4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)"

Transkrypt

1 4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) Dzia X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA (10 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci (kategoria celu) Praca eksperymentalno-badawcza. Zadania problemowe i rachunkowe Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji. 1. Widmo fal elektromagnetycznych. 2. Wysy anie i odbiór fal elektromagnetycznych. 3. Radiofonia. 4. Telegrafia. 5. Telefonia. 6. Telewizja. 7. Radar. co to jest fala elektromagnetyczna (A), jakie sà rodzaje fal elektromagnetycznych (A), jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych (A), jak powstajà drgania elektryczne (A), na czym polegajà wysy anie i odbiór fal elektromagnetycznych (poj cia: nadajnik, odbiornik) (B), co to jest fala noêna (A), do czego s u y demodulator (B), jak dzia ajà: radio, telegraf, telefon, telewizja, radar (informacyjnie) (B). 1. Obwód drgaƒ elektrycznych podr cznik: doêw. 1 2, str Zeszyt çwiczeƒ: zad. 1 6, str Âwiat o i jego w aêciwoêci. 1. Zjawisko fotoelektryczne. 2. èród a i natura Êwiat a. 3. Zjawisko dyfrakcji i interferencji. jaka jest natura Êwiat a (A), co to jest foton (A), na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B), jakie sà przyk ady êród a Êwiat a (A), jaka jest zale noêç mi dzy d ugoêcià fali Êwietlnej, pr dkoêcià rozchodzenia si Êwiat a v, cz stotliwoêcià fali Êwietlnej f i okresem T (B), e Êwiat o w ró nych oêrodkach przezroczystych rozchodzi si z ró nymi pr dkoêciami (A), 1. Obserwacja prostoliniowego rozchodzenia si Êwiat a podr cznik: doêw. 3., str Obserwacja zastosowania zjawiska fotoelektrycznego podr cznik: doêw. 4., str Obserwacja zjawiska dyfrakcji fal Êwietlnych podr cznik: doêw. 6., str Obserwacja zjawiska interferencji fal Êwietlnych podr cznik: doêw. 7., str. 28.

2 13 jaka jest wartoêç pr dkoêci Êwiat a rozchodzàcego si w pró ni (A), co to jest Êwiat o bia e (A), e w widmie Êwiat a bia ego (s onecznego) wyst puje tak e promieniowanie niewidzialne (podczerwone i ultrafioletowe) (A), jak na organizmy ywe dzia a promieniowanie podczerwone i nadfioletowe (B), co to sà fale spójne (A), na czym polega zjawisko dyfrakcji fal Êwietlnych (A), na czym polega zjawisko interferencji fal Êwietlnych (A), jaka jest treêç zasady Huygensa (B). rozró niç rodzaje êród a Êwiat a (C), zaprojektowaç i wykonaç doêwiadczenie potwierdzajàce prostoliniowe rozchodzenie si Êwiat a w oêrodku jednorodnym (D), zaprojektowaç i wykonaç doêwiadczenie demonstrujàce zjawisko dyfrakcji fal Êwietlnych (D), zaprojektowaç i wykonaç doêwiadczenie demonstrujàce zjawisko interferencji fal Êwietlnych (D). 5. Zeszyt çwiczeƒ: zad. 7 16, str /4. Podstawy optyki geometrycznej. 1. Prostoliniowe rozchodzenie si Êwiat a 2. Prawo odbicia. 3. Zjawisko rozproszenia Êwiat a. 4. Obrazy w zwierciad ach p askich i kulistych. Powi kszenie zwierciad a. 5. Prawo za amania. 6. Bieg promieni w p ytce równoleg oêciennej. co to jest promieƒ Êwietlny (A), na czym polega prostoliniowoêç rozchodzenia si Êwiat a (A), na czym polega zjawisko odbicia (A), na czym polega odwracalnoêç biegu promieni Êwietlnych (B), e Êwiat o odbija si od powierzchni g adkich (zwierciade ) (A), e na powierzchniach chropowatych Êwiat o ulega rozproszeniu (A), na czym polega zjawisko rozproszenia Êwiat a (B), 1. Obserwacja prostoliniowego rozchodzenia si Êwiat a podr cznik: doêw. 8., str Pokaz zjawiska odbicia podr cznik: doêw. 9., str Pokaz zjawiska rozproszenia Êwiat a podr cznik: doêw. 10., str Obserwacja obrazów, ognisk otrzymywanych za pomocà zwierciade podr cznik: doêw. 11., str. 40, doêw , str. 43., doêw. 14., str. 44., doêw. 15., str. 47., doêw. 16., str. 48.

3 14 7. Bieg promieni w pryzmacie. co oznaczajà poj cia: ognisko, ogniskowa i promieƒ krzywizny zwierciad a (A), jakie obrazy powstajà w zwierciad ach (B), które zwierciad a skupiajà, a które rozpraszajà Êwiat o (A), na czym polega zjawisko za amania (A), co to jest powi kszenie obrazu w zwierciadle (A), dlaczego na granicy dwóch oêrodków Êwiat o ulega za amaniu (B), jaka wielkoêç fizyczna charakteryzuje zjawisko za amania Êwiat a na granicy dwóch oêrodków (B), na czym polega zjawisko rozszczepienia Êwiat a bia ego (B), jak powstajà barwy (B), na czym polega zjawisko rozproszenia Êwiat a (B). wskazaç na rysunku kàt padania, odbicia oraz kàt za amania Êwiat a, rozwiàzywaç zadania rachunkowe zwiàzane z prawem odbicia (C), przedstawiç na rysunku prawo odbicia (C), rozró niç rodzaj zwierciad a (C), przedstawiç za pomocà rysunków, jak powstajà obrazy w zwierciad ach (C), rozwiàzywaç zadania rachunkowe zwiàzane z obrazami otrzymywanymi w zwierciad ach (C), przedstawiç na rysunku zjawisko za amania (C), narysowaç bieg promieni w p ytce równoleg oêciennej i pryzmacie (D), doêwiadczalnie zbadaç zjawiska odbicia i za amania Êwiat a (D). 5. Pokaz zjawiska za amania podr cznik: doêw. 17., str. 52., doêw. 18., str Demonstracja zjawiska rozszczepienia Êwiat a bia ego w pryzmacie podr cznik: doêw. 19., str. 58., doêw. 20., str Zeszyt çwiczeƒ: zad , str /6. Soczewki. 1. Soczewki skupiajàce obrazy powstajàce co to sà soczewki (A), jakie sà rodzaje soczewek (A), 1. Wyznaczanie ogniska w soczewce skupiajàcej podr cznik: doêw. 21., str. 62.

4 przy u yciu soczewki skupiajàcej. 2. Soczewki rozpraszajàce. Obrazy powstajàce przy u yciu soczewek rozpraszajàcych. 3. ZdolnoÊç skupiajàca soczewki. co oznaczajà poj cia: ognisko soczewki, ogniskowa, Êrodek soczewki, oê optyczna (A), e soczewki mogà skupiaç i rozpraszaç Êwiat o (A), jakie obrazy mo na otrzymaç za pomocà soczewek (B), co to jest zdolnoêç skupiajàca soczewki (A), co to jest 1 dioptria (A). narysowaç bieg wiàzki promieni charakterystycznych przechodzàcych przez soczewk i obrazy otrzymane za pomocà soczewek (C), za pomocà soczewki skupiajàcej otrzymaç obrazy rzeczywiste (D), rozwiàzywaç zadania rachunkowe zwiàzane z równaniem soczewki i powi kszeniem obrazu w soczewce (D), obliczyç zdolnoêç skupiajàcà soczewki (C). 2. Otrzymywanie obrazów za pomocà soczewek (badanie, od czego zale y wielkoêç obrazu) podr cznik: doêw. 22., str. 63., doêw. 23., str Obserwacja ogniska pozornego w soczewce rozpraszajàcej podr cznik: doêw. 24., str Zeszyt çwiczeƒ zad , str Przyrzàdy optyczne. 1. Lupa. 2. Luneta. 3. Mikroskop. 4. Oko ludzkie. Wady wzroku. w jakich przyrzàdach wykorzystuje si soczewki i zwierciad a (A), jakie sà przyk ady przyrzàdów optycznych (A), jaka jest zasada dzia ania lupy, lunety, mikroskopu (B), gdzie stosuje si przyrzàdy optyczne (A), jak zbudowane jest oko ludzkie (A), jaka jest zasada dzia ania oka (B), jakie sà wady wzroku i jakie sà sposoby ich usuwania (A), na czym polega akomodacja oka ludzkiego (A). otrzymaç obrazy za pomocà prostych przyrzàdów optycznych (D). 1. Otrzymywanie obrazu przez lup podr cznik: doêw. 25., str Zeszyt çwiczeƒ: zad , str Zjawiska optyczne w przyrodzie. 1. Zjawisko cienia i pó cienia. jakie sà zjawiska optyczne wyst pujàce 1. Powstawanie cienia i pó cienia podr cznik: doêw. 26., str. 81.

5 2. T cza. Halo. w przyrodzie (A), 2. DoÊwiadczenia w terenie: obserwacja t czy e zjawisku za amania Êwiat a bia ego towarzyszy i rozszczepienia Êwiat a na granicy zjawisko rozszczepienia Êwiat a powietrze woda. bia ego (B), 3. Zeszyt çwiczeƒ: zad , str na czym polegajà zjawiska optyczne wyst pujàce w przyrodzie (t cza, refleksy Êwietlne, zaçmienie S oƒca, Ksi yca) (B), jak powstajà: t cza, barwne refleksy, mira e (B). wyjaêniç i zilustrowaç powstawanie cienia i pó cienia (C), modelowo przedstawiç zjawisko zaçmienia S oƒca i Ksi yca (D) Podsumowanie i utrwalenie wiadomoêci z dzia u: Fale elektromagnetyczne. Optyka. Przypomnienie i podsumowanie wiadomoêci z poprzednich lekcji wed ug konspektu przedstawionego w poradniku lub w innej formie, wybranej przez nauczyciela. 1. Podr cznik: str Zeszyt çwiczeƒ: zad , str Pisemny sprawdzian wiadomoêci i umiej tnoêci z dzia u: Fale elektromagnetyczne. Optyka. Proponowany w poradniku test lub inna forma sprawdzania wiadomoêci i umiej tnoêci.

6 Dzia XI: ELEMENTY FIZYKI ATOMU I KOSMOLOGII (8 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci (kategoria celu) Praca eksperymentalno-badawcza. Zadania problemowe i rachunkowe Promieniowanie jàdrowe. Izotopy. 2. Energia jàdrowa. 1. Zeszyt çwiczeƒ: zad. 1 3, str Budowa atomu. 2. Postulaty Bohra. 3. Rodzaje widm. 4. PromieniotwórczoÊç. Promieniowanie jonizujàce. 5. Izotopy promieniotwórcze. 1. Rozpady promieniotwórcze. 2. Masa a energia. 3. Reaktor jàdrowy. co to jest promieniowanie (A), co to promieniotwórczoêç (A), co to jest promieniowanie jàdrowe (A), co to sà izotopy (A), jakie jest zastosowanie izotopów (A). na czym polega rozpad promieniotwórczy (A), co to jest promieniowanie:,, (A), jakie sà rodzaje izotopów (A), co to jest okres po owicznego zaniku (A), co to jest 1 bekerel (A), na czym polega aƒcuchowa reakcja jàdrowa (B), jak powstaje energia jàdrowa (A), jaka jest zale noêç mi dzy masà a energià (A), kim by Albert Einstein (A), jak jest zbudowany i do czego s u y reaktor jàdrowy (A), dlaczego energi jàdrowà okreêla si jako przysz oêç Êwiatowej energetyki (B). rozwiàzywaç zadania z zastosowaniem wzoru Einsteina (C), przedstawiç przyk ady reakcji aƒcuchowej (D). 1. Zeszyt çwiczeƒ: zad. 4 9, str

7 18 3. Promieniowanie jonizujàce. 1. Wp yw promieniowania jonizujàcego na organizmy ywe. 2. Wykorzystanie promieniowania jàdrowego w medycynie i w przemyêle. jakie sà rodzaje promieniowania (A), jak cz owiek wykorzystuje promieniowanie jonizujàce w yciu codziennym (A), w jakich jednostkach mierzy si promieniowanie jonizujàce (A), jakie sà zagro enia zwiàzane z promieniowaniem jonizujàcym i jak mo na wykorzystaç to promieniowanie bez szkody dla Êrodowiska przyrodniczego (B). 4/5. Elementy kosmologii. S oƒce i gwiazdy. 6. Podsumowanie i utrwalenie wiadomoêci z dzia u: Elementy fizyki jàdrowej i kosmologii. 1. Modele kosmologiczne WszechÊwiata. 2. Hipoteza powstania WszechÊwiata. 3. Galaktyki Droga Mleczna. Podsumowanie wiadomo- Êci z poprzednich lekcji wed ug konspektu przedstawionego w poradniku lub w innej formie, wybranej przez nauczyciela. jak zbudowany jest WszechÊwiat (A), jakie sà rodzaje galaktyk (A), jakie sà nazwy cia niebieskich (A), e budowa WszechÊwiata jest z o ona (B). 1. Zeszyt çwiczeƒ zad , str Zeszyt çwiczeƒ: zad , str Podr cznik: str Zeszyt çwiczeƒ: zad , str Sprawdzian wiadomoêci i umiej tnoêci z dzia u: Elementy fizyki jàdrowej i kosmologii. 8. Tematy do wyboru dla nauczyciela. Proponowany w poradniku sprawdzian lub inna forma sprawdzania wiadomoêci i umiej tno- Êci. 1. Prawa i zasady poznane na lekcjach fizyki w gimnazjum. 2. Wielkie odkrycia fizyczne i ich znaczenie w dziejach ludzkoêci. 1. Zeszyt çwiczeƒ: zad. 1 24, str

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie BIOTECHNOLOGIA 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY 08.1 02 00 A/01 01, 30 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy zaj cia: dr Marek Bieniasz ABSTRAKT Przyroda jako przedmiot refleksji moralnej. Przyroda w kulturach chrze

Bardziej szczegółowo

Rozk ad materia u i plan wynikowy

Rozk ad materia u i plan wynikowy Rozk ad materia u i plan wynikowy Dzia O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni Zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo