:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl<'luc kalby 'I'Izglfldem lufy 3.8adylarzjcst to: si~ pn.iami tworzl1eymi pevln:l\" name="description"> :1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl<'luc kalby 'I'Izglfldem lufy 3.8adylarzjcst to: si~ pn.iami tworzl1eymi pevln:l\"> :1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe - PDF">

J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe"
:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl<'luc kalby 'I'Izglfldem lufy 3.8adylarzjcst to: si~ pn.iami tworzl1eymi pevln:l\ Ikxbl,> krotnyeh lob dlozszydl odnog ~ 4. Bnk..1 je;1 \Q: zgnlbil'nil' un ~yl.niej cz~ci ~olby po zrou-jliu pnylcg-olj'lce do polkzk:l 5.Baranek to inaczej: s;mucc Kszyka lub km"jolck G.8azanljest ptakicm 0 duz)'nl zapotrz..'howaniu pokamlo\v)til j dziennie ;;jada: g. Po1:YWiCnill " 7Batarny rn::ych<:><lz~.1!;1 i<wiat gj6\\1]!e; mllj f ~ ~.MowilikQ danidi <XIb}wa si~.w mie<;~;t;;:adl: ~. polttwy.pai.d~~~ d!.> ~t.ku lislopad~ii l~ia z roz~i~:zj,'lllt.nmi.....?bl.qt~'"m l~ym naz)warn:,.:: srvdmnsk~, w iiigrym ~ ZWlEr~~ wgda., gieba, wzajur.m~ Wf~J::t i ~r-).lza~ 00 5te,,~. 1 O.Biol.opem preferowan)'nl przez slonk~ W okresie ro:zrodu Sl!,: 'I'IiJgot:ne lasy mjodnijd i Upnnty sosnowe I I &hrowan ie t.o; bro!f.r'jlj~ w w~!lzj!', $Z!,c.m.lli!l - ]1...!!lli,!,ill!' myt\!~~l!! j.i~;'ut ;i;:ywiil -;i~ I'rz~ wl'z,y,;t.!c.i,,!j; "''J!Z~t!ro i-!lrny - P!:!!l~~ :1k!!l.fH'. ow;&!iy. j;lpy, o",cwe, ~lin:a 13.Bor-"uk zamieszlmje: 1l>Sj I.i{;ciar~ i mi=:m Europa F.J: Ska.'"!dyrnmia, Korsy'... : 14. Bronilt powt:arzainl\. nazywamy: isotieje rno:illwosc: kolejnego str7.:a.1u bez koniec:z:nosci wprowadzen.i:l naboju do komory nabojowej u 1:rOdla inn. lilaga. _. _.. _...._ 1';:Sronia. samopowtarzalna. nazywamy: 'I'I'yr:rucajllca z lury sil~ gazu lus~ i 'I\']lro'l'l-adza do lufy no'l'ly nuboj ltl.brot'lpowitl11a bye-rozla.;jo;.,\,ana; 211ajdOO'a6 si~w futeralepodc.ms m.m.: pneekodz.mia., I'l"Lcjc:-zdZania, pnebywania 'Ii olrnod'lle, 'Ii litlirym mys~1 lita n~ii!ttla do pulo=mia, w.jr1b1icmyeh s.gdbch lokqltlocjf. ow miastaeli i05j~.dbieh ]7fluliZ-ei k{>ja jl~va1<idy j~ prz~ w~m~ z.groj!!:l!f:!:",.nj!l 1g.B)'ka dmi~~ va ~arn odromi;; u%ot.an:'.; po: poroif' f.gpaty 19.Ce::hll, dlaral<:terystyc2nl\. odroiniaj4,cq got'iidia grzywacza od gotl;bia domowego jest: na szyi Zobu stron duia bi-.ua plamll 1'1' locie biale pasy na skn:yd lui kolku olona czarny pru! ~9.~l\. ;t,"t"k!\'!:rysty9ze~,'"jilli k!lm!,,!,jcj j~ mi.!),:.rop!:i!u9jy!!lj~-'" PYm!1J n~.5pml~!! 111)1 21.Ced'l"- OOroiniaj"-cq sa;n~ VOln::. 00 l-cinej jest: palmi ru.,- wdmdzi do la!;u, jest,"ic;k!;za 22.Charal:lerysty=l\. cech,! pustorogich toinil\.c!.je od jeleniowatydl jest: nie roz alc;ziilpl sic;, rosn~ cale i)'cie, s:; U obu pld tubr Kozic.a :'viullon 23.Chllrlllct.erystyC2nl\. cech'l.!ropu S2I1urujl\.cego lisa jest: linia tropu przypomina sznur 24.Charal<lerystYC2I1ym polowlll1i= Da wilki by!.o: 11:tdry Z~."GhOOY"!Q 'v j!(zykll!o;--ieckim: slk'~b POJ1l.."Zl!nias~ p..<:;!, m~liw,~ki('g9~' Ulrrmf. w poszukrn'l!niu nri!?rzyny 26.0.;,apanie to glos: S:{1." 'dd 27.Chwost jest to: kim dluzszycb wlosow W ogonie d.zikli na zakoriczeniu ZM':;b:w;,1 Zil- k<:>jiln..jw 1.9; po..jl1!f.i-!lidl!, PJ'7~!f. my~t,<w~ p~ p(lj(i~j!;lm 29.Chyb wy:;t;;pljj~ g; dzika i l!'sia nil karlru 30,Cil\.Za u dziki..-go 1cr61ikll t..--wli: Ci~:l::l u suk psow mysjiwskidl trwa najc:z;:;sciej okoto: ncl1\z;l II Z-i!j~ tj'"',.= 49-f3 JJ, Ci<:!l~ dil.:aillja 1'0 Yf9Q.Z~U AA.; (.10,...0 t.t D vjvj.t." ('... (~'''11 34.Cielt;t:l chmiela VO l.'l"oo=i-'o: "'j'gl~dajll. na:;twuj~: GI!:-w=_~C'i!rial;: plmr.ki m;,,;--zbi'-';<~ j ~h~ 35.CieJ~jelenia szladldnego naj~ciej przydlodz"na Swiat w miesil\.c:1ch: a:e;ri~~~ 36.Cieczka kun odb;vwa 5i.. : koniec czerwca do 1 sierpnia ~ J7.Gi!l!;zka l.ii:!~v od!:>ywll si~ w nl!~~ljjltlrym mit;sill"'lm; luly J~.Co na!ezy ro~-miec poe yoj~ern p;-z:.~..:.e!m1ia broni: 5pra:;\~.k ci'.nosd broni j wi~~~i rgl-nrtu pocisk6w 39.Co nazywallly bartogiern.: legowisko dzika lub niediloliedzia,4()c0 \)ZlH!t;Z;l t~in,z~k>~~» l?jz.y ~rn:l;le,4i 99 ~(lw ~,:y4 w Pl~; ~'Yl'~l-!!llj!;l 41.O:>ro=ie przeprowadzan" ~ obowi~zkewe.sz~iglia prow pr~jwl;.c.l; Mdt'klItnif =1<: :I:l"~e TO' wyivtovr'j cr~.5d pnewodu kh'y 43Cudzoziemiec nie b :l.cy czlonkiem PZL: moie polowac po wyl.-upieniu poiowllnia u przcdsi~biorcy posindaj~cego :rezwolcn.ic lub zgod~ ministro ~o!lp!,dw srodoll'isk:i!l i'!l-l9 w ~!"""1!i~wj~ J;:}I'''!<)~ym1.9; ~~~ _ ="",:n-""m gi~"!'1' azika prz.ed1odzi kll. pt....eoodo-~.; W 5~tzd tx...v. Kl~et zaicooc"".uog"f tarczi:t r;j.q\\':t. k1~ nnzo)'warny: :;:h-cj:d~nl 46Czlonk.iem Zwi~zku Kynologicmego w Polsce moze ws1:ae: bidy 47.Czlonkos!:l'I'o PZL uzyskuje sic;: przez: uchw:ilij. Z3l"Z:\du o~aoweg.o, 181at,ob.polskie. stat, S'Lkolenie, erzmnin, wpisowe 4S,Czlt.'Ilk(.)wie Jwhl z.a Z9bowii\=ia kohl; OOPO,»iadajll ~Jjda-mit> MZ ograniljurl 4f;l.CzIookowi<l Korrtisji R"...izyjn<lj Kofa ~id.. SYi' f..r.-.k - Stat 50,Czlonkowie Komis.ii Rewiz)':inej Kola mog;t pe!nic swe funkcje p= Slat,5 ],Cztoo.Jwwjt; S"d W!...<)VI'i~]g<::h i ~Ll!j,:y ~!i!w.nj;?!;!,t, (;S1-H -1;; l)!i9b 1'IRb OS!,!J{> 15!>!'{>l' OR!.. :; 1,ClJ~.i?; Z--I!E,,911 j:we fun..~";? J!!~ 53.Czlonkowi.. Za-rza.du Ko-llI InOg1\pmic SWi'ln..-.kcje: Slat 54.Czokiem Oll.Z)'Wa 5itr. zwf,li.enic 1'1' wylotowej czrrsci pnewodu luty 55.Cz6l:enko jest to: c:zc;sc Ill.CZIlCll luf~ z baskilll.,5(i,cb)! "rm.!l~ t>rq9r w },~; ~ J1Y! mlp9jn -.y ~JM.rze "~bqj{l-.y!;lj! -.y })Y!g.~ 57.Cr;! dopw;zczame je;t oddaw:l."lie :;trz::ru ;r,i<t<!zy posz.::zegoln]u'; p <...ll_ :Ii: za zgoo~ pro~'3d~cego, do diorl:j mb prn;+..r..c!on~i S8,Czy dopuszczalne jest uzywanie amunicji wojskowej do broni mysliwskili:j u polowaniu indywidualnym: nie 59.Czy moiemy kannic mysliwskiego psa surowymi patrochami i nllrogami upolowanej zwierzyny: niedopwszczalne 6Q.Gzy ll'iptemy polow~ na jll~ia goottimz.a:... 1 _4t;;U A. 30 m!ltl!... I', 6J.CZ"f mozliwa jast j dnomacma =<: ptci lisa pn»:! ods:=l=: rue 62.Czy mysliwemu woino strzelac do zwierzj'lly poruszaj"cej SI" po wierzcbolku wmiesienia: n.ie,s).cb)! my!ili-w)' moz-e p01q\il. "~ w 1!9CY.9'1 g-"'!.19!!"l!<jwym, J}~ym~~ n.~ M~Cz;y m~jjwy ID9Z-e pp}qw;j. w l:l9cy l!il!!~j z, t>r9!li~ 9 Ma~ am~ ~ 65.Czy mysliwy mo:l:e pot'iczy'c broo o;i kol..-gi: tak - wypisac nzyczenie 66.Czt myllliwy moze strzelac do =ierzyny z pojazdu mechanicmego: nie 67.Czy mysliwy poiujll.cy w nocy na dziki moze strzelac w kierunku dr6gpublicmych: nie :... '' f 1i~,Cz,y myt.!h,'y p9.l+tj"cy \II I!<X:).n1l d.zi..l9- mot~ ~il w JQmm..lw <.l!'ild; n.~ 69.Czy na pod=.. posiadanym zevi{-o!e:i rs~ ~"7.afy mdy,.!;irl-~1ne m}~'iwi ;r.os~ "V& S"tli~ac pvl~anie zbi~'e: ni.;: 70.Czy na polowaniu indywidualnym mysliwi mog:t wsp61dzialac -u:. wblt \II celu pozyskania zwierzyny: nie 71.Czy nll PZ, na k:t6rym -wyznaczone sa, nieruchome stanowiska myllliwy rna prawo w trakcie ~ia przesun< si~ w celu dostrz.elenia postrzalka: 3 w Iewo 3 '" 7Z,-Gzy na pz. nil pr9wa~m SPOOl:Y""ll m w i&z4i'k sprawdzania. exy WpfZClWadJ: IDySliwi 1.I,.Qm",li naooje z k~ naoojowym; tilk 73.Czyna PZ womo uzj""'ac brooi sa~-u=!nsj kukmsj: tak max. 2 pociski. 74.Czy na PZ woino uzywac brani samopowt:ar.z.alnej srutowej: tal;: 2 naboje 7'j.. Cz,y ~l./iw j prowad~,:y J'Z. (llipowj~z:jalni -"'.E! Zi'~j~n~ w W~'lj~ 9k,"Y~~ bi'p<=w.!1m.lji!,9!l ~p~ wj(i9[:zoo.< )'!a~m;.q:y; ~.E- 79rCl;Y I'~~k- 1: lliq!li (l k-i!.yt>rrl4 7.!n!lh 7,f)],.!!!!B" ({ WE ~]{l!!y Z <:>d!~~<,::j SO m prz.t;[:>jj~ (.i~ $«ls{lw!l. 0 ~~ 8,;:m ; t;!k 77.Czy podczas polow.mia ind:;--wid-..am;;go dozwoionejglt uzyeie nag:mki: ni«! 78.Czy poszukujltc postrza-!k:a zwierzyny grubej w cudzym obwodzie lowieckirn moma korzyst.ac z psa: pies na otoka, 12 gociz., zglosic dzieriawcy 79. Czy poszukuja.c postrzelon<t zwierzyn«vi' cudzym...obw..odzie.imvieckim.moina katz stac.z psa:.pies..ua.dtoku, 12,odr.., ;q:tosit dzieriawcy kola?o.<;:z:y po!ilkffiq.<jgj\i p~.!,jw!!ii po>1!r.1i1k-ij ~i~y grll~ w qlqz;ym (l!lwg4zj~ l<}wi~tn l!il.~ zaw.il!q(lmi 0tymfak~ dzi~w~ lu!l zarz~d",!.e&-<) obwodu: tak GO 12 godzin 81.Czy pr.,-.dkoscpocz.a.tkowa pocisku zalet;y od dlurosci lufy broni: tak

2 ,., _ J..---:J -~~:..-.:-;. ~:'~";J--::'~~'."" HV_"~J~~" ~Q!!;'_' Iny~~'cgg I nl.y5jiwe g9" ktor:y j~ zranil g4~cz;'37jczari~ SllK:,.ii to: z:mjana sukni 8S.CzY uzy"kaniepozwolenia na bronj.:st warunkiem czlonkostwa w PZL: rue ~!'i,<;1'y wolm' kr:tyiwwa... 17!\d;:.eni" p!9'"a9z!\~p(ll(lw~ g!,; PI) ~-""ncu-'liq p'-*.l""~_l1i~ 'i'.7.c'p/ WI)!!lQ ~!l wy~w"!flc Jl;1t>0~; g.!i... 8S.Czv \.\'omo ttogo" :.::;c opty~e i'':'z}~' c::to"'';''tilcze do broui Q l~f:;dl gh:dlci-dt: tak &9. cz;, wolne strzel3c kula. w mi~ do zwierzyny: tail Z :'"yj'ltldcm plowt'j rut odiegfosc do 40 m. 90.CZ'.. \Volno uzywac do polowan na ptnctwo!ql.vne PSO\v: t:lk 91. C:zY woloo tit)wac 'on Po.L~ brooi gwintfjwanej bez m!j.5zki i szczerbinki zaopatrzonej tylko w cel9v>nik optycmy tali; 92.Czy wolno w;:hoez;c"" pcg:;:d;nie ~'ier:;:]iny przy uzyciu broni i l1lnunir;ji wojskgw~: Ilk 9J.Czy w tropie jeiel'lia odciskaj" si~ szpile: tylko podc=s poruszania si~ po grz.,skim podlotu i w biegu 94,C'P/ w ~je,,,'l-!;i 094>k;aj~ ~i~ ".wij;:.:!.y!!;flpooq,;!,< ~rn..<l.;l.!!ilr ~j~ P(> g,.r:z~kim ~4Jwi...!:>j"'~ 95.Danielj~ gatunkiem Z\vierz;nyw P,)L=: plq,.f,j 96.D:mi.:i.: t;.j,\ "'. ;:;;dach nazjwa.,y;:h: chmarami 97.Delegaci na Okr,<&owy Zjnd Delegatow PZL Or::lZ czlonkowie br74du Kola sa. wybierani: nll walnym zgromadzeniu k6l rnaj'lcych siedrlb" na teren drl.uania ORL 98.Dia.'l kuny lemej o~muje: J",ja ptasie, drobne :zwiel"l~t.u, jagody 99.Dia~ zaj'lc:l stanowi: koruczyna.. marcllew, kapusta, ko... drzew owocowych loo.diugo6.c 5ru~' u ZAj~ca szaraka w ~-ft1laniu z dtl..jgosci~.si~"}": d~e ad glow: 10 l.dru"d'ic $/l.!dlgw 11 dzikieg.q kj:61ika.w p9rqwljimi?; dh,~1\. g/9wy; SIt kr6t~ 00 g.l9w,y 7 rnl 100.Drii -,;dq\'%t~i!: u zwia-z;nyto t~,,"' k:t6rych zt.;yiwz'yna maj$ji~ rue zr...~jduje natur-...lnego zerd I03.Dobra celnosc lufy gladkiej w =laniu ku1ll na odleglos2yd"fo=.tt: 10 do 20 em. ].(l4,i),:> ~ <:><;irmn!aj'!.~m p!l' mllfl~ ( llwi~~~m (\ 9}!lJ<:>mwi;: p!q(lw)m ) J!i1!?t~: (l"'<;;!. ni!> In!J ~!i.m{i..! ~jod1;l AA g.!':wie!'!e. ~nlo!' /.n'jii.!!!!l grz;yw~ U!JQo/u.!'Z}1!05.DodlOd~c pootn:alka w cudz)m obwodzi;;: mvina kol"zj'suc z pornocy psa: taj.: rnl atm." I06.Do<:hodZt:nie postrzalka Z\vierzjny gru~ cudzym obwodzie lowi.;ckjm moi.e odbywac si~ pod warunkiem: zgloszcnia dzierlawcy terenu do 12 godzir r()zpocz~ia poslukiwrul J.(l7,I>\l "j;l~;::ym s:~i my~li\"y.!!)i!t~ ~17-?Ja ;.!!.'!!.I4!4!gMt d9 -:If) m, I 08.Docl.::t.-:i "''Ply'''' dzika w gc.sp<'..q;-ce Jduej i lowieddej p"""ooe,,'''any je:;t pr.:ez: pn:<1oryw=ic, t'{12'.&i=-...nk, w:<j.:d:m.k szluxnik""" I 09.DodoKarmiooia zimowego zwierzjny plow<;j stosuje si~ karm" su;:h'l obj'l'f.osciow'l.. Nalety do riiej: siano, sroma xboi, IiSciarkll 11 O.Do drapietnikow zaliczamy: li'l inn. KIlIllI., lis, tcoorz, 1')'3, "'ilk 111.Do dziko'w woloo $lj7.elac ku III Z brani gwintowanej: po'l'l")itj 1000 J. Na 041tg19$f. l00nl g~i &{~'-<.j na zic:rrri myth",,;,-,.- m{)~ stt"'z fac: tak d 113.Do gonczydl nalezl\nast~ujllcerasypsow:,,~- '1 ''j~ t"-e >.,) c.z '1.,...(~(::, &::"ti" L' ~ 1H.Po S"'PY <iziil:;am J!!lj~~1'i z...jj~.;a "i~: j",,,,1!!k!. ~:rkry I~~ ~ "!!.5.P" lullpy p!~,!!t'<:>rt<=rgw } p~<,>w w<xlrlym 2"!i~my: p!(i!,jyj~ ru"1p_~~.!d.l!t!>~49!,...,. [ ~,~ 116.Dogrypyps~!~}'dlni~ za:ic~ 5i*= goncza, plocfun.:""2e, posgk~e~ ngra.'.:e.,tt-ojkpwce t~.p -7"'""-'1 "? 117.Do grupy wyzio"" uliczamy~ kontynentaine, niemiecki. szorstko j gladko wlosy, s.etery p.<;l~ I b1'jjli\r.i~ 118.Dojakich ptakow ( u wyjl!.tkiem zbarczooycb ) woino strzelac na zie:ni: g~~ jarntbki, czaple J.J.9,D<:>j.rz.;aro.~ riq9'villi::y ~i1!bl!j;{ w wjf!!:!gl; l'{ll'!!'l"wl'zymj'91!yi,y<;ia 1::!O.Dojr~lcGt plciow:;. z;jl\.c osi:;g; w wiek.u: 6 mi~c bezel< nuriruj'tcych zaliczamy: g~ce. glowienld, c:zemice i g'lgojy 122.Do kacz.ek w!asciwydl zaliczamy: krzyiowka,.i:'y:rankn, cyl'':uleaka lz3.do najbardziej manydl.pies:li lll)'illwslcim nalci:y: pg~.!lzi.emy na ID!!( najcz*igj W:1ft;twuj~cyd;. &..ot-cb &kery ~.ila!~: Jisxaje, Insz.czyca.. egzerna 125.Do norowc6w zaliczamy m. inn: jamnijd. teriery 11.("-1),:> p<:>j(li";lji M 4z...ilj ID9in;l ~t}owlj ;.!>-"!:Ini. J.-wnj ene~.!!i! 1()1).J!b "':]J9~j.,'WQQ J..!.'nDg pl.;i~wl/. joi.i.ll~(> z.q{l,!;l!1i!l ~i~ ~~ ~~ ni%. w ~, ';>'yi..~ $>afiwhl~:;y ij:m.ymj; 11",,1- ~p!!!-,. ~.rnt~j>. 12i.Dv ptact'"ns ':A-' loci,;: ;;; olno 5L-~[at w ki;utjc.j naganki 1ub innydi my6h~ pod war~ m, i : ~ strzaht js wi~k.;zr niz 50 i me rna galp;i na tor. low 129.Doptaawa znajduj'l.cego sill w locie moina stnemc w kierunku naganki lub innycb mysliwydl pod warunkiem, i.e na Iinii str:lalu oie rna ga! lub innycl1 przeszkod mogq;::ych zmienic kierunek lotu Srutu oraz: ~d padarua fest rue.m.niejszy nif 60". IJ.O.Dcpusz-.'Zi1lna goma granim su-...lu kcrll\: z brooi 0 lufacil gh!dticil na polommiu indywidua:in:~m WjTIosi: 4(} m. 131.DOpllszczalna goma gmnica.!'!nani kuhl z broni Q Illflldl gjadkicb w}nooi: 4{1 In. 132.Dopuszezalna gorna granic:l stnalu kula. z broni 0 lufie gwintow3ilej zoopatrzonej w cdov;'dik opty=yna polowaniu indywidualnym "':'Ilosi: 200 I'lL DJ,.I;)<)p\l.5z.cz.a!!la ~j<;::l ~ly p<:>;;! miqt. ~~ I) 1!!1i!' i'\'~:m<ej W;:n~ ]'oo.m,. 134.DoyJS~,;!na g.d:n; ~tc:l ~~t-~ ~..:te:n poza miot ~)no;i: 40 m Dorosle bai.anty w iowisku "dz:ywiaj~ si~ nast~uj4c'»mi pobrmami: mr6wcze jaja, nasiona i o,,"'lldy I36.Doros!ego koguta ooi.anta od kury odroinia si~ w aparciu 0: szata, ""jeikosc C;iekDw \ -,. I' lndo \lty!kow~ grllpy P!odlaC-.lY zalicza. $j~ ~ inn')llni;!:'lk.e'1,;'p;lilkl ~'f1"1~ ~a..\ I P-t O~ """"~~( 13&. Do '",YKony,,;;,ania pol=ania ind).",.,ioo;;:ln.;;go upr.r.mia: znwulenie na poiowame imly1i'l,;~hwne.r/.i 139,Do ""'ykonania polowania na Z\.\lierzjn~ drobn'!. uzywa si«wylll=ie m;'sliwskicit nahui Sru'towydl ze Srutem 0 Srednicy:r4,5 nun J4(LP<> \~::l<;<:m:mia p<:lj9'v3}li;1 or:a~ 9<i<:!wlY ~~!J4:ljJ';Qw j~ ;i\'1'u,~~ \\j'jilr;zpj!' i:>!'\l!'! 1'' ]; J.;.o.rej P<'>.!!l'ti.;,,')B:l!1ID)'m ZiI!aQ<;>wan.1!1 nwina; {l!!.gll~ ;> poj!'dylinyh st.rml6" 11 :&,!;;llmpowtm:zainrj l.strza/y 141.Do ~i;--lt l~uyc:h zaficz.a sii mi Z;~ innjmi: je~ santy I42.Do Z\<;e!74t lowny;:h Z rodziny pustorogich nale:l:.:!.: mu1lon 143.Do zwierzyny grubej zaliczamy: los,jejen., daniel,$i)ma, dzlk. mullon J.44..!Xl Z"'ier:z::;:ny piqlo. <ej ziljiq...my; ~rny,.w~.!!..~ d!mieje,!(l~j", 14$.00 Z"~~ie-zyny por..:sz::ja..cej st:;j'o ~i.e:-"diofk:: v\:c#;iesienia~ ~ t(;"~:e otw;:rtym \rvc!no strze!::c m,.';h~ entj, &d"l odfegf~ jego cd ceh: \;')Ti:osi: ni~ wal~ zwierz:ny poruszaj'tcei si~ po ziemi nie wojno strzelac w miot ( ;:hocby nie bylo jeszcze sygnalu dzwit;kowego zabraniajllcego =lu w miot ), gdy nag:mk:t zblity!a si,. na terenie lcinym na odleg!oiic mni<;js74 ni.t: 100 m. 147.Do. Z\vierz;ny poroszcjitcej~i~ po zimti nie wojno<;!'z!:la w mi<:>!,. ( cb~ ni~ bylo je\'oz!;w :;;ygnahl gzwj~qweg.(\ Z<!l.:>rnniaj~o.,>!rZ;Jhl w miijl,). gdy n~g,.'lflkli zbiiz:y<b ;;inet tci",;;ni~ vt'-"4rtym nii od!~o&c ni. mnioj'sz:t niz: 15& ji'i. 148.Do Z\vierz:ny porusuj~cej si~ po ziemi nie woino stnelac w miot. gdy naganka zbfizyfa si~ na odleg!osc nmiejs74 niz: okolo: 150 m. Ill!. krenie ot\\'lirtym., 100m. na terenie lesn,'m < 149IX>Z"'(>l'!!lYj~ (ld,~j Jli~rym 1l!lMl.~gw P"j~7"!J w P<."!7e Il9Q!<;j r~.!!l:~.j.iw?io Z.;iopa~fI w i):ri!} ~Y'5!i\\'*,,;? op,y~)i!!l pm:rz~ ccl!i~niczjm oraz lcm~~ DatYCZ'jto rrj h-1' inn}n"d il~j~)"~ gr...urzk6w z;.ri~z}n; : dzik, lis., kana, pizrnak 150.Dozwolonym sposobem polowania na zajoltce jest polowanie: naga.nk.a idrle w kienmku linii mysliwych 151.Drop jest ptakiem: chronion~m z illtunku kurakow 15Z.Pr:z.,!W(), na, 5t9J")m Z:l.~ia4!.n;l ll09!l.lu!lz~ J}!il.')o'Wa.i'[. Z-!lp"!f 153~Dft';l gdlc7t!rypoh:j~= raze::"... to: do;"';l lub par:; I 54. Dyrnorfizm plciowy u gluszca i ci.:t.r:zeli< ;a przejawia si" mi zy innymi w: cedtach zewn~trznych I 55.Dzienne zapot.rze!:lowanie pok:trmowe lisa \o\'}-llusi:.8o.dki Dzi.-ri p~(rooli m;'1eliw:;-'m przypam nil: J Ii~t{l!l;}da. IS7.Dz<!!'.lwca iub zaf<.aoc'.l ubwudu iuwi.:<...;o<!2o iest zobowiazanv zawiadomic wlasciwe20 nadlciniczeeo "terminie uolowania r'ia: i dni I)rzed ljo(owaniem i..t

3 --~-~- "-- -~-:-.. --:...o~.~==-~.-:' ~-~--.-.-\.~---~~-.~.,.._-"""- t'v...~f ul~.(-5vu.v. l.arl"tuc,y U:TCnU 159.Dzien..1'...ca ubwoou lowieckiego obowi'lz:my jest do w)nagr.ldzania szkoo powslalych w uprjwadl i plod:lch pr<.ez; dziki. Josie. jelenie. d"lude., s;>rnv ; 60.Dziesh\l:lk je:st to: bykjcienia, losia, daniela z 5 odnogami przynajrnniej na 1 tyee i 70 1 lub "i'tcc'j m12 tyce 161.Dziki krolik \\')"St<;puje: w <:nlym kr:lju l'i'yspowo i nielkznje I62.Dziki krolik tyje: 11.3 bnegach fasow, w m.lodnikach sosno'yrych, w pobliin pasmisk J63.Dziki od.zywia.i'l si~ nastwujllcym potywieniem:!wt".4-i!iellutittki, OllieS kakj:u'~'<iza. nasiona drzew ~::.z '1 '" '(~ o-r' ~,... '1 I 64.Dziki prowlldz:l. zycie w skupiskach nazywanych: ",ataha 165.Dzik W dmgllll roku.zycia 10: pnclatc.k I" I_." 166.Energia pocisku na lorze 7..alety od; p"~dvv'o"" C,...-eX <;v- J67.Etyka mysliwska dotyczy: moralnego ksztaltowania posta,,)" my5liwego wobec wspqlrnysim'ych i irutych ludzi 168.EtYka lliysliwska to: ~)'aaje, zas:uly pos~powania m)'sliwych w 1!)'tuacjach Z'4il!UUlych z 10l'liectwem 16"9.EI~'ka I~'iecka to: og61 norm cz~sto ~yaajowych, kieruj~~'ch pos~po"l'\-aniem ffiysliwego w spra"'lich lo"ftieckich i na polowaniach I 7D.Ei.;s.arv w b.oni SrutoU'i!j.~..do: przyrn WP:ll.u:nP.c! ~ Jub.)'\ yzw~y nie ""ystnelony naboj 171.Farba ~,. j~z)'ku lowied<im to: krew 172.Fartuszekje:st 10: p"k wiosow przy srom.ie samy Fiolekjest t~: bilil3: WibLE uguiilt lisa $/.<'V<-G-t-.iI""'!.l.t?(-:: U.Cv '1' I,A.. vrjlr S~'1 6Jfjt?<--Ci Gatunkiem~ p"jlic7ll1ej.pr.zel.am):tc)mnidl'.olsl.:4j.esl: g~ Zb070llll:l 175.Gatunkiem zwicrzyny 0 najrnniejszym areale osabniczym jest: 176.Gdy mlody wyzel szorstkowlosy w czasie szkoleniapogonil zaj'1.c3. i nie reaguje na kom.::udy przewodnika 10 nalczy: zachow;jc spokoj J77.Gdy palicja stwierdzi, Ze mysliwy wrncaj'1.c:y po polowaniu do domu i niosqcy przy sobie broti majdowal sit? W s!.anie nietrzeb )'lll to: cofa polwolenie broji 178.Gtsi ~ ptakami monagllmic:znymi, kt6re l",cza. sit? w pary: tak 179.Gios OSII"ZegawCZ)' wydawany przez samy kozy i rogacze w okresie zaniepokojenia to: szczekanle 180.Gio""na Komisja Rewizyjna jest: pawolana do kontreh i ~ dzialal:nosci organizacyjnej, gospodarczej, fimlllsowej ~du C''''!6~nego 181.GI6v.113 pora wyl~ mlooydl kuropatw to: poiowa czerwc'a 1 82:G16vme nasilenie bukowiska przypada w miesia.cu: druga polowa wr:u:srua 183.G!6...n)'IIl zagrolfuiem dla kr6lika SIt: lisy, knny",lasice,.ills.~ psyj koty 184.G!6wnym 2z"6dlem woo)' d1a samy jest: rosiinnosc 60% I85.G16vony S:td towiecki i Okr~owe Slid)' towi~'wmte-s'\.:1h'zez l'i...-ln'\. Radt( lal\"iec~ i Okr~gOW'l Radt( 186.Gl6wnYS,\d towiecki jest: luljwy:isza instanci'l Wsl\dm..,uctl'\ie IO"l\ieckim 187.GI6wny skladnik poi:ywienia lisa stanowi<l.: drobne grj:zonie,~ce, kuropatwy, baiantj\ jaja ptakow I 88.GI6wny udzia! w zimowej diecie jelenia szlachemego stanowi<t: igliv<ie., kora, p~dy, bor6wkl, 'l'l-tzosy 189.Gluszce zasie::llajl\= 7orOZnicowane biotopylasy-mieszaneu'!'l's'l!e 7:'ftill.28ny jest z lasem 190.G6rna dopus=.alna ~ica strzalu do dzika poza miot na polov,'aniu zbiorowym kull( Z broni 0 lufie gwintowanej i zaopatrzon.::j w celownik optyc:zny wynosi okolo~ If G' G6ma dopuszczalna granica strzalu do dzika z broni () lufuch gfadkich z zamootowan'llwlei.l\ wynosi: 40 m ma dopur.szealna ~ica strzalu do kaczki 1131'rz.elotad! wynooi okolo; 40 m rna dopuszczalna granica strzalu do lisa Srutem W)nosi okolo: 40 rn Z. ~194.G6ma dopuszczalna granica strzalu do samy kozy z dubeltev. kj ""ynosi: 40 m 195.G6rna dopuszczalna granica strzalu do zaja.c3 VI'}'nosi okolo: 4Gm 196.Hejna{em ~ pi6ro na rozk.!adzie" oddaje si.; czesc strzeionej zwierzynie: ptactl'\ll 197.Hodowca sprzedaje szezeniaki po ukonczeniu przeznie~'llqdnia trliia Huczka to: reja dzika 199.Huczka nai~,-;ej odbywa sit?w miesii\.cach: Iistopad, grudzieii t) \ 200.lIejest w rejestrze ( FCI ) polskidl ms poow mysliwskid,: jedftft ttgar polski./.- ( qali 1.'\ ('Ql<t!"'!' 201.II os.:: pol i bmw IV lulie broni gwintowam:,i mole wyuosi6: od 4 do 7 tyje sarno pol. 202.Imienia psa ( wabienia ) ui:ywamy: d{) przywolania psa 203.Jaja ba:tant6w sa.: oliv< kowe. oliv<irowo brunatne., szarozieione czasami z b~owjllli lub sza.ro rdza"l\:mu plamkami 204.Jaja kuropatw Sll.: olwkowoszare 205.Jaka jest dollosnosc strzalu Srutem 0 srednicy 3,5 mm: okafo 350 rn 206.Jaka mak.<:ymalna grubosc Srutu mole bye uzywana podczas su:z.e/ad mysliwskidj..na strzefuicy: do 3,5nun 207.Jaka organizacja w Polsce prowadzi ksi~ rodowooowe psow ras mysliwskich: Zwil\Zek Kynologicmy 10)?cU(.'= 208.Jaka organizacja w Polsce prowadzi rejestr hodowli ps6\'11 ns~kicb ornz rejestr reproduklor6w i suk hodowjanych: od.dzialy terenowe PZK 209.Jakll powinna bye sila ni~a do zwolnienia prawidlowo uregulowanego I-go spustu mysliwskiej broni Srutowej; 1,7 do 1,9 J.."Gm 21 O.Jak transpollujemy ptactwo w czasie poi0vl'3nia.: 1\'.tr. lkach 211.Jak'l. Srednice Srutu nalety ui:ywac w polowaniu lesn)1u na zaj<tce: 3,5 nun 212.JaqsredniCo<w rom rna-srut oznaczony Nr L (2; 3;-4; 5;-6 J;",,~-tmn 213.Jaki aid. prawny o~muje zwi~ oduma. gatunkow'!. na szczebiu patistwa: UsUmli 0 Ochronie Zwierz'lt 214.Jakie dokumenty povl!.in.ien posiadac mysliwy na~~w.skiej.: zezwo.lenie..jla bmli,jegitymacjf PZL 21S.Jakie gatunki dzikid! g~ przedstawiaja. poniisze ryciny: 216.Jakie gatunki dzikidt kaczekprzedstawiaji\. ponizs~': 217.Jakieptaki wydaj:t gfos zwany kjangorem: fura'l'lie 218Jakie rasy ps6w przedstawiono na ponizszych ryc:inacb: 219Jakie ugrupowania tworz:t samy w okresie zimowym: rudle 220.Jakiego wieccmill iufnajlepiej utywac do polow'lli-les!!~~e lsj,,,!:~.j Jaki jest rozsiew boczny ",>j'lzki Srutu Nr 2 ( 3,5 rmn ) w odleglosci okolo 40 m od wylotu lut) : okolo 3,5 nun 222.1aki moze bye zaslitgpocisku kulowego typu ".Br.eneka" lo1~.2jmm.i..mysliwsk.iej 0 Juf.a.cb..gtadkich : ok1.l!o 1500 III 223.Jaki opad w OOleglosci 100 m od W),lotu lut) wyka.:ruje pocisk wystr:zeiolly Z lufy 0 gladkirn prze:wodz.ie przy W)"Strzeleniu broni na 50 nl : 40 em 224.1aki ier preferuje daniel w swojej diecie: pokan'l'l~ trawy, zioia, buf'l'l.y, grzyby 225.Jak nalety trzymac broil zaladowau:t: luf'l skierowarut w go"1lub w dol 226.Jak si~ nazywa w gwarze lowiedciej okres godm;.'y.danieli: bekdlriskd 227.Jarzabekjest zblizony wielkosci'l do: g~bia 228.Jar"Zltbek zasiedla najcb<;:tniej: lasy 229.Jasna plama na zadziejelenia to; lustre 230.Tedna powalona letnia sosna dost.a= Z\.\ier.z:ynietyle kory, Ze maze udlronic przed spalowaniem: od 1500 do 2500 mlodych drzewek 231.Jednym ztrofe6w zjeleni byk6w i lad Sl\. kly ~.2W.ane w gwarzemysliwskiej: haki lub grand1e 232.Jednym z zabiegow hooowlanycb jest przesiedlanie zwierzyny. Jakiego gatunlcu zwierz4,a lowne intcodukuje si~ w Polsce na du~ skat",: daruele 233.JedYIl'l dzik:t g~ia. gniazduja.<::<t w Polsce jest: gi;se«;ga\\"3-234.jeleniew Srednim wieku zrzucaj'lporozena~ej: marcu 1ub J..""I'Iietniu 235.Jeleil plamisty to: jejeil sika 236.Jeleil sika wielkoscil\ i mllslt cia/a zbli:!:o!ly jest do: daniels 237.JenOI jest gatunkiem: 10\\n~'ll1 238.Jenotjest gatunkiem zwierzyny: drapie:l:nej 239.Jenot najlic2iiiej wystqluje wl'olsce: we wschoddie,i c7ttsd kraju 240.Jenotjest gatunkiem rodz.imym w Europie i pochodzi z: AzJi nil

4 241_ Jenol oozywia si~ po,,"mll :!:'I'i'ierz/tcy, gryzonic, jaja pt:1kow pudlina, pokaml roslinjly nasion:&, :ioltdzie, 0"i(, Jcili myshwy na polowaniu zbiorowym na zajqce i baianly spe!ni3jq rol~ nagonki to:, jcsli prowad~cy po:(woli to mog" odd,,': str.r;al do baianb. 243_ Jeili mysjiwi n3 polowaniu zbiorow:1l1 na zajqce spclniaj,\ W danyl1l p zeniu rol'l' naganki to: nie mogll oddac stl'7.ll.!u 244.Jet.aJi l>rori rna przyspiesznik. to wolno go uzywae: na polo"'aniu indy~idua.lnym 245.Jet.eli brori posiada olwarte pfz}tz:ldy celownicze i podczas przestrzeliwania Srodek rozrzutu przestrzelin nie zgadza si~ z punktem celq'i.<-ania, to regulq'i.< moina: szcz('rbinl! lub muszk-q 246.Jet.ali brori posiada otwarte przyrza.dy ceio\\nicze i przy prawidlo"ym celowalliu prz.estrzeliny ukjadajlt si'l' na prawo od punktu celowania to nalezy: szc:rerbin~ przesuwac w Icwo lub muszkf!' w prawo 247.Je:i:eli sp0s6b prowadz.;nia polowaniaje;t sp=zny Z obowi4.zujqcymi przepisami to mysliwy: moze wycofac si<; z polow-.mia za"iadamiajl:!c 0 t)m prow "dzol.ccgo 248.Jet.ali z broni z celovmikiem optycztlym przestrzeliny ukjadajq si(l w lewo od punllll celowania, to nalez)~ przeswl'lc w lewo wskainikna siatce celowniczej 249.Kaczka krzyzowka jest gatunkicm: JO"I'm}m 250.Kalendarzpolowati zbiorowydl w kole ustala: za~d kola 251.Kamionka to: k"ujla dojtlqw" l\:arl,; Smierci za przest<;pstwa lowieckie zni6s1: Zygmunt Star)' 151 Or 253.K<;s)'w gwarze lowieckiejto: z~by lisa 254.Kibice iub dlf}'st}'to: jclcnic 255.Kiedy moina zaladow3c broil na strzelnicy mysliwskiej: po Ulj~lu stano'l'lisk:t, przy czym lufa skierowana rna bye w kierlu1l;u tarcz rzutkow 256.Kiedy moina zejse ze stanovl'iska strzeleckiego na strzelnicy: po rozladowaniu i zlamaniu broni lub rofni<;ciu zamka 257.Kiedy mysliwy rna obowi<tzek sprawdzic wzrokowo droinosc przewodu luf: przcd zafudow'aniem hroni 258.Kiedy naiety zdjll,c pasek strzelby na strzelnicy: po \\"Yi~dn Jei z futeraru lub przed zaj<;ciem stanowiska stneleckiego, po strzelnicy poruszamy si~, 1"0zlad~'JlJUl i zlaman!!, hronil!, 259.Kiedy na polowaniu ;;:.bioro","yll1 gra si~ sygnaf "Dan Bor": na rozpogt~cie polow'ania 260.Kiedy na polowaniu ;;:.bioro,,"yll1 gra 5i" fanfar~,,dan BOr": na zakdnc:renie poiow'llnia,26j Kiedy strzelaja,cy rna obowi<\zek sprawdzic wzrokowo drainos.: przewodu luf: przed zal.ado\\'llniem bl"oni 262.Koguta. od kury cietrzewia i gluszca odr6iniamy po: llbantieniu i 'I'Iiclkosci 263.Koguta kuropatwy od kury rozr6iniamy po: pi6ra.ch n nasady skrzydel zwanych barkowkami 264.Kolo!owieckie: posiada 05obowoSc prawnl:! i wchom w sklad zrzeszenia 265.Kolo lowieckie nlo:i:e bye zawiltzane, p=co najnmiej : 15 osob fizycmych b l:!c)'ch czlonkami zrzeszenia 266.Komisja Rewizxjna kola wybier3na jestna okres: 5!.at 267.Komol"l\. nabojowq nazywamy t)in'l czfi'sc iniy, dq, k"t6rej wprow'am sit( naboj i w ]';wl"ej ~puje odpolenie 268.Konkursy kjasy wy:zl6w wszemstrolu1ydl polegaja, na sprawdzianie umiej~osci pracy psa: to.-k,..t~ \'~ v-t<-. 1,"( I"" 4:J o~ 269.Koza karmi kozl~: 6-7 miesi~cy po urodzeniu 270.Koza pfo\lfladzi kozl~: przez~ rokai do na~cgo.potrunsmll 271.Ko~ od kozla w sezornepolowan na kozy rozroiniamy vlrylll,cztlie po: brak p<;dzja I POl"oZa _ 272.Krolempolowania zostajemysliwy, ktory: pozyska najwi~ej sztuknajedn;nnpolowaniu 273.KtojestaUloremdzie!a,pt. "Rokmysliwea":..,:.. U"'''''', 274.Kto na jlolowaniu zbiorowym powinien sprawdzac czy, w czasie przerw w polowaniu, mysliwi llsun~li naboje z komor nabojowydi: prowad~cy polo"'w' 27:S.Czas godow odpowiada gatunkovl'i zwier.cyny: jeiefi - ~1}, les - b~isk1}, daniel beko"isko, sarna - mj. mufion ruja, dzik - huczi, cicczk:t, Z>l.i:!c- parkoty, baiant, gluszec., cietnew - toki 276.Ktol"l\. maod~ celovl'ania nalety stosowac przy polow.aniuruq.lrzelotadl: na pr:zp::llldach omartych (szyna ) 277.Ktorlt met~ c:eiovl'ania nalety stosowac w polowaniu p\#=i<:nl w Jesie: na przy~dach otwartych 27&.Kt6re ZJ:. zmyslow dzika Sl\. najlepiej rqzwini'!'te: ~ i pow-onienie 279.Ktoce z okreslerl j.,zyka lowieckiego odpowiadaj~ podanym obok gatunkom zwiefz}ny: 280.Kt6re Z okreilerl nie dotyczy jelenia: jejen ma: nogi-badyje, racice-kopyta, nad, L..torymi sq szpije, ogon-i..~iat, llszy-jy±ki, oczy-swiece,, W'Ios~-a-sukn.ia., "icniec-poroie, gooy-rylm'l'tisko 28LKtory z europejskidl przezuwaczy ma najbardziej wyspecjalizowany przew6d pokanno"'1" tzn. przysl()sowany do wybi6rczego pobierallia ieru je< dui.ej strawnosci: 282. Ktory znii.ej podanydl gatunkow zwierz:-ny zmienia ok.r:'w~ wlosowqjeden razw rolw wtosn",: 283. Kt6ry z podanydl porz2.dk6w pokotu jest prawidjowy 284.Kt6ry zponi:tl;zych zestaw6w okreslerl lowieckidl VI" calosci OOt)'CZY lani jelalia : 285. Kt6ry z ponizszydl zestawow zawieraja,cydl okreilenia w! lo'arze lowieckiej w calosci dotyczy Iani daniela: 286. Kt6ry z polskich rnalarzy nie malowali obraz6w 0 tematyce lowieckiej; malowaji Kossaki Falat 287. Kt6ry z poni:tl;zydl kompla6w dokument6w powinien.posiadac przy sobie mys1i~'y w trakcie "''Ykonywania poi<l''i"ania indywidualnego: legitym.acj pozwojenie Ita broli mysliwsk.:!, npr:ll'l1lienie do odstrzaln 288. Kt6re z ponii:szych sformulowail, dotyczli.cydl polowania na dziki w porze noajej jest prawidlowe: lometka, bron:z lunet'! 289. Kulkowanieto: patroszenie lltactwa 290. Kuna rodzi w cilwl roku: domo"'"3 ru:z W' 1"0ku.2.do 6.m1od~'ch, IeSna 3 do Kupuj",c szezeniaka psa I1lsowego Wl"3Z ze s=eni'iciem hodowca ma obowilltzek wydac nam: ksi eczkt( zdrowia i metryk~ 292. Kura kuropatwy wysiadujejaja przez: dni 293. Kurek sluzy do: mechanizm, kt6ry uderza w ignc~ 294. Kuropa\Vf)' IN odroinieniu od bai".antow Sl\. gatwlkiem rnollogami=)'lu, eo oznacza, ie: wsp6l:zyde: piciow'e samea tylko z jeli:rut samicll w chtgu kiiku!at lub caleg~ iycia 295.Kwiat u lisa znajduje si~: Ita ktnicu ogona 296.Liczbajaj skladanydl pr:zez kur~ batanta to naj~j: jaj 297. Liczba jaj u kuropatw w pe!n)'m miesieniu naj~ej wynesi: jaj 298. Liczba miot6w u lisa w)'l1osi: 1 miot "1'\' ci:tgu roku 299. Liczba m/odydl rodzonydl przez tch6rza 10: 3-9sztuk 300. Liczba mlodydl w miocie!iszki waha si~ mi~; 3-8 sztuk 301. Liczba m/odydl zaj.;:cy IN miocie wynosi: 1-{) sztuk 302. Liczba okrcilaja.ca kaliber brani Srutowej ( IIp. kal. 12) oznacza: Iiczba o.kmwych kul do danej srednicy lufy odbmycb z je:dnego funta oiowiu 303. Liczba osobnik6w, klore sp0sr6d wszystkich u!,odzonych w danym roku dotyly do stanu osobnik6w "W)ToSni'!'tydl~ ( od wiosl!y do wiosny) to: po natu.ralny ( 080bniczy) 304. Liczba skladanych jaj p= dzikie ~i waha sic< mi zy: 4-6 jaj ~ 305.Linienie u lisa W)'5tIa>uje:. raz w rokn w kwietniu., majn 306. Lis odtywia sic<: mi~so:ierny, ptactwo i ich jaja., zajl\ce, myszy, slimaki 307. Lisy do fozi"odu po raz pierwszy mogit przyst.;wie: po 1 roku iycia 308. Liszka Szc:zall si~: w h-wietnin. majn 309.LiSciar:ka nalezy do \carmy: obj~tosciowej 310. Liz.awki sluz.lt do podawania: soli 31 L Loftkami nazywamy: srut 0 grubosci po"j'it;i 4.5..mm 312. Lusterk.o cyraneczki zabarwionejest na5tqjuj'!.co: zielooo 313. Lusterk.o kaczl<.i krzyz6wki zabarwionejest n~~:~ko-lioletowo 314. Lustro W Jl,warze lq\!.'ieclsiei to; plama. jasnej sierici na posladkach 'ZWie:rzyny Illowej i skrzydjach eluszcowi cie:tnewi

5 3 J 5. Lmie daniela dcjtalc,;c plciow't osi'l,gaj'l. w; 16 miesi,<cy 316. L.1niu danida n.1j~ rodzi llas4qjuj<jcl l~~ l..s:z.tul;;a 317. Lanin jeleniu cidi si'i' na ago!: Jrulj,o.enoi(>(; 3 J8. Lop:lloczj.::s! to: byk Josia i druticla z poroiem z u"zt'('h C'Z!:,sd; pni, Jo.,pat i pa5,)'1l1i6w 319. Lov.ll}m gatullkicm goh#a jest: grzywllcz 320. ~\'TI';: galwlki ~Ul:,go;g:nm..,z.bozo"'ll, ~ 32 J. Lo"ne gatunki kaczek to: knyz6wka, czernica.. (')Taneczka, glo..ienkll 3:22. L\'ska nakz\" do: chrusdeli 323. Mak,,:m31n~ dhlgosc Zycia zaj'l.c:l w:nosi: 8-12 fat pl"zec:i~tnie 1,.5 rokll 324..\faks}nJalua odjeglosc st.r:zalu z bront 0 iufudj..g.>.ioulwajl Cb.,p.r.zy \\~'kor2}st.a:aiu opt~ =ycb pr2}t2<i.d6w oeio"l1iczyd1 wynosi: 200 m 3:2 5. \faks~malna odleg!osc stnalu z brooi 0 lufacb gwintowanycb, przy wykorzystaniu otwartycb Pf'Z)TZ<\.d6w celo\\'iliczycb wynosi: 100m '.lak.mnalna, stwicrdzona dlu.gosc tycia g~j g~"')' W)11OS;: 17 lat 327. :\1aks~maU;a wartos,; cisnienia VI')1warzanego przez nalxij Srutowy kat to: 50 :\lpa 3:28. '\la~majru. Vlid.:: lisa w lowisku w)1i'osi okolo: 15lat ' 329. "1ar~ki t; mlody zajqc urodzony w rnarcll 330..\ianwa stujka to taka, W b:t6~ wytd: stojka do niczego, i)'iko do zapachu, pusta stojka 331. ~1asa ciala doroslego lisa waha si«mi zy: 5 do 10 kg 332. :--fasa ciala doroslej k:u:.zk.i krzywwki pneci.,mie VI~Osi:.ka.c:w.r.: D.,8 do 1,75.kg, kaczka: 0..i do 1.,2 kg 333. MaS<! ciala doroslego koguta bazanta wynosi: 1 do 1,8 kg 334..'!dasa ciala doroslydl kuropatv. waha siy VI' granieacb: samicc-3-l0 do41o, smnka 350 do Masa ciala najvvil;!kszej sposrod g'i:si lo,,"nych VI' Polsce-gygawy si~a do: 3100 do 3340g '.1aterialnYlll wyr=ll sukcesu.lllysliwego Sl\.: trnfca 337.l\-fikot to: VIo'llbik na korla, lmltnje ko:zc; 338.2'.1inimainy kaliber mysliwskiej broni plijllej 0 Jufacb gwinlovl'anycb \\}110si: 5,6 nllll i 222 Remington 339.?>.1l~ kuropatw«00 st.ar~w sezonie polowail rozpomajemy po: kolor- br:p;ol'i'o- szare, nogi- deld- tqlto-. szare 340. l\llode ba:!:anly od doroslydl w sezonie polowail odr6miamr VI' oparciu 0: ubarnien.ie, mnicjsze mniej ub>u"\'loionc 341. MlOOe ba:!:anty przychodzl\, Ila SvI'iat gl6wnie: koniec l."i'iietnla pocz.1.tek maja 342. l<.flode borsuki rodzq si",: ntio;dzy styczniem, a lmictniern 343.},flOde C}Taneczki po wykluciu: sq samodzielne., zagniazdowniki 344. lv1lode dzlkiego kr61ika po urodul1iu: ~ slepe 345. rvflode kuropatwy (Piskl~ ) OO~wiaj:t si~: o..1ldami 346. lvllode kuropatwy po wykluciu; tzw. m16dld cieki Jruljll ±Olto-szare 347. Mlode Jiski po urodzeniu: (niedouski ) sq Slepe, prj,,! mieko Jrultld 348. Mlode lis)' VI' gwarze m)'liliwski~ naz)wane S<!: niedousld 349. }.flode zaj~ce po urodzeniu: sluchy 1 dzieii po urodzeniu wis~ na dol, od T:tZI1 wid2::! Mikita to: Lis 351. Mysliwernu zaopatrzonemu IV lomd.k<; i brori m)'liliwskll, 0 lufacb gladkich z optycznym przyrza.dem celowniczym wolno polowac w pone nocnej na: q'ls: I 1(.)<.(.1,1,,,,,-. i" ~,:"4-t,, lisy, borsuki!lii...wj.d \ D\~d v..:tv! 352. Mysli\Viliobowi~zani Sl\.pr:re::hollV,)..fvac swojll. brori w dom\.! wnasbtpllja.cy spos6b: w szatie met.alowej, zamlmj<:,tej 3:53. }',1ysli,,'Ych przybywaj,\cycb nil. lowy wita si'e sygnalem: Pow~ 354. Mysliwy idctc znaganka. na polowaniu zbioro1il';om.p~.rua miee rozladow~ bron, nie 'l'l'oluo ntu pojowae 355, Mysliwy~ ktory na polowaniu w}pil alkohol lub za~t Si'odki psydlotropowe czy odurzajll.oe: nie moie brae udzialu w polowaniu 356. Mysliwy, laory na polowaniu zbioro"')'l11 p~ :t::1"l5ruki~ postrz:l1k:a, mote:...~c'xj'c si~ do poto'l'\"3nia po z.akoiiczeniu P':d:r.eonia i zglo: powrotu prowadzotcemll 357. M),siiwy, ktory spotnil 5i," na polowanie zbiorowe moze wzi,\c w trim udzial: za zgod"!, prowad2::!.cego, po llikoiicreniu roz;pocz~go P':dzenia 358. Mysliwy moze nalew5 do: wielll kol 359. MoZe odda': rozladowatl~ broil do dlwilowego potrzymania: tylko osobie upowaznionej do '"''Ykonywania polowaii 360..lvi:,'SliVl'y moze oddac strzal do zwierzyny Srutem lub,i<:ulll, Z bran! 0 lufadl gladkidj na maksymalnll OOleglo;;':: 40 m 361. Myslm'Y po polovl'aniu indywidualn}m odtoz)'1 brori na cz.as patroszenia zwierzyny. W t~ S)1uaqji odloi:ona broil.: musi miee us~te naboje z K( nabojowej 362. Mysliwy na polow1lniu zbiorovl'}111 po zaj~u WYZII<lCZonego stanowiska: mote zalado'l'\~lc bron 363_ Mysliwy oddal swoj:t brori do rusznikarza, czy moze po~'czyc bron od kolegi: moie- ~'czenie 364. Mysliwy polujll.cy indywidualnie rna zamiar przejsc po grzli,skim teralie. Przed w~sciem os taki teren brori musi: zabezpieczye 365. MyslM')' poluw=y lndyw.idu.ajnje m<l zanuar pr.p=kladkl) na strumimiu..p..r.zed Vl'ejSciemna kladk<;! bron musi: us~c naboje z komol" 366. MySliwy poruszajll.cy 5i", w tetmie ea polowanin indywiduainym rna zamiar p=lcoczyc row. Przed poi<oilaniem taki~ przeszkody bron mnsi: rozlad USWlltC naboje 'L komor 367. Mysl;""'Y posiadaja.cy zezwolenie na odstrzal indywiduainy: mo;i;e strzeloe do mienyny nll, IitOI"llIl'lJl odstrzal 368_ M)'liliwy udaj:tcy si~ ea mi.ejsce zbiqrki uczestnikuw.pojm\:lulia miorowego, w obwodzie, w ~'torym rna si;;; odbyc to polowanie: bron rozladowan konit'czllosci cho.. 1lJlia 369'. Naboi lnysliwskicb z pociskami pclno plaszczowymi moma uzywac do polowania na: drapie:i:niki na polow:miu ind)lwidu."lin}m 370. :\'aboje z kryzl\, majl1c zastosowanie: do broni lamanej 371. Naci'l,g3l'lie przyspiesmika na polovl'aniu indywidualn:m roo:renast'tpic: po rozpomaniu Z'l'Iierza i rloieniu si~ do stna.lu ~ 372. Na czaple siwe mozemy polowac w ci'i,gu calego roku: ni:dzie 373. Naczeina Rada Lowiecka sklada si", Z cz!onk.ow: 1 Qsoba z Wdego okr\'gu plus 10 osob ""ybranych pr-.tel Kraj01'\'Y Zjazd DelegatOw 374. Na=inym organem administraqji panstwow~ w zakresie lowiectwa jest;.mjnister Ochrony Srodo1'\iska 375. Nadz6rnad dzialalnosci,\ PZL sprawuje: Minister Ochrony Srodowiska, a'" jego lmleniu 1'\'Ojewodowie 376. Na Jakie ptaki z rz.u drapiemycb moiemy polowac: :i:adne 377. Na Jakie ptaki z rz.u "Toblowatyd:! moiemy polowac: iadne 378. Najc~~ spotykany trop k'ull)' to: skok- po(hnljny trop 379_Najc~ci~ toki gtuszc6w i cietrzewi odbywajl1c 5i'\1: w nocy nad ranem 0 Swicie; manec l."i'iieclcii maj 380. Najcv;Sciej w miocie lochs rodzi wardllakow: Najdlu;1:;zy Z3r~estrowany wick kuropatwy W)1losi: 5 lat 382. Najgromiejsza chomba przenoszona p=lis)' ta::wliciekuzna 383. Najkorzyslni~sze biotopy dla kuropatwto: polo nprnl'tne II'\ki 384. Najkorzyslni~su dla zajll.c3 biotopyto: polo upl"lnme., hlki ~ Najkorzystni~szym sposobem konserwa~i skor lub futerjest: solenie (j~o'-' 'e i Jtlt.t4"" Najmlli~szymjanmikiemjestjamnik.: krillicry Najpospolitszym drapie:i.nikiem VI' Polsce jest: Us 388. Najpospolitszym gatunkiem wsrod dzikidl kaczek VI' Polsce jest: kt'ly.i:6...ka NajwaZni~szym dzialaniem dla ocbrony czapli siw~ jest: nie rna ochrony 390_ NajwczeSni~ gniazda krzyz6wki spotkacrooina.: Jroniec mar.ca.p1>1o'l'\"3 Irnietnia 391. Najwi~ pr:z:ypadkow wscieklimystwiiltdza si\! u: lisa 392. Najwi~ wyproszezllodi przypada na nastl;p~~~, ftl8rzec.lrniecien 393. Najwi~Zl\ zrnie:moscill, ubarwienia okrywy"!losowej ( sulmi ) spoliroo zwierz)1ly plow~ cbarakteryzilje si'i': sarna 394. Najwi'i'ksu straty VI' populaqi zaiaca powoduje c!rapiemi<:o>'o.: lis

6 395, Najwi<;ksze szkody w gospodllrce lcincj powoduj<t: jeleniowate 396, Najwiifkszym zwier.;pem zjeleniowatydj. ~j~cych w Polsce jest: los 397,Najwi.,,-kszy udzial IN dokanniani\1 dzikidl przciuwa':z:' powinna stanowic karma: obj.,-tosdow.a 398.Naj""}'isze odznaczalie lowieckie przyzllawalle my.;lmym to: ~t'.il O_aHa M~'lilb"S!;2 ( ZLOM ) 399, Na le:m)m polow311iu zbiorow)1u p~iami, w przypadku v.'yzna=ia jed:nemu mysliwemu calego hoku lub tylu miotu mysliwy ten: IT porus7.:lc sil,' wzdlui: ('ale go od._... nie blizej nit 50 m 00 l'iaro:znikow 400. Sa lis)" moma polowae widoma sposobami, Jednym z efek1y"'niejszydj jest polowanie na wab. Naj~ej lisy wabimy: kniazienie ~j'lca, pisk myszy 40 J, Sa okres godov.y bai:anty: Sl!. "1iqczone z polowania 402, Na okres zullo"'y kuropatwy: ~C1.:l sil,' w stadka rod:z:inne 403. Na podniesicnie r~ pies powinien zareagowae: siad, waruj 'a podstawie posiadanych ze:z:wola:i na odstrzaiy indywidualne mysliwi: rorlicza si1f z upolo'l'l'lu1ej Xftlcrzyny 405. Na polowaniu indywidualn)m g6ma dopus=lna granica strzalu do lani daniela kula, z brani kulowej 0 lufie gwintowanej be:!: cehmnika OJ: wvnosi okojo: 100 m 406. Na polowaniu indywidualnym gorna dopuszezalna granica strzaru do lani je!enia kull\ Z broni 0 Jufie gwintowanlti i zaopatrzonej w cejo\\nik \nnosi okolo: 200 m 407. Na polowaniu indywidualnym mysliwy na swojej drodze marszu napotyka ogrodzajie. Pr:zed pokooaniem ogrodzenia pollli'inien brori: rozladowac 408. Na pojow1llliu.indywidualnym nastapila przerwa w polow.adiu. W tej sytuacji brori: musi bye: rozlado'l'l'ana, zabezpieczona pned upadkicm. :m si\" w polu l\idzenia myswego 409. Na polowaniu indywidualnym podczas ladowania lub r{)zladowywania brolli, lury mogl1. bye skierowane: w gorl,' Inb w dol 410. Na polowaniu ind)widualn)lilzitn<t mysii",y ~.p.r:zech.o.dzil pewien odcinek obiodzonl1. drogl\, W takiej sytuacji bron musi przed tym: zabezpieczona 411, Na polowaniu indj""idualnym zllmt nlysjiwy zieprzechodzil p=teren zas)pany g!~kim Sniegiem. W takiej s)-1uacji bron musi: bye z.abezpie<:'zod 412. Na polowaniu w nocy m}.osl1\\'y i~c skrajem. -hmu kukurydzy zauwa:ty! ciemnl\ plam~ przesuwajl\.ci\. si.;; w ku~:urydzy, a odgiosy lamania wsk :zerujli\cego dzika. W tej sytuaqji myslivl')': Dlusi osobiscie przez lomellill rozpoznac eel i teren na Iinii strzalu 413. Na polowllwu w nocy na.dzik.i, mysliwemu to\\:arz~'szy osoha.za.opal!'2ooa w 10lJlt!k~. Czy mysliwy moze strzelae do dzika opierajl\,c si~ na ro<+,ozn: p= osobco towarzysz<tcl\.: rue motc, nlusi o5()biscie rozpoznae eel i teren na Iinii strzalu 414. Na polow<ljl.lu roiorowym dopuszezalna grantca. -s!n31u-ku!", w ntiot 'L broni 0 lufach gladkich wynosi: nie wi~eej nti 40 m.(-415. Na po!owaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzalu w miot kuht z broni 0 lufach gwintowanych zaopatrzonej w lunet~ wynosi: 0 nt, poru polowaniu zbio[),}w~m ui:yw.anie ce]ownikow optycmych jest~~o za.zg.o~ pro'l\'a~eego polowarue 416. Na pojowaniu zbiorowym karco p0fz<tdkowa, za niepr=ganie przez rnysjiwych zasad bezpieczenstwa, etyki lowieclciej ora:;: innych postanowi. v...ykooywania polo\'i1ii'iia Ilaklada : pfowailz:tey polo?i-anie 417. Na polowaniu zbiorowym mi zy p zeniami bran: musi miee usuni~te naboje z kornor nabojowych przed zejsciem mysliwego ze stanowiska 418. Na polowaniu zbiorowym mi zy p zeniami broil lamana musi bye: rozlado'l'l'wlll 419. Na pojowaniu zbiorowym mysliwy id<tcy z nagankot: ITIll ~'Zgl~ny zaka2. strzelania i bron musi miee rozladow>lru! 420, Na polowaftiu zbiorowym mysjiwy moze za!adowae broil: po =.kciu stano'l'liliks przed pienrszym ~eniem 42 L 1"a polowaniu zbiorow)til mysliwy moze napelnie amu!liqj~ magazynek dol:tczony do broni dopiero: po zaj~clu stanowiska w dlljlym Pf!dzeruu ~ Na pojowaniu zbiorowym mysliwy musi opr6inic z amunic;ii magazynek doj<tczony do broni: po zakoncreniu ostatniego p~dzenia, pned zejs stano'l'liska 423. Na polowaniu zbiorowym mysliwy po zaj<1'ciu stanowiska powinien: nawiqzae IllcznoSC 'I'I'Zrokow~ z myiliw}!nti nil s.;siednieb stano'wi potwierdzic to przez uniesicnie n;ld 4:24. Na polowaniu zbiorow)til mysliwy po zaj<1'ciu stanowiska powinie:n nawiotz3e l~cznooc wzrokow<t: z myliliw'}-nti na sltsiednieh stano'l'liska. pomierdzic to :rnez podniesienie rf!ki 42:5, Na polowaniu zbiorowym mysliwy po zaj<1'ciu wyznaczonego stanowiska mo:i:e: oddac sinal do zwierzyny pod 'I'I'arullkiem, ie myslmi na $I!' stano\'\iskach z.aj~1i jui: S'I'\'oje pozycje 426. Na polow3niu zbiorow)'ln, na 1ct6rym wyznaczone ~ nieruchoule stanowiska, rny.;liwy po zaj~u wskazanego I11U roiejsca przed zakoricze:niem p mote si~ przesll1l'lc w prawo lub w lewo naj\'\:;'iej 0 trzy metry ~~7:NallolowanitrzbrorOW)'II1. na Ict6r)TIl dla mysliwych "''Yznaczone slt nieruchome stanowiska wolno ladowae brori: dopiero po zaj~ciu stano"lisk: pierwszym ~cnicm 4'28. Na polowaniu zbiorowyln, na 1ct6rym wyznaczone S'\ nieruchorne stallowiska, rnysliwy rna prawo, w trakcie p zenia, przesun~c si~ w celu dost postrzalka, na odjeg!osc: do 3 m w pr-.lwo iub w lewo 4:29. Na polowaniu zbiorowym, na Ictorym wyznaczono stanowiska nieruchome, mysliwy tno.ze zaladowac bron: dopiero po :taj..ciu stano",isk:j pierwszym Pl,'cizeniem 430. Na poiowaniu zbiorowym nasuwila przerwa na posilek. Przed odlozeniem bron: rousi bye rozladowana, zabezpieczona pned upadldem. znajdo'i'i':j poblitu i caly C'Z3S w zasil,'gu wzrolru mysliwego Na polowaniu zbiorowym obowi<t:z.ek dodlodzenia postrzalka i dostrzejenia go spoczywa: nil mysjiw:lm, ktory go zr.mil 432. Na polowaniu zbioro'-.,-ym p zeniami my.;liwy musi broit.roz1adowac: po zakonczeniu ostatniego ~d2enia 433. Na polowaniu zbiorowym p :zeniami wolno wprowadzic naboj do komory nabojowej dopiero: po :taj~ciu sfano'l'liska przcd koiejny-nl p~zcnicm 434. Na polowaniu zbiorowym p zeniami w trakcie poio'-vania, mysli\ly przed zejsciem ze stanowiska po zakonczeniu!> :zenia - z wyj<ttkiem ostatnieg< USWl~c naboje Z kolllor l'iabojo'l'l'yeh 435. Na polowaniu zbiorowytil podczas przechodunia mi zy p zeniami po g!~bokim miegu lub sliskim. pod/om w broni mysliwego: rue mote bye nabkojl1oraeh nabojowydl 436. Na polowaniu zbioro"'~m po zejsciu ze stanowiska bron nie zaladowanl\ nale:ty t.r:z)-tilac: zawszc lufami skierowan~l11i w gorco lub w dol 437. Na polowaniu zbiorow)til systemem p zai my-iliwy, kl6remu wymuczono stanowisko rna prnwo stnelae do ZWiefZ}11Y: dopicr-o po Ulj~ciu stan prze.z jego S iadow 438, Na poiowaniu zbiorow}til u2:y\vanie broni samopowtarzalnej kulowej: jestdozwolone 439. Na polowaniu zbiorow)m utywanie brolli sarnof'<l'w1llmtlne.i Srutowej: jest dozwojone 440. Na polowaniu zbiorowym u:i;y\\''ll!iie przyspiesznika: jest Ulbronione 441. Na poiowaniu zbioro\\--ym w lesie mysliwy Pl'Z)~ozy~siedz.:!.C\c.na stclku. Z tej pozycji: nie wolno strzelae, strzal mote oddae t)'lko w pozycji stoj~( 442. Na polowaniu zbiorowym w polu na zajli\ce linia mysiiwych ustawiona jest wzdluz suchego, bez oslon ro\\'u. Po Z3j~U stanowisk sllsied:ti bliisi usiedii na stoleczkach. Mysliwy bez stolka: zajmuje ~~'stml(mis\u) w pozycji stojll.cej ale rue moi.e zajll,c stanol\iska '1'1' FOl\ie 443. Na poiowaniu zbioro"'-ym w sytuacji niesier;,ia pomocy osobie zaatakowanej przez :z:wierzyn~, brori mysliwego nio~cego pomqc: moze bye zalado' l. ale musi bye Ulbezpieczona 444. Na polowaniu zbiorowym w sytuac;ii oiesienia pomocy kojedze, kj.6ry zaslabl oa S'\sied:nim stanowisku, broil mysliwego nios<\;cego pomoc: pol\iru rozladowana 445. Na polowaniu zbiotowym w terenie polnym na zajl1.ce i hai:anty mysliwy do I=\cych kogut.6w moze strzelac, gdy naganka znajduje sifil jeszcze w odl. ponad 150m 446. Na polowaniu zbiorowym Z obowiltzuj&.cych w zasadzie trzech podstawo"''ych sygnalow granych na tr'l.ix:e, Ictory z nich moze pominli\c prow. po1owanie: mote pomin:!e: Ruszenie naganki i Zakaz strzalu w kicnmj.:u naganld Na pr6bach psow rnysliwskich s,ziowie oa:niaja" cechy wrodzone psa, a w konkursach nabyte drogs. szkolenia. Organizatore:m tych imptez jest: PZL 448, NarcSl skoma" na podgardlu 105ia, obromi~ dlugim wlosem: nazy'li1lj1ly brod~ 449.Na stnelnicy mysliwskiej przenoszona brori powinna bye: rozladowana, z otwartymi zam.kam.i, przenoszollb bez pasa 450. Na SMatowej Wystawie Lowieckilti w Berlinie w 1937 roku medal za obl'llz H Sw. Hubert" otrzyma!: jqillflidszktauo zlutl{ pblier~ tld~ 71.., '>' 451.Na tylnej kraw zi lopat danieli byk6w mamy odnogi zwane w gwarze: Sf,'kami 452. Na wilki moina polowae: nie mo:i:n.a 453. Na wystawach ps6w rasowych s ziowie oa:niaj'l. zgodnooc budowy danego psa z wzorcem Tasy. OrganizatOtem tych wystaw jest: Z\,\l'l,Zek KynoJogiczny

7 454. Na zaj'l~wolno polowacna polowaniadl zhiorow-ydl : ~dz('ni"mi z ud.7.ialem., co fl.:ljmniej 6-ciu mysllwych 455. '-iazimki s't \0: :-'llodc Z'lj'!Cl.' w'odzonl.' '1'1' jcsicni 456. Nazwa Dajstarszego pisma lowieckiego ( polskiego ) brzmi: c.."',e.c Nazwy lisow... w~arz...k.l:z}:zak., ogniowka pocilodz:\ ad:.nilirlc wy.s1,?puj~clt w ubal"'l'li.eniu futra 458. Nemrod to: i.artobli'l'l1j nazwa m~jim'ego, pochodz'lca od imienia legcndarnego 'l'l'ladcy kraju Szinar w JWludniowej Mezopotamii- :'\imru, m.-dlug ksh,'gi G<:nesis byl SI~"IUl'll1 myslil'l-ym 459. Nie wolno strzelac do ZWicr.l)l1Y w odleg!osci rrmiejszej od ~ zebron public:znydl w czasie iell trwania nit: 500 m 460.?\.'ie wolno strz.elac do zwi~'i1~.ln odleg!osci ~ ad za blldm '!;1I1nueszk.ala;;.dl.nii:: 100 m 461. Nizej "~mia1iooe gatunki nalezll. do zwierza,t dlronionydl i lo"'ilych. Ktory zestaw zawiera tylko gatunki /owne: 462. Ni:iej \~1Uienio!le gatunki nalezlt do zwierza,t dlronionych i lomlych c Ktory zesta\v zawiera tylko gaiwlki dltonione: 463.Nogi dzika \V j~zyku l<mieckim to: biegi 464. Nogijeleni.a w j,~zykulou:iedtim to: bodyle 465. Nogi samy w gwarze mysliwskiej to: cewki 466. :'-Jorka ame:rykarlska najliczniej wystotpuje: 467. Obielanieto: zdejmowanie skory z upolowanego ssa.lwl 468. Obowia.zkie:m mysliwego, ktory bierze tus~ na utytek: wlasny, jest dopilnowanie przeprowadz=ia przez osob~ ur.2'.\ldowo upowainiod~ badari obecnosc wiosni. Badanie to dotyczy tusz: dzika 469. Obwody IO\l1ieckie dzie1'l. 5i" na: poine, lesne 470. Obwody 10wieckie.leSne s:t to obwody, VI" ktor;. dl Jlbsz.ar}'.IeSn.e.sLallowill, conajmniej: 40% pol'lierzchni 471. Obwody lowieckie wydziertawia si~ na okre:s nie krotszy nii:: 10 lat 472. O<:zy zaja.ca 'II' gv. arzelowieckiej to: trzeszcze,~' 473. Odciski skokow w tropach biegn'l.cego zaja.<:a ukladaja. si" VI" nast'tpuj'l.ce uklady czworkowe: 474. Oddanje stp.alu roi zy pas.zczegohlynu ~:za)i.rni,j.e.st;.maz.im e.za.zgol:h! llro~go do chorej lub postrzelonej :rnienyny 475. Oddanie strzalu na polowaniu zhioro\ryill moze nllsuylic z pozycji: stoj~cej 476. Oddanie stri:llill pr.:y-niedroirn(j lutie moze bye!,o"ooenc!6: cieiict.a lufy 477. Oddaniestrzalu na polowaniu zhiorowym mi zyp uniamijest: 478. Od miejsca...:zebrail publicmydj. w czasie idj. trw.ania.nie w.a.w.o.sl:!::zclac no Z'd:iet:z}-uy i drapieznikow w odleglosci mniejsz.ej ni:z: 500 m 479.0dszkodowanie przysluguje za szkody W)'TZ'ldzooe przez: zwienyn~ gru~ 48Q. Odszkodo\filIlie l.a szk~w-yrz<\dzoll'l. pr= ~w?l"zypadku miszcwlia: 481. Ogar polski nalei)' do grapy: gonczych grupa ,. Ogary poszly w las ~ tak zacz)na si,,:.. Popioly" Stefan Ze.romski 483. Ograniczenie IiczebnoSci szkodnikow lowieckiell mysliwy realizuje: prze:t odstrzal 484. Ograni~ s.zk6djowieckich jest wain~nl el'm,:nteoq:u:alrid1ow.o.pr.owadzac..:;j.gaspodarki lowiecldej. Przeciwdziala si~ szkodom p= pojetka zerow izaporowe, 485. Okre:s godo,,"'y u daniela nazywamy:..i /!>e/,.t;.);...~- I 486. Oues godo",'y u daniela przypada na: wrzesien pai.rrl'e~ik "" 487. Okre:s gooo"''y dzik6w okreslamy jako: huc:zka 488. Okres godo,",), dzikew przjpada na: poina jesien zima 489. Okres godowy jeleni s:zjachetnydl to: rykowiskq 490. OkIes godowy rysiana.l:ywadly: man:owaniem 491. Okres gooo\'i'y saren przypada 11a: druga polowa Jipca. pienrs7.2 polowa sierpnia 492. Okres godowy u jelenia sika przjpada: wnesien,jlilidrlernik., listopad 493. Okre:s godo'-'-y u losi to:~ f?:.vjf~",, '9' > 494. Okres gqdol~')r u wilka.to:..ci.cc.zka 0 vt - >: Okres wycieleti u lail daniela przjpada naj~ciej w miesia.cu: czerniec, lipiec 496. Okn;ogowa Rada Lowia.-ka: 497. O~OI'\'Y Sa.d LoV\':ieddjest powolywany przez: ORL 498. Optymahle..hiotopy cieu:zewia to: lasy, rozie~ 499. OptymaJne biotopy dla bazanta w Polsce to: tereny pokryte g~ sieciq remiz, laski otoczone polami upra1\llymi 500. ~z odync3 [0: k1y, szable i fajki 501. Organami kola s:t: Z.'l~d kola, Komisja Rewiz~jna 502. Organami wykooawczy.mi zwil\.zku na szczeblu.!lkjl~l )lvl'ill.s.a..mu;rlzyiuuymi ZaI'7'ld ~gu, Killnisja Rewizyjna 503. Organami PZLn3 s:z.czehlach okr~gowych 5'!: ORL skresjeniu czlonka z listy czlonkow kola decyduje: Zarzl!d Kcla, Watne Zgromadzenie :505. Osoba wykonuj'l.c3 polowanie more pozyskana. Z\\'ierzyn,,: zabrac na uiytekwjasny 506. Ost.alni k~:.ka,,'alcl.: g~ odlamany ze.:da.wuj :wjoh:my..do.p~ ubitej nlier:z}lly 507. Ostrogato:.. ~~."'.,..,..~r... W... "",..,,,, 508. OstraprzJpraWiOlll\ karm" dla ps6w: stosuje s~ "II celu wyrobienia u psa rumyjm IDe pobierania pokarmu od obcych 509. Otwarteprzyr:za.dy celowniczeto: muszka, szau.binka utracie broni mysliwypowinien powiadomie: po1icj~ wykluczeniu czlonka PZL ze Zrzesunia za wykooanie polowania w sposoo niezg,odny z dobr;.mi oby<=jami i etyk'llowiec4 orzeka: S~d l.,o"iecki 512. Panstwowa &'trdz Lowiecka podlega: wojewodzie 513. Parkoty odbywajll. si~: mja u zaj~c:a. styczen "ITZcsien 514. Pasiaki to: 'I'I-ardllald 515. Pasowania mysliwego dokonuje si~ z chwil'l.: stnelenia pierws:zej sztuki zwierzyny grubej 5 J6. Pasynki to: OOnogi w poruiu losia 517. PaS)' zaporowe powuuly bye usytuowane: 00 2 kin od pol upra\\nych 518. Pa1ronem mysliwychjest: s.v. Hubert 519. Patrosunie zwierzynyto czyndosc, k16rll. wykon:ttjemy: po strzeleniu :rnierza. na zbioro'i'i'ce po zakonczon)m ~zenill 520. Pa=wyciljgU jest to: wyrzutnik lusek 521. Peine miesienie VI! gniazdach krzyt6wki najc.ztrsciej wynosi: P~ze1Id to: zakone:zenie uszu u rysia 40, 50 mm 523. Pf,(k wlosow dlugosci 8 10 crona napletku samyregacza tq: Jl'?dzel 524. Pierwsze krzyt6wki zakladajll. gniazda: m:arzee 525. Pierwsze parkoty u z;aj~ odbjwajll. si" najcz;;sciej: styj:zen 526. Piskl<;,U ba:l:aota po \\'YIWl: opuszczaj~ gniazdo 527. Piskl<;,U dzikich kaczek i g<;si po wylwl: 'I'I-ychOOZll na WOO" 528. Piskl<;,U kuropatwy po wyl~: opusze:zaj~ gnia:zdo 529. Piirnak jest gatunkiem: gryzod 530. Piirnak jest zwi~em: nornikowaty 53 L Plarnki na sukni, charak1erystycme dl.a pot~ II i~csl'\oseijel.eni"w"'t'yl'!h ttie...'ystotpuj~l1:-!mia 532. Pocisk wlufie gwintowanej wykonuje okojo: ~ obroty 533. Po=ttki polskiej gwary mysliwskiej 5iQgajll. c:zas.6w.' Kazimierza '!defkiegoxiv w 534. Podczas odbierania aportu 00 psa przez mysliwego z broni'!: zabezpieczona

8 535. Podcz')$ polowania indywidualncgo: 536. Podczas polowonia indywidualnego hron nalezy nosic skierowan'1. Jufami: w dol.tub w go" 537. Podczas pojowania indy"'idualnegu np. na samy, gdy p=njeszezamy si" samochodem po nasz)'m lowisku, nie przejeidzaja.c przez ler.;n zabudo" powinna bye: rozladol'\'li.idl bez koniecznosci chowanill do f,zteratu Pod~s polowania l:biorow~o pro:)' przejezdzanil;l~~ p W'lffimi br{lli powinna bye: ro7jadowana 539, l'odczas pol.owania stwicrdzamy. i.e lufa jest ~owo zatk:1ii3 Sniegiem.. W lej sy:uaqr n"iezy: przeczykic 1uft 540. Podczas pojowania 2hiorowego oa dz.ik.i, gdy = Z oagrmka. porusza si~jedenlilysliwy podkladaj<\.cy psy to: pr-.l"'o strzalu za zgod~ prowa~cego 541. Pod=s polowania zbiorowego przy przejezdzaniu samochod..eln mi Z)' p l:eniami bron mysliwego powiruta bye: rozladowarta 542. Podczas poloo.\-mi3 ~-ego, w czasie pr~=i1i1tii;:dty~iami bror\ naletynosi": skierowana. lufami: w dqllu b w gort 543. Podcz.as polowania z lodzi s:trzelac moi.e: 1 mysm.)' 544. Pod= poruszania si", mysliwego z broni'l. na polo...aniu indywidualnym po termie oier6l'll)'lil (np. po zamanni.".ej oree, po uprawach Jcinych itp.): zabezpicczorul 545. Podcza5 przedzierania si? przez krz~'y z bronia. na polowaniu ind)widualnym: ZlIbezpil"Czona 546. Podczas sttzclania do rzutk6w na zawodach mysliwskich, W pfzjpadku nie"w:palu, nalety: podnies rl?k" i zgjosi<.' 547. Podczas trocwlia ptactwa przez mys!ivi'ego jego bron: zabezpieczona 548. Podczas urqcz):s!ego.p.okotuj.inia mysliwydl jesl.ilsl.awioo.a::prze.d.p.o.kotem 549. Podczas wchodzenia na ambon~: bron rozladowana 550. Podczas,,:'kooY";'ania'polowania indywiduulnego broil nalezy 1l05ic skierowan'l.lufami: w go" tub w do! 551. Podejmowanie uchwal w sprawie nabywania i zbywania maja!.ku oraz w)'sokosci zacia,gni.".ych przez kolo poty<:z.ek nalety do kornpet<::ncji: danego kdl:l lo"icckiego 552. Pod okresleniem.,mysliwskie psy uzytkowe~ rozumie 5i?; psy z dyplomem 3 stopnia 553. Pods!awll.prowadzenia gospodarlci!owiecki~ w dzierzavl'ioo)'lil obwodzie lowieckim jest roc211y plan hodowjany, Kto zarwierdza ten pjan: za~dca,,",,,,dlesniczy 554. Pokarm doroslydl kuropatw W okresie Ielnim to g!em'llie: nasiona ch'l\'astow. traw i ziol 555. Pokarmem "referowmym-pn:ez tch6rze~: mymy,-=ury,~, f'yby. jaja ptasie Pokarm kuropatw w okresie zimy sumowi<\. g!ovl'llie: oziminy zoot Pokarm pisklaj: bazanta w piel'wszydl tygodniacb.zycia to g!em'llie: DB'ady 553. Pole widzenia lunety celo\\niczej zaleiy cd: powi'tkszenia Polowanie indywidulilne na gruba. zwierz:,'ll~ dopttszcza w~a-!8cie ze sob~ rue dopuszcza 560. Polowanie indywidualne wymaga wsp6ldzialania ze sob'1.: rue '1'1)1rulga Polowanie na ptactwo moi.e odb)wac si~ pod wal111l1ciem llz)wania ulozon~o w!ym celu psa, z tym, i.e jedal pies powinkn przypadac na; 3 mysji;,.ych 562. Polowwe na ptactwo w obwodzie moze odbywac si~ pod warunkiem: J IDySUwych. 1 pies 563. Polowanie na zwierzyn~ grub", w obwodzie moi'je~y\'\-ae-si~ ~em: 1 posoko'fliee 564. Polowanie przy utyciu s;murow, do, ktorydl pfz)wia.zane sa. skrawki kolorowego materiaru fladry moze odbywac si~ na : lisy 565. Polowanie W Ilee), moze odbywac sl«przy udziale, co najnmiej; l.myslill')' 566. Polowanie zbiorowe moze odbywac si~ w cz.asie: od wschodu do zachodu slonca 567. PoJowanie zbiorowe moze trwa': tvlko: do zachodu slone:! ~ 568. Polowanie zbiorowe to: najnlniei.lmyslhrych I. kj. l\i.i.\i\:",,\ T...<l..'\.. ~v1., 569. Polowaniezbiorowe uwaza sil;l za zakonczone z chwilll.: zakonaenia przez prowad~cego 570. Polski Zwil1.zek Lowieckijest: fq...:...ca~ tl"...'...~... ',:""'t''"' 571. Poluj'l.c 11a z\vierz)ll~ grub<\. W okresie od J marca do 30 wrzesnia wofno korzystac z ponlocy psa: tylko na otol.:u 572. Ponowne PfZJj~e czlonka do kola, z kt6rego list) zostaj skreslony100m nast.l\pic po uplywie: 2 lat 573. Ponowne pfz)j~e do Z==ia os6b wykhiczonydt moi.e na.stl\pic po: 31:lt 574. Poprawie sytuaqi ptact\va wodl.lego sluz), przede wszystkim: 575. Porot.e jelenia sziadjanego ( wieniec) skiada si~ z 2 tyk, na, I.:torych wyt01nia si~ odnogi. Jell nazwy w lcojejnosci od najnizszej do najwytsze;i to: oczniak nadoc:miak, opicrak,korona 576. PoroZe iosia byka to: rosochy 577. Porot.e losia lopatacza i badylarza to: tyki lopaty:, tyki badrl~ 578. Poro:ile samy rogacza to: pllrostki.;: 579. Posiadaoie i hodowanie chartow rasowych Iub ich mieszancow przez mytliwych: jest zabronione 580. Posiadanie upra"micn selek:.qoner-a zwierzynypillwej jest kooiezme.prz:y; odstrza.ie samcowiftienyny piowej 581. Posokowc:ami nazywanly: psy przeznaczone do pracyna farbie 582, Po strzalewi'1.zka srututrafia w z-iemie i odbija s~..czykttt~a-srecin b zie: ""~,Ct...~ J.~ ~,., It.. i Poszczegolne klasy wieku dzika maja swoje nazvi,), ( podaj od najmjodszych do najstarszych ): warchlak, pnciotek. ":rcinek, odyruec 584. Po upolowaniu zajl\c3 ( przed oddaniemtuszki.tll! bmw n ) m.jet)c..mmn'tc Z ~ lnoez 58S. Powierzdmia poletek z.erowych powinna W)nosicna 1000 ha lastl, co najnmiej; 2 ba 586. Powstanie Polslciego Zwil\zku Lowieckiego, jak..., ~liieji =l!'.iijll,cej polslcicb 'lllysliwyeh datuje si" na: 1923 r 587. Po zakori=uu polowania zbiorowego oaleiy: rozladowac bron 588. Po zlotajiu 5i" i naci~i~u przyspiesznika.ljl SIhvy.!lie.adda!.strzalu, gdyz upt:zedwo..rozpoznana zwierzyna przeswl~a si" za niewielkll, zasloo«1< Zeby zobaczye za5loni'<4 zwierzyn~ i ponownie zlotyc 5i", do st.rzalu IDySliwy musi przejsc kilka metrow. W l:)m przypadku mysliwy: powinien Z I'olnic pn:yspies:mik S89.PoZywienie dzikiego kr6/ika stano\\'i; tr.lwa, owoc~ krzewow, piody rolne 590. Praktycznie p=na. cech'l. pozwalaj<\.cl!. na odrozoienie kozy od kozla w zimie jest: J>'tdzel 59 J. prawidlowa struktura plci w populaqijelenia VI')nosi: 40% bylidw 60% L'Ili Prawidlowa struktura plci u sauly wy:nosi: 40%~.6l}%..sw::m 593. Prawidlowa struktura pozyskwa dzikow zaklada ods:trza!: 9()% warch1ako,,' i przelotk6w, 10% odync6w i star:sxych 594. Prawidlowo rozwijaj'l.cy si~ w peini dojrz.aly byk daniel powinien bye:.595. Prezes GlOwnego Sa.du Lowieckiego wybierany jest p= ~Q(;,d.IA~ (>4\~~;~ Prezes Okr~owego S",du Lowieckiego I'')'bie:rany.jest p= O\a(~ r~ -\:;c>'-.j1.~ 597. Prr;rlkoSC pocisku w lufie: ZlIlety od dlugosci Jury 598. Prr;rlkosc pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej 0 kalibrze 7 mill, 7,6 mm w odleglosci 100 m od konca lufy wynosi okolo: 750 mls 599, Prowadz<tcy polowanie, gdy stwierdzi, t.e mysiivl1':pil.alkabnl podc:zas polowania lub hezposrednio przed pojowaniem, to: 'I'I)'kluc:zyc Z polo'l'l'lljlia 600. Prowadza.cy polowanie zbiorowe mo:ile POmID'l.c sygnaly: 1 \2.' 601. Przeci'i!na masa ciaia doroslego lisa waha si~ rni<;dzy: 3-5 kg 602. Przeci~a masa tuszy kozy po "',)patroszmiu W)llosi okolo: 603. Przed r02p~em p zenia mysliwy moze s:trzelae do ukamj'l.c::3 si~ zwierzyny w odleglosci mniejszej nit. reguiarrllnowo dopuszezalnej dla strzaru, gdy: 604. Przed zejsciem z ambony mysjiwy powinial broo.p.rzy~wacw ~uj~cy sposob: rozladowac przejatek w j~zyku lowieckim to: dzik w drugim roku Z)'Cia 606. Przezimki to w gwarzelowieckiej: Z'l\ienyna urodl.ona w nbieglym rob 607. Przyczyn'1. dut.ej Sno.iertelnosci pi~kll\.t kuropatvl')' moze bye: 608. Przy dobrej widocznosci na polowaniu indywidualnym goma, dopuszezalna granica strzaru do sam polnych kula. z bruni 0 lufie gwintowanej i zaop w celownik qnycznywynosi okolo: 200 m 609. Przyj~a kola do Zrzeszenia dokolluje: Zal"Z.lld O~go'l'l'Y

9 610. Pr-0jrnuje si'f, Ze srecinio dla samy wielkost przyrostu =tizowanego w naszych lowiskach wynosi okreslony p~ stanu wiosennego stada. S okolo: 20% 6] L Prq korzystaniu z publicmcgo Srodka trnn!<portu w tra"cie polowania indy,,,;duainego w celu pr=rue;=ia si" mysliwego w granicach obw powitma bye: rorladowana w futcrale I 612. Przy ~.;ciskach moina polowac na: lis.:i. dzika I: JI\".'<l ""U l; 613. Przy polo..aniu na zajl\ce minimalna lil.."zha mysliwycb wyoosi:' 614. Przy pr=:hodzeniu przez cudzy obwod lowiedd bran powinna bye: rozladowana i sci:iovi.,.na w filter-ale 615. Przy prz.cchod=iu przcz przcszkody t"tenowe bran musi bye: rozladowana, uswli<;te naboje z komor 'rzy prz..;:"hodzeniu przez wiosk" w trakcie polowania bro!i mysliwego powinna bye: rorladowana 617. l'rzy przejeidz:miu samochodem przez cudzy obw6d lowi~ bron mys1iwego powinna bye: rorladowana i scliowana w futcrale 'rz\,rost zrealizowany u dzik<iw '-',,!-'Ilosi:..0-1\-~ '7c 619. ~'str2diwania broni dokoouje si,,:, co najnutiej ruz w roku 620. PrzYspieszllik w broni to: url."!dzenie zmniejszaj~ce opqr j"zyka s:pustowego 62 L Przy ui:yciu broni i amunicji wojskowej wchodzic w posiadanie zwien;yny: nie moma 622. Psv mvsliwskie dziellt si~ na nast~ujll.ce grupy uzytkowe: ~a... ee, plocbacze, tropowce, gonae - posokowce, norowe ", d7.ikar-ze 623. PsY ~ysli\\'sk.ie wedlug systematyki l\1fk malazly si~ w nastg:mja.cydt 7 grupacb: III - tenery, IV - jamniki, V- szpice., VI gonae, ViI - wy p/ochac:ze, X - chllrty 624.Racjonalny kierunek gospodarki lowieckiej to: 625. Rasow,'ITl,-,,'ziem szorstkowlosymjest: Wytel1'Mbd~metr:<~ i rodowoo 626. ROCZl1~ lowi~e plany hodow1ane dla obwod6w dzie.-:zawiooycb zatwierdza: nadjriruczy 627. Rogacze w sredniej klasie wieku zrzucajlt parostkj najr:n;<riej: w paidziernikn 628. Rola lic6wki najbardziej zama=na jest w cbmarze: jejeni 629. Ro:zpad 5tasek kuropat'\'v i polltczenie si~ w parym"~"e: lut;\, marzec, toki - wiosn Rozr6iniatie osobnik6w mlodocianydt i doros}ycb u dzikicb kaczdt po odstn:ale odbywa si" na podstawie: upierunie, ksxtalt lotek 631. Rozr6initnie plci oraz osobnik6w mlodocianydt ad rlarosq'dt u dzikich g'<5i po odstrza!e <>db)'wa si" na podstawie: upierzenia, kszt:.dtn Jotek i liielkos, 632. Rozr6inienie pici oral, osobnik6w mlodocianydt od doroslycb u dzikicb kacz,ek po odstrzale odbywa si<l' na podstawie: ",ieikost, upierzerue, ksxtalt lou 633. Rozwia,zallie kola na~uje na podstawie UdlWIIly: ~ Zgl'6f/'ladzeni:a Kola podj;:tej 213 og6:1nej liczby crlonk6l1 Jub 634. Ruja u muflon6w odbywa si"w okresie od: paidziernika do potowy grudnia 635. Ruja u salil-przypada.naj~ej W miesi4.cacb: Ad.pohrnJ"Jipca-1lD ~owy sierpnbl 636. Rykoszet jestto: :z:miana kierunku 1000 kuli lub srueiny na sk"tttek odbicla od przeszkody 537, Rykowiskq odbywasi<l' w nest<;pujll.,cycb miesi'\c'!cb:-oo~~-paidziemib 538. Sarnca borsuka i innycb drapieinik6w po od.'ltrzale odr<iiniamy od samicy na podslawie: ",ielkosd i na~d6w pl.ciowycb 639. Samca od samicy dzikiego kr61ika moumy odr6ztuc:jla.pildstairie:~dow.plclt!d'yrll 640. Samca od samicy zajll.ca po od..<:trzale odr6iniamy na podstawie: n~d6w pl.clo"ych zewn~trznyeh 641. Samica k.r6lika rodzi, co roku: do 60 mlooyclt 642. Samica piimaka rodzi: 3 do 9 rniodych, od li::!>ietnia do_wrzesnill 3-4 mioty 643. Samica samy to: koz:a 644, Samica W11ka to: ",'Sdera 645. Samica zaj,\ca w roku rzuca: 8-10 rniodych "'. 2-4 miotach 646. Samiee kuropatwy-kogut w apiece nad potomstv,ell1: czuwa nad bezpieczenstwem gniazda :zasf.\!puje samic~ D' "'ysiadywaniu jaj 647. Sarna k.oci si" na przelomie :maj, a.efl\iee Sarna maksymalnie w jednym miocie moze miee: ~ta l ft».b... '1.:t..) 649. Sarna polna jest to: sarna m.aj~ca stal~ ostoj~ w polach 650. &t gatunki zwierzyny, db k16rych zasadypozyskania w lowiskacb otwartycb przewidujll., \\y!~=ie odstn:al sarnc<5w, Naleilt do nicb: 'g.. t,:~ 651.Sdtladzanie upolowanej dziczymy 10; wystnd:za.n:ie 652. Sc;rpul to: delikatny, owiosiony naskilrek pokrywajl\cy porote w czasie jego wzrastania 653. Sekundowanie jest to: robienie st6jki na Didok~ki ~6 p!ill 654. S~ to: odnogi.u-i w poroiu daniela 655. Sfora ps6w gonczych to: 2pary lub 1 para. 0 n1iesdmej.plci Siedliskami preferowanymi p=dzikiego kr61ika Slt:JtWonie domini&" 1i'ilt»piRge'll'::'ek, hullatei "in; skfndj di lililla It.~ I ~thl~ ')o~~ 657. Sier:iC zwierzyny p!owej to: suknia 658. Sila oporu powiet.rza dziaiaj~cego na pocisk w locie zald:y pnedewszystlcim od :ka.libru 659. Siodlemnazywamy: jasna plama sierscl po obu.stron.ach..grdjietu samcamwlona 660. SkreSl;:nie z listy cztonk6w kola rnoze nastapic z powodu mi<tdzy innymi ni.eplacenia skhldek i innych apiat na = kola p= ok.res dluisz)' nit: 3 miesi: 661, Skroczjest to: r6'v1noczesne stawianie do przodu PIml1'"Ch1ub~ch badyli 662. Sprnwdzanie czy Jury nie Slt zatkane przeprowadza sic(: katdnl'llznwo przed za1adowaniem 663. Stado jeleni to: ehmara 664. Stado muflol1ow to: kierde.l 665, Stawk.i Slt to: Jroriczyny lisa 666. St6jb to: z.atrzymanie si~ wyila D' cbarakterystycznej post:mie przed :mietrzonll, Zl\ierzynl\ 667. Strefa ocbronna st.anowisk rzadkich gatunk6w ptak6w ( m.in. odow, pucbaczy, bocianow czamych ) W okresie od 1.VUI do 31, L W:nosi: 5000 m Stres u zwierzyny powoduje mi~zy innymi: zzt'ranit' p~6w mlodnika 669. Srugi to ~y z.aj~ 670. Strzal do zwierzyny plow~ w miot z broni 0 lufacb gwintowanycb jest: dopuszcz:alny z:a zgodl! prowalhqeego polowanie 671. Strzal kullt w miot do zwierzyny p/owej jest: tylko z.a zgo~ pro~cego polowanie w wanmkaeh gwaranoojqcych bezpieczensm'o na odlegc wi~ nii: 40 m Strzal w micit kulll. do zwierzyny innej niz plowa jest: dopuszc:zainy na odleglosc do 40 m Strzelaj'1.CY na strzelnicy mysliwsk.i~ po oddaniu stn:al<iw do celu ( np. do rzutka ): pozostaje It'd swolm stanowisku do czasu oddanin stn:nl: pozostalych cz1onk6w ze.spolu 674. Strzelanie kulami z luf 0 gladkim pnewodzie.aw.unicjlt znajdujll.c'i. si" w spn:eda;i;y jest niebe:zpieczne d1a luty 0 nast~uj~cynl wieroeniu czoko\\."!-'il czok Stwierdzenie, i:e pies jest w 5 poln oznacza., i:e pies: to pies szricioletni 676. Suknia doroslej samy w okresie letnim ma barw,,: iolta""o-ruda 677. Suknia zimowa od letniej u dzika mini si<l' tym, Ze w sukni zimowej: przewai::ljll, bam'ly ciemno bnmatna c:zasem nawet smotowo CZ3rrul lu brunatna 678. Sylwetk.i, jakidt ptak6w drapie:inyd! przedstawiono na rycinacb: L. L..J I.. ' ~ 679. Szabas jest to: bezmch cietrzewia przy wschodzie siolic3 \ _"... 1Wo""'fiol 680. Szable dzika to: kiy usytuowane w :iudmie 681. Szczecina to: najsztywniejsze i najdjuzsze wlos)" dzika 682. Sz.czecin<l' u dzika \\)T3stajlt<:i1: wzdju;!: grzbielu naz::.".amy: dlyb 683. Szlifowaniejest to: ostatnia CZD'3rta faza piemti~-ktorej ~ na ~ ~tuclmie 684. Slady,jakicb zwierz:{t przedst:awiaj:tponii:szeryciny: 685. *limy muflooa to: rogi spiralne s~one ku tylowi i w bok 686. SmiertelnoStnaruraina kuropatw w cillg!l roku w)nosi: okotn 50% PGj!lo"l'lia jesiennego

10 687. Sredni3 masa tuszy 1ani jelcnia W)110si okolo: 6rlio 100 kilo 688. Sredllia masa za.i'1.ca w sezonie pojow31i wynos; okolo: 4 kilo 689. Sredni pn;:>tost zrealiz.owanv w pr...:..;i'iinydl popula<.jadl dzik~'m' waha si", W granicadl: 70%-150% 690. Srodowiska naj~ej z,asioolane pl7.e7: kuropatwy to: suche pola upntwne przeplatane kn.akanti, kantionk:uni Jab malyrni laskami 691. Srodowisko llajdj~iej z;:tsioojane przez tdlorza to: male laski, rcmizy w pobiiiu poi i 1* zaros1a nadwodne, zabudowania ludzkie 692. Srodowiska najliczniej zasiedlane przex hatanty w Polsce to: lowiska polne odznaczaj'l.ce si~ prze1'l'agll. nta.lych pol gospodarcz)'ch seh1:ora pryi'\'atn 693. Snit 0 sredniw 2.5 mrn rna zasi~: 250 III 694. Sw. Hubert.. p~oo mysliv.1'dt. byl biskupem w: Tongres Maastricht okolo Swio;:to patrooa mysliwyd1 pn;:>pada na dzicli.: J Iistopad 696. Talerz to: plama jasnej siersci na posladkach zwierz)uy plowej 697. TasiC!l11oem bl\blowoow)ti1, kt6ry moi'.e bye gromym pesei)'!.<:tll czlowieka. pies mysliwski moze si~ zarnzic naj~ej przez.: zjedzenie odchodow 698. Toki baiantow odbywajl\ si~ w m:arcu do maja 699. Trofea iowiedie ze slonki to: dwa piern'sze pmrl>a lotek tz'il,~ Piorka.m.u.1an>kie(Scm) Or3Z CLame piorko Z ogona rosnqce na knperj..-u ( brodka 700. Trofea Z rnuflon3 to: slimy 701. Trofea z wilka to: klonce, czaszka.. skora 702. Trofeum x rysia podlegaj~ce\\'y=ie CICto: skora i czaszka 703. Trop borsuka to odciski: 704. Tropy. jakiego gatunku zwi.,,-zyny przeci'l!.1lwiono na rysunku: 705. Tryk rnufiona posiada na glov,ie:slimy 706. Tumak to: J..-una lcina 707. Turzyca jest to: siersc zaj~ca i krolika lub zbiorowa nazwa zaj~y i kroliko'l'l' 708. T)lJQw,\ fonna poroza koz.!a jest: szostak 709. Typowe ubarwic!l1ie sukni lemiej daniela to: kulor rdljlwo brunatny z bial:ymi p1amkami 710. Typowe ubar.>ienie sukni Jemiej jelenia sika to: k{)lor rd:l:lwy z delikatnymi bialllw)mi plamkami 71 L Ucbwalanie muan Statutu Kola nalezy do kompetc!l1cji: Walnego Zgromadzenia Kola 712. U daniela pod5tawowym sposobem okrcilania wieku jest: poroie 713. l'datnost 1~6w krzyzowki w Polsce jest ruevdelka ( 20-30% ), a gl6wnym powodem tego ~: drapiez:n.iki ( 1'ITony, sro.ki, lisy, tchone, jeno dziki) 714, Udzia! granujatow w podawanej kanl1iemozev.'ynosie: 715. U dzika podstawow)m sposobem okrcilania wieku jest: budo'l'nl i zachowanie si~ dtikiiw, uz\,bienie 716. Ugrupowanie dzik6w to: l'i'alaha 717. U jelenia szlac:bemego podstawow)m SP050bem okrcijania wieku jest: 1'I'ygl~d zewn~trzny i sposob z.achowania,\:-i.' t,,~.. 7 I 8. U kt6rego z gatunkow zwierzyny p/owej zmiana sukni u doroslycb osobnik6w odhywa si~tylko jeden rnx w roku: los 719. U ktorego x gatunkow zwierzyny Flowej nle wyst.:puje kjasycme futro: los 720. U k16rego z gatunk6w zwierzyny zawsze w napotk.anym tropic odcisuil;te ~ raciczki: dzik 721. ljlubione siedliska lis6w to: pola, lasy i male irodpolne kompleksy lcine 722. Ulan przewazaja. cil\ze pojedyncze, wycielenia nast.:puj,\ w rniesia.cu: maj, c:zerniec 72J. ljlo:i:mie Z'yl'ierzyny na pokocie obowiltzuje: na zakollczenie 10'1'\'01'1' 724. Uroczystc zakollczenie lowow rue moze odbyc si~ bez tradyc:jnego pokotu. :Sa pojowaniu padly : jelenie, dziki, ba:1:anty, Iisy. zaja.cc. W jakiej k nalezy je ulotye: 1jelenie.. 2 dziki,3 Iisy, 4 zajllce, 5 baianty 725. Uroczyste zakoji=ie lowow nle moze odbyc si«bez tradyc:jnego pokotu. Na pojow3niu pad}y: dziki. nazallty lisy, zaja,ce. Na!ezy ulozyc je w k, 1 dziki, 2 Iisy, J z:ljllce, 4 bai:mty 726. U sam rogaczy wyro:i:niarny trzy podstawowe formy poroza. Sl\ to VI' kolejnosci: szpicak., l\oidlak, szostok 727. U sam)'w uz.,bienju sporadyc2nie spotykamy: ida 728. Ustawa prze,.:o. iduje kar«za polowanie na pneiollleptactwo na ~1'bnei;u motskilll VI' pasie w gfl\b Il\du 0 szerok~i:5000 Dl 729. UZycie amwliqji z pociskami peino plaszczowymi na polowaniu zbiorov.,)m jest: :to~/..".e 730. U:!:ycienaboi mysliwskich z pociskami palnoplaszczowymi na polowaniu zbiorovl'ynl jes)'~ 'Z" fl...'. III, 731. UZycie optycznydl pntz'l,dow celowruczych na polou'an;1l zjjiot1}uym.: jcst.mo:zliweza zgod.:t prowa~cego polo'l'l'unie,~x" 732. Uzywanie optycmycb pn;:>tzl\d6w celovl'lliczydj na polowaniu zbiorovl')m : jest moiliwe W)1~c:mie za zgodq prow'ad~cego polowanie 734. Wabia.c sam", rogacza w okresie rui nasladujemy: gios kozy - mikotanie 735, \Vaden rodzi miodenaj~ej: od J:W).l"C3 do maja 736. Wadera to sarnica: m1ka 737. Wardllaki po urodzeniu wygla.dajl\ nast",ujl\co: pasiald, Sll jasnob~owe w ciemniejs1.e pasy 738. Wataha to stado: dzikiiw lub wilkow 739. W broil] mysliwego jat4cego oa funnance podczas poiowania x pojazdu: strzejba musi byc rozladowana 74{). W hroni myslrwego podczas wdlodzenin aa amhoo\1: naboje z komor nabojow'ych powinny bye lls~te 741. W cil\,,<>u roku wilki maja naj~ciej: 4- <; Slepych. glucllyclt wilkow 74:2. W cudzym obwodzie lowieckim moma poszukiwac i dodlodzic postrzelonl\ zwierzyn\1: pod warunkiem z:i~iadom1enia 0 tym zarz~dcy obwodu 1!.;.'N..godzin od cil'l'lili podj,.cia poszukiwad 743. W czasie hukowiska byk losia: ll~ka., dochodzi. tel do gwaltol\ouych walk 744. W czasie polowania zbiorowego pozyqja przy ~1t1 ~-mot:e bye: sto~ca ; 745. W czasietui rogacz;,i. II! J' lb" '. J 'IM 746. Wediug ust.a\\'y obwoo lowiedci powinien ofu;jmowac nie mniejsz'l, powiern:hni", nix: 3000 hektarow na obszarze, krorego istniej:t 'Plan prowadzenia lowiectwa 747. WOOlug zasad,,,,)1:.onywania po!o\\'an]a za noc UW3Za sio;:: cz.as po upl)"i\ie godziny po zachodz.ie slonca do godziny przed 1'I'Schodern slonca 748. W gwane lowieckiej sarniecwilka to; basior 749. W gwarze mysliwskiej okres godov.'y u dalliela to: bekowisko 750. W bodowli rasowycb psow mysliwskidl hodowca rna prawo do odcbowania nast~:mja.cej liczby urodzonycb =i~: nie IDa ograniczeji 75 I. W hodowji rasowych psow mysliwskidl za reproduktora uwazamy psa: z konkursu, 3 'PI-ystawy kydologiczne, 1 mi~zynarodowa 752. W hodowli raso"';'ycb ps6w my:iliwskich sukl\ hodowlanl\ jest suka: na 3 wystawach ocena bdb. 1 wystawa m1~arodowa, dypiom J stopni:! polo'w)'ch 753. Wil\zk.a stutu nr 2 ( 3,5 nun wedfug pojskiej numeraqji ) rozcia,ga si~ w odleglosci 35 m: rozsiew srucin si\,ga 1,S'm 754. Wieczorne i poranne godowe loty stanek to: cil!gi 755. Wiekjelenia hyka rnozna oszac:owacna podstawie: og~dn zewn..trzne:o, z.ilcbowania sift: wiciic:a 756. Wick kllguta bazaola moi:emy oszacowacna podstawie: npierzenia i ostrog 757. wiek lisa po odstrzale moma okres1ie po: ~ch 758. W jakiej odleglosci ad maszyn rolniczycb pracuj,\cydl na polu, woino poiow3e: powyzej 200 m 759. W jaki sposob pokrywane ~ szkody w uprawadl leinyc:h: ocbzkodowania wyplaca PaIlstwowe (;{)spodarstwo LeSlIe Lasy PaIlstwowe ze s budietu paiistwll 76{). W j~ku lowieckim nogi je!enia to: badyje 76 I. W j~zyku {owieckim ogoll jeleniowatycb to: I..'Wiat 762, Wj~ku lowied:.im okres godowy saren to: ~jka, ruja 763. W jo;:zyk.u lilysliwskirn nogi dzika nazywane Sl\;...hiegi 764. W konkursie tropowcow zadaniem psow jest: wniejl,'tnosc odnajdywania tropu

11 765. W k"tbrym dniu od rozpoczo;cia cieczki pokrywa sj~ suk<;l: 12 do 16 dni L k w k10rym mj",js.."'u grubos.: $cianki lut) Snrtowej jest najwi~2:l: ill S ty.(.11r. hub i j. ",le P' 1.C.f ~ 4oC,- c-r 767. W ktor;>m zeta,,;ie w-ynu.;;nione sa. tylko tabe gatun.k.i, na kl.ore wolno polo",a': w nocy z broni~ 0 lufach gladkidl bez p'0'fz'\dow aptycznych i I. nloina..., ~gs~ i l~ (~t ('10.~fy \ 76&. \\1adzami. PZL na szezeblu ccntralnym sa. mi<;fu:y innyrni: Krajowy Zjazd Delegatow, :-laaelna Rada Lowiecka, \Vojewodzkie Sejrniki Okl"l,gO'!'H' Zj:udy Delegatow. Rady Lo?l-ieckie 769. \\1adza, kola jest: Walne Zgrornadzenie 770. W momencie karcenia ps3 przez roysliwego jege1:rrofi: rn.m -bye toibe%piec2ona, obwodzie lowieck.im, w ktorym je1enie. daniela, samy i muilony nie maj~ swej OSloi, wolno na niepolowac w odieglosci nie tmiejszej niz: W odniesieuiu, do kl.orego z gatunkow ZWi~ZYllY ~bej prowadzi si~ w ellwili obecnej i.lltrodukcje na najwyzsza, skaj'i' :danif'l 773. W okresie godow)'tll byk jelenia szlachdnego w sile wieku i kondycji :skupia przy sobie lanie 774. W okresie tooo"")'ln-k~: IqCZll si~w ~-M:Hti I'tls2.1fk:ttj=\"Ubieglorocmych partllerow) 775. W okresiejesir:nno zimowym po;tywienie bat.antow stanowi: pqczki.lodygi. korzonki,liscie., owoce, nasiona roslin, podsypy 776. W okresie lanim kuropalwy:.!\: prowadza.~ I»:DiWl ~ta 777, W okresie zimowym sarna: ma najmmejsze za.potnebowanie pokannowe ( 2,5 kg k.army roslinnej lub 500 g suchej na do~) 778. W apiece IliId potornstwem ka=r kaczki krzyzewki: rue -hierz~~.bialu 779. W pe!ni "'YksZ1alcone poroie jelenia sika osobnika w srednim wieku rna former: osmaka (oczniak., opif'rah, l\idlka) & 0: 780. W polowaoiu 11a dzilci, gdy.tdler naganki pdni jf:dal.lu.b.dw6dl m}!sliw dt.podljadaj~cydl psy to; pl'owad~c~' polow:mie moze zezwoue jednem na strzelanie podczas p zenia w waru.n.kach zapewniajllc"ych bezpieczenstwo 781. W polow~ zbiql'(w>'j'm1'la ~a,ce musi brae udrialll1inimtl!ll;-6~'("ft 782. W Polsce jeleri sika wystt;:puje: W okolicy pszcz:lly i Kadyn?l-' iasach lisciastych i mieszanych 0 bogatym poszyciu 783. W populacp jeleni 0 prllwidlow.ej strul.;turze pl.ci.odst.r.za1 pmlid.ial "~ 40 L-ck" yo ,...taW 784. W populacji losia prawidlowy sto5ul1ek pici powinie.n "'YIlosic: 1 do 1,5 7&5. '.\fpapulacfr.;amy,,~ej struj;:turzepl.ei~~ien~eporcjol1alnie: 1 do 1,5..O~...,-0"'" \.(...'''-{ W porze OOcnej dozwolone jest polowanie przy uzyciu bruni 0 lufach gwintowanydt w)'posai.onej w celownik opty=y na: dziki, li5~', borsul dziki~~i, I.:unv, pii:maki 787. W pr6badl\"iosennydl mog1\, wziltc udziai psy, ktore nie ukoliczyly: 24 nliesillcl 788. W przypadkadl -okrcilooych w statucie PZL 'W ~"'U -de -k-e!" megt\ -bye st'osowane nastt;:puj~ce kary: nagana, zawieszenie w prawacn :tneszenia i l'i",'kluc;enie z zrzeszenia 789. W przypadku pozyskania zwi~'ny na po[owaniu indy,widualnym mysliwy jest zobo"''ia.zany do znakowania pozyskanej tuszy: zwoiniony 790. W przypadku pozyskania :z:wierz:,'ny n3 polo~u indywidlullnym.mysliwy,jest. :z.obowi~y odnotowac ten fakt w posiadanym uz\vole.niu na c odniesieniu do zwierzyny grubej: ksi~ e?l-idencji PQbytu my ltftych llll polowaniu ind:y?l-idualnym 791. W prz:,'padl.'"u pozyslamia z."d~ny na polowanill indywidualnym mysli"':y jest zobowi~zany odl1otowac ten fu.kt w posiadanym zezwolmiu na c odniesie.niu do zwi~ny drobnej: na odwrocie zezwolenia 792. W stosunku do samc6w zwi~'ny pj:o\vej pfzlmciduje si~ na.st.;puja.oerodzaje odst.rz.alow: indy"i'iiduainy, rogaae, bykl 793. WSroo zwierz:tt IO\\TIydJ na:jcz.;stszymi nosicidami wsciekli:zny sa.: Iisy 794. W trakcie polowania zbiorowego nasuwilo uszkod:zenie dubeltowki( p~i~e spr :).'IJy klucz.a). Mysl;\,],: zglasza prow:ulzl!cemn i me moze polow:lc 795. W tropie daniela szpile: rue odcisni~te 796. W tropie dzikow zawsze odbite s~ 113 podlozu odciski: repety przednie l'ii~e od t;<:lnich 797. W ubieglych kilku sezonach pozyskanie saren "'1TIosilo w Polsce okolo: 100 tys. sztuk, 798. W US!.abilizowanej populacji dzik6w odstrzal powinien W)'Ilosic proporcjonalnie: riln vir' 'I!J-.. pfmjiiip"it ItO _...,~...0." ".AI ( 799. Wybierz lornetk~najlepiej przydam:.; do obserwacjio mtierzchu: - -2 an At""" -1 L ~, 800. Wybierz prawidlowy zest.aw,gatunek zwiefz!ny i odpow~cy mu okres ochronny:.samy kozy i koil«<ta 15 st;<'czen do 30 l'i"l"lesrull 801. Wy"bierz =taw zawieraj/tcy dtronione gatunki kurak6w: baiant, ),:ura 802. Wybierz zestaw zawieraja,cy lowne gatunki g\'si: g~gawy, zbozowe, bialoczelne 803. Wy"bierz zestaw za"vi~j~c)'!owne gatunki kaczek: krzyt6wki, cyraneczki, gloldenki, czernice 804. WybOr ddegat6l.v na okr~ow)' zjazd delegato"" nale±)' do kompetencji: WaJnego WYC<!niaja.c or~i. dzika Wedhlg metod}' ere nie bier.zerny pod U"wagr.:: lliie: Mill, r cd w?jt'!!i' _tid, 0-' &06. Wycinki sa. to dziki: sanlce w 3 do 4 ro),:u zycia 807, Wykonywanie polowania przez cudzoziemc6w: ind~"",idualne, zbiorowe?i-' obecnosci dzieriawcy &08. Wykoty u UluflonOw przypadaj:tna: l..'l"iiecieli m.ajl,2 ~ta 809. Wymi0ll3 up. samicy losia j jelenia to: grz~zy &10. W}Tostki 11a zewllo;trzllej powierzdm:i lopatylosia: pasynkl 811. Wywat.anie strzelby to: pral'lidlowe ustaieu.ie srodb ci~ikoscl &12. \\'yi.ly niemieck.ie majl!. siers':: gladlq, szorstkowlos'l i dlugll. 8 I 3. Za broii zaladowan~ lm'aza 5i«bron, gdy: naooj majduje sl~ w kornorze nabojowej Iub magllzynj.:u &14. Zaja.ce mlode od starych w sezonie pojowan odroiniamy po: l'iieljiosci, sylwet e 815. Zaja.c naj1iczniej zasiedla: obszary polno leme 816. Za kultywowanietradycji lowieck.idl odpowi~ Jest.: crlonek PZL ~Zanieczyszc=ie atmosferywywolaio szkody fujologic:zne\v lasadl, wystt;:puja, one na powierzchni: )yf. Za nieetyc211c uwaza si~: m.,canie' silt nad :rnicl"z)llq zaniechanieposzuktwaii postrzaika, wulgarne slowa 819. Za nieprzesttzeganie przez mysliwydt zasad bezpieczalstwa, etyki lowieckiej oraz innydt postanowicit W)nikaj~cydl z zasad wykonywania polm POIOWiUliu indy\vidualnym kar«por74dkowa. naklada :Zarz: Kola 820 Za nieprzestrzeganie przez mysliwydl zasad bezpieczcitstwa, etyki lowieclciej oraz innych postallowier\ regujaminu polowan na polowaniu zbjoro",~ po~dkowa. naldada: prowalizllc"y polowanie &21. Za nieprzestrzeganie p= mysjiwydl zasad bezpiec:zeijstwa, etyki!owieckiej oraz ionych postanowicit regulaminu polowan mog'!. bye st nastqluja.ce kary po~dkowe: kary pieni~:ine, wyklnczed.ie z dabzegolldzialu w po.lo?l- 1m.iU lub jego CZ'1sci 822. Za nac zgodnie z obowi~zuj~c)nri przepisami uwai:a 5i«okres: godzin~ po i przed zachodem i wschodem Morica 823. Za poc~tek polowania zbiorowego uwai:a si.;;: moment Zlikonczenia zbiorki i przysf.llpiemll do odpral'l)' mysln.'ych: 824. Za~d GlOwn)' PZL.: iowczy krajowy OI"aZ 2 do 4 czlonkow 825. Za~d kola wybierany jestn3 okres: Sial 826. Z3l'Zl\d okr~"']' PlL.: Iowczy o~gow"y jako przewodniczllcj1, 2 do 4 czlonkow 827, Zasady przyznania odstrzai6w indywidualnydi W obwodadl dzier::l:awionych przez kola lowieckie ustala: walne zgromadzcnie killa 828. Zasady \\") konywania polowan z.abraniajl\. mi~zy innyrni stnelac do dzikow z brooi mysliwskiej 0 kalibt-ze: poni.iej ~6 poniiej 2000J &29. Zasi.:;g bron; kulowej!lredniego kalibru (7= 7.,62mm Smm ) W)'IJQsi okolo: 5000 m 830. Za strzat wzdluz linii mysjiwydt uwai:a si~ stnat, przy kl.orym pocisk kulo\\]' lub skrajne Sruty wi~zki przech~ ( lub w przedhlimiu prze stanowiska Sltsiada W odlegiosci mniejszej: nii10 HI 831. Zbiorowo z psami lub nagonjut wolno polowac na: dziki., lisy ptactwo 832, l egzaminu din kandydat6w do PZL: zaswiadczenie 0 ulaniu mrsu &33. ~ wz:gl~u na cil\.~ przedhlzool1, mlode borsuki rodza. si~: marzee, J..'l"Iiecien 834. Zgodnie z tradycjlt dokonuje si;; o.'femoniaiu pasowania ltiysliwego. Dzieje si<;: lo z dlwi1ll.: stl"leienlajlierwszej drobnf'j lub grubej z"ierzyny &35. Z?JYz U psa, w ktorym sieka= szcz..rki g6mej wysuni'lle sa. przed siekacze zuchwy s~ dolnej i dotykajlt idt swoimi tyinyrni plaszczy:mami na2 przodozgryzem 836. Ziawisko ci'lzy przedlui:ooej, utajonej wystepuje u: samy

12 837. llomem czc:imy: myslivrcgo, \,;tory poz)oskal gru~ l'i'iierly"\, 838. Zlom fil07 bye wr<;czony w postaci gal:tzki: mysliwemu, l.:tory pozyskal :mier.l)"ll<; 839. lion! to: liujwyfsze odwaczenie lowj('ckie 840. Zmiana sukni II dzika odb)-wa si.,: w nast.;puja.cych porach: "iosn~ i jesieni~ 841. Zmiana sukni u sam~'n3st<;:puie: m"j-wl"zesieii, paidziemi.k-j,."l\l('cieti 842. Znajomo.olC stanu liczebnego poglowia zwi~ny jest niezb~a do wlasciwego prowadzenia gospodarlj lowieckiej. Do oomy liczebnos lowiskach POWillllO stosowac si;; mcl.~: rocrnej obser,..acji, probn~'ch J>\'dz.eti 843. ZnajomoSC stanu liczebnego pog/owia ZWierz}11Y jest nie~a do wlasciwego prowadzeoia gospodarki kl'.via.-kiej. Do oemy liczebnoo."i z mcloda: roc2l1t'j obsen\'llcji 844. lnakowmie dotyczy, oznacza: poxyskany tusz. punk!: skupu 845. ln3111i«slrocha dolyczy, 0211acza: pnedniego skol.-u po z.e"l'lu,ttzilej stronie 846. lnami~ strocha wystc;puje u m10dych z.aj~ i z.anika Vi wiclru okolo: 7 mie:s~ca 847. Odb\'cia stain kandydackiego w kole lowieckim: osoby z "'yfszym lub sr"dn1m ",)-ksrtalceniem lesn~m. z ":!'i:sz:>m YI)'k>aakeniem 0 sf lowiledoliioej, s'trai:nicy lo'\\ie<:cy z d...u1t'tnim staiem 848. Z odkrytit glow:t wysluchuje si~ sygnalow. hejnalow i fanfar: prz:.' P'lS()"I'lUliu i siubo\\'luliu 849. Zwi~la bezprawrde pozyskana stanowi wlasn0s6: kgla 850. ZWlerzyna plowa to: losie, daniele, jelenie, samy 851. Zwierz:.na. pozyskana zgodnie Z lowiecldm planem hodowlanym W ",-ydzietiawionym obwodzie lowiecldlll stanowi wlasnosc: dzieriaw..-:y lub Gbwodu, kola 852. Zwierz:.na sk.!usowana nalez)' do: kola 853. Zwierzyna w stanie woln::ml stanowi wlasnosc: skarbu pruist"ra

BEZPIECZEŃSTWO NA POLOWANIU. Źródło: http://www.pzlow.pl

BEZPIECZEŃSTWO NA POLOWANIU. Źródło: http://www.pzlow.pl BEZPIECZEŃSTWO NA POLOWANIU Źródło: http://www.pzlow.pl PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi 1. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze: a) jeleni; b) danieli; c) saren; d) łosi i saren 2. Prawidłowa struktura płci u sarny wynosi:

Bardziej szczegółowo

c - od 15 sierpnia do 15 stycznia i nie dotyczy między innymi polowania na lisy przy norach

c - od 15 sierpnia do 15 stycznia i nie dotyczy między innymi polowania na lisy przy norach Warunki wykonywania polowania Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Co należy rozumieć pod pojęciem polowanie zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Okólnik z dnia 05 marca 2011 r.

Okólnik z dnia 05 marca 2011 r. Okólnik z dnia 05 marca 2011 r. 1. Informujemy, że przystrzeliwanie broni dla naszego Koła wyznaczono na dzień 13.03.2011 roku (niedziela) od godziny 09.00 na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ Koszalin w Manowie.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata 2007-2017 dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski 2. DANE DOTYCZĄCE REJONU HODOWLANEGO 2.1. Opis rejonu hodowlanego Nr 4 Bydgoski Lp Województwo Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Regulamin polowań ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl Oferta cenowa na sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

III. 2.3. GOSPODARKA ŁOWIECKA

III. 2.3. GOSPODARKA ŁOWIECKA III. 2.3. GOSPODARKA ŁOWIECKA Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713). Łowiectwo,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na polowaniu Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa).

Bezpieczeństwo na polowaniu Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). Bezpieczeństwo na polowaniu Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Prowadzący polowanie gdy stwierdzi, że myśliwy jest

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN)

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 5/2010 z dnia 15.05.2010 r. Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. 2. Polowanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa, a także z zasadami etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. 2. Polowanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa, a także z zasadami etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich. Dz.U.97.35.215 1999-01-30 zm. Dz.U.99.3.19 2002-04-01 zm. Dz.U.02.13.127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 4 kwietnia 1997 r w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce

Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce Piotr Wawrzyniak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku RDLP Białystok w zasięgu terytorialnym ma 2 632 747ha, gdzie zarządza powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

Oferta cenowa. na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 18/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki Oferta cenowa na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. ZATWIERDZAM:

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031. Ważna od dnia 1 kwietnia 2013 r.

OFERTA CENOWA. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031. Ważna od dnia 1 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora LZD Rogów Nr 2 z dnia 03.04.2013 r. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031 OFERTA CENOWA na sprzedaż polowań w Ośrodkach Hodowli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia r, ze zmianami z dnia r

UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia r, ze zmianami z dnia r UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia 12.08.2008r, ze zmianami z dnia 29.04.2009r W sprawach zasad wydawania odstrzałów i wykonywania polowań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1) w 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

1) w 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 1 Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 186 14027 Poz. 1250 1250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne:

Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne: Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne: 1. Koło Łowieckie... z siedzibą w...., ujęte jest w rejestrze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

Bardziej szczegółowo

W wykladzie wykorzystano mi edzy innymi materialy pochodzace z Internetu i czasopism: Colt, Strzal, Bro n i Amunicja, Arsenal, Guns & Ammo

W wykladzie wykorzystano mi edzy innymi materialy pochodzace z Internetu i czasopism: Colt, Strzal, Bro n i Amunicja, Arsenal, Guns & Ammo BRON I BALISTYKA Mechanizmy W wykladzie wykorzystano mi edzy innymi materialy pochodzace z Internetu i czasopism: Colt, Strzal, Bro n i Amunicja, Arsenal, Guns & Ammo KLASYFIKACJA BRONI BRON POWTARZALNA

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS. 2 Konkursy przeprowadza się w dwóch klasach: A- płochacze i B- płochacze wszechstronne

KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS. 2 Konkursy przeprowadza się w dwóch klasach: A- płochacze i B- płochacze wszechstronne KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS 1 Konkursy przeprowadza się dla psów pracujących jako płochacze, zgodnie z podziałem FCI będą to psy z sekcji płochaczy grupy VIII oraz terierów myśliwskich z

Bardziej szczegółowo

-1- -2- POLOWANIE I ZNAKOWANIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r.

-1- -2- POLOWANIE I ZNAKOWANIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. POLOWANIE I ZNAKOWANIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Paśnik magazyn dla zwierzyny płowej (1997 r.)

Paśnik magazyn dla zwierzyny płowej (1997 r.) Koło łowieckie dzierżawi dwa obwody, które położone są na terenie powiatu sochaczewskiego. Obwód Nr 364 (dawniej Nr 1) o powierzchni 4 116 ha, który jest obwodem mieszanym leśno-polnym. Główne gatunki

Bardziej szczegółowo

SPORT STRZELECKI. (skrócony opis)

SPORT STRZELECKI. (skrócony opis) W skład sportu strzeleckiego wchodzą: SPORT STRZELECKI (skrócony opis) strzelectwo sportowe, strzelectwo długodystansowe, strzelectwo westernowe, strzelectwo czarnoprochowe i historyczne, strzelectwo kurkowe,

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN)

Oferta cenowa. na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora RDLP w Olsztynie Nr 9/2008 z dnia 26.03. 2008 r. Znak-ZO- 75 / 7 / 08 Oferta cenowa na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

byki, cielęta łanie do 15 byki, łanie, cielęta odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki lochy do 15 do 1 w drodze odłowu do 15

byki, cielęta łanie do 15 byki, łanie, cielęta odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki lochy do 15 do 1 w drodze odłowu do 15 Miesięcznik Brać Łowiecka Okresy polowań dla miesiąca styczeń byki, cielęta łanie do 15 sika byki, łanie, cielęta do 15 Daniel byki łanie, cielęta do 15 Muflon tryki owce, jagnięta do 15 Sarna kozy, koźlęta

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Rozporzadzenie - Dz.U.05.61.548 Załączniki: Wzór upoważnienie do wykonywania polowania Wzór Ksiązki ewidencji Wzór znaku do znakowania Dz.U.05.61.548 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Cechy charakterystyczne: uszy długie, z czarnymi zakończeniami. Wielkość: długość ciała ok. 60 cm, ogona 10 cm, masa ciała ok. 4 kg.

Cechy charakterystyczne: uszy długie, z czarnymi zakończeniami. Wielkość: długość ciała ok. 60 cm, ogona 10 cm, masa ciała ok. 4 kg. ZAJĄC Królestwo: zwierzęta Typ: strunowce Podtyp: kręgowce Gromada: ssaki Podgromada: łożyskowce Rząd: zajęczaki Rodzina: zającowate Rodzaj: zając Gatunek: zając europejski (Lepus europaeus) Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Prawo łowieckie Zmiany w Regulaminie Polowań

Prawo łowieckie Zmiany w Regulaminie Polowań Prawo łowieckie Zmiany w Regulaminie Polowań Informujemy kolegów, że od 21 października 2010 r. weszły zmiany w Regulaminie Polowań. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BRONI STRZELECKIEJ.

KLASYFIKACJA BRONI STRZELECKIEJ. Autor: Marek Kaszczyk KLASYFIKACJA BRONI STRZELECKIEJ. 1. Broń palna. Bronią palną jest urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe do egzaminu myśliwskiego

Pytania testowe do egzaminu myśliwskiego Pytania testowe do egzaminu myśliwskiego I. 1. Opisad wygląd zewnętrzny łosia. 2. Dołki rójne, komu i do czego one służą? 3. Kiedy rogacz osadza czemcha i zrzuca 1-sze swoje poroże? 4. Kiedy występuje

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.05.61.548 zm. Dz.U. 10.186.1250 z dnia 22.09.2010 zm. Dz.U. 11.257.1548 z dnia 15.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. Rozporzadzenie - Dz.U.05.61.548 Załączniki: Wzór upoważnienie do wykonywania polowania Wzór Ksiązki ewidencji Wzór znaku do znakowania Dz.U.05.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 2007 Nr 221 poz.1646] Na podstawie art. 8 ust. 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz [Dz.U. z 2005 Nr 61 poz. 548] ze zm. [Dz.U z 2010 r. Nr 186 poz. 1250]

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Środowiska. W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Rozdział 1.

Rozporządzenie Ministra Środowiska. W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Rozdział 1. Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Środowiska W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Status aktu prawnego: obowiązujący Data uchwalenia, nowelizacji: 23.03.2005,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r.

Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. Rozporzadzenie - Dz.U.05.61.548 Załączniki: Wzór upoważnienie do wykonywania polowania Wzór Ksiązki ewidencji Wzór znaku do znakowania Dz.U.05.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. [Dz.U.2005.61.548 z dnia 15 kwietnia 2005 r., ze zmianami

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 Ceny brutto w PLN Obowiązują od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. DANE KOŁA: Wojskowe Koło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.2005.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 2011-12-14 zm. Dz.U.2011.257.1548 1 2013-08-07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.) (tekst jednolity) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 22 września 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania,

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania, Uchwafa nr 41/2007 Naczelnej Rady towieckiej z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie zasad odbywania statu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (stan prawny na dzien 16 wrzesnia 2014 r.) uchwali6 zasady

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STRZELECTWO SPORTOWE PODSTAWOWE ZASADY STRZELANIA TEMAT: Tor pocisku i jego elementy Pocisk po opuszczeniu wylotu lufy ma określony kierunek i prędkość początkową. W próżni lot

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz tekst ujednolicony zmiany: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1250) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.05.61.548 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1250)Na

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Warunki wykonywania polowania

Rozdział 2. Warunki wykonywania polowania Dz.U.05.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 Człuchów 2015 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU Koło Łowieckie Wiewiórka Korsze z siedzibą w Dębniku Dębnik 4, 11-440 Reszel NIP:742-000-97-38 OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU

REGULAMIN VII OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU REGULAMIN VII OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU Słupsk 2016 1 I. CEL ZAWODÓW: 1. Popularyzacja sportu strzeleckiego. 2. Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan Polowań na sezon 2016/17

Plan Polowań na sezon 2016/17 Wyględy, 30.07.2017 Koło Łowieckie nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Adres korespondencyjny: ul. Jana Kujawskiego 79 Wyględy 05-083 Zaborów Komunikat 2/2017 Zarząd Koła Łowieckiego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań

Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56a 74-320 Barlinek Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań sprzedaży polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Uwaga: wypełnić i przekazać drogą elektroniczną! Dane podstawowe: Nazwa koła: Koło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. uprawnień do wykonywania polowania obejmuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. uprawnień do wykonywania polowania obejmuje Dziennik Ustaw Nr 3 620 Poz. 19 19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Żubry żyjące w dzikim stanie wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w XVIII

Żubry żyjące w dzikim stanie wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w XVIII Dawid Tomczyk Żubry żyjące w dzikim stanie wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w XVIII wieku [15]. W Małopolsce wyginęły już w

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLOWAŃ. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 4 kwietnia 1997 r.

REGULAMIN POLOWAŃ. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 4 kwietnia 1997 r. REGULAMIN POLOWAŃ -1- PORADY OGÓLNE: Bardzo ważny dokument: jeden z najważniejszych jeśli nie najważniejszy do prawidłowego wykonywania polowania (bardzo duża presja na egzaminie na ten element, głównie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.05.61.548 2010.10.21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

4/ Składka płacona po terminie wynosi 150,00 zł za przeterminowany kwartał.

4/ Składka płacona po terminie wynosi 150,00 zł za przeterminowany kwartał. I. Zasady opłacania składek członkowskich i wnoszenia opłat: 1/ Zgodnie ze statutem PZŁ ustala się wysokość wpisowego w wysokości 10-cio krotności rocznej składki do Zrzeszenia obowiązującej w dniu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 2007 Nr 221 poz.1646] [Dz.U. 2013 poz.95] (weszło

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU Uchwała nr Nr 9/WZ/2010 z dnia 26.09.2010r. w sprawie określenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz

Bardziej szczegółowo

adrenalina * precyzja * opanowanie

adrenalina * precyzja * opanowanie adrenalina * precyzja * opanowanie strzelnica myśliwska Proponujemy Państwu wyśmienitą formą aktywnego wypoczynku, jaką jest doskonalenie umiejętności strzeleckich czy też nauka strzelania z interesujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Z kynologii myśliwskiej. Nowy Sącz

Szkolenie. Z kynologii myśliwskiej. Nowy Sącz Szkolenie Z kynologii myśliwskiej Nowy Sącz Sprawy kynologii myśliwskiej Kynologia- nauka o psie, jego hodowli i tresurze Kynologia łowiecka Zadania stawiane instruktorom promocja kynologii łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach

Rozdział IX. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach Hubert Szramka AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu WSZŚ w Tucholi Rozdział IX Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r. Dz.U.2010.3.19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (tekst ujednolicony 2) ) Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo