W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : W oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, rozstrzygnięte w dniu.., została zawarta umowa o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :. 2. Na przedmiot umowy określony w ust.1. składają się ponadto: 1. Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót: 1. Wykonanie robót budowlano-montażowych: - termin przekazania placu budowy - do 14-tu dni od daty podpisania umowy - termin rozpoczęcia robót - na drugi dzień od daty przekazania placu budowy - termin zakończenia robót od terminu rozpoczęcia robót do r Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia r. Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr. 89 poz.414 z późniejszymi zmianami). 2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: posiadającego uprawnienia budowlane nr.. 1

2 4. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy, w formie wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: (słownie:.) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót określone w 2 wiążą strony pod warunkiem bieżącego dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi umożliwiającymi realizację robót zgodnie z tymi terminami. 5. Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 1. Obowiązki Zamawiającego : 1.1. Przekaże plac budowy 1.2. Zapewni nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu. 1.3 Zapewni obsługę geodezyjną powykonawczą 2. Obowiązki Wykonawcy : 2.1. Przyjmie plac budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy i przygotuje się do realizacji przedmiotu umowy Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót Oznaczy teren budowy na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp. ) 2.4. Zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały okres trwania budowy Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem obowiązków Zamawiającego Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne Zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru 2.9. Zgłasza konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania. 2

3 6 Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę ustala się w wysokości: 5 % ceny umownej ustalonej w 4, co stanowi wartość:.. zł słownie:. 2. Zabezpieczenie to może być wniesione tylko w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% wartości wymienionej powyżej. 4. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego odbędzie się jak niżej: % wniesionego zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zwrócone zostanie w terminie do 30 dni od daty końcowego odbioru robót % zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi zwolniona zostanie do 15 dni po upływie okresu rękojmi Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza i powiadamia na piśmie Zamawiającego przy zachowaniu terminów określonych w Rozpoczęcie odbioru końcowego 14 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4. Zakończenie czynności odbioru 7 dni od daty jej rozpoczęcia Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. 2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi : - fakturą końcową - do 14 dni od daty otrzymania faktury 4. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy: 9 W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy. 3

4 1.2. Za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : 2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej 4 ust.3 umowy Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 10. Strony ustalają, że termin rękojmi wynosi: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego Wykonawca w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazuje części zamówienia: W razie zatrudnienia podwykonawców wykonawca zobowiązuje się do udzielenia cesji swoich należności z tytułu wynagrodzenia na rzecz podwykonawców Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót. 3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a zwłoka spowodowała zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego. 5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na cel jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. 6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 4

5 Zamawiającego. 13. Zmiana umowy jest dopuszczalna w razie : a) wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy b) zmiana jest korzystna dla zamawiającego Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy na pisemny wniosek jednej ze stron zawierający uzasadnienie proponowanej zmiany. 14. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 15. Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 16. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. W Y K O N A W C A Z A M A W I A J Ą C Y 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo