Zwizek Banków Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwizek Banków Polskich"

Transkrypt

1 Zwizek Banków Polskich REKOMENDACJA w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku midzybankowym Dokument przyjty przez Zarzd Zwizku Banków Polskich na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2005 roku stycze 2005

2 Copyright by Zwizek Banków Polskich ( Warszawa, ul. Smolna 10a) Niniejszy raport nie jest publikacj. Stanowi on wyłczn własno Zwizku Banków Polskich. Upowszechnianie niniejszego raportu w jakiejkolwiek formie, choby we fragmentach, jest dozwolone wyłcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zwizku Banków Polskich. Niniejsza Rekomendacja powstała przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI POLSKA

3 Spis treci Wprowadzenie.. 4 Opis transakcji Cel i przedmiot kredytowych transakcji terminowych 6 Podział kredytowych transakcji terminowych Definicje ogólne.. 6 Okrelenie opłaty z zabezpieczenie.. 8 Okrelenie wierzytelnoci, w odniesieniu do których została okrelona kwota ekspozycji. 10 Zdarzenia kredytowe. 14 Warunki rozliczenia.. 20 Zasady rozliczenia finansowego 23 Zasady rozliczenia fizycznego.. 26 Załcznik nr 1 Tabela porównawcza poj polskich i angielskich 31 Załcznik nr 2 Opisy poszczególnych transakcji.. 36 Aneks A - swapy z rozliczeniem fizycznym.. 36 Aneks B swap kredytowy z rozliczeniem finansowym 39 Aneks C - opcja kredytowa z rozliczeniem finansowym 41 Aneks D - opcja kredytowa z rozliczeniem finansowym 43 Aneks E - potwierdzenie zawarcia transakcji swapa kredytowego z rozliczeniem fizycznym. 45 Aneks F - potwierdzenie zawarcia transakcji swapa kredytowego z rozliczeniem finansowym.. 49 Aneks G - potwierdzenie zawarcia transakcji opcji kredytowej z rozliczeniem fizycznym 53 Aneks H - Potwierdzenie zawarcia transakcji opcji kredytowej z rozliczeniem finansowym. 57 Skład grupy roboczej ds. derywatów kredytowych

4 Wprowadzenie Celem niniejszej rekomendacji jest stworzenie polskiego standardu zawierania kredytowych transakcji terminowych (ang. credit derivatives), co powinno z kolei pozwoli na rozwój rynku tych instrumentów finansowych opartych o polskie wierzytelnoci. Wdroenie jednolitej dokumentacji powinno take ułatwi bankom uywanie tych instrumentów jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowej, mog one by wykorzystywane do zarzdzania ryzykiem oraz jako narzdzie do uwalniania kapitału regulacyjnego. Zgodnie ze zwyczajami panujcymi na midzynarodowych rynkach finansowych, standard dotyczcy kredytowych transakcji terminowych koncentruje si na szczegółowym opisie tych instrumentów od strony prawnej, natomiast jako wzorcow dokumentacj transakcyjn uczestnicy powinni wykorzystywa standardowe umowy zawarte w Rekomendacji dotyczcej zawierania wybranych transakcji na polskim rynku midzybankowym wydanej we wrzeniu 2003 roku przez Zarzd Zwizku Banków Polskich. Rekomendacja obejmuje dwa rodzaje kredytowych transakcji terminowych: swapy kredytowe z rozliczeniem fizycznym i rozliczeniem finansowym (ang. credit default swap), opcje kredytowe z rozliczeniem fizycznym oraz rozliczeniem finansowym (ang. credit default option). W formie aneksów opisy kredytowych transakcji terminowych dołczono take wzory potwierdze zawarcia transakcji oraz zestawienie angielskich odpowiedników poj stosowanych w niniejszej Rekomendacji. W przyszłoci rekomendacja moe by take uzupełniana o kolejne rodzaje tych instrumentów zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników rynku. Prace ZBP w tym zakresie koordynowane były przez Grup robocz ds. kredytowych transakcji terminowych, w skład której wchodz przedstawiciele kilkunastu najwikszych banków komercyjnych, Narodowego Banku Polskiego, GINB oraz firmy brokerskiej Prebon Yamane. Ju na etapie okrelenia załoe merytorycznych do niniejszej Rekomendacji zostały przeprowadzone konsultacje z Ministerstwem Finansów oraz Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego w celu wyjanienia wszelkich kwestii podatkowych i nadzorczych zwizanych z ww. instrumentami. Dodatkowo, w ostatniej fazie przygotowania tego dokumentu został oficjalnie skonsultowany NBP i GINB. W wyniku stara Grupy roboczej odpowiednie przepisy dotyczce moliwoci wykorzystywania kredytowych transakcji terminowych jako narzdzia uwalniania kapitału regulacyjnego w bankach zostały ju uwzgldnione w Uchwale nr 4 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 wrzenia 2004 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułów poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod statystycznych i warunków, których spełnienie umoliwia uzyskanie zgody na ich stosowanie,

5 sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalnoci banku, zakresu i sposobu uwzgldniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalnoci oraz okrelenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łcznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatnoci kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, która wejdzie w ycie w dniu 1 stycznia 2005 roku. Tekst Rekomendacji przygotowany został na zlecenie Zwizku Banków Polskich przez kancelari prawn Clifford Chance. Funkcj depozytariusza Rekomendacji bdzie pełnił Zwizek Banków Polskich. Warszawa, stycze 2005 roku

6 OPIS TRANSAKCJI KREDYTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1. CEL I PRZEDMIOT KREDYTOWYCH TRANSAKCJI TERMINOWYCH 1.1 Celem Kredytowej Transakcji Terminowej jest zabezpieczenie okrelonych w Warunkach Transakcji wierzytelnoci obarczonych ryzykiem kredytowym przed spadkiem ich wartoci na skutek wystpienia wskazanego w Warunkach Transakcji zdarzenia faktycznego lub prawnego. 1.2 Kredytowa Transakcja Terminowa jest umow dwustronnie zobowizujc, w której jedna ze Stron (Sprzedajcy Zabezpieczenie 1 ), w zamian za spełnienie przez drug Stron (Kupujcego Zabezpieczenie) wskazanego w Warunkach Transakcji wiadczenia pieninego (Opłata za Zabezpieczenie), zobowizuje si, e w przypadku wystpienia wskazanego w Warunkach Transakcji zdarzenia (Zdarzenie Kredytowe) spełni na rzecz Kupujcego Zabezpieczenie wskazane w Warunkach Transakcji wiadczenie pienine (Rozliczenie Finansowe) lub nabdzie wskazan w Warunkach Transakcji wierzytelno lub wierzytelnoci za ustalon zgodnie z tymi Warunkami Transakcji cen (Rozliczenie Fizyczne). 2. PODZIAŁ KREDYTOWYCH TRANSAKCJI TERMINOWYCH: Kredytowe Transakcje Terminowe dziel si na nastpujce rodzaje transakcji: 2.1 Swap Kredytowy z Rozliczeniem Fizycznym, 2.2 Swap Kredytowy z Rozliczeniem Finansowym, 2.3 Opcja Kredytowa z Rozliczeniem Fizycznym, 2.4 Opcja Kredytowa z Rozliczeniem Finansowym. 3. DEFINICJE OGÓLNE 3.1 "Agent Kalkulacyjny" - oznacza Stron Kredytowej Transakcji Terminowej albo osob trzeci, wskazan w Warunkach Transakcji oraz kadego jej 1 Odpowiedniki w jzyku angielskim poj zdefiniowanych w niniejszym opisie Kredytowych Transakcji Terminowych zostały podane w załczniku nr 1 do niniejszego opisu

7 nastpc prawnego, a jeeli Strony nie wska Agenta Kalkulacyjnego w Warunkach Transakcji, bdzie nim Strona wskazana zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej. 3.2 "Dzie Rozliczenia" - oznacza Dzie Rozliczenia Finansowego albo Dzie Rozliczenia Fizycznego. 3.3 "Dzie Rozpoczcia Zabezpieczenia" - oznacza dzie wskazany w Warunkach Transakcji jako Dzie Rozpoczcia Zabezpieczenia, a jeeli Strony nie wska tego dnia, oznacza Dzie Zawarcia Transakcji. 3.4 "Dzie Spełnienia Warunków Rozliczenia" - oznacza dzie, w którym stosownie do postanowie niniejszego opisu Kredytowej Transakcji Terminowej spełnione zostały Warunki Rozliczenia. 3.5 "Dzie Zakoczenia Transakcji" - oznacza dzie, w którym wygasaj zobowizania Stron z tytułu Kredytowej Transakcji Terminowej. 3.6 "Dzie Zakoczenia Zabezpieczenia" - oznacza dzie wskazany w Warunkach Transakcji jako Dzie Zakoczenia Zabezpieczenia. 3.7 "Dzie Zawarcia Transakcji" - oznacza dzie wskazany w Warunkach Transakcji jako Dzie Zawarcia Transakcji. 3.8 "Kwota Ekspozycji" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji, która stanowi podstaw do ustalenia wysokoci wiadczenia Sprzedajcego Zabezpieczenie. 3.9 "Kwota Pozostała do Zapłaty" - oznacza okrelon na dany dzie, pozostał do zapłaty kwot główn Wierzytelnoci Referencyjnej lub Wierzytelnoci Rozliczeniowej, powikszon o naliczone, lecz niewypłacone odsetki "Podmiot Referencyjny" - oznacza wskazan w Warunkach Transakcji osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nie majc osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn oraz kadego jej nastpc prawnego "Warunki Rozliczenia" - oznaczaj: w odniesieniu do Rozliczenia Finansowego - warunki okrelone w punkcie 7.2, w odniesieniu do Rozliczenia Fizycznego - warunki okrelone w punktach 7.2 i 9.2, które musz zosta spełnione aby powstał obowizek spełnienia wiadczenia przez Sprzedajcego Zabezpieczenie

8 3.12 "Wierzytelno Referencyjna" - oznacza Wierzytelno (Wierzytelnoci) oznaczon (oznaczone) w Warunkach Transakcji jako Wierzytelno Referencyjna (Wierzytelnoci Referencyjne). Pod pojciem Wierzytelnoci Referencyjnej rozumie si równie Wierzytelno Referencyjn Zastpcz "Wierzytelno Referencyjna Zastpcza" - oznacza okrelon przez Agenta Kalkulacyjnego, po uzgodnieniu ze Stronami Kredytowej Transakcji Terminowej, Wierzytelno, która zastpuje Wierzytelno Referencyjn w przypadkach okrelonych poniej: Wierzytelno Referencyjna zostanie zaspokojona w całoci, Wierzytelno Referencyjna zostanie zaspokojona lub zredukowana, w opinii Agenta Kalkulacyjnego, w istotnej czci, Wierzytelno Referencyjna przestanie by wierzytelnoci wobec Podmiotu Referencyjnego. Wierzytelno Referencyjna Zastpcza powinna mie nie nisz kolejno zaspokajania co zastpowana Wierzytelno Referencyjna, 3.14 "Wierzytelno Wyłczona" - oznacza Wierzytelno oznaczon jako Wierzytelno Wyłczona w Warunkach Transakcji. 4. OKRELENIE OPŁATY ZA ZABEZPIECZENIE 4.1 Definicje zwizane z okreleniem Opłaty za Zabezpieczenie: "Baza Obliczania Odsetek" oznacza wskazan w Warunkach Transakcji liczb dni w roku, przyjt do obliczenia odsetek w stosunku rocznym. "Dzie Płatnoci Odsetek" - oznacza dni wskazane w Warunkach Transakcji, w których Kupujcy Zabezpieczenie jest zobowizany do zapłaty Odsetek na rzecz Sprzedajcego Zabezpieczenie. W przypadku wystpienia Dnia Spełnienia Warunków Rozliczenia ostatnim Dniem Płatnoci Odsetek bdzie Dzie Rozliczenia. "Dzie Płatnoci Premii" - oznacza dzie, wskazany w Warunkach Transakcji, a jeeli Strony nie wska takiego dnia, oznacza dzie przypadajcy 2 dni robocze po Dniu Rozpoczcia Zabezpieczenia, w którym Kupujcy Zabezpieczenie jest zobowizany do zapłaty Premii na rzecz Sprzedajcego Zabezpieczenie. "Dzie Ustalenia Odsetek" - oznacza dni, wskazane w Warunkach Transakcji, w których nastpuje obliczenie wysokoci Odsetek za poszczególne Okresy Obrachunkowe. W przypadku wystpienia Dnia Spełnienia Warunków Rozliczenia ostatnim Dniem Ustalenia Odsetek bdzie ten dzie

9 "Kontraktowa Stopa Procentowa" - oznacza stał stop procentow wskazan w Warunkach Transakcji. "Kwota Bazowa" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji, a jeeli taka kwota nie została wskazana w Warunkach Transakcji oznacza Kwot Ekspozycji. "Okres Obrachunkowy" - oznacza liczb dni pomidzy jednym Dniem Ustalenia Odsetek (łcznie z tym dniem) a nastpujcym po nim, kolejnym Dniem Ustalenia Odsetek (bez tego dnia). "Odsetki" - oznaczaj okresowe wiadczenia pienine Kupujcego Zabezpieczenie nalene Sprzedajcemu Zabezpieczenie, stanowice rodzaj Opłaty za Zabezpieczenie, obliczane na kady Okres Obrachunkowy w stosunku do Kwoty Bazowej przy zastosowaniu Kontraktowej Stopy Procentowej. "Premia" - oznacza wiadczenie pienine Kupujcego Zabezpieczenie nalene Sprzedajcemu Zabezpieczenie, stanowice rodzaj Opłaty za Zabezpieczenie, którego wysoko naley wskaza w Warunkach Transakcji. 4.2 Zasady obliczania i zapłaty Opłaty za Zabezpieczenie: Rodzajami Opłaty za Zabezpieczenie s Odsetki i Premia Kwoty Odsetek obliczane s na Dzie Ustalenia Odsetek przypadajcy na koniec kadego Okresu Obrachunkowego. Kwota Odsetek dla kadego Okresu Obrachunkowego obliczana jest według poniszej formuły: KO = KN * R * D/B gdzie: KO - oznacza kwot Odsetek, KN - oznacza Kwot Bazow, R - oznacza Kontraktow Stop Procentow, D - oznacza liczb dni w Okresie Obrachunkowym, B - oznacza Baz Obliczania Odsetek Z zastrzeeniem postanowie punktu 4.2.4, Odsetki bd płatne w Dniu Płatnoci Odsetek Kupujcy Zabezpieczenie nie bdzie miał obowizku zapłaty Odsetek po Dniu Spełnienia Warunków Rozliczenia

10 4.2.5 Opłata za Zabezpieczenie wyraona w formie Premii bdzie płatna w Dniu Płatnoci Premii. 5. OKRELENIE WIERZYTELNOCI W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOSTAŁA OKRELONA KWOTA EKSPOZYCJI 5.1 Definicje zwizane z okreleniem wierzytelnoci, w odniesieniu do których została okrelona Kwota Ekspozycji: "Wierzytelno" - oznacza wierzytelno wobec Podmiotu Referencyjnego, niezalenie do podstawy prawnej (umowa, papier wartociowy), z której ta wierzytelno wynika "Wierzytelno Zabezpieczana" - oznacza Wierzytelno wchodzc w skład Portfela Wierzytelnoci Zabezpieczanych "Portfel Wierzytelnoci Zabezpieczanych" - oznacza zbiór Wierzytelnoci, w skład którego wchodz: (a) Wierzytelnoci Opisane, (b) Wierzytelnoci Referencyjne, chyba e poszczególne Wierzytelnoci Referencyjne wskazane zostały w Warunkach Transakcji jako Wierzytelnoci Wyłczone, (c) inne Wierzytelnoci wskazane w Warunkach Transakcji "Wierzytelno Opisana" - oznacza kad Wierzytelno nalec do wskazanej w Warunkach Transakcji Kategorii Wierzytelnoci Opisanych oraz posiadajc wskazane w Warunkach Transakcji Cechy Wierzytelnoci Opisanych "Kategoria Wierzytelnoci Opisanych" - oznacza jedn z nastpujcych kategorii Wierzytelnoci Opisanych, wskazan w Warunkach Transakcji: (a) "Wierzytelno Kredytowa" - oznacza Wierzytelno obejmujc roszczenie o zwrot rodków pieninych wypłaconych Podmiotowi Referencyjnemu pod tytułem zwrotnym na podstawie umowy kredytu albo umowy poyczki, (b) "Wierzytelno Pienina" - oznacza Wierzytelno, której przedmiotem wiadczenia jest wiadczenie pienine z jakiegokolwiek tytułu prawnego włcznie z Wierzytelnociami warunkowymi i Wierzytelnociami przyszłymi, (c) "Wierzytelno Pod Tytułem Zwrotnym" - oznacza Wierzytelno obejmujc roszczenie o zwrot rodków

11 pieninych wypłaconych Podmiotowi Referencyjnemu pod tytułem zwrotnym na podstawie umowy poyczki, kredytu, depozytu, kaucji (lub innej o podobnym charakterze) albo w zwizku z nabyciem wyemitowanych przez Podmiot Referencyjny dłunych papierów wartociowych, (d) "Wierzytelno z Papieru Wartociowego" - oznacza Wierzytelno obejmujc roszczenie o zwrot rodków pieninych wypłaconych Podmiotowi Referencyjnemu pod tytułem zwrotnym, inkorporowan w treci papieru wartociowego "Cechy Wierzytelnoci Opisanych" - oznaczaj nastpujce cechy Wierzytelnoci Opisanych wskazane w Warunkach Transakcji: (a) "Wierzytelno Kwalifikowana" - oznacza Wierzytelno, w stosunku do której zostało ustanowione Zabezpieczenie Kwalifikowane, (b) "Wierzytelno Niepodporzdkowana" - oznacza Wierzytelno, której kolejno zaspokojenia okrelona w przepisach regulujcych postpowanie egzekucyjne, likwidacyjne, upadłociowe lub naprawcze jest taka sama, jak innych niezabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególnoci hipotek albo zastawem) Wierzytelnoci nalecych do tej samej Kategorii Wierzytelnoci Opisanych, (c) (d) (e) (f) "Wierzytelno Notowana" - oznacza Wierzytelno bdc przedmiotem obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym, "Wierzytelno pod Polskim Prawem" - oznacza Wierzytelno poddan prawu polskiemu, "Wierzytelno pod Prawem Obcym" - oznacza Wierzytelno poddan prawu innemu ni prawo polskie, "Wierzytelno Podporzdkowana" - oznacza Wierzytelno, której kolejno zaspokojenia, zgodnie z postanowieniami umowy lub na podstawie szczególnych przepisów prawa jest nisza ni kolejno zaspakajania innych, niezabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególnoci hipotek lub zastawem) Wierzytelnoci nalecych do tej samej Kategorii Wierzytelnoci Opisanych,

12 (g) "Wierzytelno Standardowa" - oznacza Wierzytelno, w stosunku do której nie zostało ustanowione Zabezpieczenie Kwalifikowane, (h) "Wierzytelno w Okrelonej Walucie" - oznacza Wierzytelno, której przedmiot wiadczenia wyraony jest w walucie (innej ni waluta bdca prawnym rodkiem płatniczym w Polsce) wskazanej w Warunkach Transakcji, (i) (j) "Wierzytelno w Walucie Obcej" - oznacza Wierzytelno, której przedmiot wiadczenia wyraony jest w walucie innej ni złoty polski, a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, w walucie innej ni euro, "Wierzytelno w Walucie Polskiej" - oznacza Wierzytelno, której przedmiot wiadczenia wyraony jest w złotych polskich, a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, w euro. (k) "Wierzytelno Oferowana poza Polsk" - oznacza Wierzytelno, która w momencie jej emisji lub udzielenia nie była oferowana w Polsce "Podmioty Kwalifikowane" - oznaczaj: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) pastwa członkowskie Unii Europejskiej (EU), pastwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pastwa, które zawarły porozumienia w sprawie udzielania kredytów z Midzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF), w zwizku z Ogólnym Porozumieniem o Zaciganiu Kredytów (GAB), banki centralne i rzdy pastw wymienionych w punktach (a)-(c) oraz Skarb Pastwa Rzeczypospolitej Polskiej (a take instytucje rzdowe szczebla centralnego) i Narodowy Bank Polski, Korporacja Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wiarygodne giełdy i izby rozliczeniowe, wymagajce codziennego regulowania depozytów zabezpieczajcych,

13 (h) (i) (j) (k) (l) banki majce siedzib w pastwach wymienionych w punktach (a)-(c) oraz banki majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, władze lokalne lub regionalne pastw wymienionych w punktach (a)-(c) oraz jednostki samorzdów terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich zwizki, Midzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Midzynarodowa Korporacja Finansowa, Midzyamerykaski Bank Rozwoju, (m) Azjatycki Bank Rozwoju, (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) Afrykaski Bank Rozwoju, Fundusz Przesiedleczy Rady Europy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Karaibski Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Midzyamerykaska Korporacja Inwestycyjna, Wielostronna Agencja Gwarantowania Inwestycji, Europejski Bank Inwestycyjny "Zabezpieczenie Kwalifikowane" - oznacza gwarancj lub porczenie Skarbu Pastwa Rzeczypospolitej Polskiej lub Podmiotu Kwalifikowanego, kaucj pienin przeniesion na rachunek banku bdcego wierzycielem, papiery wartociowe wyemitowane przez Podmioty Kwalifikowane. 5.2 Zasady okrelania Wierzytelnoci wchodzcych w skład Portfela Wierzytelnoci Zabezpieczanych Z zastrzeeniem postanowie punktu 5.2.2, Strony mog wskaza w Warunkach Transakcji jedn Kategori Wierzytelnoci Opisanych oraz jedn lub wicej Cech Wierzytelnoci Opisanych Strony mog wskaza jednoczenie w Warunkach Transakcji Wierzytelno Kredytow i Wierzytelno z Papieru Wartociowego jako Kategorie Wierzytelnoci Opisanych

14 5.2.3 W przypadku braku wskazania w Warunkach Transakcji Kategorii Wierzytelnoci Opisanych oraz Cech Wierzytelnoci Opisanych do Portfela Wierzytelnoci Zabezpieczanych zaliczane bd Wierzytelno Referencyjna (chyba, e dana Wierzytelno Referencyjna wskazana zostanie w Warunkach Transakcji jako Wierzytelno Wyłczona) oraz Wierzytelnoci wyranie wskazane w Warunkach Transakcji. 6. ZDARZENIA KREDYTOWE 6.1 Definicje Zdarze Kredytowych "Brak zapłaty" - oznacza zdarzenie, w przypadku którego upłynł Okres Dopuszczalnej Zwłoki, polegajce na niewykonaniu lub nienaleytym wykonaniu przez Podmiot Referencyjny jakiegokolwiek zobowizania pieninego lub jego czci z tytułu jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych w łcznej kwocie nie mniejszej ni Minimalna Kwota Zapłaty "Istotna Zmiana" - (a) oznacza, w odniesieniu do jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych i w odniesieniu do łcznej kwoty nie mniejszej ni Kwota Minimalna, jedno lub kilka zdarze wymienionych poniej, które to zdarzenia nie zostały przewidziane w treci Wierzytelnoci Zabezpieczonej w póniejszej z nastpujcych dat: w Dniu Zawarcia Transakcji i w dniu, w którym taka Wierzytelno Zabezpieczana powstała: (i) (ii) (iii) (iv) (v) obnienie stopy lub kwoty odsetek, obnienie kwoty nominalnej lub premii płatnych, w terminie płatnoci lub w terminach umorzenia, przesunicie terminów zapłaty lub naliczania odsetek lub terminów zapłaty kwoty nominalnej lub premii, zmian kolejnoci zaspokojenia jakiejkolwiek Wierzytelnoci, co powoduje podporzdkowanie Wierzytelnoci Zabezpieczanej w zakresie kolejnoci zaspokojenia jakiejkolwiek innej Wierzytelnoci, lub zmiana waluty Wierzytelnoci Zabezpieczanej lub waluty poszczególnych płatnoci na walut, która nie jest Walut Dozwolon. (b) Bez wzgldu na powysze postanowienia, adne z poniszych zdarze nie bdzie uwaane za Istotn Zmian:

15 (i) (ii) (iii) zapłata w euro odsetek lub kwoty nominalnej w odniesieniu do Wierzytelnoci Zabezpieczanej denominowanej w walucie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który przyjł wspóln walut zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk z póniejszymi zmianami, zdarzenia opisane w punktach (a)(i)-(v), które wystpiły w zwizku z wyrównaniem administracyjnym, ksigowym lub podatkowym lub innego charakteru wyrównaniem, które ma miejsce w zakresie zwykłego zarzdu, zdarzenia opisane w punkcie (a)(i), których wystpienie nie jest bezporednim lub porednim skutkiem pogorszenia si zdolnoci kredytowej lub sytuacji finansowej Podmiotu Referencyjnego "Natychmiastowa Wymagalno" - oznacza zdarzenie polegajce na postawieniu jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych, w łcznej kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna, w stan natychmiastowej wymagalnoci wskutek wystpienia w odniesieniu do Podmiotu Referencyjnego zdarzenia lub zdarze, innych ni Brak Zapłaty, przewidzianych w treci tych Wierzytelnoci Zabezpieczanych "Niewano lub Bezskuteczno Wierzytelnoci" - oznacza jedno lub kilka zdarze w odniesieniu do jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych w kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna, których wystpienie powoduje niewano lub bezskuteczno takiej lub takich Wierzytelnoci Zabezpieczanych. Zdarzenia te obejmuj w szczególnoci: (a) (b) (c) naruszenie bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa, obejcie bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa, naruszenie zasad współycia społecznego, (d) brak odpowiednich zgód organów Stron Wierzytelnoci Zabezpieczanych, (e) (f) (g) braki w reprezentacji co najmniej jednej ze Stron Wierzytelnoci, wystpienie wad owiadczenia woli, uznanie bezskutecznoci rozporzdze dokonanych zgodnie z treci Wierzytelnoci Zabezpieczanych na podstawie skargi pauliaskiej,

16 (h) (i) stwierdzenie niezgodnoci okrelonego przepisu prawa z konstytucj, lub uznanie bezskutecznoci Wierzytelnoci Zabezpieczanych na etapie postpowania upadłociowego "Niewykonanie lub Nienaleyte Wykonanie Zobowiza" - oznacza zdarzenie polegajce na wystpieniu w odniesieniu do Podmiotu Referencyjnego zdarzenia lub zdarze, innych ni Brak Zapłaty, przewidzianych w treci jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych, których wystpienie uprawnia do postawienia tych Wierzytelnoci Zabezpieczanych, w łcznej kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna, w stan natychmiastowej wymagalnoci "Niewypłacalno" - oznacza w odniesieniu do Podmiotu Referencyjnego wystpienie co najmniej jednego z nastpujcych zdarze: (a) złoenie wniosku o ogłoszenie upadłoci przez Podmiot Referencyjny, jak równie złoenie takiego wniosku: (i) (ii) w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest spółk osobow, przez kadego ze wspólników odpowiadajcych bez ogranicze za zobowizania Podmiotu Referencyjnego, w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest osob prawn albo jednostk organizacyjn, której odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, przez kadego kto ma prawo podmiot ten reprezentowa samodzielnie lub z innymi osobami, (iii) w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest przedsibiorstwem pastwowym, przez organ załoycielski, (iv) (v) (vi) (vii) w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest jednoosobow spółk Skarbu Pastwa, przez ministra właciwego do spraw Skarbu Pastwa, przez likwidatorów, przez kuratora powołanego zgodnie z art. 26 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym, przez organ udzielajcy pomocy publicznej lub przez odpowiednie organy nadzoru, (b) złoenie wniosku o ogłoszenie upadłoci Podmiotu Referencyjnego przez co najmniej jednego z jego wierzycieli,

17 chyba e z okolicznoci wynika, e złoenie powyszego wniosku jest oczywicie bezzasadne, (c) zwołanie przez sd upadłoci wstpnego zgromadzenia wierzycieli Podmiotu Referencyjnego, (d) wydanie przez sd upadłoci postanowienia o ogłoszeniu upadłoci Podmiotu Referencyjnego, (e) oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłoci Podmiotu Referencyjnego z powodu braku majtku lub niezabezpieczonego majtku Podmiotu Referencyjnego niezbdnego do zaspokojenia kosztów postpowania upadłociowego, (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) złoenie przez Podmiot Referencyjny owiadczenia o wszczciu postpowania naprawczego, wystpienie przyczyny bdcej podstaw rozwizania lub likwidacji Podmiotu Referencyjnego (z wyłczeniem łczenia, podziału lub przekształcenia Podmiotu Referencyjnego), podjcie przez właciwe organy, wspólników lub organy nadzoru Podmiotu Referencyjnego uchwały o rozwizaniu Podmiotu Referencyjnego lub postawieniu go w stan upadłoci lub likwidacji, otwarcie postpowania likwidacyjnego, wydanie przez właciwy sd powszechny orzeczenia o rozwizaniu Podmiotu Referencyjnego, uzgodnienie przez wspólników Podmiotu Referencyjnego innego ni likwidacja sposobu zakoczenia działalnoci Podmiotu Referencyjnego, wykrelenie Podmiotu Referencyjnego z Krajowego Rejestru Sdowego (z wyłczeniem wykrelenia bdcego skutkiem łczenia, podziału lub przekształcenia Podmiotu Referencyjnego), (m) wystpienie przyczyn uzasadniajcych sporzdzenie przez Podmiot Referencyjny planu naprawczego, planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w zakresie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej, planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych, krótkotrwałego planu wypłacalnoci, programu naprawczego lub innych planów, o których mowa w

18 przepisach regulujcych działalno danego Podmiotu Referencyjnego, (n) (o) (p) podjcie decyzji o ustanowieniu zarzdu komisarycznego w stosunku do Podmiotu Referencyjnego, podjcie decyzji przez właciwy organ nadzoru o przejciu Podmiotu Referencyjnego lub jego aktywów lub o wystpieniu do Rady Ministrów o likwidacj Podmiotu Referencyjnego w przypadku gdy jest on bankiem pastwowym, wydanie decyzji przez właciwy organ nadzoru o cofniciu zezwolenia na utworzenie lub działalno Podmiotu Referencyjnego, (q) wszczcie postpowania egzekucyjnego w stosunku do wszystkich lub znacznej czci aktywów Podmiotu Referencyjnego, (r) wystpienie innego zdarzenia o analogicznym skutku do zdarze wymienionych w punktach (a) do (q) "Zaprzeczenie" - oznacza zdarzenie polegajce na (i) zaprzeczeniu istnienia Wierzytelnoci Zabezpieczanej przez Podmiot Referencyjny, (ii) podjciu działa przez Podmiot Referencyjny, w tym na złoeniu owiadcze lub wniesieniu powództw, prowadzcych do uchylenia si od skutków prawnych owiadcze woli złoonych przez Podmiot Referencyjny w odniesieniu do Wierzytelnoci Zabezpieczanych lub (iii) wystpieniu przez Podmiot Referencyjny o stwierdzenie niewanoci lub bezskutecznoci Wierzytelnoci Zabezpieczanej, w kadym z powyszych przypadków w kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna. 6.2 Definicje poj zwizanych ze Zdarzeniami Kredytowymi "Kwota Minimalna" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji albo, w przypadku braku wskazania takiej kwoty w Warunkach Transakcji, kwot [ ] PLN (a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, jej równowarto w euro) lub jej równowarto w Walucie Wierzytelnoci, obliczon przy zastosowaniu redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystpienia Zdarzenia Kredytowego "Minimalna Kwota Zapłaty" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji albo, w przypadku braku okrelenia takiej kwoty w Warunkach Transakcji, kwot [ ] PLN (a po przyjciu przez Polsk

19 wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, jej równowarto w euro) lub jej równowarto w Walucie Wierzytelnoci, obliczon przy zastosowaniu redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystpienia Zdarzenia Kredytowego "Okres Dopuszczalnej Zwłoki" - oznacza okres wskazany w Warunkach Transakcji, a w przypadku braku wskazania go w Warunkach Transakcji okres 7 dni roboczych, rozpoczynajcy si w dniu wystpienia Potencjalnego Braku Zapłaty "Organy Władzy Publicznej" - oznaczaj ministrów, centralne organy administracji rzdowej, wojewodów, terenowe organy administracji rzdowej, organy jednostek samorzdu terytorialnego, sdy, trybunały, Narodowy Bank Polski i jakiekolwiek inne organy majce wpływ na regulacj rynków finansowych, na których działa Podmiot Referencyjny lub na organizacj Podmiotu Referencyjnego "Potencjalny Brak Zapłaty" - oznacza zdarzenie polegajce na niewykonaniu lub nienaleytym wykonaniu przez Podmiot Referencyjny w terminie wymagalnoci jakiegokolwiek zobowizania pieninego lub jego czci z tytułu jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych w łcznej kwocie nie mniejszej ni Minimalna Kwota Zapłaty, które w przypadku bezskutecznego upływu Okresu Dopuszczalnej Zwłoki bdzie stanowiło Brak Zapłaty "Waluta Dozwolona" - oznacza (i) dozwolony rodek płatniczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) dozwolony rodek płatniczy w krajach, które s członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i posiadaj rating dla swoich płatniczych zobowiza długoterminowych co najmniej AAA nadany przez Standard& Poor's lub Aaa nadany przez Moody's Investors Service, Inc. lub AAA nadany przez Fitch Ratings, lub przez jakichkolwiek nastpców prawnych wyej wymienionych agencji ratingowych "Waluta Wierzytelnoci" - oznacza walut lub waluty, w których Wierzytelno jest denominowana. 6.3 Zasady wskazywania Zdarze Kredytowych oraz okrelenie momentu ich wystpienia Strony w Warunkach Transakcji wskazuj Zdarzenia Kredytowe majce zastosowanie do Kredytowej Transakcji Terminowej

20 6.3.2 Strony mog wskaza inne Zdarzenia Kredytowe ni opisane w punkcie 6.1. W takim jednak przypadku Strony zobowizane s sporzdzi definicj takiego Zdarzenia Kredytowego w Warunkach Transakcji Zdarzenie Kredytowe powinno wystpi pomidzy godzin 0:01 w Dniu Rozpoczcia Zabezpieczenia a godzin 23:59 w póniejszym z nastpujcych terminów: (a) (b) w Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia, w ostatnim dniu Okresu Dopuszczalnej Zwłoki, jeeli: (i) (ii) Zdarzenie Kredytowe wskazane w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym stanowi Brak Zapłaty, który nastpił po Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia; i Potencjalny Brak Zapłaty w odniesieniu do tego Braku Zapłaty ma miejsce najpóniej o godzinie 23:59 w Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia. 7. WARUNKI ROZLICZENIA 7.1 Definicje poj zwizanych z okreleniem Warunków Rozliczenia "Informacja Dostpna Publicznie" - oznacza: (a) informacj, która potwierdza w sposób wiarygodny wystpienie zdarze niezbdnych do stwierdzenia, e doszło do wystpienia Zdarzenia Kredytowego opisanego w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym i która: (i) (ii) została podana do publicznej wiadomoci niezalenie we Wskazanej Liczbie ródeł Publicznych, bez wzgldu na to czy czytelnik lub uytkownik takiej informacji jest zobowizany do uiszczenia opłaty za otrzymanie takiej informacji, z zastrzeeniem e, jeeli Strona jest wskazana jako wyłczne ródło takiej informacji, to taka informacja nie bdzie uznana za Informacj Dostpn Publicznie, chyba e taka Strona działa jako agent płatnik, agent administracyjny lub agent rozliczeniowy w odniesieniu do danej Wierzytelnoci Zabezpieczanej, została otrzymana od lub opublikowana przez (1) Podmiot Referencyjny, który nie jest Stron danej Kredytowej Transakcji Terminowej, lub

21 (2) agenta płatnika, agenta administracyjnego lub agenta rozliczeniowego w odniesieniu do Wierzytelnoci Zabezpieczanej, (iii) (iv) została zawarta w jakimkolwiek wniosku lub pimie wszczynajcym postpowania opisane w definicji Niewypłacalnoci, została zawarta w jakimkolwiek akcie prawa stanowionego, wyroku sdu powszechnego lub arbitraowego, decyzji, postanowieniu lub innym akcie wydanym przez organy administracji publicznej "Okres Dorczenia Zawiadomie" - oznacza okres rozpoczynajcy si w Dniu Rozpoczcia Zabezpieczenia i koczcy si czternacie dni po: (a) (b) Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia, albo ostatnim dniu Okresu Dopuszczalnej Zwłoki w przypadku, gdy: (i) (ii) Zdarzeniem Kredytowym wskazanym w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym jest Brak Zapłaty, który nastpił po Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia, oraz Potencjalny Brak Zapłaty w odniesieniu do takiego Braku Zapłaty nastpi w Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia lub wczeniej "Strona Zawiadamiajca" - oznacza w odniesieniu do Kredytowej Transakcji Terminowej Kupujcego Zabezpieczenie albo Kupujcego Zabezpieczenie lub Sprzedajcego Zabezpieczenie, jeeli tak wskazano w Warunkach Transakcji "Wskazana Liczba ródeł Publicznych" - oznacza liczb ródeł Publicznych wskazan w Warunkach Transakcji. Jeeli taka liczba nie zostanie wskazana w Warunkach Transakcji, Wskazana Liczba ródeł Publicznych oznacza 2 ródła Publiczne "Zawiadomienie o Informacji Dostpnej Publicznie" - oznacza nieodwołalne zawiadomienie złoone przez Stron Zawiadamiajc cytujce Informacj Dostpn Publicznie potwierdzajc wystpienie Zdarzenia Kredytowego opisanego w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym wraz z podaniem ródeł Publicznych, z których ona pochodzi "Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym" - oznacza nieodwołalne zawiadomienie, złoone przez Stron Zawiadamiajc drugiej Stronie

22 o wystpieniu Zdarzenia Kredytowego. Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym musi zawiera szczegółowy (w rozsdnych rozmiarach) opis faktów i zdarze wskazujcych na wystpienie Zdarzenia Kredytowego "ródło Publiczne" - oznacza kade ródło Informacji Dostpnej Publicznie wskazane w Warunkach Transakcji. Jeeli nie zostało wskazane w Warunkach Transakcji, ródło Publiczne bdzie oznaczało: Serwis Bloomberga, Serwis Reutersa, Rzeczpospolit, Gazet Wyborcz, Wall Street Journal, New York Times oraz inne ródła informacji ekonomicznej w Polsce o uznanej renomie. 7.2 Okrelenie Warunków Rozliczenia Z zastrzeeniem postanowie punktu 9.2, Warunkiem Rozliczenia jest dorczenie Zawiadomienia o Zdarzeniu Kredytowym, a jeeli zostało to wskazane w Warunkach Transakcji równie dorczenie Zawiadomienia o Informacji Dostpnej Publicznie Dorczenie Zawiadomienia o Zdarzeniu Kredytowym zostanie uznane za skuteczne w nastpujcych przypadkach: (a) (b) jeeli Kupujcy Zabezpieczenie został wskazany jako Strona Zawiadamiajca - gdy Kupujcy Zabezpieczenie dorczył Sprzedajcemu Zabezpieczenie Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym w Okresie Dorczania Zawiadomie, oraz jeeli Kupujcy Zabezpieczenie lub Sprzedajcy Zabezpieczenie zostali okreleni jako Strony Zawiadamiajce albo jeeli nie wskazano Strony Zawiadamiajcej - gdy Kupujcy Zabezpieczenie albo Sprzedajcy Zabezpieczenie dorczył drugiej Stronie Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym w Okresie Dorczania Zawiadomie, Dorczenie Zawiadomienia o Informacji Dostpnej Publicznie zostanie uznane za skuteczne gdy zostanie dorczone przez Stron dorczajc Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym drugiej Stronie w Okresie Dorczania Zawiadomie Zawiadomienie o Informacji Dostpnej Publicznie musi zawiera kopi lub szczegółowe streszczenie (w rozsdnym rozmiarze) Informacji Dostpnej Publicznie. 8. ZASADY ROZLICZENIA FINANSOWEGO 8.1 Definicje zwizane z Rozliczeniem Finansowym

23 8.1.1 "Dealer" - oznacza bank lub banki wskazane w Warunkach Transakcji, a jeeli nie wskazano takich banków, banki wybrane przez Agenta Kalkulacyjnego "Dzie Rozliczenia Finansowego" - oznacza dzie roboczy, w którym Sprzedajcy Zabezpieczenie zobowizany jest zapłaci Kupujcemu Zabezpieczenie Kwot Rozliczenia Finansowego, przypadajcy w terminie dwóch (2) dni roboczych od Dnia Ustalenia Wartoci Kocowej "Dzie Ustalenia Wartoci Kocowej" - oznacza dzie roboczy, w którym Agent Kalkulacyjny ustali Warto Kocow, przypadajcy dwa dni robocze po Ostatnim Dniu Wyceny "Dzie Wyceny" - oznacza pity dzie roboczy przypadajcy po Dniu Spełnienia Warunków Rozliczenia, a jeeli w Warunkach Transakcji wskazano wicej ni jeden Dzie Wyceny (poprzez wskazanie liczby Dni Wyceny) oznacza kolejny dzie roboczy przypadajcy dziesi (10) dni roboczych po poprzednim Dniu Wyceny "Kwota Rozliczenia Finansowego" - oznacza kwot płatn tytułem rozliczenia Kredytowej Transakcji Terminowej z Rozliczeniem Finansowym "Kwotowanie" - oznacza podanie Agentowi Kalkulacyjnemu przez Dealera kwoty, jak na Dzie Wyceny Dealer byłby gotów zapłaci za nabycie Wierzytelnoci Referencyjnej lub Wierzytelnoci Referencyjnych "Kwotowanie Niepełne" - oznacza Kwotowanie w odniesieniu do Wierzytelnoci Referencyjnych, których Kwota Pozostała do Zapłaty na Dzie Wyceny jest nisza od Kwoty Ekspozycji, lecz co najmniej równa lub wysza od Minimalnej Kwoty Wierzytelnoci Referencyjnych "Kwotowanie Pełne" - oznacza Kwotowanie w odniesieniu do Wierzytelnoci Referencyjnych, których Kwota Pozostała do Zapłaty na Dzie Wyceny jest równa Kwocie Ekspozycji "Minimalna Kwota Wierzytelnoci Referencyjnych" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji, a jeeli kwota ta nie została wskazana w Warunkach Transakcji oznacza kwot stanowic 50% Kwoty Ekspozycji wyraon w PLN (a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, jej równowarto w euro) lub jej równowarto w walucie Wierzytelnoci Referencyjnej, obliczon przy zastosowaniu

24 redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego Dzie Wyceny, w którym nastpuje poszukiwanie Kwotowa Niepełnych "Ostatni Dzie Wyceny" - oznacza chronologicznie najpóniejszy Dzie Wyceny sporód Dni Wyceny okrelonych w Warunkach Transakcji "Warto Kocowa Wierzytelnoci Referencyjnej" - oznacza stosunek procentowy Wartoci Rynkowej do Kwoty Ekspozycji, a w przypadku, gdy w Warunkach Transakcji wskazano wicej ni jeden Dzie Wyceny oznacza stosunek procentowy redniej arytmetycznej Wartoci Rynkowych z poszczególnych Dni Wyceny do Kwoty Ekspozycji "Warto Pocztkowa Wierzytelnoci Referencyjnej" - oznacza wskazan w Warunkach Transakcji wyraon w procentach cz Kwoty Pozostałej do Zapłaty Wierzytelnoci Referencyjnej ustalonej na Dzie Rozpoczcia Zabezpieczenia, a w przypadku gdy Strony nie wskazały w Warunkach Transakcji tej czci oznacza 100% "Warto Rynkowa" - oznacza warto ustalon przez Agenta Kalkulacyjnego na podstawie Kwotowa na Dzie Wyceny zgodnie z zasadami okrelonymi w punkcie Zasady przeprowadzania Kwotowa przy ustalaniu Wartoci Rynkowej Ustalenia Wartoci Rynkowej Wierzytelnoci Referencyjnej dokonuje Agent Kalkulacyjny na podstawie odpowiednich Kwotowa uzyskanych stosownie do poniszych reguł: Agent Kalkulacyjny powinien dy do uzyskania Kwotowa Pełnych od co najmniej piciu (5) Dealerów Jeeli Agent Kalkulacyjny nie uzyska co najmniej dwóch (2) Kwotowa Pełnych w terminie dwóch (2) dni roboczych od Dnia Wyceny, Agent Kalkulacyjny powinien dy do uzyskania w dodatkowym terminie dwóch (2) dni roboczych Kwotowa Niepełnych od co najmniej piciu (5) Dealerów Jeeli Agent Kalkulacyjny nie uzyska co najmniej dwóch (2) Kwotowa Niepełnych w terminie okrelonym w punkcie 8.2.2, wówczas przyjmuje si, e Kwotowania wynosz zero (0). 8.3 Zasady ustalania Wartoci Rynkowej Z zastrzeeniem postanowie punktu Agent Kalkulacyjny okreli Warto Rynkow w nastpujcy sposób:

25 (a) w przypadku uzyskania powyej trzech (3) Kwotowa Pełnych - Warto Rynkowa bdzie równa redniej arytmetycznej tych Kwotowa Pełnych, z pominiciem Kwotowa Pełnych skrajnych (najwyszego i najniszego), (b) (c) (d) (e) w przypadku uzyskania trzech (3) Kwotowa Pełnych Warto Rynkowa bdzie równa wartoci Kwotowania Pełnego pozostałego po pominiciu skrajnych (najwyszego i najniszego) Kwotowa Pełnych, w przypadku uzyskania dwóch (2) Kwotowa Pełnych Warto Rynkowa bdzie równa redniej arytmetycznej tych Kwotowa Pełnych, w przypadku uzyskania co najmniej dwóch (2) Kwotowa Niepełnych Warto Rynkowa bdzie równa redniej waonej tych Kwotowa Niepełnych z wagami równymi udziałom poszczególnych Kwotowa Niepełnych w sumie tych Kwotowa Niepełnych, przy załoeniu, e Kwota Pozostała do Zapłaty Wierzytelnoci Referencyjnych na Dzie Wyceny jest równa Kwocie Ekspozycji, w przypadku braku uzyskania co najmniej dwóch (2) Kwotowa Niepełnych - Warto Rynkowa na dany Dzie Wyceny nie bdzie ustalona Ustalenie Wartoci Rynkowej nastpi w terminie jednego (1) dnia roboczego po uzyskaniu przez Agenta Kalkulacyjnego odpowiedniej liczby Kwotowa zgodnie z postanowieniami punktu 8.2 albo po bezskutecznym upływie terminów okrelonych w postanowieniach punktu 8.2, do uzyskania odpowiedniej liczby Kwotowa. 8.4 Zasady ustalania Wartoci Kocowej Wierzytelnoci Referencyjnej W Dniu Ustalenia Wartoci Kocowej Agent Kalkulacyjny, z zastrzeeniem punktu 8.6, obliczy Warto Kocow Wierzytelnoci Referencyjnej. 8.5 Zasady ustalania Kwoty Rozliczenia Finansowego Strony mog w Warunkach Transakcji wskaza kwot, która bdzie stanowi Kwot Rozliczenia Finansowego W przypadku gdy Kwota Rozliczenia Finansowego nie zostanie przez Strony ustalona, Kwot Rozliczenia Finansowego bdzie wiksz z nastpujcych kwot: (a) kwota obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego na Dzie Rozliczenia Finansowego jako iloczyn (i) rónicy midzy

26 Wartoci Pocztkow Wierzytelnoci Referencyjnej i Wartoci Kocow Wierzytelnoci Referencyjnej oraz (ii) Kwoty Ekspozycji; oraz (b) zero Sprzedajcy Zabezpieczenie zapłaci Kwot Rozliczenia Finansowego w Dniu Rozliczenia Finansowego. 8.6 Zasady rozliczenia w sytuacji, gdy nie jest moliwe ustalenie Wartoci Kocowej W przypadku, gdy Kwota Rozliczenia Finansowego ustalana jest na zasadach okrelonych w punkcie i w sytuacji, kiedy w zwizku z postanowieniami punktu (e) nie zostanie ustalona Warto Rynkowa na aden z Dni Wyceny wówczas Warto Kocowa nie zostanie ustalona W sytuacji opisanej w punkcie Strony wspólnie ustal Kwot Rozliczenia Finansowego lub te okrel, e Transakcja zostanie rozliczona na zasadzie Rozliczenia Fizycznego W przypadku, gdy Strony nie dojd do porozumienia, o którym mowa w punkcie w terminie 30 dni roboczych od Ostatniego Dnia Wyceny, Strony w terminie kolejnych 14 dni roboczych wspólnie wyznacz arbitra (którym bdzie uznana instytucja finansowa), który okreli Kwot Rozliczenia Finansowego w oparciu o ustalon przez siebie Warto Kocow W przypadku braku wyznaczenia arbitra na zasadach okrelonych w punkcie albo odmowy przez tego arbitra ustalenia Kwoty Rozliczenia Finansowego, spór co do Kwoty Rozliczenia Finansowego zostanie rozstrzygnity przez Sd Polubowny przy Zwizku Banków Polskich. 9. ZASADY ROZLICZENIA FIZYCZNEGO 9.1 Definicje zwizane z Rozliczeniem Fizycznym "Cechy Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych" - oznaczaj nastpujce dodatkowe cechy wskazane w Warunkach Transakcji, jakie musi posiada Wierzytelno Opisana wskazana w Warunkach Transakcji w celu uznania jej za Wierzytelno Rozliczeniow Opisan: (a) "Wierzytelno Podlegajca Cesji" - oznacza Wierzytelno, w stosunku do której w Dniu Rozliczenia Fizycznego nie istnieje aden umowny ani ustawowy zakaz lub ograniczenie

27 przenoszenia tej Wierzytelnoci (w tym nie istnieje konieczno uzyskania zgody Podmiotu Referencyjnego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej) na: (i) (ii) jakkolwiek osob trzeci; lub przynajmniej na banki komercyjne lub instytucje finansowe (niezalenie od pastwa, pod którego prawem zostały utworzone), które nie s wierzycielem w odniesieniu do tej Wierzytelnoci, (b) (c) "Wierzytelno Wymagajca Zgody" - oznacza Wierzytelno, która w Dniu Rozliczenia Fizycznego, moe zosta przeniesiona wyłcznie za zgod Podmiotu Referencyjnego, gwaranta lub porczyciela takiej Wierzytelnoci lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. "Udział w Wierzytelnoci" - oznacza udział w Wierzytelnoci, w odniesieniu do którego Kupujcy Zabezpieczenie moe zapewni, aby w Dniu Rozliczenia Fizycznego ryzyko kredytowe zwizane z tym udziałem zostało w całoci lub w czci przeniesione na Sprzedajcego Zabezpieczenie (subpartycypacja) wraz z prawem do otrzymywania płatnoci z tytułu tej Wierzytelnoci w proporcji odpowiedniej do wielkoci tego udziału. (d) "Wierzytelno z Maksymalnym Terminem Wymagalnoci" - oznacza Wierzytelno, w przypadku której okres od Dnia Rozliczenia Fizycznego do dnia wymagalnoci jest nie dłuszy ni okres wskazany w Warunkach Transakcji. (e) "Wierzytelno Wymagalna" - oznacza Wierzytelno, z tytułu której nalena kwota (z wyłczeniem odsetek za zwłok, odszkodowa, itp.) jest, lub najpóniej w Dniu Rozliczenia Fizycznego, stanie si wymagalna i płatna wskutek nadejcia umownego terminu jej wymagalnoci, wskutek wypowiedzenia lub wskutek innych okolicznoci, albo te byłaby wymagalna i płatna, gdyby nie ograniczenia nałoone przez jakiekolwiek prawo dotyczce niewypłacalnoci "Dostarczenie" - oznacza zgodne z prawem i skuteczne przeniesienie Wierzytelnoci Rozliczeniowej przez Kupujcego Zabezpieczenie na Sprzedajcego Zabezpieczenie. W przypadku Udziału w Wierzytelnoci, Dostarczenie oznacza zapewnienie przeniesienia na Sprzedajcego Zabezpieczenie udziału ekonomicznego w Wierzytelnoci Rozliczeniowej

28 9.1.3 "Dzie Rozliczenia Fizycznego" - oznacza dzie roboczy, w którym Sprzedajcy Zabezpieczenie jest zobowizany zapłaci Kupujcemu Zabezpieczenie Kwot Rozliczenia Fizycznego, a Kupujcy Zabezpieczenie jest zobowizany do dokonania Dostarczenia, przypadajcy nie póniej ni w ostatnim dniu Okresu Rozliczenia Fizycznego "Kwota Rozliczenia Fizycznego" - oznacza kwot, jak Sprzedajcy Zabezpieczenie zobowizany bdzie zapłaci Kupujcemu Zabezpieczenie tytułem nabycia Wierzytelnoci Rozliczeniowych. Jeeli Strony nie postanowi inaczej w Warunkach Transakcji, Kwota Rozliczenia Fizycznego bdzie równa Kwocie Ekspozycji "Notyfikacja Rozliczenia Fizycznego" - oznacza nieodwołalne owiadczenie Kupujcego Zabezpieczenie skierowane do Sprzedajcego Zabezpieczenie stwierdzajce, i Kupujcy wybiera jako sposób rozliczenia Kredytowej Transakcji Terminowej Rozliczenie Fizyczne oraz zawierajce dokładn specyfikacj i opis Wierzytelnoci Rozliczeniowych, które Kupujcy Zabezpieczenie zamierza Dostarczy Sprzedajcemu Zabezpieczenie, włcznie z Kwot Pozostał do Zapłaty na Dzie Spełnienia Warunków Rozliczenia "Okres Rozliczenia Fizycznego" - oznacza wskazan w Warunkach Transakcji maksymaln liczb dni roboczych, a w razie braku takiego wskazania liczb dni roboczych okrelon zgodnie z przyjt praktyk rynkow, okrelon przez Agenta Kalkulacyjnego, do dokonania Dostarczenia, liczon od Dnia Spełnienia Warunków Rozliczenia "Portfel Wierzytelnoci Rozliczeniowych" - oznacza zbiór Wierzytelnoci, w skład którego wchodz: (a) Wierzytelnoci Rozliczeniowe Opisane; (b) Wierzytelnoci Referencyjne, chyba e poszczególne Wierzytelnoci Referencyjne zostały wskazane w Warunkach Transakcji jako Wierzytelnoci Wyłczone; (c) Inne Wierzytelnoci wskazane w Warunkach Transakcji "Wierzytelno Rozliczeniowa Opisana" - oznacza Wierzytelno Opisan wskazan w Warunkach Transakcji i posiadajc dodatkowo wskazane w Warunkach Transakcji Cechy Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych "Wierzytelno Rozliczeniowa" - oznacza kad z Wierzytelnoci wchodzcych w skład Portfela Wierzytelnoci Rozliczeniowych

29 9.2 Warunki Rozliczenia W przypadku Kredytowej Transakcji Terminowej z Rozliczeniem Fizycznym Kupujcy Zabezpieczenie, oprócz spełnienia warunków wskazanych w punkcie 7.2, powinien dodatkowo dostarczy Sprzedajcemu Zabezpieczenie równie Notyfikacj Rozliczenia Fizycznego Notyfikacja Rozliczenia Fizycznego powinna zosta dorczona Sprzedajcemu nie póniej ni 30 dni po spełnieniu Warunków Rozliczenia okrelonych w punkcie 7.2, w przeciwnym razie ostatni dzie powyszego 30-dniowego okresu bdzie Dniem Zakoczenia Transakcji. 9.3 Zasady okrelania Wierzytelnoci wchodzcych w skład Portfela Wierzytelnoci Rozliczeniowych Strony powinny wskaza jedn lub wicej Cech Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych W przypadku braku wskazania w Warunkach Transakcji Cech Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych do Portfela Wierzytelnoci Rozliczeniowych zaliczane bd Wierzytelno Referencyjna (chyba, e dana Wierzytelno Referencyjna wskazana zostanie w Warunkach Transakcji jako Wierzytelno Wyłczona) oraz Wierzytelnoci wskazane w Warunkach Transakcji jako Wierzytelnoci Rozliczeniowe. 9.4 Zasady Rozliczenia Fizycznego Kwota Pozostała do Zapłaty Wierzytelnoci Rozliczeniowych wskazanych w Notyfikacji Rozliczenia Fizycznego ustalona na Dzie Spełnienia Warunków Rozliczenia nie moe by wysza ni Kwota Ekspozycji Po otrzymaniu Notyfikacji Rozliczenia Fizycznego Sprzedajcy Zabezpieczenie bdzie zobowizany do zapłacenia Kupujcemu Zabezpieczenie Kwoty Rozliczenia Fizycznego, a Kupujcy Zabezpieczenie bdzie zobowizany do dokonania Dostarczenia Sprzedajcemu Zabezpieczenie. Powysze rozliczenie powinno nastpi do Dnia Rozliczenia Fizycznego Z zastrzeeniem postanowie punktu 9.5, jeeli do dokonania Dostarczenia konieczne bdzie uzyskanie jakichkolwiek zgód, dokonanie notyfikacji, przeniesienie zabezpiecze, Kupujcy Zabezpieczenie bdzie zobowizany do uzyskania tych zgód, dokonania notyfikacji lub skutecznego przeniesienia zabezpiecze najpóniej w ostatnim dniu Okresu Rozliczenia Fizycznego

30 9.5 Czciowe Rozliczenie Fizyczne W przypadku, jeeli z powodów niezalenych od Kupujcego Zabezpieczenie nie jest moliwe dokonanie Dostarczenia w Okresie Rozliczenia Fizycznego, a Strony za obopóln zgod nie przedłu tego okresu, Agent Kalkulacyjny zastosuje Rozliczenie Finansowe w odniesieniu do tych Wierzytelnoci Rozliczeniowych lub ich czci, których Dostarczenia nie mona dokona. Do takiego rozliczenia stosowa si bd odpowiednio zasady okrelone w punkcie 8, z tym e jako Wierzytelnoci Referencyjne bdce podstaw wyceny bd traktowane Wierzytelnoci Rozliczeniowe, chyba, e w Warunkach Transakcji wskazano inaczej

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !"#$ %&&' () * ( +, #) - . /

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !#$ %&&' () * ( +, #) - . / NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. /!"#$ %&&' () * ( +, #) - 01 - 2!" # " $ %& ' (! %& )*"! %& $* (*#!#+( ( #" #) 2!" # ", - (.! *" ""! '! )!" # (/" 0 )"1' ( " -, )! ( *)! 21$!3 # '!1$( $/"

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw.

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw. UMOWA midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: 380 695 213 ----------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo