Wymagania na szkolenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na szkolenia"

Transkrypt

1 Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-5/15 Załącznik nr 1c do SIWZ/do Umowy Wymagania na szkolenia 1. Wstęp Opisaną w niniejszym dokumencie częścią przedmiotu zamówienia jest: zrealizowanie szkoleń i warsztatów. 2. Wymagania ogólne C.1. C.2. Wykonawcy realizujący niniejszą część przedmiotu zamówienia zapewnią szkolenia w języku polskim, w zakresie obsługi, rozwoju, eksploatacji i zarządzania dostarczoną infrastrukturą platformy informatycznej dla projektu PIBUK realizowanego przez Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul. Szachowa 1, w rozbiciu na: 1. szkolenia z obszaru infrastruktury sprzętowej, systemu wirtualizacji, usług chmurowych i systemu backupu; 2. szkolenia z Systemu Business Intelligence. Sposób organizacji szkoleń: 1. o ile nie zaznaczono inaczej, Wykonawca zapewni realizację szkoleń poza siedzibą Zamawiającego, w ośrodku szkoleniowym w Warszawie; dotarcie do miejsca prowadzenia szkolenia środkami komunikacji publicznej nie może trwać dłużej niż 40 minut zgodnie z rozkładem jazdy w godz. 8:00-9:00 w dni powszednie z Dworca Centralnego lub przystanku/stacji Centrum; koszty dojazdu na miejsce szkolenia pokrywają uczestnicy; 2. w trakcie każdego dnia bloku szkoleniowego przygotowane zostaną trzy przerwy: dwie przerwy kawowe ok. 15 minut i jedna przerwa obiadowa ok. 30 minut; 3. Wykonawca każdego dnia w trakcie przerw (dwie przerwy kawowe, jedna przerwa obiadowa) zapewni obsługę gastronomiczną dla wszystkich uczestników szkolenia, wykładowców oraz trenerów; 4. zajęcia będą odbywać się w terminach zaproponowanych przez Wykonawcę, zgodnie z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem szkoleń; 5. wykłady i warsztaty będą odbywać się w grupach o wielkości dopasowanej do wymogów dydaktycznych, ale co najwyżej 10-osobowych; organizowanie zajęć w większych grupach musi być uzasadnione, a Zamawiający musi wyrazić na to zgodę; 6. każdy z uczestników szkolenia otrzyma przygotowany przez Wykonawcę zestaw materiałów szkoleniowych oraz przyborów biurowych; materiały szkoleniowe muszą zostać oznakowane zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej projektu; 7. każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, zawierające przynajmniej imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia i jego termin, zakres tematyczny, podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę do podpisania zaświadczenia;

2 8. Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną oceniającą m. in. program i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność szkolenia, materiały szkoleniowe, kompetencje trenerów, stopień realizacji programu, organizację szkolenia, słabe i mocne strony szkolenia oraz propozycję tematów szkoleniowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. 9. w przypadku każdego ze szkoleń wymienionych w niniejszym załączniku, sformułowanie czas szkolenia lub liczba godzin szkoleniowych dla 1 osoby oznacza minimalny czas szkolenia prowadzonego przez trenera przebywającego bezpośrednio z osobami szkolonymi w tej samej sali szkoleniowej w formule twarzą w twarz w trakcie którego musi on zrealizować zakres tematyczny wyspecyfikowany w punktach od C.4 do C.14 niniejszego załącznika. C.3. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełniony w pełni (kompletny) do każdego oferowanego szkolenia formularz zawarty w Załączniku nr 1c2 do SIWZ. Formularz ten zawiera informacje niezbędne do oceny zgodności oferowanych szkoleń z wymaganiami SIWZ. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać oznaczenie szkolenia dla każdego z wymagań podanych w załączniku 1a i 1e do SIWZ, które to szkolenie przygotowuje do wykorzystania Funkcjonalności Docelowej nie wymienionej w C.9, C.12.1, C , C , C , C , C i C.13., dla którego wymagane jest podanie oznaczenia szkolenia w załącznikach zawierających szczegółowe opisy spełnienia wymagań z załączników 1a i 1e (poza wymaganiami oznaczonymi NIE DOTYCZY ). 3. Wymagania dla szkoleń z obszaru infrastruktury sprzętowej, systemu wirtualizacji, usług chmurowych i systemu backupu C.4. Szkolenie z konfiguracji i zarządzania infrastrukturą sprzętową projektu (dla 4 osób) Zapewnienie szkolenia wstępnego z konfiguracji i zarządzania infrastrukturą dostarczoną w ramach projektu (serwery blade, macierz, serwer backupu, półka dyskowa, przełączniki). Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego i obejmować tematykę niezbędną do przejęcia przez Zamawiającego obsługi dostarczonego sprzętu i zapewnienia jego dalszego utrzymania (m.in. konfiguracja, monitorowanie, eksploatacja, możliwości dalszej rozbudowy oraz sposób reakcji w przypadku awarii). Czas szkolenia: minimum 6 godzin. C.5. Szkolenie z obsługi systemu wirtualizacji zastosowanego w projekcie (dla 4 osób) Wykonawca ma zapewnić szkolenie, które umożliwi przyszłym administratorom systemu zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do utrzymania oraz dalszej konfiguracji, monitoringu i rozbudowy środowisk wirtualizacyjnych. Szkolenie powinno trwać co najmniej 50 godzin i obejmować następującą tematykę: 1. wprowadzenie do wirtualizacji (podstawowe pojęcia, instalacja i użytkowanie interfejsu użytkownika); 2. omówienie maszyn wirtualnych oraz ich poszczególnych komponentów (pliki, wirtualny sprzęt); 3. informacje dotyczące systemu zarządzania środowiskiem wirtualizacyjnym (użytkowanie, opis architektury dostarczonego rozwiązania); Strona 2 z 7

3 4. konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami; 5. konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową (w tym tworzenie i zarządzanie wolumenami dyskowymi); 6. zarządzanie i modyfikowanie maszyn wirtualnych, tworzenie maszyn za pomocą szablonów, klonowanie maszyn, tworzenie migawek (ang.: snapshot); 7. zagadnienia bezpieczeństwa: kontrola dostępu użytkowników za pomocą ról i uprawnień, możliwości integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory, możliwości kontroli ruchu sieciowego na poziomie firewalli serwerów wirtualizacyjnych; 8. omówienie technik zarządzania, optymalizacji oraz monitoringu zasobów (CPU, pamięć) wykorzystywanych przez maszyny wirtualne. 9. zagadnienia wysokiej dostępności obejmujące techniki uodparniania środowiska na awarie wybranych maszyn oraz automatycznego przywracania funkcjonowania systemu w wypadku awarii części serwerów wirtualizacyjnych; 10. zagadnienia skalowalności serwerów wirtualizacyjnych (w tym zagadnienia automatycznego równoważenia obciążenia poprzez przenoszenie maszyn wirtualnych na inne serwery wirtualizacyjne), sieci oraz pamięci masowych (m.in. tworzenie klastrów wolumenów dyskowych i równoważenie obciążenia na poziomie I/O); 11. ochrona danych (strategie wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów wirtualizacyjnych i maszyn wirtualnych, omówienie sposobu wykonywania i odtwarzania z backupów); 12. narzędzia i techniki pozwalające na centralne zarządzanie aktualizacjami poszczególnych komponentów systemu (w tym maszyn wirtualnych); 13. zarządzanie środowiskiem za pośrednictwem linii poleceń oraz tworzenie skryptów, pozwalających zamawiającemu usprawnić zarządzanie i monitoring środowiska wirtualnego; 14. omówienie zagadnień zw. instalacja środowiska oraz jego dalszą rozbudową, pozwalających Zamawiającemu na ponowną instalację wybranych komponentów systemu (np. w razie ich poważnych awarii) oraz przeprowadzanie ich aktualizacji. C.6. Szkolenie dotyczące modułu umożliwiającego konfigurację i zarządzanie usługami chmurowymi (dla 4 osób) Zapewnienie szkolenia dotyczącego instalacji, konfiguracji i zarządzania modułem pozwalającym na tworzenie i zarządzanie usługami chmurowymi. Szkolenie powinno trwać co najmniej 28 godzin i obejmować tematykę: 1. architektura i komponenty modułu zarządzania chmurą; 2. instalacja i wstępna konfiguracja; 3. zagadnienia sieciowe (omówienie typów dostępnych sieci, pule sieciowe, współdzielenie zawartości w chmurach prywatnych i publicznych, zapory ogniowe, radzenie sobie z problemami sieciowymi, konfiguracja tuneli VPN oraz statycznego routingu); 4. wykorzystanie zasobów pamięci masowej przez chmurę; 5. tworzenie i zarządzanie jednostkami grupującymi zasoby (organizacjami, katalogami); 6. bezpieczeństwo (kontrola dostępu, integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory); 7. monitorowanie komponentów wirtualnej chmury, w tym analiza kosztów i generowanie raportów; Strona 3 z 7

4 C zarządzanie zasobami chmury (w tym wirtualnymi centrami danych organizacji), systemu wirtualizacyjnego oraz zasadami ich wzajemnego współdziałania. Szkolenie z obsługi systemu backupu (dla 4 osób) Zapewnienie szkolenia z konfiguracji i zarządzania systemem backupu dostarczonym w ramach projektu. Szkolenie powinno obejmować m.in. architekturę oprogramowania, podstawy jego konfiguracji, obsługę interfejsów administracyjnych, instalację i konfigurację klientów, wykonywanie kopii zapasowych na żądanie oraz automatyzację wykonywania kopii, odtwarzanie danych oraz zagadnienia zw. Z bieżącym monitorowaniem poprawności działania serwera. Czas szkolenia: min. 12 godzin. 4. Wymagania dotyczące szkoleń z Systemu Business Intelligence C.8. C.9. W ramach szkoleń z Systemu Business Intelligence Wykonawca przekaże wskazanym przez Zamawiającego Użytkownikom Platformy wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnego wykorzystania dostarczonego Systemu Business Intelligence obejmującego całość Funkcjonalności Docelowej i całość funkcjonalności dostarczonych Komponentów z użyciem następujących rodzajów Szkoleń: 1. podstawowego wprowadzenie w zagadnienia rozwoju i eksploatacji dostarczonego oprogramowania, obejmujące podstawy użytkowania platformy informatycznej PIBUK, jej architekturę, Komponenty i ich charakterystykę funkcjonalną, interfejsy, przepływy danych pomiędzy Komponentami dostarczanej Platformy oraz przepływy danych do i z Platformy, a także mapowanie Funkcjonalności Docelowej na Komponenty Platformy; 2. specyficznego przygotowanie Użytkowników PIBUK do praktycznego użytkowania Platformy w zakresie rozwoju i eksploatacji dostarczonego oprogramowania, obejmujące nie tylko Funkcjonalność Docelową, ale całość funkcjonalności dostarczonych Komponentów, z uwzględnieniem typów i ról pełnionych przez Użytkowników PIBUK efektem realizacji tego rodzaju szkoleń będzie zapewnienie kompetencji niezbędnych dla każdej ze zdefiniowanych ról Użytkowników PIBUK; 3. implementacyjnego utrwalenie praktycznego przygotowania Użytkowników PIBUK do samodzielnej eksploatacji Platformy w zakresie implementacji Systemów działających na Platformie, w formie warsztatów na których Użytkownicy PIBUK samodzielnie, choć pod opieką instruktorów Wykonawcy, z użyciem Platformy PIBUK wykonają kluczowe czynności implementacyjne, które zostały wcześniej wykonane przez Wykonawcę w trakcie implementacji Przykładowego Systemu Badań i Diagnozowania, na zakończenie szkolenia implementacyjnego uczestnicy otrzymają certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie Szkolenia. Szkolenia rodzaju podstawowego będą stanowić podstawowy pakiet szkoleń Użytkownika PIBUK. Wykonawca zaproponuje jedno szkolenie w formie seminarium otwartego dla wszystkich pracowników Zamawiającego, które zostanie dostosowane do potrzeb wszystkich Użytkowników PIBUK. Szkolenie to będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Z pakietu tego skorzysta dowolna liczba pracowników zamawiającego, których liczba będzie limitowana jedynie pojemnością pomieszczeń dostarczonych przez Zamawiającego. Minimalna liczba godzin szkoleniowych dla 1 osoby: 6. Strona 4 z 7

5 C.10. C.11. C.12. Szkolenia rodzaju specyficznego obejmą: 1. Administratorów PIBUK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań administracji dostarczonym Systemem Business Intelligence; 2. Członków Zespołu Projektowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych do ich ról. Szkolenia rodzaju specyficznego mogą zostać zrealizowane przed zakończeniem wdrożenia Platformy, każde ze szkoleń specyficznych zakończy się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia rodzaju specyficznego zostaną zrealizowane w podziale na następujące pakiety szkoleniowe: 1. pakiet Administratorów PIBUK liczba osób szkolonych: 3, liczba godzin szkoleniowych dla 1 osoby: minimum 60 pakiet obejmie jedno szkolenie specyficzne zakończone przynajmniej jednym certyfikatem, w ramach tego pakietu Wykonawca dostarczy szkolenie niezbędne do zarządzania dostarczonym Systemem Bussines Intelligence w celu wykorzystania całości dostarczonej Funkcjonalności Docelowej, poprzez między innymi: 1.1. konfigurację środowiska narzędziowego, konfigurację i testowanie serwerów aplikacyjnych i/lub serwerów danych, zarządzanie metadanymi, obsługę użytkowników, autentykację i autoryzację, archiwizację, 1.2. konfigurację usług, monitorowanie środowiska analitycznego, konfigurację dostępu do danych, instalację oprogramowania, administrację dostarczonymi Komponentami w środowisku scentralizowanym i środowisku rozproszonym, administrację przetwarzaniem zrównoleglonym, zapewnieniem wysokiej dostępności w przetwarzaniu, rozkładem obciążenia w przetwarzaniu; 2. pakiet Analityków PIBUK liczba osób szkolonych: 20, liczba godzin szkoleniowych dla 1 osoby: minimum 160 pakiet szkoleń specyficznych obejmie trzy szkolenia. W ramach niżej wymienionych szkoleń Zamawiający uzyska kompetencje niezbędne do podstawowej eksploatacji dostarczonego Systemu Business Intelligence w celu wykorzystania całości dostarczonej Funkcjonalności Docelowej i samodzielnego rozwoju Oprogramowania Dedykowanego w stopniu podstawowym: 2.1. szkolenie z podstaw analityki i programowania, która będzie obejmowała między innymi: wprowadzenie w środowisko pracy, zagadnienia dostępu do zasobów i danych, wykonywania i parametryzacji zapytań, prezentacji wyników w formie tabel i wykresów, udostępniania i formatowania wyników, obsługę narzędzi umożliwiających graficzną analizę danych w zakresie eksploracji danych, publikowania wyników eksploracji i raportów, budowy raportów, dostępu do przygotowanych raportów oraz graficzne zarządzanie budowaniem procesów zasilania i harmonogramowaniem procesów ładowania danych, programowanie w środowisku analitycznym (przetwarzanie w grupach i iteracyjne, łączenie zbiorów danych, agregacja, sekwencyjny dostęp do danych, użycie reguł poprawności danych, transpozycja i indeksowanie zbiorów danych, wyrażenia regularne, przetwarzanie zbiorów tekstowych (w tym XML)), raportowanie tabelaryczne, szczegółowe i zagregowane, grupowanie Strona 5 z 7

6 zawartości raportów, przygotowanie danych do raportu, filtrowanie, sortowanie, agregacja i wyliczanie wartości dla potrzeb raportowania, wykorzystanie statystyk w raportach, dynamiczne kolorowanie zawartości raportów, tworzenie własnych formatów, warunkowe wykonywanie raportów, wykresy (słupkowe, kołowe, mapy), wykorzystanie różnych styli i formatów (HTML, PDF), wykorzystanie kostek OLAP, filtrowanie danych i wykorzystanie hierarchii w raportach wielowymiarowych, raportowanie z użyciem danych pochodzących z zewnętrznych baz danych i plików biurowych (np. arkuszy kalkulacyjnych), wykorzystanie języka SQL, wykorzystanie indeksów, pionowe i poziome łącznie zbiorów danych, zastosowanie mechanizmu makro-zmiennych i/lub makro-programów i/lub skryptów preprocesora kodu aplikacji (programowanie z obsługą dynamicznie definiowanych nazw zmiennych i dynamicznej zawartości kodu aplikacji) i/lub skryptów pisanych z użyciem języka wykorzystywanego w pakietach biurowych, jeżeli dostarczony System Business Intelligence, zawiera jeden lub więcej z wymienionych tu mechanizmów; 2.2. szkolenie z integracji danych, realizacji procesów ETL i zapewnienia jakości, które będzie obejmowało między innymi: reguły mapowania, przetwarzania danych, pozycje wyliczane, odrzucanie, dzielenie, dodawanie i łączenie danych, wykorzystanie metadanych, parametryzacja procesów, przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne, zastosowanie słowników, walidację danych, obsługę wyjątków, zarządzanie zmianami, pracę grupową i harmonogramowanie, zagadnienia poprawy jakości danych, stosowanie profilowania, standaryzacji, parsowania i usuwania duplikatów danych, zastosowanie własnych metryk i parametryzacji w procesach czyszczenia danych, zastosowanie własnych typów danych w procesach czyszczenia danych, 2.3. szkolenie z zaawansowanej analityki BI, które będzie obejmowało między innymi: projektowanie, budowę, optymalizację i użytkowanie wielowymiarowych kostek OLAP, projektowanie, budowanie i użytkowanie złożonych struktur informacyjnych integrujących informacje pochodzące z kostek OLAP i baz danych, tworzenie i wykorzystanie mechanizmów udostępniania treści z użyciem własnego kodu, budowę raportów korzystających z definiowanych przez projektanta szablonów i typów wykresów; 3. pakiet Zaawansowanych Analityków PIBUK liczba osób szkolonych: 9, liczba godzin szkoleniowych dla 1 osoby: minimum 70 pakiet szkoleń specyficznych obejmujący dwa szkolenia, w ramach każdego z niżej wymienionych szkoleń Zamawiający uzyska kompetencje niezbędne do zaawansowanej eksploatacji dostarczonego Systemu Business Intelligence w celu wykorzystania całości dostarczonej Funkcjonalności Docelowej i samodzielnego rozwoju Oprogramowania Dedykowanego w stopniu zaawansowanym: 3.1. szkolenie z analiz statystycznych, które będzie obejmowało między innymi: zastosowanie statystyk opisowych, miar położenia, rozproszenia i asymetrii, zagadnienia miar użyteczności danych, braków danych, modeli predykcyjnych, a także pomiaru błędów obliczeń, wnioskowanie statystyczne, weryfikację hipotez statystycznych, praktyczne zastosowanie testów statystycznych, modelowanie statystyczne, modelowanie regresji liniowej, Strona 6 z 7

7 wielorakiej i logistycznej, diagnozowanie poprawności modelu predykcyjnego, zastosowanie regresji logistycznej do analizy zmiennych kategoryzujących, 3.2. szkolenie z data i tekst mining, które będzie obejmowało między innymi: projektowanie i budowę modeli predykcyjnych z użyciem drzew decyzyjnych i regresji oraz zastosowanie klasteryzacji danych w data mining, wyszukiwanie informacji w tekście, kategoryzację tekstu, metody parsowania, analizy ilościowej i semantycznej tekstu. C.13. Szkolenia rodzaju implementacyjnego będą stanowić pakiet szkoleń implementacyjnych, który obejmie Członków Zespołu Projektowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych do ich ról 20 osób. Pakiet szkoleń implementacyjnych zostanie zrealizowany w formie warsztatów. Minimalna liczba godzin szkoleniowych dla 1 osoby: minimum 28. C.14. Niezależnie od form, w których będą prowadzone szkolenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały do samodzielnej nauki, z których będą mogli korzystać wszyscy Użytkownicy PIBUK, bez ograniczeń w zakresie czasu i miejsca korzystania z dostarczonych materiałów szkoleniowych. Strona 7 z 7

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Opis spełnienia wymagań (PSBD) Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści Ramowy plan kursu Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści 1 3 4 Technologia MS SQL Server 2008 R2. Podstawy relacyjnego modelu i projektowanie baz. Zaawansowane elementy języka SQL. Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/19/2013 SIWZ Załącznik nr 1.1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kursy/Szkolenia informatyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Kurs Academia Cisco dla uczniów Liczba osób do przeszkolenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WEBINARIUM, 2016.03.08 Dr Sławomir Strzykowski, Senior Business Solution Manager SAS VISUAL ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji

Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji Załącznik nr 5 do UMOWY NR CUI/ZP/PN/10/2014 Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji użytkownika, technicznej i administracyjnej. 2. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Informacje o uczestniku. Imię i nazwisko: Stanowisko : Warsztat Innowacyjne metody dydaktyczne (np. learning by doing, design thinking)

Ankieta. Informacje o uczestniku. Imię i nazwisko: Stanowisko : Warsztat Innowacyjne metody dydaktyczne (np. learning by doing, design thinking) Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem szkoleń w ramach projektu Rozwój kompetencji kadry akademickiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

XXIII Forum Teleinformatyki

XXIII Forum Teleinformatyki XXIII Forum Teleinformatyki - 28-29.09.2017 _Innowacyjny model komunikacji, 365 dni w roku, podstawą do osiągania celów Tomasz Stojek Business Development Director / SANSEC Poland S.A. 1 _ Agenda 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SAS. ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie

SZKOLENIA SAS. ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie SZKOLENIA SAS ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie DANIEL KUBIK ŁUKASZ LESZEWSKI ROLE ROLE UŻYTKOWNIKÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 4-5 luty 2016r., Kraków - Hotel

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H4C04S HP OneView Administration Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy projektują i wdrażają rozwiązania HP Cloud za

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo