemnie oddziaływa. Obiekty w programie czsto odzwierciedlaj cechy i umiejtnoci swoich odpowiedników ze wiata rzeczywistego. 28 Struktury danych i algorytmy (powtórzenie) Struktury danych to narzdzia do reprezentowania informacji która ma by przetworzona przez program komputerowy, a algorytmy to przepisy wykonania czynnoci niezbdnych do jej przetworzenia. Wybór algorytmu do rozwizania konkretnego problemu programistycznego pomaga w ustaleniu, jak struktur danych naleałoby uy, ale i odwrotnie wybrana struktura danych ma ogromny wpływ na szczegóły realizacji i efektywnoci algorytmu. System mikroprocesorowy (maszyna cyfrowa): PROGRAM DANE MASZYNA CYFROWA WYNIKI 29 Uwarunkowania budowy systemów informatycznych Systemy informatyczne s najczciej obiektami o duym stopniu złoonoci. Podejcie systemowe w projektowaniu zaczerpnite z teorii organizacji i zarzdzania Strukturalizacja systemu, czyli dekompozycja systemu na mniejsze składniki i przedstawienie go w postaci struktury hierarchicznie powizanych komponentów. Głboko dekompozycji powinna zosta dobrana przez projektanta zaley m.in. od: rodzaju stosowanych technik IT, podwykonawców, wielkoci systemu itd

11 Budowa systemów informatycznych Przy rozwizywaniu prostych zada podejcie ad hoc moe dawa szybsze rezultaty, Jednak gdy mamy do czynienia z bardziej złoonymi problemami efektywniejsze jest podejcie systematyczne. Najczciej budowa systemu jest procesem. Jest to skoczony cig kroków (czynnoci) powizanych ze sob relacjami, które maj doprowadzi do osignicia zamierzonego celu w postaci systemu spełniajcego przyjte wymagania. W procesie projektowania moliwe s ptle. 31 Jak tworzy si system informatyczny (skrót) Definicja problemu i specyfikacja: Analiza wymaga uytkownika (czsto nieprecyzyjne i trudne do zapisania), budowa prostego prototypu lub modelu systemu. Analiza i projektowanie: Wyróniamy najwaniejsze komponenty, specyfikujemy wymagania zwizane z wydajnoci systemu, szczegółowe specyfikacje niektórych komponentów. Implementacja: Kady implementowany komponent poddajemy serii testów. Instalacja i testowanie przez uytkowników Konserwacja W wielu wypadkach to ponad 50% nakładów poniesionych na napisanie systemu. 32 Definicja problemu i specyfikacja Uwiadomienie i wyartykułowanie potrzeby posiadania systemu; Okrelenie ogólnych celów systemu; Przygotowanie zapytania ofertowego; Wybranie wykonawcy; Przygotowanie kontraktu (z opisem zada, punktów kontrolnych, nakładami i harmonogramem); Negocjowanie i podpisanie kontraktu

12 Analiza Analiza procesów biznesowych; Identyfikacja procesów zwizanych z planowanym systemem; Okrelenie grup obecnych i przyszłych uytkowników; Analiza obecnych i przyszłych potrzeb uytkowników; Opracowanie funkcjonalnego modelu systemu i ogólna specyfikacja systemu. W ramach analizy procesów biznesowych niezbdna moe okaza si poprawa jakoci samych procesów, jeszcze przed wdroeniem systemu. 34 Analityk systemowy Analityk rozpoznaje problem wewntrz organizacji, który moe by rozwizany za pomoc rodków technicznych lub organizacyjnych Jest pomostem midzy tymi, którzy potrzebuj komputeryzacji, a tymi, którzy znaj technologi Musi zna zarówno technologi, zasady zarzdzania oraz posiada podstawow wiedz dotyczc charakteru analizowanych procesów biznesowych Analityk zgłbia problemy i moliwoci organizacji Przekształca wiedz o potrzebach informacyjnych na propozycj struktury technicznej potrzebnej do ich zaspokojenia 35 Projektowanie Opracowanie modeli fizycznych; Specyfikacja aplikacji (take interfejsu uytkownika); Wybór architektury systemu; Wybór oprogramowania aplikacyjnego (pakiety, oprogramowanie własne) i systemowego oraz sprztu, Okrelenie zasad alokacji oprogramowania i aplikacji w zasobach sprztowych

13 Implementacja Wykonanie prototypu sprawdzenie załoe projektu sprawdzenie reakcji uytkowników Wykonanie systemu Przygotowanie dokumentacji technicznej uytkownika procedury wdroenia systemu procedury testowania systemu 37 Instalacja, testowanie Instalacja systemu; Testowanie poprawnoci funkcjonalnej; Testowanie parametrów wydajnociowych; Optymalizacja, poprawki usuwanie błdów; "strojenie" systemu (wydajno); Pełna migracja danych (jeli potrzebna) 38 Jak tworzy si system informatyczny (podejcie procesowe) Zbiór przypadków organizacji Przypadek organizacji Przypadek A organizacji B Metody modelowania i technologie baz danych Analiza zbioru przypadków organizacji i modelowanie systemu informacyjnego Model fizyczny Model logiczny Model (procesowy) systemu informacyjnego Projekt systemu informatycznego (standaryzacja) Wdraanie systemu informatycznego i dostosowanie organizacji do modelu procesowego Definicje struktur danych (baz danych), kodowanie aplikacji 39 13

14 Metody programistyczne Projektowanie zstpujce (top-down design): Rozpoczynamy od zdefiniowania problemu który chcemy rozwiza Problem dzielimy na główne kroki podproblemy. Podproblemy s dzielone na drobniejsze kroki ta długo, a rozwizania drobnych podproblemów staj si proste - nazywamy to stopniowym uszczegółowianiem. 40 Metody programistyczne c.d. W idealnej sytuacji podproblemy mog by rozwizywane niezalenie, a ich rozwizania łczone w celu otrzymania rozwizania całego problemu. W odniesieniu do tworzenia kodu oznacza to, e poszczególne kroki powinny by kodowane niezalenie, przy czym dane wyjciowe jednego kroku s uywane jako dane wejciowe do innego. Zalety: systematyczna metoda rozwizywania problemów rozwizanie jest modularne, poszczególne kroki mog by uruchamiane, modyfikowane i ulepszane niezalenie od pozostałych rozwizanie składa si z klarownych fragmentów które mona niezalenie zrozumie dobrze zaprojektowane fragmenty mog by ponownie zastosowane w innych zadaniach mona rozpozna wspólne problemy na samym pocztku i unikn wielokrotnego ich rozwizywania 41 Metody programistyczne c.d. Projektowanie wstpujce (bottom-up design): Polega na wyjciu od samego jzyka i wzbogacaniu go nowymi operacjami, dopóki nie bdzie mona wyrazi rozwizania problemu w rozszerzonym jzyku. Zazwyczaj programy projektuje si łczc metod wstpujca i zstpujca: Zaczynamy od podzielenia problemu na pod-zadania. Przekonujemy si, e byłby przydatny okrelony pakiet funkcji. Rozstrzygamy, jakie funkcje wejd w skład pakietu i rozszerz jzyk. Powtarzamy to iteracyjnie, dzielc problemy na prostsze i wzbogacaj tym samym jzyk... dopóki rozwizania wszystkich problemów składowych nie dadz si zapisa bezporednio w rozszerzonym jzyku

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo