Zwizek Banków Polskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwizek Banków Polskich"

Transkrypt

1 Zwizek Banków Polskich REKOMENDACJA w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku midzybankowym Dokument przyjty przez Zarzd Zwizku Banków Polskich na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2005 roku stycze 2005

2 Copyright by Zwizek Banków Polskich ( Warszawa, ul. Smolna 10a) Niniejszy raport nie jest publikacj. Stanowi on wyłczn własno Zwizku Banków Polskich. Upowszechnianie niniejszego raportu w jakiejkolwiek formie, choby we fragmentach, jest dozwolone wyłcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zwizku Banków Polskich. Niniejsza Rekomendacja powstała przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI POLSKA

3 Spis treci Wprowadzenie.. 4 Opis transakcji Cel i przedmiot kredytowych transakcji terminowych 6 Podział kredytowych transakcji terminowych Definicje ogólne.. 6 Okrelenie opłaty z zabezpieczenie.. 8 Okrelenie wierzytelnoci, w odniesieniu do których została okrelona kwota ekspozycji. 10 Zdarzenia kredytowe. 14 Warunki rozliczenia.. 20 Zasady rozliczenia finansowego 23 Zasady rozliczenia fizycznego.. 26 Załcznik nr 1 Tabela porównawcza poj polskich i angielskich 31 Załcznik nr 2 Opisy poszczególnych transakcji.. 36 Aneks A - swapy z rozliczeniem fizycznym.. 36 Aneks B swap kredytowy z rozliczeniem finansowym 39 Aneks C - opcja kredytowa z rozliczeniem finansowym 41 Aneks D - opcja kredytowa z rozliczeniem finansowym 43 Aneks E - potwierdzenie zawarcia transakcji swapa kredytowego z rozliczeniem fizycznym. 45 Aneks F - potwierdzenie zawarcia transakcji swapa kredytowego z rozliczeniem finansowym.. 49 Aneks G - potwierdzenie zawarcia transakcji opcji kredytowej z rozliczeniem fizycznym 53 Aneks H - Potwierdzenie zawarcia transakcji opcji kredytowej z rozliczeniem finansowym. 57 Skład grupy roboczej ds. derywatów kredytowych

4 Wprowadzenie Celem niniejszej rekomendacji jest stworzenie polskiego standardu zawierania kredytowych transakcji terminowych (ang. credit derivatives), co powinno z kolei pozwoli na rozwój rynku tych instrumentów finansowych opartych o polskie wierzytelnoci. Wdroenie jednolitej dokumentacji powinno take ułatwi bankom uywanie tych instrumentów jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowej, mog one by wykorzystywane do zarzdzania ryzykiem oraz jako narzdzie do uwalniania kapitału regulacyjnego. Zgodnie ze zwyczajami panujcymi na midzynarodowych rynkach finansowych, standard dotyczcy kredytowych transakcji terminowych koncentruje si na szczegółowym opisie tych instrumentów od strony prawnej, natomiast jako wzorcow dokumentacj transakcyjn uczestnicy powinni wykorzystywa standardowe umowy zawarte w Rekomendacji dotyczcej zawierania wybranych transakcji na polskim rynku midzybankowym wydanej we wrzeniu 2003 roku przez Zarzd Zwizku Banków Polskich. Rekomendacja obejmuje dwa rodzaje kredytowych transakcji terminowych: swapy kredytowe z rozliczeniem fizycznym i rozliczeniem finansowym (ang. credit default swap), opcje kredytowe z rozliczeniem fizycznym oraz rozliczeniem finansowym (ang. credit default option). W formie aneksów opisy kredytowych transakcji terminowych dołczono take wzory potwierdze zawarcia transakcji oraz zestawienie angielskich odpowiedników poj stosowanych w niniejszej Rekomendacji. W przyszłoci rekomendacja moe by take uzupełniana o kolejne rodzaje tych instrumentów zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników rynku. Prace ZBP w tym zakresie koordynowane były przez Grup robocz ds. kredytowych transakcji terminowych, w skład której wchodz przedstawiciele kilkunastu najwikszych banków komercyjnych, Narodowego Banku Polskiego, GINB oraz firmy brokerskiej Prebon Yamane. Ju na etapie okrelenia załoe merytorycznych do niniejszej Rekomendacji zostały przeprowadzone konsultacje z Ministerstwem Finansów oraz Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego w celu wyjanienia wszelkich kwestii podatkowych i nadzorczych zwizanych z ww. instrumentami. Dodatkowo, w ostatniej fazie przygotowania tego dokumentu został oficjalnie skonsultowany NBP i GINB. W wyniku stara Grupy roboczej odpowiednie przepisy dotyczce moliwoci wykorzystywania kredytowych transakcji terminowych jako narzdzia uwalniania kapitału regulacyjnego w bankach zostały ju uwzgldnione w Uchwale nr 4 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 wrzenia 2004 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułów poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod statystycznych i warunków, których spełnienie umoliwia uzyskanie zgody na ich stosowanie,

5 sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalnoci banku, zakresu i sposobu uwzgldniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalnoci oraz okrelenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łcznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatnoci kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, która wejdzie w ycie w dniu 1 stycznia 2005 roku. Tekst Rekomendacji przygotowany został na zlecenie Zwizku Banków Polskich przez kancelari prawn Clifford Chance. Funkcj depozytariusza Rekomendacji bdzie pełnił Zwizek Banków Polskich. Warszawa, stycze 2005 roku

6 OPIS TRANSAKCJI KREDYTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1. CEL I PRZEDMIOT KREDYTOWYCH TRANSAKCJI TERMINOWYCH 1.1 Celem Kredytowej Transakcji Terminowej jest zabezpieczenie okrelonych w Warunkach Transakcji wierzytelnoci obarczonych ryzykiem kredytowym przed spadkiem ich wartoci na skutek wystpienia wskazanego w Warunkach Transakcji zdarzenia faktycznego lub prawnego. 1.2 Kredytowa Transakcja Terminowa jest umow dwustronnie zobowizujc, w której jedna ze Stron (Sprzedajcy Zabezpieczenie 1 ), w zamian za spełnienie przez drug Stron (Kupujcego Zabezpieczenie) wskazanego w Warunkach Transakcji wiadczenia pieninego (Opłata za Zabezpieczenie), zobowizuje si, e w przypadku wystpienia wskazanego w Warunkach Transakcji zdarzenia (Zdarzenie Kredytowe) spełni na rzecz Kupujcego Zabezpieczenie wskazane w Warunkach Transakcji wiadczenie pienine (Rozliczenie Finansowe) lub nabdzie wskazan w Warunkach Transakcji wierzytelno lub wierzytelnoci za ustalon zgodnie z tymi Warunkami Transakcji cen (Rozliczenie Fizyczne). 2. PODZIAŁ KREDYTOWYCH TRANSAKCJI TERMINOWYCH: Kredytowe Transakcje Terminowe dziel si na nastpujce rodzaje transakcji: 2.1 Swap Kredytowy z Rozliczeniem Fizycznym, 2.2 Swap Kredytowy z Rozliczeniem Finansowym, 2.3 Opcja Kredytowa z Rozliczeniem Fizycznym, 2.4 Opcja Kredytowa z Rozliczeniem Finansowym. 3. DEFINICJE OGÓLNE 3.1 "Agent Kalkulacyjny" - oznacza Stron Kredytowej Transakcji Terminowej albo osob trzeci, wskazan w Warunkach Transakcji oraz kadego jej 1 Odpowiedniki w jzyku angielskim poj zdefiniowanych w niniejszym opisie Kredytowych Transakcji Terminowych zostały podane w załczniku nr 1 do niniejszego opisu

7 nastpc prawnego, a jeeli Strony nie wska Agenta Kalkulacyjnego w Warunkach Transakcji, bdzie nim Strona wskazana zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej. 3.2 "Dzie Rozliczenia" - oznacza Dzie Rozliczenia Finansowego albo Dzie Rozliczenia Fizycznego. 3.3 "Dzie Rozpoczcia Zabezpieczenia" - oznacza dzie wskazany w Warunkach Transakcji jako Dzie Rozpoczcia Zabezpieczenia, a jeeli Strony nie wska tego dnia, oznacza Dzie Zawarcia Transakcji. 3.4 "Dzie Spełnienia Warunków Rozliczenia" - oznacza dzie, w którym stosownie do postanowie niniejszego opisu Kredytowej Transakcji Terminowej spełnione zostały Warunki Rozliczenia. 3.5 "Dzie Zakoczenia Transakcji" - oznacza dzie, w którym wygasaj zobowizania Stron z tytułu Kredytowej Transakcji Terminowej. 3.6 "Dzie Zakoczenia Zabezpieczenia" - oznacza dzie wskazany w Warunkach Transakcji jako Dzie Zakoczenia Zabezpieczenia. 3.7 "Dzie Zawarcia Transakcji" - oznacza dzie wskazany w Warunkach Transakcji jako Dzie Zawarcia Transakcji. 3.8 "Kwota Ekspozycji" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji, która stanowi podstaw do ustalenia wysokoci wiadczenia Sprzedajcego Zabezpieczenie. 3.9 "Kwota Pozostała do Zapłaty" - oznacza okrelon na dany dzie, pozostał do zapłaty kwot główn Wierzytelnoci Referencyjnej lub Wierzytelnoci Rozliczeniowej, powikszon o naliczone, lecz niewypłacone odsetki "Podmiot Referencyjny" - oznacza wskazan w Warunkach Transakcji osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nie majc osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn oraz kadego jej nastpc prawnego "Warunki Rozliczenia" - oznaczaj: w odniesieniu do Rozliczenia Finansowego - warunki okrelone w punkcie 7.2, w odniesieniu do Rozliczenia Fizycznego - warunki okrelone w punktach 7.2 i 9.2, które musz zosta spełnione aby powstał obowizek spełnienia wiadczenia przez Sprzedajcego Zabezpieczenie

8 3.12 "Wierzytelno Referencyjna" - oznacza Wierzytelno (Wierzytelnoci) oznaczon (oznaczone) w Warunkach Transakcji jako Wierzytelno Referencyjna (Wierzytelnoci Referencyjne). Pod pojciem Wierzytelnoci Referencyjnej rozumie si równie Wierzytelno Referencyjn Zastpcz "Wierzytelno Referencyjna Zastpcza" - oznacza okrelon przez Agenta Kalkulacyjnego, po uzgodnieniu ze Stronami Kredytowej Transakcji Terminowej, Wierzytelno, która zastpuje Wierzytelno Referencyjn w przypadkach okrelonych poniej: Wierzytelno Referencyjna zostanie zaspokojona w całoci, Wierzytelno Referencyjna zostanie zaspokojona lub zredukowana, w opinii Agenta Kalkulacyjnego, w istotnej czci, Wierzytelno Referencyjna przestanie by wierzytelnoci wobec Podmiotu Referencyjnego. Wierzytelno Referencyjna Zastpcza powinna mie nie nisz kolejno zaspokajania co zastpowana Wierzytelno Referencyjna, 3.14 "Wierzytelno Wyłczona" - oznacza Wierzytelno oznaczon jako Wierzytelno Wyłczona w Warunkach Transakcji. 4. OKRELENIE OPŁATY ZA ZABEZPIECZENIE 4.1 Definicje zwizane z okreleniem Opłaty za Zabezpieczenie: "Baza Obliczania Odsetek" oznacza wskazan w Warunkach Transakcji liczb dni w roku, przyjt do obliczenia odsetek w stosunku rocznym. "Dzie Płatnoci Odsetek" - oznacza dni wskazane w Warunkach Transakcji, w których Kupujcy Zabezpieczenie jest zobowizany do zapłaty Odsetek na rzecz Sprzedajcego Zabezpieczenie. W przypadku wystpienia Dnia Spełnienia Warunków Rozliczenia ostatnim Dniem Płatnoci Odsetek bdzie Dzie Rozliczenia. "Dzie Płatnoci Premii" - oznacza dzie, wskazany w Warunkach Transakcji, a jeeli Strony nie wska takiego dnia, oznacza dzie przypadajcy 2 dni robocze po Dniu Rozpoczcia Zabezpieczenia, w którym Kupujcy Zabezpieczenie jest zobowizany do zapłaty Premii na rzecz Sprzedajcego Zabezpieczenie. "Dzie Ustalenia Odsetek" - oznacza dni, wskazane w Warunkach Transakcji, w których nastpuje obliczenie wysokoci Odsetek za poszczególne Okresy Obrachunkowe. W przypadku wystpienia Dnia Spełnienia Warunków Rozliczenia ostatnim Dniem Ustalenia Odsetek bdzie ten dzie

9 "Kontraktowa Stopa Procentowa" - oznacza stał stop procentow wskazan w Warunkach Transakcji. "Kwota Bazowa" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji, a jeeli taka kwota nie została wskazana w Warunkach Transakcji oznacza Kwot Ekspozycji. "Okres Obrachunkowy" - oznacza liczb dni pomidzy jednym Dniem Ustalenia Odsetek (łcznie z tym dniem) a nastpujcym po nim, kolejnym Dniem Ustalenia Odsetek (bez tego dnia). "Odsetki" - oznaczaj okresowe wiadczenia pienine Kupujcego Zabezpieczenie nalene Sprzedajcemu Zabezpieczenie, stanowice rodzaj Opłaty za Zabezpieczenie, obliczane na kady Okres Obrachunkowy w stosunku do Kwoty Bazowej przy zastosowaniu Kontraktowej Stopy Procentowej. "Premia" - oznacza wiadczenie pienine Kupujcego Zabezpieczenie nalene Sprzedajcemu Zabezpieczenie, stanowice rodzaj Opłaty za Zabezpieczenie, którego wysoko naley wskaza w Warunkach Transakcji. 4.2 Zasady obliczania i zapłaty Opłaty za Zabezpieczenie: Rodzajami Opłaty za Zabezpieczenie s Odsetki i Premia Kwoty Odsetek obliczane s na Dzie Ustalenia Odsetek przypadajcy na koniec kadego Okresu Obrachunkowego. Kwota Odsetek dla kadego Okresu Obrachunkowego obliczana jest według poniszej formuły: KO = KN * R * D/B gdzie: KO - oznacza kwot Odsetek, KN - oznacza Kwot Bazow, R - oznacza Kontraktow Stop Procentow, D - oznacza liczb dni w Okresie Obrachunkowym, B - oznacza Baz Obliczania Odsetek Z zastrzeeniem postanowie punktu 4.2.4, Odsetki bd płatne w Dniu Płatnoci Odsetek Kupujcy Zabezpieczenie nie bdzie miał obowizku zapłaty Odsetek po Dniu Spełnienia Warunków Rozliczenia

10 4.2.5 Opłata za Zabezpieczenie wyraona w formie Premii bdzie płatna w Dniu Płatnoci Premii. 5. OKRELENIE WIERZYTELNOCI W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOSTAŁA OKRELONA KWOTA EKSPOZYCJI 5.1 Definicje zwizane z okreleniem wierzytelnoci, w odniesieniu do których została okrelona Kwota Ekspozycji: "Wierzytelno" - oznacza wierzytelno wobec Podmiotu Referencyjnego, niezalenie do podstawy prawnej (umowa, papier wartociowy), z której ta wierzytelno wynika "Wierzytelno Zabezpieczana" - oznacza Wierzytelno wchodzc w skład Portfela Wierzytelnoci Zabezpieczanych "Portfel Wierzytelnoci Zabezpieczanych" - oznacza zbiór Wierzytelnoci, w skład którego wchodz: (a) Wierzytelnoci Opisane, (b) Wierzytelnoci Referencyjne, chyba e poszczególne Wierzytelnoci Referencyjne wskazane zostały w Warunkach Transakcji jako Wierzytelnoci Wyłczone, (c) inne Wierzytelnoci wskazane w Warunkach Transakcji "Wierzytelno Opisana" - oznacza kad Wierzytelno nalec do wskazanej w Warunkach Transakcji Kategorii Wierzytelnoci Opisanych oraz posiadajc wskazane w Warunkach Transakcji Cechy Wierzytelnoci Opisanych "Kategoria Wierzytelnoci Opisanych" - oznacza jedn z nastpujcych kategorii Wierzytelnoci Opisanych, wskazan w Warunkach Transakcji: (a) "Wierzytelno Kredytowa" - oznacza Wierzytelno obejmujc roszczenie o zwrot rodków pieninych wypłaconych Podmiotowi Referencyjnemu pod tytułem zwrotnym na podstawie umowy kredytu albo umowy poyczki, (b) "Wierzytelno Pienina" - oznacza Wierzytelno, której przedmiotem wiadczenia jest wiadczenie pienine z jakiegokolwiek tytułu prawnego włcznie z Wierzytelnociami warunkowymi i Wierzytelnociami przyszłymi, (c) "Wierzytelno Pod Tytułem Zwrotnym" - oznacza Wierzytelno obejmujc roszczenie o zwrot rodków

11 pieninych wypłaconych Podmiotowi Referencyjnemu pod tytułem zwrotnym na podstawie umowy poyczki, kredytu, depozytu, kaucji (lub innej o podobnym charakterze) albo w zwizku z nabyciem wyemitowanych przez Podmiot Referencyjny dłunych papierów wartociowych, (d) "Wierzytelno z Papieru Wartociowego" - oznacza Wierzytelno obejmujc roszczenie o zwrot rodków pieninych wypłaconych Podmiotowi Referencyjnemu pod tytułem zwrotnym, inkorporowan w treci papieru wartociowego "Cechy Wierzytelnoci Opisanych" - oznaczaj nastpujce cechy Wierzytelnoci Opisanych wskazane w Warunkach Transakcji: (a) "Wierzytelno Kwalifikowana" - oznacza Wierzytelno, w stosunku do której zostało ustanowione Zabezpieczenie Kwalifikowane, (b) "Wierzytelno Niepodporzdkowana" - oznacza Wierzytelno, której kolejno zaspokojenia okrelona w przepisach regulujcych postpowanie egzekucyjne, likwidacyjne, upadłociowe lub naprawcze jest taka sama, jak innych niezabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególnoci hipotek albo zastawem) Wierzytelnoci nalecych do tej samej Kategorii Wierzytelnoci Opisanych, (c) (d) (e) (f) "Wierzytelno Notowana" - oznacza Wierzytelno bdc przedmiotem obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym, "Wierzytelno pod Polskim Prawem" - oznacza Wierzytelno poddan prawu polskiemu, "Wierzytelno pod Prawem Obcym" - oznacza Wierzytelno poddan prawu innemu ni prawo polskie, "Wierzytelno Podporzdkowana" - oznacza Wierzytelno, której kolejno zaspokojenia, zgodnie z postanowieniami umowy lub na podstawie szczególnych przepisów prawa jest nisza ni kolejno zaspakajania innych, niezabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególnoci hipotek lub zastawem) Wierzytelnoci nalecych do tej samej Kategorii Wierzytelnoci Opisanych,

12 (g) "Wierzytelno Standardowa" - oznacza Wierzytelno, w stosunku do której nie zostało ustanowione Zabezpieczenie Kwalifikowane, (h) "Wierzytelno w Okrelonej Walucie" - oznacza Wierzytelno, której przedmiot wiadczenia wyraony jest w walucie (innej ni waluta bdca prawnym rodkiem płatniczym w Polsce) wskazanej w Warunkach Transakcji, (i) (j) "Wierzytelno w Walucie Obcej" - oznacza Wierzytelno, której przedmiot wiadczenia wyraony jest w walucie innej ni złoty polski, a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, w walucie innej ni euro, "Wierzytelno w Walucie Polskiej" - oznacza Wierzytelno, której przedmiot wiadczenia wyraony jest w złotych polskich, a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, w euro. (k) "Wierzytelno Oferowana poza Polsk" - oznacza Wierzytelno, która w momencie jej emisji lub udzielenia nie była oferowana w Polsce "Podmioty Kwalifikowane" - oznaczaj: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) pastwa członkowskie Unii Europejskiej (EU), pastwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pastwa, które zawarły porozumienia w sprawie udzielania kredytów z Midzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF), w zwizku z Ogólnym Porozumieniem o Zaciganiu Kredytów (GAB), banki centralne i rzdy pastw wymienionych w punktach (a)-(c) oraz Skarb Pastwa Rzeczypospolitej Polskiej (a take instytucje rzdowe szczebla centralnego) i Narodowy Bank Polski, Korporacja Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wiarygodne giełdy i izby rozliczeniowe, wymagajce codziennego regulowania depozytów zabezpieczajcych,

13 (h) (i) (j) (k) (l) banki majce siedzib w pastwach wymienionych w punktach (a)-(c) oraz banki majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, władze lokalne lub regionalne pastw wymienionych w punktach (a)-(c) oraz jednostki samorzdów terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich zwizki, Midzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Midzynarodowa Korporacja Finansowa, Midzyamerykaski Bank Rozwoju, (m) Azjatycki Bank Rozwoju, (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) Afrykaski Bank Rozwoju, Fundusz Przesiedleczy Rady Europy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Karaibski Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Midzyamerykaska Korporacja Inwestycyjna, Wielostronna Agencja Gwarantowania Inwestycji, Europejski Bank Inwestycyjny "Zabezpieczenie Kwalifikowane" - oznacza gwarancj lub porczenie Skarbu Pastwa Rzeczypospolitej Polskiej lub Podmiotu Kwalifikowanego, kaucj pienin przeniesion na rachunek banku bdcego wierzycielem, papiery wartociowe wyemitowane przez Podmioty Kwalifikowane. 5.2 Zasady okrelania Wierzytelnoci wchodzcych w skład Portfela Wierzytelnoci Zabezpieczanych Z zastrzeeniem postanowie punktu 5.2.2, Strony mog wskaza w Warunkach Transakcji jedn Kategori Wierzytelnoci Opisanych oraz jedn lub wicej Cech Wierzytelnoci Opisanych Strony mog wskaza jednoczenie w Warunkach Transakcji Wierzytelno Kredytow i Wierzytelno z Papieru Wartociowego jako Kategorie Wierzytelnoci Opisanych

14 5.2.3 W przypadku braku wskazania w Warunkach Transakcji Kategorii Wierzytelnoci Opisanych oraz Cech Wierzytelnoci Opisanych do Portfela Wierzytelnoci Zabezpieczanych zaliczane bd Wierzytelno Referencyjna (chyba, e dana Wierzytelno Referencyjna wskazana zostanie w Warunkach Transakcji jako Wierzytelno Wyłczona) oraz Wierzytelnoci wyranie wskazane w Warunkach Transakcji. 6. ZDARZENIA KREDYTOWE 6.1 Definicje Zdarze Kredytowych "Brak zapłaty" - oznacza zdarzenie, w przypadku którego upłynł Okres Dopuszczalnej Zwłoki, polegajce na niewykonaniu lub nienaleytym wykonaniu przez Podmiot Referencyjny jakiegokolwiek zobowizania pieninego lub jego czci z tytułu jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych w łcznej kwocie nie mniejszej ni Minimalna Kwota Zapłaty "Istotna Zmiana" - (a) oznacza, w odniesieniu do jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych i w odniesieniu do łcznej kwoty nie mniejszej ni Kwota Minimalna, jedno lub kilka zdarze wymienionych poniej, które to zdarzenia nie zostały przewidziane w treci Wierzytelnoci Zabezpieczonej w póniejszej z nastpujcych dat: w Dniu Zawarcia Transakcji i w dniu, w którym taka Wierzytelno Zabezpieczana powstała: (i) (ii) (iii) (iv) (v) obnienie stopy lub kwoty odsetek, obnienie kwoty nominalnej lub premii płatnych, w terminie płatnoci lub w terminach umorzenia, przesunicie terminów zapłaty lub naliczania odsetek lub terminów zapłaty kwoty nominalnej lub premii, zmian kolejnoci zaspokojenia jakiejkolwiek Wierzytelnoci, co powoduje podporzdkowanie Wierzytelnoci Zabezpieczanej w zakresie kolejnoci zaspokojenia jakiejkolwiek innej Wierzytelnoci, lub zmiana waluty Wierzytelnoci Zabezpieczanej lub waluty poszczególnych płatnoci na walut, która nie jest Walut Dozwolon. (b) Bez wzgldu na powysze postanowienia, adne z poniszych zdarze nie bdzie uwaane za Istotn Zmian:

15 (i) (ii) (iii) zapłata w euro odsetek lub kwoty nominalnej w odniesieniu do Wierzytelnoci Zabezpieczanej denominowanej w walucie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który przyjł wspóln walut zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk z póniejszymi zmianami, zdarzenia opisane w punktach (a)(i)-(v), które wystpiły w zwizku z wyrównaniem administracyjnym, ksigowym lub podatkowym lub innego charakteru wyrównaniem, które ma miejsce w zakresie zwykłego zarzdu, zdarzenia opisane w punkcie (a)(i), których wystpienie nie jest bezporednim lub porednim skutkiem pogorszenia si zdolnoci kredytowej lub sytuacji finansowej Podmiotu Referencyjnego "Natychmiastowa Wymagalno" - oznacza zdarzenie polegajce na postawieniu jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych, w łcznej kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna, w stan natychmiastowej wymagalnoci wskutek wystpienia w odniesieniu do Podmiotu Referencyjnego zdarzenia lub zdarze, innych ni Brak Zapłaty, przewidzianych w treci tych Wierzytelnoci Zabezpieczanych "Niewano lub Bezskuteczno Wierzytelnoci" - oznacza jedno lub kilka zdarze w odniesieniu do jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych w kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna, których wystpienie powoduje niewano lub bezskuteczno takiej lub takich Wierzytelnoci Zabezpieczanych. Zdarzenia te obejmuj w szczególnoci: (a) (b) (c) naruszenie bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa, obejcie bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa, naruszenie zasad współycia społecznego, (d) brak odpowiednich zgód organów Stron Wierzytelnoci Zabezpieczanych, (e) (f) (g) braki w reprezentacji co najmniej jednej ze Stron Wierzytelnoci, wystpienie wad owiadczenia woli, uznanie bezskutecznoci rozporzdze dokonanych zgodnie z treci Wierzytelnoci Zabezpieczanych na podstawie skargi pauliaskiej,

16 (h) (i) stwierdzenie niezgodnoci okrelonego przepisu prawa z konstytucj, lub uznanie bezskutecznoci Wierzytelnoci Zabezpieczanych na etapie postpowania upadłociowego "Niewykonanie lub Nienaleyte Wykonanie Zobowiza" - oznacza zdarzenie polegajce na wystpieniu w odniesieniu do Podmiotu Referencyjnego zdarzenia lub zdarze, innych ni Brak Zapłaty, przewidzianych w treci jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych, których wystpienie uprawnia do postawienia tych Wierzytelnoci Zabezpieczanych, w łcznej kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna, w stan natychmiastowej wymagalnoci "Niewypłacalno" - oznacza w odniesieniu do Podmiotu Referencyjnego wystpienie co najmniej jednego z nastpujcych zdarze: (a) złoenie wniosku o ogłoszenie upadłoci przez Podmiot Referencyjny, jak równie złoenie takiego wniosku: (i) (ii) w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest spółk osobow, przez kadego ze wspólników odpowiadajcych bez ogranicze za zobowizania Podmiotu Referencyjnego, w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest osob prawn albo jednostk organizacyjn, której odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, przez kadego kto ma prawo podmiot ten reprezentowa samodzielnie lub z innymi osobami, (iii) w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest przedsibiorstwem pastwowym, przez organ załoycielski, (iv) (v) (vi) (vii) w przypadku gdy Podmiot Referencyjny jest jednoosobow spółk Skarbu Pastwa, przez ministra właciwego do spraw Skarbu Pastwa, przez likwidatorów, przez kuratora powołanego zgodnie z art. 26 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym, przez organ udzielajcy pomocy publicznej lub przez odpowiednie organy nadzoru, (b) złoenie wniosku o ogłoszenie upadłoci Podmiotu Referencyjnego przez co najmniej jednego z jego wierzycieli,

17 chyba e z okolicznoci wynika, e złoenie powyszego wniosku jest oczywicie bezzasadne, (c) zwołanie przez sd upadłoci wstpnego zgromadzenia wierzycieli Podmiotu Referencyjnego, (d) wydanie przez sd upadłoci postanowienia o ogłoszeniu upadłoci Podmiotu Referencyjnego, (e) oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłoci Podmiotu Referencyjnego z powodu braku majtku lub niezabezpieczonego majtku Podmiotu Referencyjnego niezbdnego do zaspokojenia kosztów postpowania upadłociowego, (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) złoenie przez Podmiot Referencyjny owiadczenia o wszczciu postpowania naprawczego, wystpienie przyczyny bdcej podstaw rozwizania lub likwidacji Podmiotu Referencyjnego (z wyłczeniem łczenia, podziału lub przekształcenia Podmiotu Referencyjnego), podjcie przez właciwe organy, wspólników lub organy nadzoru Podmiotu Referencyjnego uchwały o rozwizaniu Podmiotu Referencyjnego lub postawieniu go w stan upadłoci lub likwidacji, otwarcie postpowania likwidacyjnego, wydanie przez właciwy sd powszechny orzeczenia o rozwizaniu Podmiotu Referencyjnego, uzgodnienie przez wspólników Podmiotu Referencyjnego innego ni likwidacja sposobu zakoczenia działalnoci Podmiotu Referencyjnego, wykrelenie Podmiotu Referencyjnego z Krajowego Rejestru Sdowego (z wyłczeniem wykrelenia bdcego skutkiem łczenia, podziału lub przekształcenia Podmiotu Referencyjnego), (m) wystpienie przyczyn uzasadniajcych sporzdzenie przez Podmiot Referencyjny planu naprawczego, planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w zakresie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej, planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych, krótkotrwałego planu wypłacalnoci, programu naprawczego lub innych planów, o których mowa w

18 przepisach regulujcych działalno danego Podmiotu Referencyjnego, (n) (o) (p) podjcie decyzji o ustanowieniu zarzdu komisarycznego w stosunku do Podmiotu Referencyjnego, podjcie decyzji przez właciwy organ nadzoru o przejciu Podmiotu Referencyjnego lub jego aktywów lub o wystpieniu do Rady Ministrów o likwidacj Podmiotu Referencyjnego w przypadku gdy jest on bankiem pastwowym, wydanie decyzji przez właciwy organ nadzoru o cofniciu zezwolenia na utworzenie lub działalno Podmiotu Referencyjnego, (q) wszczcie postpowania egzekucyjnego w stosunku do wszystkich lub znacznej czci aktywów Podmiotu Referencyjnego, (r) wystpienie innego zdarzenia o analogicznym skutku do zdarze wymienionych w punktach (a) do (q) "Zaprzeczenie" - oznacza zdarzenie polegajce na (i) zaprzeczeniu istnienia Wierzytelnoci Zabezpieczanej przez Podmiot Referencyjny, (ii) podjciu działa przez Podmiot Referencyjny, w tym na złoeniu owiadcze lub wniesieniu powództw, prowadzcych do uchylenia si od skutków prawnych owiadcze woli złoonych przez Podmiot Referencyjny w odniesieniu do Wierzytelnoci Zabezpieczanych lub (iii) wystpieniu przez Podmiot Referencyjny o stwierdzenie niewanoci lub bezskutecznoci Wierzytelnoci Zabezpieczanej, w kadym z powyszych przypadków w kwocie nie mniejszej ni Kwota Minimalna. 6.2 Definicje poj zwizanych ze Zdarzeniami Kredytowymi "Kwota Minimalna" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji albo, w przypadku braku wskazania takiej kwoty w Warunkach Transakcji, kwot [ ] PLN (a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, jej równowarto w euro) lub jej równowarto w Walucie Wierzytelnoci, obliczon przy zastosowaniu redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystpienia Zdarzenia Kredytowego "Minimalna Kwota Zapłaty" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji albo, w przypadku braku okrelenia takiej kwoty w Warunkach Transakcji, kwot [ ] PLN (a po przyjciu przez Polsk

19 wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, jej równowarto w euro) lub jej równowarto w Walucie Wierzytelnoci, obliczon przy zastosowaniu redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystpienia Zdarzenia Kredytowego "Okres Dopuszczalnej Zwłoki" - oznacza okres wskazany w Warunkach Transakcji, a w przypadku braku wskazania go w Warunkach Transakcji okres 7 dni roboczych, rozpoczynajcy si w dniu wystpienia Potencjalnego Braku Zapłaty "Organy Władzy Publicznej" - oznaczaj ministrów, centralne organy administracji rzdowej, wojewodów, terenowe organy administracji rzdowej, organy jednostek samorzdu terytorialnego, sdy, trybunały, Narodowy Bank Polski i jakiekolwiek inne organy majce wpływ na regulacj rynków finansowych, na których działa Podmiot Referencyjny lub na organizacj Podmiotu Referencyjnego "Potencjalny Brak Zapłaty" - oznacza zdarzenie polegajce na niewykonaniu lub nienaleytym wykonaniu przez Podmiot Referencyjny w terminie wymagalnoci jakiegokolwiek zobowizania pieninego lub jego czci z tytułu jednej lub kilku Wierzytelnoci Zabezpieczanych w łcznej kwocie nie mniejszej ni Minimalna Kwota Zapłaty, które w przypadku bezskutecznego upływu Okresu Dopuszczalnej Zwłoki bdzie stanowiło Brak Zapłaty "Waluta Dozwolona" - oznacza (i) dozwolony rodek płatniczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) dozwolony rodek płatniczy w krajach, które s członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i posiadaj rating dla swoich płatniczych zobowiza długoterminowych co najmniej AAA nadany przez Standard& Poor's lub Aaa nadany przez Moody's Investors Service, Inc. lub AAA nadany przez Fitch Ratings, lub przez jakichkolwiek nastpców prawnych wyej wymienionych agencji ratingowych "Waluta Wierzytelnoci" - oznacza walut lub waluty, w których Wierzytelno jest denominowana. 6.3 Zasady wskazywania Zdarze Kredytowych oraz okrelenie momentu ich wystpienia Strony w Warunkach Transakcji wskazuj Zdarzenia Kredytowe majce zastosowanie do Kredytowej Transakcji Terminowej

20 6.3.2 Strony mog wskaza inne Zdarzenia Kredytowe ni opisane w punkcie 6.1. W takim jednak przypadku Strony zobowizane s sporzdzi definicj takiego Zdarzenia Kredytowego w Warunkach Transakcji Zdarzenie Kredytowe powinno wystpi pomidzy godzin 0:01 w Dniu Rozpoczcia Zabezpieczenia a godzin 23:59 w póniejszym z nastpujcych terminów: (a) (b) w Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia, w ostatnim dniu Okresu Dopuszczalnej Zwłoki, jeeli: (i) (ii) Zdarzenie Kredytowe wskazane w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym stanowi Brak Zapłaty, który nastpił po Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia; i Potencjalny Brak Zapłaty w odniesieniu do tego Braku Zapłaty ma miejsce najpóniej o godzinie 23:59 w Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia. 7. WARUNKI ROZLICZENIA 7.1 Definicje poj zwizanych z okreleniem Warunków Rozliczenia "Informacja Dostpna Publicznie" - oznacza: (a) informacj, która potwierdza w sposób wiarygodny wystpienie zdarze niezbdnych do stwierdzenia, e doszło do wystpienia Zdarzenia Kredytowego opisanego w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym i która: (i) (ii) została podana do publicznej wiadomoci niezalenie we Wskazanej Liczbie ródeł Publicznych, bez wzgldu na to czy czytelnik lub uytkownik takiej informacji jest zobowizany do uiszczenia opłaty za otrzymanie takiej informacji, z zastrzeeniem e, jeeli Strona jest wskazana jako wyłczne ródło takiej informacji, to taka informacja nie bdzie uznana za Informacj Dostpn Publicznie, chyba e taka Strona działa jako agent płatnik, agent administracyjny lub agent rozliczeniowy w odniesieniu do danej Wierzytelnoci Zabezpieczanej, została otrzymana od lub opublikowana przez (1) Podmiot Referencyjny, który nie jest Stron danej Kredytowej Transakcji Terminowej, lub

21 (2) agenta płatnika, agenta administracyjnego lub agenta rozliczeniowego w odniesieniu do Wierzytelnoci Zabezpieczanej, (iii) (iv) została zawarta w jakimkolwiek wniosku lub pimie wszczynajcym postpowania opisane w definicji Niewypłacalnoci, została zawarta w jakimkolwiek akcie prawa stanowionego, wyroku sdu powszechnego lub arbitraowego, decyzji, postanowieniu lub innym akcie wydanym przez organy administracji publicznej "Okres Dorczenia Zawiadomie" - oznacza okres rozpoczynajcy si w Dniu Rozpoczcia Zabezpieczenia i koczcy si czternacie dni po: (a) (b) Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia, albo ostatnim dniu Okresu Dopuszczalnej Zwłoki w przypadku, gdy: (i) (ii) Zdarzeniem Kredytowym wskazanym w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym jest Brak Zapłaty, który nastpił po Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia, oraz Potencjalny Brak Zapłaty w odniesieniu do takiego Braku Zapłaty nastpi w Dniu Zakoczenia Zabezpieczenia lub wczeniej "Strona Zawiadamiajca" - oznacza w odniesieniu do Kredytowej Transakcji Terminowej Kupujcego Zabezpieczenie albo Kupujcego Zabezpieczenie lub Sprzedajcego Zabezpieczenie, jeeli tak wskazano w Warunkach Transakcji "Wskazana Liczba ródeł Publicznych" - oznacza liczb ródeł Publicznych wskazan w Warunkach Transakcji. Jeeli taka liczba nie zostanie wskazana w Warunkach Transakcji, Wskazana Liczba ródeł Publicznych oznacza 2 ródła Publiczne "Zawiadomienie o Informacji Dostpnej Publicznie" - oznacza nieodwołalne zawiadomienie złoone przez Stron Zawiadamiajc cytujce Informacj Dostpn Publicznie potwierdzajc wystpienie Zdarzenia Kredytowego opisanego w Zawiadomieniu o Zdarzeniu Kredytowym wraz z podaniem ródeł Publicznych, z których ona pochodzi "Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym" - oznacza nieodwołalne zawiadomienie, złoone przez Stron Zawiadamiajc drugiej Stronie

22 o wystpieniu Zdarzenia Kredytowego. Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym musi zawiera szczegółowy (w rozsdnych rozmiarach) opis faktów i zdarze wskazujcych na wystpienie Zdarzenia Kredytowego "ródło Publiczne" - oznacza kade ródło Informacji Dostpnej Publicznie wskazane w Warunkach Transakcji. Jeeli nie zostało wskazane w Warunkach Transakcji, ródło Publiczne bdzie oznaczało: Serwis Bloomberga, Serwis Reutersa, Rzeczpospolit, Gazet Wyborcz, Wall Street Journal, New York Times oraz inne ródła informacji ekonomicznej w Polsce o uznanej renomie. 7.2 Okrelenie Warunków Rozliczenia Z zastrzeeniem postanowie punktu 9.2, Warunkiem Rozliczenia jest dorczenie Zawiadomienia o Zdarzeniu Kredytowym, a jeeli zostało to wskazane w Warunkach Transakcji równie dorczenie Zawiadomienia o Informacji Dostpnej Publicznie Dorczenie Zawiadomienia o Zdarzeniu Kredytowym zostanie uznane za skuteczne w nastpujcych przypadkach: (a) (b) jeeli Kupujcy Zabezpieczenie został wskazany jako Strona Zawiadamiajca - gdy Kupujcy Zabezpieczenie dorczył Sprzedajcemu Zabezpieczenie Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym w Okresie Dorczania Zawiadomie, oraz jeeli Kupujcy Zabezpieczenie lub Sprzedajcy Zabezpieczenie zostali okreleni jako Strony Zawiadamiajce albo jeeli nie wskazano Strony Zawiadamiajcej - gdy Kupujcy Zabezpieczenie albo Sprzedajcy Zabezpieczenie dorczył drugiej Stronie Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym w Okresie Dorczania Zawiadomie, Dorczenie Zawiadomienia o Informacji Dostpnej Publicznie zostanie uznane za skuteczne gdy zostanie dorczone przez Stron dorczajc Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym drugiej Stronie w Okresie Dorczania Zawiadomie Zawiadomienie o Informacji Dostpnej Publicznie musi zawiera kopi lub szczegółowe streszczenie (w rozsdnym rozmiarze) Informacji Dostpnej Publicznie. 8. ZASADY ROZLICZENIA FINANSOWEGO 8.1 Definicje zwizane z Rozliczeniem Finansowym

23 8.1.1 "Dealer" - oznacza bank lub banki wskazane w Warunkach Transakcji, a jeeli nie wskazano takich banków, banki wybrane przez Agenta Kalkulacyjnego "Dzie Rozliczenia Finansowego" - oznacza dzie roboczy, w którym Sprzedajcy Zabezpieczenie zobowizany jest zapłaci Kupujcemu Zabezpieczenie Kwot Rozliczenia Finansowego, przypadajcy w terminie dwóch (2) dni roboczych od Dnia Ustalenia Wartoci Kocowej "Dzie Ustalenia Wartoci Kocowej" - oznacza dzie roboczy, w którym Agent Kalkulacyjny ustali Warto Kocow, przypadajcy dwa dni robocze po Ostatnim Dniu Wyceny "Dzie Wyceny" - oznacza pity dzie roboczy przypadajcy po Dniu Spełnienia Warunków Rozliczenia, a jeeli w Warunkach Transakcji wskazano wicej ni jeden Dzie Wyceny (poprzez wskazanie liczby Dni Wyceny) oznacza kolejny dzie roboczy przypadajcy dziesi (10) dni roboczych po poprzednim Dniu Wyceny "Kwota Rozliczenia Finansowego" - oznacza kwot płatn tytułem rozliczenia Kredytowej Transakcji Terminowej z Rozliczeniem Finansowym "Kwotowanie" - oznacza podanie Agentowi Kalkulacyjnemu przez Dealera kwoty, jak na Dzie Wyceny Dealer byłby gotów zapłaci za nabycie Wierzytelnoci Referencyjnej lub Wierzytelnoci Referencyjnych "Kwotowanie Niepełne" - oznacza Kwotowanie w odniesieniu do Wierzytelnoci Referencyjnych, których Kwota Pozostała do Zapłaty na Dzie Wyceny jest nisza od Kwoty Ekspozycji, lecz co najmniej równa lub wysza od Minimalnej Kwoty Wierzytelnoci Referencyjnych "Kwotowanie Pełne" - oznacza Kwotowanie w odniesieniu do Wierzytelnoci Referencyjnych, których Kwota Pozostała do Zapłaty na Dzie Wyceny jest równa Kwocie Ekspozycji "Minimalna Kwota Wierzytelnoci Referencyjnych" - oznacza kwot wskazan w Warunkach Transakcji, a jeeli kwota ta nie została wskazana w Warunkach Transakcji oznacza kwot stanowic 50% Kwoty Ekspozycji wyraon w PLN (a po przyjciu przez Polsk wspólnej waluty zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, jej równowarto w euro) lub jej równowarto w walucie Wierzytelnoci Referencyjnej, obliczon przy zastosowaniu

24 redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego Dzie Wyceny, w którym nastpuje poszukiwanie Kwotowa Niepełnych "Ostatni Dzie Wyceny" - oznacza chronologicznie najpóniejszy Dzie Wyceny sporód Dni Wyceny okrelonych w Warunkach Transakcji "Warto Kocowa Wierzytelnoci Referencyjnej" - oznacza stosunek procentowy Wartoci Rynkowej do Kwoty Ekspozycji, a w przypadku, gdy w Warunkach Transakcji wskazano wicej ni jeden Dzie Wyceny oznacza stosunek procentowy redniej arytmetycznej Wartoci Rynkowych z poszczególnych Dni Wyceny do Kwoty Ekspozycji "Warto Pocztkowa Wierzytelnoci Referencyjnej" - oznacza wskazan w Warunkach Transakcji wyraon w procentach cz Kwoty Pozostałej do Zapłaty Wierzytelnoci Referencyjnej ustalonej na Dzie Rozpoczcia Zabezpieczenia, a w przypadku gdy Strony nie wskazały w Warunkach Transakcji tej czci oznacza 100% "Warto Rynkowa" - oznacza warto ustalon przez Agenta Kalkulacyjnego na podstawie Kwotowa na Dzie Wyceny zgodnie z zasadami okrelonymi w punkcie Zasady przeprowadzania Kwotowa przy ustalaniu Wartoci Rynkowej Ustalenia Wartoci Rynkowej Wierzytelnoci Referencyjnej dokonuje Agent Kalkulacyjny na podstawie odpowiednich Kwotowa uzyskanych stosownie do poniszych reguł: Agent Kalkulacyjny powinien dy do uzyskania Kwotowa Pełnych od co najmniej piciu (5) Dealerów Jeeli Agent Kalkulacyjny nie uzyska co najmniej dwóch (2) Kwotowa Pełnych w terminie dwóch (2) dni roboczych od Dnia Wyceny, Agent Kalkulacyjny powinien dy do uzyskania w dodatkowym terminie dwóch (2) dni roboczych Kwotowa Niepełnych od co najmniej piciu (5) Dealerów Jeeli Agent Kalkulacyjny nie uzyska co najmniej dwóch (2) Kwotowa Niepełnych w terminie okrelonym w punkcie 8.2.2, wówczas przyjmuje si, e Kwotowania wynosz zero (0). 8.3 Zasady ustalania Wartoci Rynkowej Z zastrzeeniem postanowie punktu Agent Kalkulacyjny okreli Warto Rynkow w nastpujcy sposób:

25 (a) w przypadku uzyskania powyej trzech (3) Kwotowa Pełnych - Warto Rynkowa bdzie równa redniej arytmetycznej tych Kwotowa Pełnych, z pominiciem Kwotowa Pełnych skrajnych (najwyszego i najniszego), (b) (c) (d) (e) w przypadku uzyskania trzech (3) Kwotowa Pełnych Warto Rynkowa bdzie równa wartoci Kwotowania Pełnego pozostałego po pominiciu skrajnych (najwyszego i najniszego) Kwotowa Pełnych, w przypadku uzyskania dwóch (2) Kwotowa Pełnych Warto Rynkowa bdzie równa redniej arytmetycznej tych Kwotowa Pełnych, w przypadku uzyskania co najmniej dwóch (2) Kwotowa Niepełnych Warto Rynkowa bdzie równa redniej waonej tych Kwotowa Niepełnych z wagami równymi udziałom poszczególnych Kwotowa Niepełnych w sumie tych Kwotowa Niepełnych, przy załoeniu, e Kwota Pozostała do Zapłaty Wierzytelnoci Referencyjnych na Dzie Wyceny jest równa Kwocie Ekspozycji, w przypadku braku uzyskania co najmniej dwóch (2) Kwotowa Niepełnych - Warto Rynkowa na dany Dzie Wyceny nie bdzie ustalona Ustalenie Wartoci Rynkowej nastpi w terminie jednego (1) dnia roboczego po uzyskaniu przez Agenta Kalkulacyjnego odpowiedniej liczby Kwotowa zgodnie z postanowieniami punktu 8.2 albo po bezskutecznym upływie terminów okrelonych w postanowieniach punktu 8.2, do uzyskania odpowiedniej liczby Kwotowa. 8.4 Zasady ustalania Wartoci Kocowej Wierzytelnoci Referencyjnej W Dniu Ustalenia Wartoci Kocowej Agent Kalkulacyjny, z zastrzeeniem punktu 8.6, obliczy Warto Kocow Wierzytelnoci Referencyjnej. 8.5 Zasady ustalania Kwoty Rozliczenia Finansowego Strony mog w Warunkach Transakcji wskaza kwot, która bdzie stanowi Kwot Rozliczenia Finansowego W przypadku gdy Kwota Rozliczenia Finansowego nie zostanie przez Strony ustalona, Kwot Rozliczenia Finansowego bdzie wiksz z nastpujcych kwot: (a) kwota obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego na Dzie Rozliczenia Finansowego jako iloczyn (i) rónicy midzy

26 Wartoci Pocztkow Wierzytelnoci Referencyjnej i Wartoci Kocow Wierzytelnoci Referencyjnej oraz (ii) Kwoty Ekspozycji; oraz (b) zero Sprzedajcy Zabezpieczenie zapłaci Kwot Rozliczenia Finansowego w Dniu Rozliczenia Finansowego. 8.6 Zasady rozliczenia w sytuacji, gdy nie jest moliwe ustalenie Wartoci Kocowej W przypadku, gdy Kwota Rozliczenia Finansowego ustalana jest na zasadach okrelonych w punkcie i w sytuacji, kiedy w zwizku z postanowieniami punktu (e) nie zostanie ustalona Warto Rynkowa na aden z Dni Wyceny wówczas Warto Kocowa nie zostanie ustalona W sytuacji opisanej w punkcie Strony wspólnie ustal Kwot Rozliczenia Finansowego lub te okrel, e Transakcja zostanie rozliczona na zasadzie Rozliczenia Fizycznego W przypadku, gdy Strony nie dojd do porozumienia, o którym mowa w punkcie w terminie 30 dni roboczych od Ostatniego Dnia Wyceny, Strony w terminie kolejnych 14 dni roboczych wspólnie wyznacz arbitra (którym bdzie uznana instytucja finansowa), który okreli Kwot Rozliczenia Finansowego w oparciu o ustalon przez siebie Warto Kocow W przypadku braku wyznaczenia arbitra na zasadach okrelonych w punkcie albo odmowy przez tego arbitra ustalenia Kwoty Rozliczenia Finansowego, spór co do Kwoty Rozliczenia Finansowego zostanie rozstrzygnity przez Sd Polubowny przy Zwizku Banków Polskich. 9. ZASADY ROZLICZENIA FIZYCZNEGO 9.1 Definicje zwizane z Rozliczeniem Fizycznym "Cechy Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych" - oznaczaj nastpujce dodatkowe cechy wskazane w Warunkach Transakcji, jakie musi posiada Wierzytelno Opisana wskazana w Warunkach Transakcji w celu uznania jej za Wierzytelno Rozliczeniow Opisan: (a) "Wierzytelno Podlegajca Cesji" - oznacza Wierzytelno, w stosunku do której w Dniu Rozliczenia Fizycznego nie istnieje aden umowny ani ustawowy zakaz lub ograniczenie

27 przenoszenia tej Wierzytelnoci (w tym nie istnieje konieczno uzyskania zgody Podmiotu Referencyjnego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej) na: (i) (ii) jakkolwiek osob trzeci; lub przynajmniej na banki komercyjne lub instytucje finansowe (niezalenie od pastwa, pod którego prawem zostały utworzone), które nie s wierzycielem w odniesieniu do tej Wierzytelnoci, (b) (c) "Wierzytelno Wymagajca Zgody" - oznacza Wierzytelno, która w Dniu Rozliczenia Fizycznego, moe zosta przeniesiona wyłcznie za zgod Podmiotu Referencyjnego, gwaranta lub porczyciela takiej Wierzytelnoci lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. "Udział w Wierzytelnoci" - oznacza udział w Wierzytelnoci, w odniesieniu do którego Kupujcy Zabezpieczenie moe zapewni, aby w Dniu Rozliczenia Fizycznego ryzyko kredytowe zwizane z tym udziałem zostało w całoci lub w czci przeniesione na Sprzedajcego Zabezpieczenie (subpartycypacja) wraz z prawem do otrzymywania płatnoci z tytułu tej Wierzytelnoci w proporcji odpowiedniej do wielkoci tego udziału. (d) "Wierzytelno z Maksymalnym Terminem Wymagalnoci" - oznacza Wierzytelno, w przypadku której okres od Dnia Rozliczenia Fizycznego do dnia wymagalnoci jest nie dłuszy ni okres wskazany w Warunkach Transakcji. (e) "Wierzytelno Wymagalna" - oznacza Wierzytelno, z tytułu której nalena kwota (z wyłczeniem odsetek za zwłok, odszkodowa, itp.) jest, lub najpóniej w Dniu Rozliczenia Fizycznego, stanie si wymagalna i płatna wskutek nadejcia umownego terminu jej wymagalnoci, wskutek wypowiedzenia lub wskutek innych okolicznoci, albo te byłaby wymagalna i płatna, gdyby nie ograniczenia nałoone przez jakiekolwiek prawo dotyczce niewypłacalnoci "Dostarczenie" - oznacza zgodne z prawem i skuteczne przeniesienie Wierzytelnoci Rozliczeniowej przez Kupujcego Zabezpieczenie na Sprzedajcego Zabezpieczenie. W przypadku Udziału w Wierzytelnoci, Dostarczenie oznacza zapewnienie przeniesienia na Sprzedajcego Zabezpieczenie udziału ekonomicznego w Wierzytelnoci Rozliczeniowej

28 9.1.3 "Dzie Rozliczenia Fizycznego" - oznacza dzie roboczy, w którym Sprzedajcy Zabezpieczenie jest zobowizany zapłaci Kupujcemu Zabezpieczenie Kwot Rozliczenia Fizycznego, a Kupujcy Zabezpieczenie jest zobowizany do dokonania Dostarczenia, przypadajcy nie póniej ni w ostatnim dniu Okresu Rozliczenia Fizycznego "Kwota Rozliczenia Fizycznego" - oznacza kwot, jak Sprzedajcy Zabezpieczenie zobowizany bdzie zapłaci Kupujcemu Zabezpieczenie tytułem nabycia Wierzytelnoci Rozliczeniowych. Jeeli Strony nie postanowi inaczej w Warunkach Transakcji, Kwota Rozliczenia Fizycznego bdzie równa Kwocie Ekspozycji "Notyfikacja Rozliczenia Fizycznego" - oznacza nieodwołalne owiadczenie Kupujcego Zabezpieczenie skierowane do Sprzedajcego Zabezpieczenie stwierdzajce, i Kupujcy wybiera jako sposób rozliczenia Kredytowej Transakcji Terminowej Rozliczenie Fizyczne oraz zawierajce dokładn specyfikacj i opis Wierzytelnoci Rozliczeniowych, które Kupujcy Zabezpieczenie zamierza Dostarczy Sprzedajcemu Zabezpieczenie, włcznie z Kwot Pozostał do Zapłaty na Dzie Spełnienia Warunków Rozliczenia "Okres Rozliczenia Fizycznego" - oznacza wskazan w Warunkach Transakcji maksymaln liczb dni roboczych, a w razie braku takiego wskazania liczb dni roboczych okrelon zgodnie z przyjt praktyk rynkow, okrelon przez Agenta Kalkulacyjnego, do dokonania Dostarczenia, liczon od Dnia Spełnienia Warunków Rozliczenia "Portfel Wierzytelnoci Rozliczeniowych" - oznacza zbiór Wierzytelnoci, w skład którego wchodz: (a) Wierzytelnoci Rozliczeniowe Opisane; (b) Wierzytelnoci Referencyjne, chyba e poszczególne Wierzytelnoci Referencyjne zostały wskazane w Warunkach Transakcji jako Wierzytelnoci Wyłczone; (c) Inne Wierzytelnoci wskazane w Warunkach Transakcji "Wierzytelno Rozliczeniowa Opisana" - oznacza Wierzytelno Opisan wskazan w Warunkach Transakcji i posiadajc dodatkowo wskazane w Warunkach Transakcji Cechy Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych "Wierzytelno Rozliczeniowa" - oznacza kad z Wierzytelnoci wchodzcych w skład Portfela Wierzytelnoci Rozliczeniowych

29 9.2 Warunki Rozliczenia W przypadku Kredytowej Transakcji Terminowej z Rozliczeniem Fizycznym Kupujcy Zabezpieczenie, oprócz spełnienia warunków wskazanych w punkcie 7.2, powinien dodatkowo dostarczy Sprzedajcemu Zabezpieczenie równie Notyfikacj Rozliczenia Fizycznego Notyfikacja Rozliczenia Fizycznego powinna zosta dorczona Sprzedajcemu nie póniej ni 30 dni po spełnieniu Warunków Rozliczenia okrelonych w punkcie 7.2, w przeciwnym razie ostatni dzie powyszego 30-dniowego okresu bdzie Dniem Zakoczenia Transakcji. 9.3 Zasady okrelania Wierzytelnoci wchodzcych w skład Portfela Wierzytelnoci Rozliczeniowych Strony powinny wskaza jedn lub wicej Cech Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych W przypadku braku wskazania w Warunkach Transakcji Cech Wierzytelnoci Rozliczeniowych Opisanych do Portfela Wierzytelnoci Rozliczeniowych zaliczane bd Wierzytelno Referencyjna (chyba, e dana Wierzytelno Referencyjna wskazana zostanie w Warunkach Transakcji jako Wierzytelno Wyłczona) oraz Wierzytelnoci wskazane w Warunkach Transakcji jako Wierzytelnoci Rozliczeniowe. 9.4 Zasady Rozliczenia Fizycznego Kwota Pozostała do Zapłaty Wierzytelnoci Rozliczeniowych wskazanych w Notyfikacji Rozliczenia Fizycznego ustalona na Dzie Spełnienia Warunków Rozliczenia nie moe by wysza ni Kwota Ekspozycji Po otrzymaniu Notyfikacji Rozliczenia Fizycznego Sprzedajcy Zabezpieczenie bdzie zobowizany do zapłacenia Kupujcemu Zabezpieczenie Kwoty Rozliczenia Fizycznego, a Kupujcy Zabezpieczenie bdzie zobowizany do dokonania Dostarczenia Sprzedajcemu Zabezpieczenie. Powysze rozliczenie powinno nastpi do Dnia Rozliczenia Fizycznego Z zastrzeeniem postanowie punktu 9.5, jeeli do dokonania Dostarczenia konieczne bdzie uzyskanie jakichkolwiek zgód, dokonanie notyfikacji, przeniesienie zabezpiecze, Kupujcy Zabezpieczenie bdzie zobowizany do uzyskania tych zgód, dokonania notyfikacji lub skutecznego przeniesienia zabezpiecze najpóniej w ostatnim dniu Okresu Rozliczenia Fizycznego

30 9.5 Czciowe Rozliczenie Fizyczne W przypadku, jeeli z powodów niezalenych od Kupujcego Zabezpieczenie nie jest moliwe dokonanie Dostarczenia w Okresie Rozliczenia Fizycznego, a Strony za obopóln zgod nie przedłu tego okresu, Agent Kalkulacyjny zastosuje Rozliczenie Finansowe w odniesieniu do tych Wierzytelnoci Rozliczeniowych lub ich czci, których Dostarczenia nie mona dokona. Do takiego rozliczenia stosowa si bd odpowiednio zasady okrelone w punkcie 8, z tym e jako Wierzytelnoci Referencyjne bdce podstaw wyceny bd traktowane Wierzytelnoci Rozliczeniowe, chyba, e w Warunkach Transakcji wskazano inaczej

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO Gwarancja Niniejsza Gwarancja została udzielona w dniu 27 listopada 2006 r. przez KBC Bank NV, instytucj kredytow działajc zgodnie z prawem belgijskim, z siedzib

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski 31 maja 2005 r. Departament Systemu Finansowego. Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08

Narodowy Bank Polski 31 maja 2005 r. Departament Systemu Finansowego. Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08 Narodowy Bank Polski 31 maja 2005 r. Departament Systemu Finansowego Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08 Na potrzeby wypełniania formularzy IRR01 IRR08 obowizuj nastpujce definicje: - termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE Załcznik nr 10.2 do SIWZ Wzór umowy OWIETLENIE Zawarta w dniu... w Izbicku pomidzy Gmina Izbicko z siedziba w Urzdzie Gminy w Izbicku, ul. Powstaców lskich 12, 47-180 Izbicko, posiadajca NIP: 756-18-77-997

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie R E GULAMIN rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie I. Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin okrela zasady otwierania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo