KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Egzain aturalny aj 009 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

2

3 Zadanie 1. Wyznaczenie wartoci prdkoci i przyspieszenia ciaa wykorzystujc równanie ruchu. Warto prdkoci pocztkowej, /s Warto przyspieszenia, /s C Zadanie. B. ziana kierunku prdkoci liniowej. Wskazanie przyczyny wystpowania przyspieszenia dorodkowego ciaa poruszajcego si po okrgu ruche jednostajny. Zadanie 3. D. 3,5 /s. Zadanie 4. p Wyznaczenie warto ziany prdkoci ciaa odbijajcego si od podoa. Dobranie waciwego wykresu do przedstawionej przeiany gazowej. A. 1. Zadanie 5. T Wybranie waciwego opisu dotyczcego przepywu prdu w iedziany przewodniku. A. elektronów, a jego opór wraz ze wzroste teperatury ronie. 3

4 Zadanie 6. Ustalenie, jak zienia si ogniskowa i zdolno skupiajca soczewki oka, gdy czowiek przenosi wzrok z czytanej ksiki na odleg gwiazd. ogniskowa soczewki oka zdolno skupiajca A. ronie aleje Zadanie 7. Wskazanie zjawiska, dziki któreu oliwe jest przesyanie sygnau wietlnego przy uyciu wiatowodu. D. cakowitego wewntrznego odbicia. Zadanie 8. B. M < 4 p + 5 n Zadanie 9. D. zaleje razy. Zadanie 10. A. 0,5 p Zadanie 11.1 Wybranie prawdziwej inforacji dotyczcej asy jdra berylu. Ustalenie, jak zienia si warto prdkoci liniowej satelity podczas ziany orbity. Ustalenie zwizku idzy dugociai fal de Broglie a dla okrelonych czstek. Obliczenie warto redniej prdkoci ciaa dla przytoczonego opisu jego ruchu. s s 1 pkt skorzystanie z zalenoci v = (v = t 14 s ) lub wyznaczenie drogi przebytej przez wind (s = 4 ) 1 1 pkt obliczenie wartoci prdkoci redniej v = 1,71 /s ( /s) 7 4

5 Zadanie 11. Obliczenie wartoci siy nacisku ciaa na podog windy w ruchu jednostajnie przyspieszony do góry pkt uwzgldnienie, e F N = F b + F g = a + g 1 pkt wyznaczenie wartoci przyspieszenia (a = 1 /s ) 1 pkt obliczenie wartoci siy nacisku F N = 660 N Zadanie pkt narysowanie trzech si i nazwanie ich Narysowanie i zapisanie nazwy si dziaajcych na ciao w windzie (ukad nieinercjalny) podczas ruszania windy do góry. F gr sia grawitacji (sia cikoci, ciar) F r F b sia bezwadnoci F b F r sia reakcji F gr 1 pkt zachowanie odpowiednich relacji idzy wektorai F F F 0 r gr b Zadanie 1.1 Narysowanie siy dziaajcej na czstk obdarzon adunkie elektryczny poruszajc si w jednorodny polu agnetyczny. 1 pkt poprawne zaznaczenie siy: wektor siy skierowany pozioo w prawo Zadanie 1. Tworzenie inforacji Wyprowadzenie wzoru okrelajcego energi kinetyczn czstki obdarzonej adunkie elektryczny poruszajcej si w jednorodny polu agnetyczny. 1 pkt skorzystanie z zalenoci FL Fd lub 1 pkt uzyskanie zalenoci q B r E k v q vb r 5

6 Zadanie 1.3 Wykazanie, e w ukadzie SI energia kinetyczna protonu wyraona jest w dulach. 1 pkt zapisanie, e C T kg E k 1 pkt wykonanie przeksztace i wykazanie, e [E k ] = Zadanie 13.1 kg = J s Obliczenie wspóczynnika sprystoci spryny wykorzystujc wykres zalenoci siy wprawiajcej ciao w drgania od jego przeieszczenia. 1 pkt zapisanie zalenoci z wykresu F k i podstawienie wartoci liczbowych odczytanych x 1 pkt obliczenie wspóczynnika sprystoci spryny k = 80 N/ Zadanie pkt zapisanie zalenoci Zadanie 14.1 a ax = 4 /s Tworzenie inforacji Wykazanie, e aksyalna warto przyspieszenia drgajcej kulki jest równa podanej wartoci. F a i obliczenie aksyalnej wartoci przyspieszenia Ustalenie, jak zienia si gsto gazu w przedstawionej przeianie gazowej. Uzasadnienie odpowiedzi, podajc odpowiednie zalenoci. 1 pkt zapisanie stwierdzenia: gsto gazu w przeianie rosa 1 pkt zapisanie uzasadnienia np.: wzrost cinienia gazu by trzykrotny, a teperatury dwukrotny zate objto alaa lub zapisanie Zadanie 14. nrt gdzie V i odpowiedni koentarz o zianie objtoci V p Ustalenie, który z wyienionych w tabeli gazów poddano opisanej przeianie gazowej pkt zapisanie równania p V n RT i podstawienie n 6

7 1pkt obliczenie asy olowej gazu (µ = 3 g) Zdajcy oe obliczy liczb oli gazu (n 1,5), a nastpne as olow 48g 3g 15, 1pkt prawidowy wybór gazu z podanej tabeli: tlen Zadanie 15. Obliczenie dugo fali wiata eitowanego przez laser pkt skorzystanie z zalenoci P = 1pkt uwzgldnienie, e E f hc nef 1pkt obliczenie dugoci fali 6, ( 631,5 n) Zadanie 16. Tworzenie inforacji t Narysowanie dalszego biegu proieni wietlnych w sytuacjach przedstawionych na rysunkach. 0 3 Po 1 pkt za prawidowy bieg proienia w kadej z trzech przedstawionych sytuacji (na pierwszy i drugi rysunku zdajcy oe równie narysowa proie odbity) Zadanie 17.1 Zapisanie reakcji rozpadu atou zota. 1 pkt poprawne zapisanie równania reakcji: Zadanie Hg1e e lub 79 Au 80Hg1 e Au ~ ~ Antyneutrino w zapisie równania nie jest wyagane. Obliczenie asy izotopu zota pozostaego po okrelony czasie w preparacie proieniotwórczy. 1 pkt uwzgldnienie, e 8,1 dnia to trzy okresy poowicznego rozpadu 1 pkt obliczenie asy izotopu zota, która pozostaa po ty czasie = 1,5 µg 7

8 Zadanie 18.1 Wyznaczenie wartoci energii atou wodoru dla przypadku, gdy elektron znajduje si na n-tej orbicie. 1 pkt obliczenie energii E 4 = 0,85 ev (skorzystanie z zalenoci E n ~ Zadanie 18. i uzupenienie tabeli Przedstawienie na wykresie zwizku energii atou wodoru z proienie orbity, na której znajduje si elektron. 1 pkt opisanie i wyskalowanie osi (o pionowa w ujenych wartociach ) 1 pkt naniesienie punktów w narysowany ukadzie wspórzdnych (dopuszcza si brak naniesienia punktu dla n = 4 przy braku rozwizania zad. 18.1) Jeeli zdajcy poczy punkty i narysuje hiperbol nie otrzyuje punktu. 1 n ) Zadanie 18.3 Obliczenie wartoci prdkoci elektronu na pierwszej orbicie w atoie wodoru, korzystajc z postulatu Bohra. 1 pkt zapisanie postulatu Bohra 1 pkt obliczenie wartoci prdkoci elektronu: v, /s Zadanie 19. Tworzenie inforacji Ustalenie i zapisanie penych nazw wielkoci fizycznych jakie trzeba zierzy w opisany dowiadczeniu. 1 pkt zapisanie nazwy wielkoci: warto ciaru klocka 1 pkt zapisanie nazwy wielkoci: warto aksyalnej siy tarcia Zdajcy oe zapisa w odpowiedzi: ciar klocka i aksyalna sia tarcia. 8

9 Zadanie 0.1 Obliczenie energii wyproieniowywanej w czasie 1 h przez biaego kara. 1 pkt wyznaczenie ocy Syriusza B z wykorzystanie danej z tabeli 1 pkt obliczenie energii wyproieniowanej w cigu 1 godziny przez biaego kara E J (E = 33, J) Zadanie 0. Wykazanie, e rednia gsto Aldebarana jest wielokrotnie niejsza ni Syriusza B. 1 pkt skorzystanie z definicji gstoci i uzyskanie wyraenia lub równowanego 1 pkt podstawienie odpowiednich wartoci i wykazanie, e A < S A S A S r r 3 S 3 A 9

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy dzia ania komputera kwantowego wykorzystuj cego

Podstawy dzia ania komputera kwantowego wykorzystuj cego BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 69-74 (8) Podstawy dziaania komputera kwantowego wykorzystujcego zjawisko jdrowego rezonansu magnetycznego J. WINIEWSKA jwisniewska@wat.edu.pl Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

A. 7,5 km B. 300 m C. 3 km D. 750 m

A. 7,5 km B. 300 m C. 3 km D. 750 m Informacje do zada 1 2. Kamieniec N Skala 1: 75000 Legenda: Sz K kociół M E M dom Marka Kamionka E dom Ewy Sz szkoła Wilkowo K ksigarnia Rysunek przedstawia fragment planu Lisowa. Zadanie 1. (0 1) Przez

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo