5 kafli Ljós - wiato. Orðaforði bls hugtak merking termin polski definicja. inwersja rozproszona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 kafli Ljós - wiato. Orðaforði bls. 135. hugtak merking termin polski definicja. inwersja rozproszona"

Transkrypt

1 5 kafli Ljós - wiato KAFLAHLUTAR 5-1 Hvað er ljós? Czym jest wiato? 5-2 Ljósgjafar róda wiata 5-3 Speglun Inwersja (odbicie) 5-4 Ljósbrot Zaamanie wiata 5-5 Litir ljóssins Barwy wiata 5-6 Ljós og tækni wiato i technologia Markmiðið kaflans: Powiniene umie#: 5-1 Lýst rafsegulrofinu Opisa# widmo elektromagnetyczne 5-1 Borið sama þær vísbendingar sem styðja agnakenninguna um ljósið og bylgjukenninguna Porówna# dowody wspieraj(ce teorie cz(steczkowej i falowej budowy wiata 5-2 Lýst mismunandi ljósi sem stafar frá lýsandi hluta Opisa# ró*ne rodzaje wiata w zale*noci od +róda jego powstania. (glóðarljós, flúrljós, neonljós) 5-3 Gert grein fyrir hvernig mismunandi yfirborð hluta veldur ólíku endurkasti ljóss Wyjani#, w jaki sposób ró*na powierzchnia przedmiotów powoduje ró*ne odbicie wiata 5-3 Borið saman sléttan spegil, holspegil og kúptan spegil Porówna# zwierciado paskie, wkl1se i wypuke 5-4 Borið saman ljósbrot í dreifilinsu og safnlinsu Porówna# zaamanie wiata w soczewce rozpraszaj(cej i skupiaj(cej 5-5 Lýst þeim margvíslegu víxlverkunum sem geta átt sér stað þegar ljós fellur á hlut Opisa# ró*norodne relacje wzajemne, które mog( zaistnie#, gdy wiato pada na jaki przedmiot 5-6 Lýst ýmsum nýjungum í ljóstækni Opisa# ró*ne nowoci w technologiach zwi(zanych z optyk( Orðaforði bls. 135 hugtak merking termin polski definicja dreifið speglun speglun sem einkennist af því að ljósgeislar endurvarpast af ósléttum fleti og dreifast í allar áttir inwersja rozproszona odbicie, w którym promienie *wiat+a odbijaj,c si- od nierównej powierzchni rozchodz, si- we wszystkich kierunkach - 1 -

2 dreifilinsa linsa sem brýtur samsíða ljósgeisla þannig að þeir leita hver frá öðrum soczewka rozpraszaj,ca soczewka za+amuj,ca równoleg+e promienie *wiat+a, w taki sposób, 2e rozchodz, si- w ró2nych kierunkach fjarsýni að sjá langt frá sér nadwzroczno*3 wada wzroku powstaj,ca wskutek skrócenia przednio-tylnej osi ga+ki ocznej, co powoduje przesuni-cie ogniska skupienia promieni *wietlnych poza ga+koczn, flúrljós gagnsæi glóðarljós hálfgagnsæi heilmyndun Rafeindirnar dynja á gassameindum (kvikasilfursgufu og argongasi) Kvikasilfursgufan gefur frá sér útútfjólubláa geisla sem varpast yfir á sérstakt efni (ljómefni) sem gefur frá sér sýnilegt ljós. er þegar hlutir hleypa ljósi gegnum sig Grannur vír úr málminum volframi hitnar þegar kveikt er á perunni því rafeindir flæða gegnum vírinn. Hann lætur frá sér ljóseindir sýnilegs ljóss. er þegar efni (hlutir) hleypa ljósi en ekki nákvæmari mynd gegnum sig tækni sem byggist á því að nota ljós til þess að fá fram þrívíða, afar raunverulega mynd. Hægt er að horfa á heilmynd frá öllum hliðum. *wiat+o jarzeniowe potoczna, niew+a*ciwa nazwa *wietlówki lub wy+adowczej lampy (gazowej, rurowej). przezroczysto*3 *wiat+o zwyk+ej 2arówki pó+przezroczysto*3 hologram ma miejsce, wówczas gdy przedmioty przepuszczaj, promienie *wietlne. cienki wolframowy drut rozgrzewa si- w momencie w+,czenia 2arówki, wówczas elektrony przep+ywaj, przez drucik, który oddaje (fotony) cz,steczki *wiat+a w postaci widocznego *wiat+a wyst-puje wówczas, gdy materia+y lub przedmioty przepuszczaj, *wiat+o, lecz obraz jest niedok+adny urz,dzenie wykorzystuj,ce *wiat+o do wytwarzania obrazów trójwymiarowych; hologramy mo2emy ogl,da3 ze wszystkich stron - 2 -

3 holspegill: spegill með íhvolpum speglunarfleti. zwierciad+o wkl-s+e skupiaj,ce zwierciad+o skupiaj,ce, którego powierzchnia odbijaj,ca jest zwykle cz-*ci, wewn-trznej powierzchni kuli; stosowane m.in. w przyrz,dach optycznych i w reflektorach kúptúr spegill spegill með kúptum speglunarfleti zwierciad+o wypuk+e (rozpraszaj,ce) zwierciad+o, którego powierzchnia odbijaj,ca jest zwykle cz-*ci, zewn-trznej powierzchni kuli, daj,ce powi-kszony, zdeformowany obraz odbitych przedmiotów leysir: tæki sem sendir út grannan, samfasa ljósgeisla sem getur verið mjög orkuríkur. laser przyrz,d wysy+aj,cy spójn, wi,zkpromieniowania w zakresie widmowym, o du2ej dawce energii linsa skífa úr gleri með íhvolfum eða kúptum flotum, hún brýtur ljósgeislana þegar þeir fara gegnum hana soczewka p+ytka szklana s+u2y do skupiania lub rozpraszania promieni *wietlnych oraz do wytwarzania obrazów powi-kszonych albo zmniejszonych, za+amuje promienie *wietlne lithimna himna í auga framan við augastein sem umlykur sjáaldrið og stjórnar stærð þess með vöðvasamdrætti, ræður augnlit manns t-czówka barwna, nieprzejrzysta b+ona ga+ki ocznej o kszta+cie kr,2ka z otworem (=renic,), przez który *wiat+o wpada do oka, decyduje o koloru oczy cz+owieka ljómefni efni innan um flúrpípum sem breytir útfjólublárri geislun í sýnilegt ljós luminofor substancja chemiczna wewn,trz fluorowych rurek, wykazuj,ca luminescencj-, zmienia promieniowanie ultrafioletowe w widzialne *wiat+o(*wiecenie) ljósbrot stefnubreyting sem ljósgeisli tekur þegar hann fer úr einu efni í annað za+amanie fal (*wiat+a) ze wzgl-du na ró2n, pr-dko*3 *wiat+a w o*rodkach o ró2nych g-sto*ciach, na granicy o*rodków nast-puje za+amanie (ugi-cie) *wiat+a

4 ljóseind ljósröfun ljósþráðatækni lýsandi hlutur neonljós nærsýn ógagnsæi prisma örsmá eind sem flytur orku ljóss og annarra rafsegulbylgna myndun rafstraums við það að nægilega orkuríkar ljóseindir falla á málmflöt og hrekja rafeindir út úr málminum. grunnur og þjáll þráður úr gleri sem flytur upplýsingar í formi ljós Líkt og flúrljós myndast neonljós við það að rafmagn fer gegnum pípu sem inniheldur gas. gegnsær hlutur (t.d. þrístrent gler) sem brýtur ljósgeisla mismikið eftir lit foton zjawisko fotoelektryczne jonizacja *wiat+owody *wiat+o neonowe cz,stka elementarna nie maj,ca +adunku elektrycznego zjawisko wyst-puj,ce w cia+ach pod wp+ywem *wiat+a, zwi,zane z przekazywaniem energii; oderwanie elektronu od oboj-tnego atomu lub cz,steczki z materia+u przepuszczaj,cego promieniowanie, w którym wykorzystuje sizjawisko ca+kowitego wewn-trznego odbicia *wiat+a; s+u2y do przesy+ania z+o2onych obrazów na ma+, odleg+o*3 lampa wy+adowcza dwuelektrodowa, której *wiat+o pochodzi z pobudzenia atomów gazu krótkowzroczno*3 wada wzroku spowodowana wyd+u2eniem siga+ki ocznej w osi przednio-tylnej, co powoduje powstawanie obrazu przed siatkówk, zamiast na niej nieprzezroczyste (cia+a) pryzmat przedmiot, który stanowi przeszkod- dla rozchodzenia si- promieni *wietlnych blok szklany w kszta+cie trójk,ta. Wi,zka *wiat+a bia+ego przechodz,c przez pryzmat zwykle dwukroknie si- za+amuje, mo2na wówczas zaobserwowa3, ka2dy kolor ma inn, d+ugo*3 fal - 4 -

5 rafsegulbylgja fala poprzeczna, nie wymaga no*nika, rozchodzi si- w pró2ni z pr-dko*ci, km na sekundrafsegulróf reglulegspeglun safnlinsa þverbylgja sem þarf ekki bylgjubera til þess að færast úr stað og berst gegnum tómarúm með km. hraða á sekúndu. röð mismunandi rafsegulbylgna sem raðað er eftir mismunandi tíðni og orku. Rafsegulrofið nær meðal annars yfir útvarpsbylgjur, örbylgjur, ljósbylgjur, útfjólubláa geislun og gamma geislun speglun sem einkennist af því að ljósgeislar endurvarpast af sléttum fleti og dreifast því lítið sem ekkert linsa sem brýtur ljósgeisla þannig að þeir færast nær hver öðrum fala elektromagnetycz na widmo elektromagnetyczne odbicie lustrzane soczewka skupiaj,ca odbicie od powierzchni g+adkich; wi,zki *wiat+a odbijaj, si- w tym samym kierunku czyli taka soczewka, która powoduje, 2e promienie *wietlne po przej*ciu przez soczewk- skupiaj, si- (przybli2aj, ) sjáaldur =renica otwór w t-czówce, przez który *wiat+o wpada do oka sjóna (sjóhimna) sléttur spegill speglun upplýstur hlutur þverbylgja spegill með flötum speglunarfleti endurvarp ljósgeisla af fleti hlutur sem endurvarpar ljósi sem fellur á hann bylgja þar sem bylgjuorkan hreyfist hornrétt á þá stefnu sem bylgjan sjálf fylgir siatkówka oka zwierciad+o p+askie odbicie fala poprzeczna *wiat+oczu+a tkanka o z+o2onej budowie, wy*cielaj,ca wewn-trzn, powierzchni- ga+ki ocznej (oko). W siatkówce rozpoczyna si- recepcja przetwarzanie i przekazywanie bod=ców *wietlnych nie zmienia zbie2no*ci wi,zki padaj,cej odbicie promieni *wietlnych od powierzchni przedmiot, który odbija *wiat+o docieraj,ce do niego z innego =ród+a to fala, w której drgania o*rodka s, prostopad+e do kierunku rozchodzenia sifali

6 Na poniszych stronach moesz znale ciekawe prezentacje dotyczce fizyki soczewki np. o za+amaniu si- *wiat+a

Réttur þinn Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi

Réttur þinn Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi informacje dla kobiet obcego pochodzenia mieszkających na Islandii Íslenska Pólska 2 3 Bæklingur þessi er útgefinn af Jafnréttisstofu og styrktur af

Bardziej szczegółowo

Réttur þinn Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi

Réttur þinn Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi Mikilvægar upplýsingar fyrir erlendar konur á Íslandi ważne informacje dla cudzoziemek na Islandii Íslenska Pólska Bæklingur þessi er útgefinn af Jafnréttisstofu og styrktur af Progress áætlun Evrópusambandsins

Bardziej szczegółowo

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson Hugvísindasvið Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar Pólsk þýðing með athugasemdum Ritgerð til M.A.-prófs Magdalena Dybka Janúar 2011 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Þýðingarfræði Heimir Pálsson

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) 4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) Dzia X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA (10 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

1. Plan wynikowy 1. Proponowana siatka godzin. Przyj te za o enia:

1. Plan wynikowy 1. Proponowana siatka godzin. Przyj te za o enia: 1. Plan wynikowy 1 Proponowana siatka godzin Elektrodynamika 50 godz. 1. Elektrostatyka 7 godz. 2. Pràd elektryczny 7 godz. 3. Pole magnetyczne 8 godz. 4. Pràd zmienny 5 godz. 5. Rzut oka na mikroelektronik

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku skupiaj ce rozpraszaj ce Optyka geometryczna Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku rok szk. 2009/2010 skupiaj ce rozpraszaj ce Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 2 Ciekawostki 3 skupiaj ce Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow mgr Violetta Drozdowska Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow Rozprawa doktorska Instytut Oceanologii PAN, w Sopocie Promotor: dr hab. Tadeusz Król Sopot

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WICZENIOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII

MATERIAŁ WICZENIOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejk MFA-P1 MATERIAŁ WICZENIOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 21). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo