9. Jak zadba o poprawę bezpieczeństwa na drogach? W których miejscach pojawi się sygnalizacja świetlna, gdzie pasy i dodatkowe oznakowanie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Jak zadba o poprawę bezpieczeństwa na drogach? W których miejscach pojawi się sygnalizacja świetlna, gdzie pasy i dodatkowe oznakowanie?"

Transkrypt

1 Samorząd jest Twój! Choć od pierwszych wyborów samorządowych minęło 16 lat, potoczna wiedza o tym, jakie obowiązki wobec mieszkańców ma samorząd, jest mizerna i niepełna. Czego moŝna oczekiwać i Ŝądać od władz gminy? Nauczmy się korzystać z przysługujących nam - obywatelom - praw. Bezpieczeństwo Podczas tej kampanii o poprawie bezpieczeństwa będziesz zapewne czytać w ulotkach wyborczych większości kandydatów. Policja jest rządowa, ale starosta jest na swoim terenie jej zwierzchnikiem, m.in. uzgadnia z komendantem wojewódzkim powołanie i odwołanie powiatowego komendanta policji. Nie moŝe co prawda wydawać policji rozkazów, ani mówić jej, w jaki sposób ma przeprowadzić obławę na bandytów, ale moŝe wskazać miejsca szczególnie niebezpieczne, wymagające stałego pilnowania. Gmina i powiat mogą pomóc wybudować lub wyremontować posterunek, kupić radiowóz, komputer, meble, sfinansować policyjny etat. Mogą finansować akcje zwiększające bezpieczeństwo, np. Szkoła wolna od narkotyków. Niektóre gminy mają swoje straŝe - ich funkcjonariusze mogą nakładać mandaty na kierowców, handlarzy, odpowiadają za ład i porządek. Nie zawsze jednak istnienie takiej straŝy jest uzasadnione - czasem większy efekt przyniosłoby przeznaczenie pieniędzy na działalność policji. Samorząd powinien mieć konkretne pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Nie wierz kandydatowi, jeśli powie ci, Ŝe gmina stanie się oazą uczciwości i spokoju, bo to nierealne. Ale jeśli powie, Ŝe np. razem z nauczycielami, rodzicami i policją opracuje program monitorowania szkół przez policję i wyspecjalizowane słuŝby ochrony, taki postulat moŝesz poprzeć, bo jest realny i poŝyteczny. MoŜesz takŝe Ŝądać od kandydata, Ŝeby sfinansował wymalowanie pasów na jezdni, ochronę przejść dla pieszych przy szkołach czy teŝ lepsze oświetlenie parku, gdzie są częste napady. Poprawie bezpieczeństwa sprzyja takŝe organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieŝy czy skuteczna kontrola przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaŝy alkoholu. Pamiętaj teŝ, Ŝe gmina odpowiada za ochronę przeciwpowodziową (m.in. za dobry stan zabezpieczeń), a takŝe przeciwpoŝarową. Gmina powinna współpracować z ochotniczą straŝą poŝarną, a powiat z zawodowymi jednostkami straŝy. 1. Czy zamierza wykupić dodatkowy czas patrolowania ulic, osiedli, parków przez policjantów pracujących w nadgodzinach?

2 2. Ile dodatkowych etatów dzielnicowych powinien kupić samorząd? Czym będą zajmować się policjanci, których etaty zakupi gmina? Czy samorząd zabezpieczy się w umowie z policją, by te etaty nie zostały przesunięte do pracy biurowej? 3. Czy i jak samorząd zamierza finansowo wspierać policję - poza tradycyjnym zakupem paliwa? 4. Które miejsca niebezpieczne zostaną objęte monitoringiem i w jakiej formie (np. dodatkowe patrole, kamery)? 5. Co zrobi, aby umoŝliwić mieszkańcom, policji i władzom lokalnym wspólne identyfikowanie zagroŝeń i określenie zadań? 6. Kiedy zostanie przedstawiony program współpracy policji, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w dziedzinie profilaktyki w szkołach i na osiedlach? 7. Czy samorząd będzie wspierał rozwój straŝy poŝarnej? 8. Czy opracowane zostaną plany przeciwdziałania róŝnego rodzaju zagroŝeniom (np. powodzi)? 9. Jak zadba o poprawę bezpieczeństwa na drogach? W których miejscach pojawi się sygnalizacja świetlna, gdzie pasy i dodatkowe oznakowanie? Kultura Samorządy przejęły większość teatrów, muzeów i filharmonii. Niestety, róŝnie się w nich dzieje. Wprawdzie państwo dotuje kulturę, ale pieniędzy nie jest duŝo i obowiązek prowadzenia i utrzymania tych placówek spada na władze lokalne. Samorząd nie moŝe wpływać na repertuar teatrów, musi natomiast zadbać o ich stan i wyposaŝenie, stworzyć im finansowe warunki działania. Rozwój artystyczny moŝe stymulować poprzez konkursy, stypendia i dotacje. Gmina powinna zapewnić mieszkańcom dostęp do wartościowych ksiąŝek poprzez sieć bibliotek publicznych. Samorząd musi wykładać pieniądze na zakup ksiąŝek, takŝe ambitniejszych, dla dorosłych i dzieci, zachęcać do czytania, np. poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, choćby ze skromnymi nagrodami. MoŜe prowadzić na swoim terenie zbiórki ksiąŝek, takŝe uŝywanych. Gmina powinna dbać o lokalne boiska, urządzenia sportowe i tereny rekreacyjne, wspierać lokalne kluby sportowe, tak aby mieszkańcy mieli róŝnorodną ofertę zajęć. W kaŝdej gminie powinno działać centrum kultury, choć niekoniecznie w formie zinstytucjonalizowanego gminnego ośrodka kultury. Gminy powinny przyciągać do nich ludzi, którzy mają pomysły na oŝywienie kultury - umieją poprowadzić zespół teatralny czy plastyczny. Samorząd ma wiele sposobów, Ŝeby zdobyć pieniądze na utrzymanie centrów kultury: akcje charytatywne i koncerty czy wynajem sal na wesela czy zabawy.

3 Obowiązkiem gminy jest prowadzenie chociaŝ jednej placówki wychowania pozaszkolnego - są to najczęściej wiejskie świetlice czy młodzieŝowe domy kultury, które powinny organizować czas wolny dzieci, proponować im róŝnego rodzaju kółka zainteresowań, zespoły muzyczne, taneczne czy teatralne. Walcz o to, by twoje dziecko miało gdzie rozwijać zainteresowania, by miejscem jego zabaw nie była jedynie ulica! 1. Jakie placówki kulturalne w gminie znajdują się w trudnej sytuacji? Które z nich zostaną wsparte przez władze i w jakiej formie? Gdzie i w jaki sposób będą szukane pieniądze na dofinansowanie takich placówek? 2. Jakie inicjatywy kulturalne (muzyczne zespoły młodzieŝowe lub folklorystyczne, teatry amatorskie, zespoły taneczne, stowarzyszenia regionalne, kluby sportowe itp.) mogą liczyć na poparcie? 3. Jakie są propozycje kalendarza imprez kulturalnych na najbliŝszy rok? Czy zaplanowane zostaną środki finansowe i organizacyjne niezbędne dla realizacji tych propozycji? 4. Czy zna ludzi, którzy byliby zainteresowani wspieraniem działalności kulturalnej na terenie gminy? Czy widzi moŝliwość zaangaŝowania w sprawy promocji kultury miejscowych przedsiębiorców, media, parafie, szkoły? 5. Czy prywatne instytucje kulturalne mogą liczyć na pomoc z budŝetu samorządu? 6. Czy są samorządowe instytucje kultury, które naleŝałoby sprywatyzować? 7. Co konkretnie gmina powinna zrobić, aby mieszkańcy więcej czytali? 8. Czy wspierane będą lokalne kluby sportowe, tak aby proponowały mieszkańcom bogatszą ofertę zajęć? Jakie inne działania będą prowadzone w celu zachęcenia mieszkańców do uprawiania sportu? Ochrona środowiska Czysta woda, zadbana zieleń, oczyszczone ścieki - to jeden z podstawowych obowiązków samorządu. Kiedyś zaniedbywany z braku środków i wyobraźni. Dziś inwestycje i programy proekologiczne są modne. Samorządy przeznaczają na nie ogromne środki. Gminy mają obowiązek wyznaczania i utrzymywania wysypisk śmieci. Powinny one przeprowadzać ich segregację, wystawiać osobne pojemniki na szkło, plastik, papier czy Ŝywność. Warto pomyśleć o tworzeniu sieci powiatowych wysypisk, poniewaŝ utrzymanie własnego wysypiska jest bardzo kosztowne. Powiat mógłby skuteczniej przeprowadzać utylizację odpadów, budować kosztowne spalarnie. Odpady moŝna wykorzystywać przy produkcji biogazów, kompostu, energii.

4 Wiele gmin, choć wciąŝ jeszcze za mało, w trosce o czyste powietrze przechodzi z opalania węglem na ogrzewanie gazowe. Czy w twojej gminie robi się coś w tej sprawie? Gminy mogą promować agroturystykę i rozwój rolnictwa ekologicznego na swoim terenie, pomagać w promocji i sprzedaŝy zdrowej Ŝywności i produktów lokalnych marek. Samorządy powinny dbać o tereny zalesione, kontrolować budowy w lasach i nad jeziorami, bardzo ostroŝnie wydawać zezwolenia na budowę, nie przekwalifikowywać gruntów na siłę po to, by mógł na nich powstać kolejny zakład. Inwestycje w ochronę środowiska są kosztowne, ale istnieje wiele moŝliwości uzyskania wsparcia na ich prowadzenie (m.in. gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki z Unii Europejskiej). Od pomysłowości i aktywności samorządu zaleŝy, czy z nich skorzystają mieszkańcy. Ochrona środowiska ma coraz większe wsparcie w społecznym ruchu ekologicznym. Jednak ugruntowanie postaw wymaga prowadzenia przez władze ciągłej edukacji obywatelskiej. 1. Czy w gminie przestrzegane są zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, programu ochrony środowiska, uchwały o zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy? 2. Jakie działania powinny być podjęte na rzecz rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego? 3. Czy gmina mogłaby korzystać z odnawialnych źródeł energii (woda, słońce, wiatr, biomasa)? 4. Jakie inwestycje ekologiczne są pilne i z jakich źródeł powinny zostać sfinansowane? Na jakie cele będą przeznaczane pieniądze z budŝetu gminy? 5. Co moŝe zrobić samorząd dla poprawy jakości wody pitnej (czystości jeziora, rzeki czy ograniczenia hałasu w mieście)? 6. Jakie działania edukacyjne zamierza inicjować? 7. Czy zamierza wspierać budowę ścieŝek rowerowych? 8. Czy powinno się zwiększyć kary za zanieczyszczanie i degradację środowiska? 9. Czy wprowadzi zakaz palenia w miejscach publicznych? 10. Jakie zmiany nastąpią w systemie zbierania i unieszkodliwiania śmieci i ścieków, szczególnie z budynków mieszkalnych (dostępność wysypisk śmieci, segregacja śmieci z gospodarstw domowych, podłączenie budynków do kanalizacji, likwidacja szamb, budowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków, spalarni)? Odcinek 4 - ochrona zdrowia

5 Za usługi medyczne płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz wydał złą diagnozę? Masz pretensję, Ŝe zamknięto oddział w szpitalu? To wina Funduszu. Władze lokalne nie mają wpływu na politykę finansową NFZ. Choć powiatom podlegają szpitale powiatowe, a sejmikom wojewódzkim szpitale wojewódzkie, zaś gminy mogą prowadzić swoje niepubliczne przychodnie, nie od nich zaleŝy polityka medyczna tych instytucji. Władze gminy, powiatu i województwa mogą zgłosić Funduszowi zapotrzebowanie na usługi i specjalistów na swoim terenie, jednak nie mogą mieć Ŝadnej pewności, czy zostaną z nimi podpisane kontrakty. Samorząd odpowiada za majątek oraz organizację pracy placówek medycznych, ich restrukturyzację lub likwidację, moŝe oddłuŝyć szpital z własnych pieniędzy. Musi dbać o wyposaŝenie placówek, sprzęt, remonty, otoczenie pacjentów. Jeśli wokół szpitala jest brudno, nie ma dogodnego i szybkiego dojazdu - to wina władz lokalnych! Samorząd powiatowy i wojewódzki ma wpływ na obsadę i odwołanie dyrektora szpitala, a więc moŝe wymuszać na nich dobrą pracę. Władze powinny pilnować, by w szpitalu jakość usług nie była uzaleŝniona od grubości koperty wręczanej lekarzowi. Niedopuszczalne są przypadki odmowy przyjęcia do szpitala kogoś, kto ma skierowanie, niedopuszczalna odmowa przyjęcia w razie wypadku. Władze gminne i powiatowe powinny propagować zdrowy styl Ŝycia, np. budować ścieŝki rowerowe. MoŜesz Ŝądać, Ŝeby dzieci zostały objęte szczepieniami ochronnymi, miały bezpłatny dostęp do dentysty. MoŜesz Ŝądać dostępu do dobrze wyposaŝonej i czynnej całą dobę apteki. 1. Co zostanie zrobione, by skróceniu uległ czas dojazdu pogotowia do pacjenta, wypadku? 2. Czy lekarze pierwszego kontaktu będą stale dostępni dla swoich pacjentów i czy moŝna będzie umówić się z nimi telefonicznie? Czy łatwiejszy będzie dostęp do usług świadczonych przez pielęgniarkę środowiskową? 3. Czy budynek, w którym znajduje się zakład opieki zdrowotnej, jest w dobrym stanie? Czy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? Jeśli nie, jakie działania zostaną podjęte? 4. Czy ZOZ jest wystarczająco wyposaŝony w podstawowy sprzęt diagnostyczny (np. EKG)? Jeśli nie, co zrobią władze lokalne, by zmienić tę sytuację? 5. Czy mieszkańcy będą mieli moŝliwość zakupu leków w nocy lub w dni wolne od pracy? Czy krótszy będzie czas oczekiwania na leki, których w danej chwili apteka nie posiada?

6 6. Czy wszystkie dzieci w gminie zostaną objęte szczepieniami ochronnymi? Czy będą miały bezpłatny dostęp do dentysty? 7. Czy gmina będzie prowadzić programy profilaktyczne oraz działania promujące zdrowy styl Ŝycia? Czy przygotowany zostanie program rozwiązywania problemów alkoholowych? Czy będzie tolerowana sprzedaŝ alkoholu osobom nieletnim? 8. Czy kobiety cięŝarne będą miały dostęp do stałej opieki lekarskiej i badań? Czy mogą liczyć na opiekę połoŝnej po porodzie? 9. Jeśli szpital nie cieszy się zaufaniem mieszkańców (chętniej wybierany jest inny, zdarzają się przypadki odmowy przyjęcia mimo skierowania lub nagłego wypadku, pacjenci są zachęcani do wręczania kopert ), jakie działania zaproponuje kandydat? Oświata Zapewnienie dobrych warunków nauki twoim dzieciom to jeden z najwaŝniejszych obowiązków gminy i powiatu. Gminie podlegają podstawówki, a powiatowi - licea, szkoły artystyczne, specjalistyczne, technika i zawodówki. Samorząd musi szkoły remontować, wyposaŝać je, dbać o bezpieczeństwo w szkole i wokół niej, a więc np. we współpracy z policją zwalczać handel narkotykami. Radni współdecydują o wyborze dyrektora, a wiadomo, Ŝe dobry, rzutki dyrektor moŝe wiele dla szkoły zrobić. Radni mogą dać pieniądze z budŝetu gminy i powiatu na podwyŝki nauczycielskich pensji, doskonalenie zawodowe nauczycieli czy zwiększenie liczby godzin nauki języków obcych, mogą finansować zajęcia pozaszkolne dzieciom z rodzin zagroŝonych alkoholizmem czy przestępczością. Nie daj się nabrać! JeŜeli kandydat obiecuje, Ŝe wybuduje w szkole basen albo stadion, a gmina jest mała i biedna, moŝesz to włoŝyć między wyborcze bajki. Ale jeśli chce wyposaŝyć pracownię komputerową, to zobowiązanie i cenne, i realne. Zwłaszcza Ŝe istnieją moŝliwości sfinansowania takiego przedsięwzięcia, np. ze środków Unii Europejskiej. 1. Czy gmina powinna posiadać strategię rozwoju oświaty? Kto powinien uczestniczyć w jej przygotowaniu? Jakie cele lokalnej polityki oświatowej kandydat uwaŝa za najwaŝniejsze? 2. Co mogą zrobić władze, aby wspierać udział rodziców i uczniów w Ŝyciu szkoły? 3. Jakie działania podejmie gmina, aby szkoły uwzględniały w swoich programach potrzeby lokalnego rynku pracy?

7 4. Czy w związku z niŝem demograficznym będzie konieczność zamykania szkół? Jeśli tak, to których i na podstawie jakich kryteriów będą podejmowane decyzje? 5. Czy budynki szkolne będą remontowane? Czy powstaną nowe obiekty sportowe? Czy wszystkie szkoły zostaną wyposaŝone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu? 6. Jak władze gminy będą motywować szkoły do osiągania lepszych wyników? 7. Czy nauczyciele będą mieli moŝliwości rozwoju zawodowego? 8. Co władze gminy zrobią na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŝy? Czy samorząd będzie wspierał programy stypendialne? 9. Czy wszystkie dzieci będą miały moŝliwość nauki języka angielskiego w szkołach publicznych? 10. Czy będą finansowane zajęcia dodatkowe? 11. Czy liczba miejsc w przedszkolach umoŝliwia wszystkim rodzicom posyłanie tam dzieci? Jeśli nie, to co władze gminy zrobią w tej sprawie? Pomoc społeczna Samorząd musi słuŝyć nie tylko mieszkańcom młodym, zdrowym i aktywnym, lecz takŝe starym, niepełnosprawnym i bezradnym. Gminie podlegają gminne, a powiatom powiatowe lub miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Ich rola nie moŝe ograniczać się do wypłaty zasiłków pienięŝnych i rzeczowych dla rodzin biednych. Samorządowi pracownicy socjalni powinni wiedzieć o kaŝdej rodzinie, w której dzieje się źle. Samorządy mają mało pieniędzy nawet na wypłacanie ustawowych zasiłków. Nie mogą elastycznie dysponować pieniędzmi - jeśli dostają fundusze na dom dziecka, to nie mogą ich dać na rodzinę zastępczą. Za mało jest domów pomocy społecznej (na miejsce trzeba czekać latami). Jednak kłopoty finansowe nie mogą zwalniać samorządów z aktywności. Gmina, która chce doŝywiać dzieci w szkołach, moŝe na przykład obniŝyć czynsz piekarzowi w zamian za dostarczanie do szkoły pieczywa. Powiatowe centra pomocy rodzinie powinny nieść pomoc i radzić w przypadkach alkoholizmu, AIDS, narkomanii, zapewniać pomoc psychologa, gdy jest przemoc w rodzinie. Domagaj się, by twoja gmina i powiat współpracowały z organizacjami pozarządowymi. Domagaj się powstania programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, pomocy dzieciom z rodzin zagroŝonych, pomocy bezdomnym. Apeluj, by władze organizowały zbiórki odzieŝy, tworzyły banki Ŝywności, którą oddają biednym miejscowi

8 producenci czy supermarkety. Namawiaj władze, aby otwierały świetlice, w których osoby samotne, młodzieŝ i dzieci będą ciekawie i twórczo spędzać czas. 1. Czy mając w rodzinie osobę chorą i niepełnosprawną, moŝesz liczyć na pomoc opiekuńczą: zrobienie zakupów, sprzątanie, pielęgnację? 2. Czy emeryt lub rencista będzie miał moŝliwość przebywania w klubie dziennym domu pomocy społecznej: zjeść tam obiad, spotkać znajomych, skorzystać z potrzebnej rehabilitacji? 3. Czy chory psychicznie znajdzie miejsce w dziennym domu pomocy, czy teŝ pozostaje mu jedynie szpital albo zamknięcie w domu? 4. Czy gmina będzie oferować dzieciom z problemami i z trudnych rodzin zajęcia w świetlicy, zajęcia pozalekcyjne? 5. Gdzie będzie moŝna zwrócić się o pomoc, gdy potrzebny będzie wózek inwalidzki lub kule? Czy niepełnosprawni będą mogli dotrzeć do kaŝdego urzędu i budynku publicznego? 6. Czy gmina będzie zachęcała mieszkańców do tworzenia rodzin zastępczych w miejsce domów dziecka? 7. Czy przybędzie miejsc, w których będzie oferowana pomoc jadłodajni, świetlic, sklepów z tanią odzieŝą? Usługi komunalne Do obowiązków władz gminy naleŝy zapewnienie nam ciepła, wody, światła i gazu w mieszkaniach, a jeŝeli jest to mieszkanie komunalne - takŝe dbanie o jego remont i utrzymanie w czystości. Gmina powinna takŝe dbać o nasze otoczenie: równe i estetyczne chodniki, oświetlone i oznakowane ulice, porządnie utrzymane parki, zieleńce i trawniki, targowisko miejskie, porządek na cmentarzu komunalnym. Gmina musi zapewnić funkcjonowanie publicznych środków lokomocji, a dzieciom zorganizować dowóz do szkoły. Lokalne władze ustalają wysokość cen biletów i częstotliwość kursów, tworzą lub przedłuŝają linie autobusowe lub tramwajowe, odpowiadają za stan dróg i komunikację na drogach lokalnych. Władze powiat odpowiadają za stan dróg między gminami, a takŝe za dowóz dzieci do szkół ponadpodstawowych. Gmina nie musi świadczyć usług sama, lecz poprzez wyspecjalizowane firmy. Usługi tych firm muszą być ustalone w drodze przetargu, radni powinni wybrać ofertę nie tylko tanią, ale i dobrą. Samorządy uczą się stawiać warunki jako największy, wiarygodny i przewidywalny klient.

9 1. Czy gmina zajmie się modernizacją i rozwojem sieci wodociągowej, grzewczej, kanalizacyjnej i gazowej? Kiedy i gdzie nastąpią zmiany? 2. Które odcinki dróg będą remontowane? 3. Co gmina zrobi w sprawie lepszego funkcjonowania linii kolejowych, dobrej częstotliwość kursowania pociągów, autobusów? 3.Czy planowane są nowe inwestycje (most, droga, bezkolizyjne skrzyŝowanie)? 4. Gdzie - w jakich instytucjach, funduszach - moŝna szukać dodatkowych źródeł finansowania inwestycji w dziedzinie infrastruktury komunalnej? 5. Czy kandydat widzi moŝliwość partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji? Co sądzi o obligacjach gminnych na ten cel? 6. Jakie inwestycje moŝna by realizować wspólne z sąsiednimi gminami? (oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, spalarnia, obwodnica, wodociągi)? 7. Czy w budynkach będących własnością gminy poprawi się standard (remonty, wymiana i modernizacja podstawowych instalacji)? 8. Czy gmina powinna realizować program budownictwa komunalnego dla biedniejszych mieszkańców? 9. Czy gmina powinna sprzedać swoje zasoby mieszkaniowe. Jeśli tak, to na jakich warunkach? 10. Co samorząd mógłby zrobić, by podnieść jakość i ewentualnie obniŝyć cenę usług komunalnych i mediów, np. sprzątania ulic, produkcji wody? Wspieranie przedsiębiorczości Gminy i powiaty nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej, ale powinny przyciągać firmy i zapewnić im sprawną obsługę w urzędach oraz przyjazną politykę podatkową. śeby przyciągać firmy, trzeba się najpierw pokazać światu. Gminy wydają foldery i ulotki, zakładają strony internetowe, często jednak mają za mało pieniędzy na profesjonalną reklamę. Po co kaŝda gmina ma się promować oddzielnie? Lepiej, by powiat zrobił to dla wszystkich swoich gmin, wynajmując do tego profesjonalną firmę. Powiat moŝe takŝe pozyskać pomoc agencji rolnych, które np. mogą przekazać gminie ziemię pod inwestycje. MoŜe takŝe współpracować z izbami gospodarczymi, cechami rzemiosł, organizacjami pracodawców na swoim terenie, ustalając wspólną strategię.

10 Gminy mogą np. obniŝać opłaty za lokale, zakładać inkubatory przedsiębiorczości i parki przemysłowe skupiające róŝne firmy i zakłady usługowe na jednym obszarze, blisko arterii przelotowych, kolei czy szlaku wodnego. Gmina moŝe zwolnić je na czas rozruchu z podatku od nieruchomości. Gminy nie są bezpośrednio odpowiedzialne za zwalczanie bezrobocia. Mogą jednak i powinny podejmować opisane wyŝej działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i w ten sposób pośrednio wpływać na poziom zatrudnienia. Bezpośrednia odpowiedzialność za zwalczanie bezrobocia spoczywa na powiatach, które dysponują powiatowymi urzędami pracy. Urzędy te powinny dbać o współpracę z miejscowymi przedsiębiorcami, pozyskiwać oferty pracy i zabiegać o środki (np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) na szkolenia i doradztwo dla bezrobotnych. Dane z urzędu pracy powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu sieci i profilu szkół ponadgimnazjalnych, tak by nie produkowały one bezrobotnych absolwentów. 1. Czy gmina (powiat, województwo) ma strategię rozwoju przedsiębiorczości? Jaką strategię proponuje kandydat? 2. Co mogą zrobić władze gminy, aby ułatwiać rejestrację działalności gospodarczej? 3. Czy władze gminy powinny pomagać organizacjom wspierającym przedsiębiorczość lub - jeśli organizacji takich nie ma - inicjować ich powstanie? 4. Czy naleŝy obniŝyć podatki gminne i inne opłaty dla przedsiębiorców? Wszystkim czy tylko niektórym? Jakie kryteria ustalania wysokości tych opłat proponuje kandydat? 5. Czy władze gminy konsultują swoje decyzje z lokalnymi przedsiębiorcami i ich organizacjami? Co naleŝy zrobić, aby zapewnić przejrzystość tych kontaktów tak, by uniknąć podejrzeń o korupcję? 6. Jakiego typu inwestycje potrzebne są gminie? Jaka część tych inwestycji moŝe być realizowana ze środków Unii Europejskiej? Jakie działania naleŝy podjąć, aby przyciągnąć inwestorów? Czy gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego? 7. Jak samorząd zamierza poprawić infrastrukturę dla biznesu: techniczną (drogi, tereny inwestycyjne, łączność itp.), instytucjonalną (informacja, porady, pomoc)? 8. Czy dotychczasowe działania promujące gminę jako dobre miejsce do inwestowania są wystarczające? Jeśli nie, to co jeszcze naleŝałoby zrobić? 9. Jakie działania będą prowadzone w celu dostosowania osób poszukujących pracę do oczekiwań przedsiębiorców?

11 Wygląd miasta Na co dzień najbardziej widocznym przejawem działania samorządu jest stan ulic, budynków i innych terenów miejskich. Dziurawe drogi i chodniki, obdrapane budynki, zaniedbane parki, brak oświetlenia i walające się wszędzie śmieci nie świadczą dobrze o gospodarzu, czyli o władzach gminy lub powiatu. Gmina powinna dbać o rozwój i stan dróg gminnych, a powiat powiatowych. Powinny one być regularnie naprawiane, a w zimie odśnieŝane. Podobnie stan chodników i róŝnych przejść dla pieszych oraz ich oświetlenie zaleŝy od działań gospodarza terenu, który powinien dbać o to, aby spacer chodnikiem nie kończył się wypadkiem i koniecznością zakładania gipsu. Wygląd naszej miejscowości wpływa na jej rozwój i zadowolenie mieszkańców. Turystów nie przyciągnie widok zaniedbanego rynku i brak miejsc, w których moŝna wypocząć. W parku kaŝdy z nas chciałby z przyjemnością odpoczywać, a nie omijać go jako miejsce brudne i niebezpieczne. Dzieci powinny mieć place zabaw czy ścieŝki, po których będą mogły bezpiecznie jeździć rowerami. Zaufania inwestorów nie wzbudzi panujący wszędzie brud i bałagan, bo to źle świadczy o zdolności władz do zarządzania i współpracy z róŝnymi instytucjami. 1. Czy ma pomysł na atrakcyjne zagospodarowanie głównych miejsc w mieście i stworzenie dodatkowych atrakcji dla turystów? 2. Czy w gminie będą zrealizowane jakieś inwestycje poprawiające wygląd miasta? 3. Czy gmina opracuje plan rozwoju dróg gminnych? 4. Czy gmina będzie dbać o czystość miejskich parków? Czy stworzy nowe place zabaw dla dzieci? 5. Czy w gminie powstaną nowe ścieŝki rowerowe? 6. Czy budynki gminne będą remontowane? Mądrze zarządzana gmina, przyjazny i przejrzysty urząd Władze gminy odpowiedzialne są za opracowanie i realizowanie strategii rozwoju lokalnego, czyli programu działań umoŝliwiających realizację celów korzystnych dla ogółu mieszkańców. Dobrze zarządzana gmina powinna posiadać aktualną, rzeczywiście wdraŝaną strategię, powinna takŝe podejmować wysiłki, aby na realizację choćby części zadań pozyskać środki zewnętrzne, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizacja strategii, a takŝe szeregu działań, za które odpowiada gmina, spoczywa na urzędzie gminy. To w nim zarejestrujesz działalność gospodarczą, załatwisz zezwolenie na otwarcie sklepu, firmy usługowej, produkcyjnej albo artystycznej, pozwolenie na budowę domu czy zakładu, koncesję na sprzedaŝ i serwowanie alkoholu, pozwolenie na zorganizowanie imprezy. W gminie zawrzesz ślub, dostaniesz akt urodzenia i zgonu, dowód osobisty, meldunek i wymeldowanie, numer PESEL. Do gminy zwrócisz się, jeśli chcesz zaadaptować

12 na mieszkanie np. strych lub suterenę w lokalu komunalnym, chcesz wynająć lub wykupić mieszkanie komunalne, kupić lub wydzierŝawić działkę gminną. W starostwie natomiast załatwisz sprawy geodezyjne, nadzór budowlany nad twoją budową, zmianę przeznaczenia gruntu, np. z rolniczego na budowlany. Zarejestrujesz pojazd, dostaniesz prawo jazdy i paszport, o ile powiat, udostępnił swoje pomieszczenia na formalności paszportowe. Od decyzji urzędu moŝesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego lub wojewody. Urząd ma obowiązek podać ci informację, gdzie się masz odwołać i jak szybko musisz to zrobić, by sprawa się nie przedawniła. Wielu z nas nie wie, kto za co odpowiada i źle adresuje dokumenty. Dlatego w urzędzie powinno być centrum informacyjne, w którym urzędnik sprawdzałby, czy pismo jest dobrze zaadresowane i kierował do odpowiedniego pokoju. Kodeks postępowania administracyjnego daje maksimum 30 dni na załatwienie sprawy, ale przecieŝ są sprawy, które moŝna załatwić w godzinę! Jeśli urzędnik przekroczy termin, złóŝ skargę! Władze lokalne mają obowiązek informowania mieszkańców o działaniach, które podejmują. Wiele gmin robi to za pośrednictwem często aktualizowanych stron internetowych, a takŝe poprzez wydawanie biuletynów informacyjnych czy bezpośrednie kontakty wójta/burmistrza/prezydenta oraz radnych z mieszkańcami. 1. W jakiej formie informacje na temat budŝetu powinny być dostępne dla mieszkańców? Co moŝna zrobić w celu zwiększenia rzeczywistego wpływu mieszkańców na pracę nad budŝetem? 2. Czy władze gminy podejmują działania na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania? Jak zwiększyć skuteczność tych starań? 3. Jak usprawnić pracę urzędu? Czy część spraw będzie moŝna załatwić przez internet lub telefonicznie? Czy zwiększy się liczba okienek lub przedłuŝone zostaną godziny przyjęć? 4. Jak ułatwić obywatelowi dostęp do informacji o trybie załatwiania spraw, niezbędnych dokumentach, przysługujących mu prawach, np. do składania skarg i wniosków? Czy będzie uruchomiony punkt informacyjny, udostępnione zostaną wzory pism urzędowych i wyciągi z przepisów? 5. Czy urzędnik, który nie załatwi sprawy w terminie i nie powiadomi o przyczynach zwłoki, będzie ponosił konsekwencje? 6. Czy urzędnicy powinni posiadać kodeks etyczny opracowany z ich udziałem? Jakie zasady powinny znaleźć się w kodeksie?

13 7. Czy stanowiska w urzędzie obsadzane będą w drodze otwartego konkursu? Czy zasady konkursu będą powszechnie dostępne? 8. Jak skuteczniej moŝna informować mieszkańców o działaniach władz? Czy strona internetowa urzędu będzie się rozwijała? 9. W jaki sposób moŝna usprawnić współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi? Czy zasady i formy tej współpracy powinny zostać opisane w programie, zgodnie z obowiązującym prawem?

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 335 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 113.481.932 852 Pomoc społeczna 113.481.932 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo!

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo! KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 010, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Klonówiec w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok Środa Śląska, Luty 2006 rok Niniejsze opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zostało przygotowane w celu przybliŝenia zagadnień związanych z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI 1/ TERENY UZBROJONE W DRODZE GŁÓWNEJ 2/ LOKALIZACJA NA OBRZEŻACH MIASTA 3/ PLAN ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4/ POMOC W REALIZACJI CELÓW INWESTORA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo