:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl<'luc kalby 'I'Izglfldem lufy 3.8adylarzjcst to: si~ pn.iami tworzl1eymi pevln:l\" name="description"> :1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl<'luc kalby 'I'Izglfldem lufy 3.8adylarzjcst to: si~ pn.iami tworzl1eymi pevln:l\"> :1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe">

J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe"
:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl<'luc kalby 'I'Izglfldem lufy 3.8adylarzjcst to: si~ pn.iami tworzl1eymi pevln:l\ Ikxbl,> krotnyeh lob dlozszydl odnog ~ 4. Bnk..1 je;1 \Q: zgnlbil'nil' un ~yl.niej cz~ci ~olby po zrou-jliu pnylcg-olj'lce do polkzk:l 5.Baranek to inaczej: s;mucc Kszyka lub km"jolck G.8azanljest ptakicm 0 duz)'nl zapotrz..'howaniu pokamlo\v)til j dziennie ;;jada: g. Po1:YWiCnill " 7Batarny rn::ych<:><lz~.1!;1 i<wiat gj6\\1]!e; mllj f ~ ~.MowilikQ danidi <XIb}wa si~.w mie<;~;t;;:adl: ~. polttwy.pai.d~~~ d!.> ~t.ku lislopad~ii l~ia z roz~i~:zj,'lllt.nmi.....?bl.qt~'"m l~ym naz)warn:,.:: srvdmnsk~, w iiigrym ~ ZWlEr~~ wgda., gieba, wzajur.m~ Wf~J::t i ~r-).lza~ 00 5te,,~. 1 O.Biol.opem preferowan)'nl przez slonk~ W okresie ro:zrodu Sl!,: 'I'IiJgot:ne lasy mjodnijd i Upnnty sosnowe I I &hrowan ie t.o; bro!f.r'jlj~ w w~!lzj!', $Z!,c.m.lli!l - ]1...!!lli,!,ill!' myt\!~~l!! j.i~;'ut ;i;:ywiil -;i~ I'rz~ wl'z,y,;t.!c.i,,!j; "''J!Z~t!ro i-!lrny - P!:!!l~~ :1k!!l.fH'. ow;&!iy. j;lpy, o",cwe, ~lin:a 13.Bor-"uk zamieszlmje: 1l>Sj I.i{;ciar~ i mi=:m Europa F.J: Ska.'"!dyrnmia, Korsy'... : 14. Bronilt powt:arzainl\. nazywamy: isotieje rno:illwosc: kolejnego str7.:a.1u bez koniec:z:nosci wprowadzen.i:l naboju do komory nabojowej u 1:rOdla inn. lilaga. _. _.. _...._ 1';:Sronia. samopowtarzalna. nazywamy: 'I'I'yr:rucajllca z lury sil~ gazu lus~ i 'I\']lro'l'l-adza do lufy no'l'ly nuboj ltl.brot'lpowitl11a bye-rozla.;jo;.,\,ana; 211ajdOO'a6 si~w futeralepodc.ms m.m.: pneekodz.mia., I'l"Lcjc:-zdZania, pnebywania 'Ii olrnod'lle, 'Ii litlirym mys~1 lita n~ii!ttla do pulo=mia, w.jr1b1icmyeh s.gdbch lokqltlocjf. ow miastaeli i05j~.dbieh ]7fluliZ-ei k{>ja jl~va1<idy j~ prz~ w~m~ z.groj!!:l!f:!:",.nj!l 1g.B)'ka dmi~~ va ~arn odromi;; u%ot.an:'.; po: poroif' f.gpaty 19.Ce::hll, dlaral<:terystyc2nl\. odroiniaj4,cq got'iidia grzywacza od gotl;bia domowego jest: na szyi Zobu stron duia bi-.ua plamll 1'1' locie biale pasy na skn:yd lui kolku olona czarny pru! ~9.~l\. ;t,"t"k!\'!:rysty9ze~,'"jilli k!lm!,,!,jcj j~ mi.!),:.rop!:i!u9jy!!lj~-'" PYm!1J n~.5pml~!! 111)1 21.Ced'l"- OOroiniaj"-cq sa;n~ VOln::. 00 l-cinej jest: palmi ru.,- wdmdzi do la!;u, jest,"ic;k!;za 22.Charal:lerysty=l\. cech,! pustorogich toinil\.c!.je od jeleniowatydl jest: nie roz alc;ziilpl sic;, rosn~ cale i)'cie, s:; U obu pld tubr Kozic.a :'viullon 23.Chllrlllct.erystyC2nl\. cech'l.!ropu S2I1urujl\.cego lisa jest: linia tropu przypomina sznur 24.Charal<lerystYC2I1ym polowlll1i= Da wilki by!.o: 11:tdry Z~."GhOOY"!Q 'v j!(zykll!o;--ieckim: slk'~b POJ1l.."Zl!nias~ p..<:;!, m~liw,~ki('g9~' Ulrrmf. w poszukrn'l!niu nri!?rzyny 26.0.;,apanie to glos: S:{1." 'dd 27.Chwost jest to: kim dluzszycb wlosow W ogonie d.zikli na zakoriczeniu ZM':;b:w;,1 Zil- k<:>jiln..jw 1.9; po..jl1!f.i-!lidl!, PJ'7~!f. my~t,<w~ p~ p(lj(i~j!;lm 29.Chyb wy:;t;;pljj~ g; dzika i l!'sia nil karlru 30,Cil\.Za u dziki..-go 1cr61ikll t..--wli: Ci~:l::l u suk psow mysjiwskidl trwa najc:z;:;sciej okoto: ncl1\z;l II Z-i!j~ tj'"',.= 49-f3 JJ, Ci<:!l~ dil.:aillja 1'0 Yf9Q.Z~U AA.; (.10,...0 t.t D vjvj.t." ('... (~'''11 34.Cielt;t:l chmiela VO l.'l"oo=i-'o: "'j'gl~dajll. na:;twuj~: GI!:-w=_~C'i!rial;: plmr.ki m;,,;--zbi'-';<~ j ~h~ 35.CieJ~jelenia szladldnego naj~ciej przydlodz"na Swiat w miesil\.c:1ch: a:e;ri~~~ 36.Cieczka kun odb;vwa 5i.. : koniec czerwca do 1 sierpnia ~ J7.Gi!l!;zka l.ii:!~v od!:>ywll si~ w nl!~~ljjltlrym mit;sill"'lm; luly J~.Co na!ezy ro~-miec poe yoj~ern p;-z:.~..:.e!m1ia broni: 5pra:;\~.k ci'.nosd broni j wi~~~i rgl-nrtu pocisk6w 39.Co nazywallly bartogiern.: legowisko dzika lub niediloliedzia,4()c0 \)ZlH!t;Z;l t~in,z~k>~~» l?jz.y ~rn:l;le,4i 99 ~(lw ~,:y4 w Pl~; ~'Yl'~l-!!llj!;l 41.O:>ro=ie przeprowadzan" ~ obowi~zkewe.sz~iglia prow pr~jwl;.c.l; Mdt'klItnif =1<: :I:l"~e TO' wyivtovr'j cr~.5d pnewodu kh'y 43Cudzoziemiec nie b :l.cy czlonkiem PZL: moie polowac po wyl.-upieniu poiowllnia u przcdsi~biorcy posindaj~cego :rezwolcn.ic lub zgod~ ministro ~o!lp!,dw srodoll'isk:i!l i'!l-l9 w ~!"""1!i~wj~ J;:}I'''!<)~ym1.9; ~~~ _ ="",:n-""m gi~"!'1' azika prz.ed1odzi kll. pt....eoodo-~.; W 5~tzd tx...v. Kl~et zaicooc"".uog"f tarczi:t r;j.q\\':t. k1~ nnzo)'warny: :;:h-cj:d~nl 46Czlonk.iem Zwi~zku Kynologicmego w Polsce moze ws1:ae: bidy 47.Czlonkos!:l'I'o PZL uzyskuje sic;: przez: uchw:ilij. Z3l"Z:\du o~aoweg.o, 181at,ob.polskie. stat, S'Lkolenie, erzmnin, wpisowe 4S,Czlt.'Ilk(.)wie Jwhl z.a Z9bowii\=ia kohl; OOPO,»iadajll ~Jjda-mit> MZ ograniljurl 4f;l.CzIookowi<l Korrtisji R"...izyjn<lj Kofa ~id.. SYi' f..r.-.k - Stat 50,Czlonkowie Komis.ii Rewiz)':inej Kola mog;t pe!nic swe funkcje p= Slat,5 ],Cztoo.Jwwjt; S"d W!...<)VI'i~]g<::h i ~Ll!j,:y ~!i!w.nj;?!;!,t, (;S1-H -1;; l)!i9b 1'IRb OS!,!J{> 15!>!'{>l' OR!.. :; 1,ClJ~.i?; Z--I!E,,911 j:we fun..~";? J!!~ 53.Czlonkowi.. Za-rza.du Ko-llI InOg1\pmic SWi'ln..-.kcje: Slat 54.Czokiem Oll.Z)'Wa 5itr. zwf,li.enic 1'1' wylotowej czrrsci pnewodu luty 55.Cz6l:enko jest to: c:zc;sc Ill.CZIlCll luf~ z baskilll.,5(i,cb)! "rm.!l~ t>rq9r w },~; ~ J1Y! mlp9jn -.y ~JM.rze "~bqj{l-.y!;lj! -.y })Y!g.~ 57.Cr;! dopw;zczame je;t oddaw:l."lie :;trz::ru ;r,i<t<!zy posz.::zegoln]u'; p <...ll_ :Ii: za zgoo~ pro~'3d~cego, do diorl:j mb prn;+..r..c!on~i S8,Czy dopuszczalne jest uzywanie amunicji wojskowej do broni mysliwskili:j u polowaniu indywidualnym: nie 59.Czy moiemy kannic mysliwskiego psa surowymi patrochami i nllrogami upolowanej zwierzyny: niedopwszczalne 6Q.Gzy ll'iptemy polow~ na jll~ia goottimz.a:... 1 _4t;;U A. 30 m!ltl!... I', 6J.CZ"f mozliwa jast j dnomacma =<: ptci lisa pn»:! ods:=l=: rue 62.Czy mysliwemu woino strzelac do zwierzj'lly poruszaj"cej SI" po wierzcbolku wmiesienia: n.ie,s).cb)! my!ili-w)' moz-e p01q\il. "~ w 1!9CY.9'1 g-"'!.19!!"l!<jwym, J}~ym~~ n.~ M~Cz;y m~jjwy ID9Z-e pp}qw;j. w l:l9cy l!il!!~j z, t>r9!li~ 9 Ma~ am~ ~ 65.Czy mysliwy mo:l:e pot'iczy'c broo o;i kol..-gi: tak - wypisac nzyczenie 66.Czt myllliwy moze strzelac do =ierzyny z pojazdu mechanicmego: nie 67.Czy mysliwy poiujll.cy w nocy na dziki moze strzelac w kierunku dr6gpublicmych: nie :... '' f 1i~,Cz,y myt.!h,'y p9.l+tj"cy \II I!<X:).n1l d.zi..l9- mot~ ~il w JQmm..lw <.l!'ild; n.~ 69.Czy na pod=.. posiadanym zevi{-o!e:i rs~ ~"7.afy mdy,.!;irl-~1ne m}~'iwi ;r.os~ "V& S"tli~ac pvl~anie zbi~'e: ni.;: 70.Czy na polowaniu indywidualnym mysliwi mog:t wsp61dzialac -u:. wblt \II celu pozyskania zwierzyny: nie 71.Czy nll PZ, na k:t6rym -wyznaczone sa, nieruchome stanowiska myllliwy rna prawo w trakcie ~ia przesun< si~ w celu dostrz.elenia postrzalka: 3 w Iewo 3 '" 7Z,-Gzy na pz. nil pr9wa~m SPOOl:Y""ll m w i&z4i'k sprawdzania. exy WpfZClWadJ: IDySliwi 1.I,.Qm",li naooje z k~ naoojowym; tilk 73.Czyna PZ womo uzj""'ac brooi sa~-u=!nsj kukmsj: tak max. 2 pociski. 74.Czy na PZ woino uzywac brani samopowt:ar.z.alnej srutowej: tal;: 2 naboje 7'j.. Cz,y ~l./iw j prowad~,:y J'Z. (llipowj~z:jalni -"'.E! Zi'~j~n~ w W~'lj~ 9k,"Y~~ bi'p<=w.!1m.lji!,9!l ~p~ wj(i9[:zoo.< )'!a~m;.q:y; ~.E- 79rCl;Y I'~~k- 1: lliq!li (l k-i!.yt>rrl4 7.!n!lh 7,f)],.!!!!B" ({ WE ~]{l!!y Z <:>d!~~<,::j SO m prz.t;[:>jj~ (.i~ $«ls{lw!l. 0 ~~ 8,;:m ; t;!k 77.Czy podczas polow.mia ind:;--wid-..am;;go dozwoionejglt uzyeie nag:mki: ni«! 78.Czy poszukujltc postrza-!k:a zwierzyny grubej w cudzym obwodzie lowieckirn moma korzyst.ac z psa: pies na otoka, 12 gociz., zglosic dzieriawcy 79. Czy poszukuja.c postrzelon<t zwierzyn«vi' cudzym...obw..odzie.imvieckim.moina katz stac.z psa:.pies..ua.dtoku, 12,odr.., ;q:tosit dzieriawcy kola?o.<;:z:y po!ilkffiq.<jgj\i p~.!,jw!!ii po>1!r.1i1k-ij ~i~y grll~ w qlqz;ym (l!lwg4zj~ l<}wi~tn l!il.~ zaw.il!q(lmi 0tymfak~ dzi~w~ lu!l zarz~d",!.e&-<) obwodu: tak GO 12 godzin 81.Czy pr.,-.dkoscpocz.a.tkowa pocisku zalet;y od dlurosci lufy broni: tak

2 ,., _ J..---:J -~~:..-.:-;. ~:'~";J--::'~~'."" HV_"~J~~" ~Q!!;'_' Iny~~'cgg I nl.y5jiwe g9" ktor:y j~ zranil g4~cz;'37jczari~ SllK:,.ii to: z:mjana sukni 8S.CzY uzy"kaniepozwolenia na bronj.:st warunkiem czlonkostwa w PZL: rue ~!'i,<;1'y wolm' kr:tyiwwa... 17!\d;:.eni" p!9'"a9z!\~p(ll(lw~ g!,; PI) ~-""ncu-'liq p'-*.l""~_l1i~ 'i'.7.c'p/ WI)!!lQ ~!l wy~w"!flc Jl;1t>0~; g.!i... 8S.Czv \.\'omo ttogo" :.::;c opty~e i'':'z}~' c::to"'';''tilcze do broui Q l~f:;dl gh:dlci-dt: tak &9. cz;, wolne strzel3c kula. w mi~ do zwierzyny: tail Z :'"yj'ltldcm plowt'j rut odiegfosc do 40 m. 90.CZ'.. \Volno uzywac do polowan na ptnctwo!ql.vne PSO\v: t:lk 91. C:zY woloo tit)wac 'on Po.L~ brooi gwintfjwanej bez m!j.5zki i szczerbinki zaopatrzonej tylko w cel9v>nik optycmy tali; 92.Czy wolno w;:hoez;c"" pcg:;:d;nie ~'ier:;:]iny przy uzyciu broni i l1lnunir;ji wojskgw~: Ilk 9J.Czy w tropie jeiel'lia odciskaj" si~ szpile: tylko podc=s poruszania si~ po grz.,skim podlotu i w biegu 94,C'P/ w ~je,,,'l-!;i 094>k;aj~ ~i~ ".wij;:.:!.y!!;flpooq,;!,< ~rn..<l.;l.!!ilr ~j~ P(> g,.r:z~kim ~4Jwi...!:>j"'~ 95.Danielj~ gatunkiem Z\vierz;nyw P,)L=: plq,.f,j 96.D:mi.:i.: t;.j,\ "'. ;:;;dach nazjwa.,y;:h: chmarami 97.Delegaci na Okr,<&owy Zjnd Delegatow PZL Or::lZ czlonkowie br74du Kola sa. wybierani: nll walnym zgromadzeniu k6l rnaj'lcych siedrlb" na teren drl.uania ORL 98.Dia.'l kuny lemej o~muje: J",ja ptasie, drobne :zwiel"l~t.u, jagody 99.Dia~ zaj'lc:l stanowi: koruczyna.. marcllew, kapusta, ko... drzew owocowych loo.diugo6.c 5ru~' u ZAj~ca szaraka w ~-ft1laniu z dtl..jgosci~.si~"}": d~e ad glow: 10 l.dru"d'ic $/l.!dlgw 11 dzikieg.q kj:61ika.w p9rqwljimi?; dh,~1\. g/9wy; SIt kr6t~ 00 g.l9w,y 7 rnl 100.Drii -,;dq\'%t~i!: u zwia-z;nyto t~,,"' k:t6rych zt.;yiwz'yna maj$ji~ rue zr...~jduje natur-...lnego zerd I03.Dobra celnosc lufy gladkiej w =laniu ku1ll na odleglos2yd"fo=.tt: 10 do 20 em. ].(l4,i),:> ~ <:><;irmn!aj'!.~m p!l' mllfl~ ( llwi~~~m (\ 9}!lJ<:>mwi;: p!q(lw)m ) J!i1!?t~: (l"'<;;!. ni!> In!J ~!i.m{i..! ~jod1;l AA g.!':wie!'!e. ~nlo!' /.n'jii.!!!!l grz;yw~ U!JQo/u.!'Z}1!05.DodlOd~c pootn:alka w cudz)m obwodzi;;: mvina kol"zj'suc z pornocy psa: taj.: rnl atm." I06.Do<:hodZt:nie postrzalka Z\vierzjny gru~ cudzym obwodzie lowi.;ckjm moi.e odbywac si~ pod warunkiem: zgloszcnia dzierlawcy terenu do 12 godzir r()zpocz~ia poslukiwrul J.(l7,I>\l "j;l~;::ym s:~i my~li\"y.!!)i!t~ ~17-?Ja ;.!!.'!!.I4!4!gMt d9 -:If) m, I 08.Docl.::t.-:i "''Ply'''' dzika w gc.sp<'..q;-ce Jduej i lowieddej p"""ooe,,'''any je:;t pr.:ez: pn:<1oryw=ic, t'{12'.&i=-...nk, w:<j.:d:m.k szluxnik""" I 09.DodoKarmiooia zimowego zwierzjny plow<;j stosuje si~ karm" su;:h'l obj'l'f.osciow'l.. Nalety do riiej: siano, sroma xboi, IiSciarkll 11 O.Do drapietnikow zaliczamy: li'l inn. KIlIllI., lis, tcoorz, 1')'3, "'ilk 111.Do dziko'w woloo $lj7.elac ku III Z brani gwintowanej: po'l'l")itj 1000 J. Na 041tg19$f. l00nl g~i &{~'-<.j na zic:rrri myth",,;,-,.- m{)~ stt"'z fac: tak d 113.Do gonczydl nalezl\nast~ujllcerasypsow:,,~- '1 ''j~ t"-e >.,) c.z '1.,...(~(::, &::"ti" L' ~ 1H.Po S"'PY <iziil:;am J!!lj~~1'i z...jj~.;a "i~: j",,,,1!!k!. ~:rkry I~~ ~ "!!.5.P" lullpy p!~,!!t'<:>rt<=rgw } p~<,>w w<xlrlym 2"!i~my: p!(i!,jyj~ ru"1p_~~.!d.l!t!>~49!,...,. [ ~,~ 116.Dogrypyps~!~}'dlni~ za:ic~ 5i*= goncza, plocfun.:""2e, posgk~e~ ngra.'.:e.,tt-ojkpwce t~.p -7"'""-'1 "? 117.Do grupy wyzio"" uliczamy~ kontynentaine, niemiecki. szorstko j gladko wlosy, s.etery p.<;l~ I b1'jjli\r.i~ 118.Dojakich ptakow ( u wyjl!.tkiem zbarczooycb ) woino strzelac na zie:ni: g~~ jarntbki, czaple J.J.9,D<:>j.rz.;aro.~ riq9'villi::y ~i1!bl!j;{ w wjf!!:!gl; l'{ll'!!'l"wl'zymj'91!yi,y<;ia 1::!O.Dojr~lcGt plciow:;. z;jl\.c osi:;g; w wiek.u: 6 mi~c bezel< nuriruj'tcych zaliczamy: g~ce. glowienld, c:zemice i g'lgojy 122.Do kacz.ek w!asciwydl zaliczamy: krzyiowka,.i:'y:rankn, cyl'':uleaka lz3.do najbardziej manydl.pies:li lll)'illwslcim nalci:y: pg~.!lzi.emy na ID!!( najcz*igj W:1ft;twuj~cyd;. &..ot-cb &kery ~.ila!~: Jisxaje, Insz.czyca.. egzerna 125.Do norowc6w zaliczamy m. inn: jamnijd. teriery 11.("-1),:> p<:>j(li";lji M 4z...ilj ID9in;l ~t}owlj ;.!>-"!:Ini. J.-wnj ene~.!!i! 1()1).J!b "':]J9~j.,'WQQ J..!.'nDg pl.;i~wl/. joi.i.ll~(> z.q{l,!;l!1i!l ~i~ ~~ ~~ ni%. w ~, ';>'yi..~ $>afiwhl~:;y ij:m.ymj; 11",,1- ~p!!!-,. ~.rnt~j>. 12i.Dv ptact'"ns ':A-' loci,;: ;;; olno 5L-~[at w ki;utjc.j naganki 1ub innydi my6h~ pod war~ m, i : ~ strzaht js wi~k.;zr niz 50 i me rna galp;i na tor. low 129.Doptaawa znajduj'l.cego sill w locie moina stnemc w kierunku naganki lub innycb mysliwydl pod warunkiem, i.e na Iinii str:lalu oie rna ga! lub innycl1 przeszkod mogq;::ych zmienic kierunek lotu Srutu oraz: ~d padarua fest rue.m.niejszy nif 60". IJ.O.Dcpusz-.'Zi1lna goma granim su-...lu kcrll\: z brooi 0 lufacil gh!dticil na polommiu indywidua:in:~m WjTIosi: 4(} m. 131.DOpllszczalna goma gmnica.!'!nani kuhl z broni Q Illflldl gjadkicb w}nooi: 4{1 In. 132.Dopuszezalna gorna granic:l stnalu kula. z broni 0 lufie gwintow3ilej zoopatrzonej w cdov;'dik opty=yna polowaniu indywidualnym "':'Ilosi: 200 I'lL DJ,.I;)<)p\l.5z.cz.a!!la ~j<;::l ~ly p<:>;;! miqt. ~~ I) 1!!1i!' i'\'~:m<ej W;:n~ ]'oo.m,. 134.DoyJS~,;!na g.d:n; ~tc:l ~~t-~ ~..:te:n poza miot ~)no;i: 40 m Dorosle bai.anty w iowisku "dz:ywiaj~ si~ nast~uj4c'»mi pobrmami: mr6wcze jaja, nasiona i o,,"'lldy I36.Doros!ego koguta ooi.anta od kury odroinia si~ w aparciu 0: szata, ""jeikosc C;iekDw \ -,. I' lndo \lty!kow~ grllpy P!odlaC-.lY zalicza. $j~ ~ inn')llni;!:'lk.e'1,;'p;lilkl ~'f1"1~ ~a..\ I P-t O~ """"~~( 13&. Do '",YKony,,;;,ania pol=ania ind).",.,ioo;;:ln.;;go upr.r.mia: znwulenie na poiowame imly1i'l,;~hwne.r/.i 139,Do ""'ykonania polowania na Z\.\lierzjn~ drobn'!. uzywa si«wylll=ie m;'sliwskicit nahui Sru'towydl ze Srutem 0 Srednicy:r4,5 nun J4(LP<> \~::l<;<:m:mia p<:lj9'v3}li;1 or:a~ 9<i<:!wlY ~~!J4:ljJ';Qw j~ ;i\'1'u,~~ \\j'jilr;zpj!' i:>!'\l!'! 1'' ]; J.;.o.rej P<'>.!!l'ti.;,,')B:l!1ID)'m ZiI!aQ<;>wan.1!1 nwina; {l!!.gll~ ;> poj!'dylinyh st.rml6" 11 :&,!;;llmpowtm:zainrj l.strza/y 141.Do ~i;--lt l~uyc:h zaficz.a sii mi Z;~ innjmi: je~ santy I42.Do Z\<;e!74t lowny;:h Z rodziny pustorogich nale:l:.:!.: mu1lon 143.Do zwierzyny grubej zaliczamy: los,jejen., daniel,$i)ma, dzlk. mullon J.44..!Xl Z"'ier:z::;:ny piqlo. <ej ziljiq...my; ~rny,.w~.!!..~ d!mieje,!(l~j", 14$.00 Z"~~ie-zyny por..:sz::ja..cej st:;j'o ~i.e:-"diofk:: v\:c#;iesienia~ ~ t(;"~:e otw;:rtym \rvc!no strze!::c m,.';h~ entj, &d"l odfegf~ jego cd ceh: \;')Ti:osi: ni~ wal~ zwierz:ny poruszaj'tcei si~ po ziemi nie wojno strzelac w miot ( ;:hocby nie bylo jeszcze sygnalu dzwit;kowego zabraniajllcego =lu w miot ), gdy nag:mk:t zblity!a si,. na terenie lcinym na odleg!oiic mni<;js74 ni.t: 100 m. 147.Do. Z\vierz;ny poroszcjitcej~i~ po zimti nie wojno<;!'z!:la w mi<:>!,. ( cb~ ni~ bylo je\'oz!;w :;;ygnahl gzwj~qweg.(\ Z<!l.:>rnniaj~o.,>!rZ;Jhl w miijl,). gdy n~g,.'lflkli zbiiz:y<b ;;inet tci",;;ni~ vt'-"4rtym nii od!~o&c ni. mnioj'sz:t niz: 15& ji'i. 148.Do Z\vierz:ny porusuj~cej si~ po ziemi nie woino stnelac w miot. gdy naganka zbfizyfa si~ na odleg!osc nmiejs74 niz: okolo: 150 m. Ill!. krenie ot\\'lirtym., 100m. na terenie lesn,'m < 149IX>Z"'(>l'!!lYj~ (ld,~j Jli~rym 1l!lMl.~gw P"j~7"!J w P<."!7e Il9Q!<;j r~.!!l:~.j.iw?io Z.;iopa~fI w i):ri!} ~Y'5!i\\'*,,;? op,y~)i!!l pm:rz~ ccl!i~niczjm oraz lcm~~ DatYCZ'jto rrj h-1' inn}n"d il~j~)"~ gr...urzk6w z;.ri~z}n; : dzik, lis., kana, pizrnak 150.Dozwolonym sposobem polowania na zajoltce jest polowanie: naga.nk.a idrle w kienmku linii mysliwych 151.Drop jest ptakiem: chronion~m z illtunku kurakow 15Z.Pr:z.,!W(), na, 5t9J")m Z:l.~ia4!.n;l ll09!l.lu!lz~ J}!il.')o'Wa.i'[. Z-!lp"!f 153~Dft';l gdlc7t!rypoh:j~= raze::"... to: do;"';l lub par:; I 54. Dyrnorfizm plciowy u gluszca i ci.:t.r:zeli< ;a przejawia si" mi zy innymi w: cedtach zewn~trznych I 55.Dzienne zapot.rze!:lowanie pok:trmowe lisa \o\'}-llusi:.8o.dki Dzi.-ri p~(rooli m;'1eliw:;-'m przypam nil: J Ii~t{l!l;}da. IS7.Dz<!!'.lwca iub zaf<.aoc'.l ubwudu iuwi.:<...;o<!2o iest zobowiazanv zawiadomic wlasciwe20 nadlciniczeeo "terminie uolowania r'ia: i dni I)rzed ljo(owaniem i..t

3 --~-~- "-- -~-:-.. --:...o~.~==-~.-:' ~-~--.-.-\.~---~~-.~.,.._-"""- t'v...~f ul~.(-5vu.v. l.arl"tuc,y U:TCnU 159.Dzien..1'...ca ubwoou lowieckiego obowi'lz:my jest do w)nagr.ldzania szkoo powslalych w uprjwadl i plod:lch pr<.ez; dziki. Josie. jelenie. d"lude., s;>rnv ; 60.Dziesh\l:lk je:st to: bykjcienia, losia, daniela z 5 odnogami przynajrnniej na 1 tyee i 70 1 lub "i'tcc'j m12 tyce 161.Dziki krolik \\')"St<;puje: w <:nlym kr:lju l'i'yspowo i nielkznje I62.Dziki krolik tyje: 11.3 bnegach fasow, w m.lodnikach sosno'yrych, w pobliin pasmisk J63.Dziki od.zywia.i'l si~ nastwujllcym potywieniem:!wt".4-i!iellutittki, OllieS kakj:u'~'<iza. nasiona drzew ~::.z '1 '" '(~ o-r' ~,... '1 I 64.Dziki prowlldz:l. zycie w skupiskach nazywanych: ",ataha 165.Dzik W dmgllll roku.zycia 10: pnclatc.k I" I_." 166.Energia pocisku na lorze 7..alety od; p"~dvv'o"" C,...-eX <;v- J67.Etyka mysliwska dotyczy: moralnego ksztaltowania posta,,)" my5liwego wobec wspqlrnysim'ych i irutych ludzi 168.EtYka lliysliwska to: ~)'aaje, zas:uly pos~powania m)'sliwych w 1!)'tuacjach Z'4il!UUlych z 10l'liectwem 16"9.EI~'ka I~'iecka to: og61 norm cz~sto ~yaajowych, kieruj~~'ch pos~po"l'\-aniem ffiysliwego w spra"'lich lo"ftieckich i na polowaniach I 7D.Ei.;s.arv w b.oni SrutoU'i!j.~..do: przyrn WP:ll.u:nP.c! ~ Jub.)'\ yzw~y nie ""ystnelony naboj 171.Farba ~,. j~z)'ku lowied<im to: krew 172.Fartuszekje:st 10: p"k wiosow przy srom.ie samy Fiolekjest t~: bilil3: WibLE uguiilt lisa $/.<'V<-G-t-.iI""'!.l.t?(-:: U.Cv '1' I,A.. vrjlr S~'1 6Jfjt?<--Ci Gatunkiem~ p"jlic7ll1ej.pr.zel.am):tc)mnidl'.olsl.:4j.esl: g~ Zb070llll:l 175.Gatunkiem zwicrzyny 0 najrnniejszym areale osabniczym jest: 176.Gdy mlody wyzel szorstkowlosy w czasie szkoleniapogonil zaj'1.c3. i nie reaguje na kom.::udy przewodnika 10 nalczy: zachow;jc spokoj J77.Gdy palicja stwierdzi, Ze mysliwy wrncaj'1.c:y po polowaniu do domu i niosqcy przy sobie broti majdowal sit? W s!.anie nietrzeb )'lll to: cofa polwolenie broji 178.Gtsi ~ ptakami monagllmic:znymi, kt6re l",cza. sit? w pary: tak 179.Gios OSII"ZegawCZ)' wydawany przez samy kozy i rogacze w okresie zaniepokojenia to: szczekanle 180.Gio""na Komisja Rewizyjna jest: pawolana do kontreh i ~ dzialal:nosci organizacyjnej, gospodarczej, fimlllsowej ~du C''''!6~nego 181.GI6v.113 pora wyl~ mlooydl kuropatw to: poiowa czerwc'a 1 82:G16vme nasilenie bukowiska przypada w miesia.cu: druga polowa wr:u:srua 183.G!6...n)'IIl zagrolfuiem dla kr6lika SIt: lisy, knny",lasice,.ills.~ psyj koty 184.G!6wnym 2z"6dlem woo)' d1a samy jest: rosiinnosc 60% I85.G16vony S:td towiecki i Okr~owe Slid)' towi~'wmte-s'\.:1h'zez l'i...-ln'\. Radt( lal\"iec~ i Okr~gOW'l Radt( 186.Gl6wnYS,\d towiecki jest: luljwy:isza instanci'l Wsl\dm..,uctl'\ie IO"l\ieckim 187.GI6wny skladnik poi:ywienia lisa stanowi<l.: drobne grj:zonie,~ce, kuropatwy, baiantj\ jaja ptakow I 88.GI6wny udzia! w zimowej diecie jelenia szlachemego stanowi<t: igliv<ie., kora, p~dy, bor6wkl, 'l'l-tzosy 189.Gluszce zasie::llajl\= 7orOZnicowane biotopylasy-mieszaneu'!'l's'l!e 7:'ftill.28ny jest z lasem 190.G6rna dopus=.alna ~ica strzalu do dzika poza miot na polov,'aniu zbiorowym kull( Z broni 0 lufie gwintowanej i zaopatrzon.::j w celownik optyc:zny wynosi okolo~ If G' G6ma dopuszczalna granica strzalu do dzika z broni () lufuch gfadkich z zamootowan'llwlei.l\ wynosi: 40 m ma dopur.szealna ~ica strzalu do kaczki 1131'rz.elotad! wynooi okolo; 40 m rna dopuszczalna granica strzalu do lisa Srutem W)nosi okolo: 40 rn Z. ~194.G6ma dopuszczalna granica strzalu do samy kozy z dubeltev. kj ""ynosi: 40 m 195.G6rna dopuszczalna granica strzalu do zaja.c3 VI'}'nosi okolo: 4Gm 196.Hejna{em ~ pi6ro na rozk.!adzie" oddaje si.; czesc strzeionej zwierzynie: ptactl'\ll 197.Hodowca sprzedaje szezeniaki po ukonczeniu przeznie~'llqdnia trliia Huczka to: reja dzika 199.Huczka nai~,-;ej odbywa sit?w miesii\.cach: Iistopad, grudzieii t) \ 200.lIejest w rejestrze ( FCI ) polskidl ms poow mysliwskid,: jedftft ttgar polski./.- ( qali 1.'\ ('Ql<t!"'!' 201.II os.:: pol i bmw IV lulie broni gwintowam:,i mole wyuosi6: od 4 do 7 tyje sarno pol. 202.Imienia psa ( wabienia ) ui:ywamy: d{) przywolania psa 203.Jaja ba:tant6w sa.: oliv< kowe. oliv<irowo brunatne., szarozieione czasami z b~owjllli lub sza.ro rdza"l\:mu plamkami 204.Jaja kuropatw Sll.: olwkowoszare 205.Jaka jest dollosnosc strzalu Srutem 0 srednicy 3,5 mm: okafo 350 rn 206.Jaka mak.<:ymalna grubosc Srutu mole bye uzywana podczas su:z.e/ad mysliwskidj..na strzefuicy: do 3,5nun 207.Jaka organizacja w Polsce prowadzi ksi~ rodowooowe psow ras mysliwskich: Zwil\Zek Kynologicmy 10)?cU(.'= 208.Jaka organizacja w Polsce prowadzi rejestr hodowli ps6\'11 ns~kicb ornz rejestr reproduklor6w i suk hodowjanych: od.dzialy terenowe PZK 209.Jakll powinna bye sila ni~a do zwolnienia prawidlowo uregulowanego I-go spustu mysliwskiej broni Srutowej; 1,7 do 1,9 J.."Gm 21 O.Jak transpollujemy ptactwo w czasie poi0vl'3nia.: 1\'.tr. lkach 211.Jak'l. Srednice Srutu nalety ui:ywac w polowaniu lesn)1u na zaj<tce: 3,5 nun 212.JaqsredniCo<w rom rna-srut oznaczony Nr L (2; 3;-4; 5;-6 J;",,~-tmn 213.Jaki aid. prawny o~muje zwi~ oduma. gatunkow'!. na szczebiu patistwa: UsUmli 0 Ochronie Zwierz'lt 214.Jakie dokumenty povl!.in.ien posiadac mysliwy na~~w.skiej.: zezwo.lenie..jla bmli,jegitymacjf PZL 21S.Jakie gatunki dzikid! g~ przedstawiaja. poniisze ryciny: 216.Jakie gatunki dzikidt kaczekprzedstawiaji\. ponizs~': 217.Jakieptaki wydaj:t gfos zwany kjangorem: fura'l'lie 218Jakie rasy ps6w przedstawiono na ponizszych ryc:inacb: 219Jakie ugrupowania tworz:t samy w okresie zimowym: rudle 220.Jakiego wieccmill iufnajlepiej utywac do polow'lli-les!!~~e lsj,,,!:~.j Jaki jest rozsiew boczny ",>j'lzki Srutu Nr 2 ( 3,5 rmn ) w odleglosci okolo 40 m od wylotu lut) : okolo 3,5 nun 222.1aki moze bye zaslitgpocisku kulowego typu ".Br.eneka" lo1~.2jmm.i..mysliwsk.iej 0 Juf.a.cb..gtadkich : ok1.l!o 1500 III 223.Jaki opad w OOleglosci 100 m od W),lotu lut) wyka.:ruje pocisk wystr:zeiolly Z lufy 0 gladkirn prze:wodz.ie przy W)"Strzeleniu broni na 50 nl : 40 em 224.1aki ier preferuje daniel w swojej diecie: pokan'l'l~ trawy, zioia, buf'l'l.y, grzyby 225.Jak nalety trzymac broil zaladowau:t: luf'l skierowarut w go"1lub w dol 226.Jak si~ nazywa w gwarze lowiedciej okres godm;.'y.danieli: bekdlriskd 227.Jarzabekjest zblizony wielkosci'l do: g~bia 228.Jar"Zltbek zasiedla najcb<;:tniej: lasy 229.Jasna plama na zadziejelenia to; lustre 230.Tedna powalona letnia sosna dost.a= Z\.\ier.z:ynietyle kory, Ze maze udlronic przed spalowaniem: od 1500 do 2500 mlodych drzewek 231.Jednym ztrofe6w zjeleni byk6w i lad Sl\. kly ~.2W.ane w gwarzemysliwskiej: haki lub grand1e 232.Jednym z zabiegow hooowlanycb jest przesiedlanie zwierzyny. Jakiego gatunlcu zwierz4,a lowne intcodukuje si~ w Polsce na du~ skat",: daruele 233.JedYIl'l dzik:t g~ia. gniazduja.<::<t w Polsce jest: gi;se«;ga\\"3-234.jeleniew Srednim wieku zrzucaj'lporozena~ej: marcu 1ub J..""I'Iietniu 235.Jeleil plamisty to: jejeil sika 236.Jeleil sika wielkoscil\ i mllslt cia/a zbli:!:o!ly jest do: daniels 237.JenOI jest gatunkiem: 10\\n~'ll1 238.Jenotjest gatunkiem zwierzyny: drapie:l:nej 239.Jenot najlic2iiiej wystqluje wl'olsce: we wschoddie,i c7ttsd kraju 240.Jenotjest gatunkiem rodz.imym w Europie i pochodzi z: AzJi nil

4 241_ Jenol oozywia si~ po,,"mll :!:'I'i'ierz/tcy, gryzonic, jaja pt:1kow pudlina, pokaml roslinjly nasion:&, :ioltdzie, 0"i(, Jcili myshwy na polowaniu zbiorowym na zajqce i baianly spe!ni3jq rol~ nagonki to:, jcsli prowad~cy po:(woli to mog" odd,,': str.r;al do baianb. 243_ Jeili mysjiwi n3 polowaniu zbiorow:1l1 na zajqce spclniaj,\ W danyl1l p zeniu rol'l' naganki to: nie mogll oddac stl'7.ll.!u 244.Jet.aJi l>rori rna przyspiesznik. to wolno go uzywae: na polo"'aniu indy~idua.lnym 245.Jet.eli brori posiada olwarte pfz}tz:ldy celownicze i podczas przestrzeliwania Srodek rozrzutu przestrzelin nie zgadza si~ z punktem celq'i.<-ania, to regulq'i.< moina: szcz('rbinl! lub muszk-q 246.Jet.ali brori posiada otwarte przyrza.dy ceio\\nicze i przy prawidlo"ym celowalliu prz.estrzeliny ukjadajlt si'l' na prawo od punktu celowania to nalezy: szc:rerbin~ przesuwac w Icwo lub muszkf!' w prawo 247.Je:i:eli sp0s6b prowadz.;nia polowaniaje;t sp=zny Z obowi4.zujqcymi przepisami to mysliwy: moze wycofac si<; z polow-.mia za"iadamiajl:!c 0 t)m prow "dzol.ccgo 248.Jet.ali z broni z celovmikiem optycztlym przestrzeliny ukjadajq si(l w lewo od punllll celowania, to nalez)~ przeswl'lc w lewo wskainikna siatce celowniczej 249.Kaczka krzyzowka jest gatunkicm: JO"I'm}m 250.Kalendarzpolowati zbiorowydl w kole ustala: za~d kola 251.Kamionka to: k"ujla dojtlqw" l\:arl,; Smierci za przest<;pstwa lowieckie zni6s1: Zygmunt Star)' 151 Or 253.K<;s)'w gwarze lowieckiejto: z~by lisa 254.Kibice iub dlf}'st}'to: jclcnic 255.Kiedy moina zaladow3c broil na strzelnicy mysliwskiej: po Ulj~lu stano'l'lisk:t, przy czym lufa skierowana rna bye w kierlu1l;u tarcz rzutkow 256.Kiedy moina zejse ze stanovl'iska strzeleckiego na strzelnicy: po rozladowaniu i zlamaniu broni lub rofni<;ciu zamka 257.Kiedy mysliwy rna obowi<tzek sprawdzic wzrokowo droinosc przewodu luf: przcd zafudow'aniem hroni 258.Kiedy naiety zdjll,c pasek strzelby na strzelnicy: po \\"Yi~dn Jei z futeraru lub przed zaj<;ciem stanowiska stneleckiego, po strzelnicy poruszamy si~, 1"0zlad~'JlJUl i zlaman!!, hronil!, 259.Kiedy na polowaniu ;;:.bioro","yll1 gra si~ sygnaf "Dan Bor": na rozpogt~cie polow'ania 260.Kiedy na polowaniu ;;:.bioro,,"yll1 gra 5i" fanfar~,,dan BOr": na zakdnc:renie poiow'llnia,26j Kiedy strzelaja,cy rna obowi<\zek sprawdzic wzrokowo drainos.: przewodu luf: przed zal.ado\\'llniem bl"oni 262.Koguta. od kury cietrzewia i gluszca odr6iniamy po: llbantieniu i 'I'Iiclkosci 263.Koguta kuropatwy od kury rozr6iniamy po: pi6ra.ch n nasady skrzydel zwanych barkowkami 264.Kolo!owieckie: posiada 05obowoSc prawnl:! i wchom w sklad zrzeszenia 265.Kolo lowieckie nlo:i:e bye zawiltzane, p=co najnmiej : 15 osob fizycmych b l:!c)'ch czlonkami zrzeszenia 266.Komisja Rewizxjna kola wybier3na jestna okres: 5!.at 267.Komol"l\. nabojowq nazywamy t)in'l czfi'sc iniy, dq, k"t6rej wprow'am sit( naboj i w ]';wl"ej ~puje odpolenie 268.Konkursy kjasy wy:zl6w wszemstrolu1ydl polegaja, na sprawdzianie umiej~osci pracy psa: to.-k,..t~ \'~ v-t<-. 1,"( I"" 4:J o~ 269.Koza karmi kozl~: 6-7 miesi~cy po urodzeniu 270.Koza pfo\lfladzi kozl~: przez~ rokai do na~cgo.potrunsmll 271.Ko~ od kozla w sezornepolowan na kozy rozroiniamy vlrylll,cztlie po: brak p<;dzja I POl"oZa _ 272.Krolempolowania zostajemysliwy, ktory: pozyska najwi~ej sztuknajedn;nnpolowaniu 273.KtojestaUloremdzie!a,pt. "Rokmysliwea":..,:.. U"'''''', 274.Kto na jlolowaniu zbiorowym powinien sprawdzac czy, w czasie przerw w polowaniu, mysliwi llsun~li naboje z komor nabojowydi: prowad~cy polo"'w' 27:S.Czas godow odpowiada gatunkovl'i zwier.cyny: jeiefi - ~1}, les - b~isk1}, daniel beko"isko, sarna - mj. mufion ruja, dzik - huczi, cicczk:t, Z>l.i:!c- parkoty, baiant, gluszec., cietnew - toki 276.Ktol"l\. maod~ celovl'ania nalety stosowac przy polow.aniuruq.lrzelotadl: na pr:zp::llldach omartych (szyna ) 277.Ktorlt met~ c:eiovl'ania nalety stosowac w polowaniu p\#=i<:nl w Jesie: na przy~dach otwartych 27&.Kt6re ZJ:. zmyslow dzika Sl\. najlepiej rqzwini'!'te: ~ i pow-onienie 279.Ktoce z okreslerl j.,zyka lowieckiego odpowiadaj~ podanym obok gatunkom zwiefz}ny: 280.Kt6re Z okreilerl nie dotyczy jelenia: jejen ma: nogi-badyje, racice-kopyta, nad, L..torymi sq szpije, ogon-i..~iat, llszy-jy±ki, oczy-swiece,, W'Ios~-a-sukn.ia., "icniec-poroie, gooy-rylm'l'tisko 28LKtory z europejskidl przezuwaczy ma najbardziej wyspecjalizowany przew6d pokanno"'1" tzn. przysl()sowany do wybi6rczego pobierallia ieru je< dui.ej strawnosci: 282. Ktory znii.ej podanydl gatunkow zwierz:-ny zmienia ok.r:'w~ wlosowqjeden razw rolw wtosn",: 283. Kt6ry z podanydl porz2.dk6w pokotu jest prawidjowy 284.Kt6ry zponi:tl;zych zestaw6w okreslerl lowieckidl VI" calosci OOt)'CZY lani jelalia : 285. Kt6ry z ponizszydl zestawow zawieraja,cydl okreilenia w! lo'arze lowieckiej w calosci dotyczy Iani daniela: 286. Kt6ry z polskich rnalarzy nie malowali obraz6w 0 tematyce lowieckiej; malowaji Kossaki Falat 287. Kt6ry z poni:tl;zydl kompla6w dokument6w powinien.posiadac przy sobie mys1i~'y w trakcie "''Ykonywania poi<l''i"ania indywidualnego: legitym.acj pozwojenie Ita broli mysliwsk.:!, npr:ll'l1lienie do odstrzaln 288. Kt6re z ponii:szych sformulowail, dotyczli.cydl polowania na dziki w porze noajej jest prawidlowe: lometka, bron:z lunet'! 289. Kulkowanieto: patroszenie lltactwa 290. Kuna rodzi w cilwl roku: domo"'"3 ru:z W' 1"0ku.2.do 6.m1od~'ch, IeSna 3 do Kupuj",c szezeniaka psa I1lsowego Wl"3Z ze s=eni'iciem hodowca ma obowilltzek wydac nam: ksi eczkt( zdrowia i metryk~ 292. Kura kuropatwy wysiadujejaja przez: dni 293. Kurek sluzy do: mechanizm, kt6ry uderza w ignc~ 294. Kuropa\Vf)' IN odroinieniu od bai".antow Sl\. gatwlkiem rnollogami=)'lu, eo oznacza, ie: wsp6l:zyde: piciow'e samea tylko z jeli:rut samicll w chtgu kiiku!at lub caleg~ iycia 295.Kwiat u lisa znajduje si~: Ita ktnicu ogona 296.Liczbajaj skladanydl pr:zez kur~ batanta to naj~j: jaj 297. Liczba jaj u kuropatw w pe!n)'m miesieniu naj~ej wynesi: jaj 298. Liczba miot6w u lisa w)'l1osi: 1 miot "1'\' ci:tgu roku 299. Liczba m/odydl rodzonydl przez tch6rza 10: 3-9sztuk 300. Liczba mlodydl w miocie!iszki waha si~ mi~; 3-8 sztuk 301. Liczba m/odydl zaj.;:cy IN miocie wynosi: 1-{) sztuk 302. Liczba okrcilaja.ca kaliber brani Srutowej ( IIp. kal. 12) oznacza: Iiczba o.kmwych kul do danej srednicy lufy odbmycb z je:dnego funta oiowiu 303. Liczba osobnik6w, klore sp0sr6d wszystkich u!,odzonych w danym roku dotyly do stanu osobnik6w "W)ToSni'!'tydl~ ( od wiosl!y do wiosny) to: po natu.ralny ( 080bniczy) 304. Liczba skladanych jaj p= dzikie ~i waha sic< mi zy: 4-6 jaj ~ 305.Linienie u lisa W)'5tIa>uje:. raz w rokn w kwietniu., majn 306. Lis odtywia sic<: mi~so:ierny, ptactwo i ich jaja., zajl\ce, myszy, slimaki 307. Lisy do fozi"odu po raz pierwszy mogit przyst.;wie: po 1 roku iycia 308. Liszka Szc:zall si~: w h-wietnin. majn 309.LiSciar:ka nalezy do \carmy: obj~tosciowej 310. Liz.awki sluz.lt do podawania: soli 31 L Loftkami nazywamy: srut 0 grubosci po"j'it;i 4.5..mm 312. Lusterk.o cyraneczki zabarwionejest na5tqjuj'!.co: zielooo 313. Lusterk.o kaczl<.i krzyz6wki zabarwionejest n~~:~ko-lioletowo 314. Lustro W Jl,warze lq\!.'ieclsiei to; plama. jasnej sierici na posladkach 'ZWie:rzyny Illowej i skrzydjach eluszcowi cie:tnewi